Revidert ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN"

Transkript

1 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN 1

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 Studiets fagforståelse og profil... 3 Målgruppe og opptakskrav... 4 Planens struktur MÅL... 4 Overordnede mål studiets hensikt... 4 Læringsmål ARBEIDSFORMER og ORGANISERING... 5 Arbeidsformer... 5 Organisering VURDERING... 6 Generelt... 6 Karakterskala... 6 Vurderingskriterier... 6 Vurderingsmappe... 6 Oppgavebesvarelser og karakterfastsetting (eksamen)... 7 Litteratur INNHOLD OG STRUKTUR... 8 Emner... 8 Semesteroppsett... 8 EMNE 1: Hva er diakoni?... 9 EMNE 2: Mennesket og fellesskapet EMNE 3: Diakonien i møte med livsfaser og livsutfordringer EMNE 4: Diakonien i møte med enkeltmennesket EMNE 5: Diakoni og lederskap EMNE 6: Diakoni i praksis

3 1. INNLEDNING Årsstudium i diakoni er en praktisk-diakonal utdanning som tilsvarer 1 års normert studietid og gir 60 studiepoeng på bachelornivå. Studiet gir kompetanse til diakonal tjeneste i menighet, organisasjon/institusjon og misjon/internasjonal diakoni. 1 Utdanningen vil imidlertid også være relevant for enhver stilling i kirke og samfunn hvor det er behov for et avklart forhold til sammenhengen mellom tro og fag, og hvor det er et mål å forankre tjenesten for medmennesket i en diakonal holdning og identitet. Studiet legger til grunn følgende forståelse av diakoni: Diakoni er kirkens omsorgtjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 2 Studiets fagforståelse og profil Studiet er et praktisk-diakonalt og teologisk studium. De sentrale tema og problemstillinger som studiet tar opp springer ut av den tjeneste for medmenneske som avspeiles i diakoniens innhold. Studiet skal stå i dialog med teologiske, helsefaglige og samfunnsvitenskapelige fagdisipliner og teoriperspektiver. Planen legger til grunn at teori og praksis skal samvirke til en allsidig og helhetlig tilnærming i møte med menneskelige livssituasjoner og utfordringer. Studiets profil kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: - Studiet sikter mot å virke personlighetsdannende. Gjennom samhandling og dialog, studium og tilegnelse av kunnskap, erfaringer i praksis, refleksjon over egen tro og bearbeiding av egen livserfaring, inviterer studiet til en prosess der studenten kan integrere tro og erfaring, kunnskaper og ferdigheter med sikte på framtidig tjeneste. - Studiet er menighetsorientert. Den grunnleggende forståelsen av diakonien er at denne er en nødvendig del av kirkens oppdrag, og at dette oppdraget er uløselig knyttet til det kristne fellesskapet. - Studiet er praksisorientert. Det er den diakonale praksis som er i fokus og som bestemmer valg av teoretiske perspektiver. 1 Studiet kvalifiserer ikke til å bli fast ansatt som diakon i Den norske kirke (Dnk). Fra og med studieåret 2008/2009 har DnK bestemt at et formelt kompetansekrav for å kunne bli ansatt i en slik stilling er å ha gjennomført en masterutdanning i diakoni. 2 Den norske kirke, Plan for diakoni (2007) 3

4 - Studiet er tverrfaglig. I stor grad søker en å integrere ulike faglige metoder og perspektiver i undervisningen for å analysere og drøfte hvordan en best kan møte aktuelle diakonale utfordringer. Det tverrfaglige perspektivet søkes ikke minst realisert gjennom utstrakt bruk av PBL (problembasert læring) som undervisningsmetode (se nedenfor). - Studiet skal som helhet legge vekt på den globaliseringen og internasjonaliseringen som samfunnet bærer preg av, og ha med et flerkulturelt perspektiv i møte med de ulike temaene studiet tar opp. Det er den verdensvide kirke i fellesskap som er satt til å realisere det diakonale oppdraget, i solidaritet med hele Guds skaperverk. Målgruppe og opptakskrav Studiet er utarbeidet som et tilbud til personer som har behov for kompetanse innen diakoni og forholdet mellom tro og fag, og som ønsker å tilegne seg en diakonal holdning og identitet. Opptak til Årsstudium i diakoni forutsetter minst treårig bachelorgradsutdanning innen helsefag eller sosialfag, eller pedagogisk utdanning av minst 3 års varighet på bachelorgradsnivå. Opptak kan også vurderes på grunnlag av annen relevant utdanning og yrkeserfaring. Kravet om generell studiekompetanse må imidlertid oppfylles. Planens struktur Studiet består av 6 emner som utgjør 10 studiepoeng hver. Emne 1-5 gjennomføres fordelt på studiets fire semester, mens emne 6 (diakoni i praksis) er et gjennomgående emne fra andre til fjerde semester. Emne 1 gir en grunnleggende innføring i diakoniforståelse, og er en forutsetning for deltagelse i de øvrige emnene. 2. MÅL Overordnede mål studiets hensikt 1. Kvalifisere til diakonalt arbeid innen menighet, institusjon/ organisasjon, misjon og internasjonal diakoni. Studiet skal gi det teoretiske fundamentet for diakonien - som grunnlag, motivasjon og utgangspunkt for kritisk refleksjon over faget og utøvelse av diakonalt arbeid. Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter og bygge opp en diakonifaglig kompetanse i å møte mennesker i dagens samfunn. I dette inngår - en helhetlig forståelse av mennesket i dets totale livssituasjon, livssynsdimensjonen inkludert - kunnskap om det samfunn og den kultur vi befinner oss i - evne til utførelse av diakonalt arbeid, samt inneha diakonale holdninger og anvende diakonale perspektiver også utenfor en kirkelig sammenheng 2. Bidra til at studentene kan utvikle en diakonal holdning. Diakoniutdanningen skal gi studentene mulighet for å tilegne seg nødvendig forståelse og kunnskap om ulike sider ved menneskelivet og hvordan diakonien 4

5 forholder seg til disse. En reflekterende holdning til sammenhengen mellom verdigrunnlag og faglig virksomhet vektlegges. 3. Legge til rette for at studentene kan utvikle en diakonal identitet som utgangspunkt for sin tjeneste og yrkesutøvelse i kirke og samfunn. Studiet skal gi grunnlag for faglig og personlig utvikling som blant annet innebærer et bevisst og reflektert forhold til forholdet mellom tro og fag. Høyskolen vil legge til rette for at studentene skal gjøre erfaringer som gir - selvinnsikt, både med tanke på egne ressurser og begrensninger - personlig engasjement og trygghet til å utøve diakoni og presentere en diakonal holdning - refleksjon over egen trosutvikling Læringsmål For hvert emne er det formulert læringsmål. Disse uttrykker den kunnskap og de ferdigheter studentene forventes å utvikle knyttet til temaer som emnet omhandler. Kunnskapsmål er formulert på tre stigende nivåer: kjennskap, god kunnskap og innsikt. Ferdighetsmål er formulert med uttrykket evne til. Det er samtidig satt opp studiekrav for de enkelte emnene. Arbeidet med å oppfylle studiekravene skal bidra til å nå læringsmålene og er utgangspunktet for vurderingen. 3. ARBEIDSFORMER og ORGANISERING Arbeidsformer Studiet legger opp til varierte og studentaktive arbeidsformer som skal bidra til å fremme læringsprosessen. I de enkelte emnene veksler arbeidsmåtene mellom en dialogbasert undervisning, arbeid i grupper, ekskursjoner, praksis, veiledning, skriftlige oppgaver og litteraturstudium. Organisering Studiet som går over fire semestre, har to obligatoriske ukesamlinger for hvert av emnene 2 og 4, og en obligatorisk ukesamling for hvert av de øvrige emnene. Hver ukessamling inneholder følgende faste elementer: - Undervisning i emnets innhold - Troshistoriegrupper - Ekskursjon til ulike diakonale sammenhenger - Avslutning av uka med refleksjon over innhold og læringsutbytte 5

6 Emne 6 (diakoni i praksis) er en veiledet praksis knyttet til et relevant engasjement studentene er i eller etablerer, og kan være gjennomgående fra andre til fjerde semester. Studiet forutsetter aktivt selvstudium mellom samlingene. Studiet stiller krav om skriftlig besvarelse av oppgaver knyttet til de ulike emnene VURDERING Generelt Hvert enkelt emne har definerte studiekrav som utgangspunkt for vurderingen. Arbeidet med å oppfylle studiekravene skal bidra til å nå kompetansemålene. Det er en forutsetning at alle studiekrav skal være oppfylt for at studenten skal få godkjent studiet. Som en del av studiestedets system for å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningen, skal studenter og lærere fortløpende evaluere studietilbudet. Vurderingsformene som benyttes har sammenheng med utdanningens mål, innhold og arbeidsformer. Studiet forutsetter frammøte og aktiv deltakelse. Fravær i undervisningen kan ikke overstige 20 % i hvert emne. Dette er et studiekrav. Karakterskala I den formelle vurderingen av studentene brukes enten bestått / ikke bestått, eller en karakterskala fra A (høyeste karakter) til E (lavest beståtte karakter). Studenter som får F, har ikke bestått. Vurderingskriterier Vurderingen av studentene tar sikte på å prøve deres evne til å gjøre rede for og anvende relevant fagstoff på en selvstendig måte. Det blir lagt vekt på studentens evne til å reflektere over faglige problemstillinger på en teoretisk og metodisk gjennomtenkt måte, og med henblikk på diakonal praksis. For å bestå hvert emne må studenten oppfylle alle studiekravene. Vurderingsmappe Vurderingsmappe benyttes som grunnlag for vurderingen. Med vurderingsmappe menes en samling av faglig arbeid gjort over en lengre tidsperiode. Vurderingsmappeordningen styrker muligheten til å legge vekt på studentens refleksjon over egen læringsprosess og en kritisk fagrefleksjon. Ordningen legger også til rette for 3 Dette er nærmere beskrevet under Oppgavebesvarelse og karakterfastsetting i pkt 4 og under studiekravene til hvert av emnene. 6

7 et bredere vurderingsgrunnlag, og gir større mulighet til å vektlegge både prosess og produkt i vurderingen. Vurderingsmappen skal inneholde: - bekreftelse på at samtlige studiekrav er innfridd og bestått, - besvarelse av en oppgitt oppgave eller refleksjonsnotat ut fra litteraturstudie og kan i tillegg inneholde følgende: - besvarelse av oppgave knyttet til refleksjon over egen faglig utvikling Studentene skal gjøres kjent med hva vurderingsmappen skal inneholde senest ved oppstart av hvert emne. Oppgavebesvarelser og karakterfastsetting (eksamen) Studentene skal i løpet av studiet besvare 3 oppgaver som avsluttende vurdering knyttet til aktuelt emne. En oppgave skal besvares til emne 1. Studenten velger selv to av de øvrige emnene som en vil levere en oppgavebesvarelse til. Disse tre oppgavene vurderes med karakter (A-F). I de øvrige emnene skal studentene levere refleksjonsnotat eller besvare en praksisoppgave. Disse besvarelsene vurderes til bestått/ikke bestått. Det vises for øvrig til Høyskolens eksamensreglement (jfr Studiehåndboken på Its Learning. Litteratur Den oppførte litteraturen angir studieemnets bredde og fordypningsnivå. Studenten prøves i forhold til kompetansekravene i målformuleringene, og ikke i litteraturen. Unntaket fra regelen er når studenten velger muntlig oppgave som eksamensform for et av emnene. Ved en slik eksamen vil studenten kunne bli prøvd i litteraturen som er angitt for emne. Studenten kan i samarbeid med lærer velge alternativ litteratur. Det totale sideantallet i oppført litteratur er ca sider. 7

8 3. og 4.semester Revidert INNHOLD OG STRUKTUR Emner Studiet innholder følgende emner hvert på 10 studiepoeng: Emne 1: Hva er diakoni? Emne 2: Mennesket og fellesskapet Emne 3: Diakonien i møte med livsfaser og livsutfordringer Emne 4: Diakonien i møte med enkeltmennesket Emne 5: Diakoni og lederskap Emne 6: Diakoni i praksis Semesteroppsett Emnene vil i semesteroppsett ordinært bli fordelt på følgende måte:. EMNE 1: Hva er diakoni? 10 studiepoeng 1 undervisningsuke EMNE 2: Mennesket og fellesskapet 10 studiepoeng 2 undervisningsuker EMNE 3: Diakonien i møte med livsfaser og livsutfordringer 10 studiepoeng 1 undervisningsuke EMNE 6: Diakoni i praksis (gjennomgående i studieforløpet se emnebeskrivelsen) EMNE 4: EMNE 5: EMNE 6: Diakonien i møte med enkeltmennesket 10 studiepoeng 2 undervisningsuker 1 1 Diakoni og lederskap 10 studiepoeng 1 undervisningsuke Diakoni i praksis 10 studiepoeng 1 undervisningsuke 8

9 EMNE 1: Hva er diakoni? Emnet skal gi studentene en forståelse av og begrunnelse for diakoniens innhold samt kjennskap til og forståelse for diakoniens plass i kirkens historie. I emnet inngår en drøfting av ulike syn på og perspektiver ved diakoni, og av dagens diakonale praksis i menighet, institusjon og internasjonalt arbeid. Diakonien kjennetegnes ved å holde troen og livet sammen. En bibelsk og systematiskteologisk begrunnelse for diakonien vil derfor settes i sammenheng med diakoniens ulike former for ytringsformer i relasjoner, fellesskap og strukturer. En innføring dannelsesperspektivet som grunnlag for å etablere en diakonal identitet vil bli satt inn i denne sammenhengen. Emnet innbefatter også innføring i og tilrettelegging av arbeidet med egen troshistorie gjennom faste grupper. Dette skal bidra til å bevisstgjøre og utvikle den fagpersonlige kompetansen til å utøve diakonalt arbeid. Gruppesamlingene er i tilknytning til de faste ukene studentene er på Høyskolen. MÅL At studenten har: - innsikt i diakoniens teologiske fundament og begrunnelse, - god kunnskap om diakoniens historie, - kjennskap til ulike syn på diakoni, - evne til å reflektere over hvordan en kan arbeide med egen troshistorie som grunnlag for å etablere en diakonal identitet Emnets studiekrav Studenten skal: - ha godkjent oppmøte i undervisningen (80 %), - gi en skriftlig vurdering av egen læring, AVSLUTTENDE VURDERING Studenten skal besvare en gitt oppgave med to deler; om diakoniens fundament og begrunnelse ( ord), og om forståelse av diakoniens innhold i en valgt kontekst ( ord). Karakteren (A-F) settes på oppgaven. LITTERATUR Se eget dokument 9

10 EMNE 2: Mennesket og fellesskapet Et sentralt perspektiv i emnet vil være forankring av identitet og selvbilde i et kristent menneskesyn. Den betydningen samspillet mellom mennesker har for både selvforståelse og gudsrelasjonen vil være grunnlaget for å behandle temaer som tillit, avhengighet og sårbarhet. En teologisk innføring i forståelsen av det kristne fellesskapet vil bli gitt i den sammenheng, og det vil spesielt bli lagt vekt på forståelse og anvendelse av makt på det mellommenneskelige plan. Det vil samtidig bli lagt vekt på å anvende et systemisk perspektiv hvor forholdet mellom individ og gruppe og forholdet til familie og fellesskap blir behandlet. MÅL At studenten har: - innsikt i hva som kjennetegner en diakonal identitet forankret i det kristne menneskesynet, - god kunnskap om særskilte utfordringer knyttet til samspill og maktanvendelse i kristne fellesskap og på det mellommenneskelige plan, - evne til å reflektere over egen identitetsutvikling i lys av relasjoner, samfunn, kultur og tro. Emnets studiekrav Studenten skal: - ha godkjent oppmøte i undervisningen (80 %) - gi en skriftlig vurdering av egen læring, - dersom studenten ikke har valgt dette emnet som grunnlag for vurdering, skal det leveres et refleksjonsnotat ( ord) over selvvalgt litteratur innenfor emnets oppsatte litteraturliste. Innhold skal være i samsvar med gitte kriterier. AVSLUTTENDE VURDERING Forutsatt at studenten har valgt dette emnet som grunnlag for vurdering, skal det besvares en oppgitt oppgave ( ord) eller gjennomføres en muntlig prøving knyttet til emnet. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av besvarelsen. LITTERATUR Se eget dokument 10

11 EMNE 3: Diakonien i møte med livsfaser og livsutfordringer Emnet vil gi en innføring i hva som særpreger menneskelivet i ulike faser. Dette vil være grunnlaget for å behandle det som særpreger diakonalt arbeid i møte med disse fasene. Videre vil emnet behandle forståelsen av og diakoniens møte med mennesker som er i spesielle utfordrende eller sårbare livssituasjoner. Et sentralt tema vil være hvordan diakonien kan bidra til å forebygge at sårbare livsfaser og livssituasjoner resulterer i en devaluering av menneskets verdi og livskvalitet. Pedagogisk og psykologisk teori knyttet til livsfaser og sosiologisk teori knyttet til devalueringsmekanismer vil presenteres i dialog med teologi kontekstualisert til ulike livsfaser og sårbare livssituasjoner. MÅL At studenten har: - god kunnskap om diakoniens funksjon i møte med mennesker som er i spesielt utfordrende og sårbare livssituasjoner, - god kunnskap om innhold, behov og utfordringer i ulike faser av en vanlig livssyklus - evne til å reflektere over egne livsfaser og sårbarhet som grunnlag for å etablere en diakonal holdning og identitet. Emnets studiekrav Studenten skal: - ha godkjent oppmøte i undervisningen (80 %), - gi en skriftlig vurdering av egen læring, - dersom studenten ikke har valgt dette emnet som grunnlag for vurdering, skal det leveres et refleksjonsnotat ( ord) over selvvalgt litteratur innenfor emnets oppsatte litteraturliste. Innhold skal være i samsvar med gitte kriterier. AVSLUTTENDE VURDERING Forutsatt at studenten har valgt dette emnet som grunnlag for vurdering, skal det besvares en oppgitt oppgave ( ord) Karakteren (A-F) settes på grunnlag av besvarelsen. LITTERATUR Se eget dokument 11

12 EMNE 4: Diakonien i møte med enkeltmennesket Emnets hovedanliggende er å gi en innføring i og kompetanse til å utøve sjelesorg. Med sjelesorg menes å kunne hjelpe mennesket i dets forhold til Gud, seg selv og andre ut fra en kristen livsforståelse. Den relasjonsbyggende komponent i samtalen vektlegges sammen med kunnskap og metodiske elementer hentet fra fagdisipliner som psykologi, sosiologi og pedagogikk. Emnet behandler også forholdet mellom fag og tro som grunnlag for å reflektere over innholdet i en diakonal identitet i en profesjonell kontekst. MÅL At studenten har: - innsikt i hva det innebærer å utøve kompetent sjelesorg, - god kunnskap om sjelesørgeriske utfordringer i møte med enkeltmennesker, - god kunnskap om innholdet i forholdet mellom tro og fag som grunnlag for å reflektere over egen diakonal identitet, - evne til å reflektere over sin egen rolle som sjelesørger og veileder i en diakonal sammenheng. Emnets studiekrav Studenten skal: - ha godkjent oppmøte i undervisningen (80 %), - gi en skriftlig vurdering av egen læring, - dersom studenten ikke har valgt dette emnet som grunnlag for vurdering, skal det leveres et refleksjonsnotat ( ord) over selvvalgt litteratur innenfor emnets oppsatte litteraturliste. Innhold skal være i samsvar med gitte kriterier. AVSLUTTENDE VURDERING Forutsatt at studenten har valgt dette emnet som grunnlag for vurdering, skal det besvares en oppgitt oppgave ( ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av besvarelsen. LITTERATUR Se eget dokument 12

13 EMNE 5: Diakoni og lederskap Emnet gir en innføring i ulike teorier innenfor organisasjons- og ledelsesfaget med relevans for diakonalt arbeid, og sikter mot å utvikle studentenes evne til å utøve ledelse blant annet knyttet til grensesetting og konflikthåndtering. Det vil bli lagt særskilt vekt på å gi en innføring i frivillighet som begrep, perspektiv og metode. Emnet vil kombinere generell ledelsesteori med eksplisitt teologiske og diakonifaglige perspektiver. Fokuset vil være rettet mot ledelsesutfordringer som er aktuelle innenfor både frivillig og offentlig sektor. Utfordringer knyttet til lederskap innenfor diakonale institusjoner blir viet særskilt oppmerksomhet. MÅL At studenten har: - innsikt i hva som kjennetegner godt lederskap ut fra et diakonifaglig perspektiv, - god kunnskap om frivillighetens særpreg og de konsekvensene dette har for ledelse i medarbeiderskap, - evne til å identifisere og reflektere over spesielle utfordringer og muligheter knyttet til lederskap innenfor diakonale institusjoner, - evne til å reflektere over personlig kompetanse og utfordringer i utøvelse av lederskap Emnets studiekrav Studenten skal: - ha godkjent oppmøte i undervisningen (80 %), - gi en skriftlig vurdering av egen læring, - utarbeide et refleksjonsnotat ( ord) knyttet til egen trosutvikling på grunnlag av arbeidet i troshistoriegruppe, - dersom studenten ikke har valgt dette emnet som grunnlag for vurdering, skal det leveres et refleksjonsnotat ( ord) over selvvalgt litteratur innenfor emnets oppsatte litteraturliste. Innhold skal være i samsvar med gitte kriterier AVSLUTTENDE VURDERING Forutsatt at studenten har valgt dette emnet som grunnlag for vurdering, skal det besvares en oppgitt oppgave ( ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av besvarelsen. LITTERATUR Se eget dokument 13

14 EMNE 6: Diakoni i praksis Emnet gir en innføring og øving i praktiske verktøy som er relevant for diakonalt arbeid. Emnet består av en veiledet praksis som knyttes til et relevant engasjement studentene er i eller etablerer. Praksis skal være på totalt 120 timer og gjennomføres i perioden som strekker seg fra studiets andre til fjerde semester. MÅL At studenten har: - god kunnskap om den diakonale egenart ved praksisstedet, - grunnleggende ferdigheter i utøvelse av diakonalt eller diakonifaglig basert arbeid, - god evne til refleksjon over egen fagpersonlige kompetanse, - god evne til refleksjon rundt diakonale holdninger og en diakonal selvforståelse Emnets studiekrav Studenten skal: - ha godkjent oppmøte i undervisningen (80 %), - utarbeide individuell læringskontrakt for praksis, - gjennomføre minimum to øvelser av diakonal art knyttet til praksisstedet, og få godkjent et kort refleksjonsnotat ( ord) på grunnlag av en slik øvelse, - gjennomføre og få bestått praksis, - utarbeideevalueringsrapport fra praksis, - ha bestått praksisoppgave ( ord) innen gitt frist AVSLUTTENDE VURDERING Avsluttende vurdering gjøres på grunnlag av at samtlige studiekrav er oppfylt. Gjennomført praksis vurderes som bestått/ikke bestått. LITTERATUR Se eget dokument 14

KRISTEN SJELESORG 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN

KRISTEN SJELESORG 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN KRISTEN SJELESORG 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 Kristen sjelesorg... 3 Begrepsavklaring... 3 Studiets fagforståelse og profil... 3 Målgruppe og opptakskrav... 3 Planens

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016 Studieprogram Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Studieplan. Kristen sjelesorg. Revidert juni 2014 - RST

Studieplan. Kristen sjelesorg. Revidert juni 2014 - RST Studieplan Kristen sjelesorg Revidert juni 2014 - RST INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 Samfunnsutfordringer 3 1.2 Verdiforankring 3 1.3 Studieplanen ved Høyskolen Diakonova 4 1.4 Studiets overordnete mål 4 1.5

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER. Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05)

MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER. Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: SOSIALPEDAGOGIKK - MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER Kode: SO130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05) Studieplan Skolebasert

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08)

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK ÅRSENHET Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Bachelor i Ungdom, kultur og tro

Bachelor i Ungdom, kultur og tro Bachelor i Ungdom, kultur og tro Omfang, innhold, opptakskrav Omfang og innhold: Bachelorgraden i ungdom, kultur og tro har et omfang på 180 studiepoeng (3 år). Studieprogrammet for bachelor i ungdom,

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan bachelor i teologi og ledelse

Studieplan bachelor i teologi og ledelse Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium i kristendom/krle

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK 1 Kode: TG130 - Deltid Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC)

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil) og examen facultatum

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Studieplan. Studieår 2015 2017. Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger. 30 studiepoeng kull 2016 vår

Studieplan. Studieår 2015 2017. Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger. 30 studiepoeng kull 2016 vår Studieplan Studieår 2015 2017 Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger 30 studiepoeng kull 2016 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus

Detaljer

Studieplan 2007/2008

Studieplan 2007/2008 Veiledning og coaching, trinn II Studieplan 2007/2008 Studieprogramkode VVC2 Innledning Studiet bygger på Veiledning og coaching trinn I, og utvider perspektivet fra individ og gruppe til organisasjon

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

2011-2012 Samfunnsfag 1. Samfunnsfag 1. Meny. Generell beskrivelse av studiet. Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng)

2011-2012 Samfunnsfag 1. Samfunnsfag 1. Meny. Generell beskrivelse av studiet. Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng) 2011-2012 Samfunnsfag 1 Meny Studieplan: Samfunnsfag 1 Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng) Varighet: 2 semestre Type studium: Grunnstudium Opptakskapskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fagplan i kristendoms-, religions-, og livssynskunnskap (KRL010) studieåret 2004-2005 Fag: KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP Kode: KRL010 Studiepoeng:

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Norsk som andrespråk for opplæring av voksne Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Norsk som andrespråk for opplæring av voksne tilbys i to varianter, en for studenter med

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer