Funn: Det er registrert tre automatisk fredete kulturminner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funn: Det er registrert tre automatisk fredete kulturminner."

Transkript

1 Vår ref.: 09/12653 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 123/8 Dalen østre m.fl, Eidsvoll kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr. /-navn CR Dalen østre 8 Dalen østre, 91, 92, 94. Funn: Det er registrert tre automatisk fredete kulturminner. R-nr. Funntype Datering Gårdsnr./-navn Bruksnr./-navn Kullmile e. Kr. 123 Dalen østre 8 Dalen østre Seinmiddelalder/nyere tid Åkerrein e. 123 Dalen østre 8 Dalen østre Kr.Seinmiddelalder/nyere tid Aktivitetsområde e. Kr. Merovingertid/vikingtid 123 Dalen østre 8 Dalen østre Foto 1: Kullmile (R138528) på Dalen østre. Tatt mot nordøst. August Baugstø Hanssen Akershus fylkeskommune 1

2 Innledning... 3 Områdebeskrivelse... 3 Metode... 3 Gårdsnavnshistorie... 5 Utdrag fra Rygh Norske Gaardnavne :... 5 Fornminner i nærområdet... 5 Funn... 6 Tidslinje... 6 R Kullfremstillingsanlegg fra overgangen mellom seinmiddelalder og nyere tid på 123/8 Dalen østre, Eidsvoll kommune, Akershus fylke... 7 R Dyrkningsspor fra overgangen mellom seinmiddelalder og nyere tid på 123/8 Dalen østre, Eidsvoll kommune, Akershus fylke R Aktivitetsområde fra merovingertid/vikingtid på 123/8 Dalen østre, Eidsvoll kommune, Akershus fylke Kullprøveliste Registreringsskjema fra Askeladden Vedartsanalyse

3 Innledning Bakgrunn for registreringen er regulering av gbnr. 123/8 Dalen østre m.fl, Eidsvoll kommune, Akershus fylke. Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminnelovens 9. Utgiftene til registreringen dekkes av tiltakshaver jmf. Kml. 10. Undersøkelsen er utført av August Baugstø Hanssen i perioden Det gjøres oppmerksom på at R138531, R og R er automatisk fredet i henhold til kml. 4 og 6. Det er benyttet seks dagsverk i felt, samt fire dagsverk til før- og etterarbeid, i alt 10 dagsverk. I sammenheng med undersøkelsen er tre prøver vedartsbestemt og deretter sendt til 14C datering. Områdebeskrivelse Planområdet utgjøres av gårdstomta på Dalen østre med tilhørende jorde samt tre tomter som er skilt ut fra hovedtomta. Planområdet avgrenses av tomtene langs grusveien Saghagan i sør, tomtene på Grønvoll i nord og Sundbyvegen i øst. I sør, like nord for Saghagan, ligger flere gårdsbygninger samt en planert hage med tilhørende nybygg (Saghagan 19). Åkeren, som strekker seg fra Sundbyvegen i øst til et skogholt i nordvest, har ikke vært dyrket på mange år og er noe tilvokst. I nord og sør er åkeren avgrenset av boligtomter. Åkeren er høyest i øst (190 moh) og strekker seg over en liten kul like nordvest for nybygget. Etter denne kulen følger åkeren en slak bakke som jevner seg ut på omkring 185 moh. I vesthellinga omtrent midt på jordet er det gravd ned en avløpskum. Fra denne kummen går det traséer både til nybygget i sørøst og husene nord for jordet. Avløpsgrøfta ble gjenfunnet i flere sjakter som et bredt omrotet felt gjenfylt med lys grå silt. Inntil Saghagan i sørvest også undergrunnen omrotet det opplyses om at det for et par år tilbake ble gravd vannledning parallelt med grusveien. Forøvrig varierer undergrunnen på det undersøkte området fra fin lys gul sand med grålige siltlommer og mineralutfellinger til grovere sand med innslag av morenegrus. Matjordslaget varierer fra omkring 30 cm i øst til 60 cm i vest. Metode Registreringen ble utført ved maskinell sjakting. Ved maskinell sjakting fjernes matjordslaget slik at undergrunnen eksponeres. Den eksponerte undergrunnen undersøkes med sikte på å finne eventuelle spor etter fortidig aktivitet. Eksempelvis kan dette være kokegroper, ildsteder, stolpehull, ardspor o.l. 3

4 Kart 1: Kart som viser planområdet, sjakter og funn. ØK-kart C

5 Gårdsnavnshistorie Gårdsnavn kan være en kilde til å aldersbestemme gården, om det har vært et spesielt virke på den, eller om det har eksistert naturforhold knyttet til gården og området rundt som i dag er tapt eller endret. Enkelte gårdsnavn kan knyttes opp til tidsperioder med bakgrunn i språklige og historiske årsaker. I 1878 ble det satt ned en kommisjon som skulle gå igjennom opphavet til gårdsnavn i forbindelse med oppdateringen av matrikkelen. Resultatet av denne undersøkelsen ble publisert i 1898 av Oluf Rygh i Norske Gaardsnavne. Utdrag fra dette verket for de berørte gårdene er gjengitt nedenfor. I 2002 foretok Margit Harsson en revidering av dateringen og betydningen av gårdsnavn. Det er denne sistnevnte som hovedsaklig benyttes som dateringsgrunnlag. Ut i fra Rygh er det vanskelig å datere gårdsnavnet da det ikke er oppgitt noen skriftlige kilder for Dalengårdene i Eidsvoll (gnr ). Forusatt at gårdsnavnet ikke har et moderne opphav kan vi riktignok støtte oss til Ryghs generelle observasjon om at usammensatte beskrivende gårdsnavn regnes som meget gamle. Utdrag fra Rygh Norske Gaardnavne : b.2, s Dalen østre, vestre og nordre. Udt. da1 en Fornminner i nærområdet Nærområdet rundt Dal rikt på kulturminner fra et bredt tidsspekter. På Berger gård ved Andelva er det funnet en fangstboplass fra eldre steinalder (R128224). På den samme gården, øst for Sundbyvegen er det registrert et gravfelt fra jernalder, veianlegg og flere produksjonsminner i form av tjæremiler, kullgroper og kullmiler (R117346). Noe lenger sør, på vestsiden av Sundbyvegen, er det registrert ytterligere to produksjonsminner i form av fem kullmiler og tre groper (K95830 og K95830). Kulturminnene er fremstilt i tabellen under. R-nr. Funntype Datering Gårdsnr./-navn Bruksnr./navn Avstand fra planen Boplass Eldre steinalder 96 Berger 1 Berger Omkring 490meter VSV Gravfelt, Jernalder 96 Berger m.fl 1 Berger m. fl Omkring 280 meter SV veianlegg, tjæremile, 5 kullgroper og 5 kullmiler. etterreformatorisk tid K Kullmiler og Etterreformatorisk tid 96 Berger m.fl 1 Berger m. fl Omkring 480meter SV 3 groper K95831 Kullmile Etterreformatorisk tid 96 Berger 1 Berger Omkring 540 meter SV Oldsaksfunn i nærområdet Det er heller ikke gjort noen funn oldsaker på matrikkelgården, men på Berger er det registrert funn av av en bergartsøks fra eldre steinalder. Funnet er fremstilt i tabellen under. C-nr. Funntype Datering Gårdsnr./-navn Bruksnr./-navn Avstand fra planen 50103d Tverregget Eldre 93 Berger 1 Berger Omkring 1500 meter SV bergartsøks steinalder 5

6 Funn Innenfor planområdet ble det registrert to kulturminner fra.seinmiddelalder i form av en kullmile (R138528), en åkerrein (R138529) samt et område med to nedgravninger fra.merovingertid/vikingtid. (R138531). Kullmila ligger helt i øst i planområdet inntil Sundbyvegen, området med de to nedgravningene og åkerreina ligger like ovenfor og i åkerhellinga mot vest. Type Antall Kullmile 1 Staurhull 3 Åkerrein 1 Nedgravning 2 Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] R F7 1170±40BP R F1 370±40BP R F5 350±40BP CalBC/CalAD 500CalAD 1000CalAD 1500CalAD 2000CalAD Calibrated date Tidslinje TN MN SN Eldre BA Yngre BA Førromersk Romersk Folkevan- Merovinger- Vikingtid I-III IV-VI jernalder jernalder dringstid tid Eldre Yngre Bronsealder Eldre jernalder Yngre jernalder Middel- Nyere steinalder steinalder alder tid R F1 Kullmile R F5 Åkerrein R F7 Nedgravning ( = C14 datert) 6

7 R Kullfremstillingsanlegg fra overgangen mellom seinmiddelalder og nyere tid på 123/8 Dalen østre, Eidsvoll kommune, Akershus fylke. Type Antall Datering Kullmile e. Kr. Seinmiddelalder/nyere tid Staurhull 3 Uviss tid Gjenstandsfunn Nr. Materiale Type Største mål F3 Spiker Smidd 9 cm Kart 2: Kartutsnitt med R markert. ØK-kart C Kullmiler er anlegg for fremstilling av kull. De ble anlagt i flatt terreng og har bestått av stablet ved dekket med eksempelvis granbar og stubbe (siktet jord og trekull) for å lette jevn brenning av kullet. Kullmilene tilkjennegis ved en rund eller rektangulær voll med rester etter materialet som dekket mila. Under disse finner man gjerne grøfter som er gravd for å kontrollere lufttilførsel under kullbrenningen. Kullmila ligger omkring 10 meter vest for Sundbyvegen mellom plangrensan i nord og eiendommen Sagstien 2. Her ble sjakten lagt noe ut fra eiendomsgrensen grunnet kabling. Som tidligere nevnt ligger det flere kullmiler i skogsområdene langs Sundbyvegen, og det er naturlig å tenke seg at kullproduksjonen kan knyttes til jernproduksjonen på Eidsvoll Verk i nord. Eidsvoll Verk drev jernproduksjon i perioden Kullprøven som ble tatt ut fra den kraftige kullranden daterte mila til e. Kr., det vil si seinmiddelalder/nyere tid. 7

8 F1 Kullmile Foto 2: F1 sett mot sørøst. Tommestokken viser to meter. Mål: 13 meter i diameter. Kullmila avtegner seg som klart markerte kullmettede grøfter med varierende tykkelse (0,5-2 meter). Omkringliggende undergrunn er gulbrun grusholdig sand. Kullmila er noe utpløyet og har forårsaket rotbrann i sør. Sentralt i mila er det spor etter varmeutvikling i form av rødlig sand og noen få kullflekker. Tilsvarende spor etter varmeutvikling er også tydelig i området rundt mila. mila er datert til e. Kr., det vil si seinmiddelalder/nyere tid. Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] R F1 370±40BP 1000CalAD 1200CalAD 1400CalAD 1600CalAD 1800CalAD 2000CalAD Calibrated date Foto 3: Spor etter varmeutvikling sentralt i mila. Tommestokken viser 2 meter. Tatt mot nordøst 8

9 F2 Staurhull Mål: 13 cm i diameter. Ett av tre staurhull som ligger med omkring 2 meters mellomrom 2 meter fra kullmilas grøft i sør. Massen består av kullspettet mørk brun sandjord. Omkringliggende undergrunn er grusholdig sand. Staurhullene representerer sannsynligvis rester etter et enkelt reisverk eller støttepåler til mila. Foto 4: F2. F3 Staurhull Mål: 13 cm i diameter. Som F2, men tydeligere i formen. Foto 5: F3 med smidd spiker in situ. F4 Staurhull Mål: 10 cm i diameter. Som F2 og F3, men noe mer omrotet og utflytende i formen. Størrelse, masse og avstand til de to andre strukturene og milegrøfta sannsynliggjør at også dette er et staurhull. Foto 6: F4. 9

10 R Dyrkningsspor fra overgangen mellom seinmiddelalder og nyere tid på 123/8 Dalen østre, Eidsvoll kommune, Akershus fylke. Type Antall Datering Åkerrein e. Kr. Seinmiddelalder/nyere tid Kart 3: Kartutsnitt med R13829 markert. ØK-kart CR I det hellende terrenget vest for kulen midt på jordet ble det funnet en åkerrein. Åkerreiner er dyrkningsspor i form av akkumulert dyrkningsmasse. Dyrkningsmassen forflytter seg som et resultat av pløying i hellende terreng og tilkjennegis ved tykke dyrkningslag ved åkerens laveste kant eventuelt med flere dyrkningsfaser. Åkerreina ble datert til e. Kr., det vil si overgangen mellom seinmiddelalder.og nyere tid. F5 Åkerrein Åkerrein funnet på 25 cm. På det dypeste ligger åkerreina på 93 cm fra dagens åkerflate. Under det moderne matjordslaget ligger et tydelig grålig lag med eldre dyrkingsmasse. Dette laget er 13 cm på det dypeste og strekker seg omlag 10 meter fra hellingen til planområdets grense. Under dette eldste laget med dyrkningsmasse er det rester etter skogbrann eller evt. avsviing. Andre steder i sjakten er det også klare tegn til brent vegetasjon. Åkerreina ble gjenfunnet i de to påfølgende sjaktene mot nord. I alle sjaktene ble laget med dyrkningsmasse fjernet uten at det ble gjort øvrige funn under den også her var det spor etter brent vegetasjon. Det ble hentet ut kullprøve fra det eldste dyrkningslaget der åkerreina var dypest. Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] R F5 350±40BP 1200CalAD 1400CalAD 1600CalAD 1800CalAD 2000CalAD Calibrated date 10

11 Foto 7: F5 mot nord. Tommestokken viser 1 meter. Foto 8: Lagdelingen i åkerreina. Tatt mot nord. 11

12 R Aktivitetsområde fra merovingertid/vikingtid på 123/8 Dalen østre, Eidsvoll kommune, Akershus fylke. Type Antall Datering Nedgravninger e. Kr. Merovingertid/vikingtid På åkerkulen like nordvest for Saghagan 19 ble det funnet et område med to nedgravninger. Funnene ligger i samme sjakt som R138529, en sjakt som forøvrig bærer preg av brent vegetasjon. Kart 4: Kartutsnitt med R markert. ØK-kart C F6 Nedgravning Mål: 90 cm nord-sør, 200 cm øst-vest Nedgravning bestående av lys silt omgitt av sirkulær varmepåvirket sand med en diameter på 200 cm. Den varmepåvirkede omkretsen har også kullspett. Omkringliggende undergrunn er grusholdig sand. Mulig produksjonsgrop. 12

13 Foto 9: F6 mot nord. Tommestokken angir 1 meter. F7 Nedgravning Mål: 90 cm nord-sør, 200 cm øst-vest Som F6, men med tydeligere kullrand rundt nedgravningen. Kullprøve tatt ut i vest (plan) hvor kullranden er tydligst. Nedgravningen er datert til e. Kr., det vil si overgangen mellom merovingertid og vikingtid. Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] R F7 1170±40BP 400CalAD 600CalAD 800CalAD 1000CalAD 1200CalAD Calibrated date Foto 10: F7 mot nord. Merk kloakkgrøft i nord. Tommestokken angir 1 meter. 13

14 Fotoliste Foto 1: Kullmile (R138528) på Dalen østre. Tatt mot nordøst... 1 Foto 2: F1 sett mot sørøst. Tommestokken viser to meter Foto 3: Spor etter varmeutvikling sentralt i mila. Tommestokken viser 2 meter. Tatt mot nordøst... 8 Foto 4: F Foto 5: F3 med smidd spiker in situ... 9 Foto 6: F Foto 7: F5 mot nord. Tommestokken viser 1 meter Foto 8: Lagdelingen i åkerreina. Tatt mot nord Foto 9: F6 mot nord. Tommestokken angir 1 meter Foto 10: F7 mot nord. Merk kloakkgrøft i nord. Tommestokken angir 1 meter Kartliste Kart 1: Kart som viser planområdet, sjakter og funn. ØK-kart C Kart 2: Kartutsnitt med R markert. ØK-kart C Kart 3: Kartutsnitt med R13829 markert. ØK-kart CR Kart 4: Kartutsnitt med R markert. ØK-kart C Kullprøveliste Gårdsnummer Funnnummer Type Datering Treartsbestemmelse Betanr. 123 Dalen østre F1 Kullmile e. Kr. Gran og furu Dalen østre F5 Åkerrein e. Kr Bjørk, gran og furu Dalen østre F7 Nedgravning e. Kr Furu Koordinatliste R Strukturnr. x-koordinat y-koordinat F , ,94534 F , , F , , F , , R F , , R F , , F , , Registreringsskjema fra Askeladden Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Kullfremstillingsanlegg - Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Kullfremstillingsanlegg 14

15 Stedfesting Fylke: Akershus ØK-kart: CR Kommune: Eidsvoll Gårdsnavn: Dalen østre Høyde over havet: 190 Museumsdistrikt: Kulturhistorisk museum, Oslo Eiendomsopplysninger Eiendom 1 Kommune: Eidsvoll Eiere: BAKKEN STIG RUNAR Gnr: 132 Festenr: 0 Bnr: 12 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: GRØNNVOLL Eiendom 2 Kommune: Eidsvoll Eiere: ØSTENGEN BJØRN Gnr: 123 Festenr: 0 Bnr: 8 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: DALEN ØSTRE Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Oppretting og ansvar Registrert Dato: Ansvarlig etat: Akershus fylkeskommune Utført av: August Baugstø Hanssen Instans: Registreringstype: Reguleringsplan Utfyllende opplysninger Kilder (litteratur m.m.): Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 123/8 Dalen østre m.fl, Eidsvoll kommune, Akershus Beskrivelse: Kullmile med tilhørende staurhull Terrengbeskrivelse: Flatt åkerterreng vest for Sundbyvegen Orientering: I tomteskillet mellom Sagveien 2 og åkerlappen på 123/8 Dalen østre. Omkring 10 meter vest for Sundbyvegen. Tilhørende enkeltminner 15

16 1 Kullmile UAV Vernestatus for lokalitet Vernetype: Uavklart Vernedato: Lovgrunnlag: Tinglystdato: Paragraf: Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Dyrkingsspor - Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Dyrkingsspor 16

17 Stedfesting Fylke: Akershus ØK-kart: CR Kommune: Eidsvoll Gårdsnavn: Dalen østre Høyde over havet: 185 Museumsdistrikt: Kulturhistorisk museum, Oslo Eiendomsopplysninger Kommune: Eidsvoll Eiere: ØSTENGEN BJØRN Gnr: 123 Festenr: 0 Bnr: 8 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: DALEN ØSTRE Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Oppretting og ansvar Registrert Dato: Ansvarlig etat: Akershus fylkeskommune Utført av: August Baugstø Hanssen Instans: Registreringstype: Reguleringsplan Utfyllende opplysninger Kilder (litteratur m.m.): Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 123/8 Dalen østre m.fl, Eidsvoll kommune, Akershus Terrengbeskrivelse: Åker som heller mot vest Orientering: I det hellende terrenget vest for kulen midt på jordet. Omkring 50 meter nordvest for nordvestlige hjørnet av Saghagan 19 Tilhørende enkeltminner 1 Åkerrein UAV Vernestatus for lokalitet Vernetype: Uavklart Vernedato: Lovgrunnlag: Tinglystdato: Paragraf: 17

18 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Annen arkeologisk lokalitet - Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Annen arkeologisk lokalitet Stedfesting Fylke: Akershus ØK-kart: CR

19 Kommune: Eidsvoll Gårdsnavn: Dalen østre Høyde over havet: 190 Museumsdistrikt: Kulturhistorisk museum, Oslo Eiendomsopplysninger Kommune: Eidsvoll Eiere: ØSTENGEN BJØRN Gnr: 123 Festenr: 0 Bnr: 92 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: TOMT 2 Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Oppretting og ansvar Registrert Dato: Ansvarlig etat: Akershus fylkeskommune Utført av: August Baugstø Hanssen Instans: Registreringstype: Reguleringsplan Utfyllende opplysninger Kilder (litteratur m.m.): Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 123/8 Dalen østre m.fl, Eidsvoll kommune, Akershus Beskrivelse: 2 sirkulære nedgravninger omgitt av klart sirkulært område med varmepåvirket sand Terrengbeskrivelse: Åkerkul. Like før åkeren heller mot vest. Orientering: På åkerkulen omkring 20 meter nordvest for nordvestre hjørnet på Saghagan 19. Tilhørende enkeltminner 1 Nedgravning UAV 2 Nedgravning UAV Vernestatus for lokalitet Vernetype: Uavklart Vernedato: Lovgrunnlag: Tinglystdato: Paragraf: 19

20 20

21 Vedartsanalyse 21

22 Betaskjema 22

23 23

24 24

25 25

August Baugstø Hanssen 1.12.2008 Akershus fylkeskommune

August Baugstø Hanssen 1.12.2008 Akershus fylkeskommune Rapport fra utvidet registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av G.M. Brydesvei 34, gbnr. 64/22 i Asker kommune, Akershus fylke. V ed August Baugstø Hanssen. 30.6-4.7.2008.

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner Vår ref.: 10/8505 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Rykkinveien 100 gbnr 94/23, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067.

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067. Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med VA-ledning fra 42/7 Ås kirkegård II til 41/1 Norderås i Ås kommune, Akershus. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CO039-5-1

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.:07/2605

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.:07/2605 Vår ref.:07/2605 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med graving av vann/kloakk og gjenoppføring av bolig på gbnr. 27/2 i Bærum kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner Vår ref.: 05/01589 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med plan om leiruttak på gbnr. 85/1, 2, 16 Grini m. fler i kommune, Akershus fylke. V/Kathrine Eikrem og Ingunn

Detaljer

Lars Andersson 01.02.2010 Akershus fylkeskommune

Lars Andersson 01.02.2010 Akershus fylkeskommune Vår ref.: 09/10998 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan av gang- og sykkelvei langs rv. 152- Dalsbakken-Glenne på gbnr. 48/1m.fl, 50/1 m.fl, 90/1m.fl

Detaljer

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet Vår ref.: 04/05176 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på Kjærnes, gbnr. 111/1, 82, 125, 168, 187, 212, 235, i Ås kommune, Akershus fylke. V/Stig

Detaljer

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde F7 Rydningsrøys Mål: Lengde: 4,5 m, bredde 2,5 m, høyde 40 cm. Rydningsrøys på en bergknaus. Steinene er for det meste nevestore, men det er enkelte større steiner. Det er kun et tynt lag med steiner på

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 21. oktober 2011 Registreringsrapport Busslomme Ruter, Vinterbro gbnr. 115/1 m. fl. Ås kommune Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 1 Busslomme Ruter, Vinterbro Innhold Innledning...

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CS Asak 1 Asak søndre

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CS Asak 1 Asak søndre Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med ny vann og kloakkledning gbnr. 55/1 Asak søndre i Sørum kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CS048-5-3

Detaljer

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet.

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet. Vår ref.:07/03628 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Gran gbnr. 34/8, i Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

Funn: Det er registrert ett nyere tids kulturminne.

Funn: Det er registrert ett nyere tids kulturminne. Vår ref.: 07/3451 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak i 86/87 Torggata 2-Handelshuset Drøbak i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

Funn: Det ble registrert en boplass fra steinalderen innenfor planområdet.

Funn: Det ble registrert en boplass fra steinalderen innenfor planområdet. Vår ref.: 04/10356 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av del av gbnr. 140/1 Soprim i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylkes. V/Lars Andersson 12.11

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne.

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.: 09/04089 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med oppføring av ny driftsbygning på Eidsvegen 523, gbnr. 121/1 Foss nordre,, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne i form av to kokegroper.

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne i form av to kokegroper. Vår ref.: 07/10889 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med sjakting av kabelgrøft på gbnr. 55/1 m.fl. og 56/2 m.fl. i Skedsmo kommune, Akershus fylkes. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert to områder med dyrkningsspor fra nyere tid innenfor planen.

Funn: Det ble registrert to områder med dyrkningsspor fra nyere tid innenfor planen. Vår ref.: 09/4087 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 19/3,4,51,59 m.fl. for Haraldvangen i Hurdal kommune, Akershus fylkes. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne.

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.: 09/0517 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Krogstad miljøpark, gbnr. 127/1 i Sørum kommune, Akershus fylkes. ØK-kart CS045-5-2 og CT045-5-1

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen.

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen. Vår ref.: 06/13204 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Li, gbnr. 39/265 mfl. i kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CO043-5-4,

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne Vår ref.: 07/06881 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Østre Greverud for gbnr. 42/2 mfl. i Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert en automatisk fredet hulvei, et nyere tids rydningsrøysfelt og tre veifar fra nyere tid.

Funn: Det ble registrert en automatisk fredet hulvei, et nyere tids rydningsrøysfelt og tre veifar fra nyere tid. Vår ref. : Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Fylkesvei 82/Fagerstrandveien i Frogn kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i området for anleggsvei

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i området for anleggsvei Vår ref.: 08/08965 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med utbedring av tursti langs Lysakerelva på gbnr. 38/47 i Bærum kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart CN045-5-1

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr.10/6574 17.juni 2011 Registreringsrapport Reguleringsplan - Pentagon UMB Ås kommune David J. A. Hill Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Pentagon- UMB Innhold Landskap og kulturmiljø...

Detaljer

Funn: Det ble registrert tre kulturminner hvor av ett er automatisk fredet.

Funn: Det ble registrert tre kulturminner hvor av ett er automatisk fredet. Vår ref. 08/05439 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 78/3 Underland m.fl, Asker, Akershus fylke samt gbnr. 12/23 Skjønhaug m.fl, Røyken, Buskerud

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i planområdet

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i planområdet Vår ref.: 10/1089 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Batteriveien 1, Seiersten på gbnr. 70/1 i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/309 24. april 2013 Registreringsrapport Med funn av ett automatisk fredet kulturminne. Bruhaug gbnr. 17/39 Hurdal Kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne innenfor planen

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne innenfor planen Vår ref.: 10/2127 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Nesbru vgs, gbnr. 32/6, 239 i Asker kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart CL044-5-4 Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R Vår ref.:09/6380 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering til gang og sykkelsti langs Bingenveien på 33/1 og 3 i Sørum kommune, Akershus fylke. 20.7. og

Detaljer

Funn: Det ble registrert 16 automatiske fredete kulturminner innenfor planområdene

Funn: Det ble registrert 16 automatiske fredete kulturminner innenfor planområdene Vår ref.: 11/02438 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Klommestein, Kolstad og Tverrvei på gbnr. 11/14 og 12/4 m.fl. i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner i planområdet

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner i planområdet Vår ref.: 09/2051 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering Sør-Gardermoen 163/4 i Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 5 / 2 9 2 0 2. m a r s 2 0 1 6 Registreringsrapport Funn av nyere tids kulturminne. R e g u l e r i n g s p l a n f o r g b n r. 6 8 / 4 5 1 m f l. - B j e r k å s h o l m e n Asker kommune K

Detaljer

Reidun Marie Aasheim Akershus fylkeskommune

Reidun Marie Aasheim Akershus fylkeskommune Vår ref.: 05/00192 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Kruttverket gbnr. 13/72 og 14/6 m.fl, kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie Aasheim 13.08.

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/23006 26. april 2013 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. Skanseveien 20 C Frogn kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold Innledning...

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredete kulturminne.

Funn: Det ble registrert et automatisk fredete kulturminne. Vår ref.: 05/09831 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak på gbnr. 39/42 Soltun i Vestby kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CN

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr.10/16116 15 novembre 2011 Registreringsrapport Mastemyr industriområde gnr. 39 Li Helan Recasens Sala Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 1 Mastemyr industriområde Innhold Innledning... 3

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne Vår ref.: 06/8559 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av del av Skryta, gbnr. 104/2 i kommune, fylkes. V/Ø. Amundsen 30.10-03.11 2006. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CL Brekke 8 Rykkinveien 24

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CL Brekke 8 Rykkinveien 24 Vår ref.: 07/3282 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr 75/8, Bærum kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie Aasheim. 11.06. 12.06. 2007. ØK-kart

Detaljer

Det ble registrert fire automatisk fredete kulturminner, R132986, R132987, R og R

Det ble registrert fire automatisk fredete kulturminner, R132986, R132987, R og R Vår ref.: 08/11479 Endelig rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for brannstasjon på Haug vestre gnr. 16/1 i Ås kommune, Akershus fylke. 26.10. til

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/11359 13. des. 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Flateby sentrum Enebakk Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innledning

Detaljer

Funn: Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner.

Funn: Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner. Vår ref.:2009/7637 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av RV157 Spro-Fagerstrand på gbnr 25/1, 26/1 m.fl. i Nesodden kommune, Akershus fylkes. ØK-kart

Detaljer

August Baugstø Hanssen Akershus fylkeskommune

August Baugstø Hanssen Akershus fylkeskommune Vår ref.: 08/9083 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med deling av Bjerkelundsveien 78 H, gbnr. 19/1382 Nadderud, Bærum kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R140350, og ett nyere tids kulturminner, K140278

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R140350, og ett nyere tids kulturminner, K140278 Vår ref.: 1999/11465 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med etablering av skiskytterstadion på Solli, Berg søndre, gbnr. 16/1 i Asker kommune, Akershus fylke. 12.7.

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr. 46 Vestby nordre 7 Sørumsanden 46 Vestby nordre 8 Fabrikktomten

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr. 46 Vestby nordre 7 Sørumsanden 46 Vestby nordre 8 Fabrikktomten Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gang- og sykkelvei, Sørumsand-Monsrud, Sørum kommune Akershus fylke. V/August Baugstø Hanssen. 30.9-10.10.2008.

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP045-5-2, CP046-5-4, CQ045-5-1 105 Robsrud 1 Robsrud

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP045-5-2, CP046-5-4, CQ045-5-1 105 Robsrud 1 Robsrud Vår ref.: 05/02182 Ny revidert rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for terminalanlegg for Posten Norge AS på gbnr. 105/1 i kommune, Akershus fylke.

Detaljer

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m s.nr 14/26849 9.mars 2015 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1 Ullensaker kommune R e i d u n M a r i e A a s h e i m Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CT /1 Svarstad 1 Svarstad. Funn: Det ble registrert en boplass med dyrkingsspor

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CT /1 Svarstad 1 Svarstad. Funn: Det ble registrert en boplass med dyrkingsspor Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Blaker barnehage på Svarstad gbnr. 118/1 i Sørum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav

Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav NIKU Oppdragsrapport 165/2011 Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav Gomsrud, Industrivei, går/b.nr 8626/1 Kongsberg, Buskerud Knut Paasche NIKU prosjektnummer/ årstall 15620481 / 2011 Berørt

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forside Ok! S.nr.13/2827 28. februar 2014 Registreringsrapport Med funn av et automatisk fredet kulturminne. Frogner næringspark Sørum kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune ØKONOMISK

Detaljer

Det ble registrert en kokegrop fra romersk jernalder

Det ble registrert en kokegrop fra romersk jernalder Vår ref.: 03/07605 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med fjerning av gårdsvei på gbnr. 45/2 i kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CL044-5-2,

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP Hauger 1 Hauger 8 Grønnlien 48 74

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP Hauger 1 Hauger 8 Grønnlien 48 74 Vår ref.: 05/00964 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Haugeråsen på Hauger gbnr. 9/1, 9/48 m.fl og 9/74 i kommune, Akershus fylke. V/Stig

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

Funn: Det ble registrert en steinalderboplass innenfor planen.

Funn: Det ble registrert en steinalderboplass innenfor planen. Vår ref.: 08/6472 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 22/146, 147, 160, 164 m.fl. nordre del av Vannverksveien i Frogn kommune, Akershus

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 2013/5205 14.august 2013 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. Hvamsmovegen Nes kommune - Gang og sykkelveg Kristin Orvik Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Spissøy, gnr. 27 og 29, Austevoll kommune. Rapport 6 2006 Forord Etter omorganiseringa

Detaljer

Øvre Eiker kommune Dunsrud næringsområde

Øvre Eiker kommune Dunsrud næringsområde 3 KULTURHI STORISK I REGISTRERING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Øvre Eiker kommune Dunsrud næringsområde GBNR.: 146/3,147/1, 158/3, 8,7,10, 159/1,2 SAKSNR : 07/00400-3 I RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar i samband med reguleringsplan for Våga gnr. 83 bnr. 2 Sveio kommune Rapport 11

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tveida Gnr 105 Bnr 1 Lindesnes Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett fra E-39 Rapport ved Ann

Detaljer

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen GNR. 63, BNR. 6, 8, 35 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Ytre Åros Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Funn: Det ble registrert fem automatisk fredete kulturminner og et nyere tids kulturminne.

Funn: Det ble registrert fem automatisk fredete kulturminner og et nyere tids kulturminne. Vår ref.: 08/06970 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av sykkel- og gangsti langs Løken nordre gbnr. 39/1 og 39/2 i Fet kommune, Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Funn: Det ble registrert fem kokegroper innenfor området.

Funn: Det ble registrert fem kokegroper innenfor området. Vår ref.: 08/12630 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med utbygging avløpsledningsnett i Løkenveien på gbnr. 131/7,44,48.61, 77/2,7 i Ski kommune, Akershus fylkes.

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredede kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredede kulturminner 2005/2827 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse ny vannledning langs Jarenveien Jaer østre gbnr44/4, Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn

Detaljer

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Heidi A Haugene Forord Eit kulturminne er eit spor etter menneskeleg liv og virke i vårt fysiske miljø, som til dømes ein

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 11/19377 24.august 2012 Registreringsrapport Med funn av ett automatisk fredet kulturminne. Konglungveien 117- Esvikendrenering-søknad om dispensasjon etter Kml 19, tredje ledd Linda Arnestad Arkeologisk

Detaljer

Funn: Det ble registrert 1 automatisk fredet kulturminne samt 12 funn av nyere tids kulturminner innenfor planområdet.

Funn: Det ble registrert 1 automatisk fredet kulturminne samt 12 funn av nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Vår ref.: 08/6482 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 182/2, 183/35, 184/3 og 184/6 i Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 11/23707 21.juni 2013 Registreringsrapport Med funn av to automatisk fredete kulturminner og åtte nyere tids kulturminner. Reguleringsplan gbnr. 144/1 m.fl. Herstua Grus Nannestad kommune Linda Arnestad

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal Dette bildet, som ble fremskaffet av Sigmund Heldal fra Sannidal Historielag, viser området rundt Sannidal stasjon

Detaljer

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes Høva barnehage, Nes kommune 2015/3092 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen januar 2016 Saksnavn Høva barnehage gnr 53 bnr 68. 123 og del av bnr 5 Høva - Nesbyen Nes kommune varsel om oppstart

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Det ble registrert nyere tids kulturminner.

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Det ble registrert nyere tids kulturminner. Vår ref.: 08/9000 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av områdene bf 18 og 19 på Flateby på gbnr. 7/7 m.fl. i Enebakk kommune, Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 13/6079 4. februar 201 4 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Borgen vest Ullensaker kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold

Detaljer

Funn: Det ble registering to kokegroper innenfor planområdet; R109273.

Funn: Det ble registering to kokegroper innenfor planområdet; R109273. Vår ref.:06/8915 Rapport fra utvidet registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gang-/sykkelvei langs fv 382, Gauteidveien, parsell Branderudveien-Sørum, gbnr. 10/3

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING

ARKEOLOGISK BEFARING R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING Konsmo Gnr 28 Bnr 7 Audendal Kommune Figur 1 Oversikt Loftsvollen, sett mot øst med grusveien fremst i bildet,

Detaljer

Skien kommune Kongerød skole

Skien kommune Kongerød skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Kongerød skole GNR. 223, BNR. 16 M.FL. Bilde 1: Kongerød skole, Skien. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G /

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGE YTRE GNR..168 BNR.386 LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica Jensen Bueklev 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak på gbnr. 138/1, 139/7 mfl. i Ullensaker kommune, Akershus fylke

Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak på gbnr. 138/1, 139/7 mfl. i Ullensaker kommune, Akershus fylke Saksnr: 2009/2526-1 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak på gbnr. 138/1, 139/7 mfl. i Ullensaker kommune, Akershus fylke ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert en kullmile, to funnsteder med et flintavslag, et steingjerde samt en teigpløyd åker.

Funn: Det ble registrert en kullmile, to funnsteder med et flintavslag, et steingjerde samt en teigpløyd åker. Vår ref.: 07/11925 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Dyster-Eldor, søndre del gbnr. 50/3 m.fl. i kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Linda Engstrøm Akershus fylkeskommune

Linda Engstrøm Akershus fylkeskommune Vår ref.: 07/08861 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Hemnes gamle kirkegård og badeplass, gbnr 84/6,8,15 i Aurskog- Høland kommune, Akershus fylkeskommune.

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N K YRKJEBYGD. Gnr 4, Bnr 8. Kokegroplokalitet. Foto tatt mot nord. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N K YRKJEBYGD. Gnr 4, Bnr 8. Kokegroplokalitet. Foto tatt mot nord. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R K YRKJEBYGD Gnr 4, Bnr 8 Å SERAL KOMMUNE

Detaljer

Funn: Det ble registrert en hulvei og en jordblandet røys.

Funn: Det ble registrert en hulvei og en jordblandet røys. Vår ref.: 07/02231 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med forslag til boligtomt på Hofstad gbnr. 26/1 i Asker kommune, Akershus fylkes. V/Ole Kjos ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED DETALJREGULERING FOR SVARTMOEGGA GRUSTAK Kommune Rendalen GNR./BNR. 65/2 F.komm. saks nr. 12/5750 3 Registreringstype Større privat tiltak Tiltakshaver

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr.2012/14544 28. januar 2013 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan Gbnr 7/1 Drengsrud Asker kommune Kristin Orvik Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet Vår ref.: 07/2521 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med etablering av renseanlegg for gråvann på hyttefeltene Solbergstrand nordre, midtre og søndre i kommune, Akershus

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Tjørve. Gnr 33 Bnr 563 og 564. Farsund kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Tjørve. Gnr 33 Bnr 563 og 564. Farsund kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tjørve Gnr 33 Bnr 563 og 564 Farsund kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K E O

Detaljer

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne, R

Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne, R Saksnr: 05/05030 Endelig rapport fra utvidet registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Breivoll gbnr. 113/2 m. fl., Ås kommune, Akershus fylke. 29.9. til 14.10.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr. 2011/6570 22. nov 2011 Registreringsrapport Reguleringsplan for ny Nordkisa skole Ullensaker kommune Christine Haakstad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 1 Reguleringsplan for ny Nordkisa

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGESLETTA GNR. 168 YTRE BERGE OG GNR. 167 ØVRE BERGE LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved Endre Wrånes Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 1 R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Repstadveien 332 Gnr 67 Bnr 6 Søgne Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett mot nord Rapport

Detaljer

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim R A P P O RT

Detaljer

Bamble kommune Trosby - Kjøya

Bamble kommune Trosby - Kjøya TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Trosby - Kjøya GNR. 88, BNR. 3 OG 48 Figur 1: Maskinfører Halvor Rogn Stokke i planområdet og Sjakt 1 i forgrunnen. Tatt mot SV. RAPPORT

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CW mm.

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CW mm. Vår ref.: Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Digerneset friluftssenter på gbnr. 147/3 mm i Aurskog- Høland kommune, Akershus fylkeskommune. V/Christine

Detaljer