August Baugstø Hanssen Akershus fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "August Baugstø Hanssen 1.12.2008 Akershus fylkeskommune"

Transkript

1 Rapport fra utvidet registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av G.M. Brydesvei 34, gbnr. 64/22 i Asker kommune, Akershus fylke. V ed August Baugstø Hanssen ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr. CL Koja 22 Scherwood Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. R-nr. Funntype Datering Gårdsnr./-navn Merknad R Bosetningsspor Jernalder 64 Koja Bosetningssporene er undersøkt som en del av en utvidet registrering etter avtale med Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum. Foto nr. 1: Oversiktsfoto med sjakteløp. Tatt mot sørvest. August Baugstø Hanssen Akershus fylkeskommune 1

2 Innledning Bakgrunn for undersøkelsen er reguleringssøknad av G.M. Brydesvei 34, gbnr. 64/22 i Asker kommune, Akershus fylke. Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminnelovens 9. Utgiftene til registreringen dekkes av tiltakshaver jmf. Kml. 10. Undersøkelsen ble utført av August Baugstø Hanssen i perioden R er ferdig undersøkt og fjernet som en del av en utvidet registrering etter avtale med Riksantikvaren og Kulturhistorisk Museum. Det gjøres likevel oppmerksom på at R er automatisk fredet. Det ble benyttet 5 dagsverk i felt, og 2 og et halvt dagsverk til etterarbeid. I alt 7 og et halvt dagsverk. Områdebeskrivelse Det undersøkte området utgjøres av en tidligere dyrket åkerflate som ligger på en liten høyde omkring 80 m.o.h. med utsikt mot Oslofjorden i nordøst og Årostoppen i sørvest. Åkerflaten er avgrenset av en grusvei i sør som løper parallelt med G.M. Brydesvei. I nord er området avgrenset av et lite skogholt etterfulgt av et nyanlagt boligfelt. Øst for planområdet heller åkerflaten noe mot sørøst og det er her anlagt en hestehage. I vest avgrenses planområdet av Dyrhusbakken. Foruten åkerflaten inkluderer også reguleringsplanen et lite stykke asfaltert vei som ligger i fortsettelsen av grusveien i sør. Åkerflaten skal tidligere ha vært mylendt, men viser i dag ingen spor av dette. Tvert imot ligger grunnfjellet ganske grunt i feltets ytre grenser. Tydligst er dette i sørøst hvor det er skifrig grunnfjell i dagen, og hvor pløyelaget er på ikke er særlig dypere enn cm. Mot åkerflatens midte er massene løse og utgjøres av rødgul sandmettet jord med dels kraftige innslag av stein i varierende størrelser. Grunneier opplyser om at G. Stabecks Gartneri tidligere har ligget på eiendommen, og at det trolig er blitt deponert fyllmasser herfra på sørøstre ende av jordet. Dette later til å stemme da det her ble gjenfunnet større mengder moderne avfall som glass, metall og porselen. Sentralt på åkerflaten er det nylig deponert en større haug med løsmasser som det ble funnet hensiktsmessig å sjakte gjennom haugen på sørsiden og rundt den på nordsiden. Et mindre stykke vei, som strekker seg fra sørøst til nordvest, er også befart i forbindelse med registreringen. 2

3 Saksnr. 2008/4168 Kart nr. 1: Oversiktskart over det undersøkte området med funn i nærområdet. ØK-kart CL og CL

4 Metode Registreringen ble utført ved maskinell sjakting samt overflateregistrering. Maskinell sjakting utføres først og fremst i åkerområder, men kan også benyttes i skogsområder. Ved denne metoden fjernes matjordslaget slik at undergrunnen eksponeres. Den eksponerte undergrunnen undersøkes med sikte på å finne eventuelle spor etter fortidig aktivitet. Eksempelvis kan dette være kokegroper, ildsteder, stolpehull, ardspor o.l. Ved en overflateregistrering gjennomfører man markvandring i det aktuelle området og orienterer seg visuelt i landskapet med sikte på å finne automatisk fredete kulturminner som er synlige på overflaten, som f.eks. hauger, groper, steinansamlinger o.l. Kart nr. 2: Oversiktskart over det undersøkte området med sjakteløp. ØK-kart CL

5 Gårdsnavnshistorie Gårdsnavn kan være en kilde til å aldersbestemme gården, om det har vært et spesielt virke på den, eller om det har eksistert naturforhold knyttet til gården og området rundt som i dag er tapt eller endret. Enkelte gårdsnavn kan knyttes opp til tidsperioder med bakgrunn i språklige og historiske årsaker. I 1878 ble det satt ned en kommisjon som skulle gå igjennom opphavet til gårdsnavn i forbindelse med oppdateringen av matrikkelen. Resultatet av denne undersøkelsen ble publisert i 1898 av Oluf Rygh i Norske Gaardsnavne. Utdrag fra dette verket for de berørte gårdene er gjengitt nedenfor. I 2002 foretok Margit Harsson en revidering av dateringen og betydningen av gårdsnavn. Det er denne sistnevnte som benyttes som dateringsgrunnlag. Bjørnestad er første gang nevnt i Biskop Eysteins Jordebok, kalt Den Røde Bok (RB), fra omkring Navnet forekommer da som Kodena. Som Rygh påpeker er de aller fleste av navnene man finner i de middelalderske jordebøker betraktelig eldre, tildels opp mot 1000 år og enda eldre. Stedsnavnet er vanskelig å aldersbestemme utover dette. Utdrag fra Rygh Norske Gaardnavne : Koia. Udt. kå1ja. -- Kodena (Akk.) RB Kaadenn St. 1. Kayen Køyen /2. Formen i RB. maa være bestemt Akk. af et Hunkjønsord, der rimelig snarere har lydt K&bmaapeno;ð end Koð. Om mulig beslægtede Navne se Frogn GN. 54. Navnet er vel forskjelligt fra det Bd. I S. 72 omtalte Køia og ialfald fra Kjøia GN. 51,9 i Frogn. Fornminner i nærområdet Det er ikke gjort noen oldsaksfunn på matrikkelgården, men følgende fornminner og oldsaksfunn er tidligere registrert i nærområdet. R-nr. Funntype Datering Gårdsnr./-navn Avstand fra planen Bosetningsspor; Jernalder 62 Østenstad lille 440 meter nordvest for planområdet 2 kokegroper Gravfelt Bronsealder, jernalder. 76 Gui store meter sørøst for planområdet Oldsaksfunn i nærområdet Det er funnet noen få løsfunn av oldsaker i nærområdet, henholdvis fra steinalder og ett med uviss datering. Funnområdet på Hesleberg beskrives som et bosetnings-/aktivitetsområde fra steinalder. Funnene er ikke registrert i Universitetets tilvekstkatalog, men fremstilles i tabellen under basert på informasjon hentet fra Askeladden. R-nr. Funntype Datering Gårdsnr./-navn Avstand fra planen Løsfunn; Ikke oppgitt 65 Hesleberg 250 meter sørvest for planområdet flintavslag Løsfunn; 7 flintstykker Steinalder 65 Hesleberg 280 meter sørvest for planområdet 5

6 Funn Saksnr. 2008/4168 R Bosetningsspor fra jernalder funnet på 64/22 Scherwood, Asker kommune, Akershus. Ved maskinell sjakting av åkeren i G. M. Brydesvei 34 ble det avdekket bosetningsspor fra jernalder i form av en kokegrop og to nedgravninger. Området hvor funnene er gjort er en relativt plan åkerflate situert på en høyde med utsikt mot Oslofjorden i nordøst og Årostoppen i sørvest. Funnene ble gjort midt på jordet. Funn 440 meter nordvest for planområdet vitner om tilsvarende aktivitet i fra samme periode i nærområdet. Kokegropa ble C 14 datert til 380 BC. Nedgravningene ble datert til henholdsvis 240 og 740 AD. Tidslinje med dateringer av funnene: TN MN SN Eldre BA Yngre BA Førromersk Romersk Folkevan- Merovinger- Vikingtid I-III IV-VI jernalder jernalder dringstid tid Eldre Yngre Bronsealder Eldre jernalder Yngre jernalder Middel- Nyere steinalder steinalder alder tid R F5 Kokegrop... R F1 Nedgravning... R F2 Grøft/nedgravning... F5 Kokegrop fra førromersk jernalder (380 f. Kr) Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] F5 2280±40BP 1200CalBC 1000CalBC 800CalBC 600CalBC 400CalBC 200CalB CalBC/CalAD Kalibrert datering Diameter: 110 cm. Dybde: 13cm. Lokalisert på 30 cm dybde. Sirkulær kokegrop med mindre kullflekker i nordøst og sørvest. Ingen lagdeling, men noe mer matjordsblandet i øvre sjikt. Strukturen består av kullmettet sandjord, grus og småstein. I bunnen er det sentralt i gropa spor etter varmepåvirket sand. Ca. 30 liter skjørbrent stein. Kullprøve tatt ut i strukturens overflate. Foto nr. 2: F2. Tatt mot nordvest 6

7 Saksnr. 2008/4168 Foto nr. 3: F5 snittet. Tatt mot nordvest F1 Nedgravning fra romersk jernalder (240 e.kr.) Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] F1 1780±40BP 200CalBC CalBC/CalAD 200CalAD 400CalAD 600CalAD Kalibrert datering Diameter: 40 cm. Dybde: 25 cm Lokalisert på 25 cm dybde. Sirkulær kullspettet struktur bestående av stein og grusmettet lysegrå silt og leire. Mye naturlig stein og grus i undergrunnen. Steinene som er avdekket på bildet er ikke tolket som en del av strukturen. Er muligens bunnen av et ildsted. Kan også tolkes som stolpehull, men da ingen lignende strukturer ble funnet i samme eller nærliggende sjakter kan denne tolkningen trekkes i tvil. Foto nr. 4: F1 snittet. Tatt mot nordvest Kullprøve tatt ut i nederste kullholdige lag i midten av strukturen (25 cm dybde). 7

8 Saksnr. 2008/4168 F2 Grøft/nedgravning fra merovingertid (740 e.kr.) Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] F2 1260±40BP 400CalAD 600CalAD 800CalAD 1000CalAD 1200CalAD Kalibrert datering Diameter: 320 sm. Dybde: 28 cm. Lokalisert på 40 cm dybde. Halvsirkulær nedgravning som fortsetter inn i sjaktkant i sørsørøst. Består av kullspettet lysegrå stein- og grusblandet sand. Steinene er ikke skjørbrent. Ved snitting viste strukturen seg å være meget grunn i vest og dypest under en steinpakning i midten av profilen. Steinene her har en diameter på cm. Ingen andre spor etter lagdeling enn det beskrevne kullholdige laget. Foto nr. 5: F2. Tatt mot sørvest, men Strukturens kan tolkes til å være en grøft med ukjent funksjon. Kullprøve tatt ut i strukturens overflate. Foto nr. 6: F2 snittet. Tatt mot sørvest 8

9 Fotoliste Foto nr. 1: Oversiktsfoto med sjakteløp. Tatt mot sørvest Foto nr. 2: F2. Tatt mot nordvest... 6 Foto nr. 3: F5 snittet. Tatt mot nordvest... 7 Foto nr. 4: F1 snittet. Tatt mot nordvest... 7 Foto nr. 5: F2. Tatt mot sørvest, men... 8 Foto nr. 6: F2 snittet. Tatt mot sørvest... 8 Kartliste Kart nr. 1: Oversiktskart over det undersøkte området med funn i nærområdet. ØK-kart CL og CL Kart nr. 2: Oversiktskart over det undersøkte området med sjakteløp. ØK-kart CL Kullprøveliste R Gårdsnummer Funnummer Type Datering 64 Koja F1 Nedgravning /-40 BP 64 Koja F2 Nedgravning/grøft /-40 BP 64 Koja F5 Kokegrop /-40 BP Koordinatliste R Strukturnummer x-koordinat y-koordinat F , , F , , F , ,

10 Registreringsskjema fra Askeladden Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetningaktivitetsområde - Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetningaktivitetsområde Stedfesting Fylke: Akershus ØK-kart: CL Kommune: Asker Gårdsnavn: Museumsdistrikt: Scherwood Kulturhistorisk museum, Oslo Eiendomsopplysninger Kommune: Asker Gnr: 64 Festenr: 0 Bnr: 22 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Koja Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Geometri datert: Oppretting og ansvar Registrert Dato: Ansvarlig etat: Akershus fylkeskommune Utført av: August Baugstø Hanssen Instans: Akershus fylkeskommune Registreringstype: Reguleringsplan Utfyllende opplysninger Kilder (litteratur m.m.): 10

11 Rapport fra utvidet registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av et avgrenset område i G.M. Brydesvei 34, gbnr. 64/22 i Asker kommune, Akershus fylke. V/August Baugstø Hanssen Beskrivelse: Kokegrop samt to nedgravninger med ukjent funksjon. Terrengbeskrivelse: Det undersøkte området utgjøres av en tidligere dyrket åkerflate som ligger på en liten høyde omkring 80 m.o.h. med utsikt mot Oslofjorden i nordøst og Årostoppen i sørvest. Åkerflaten er avgrenset av en grusvei i sør som løper parallelt med G.M. Brydesvei. I nord er området avgrenset av et lite skogholt etterfulgt av et nyanlagt boligfelt. Øst for planområdet heller åkerflaten noe mot sørøst og det er her anlagt en hestehage. I vest avgrenses planområdet av Dyrhusbakken Orientering: 50 meter VNV for G.M. Brydesvei meter NØ for avkjørsel Dyrhusbakken-G.M. Brydesvei. Tilhørende enkeltminner 1 Kokegrop AUT 2 Nedgravning AUT 3 Nedgravning AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Fjernet (aut. fredet) Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Enkeltminne Arkeologisk enkeltminne - Kokegrop - Klassifisering Kategori: Arkeologisk enkeltminne Art: Kokegrop Opprinnelig funksjon: Bolig, bosetning Hovedgruppe: Ikke næringstilknyttet/privat Status: Stedfesting Fylke: Kommune: Akershus Asker Eiendomsopplysninger Kommune: Asker Gnr: 64 Festenr: 0 Bnr: 22 Seksjonsnr: 0 11

12 Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Datering Datering: Førromersk jernalder Metode: Radiologisk (C 14) Eksakt datering: /-40 BP Kvalitet: Dokumentert Utfyllende opplysninger Beskrivelse: Diameter: 110 cm. Dybde: 13cm. Lokalisert på 30 cm dybde. Sirkulær kokegrop med mindre kullflekker i nordøst og sørvest. Ingen lagdeling, men noe mer matjordsblandet i øvre sjikt. Her ble det funnet et stk. brent flint samt et beinfragment. Sistnevnte kan mistenkes å stamme fra det kompostholdige pløyelaget. Strukturen består av kullmettet sandjord, grus og småstein. I bunnen er det sentralt i gropa spor etter varmepåvirket sand. Ca. 30 liter skjørbrent stein. Kullprøve tatt ut i strukturens overflate og sendt til BETA. Dateringen plasserer kokegropa i førromersk jernalder (380 BC). Vernestatus for enkeltminne Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 Enkeltminne Arkeologisk enkeltminne - Nedgravning - Klassifisering Kategori: Arkeologisk enkeltminne Art: Nedgravning Opprinnelig funksjon: Uspesifisert Hovedgruppe: Andre funksjoner Status: 12

13 Stedfesting Fylke: Kommune: Akershus Asker Eiendomsopplysninger Kommune: Asker Gnr: 64 Festenr: 0 Bnr: 22 Seksjonsnr: 0 Geometri Metadata på digital stedfesting: Geometri datert: Datering Datering: Romertid Metode: Radiologisk (C 14) Eksakt datering: /-40 BP Kvalitet: Dokumentert Utfyllende opplysninger Beskrivelse: Diameter: 40 cm. Dybde: 25 cm Lokalisert på 25 cm dybde. Sirkulær kullspettet struktur bestående av stein og grusmettet lysegrå silt og leire. Mye naturlig stein og grus i undergrunnen. De steinene som er avdekket på bildet er ikke tolket som en del av strukturen. Er muligens bunnen av et ildsted. Kan også tolkes som stolpehull, men da ingen lignende strukturer ble funnet i samme eller nærliggende sjakter kan denne tolkningen trekkes i tvil. Vernestatus for enkeltminne Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML 13

14 Paragraf: 6 Enkeltminne Arkeologisk enkeltminne - Nedgravning - Klassifisering Kategori: Arkeologisk enkeltminne Art: Nedgravning Opprinnelig funksjon: Uspesifisert Hovedgruppe: Andre funksjoner Status: Stedfesting Fylke: Kommune: Akershus Asker Eiendomsopplysninger Kommune: Asker Gnr: 64 Festenr: 0 Bnr: 22 Seksjonsnr: 0 Datering Datering: Merovingertid Metode: Radiologisk (C 14) Eksakt datering: Kvalitet: Dokumentert Utfyllende opplysninger Beskrivelse: Diameter: 320 sm. Dybde: 28 cm. Lokalisert på 40 cm dybde. Halvsirkulær nedgravning som fortsetter inn i sjaktkant i sør-sørøst. Består av kullspettet lysegrå stein- og grusblandet sand. Steinene er ikke skjørbrent. Ved snitting viste strukturen seg å være meget grunn i vest og dypest under en steinpakning i midten av profilen. Steinene her har en diameter på cm. Ingen andre spor etter lagdeling enn det beskrevne kullholdige laget. Strukturens kan tolkes til å være en grøft/nedgravning med ukjent funksjon Vernestatus for enkeltminne Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 14

15 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 15

Funn: Det er registrert tre automatisk fredete kulturminner.

Funn: Det er registrert tre automatisk fredete kulturminner. Vår ref.: 09/12653 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 123/8 Dalen østre m.fl, Eidsvoll kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner Vår ref.: 10/8505 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Rykkinveien 100 gbnr 94/23, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067.

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067. Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med VA-ledning fra 42/7 Ås kirkegård II til 41/1 Norderås i Ås kommune, Akershus. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CO039-5-1

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.:07/2605

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.:07/2605 Vår ref.:07/2605 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med graving av vann/kloakk og gjenoppføring av bolig på gbnr. 27/2 i Bærum kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart

Detaljer

Lars Andersson 01.02.2010 Akershus fylkeskommune

Lars Andersson 01.02.2010 Akershus fylkeskommune Vår ref.: 09/10998 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan av gang- og sykkelvei langs rv. 152- Dalsbakken-Glenne på gbnr. 48/1m.fl, 50/1 m.fl, 90/1m.fl

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne i form av to kokegroper.

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne i form av to kokegroper. Vår ref.: 07/10889 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med sjakting av kabelgrøft på gbnr. 55/1 m.fl. og 56/2 m.fl. i Skedsmo kommune, Akershus fylkes. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde F7 Rydningsrøys Mål: Lengde: 4,5 m, bredde 2,5 m, høyde 40 cm. Rydningsrøys på en bergknaus. Steinene er for det meste nevestore, men det er enkelte større steiner. Det er kun et tynt lag med steiner på

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne.

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.: 09/04089 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med oppføring av ny driftsbygning på Eidsvegen 523, gbnr. 121/1 Foss nordre,, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet Vår ref.: 04/05176 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på Kjærnes, gbnr. 111/1, 82, 125, 168, 187, 212, 235, i Ås kommune, Akershus fylke. V/Stig

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner Vår ref.: 05/01589 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med plan om leiruttak på gbnr. 85/1, 2, 16 Grini m. fler i kommune, Akershus fylke. V/Kathrine Eikrem og Ingunn

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CS Asak 1 Asak søndre

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CS Asak 1 Asak søndre Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med ny vann og kloakkledning gbnr. 55/1 Asak søndre i Sørum kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CS048-5-3

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 21. oktober 2011 Registreringsrapport Busslomme Ruter, Vinterbro gbnr. 115/1 m. fl. Ås kommune Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 1 Busslomme Ruter, Vinterbro Innhold Innledning...

Detaljer

Funn: Det er registrert ett nyere tids kulturminne.

Funn: Det er registrert ett nyere tids kulturminne. Vår ref.: 07/3451 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak i 86/87 Torggata 2-Handelshuset Drøbak i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

Funn: Det ble registrert en boplass fra steinalderen innenfor planområdet.

Funn: Det ble registrert en boplass fra steinalderen innenfor planområdet. Vår ref.: 04/10356 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av del av gbnr. 140/1 Soprim i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylkes. V/Lars Andersson 12.11

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr.10/6574 17.juni 2011 Registreringsrapport Reguleringsplan - Pentagon UMB Ås kommune David J. A. Hill Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Pentagon- UMB Innhold Landskap og kulturmiljø...

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen.

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen. Vår ref.: 06/13204 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Li, gbnr. 39/265 mfl. i kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CO043-5-4,

Detaljer

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet.

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet. Vår ref.:07/03628 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Gran gbnr. 34/8, i Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert to områder med dyrkningsspor fra nyere tid innenfor planen.

Funn: Det ble registrert to områder med dyrkningsspor fra nyere tid innenfor planen. Vår ref.: 09/4087 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 19/3,4,51,59 m.fl. for Haraldvangen i Hurdal kommune, Akershus fylkes. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne.

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.: 09/0517 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Krogstad miljøpark, gbnr. 127/1 i Sørum kommune, Akershus fylkes. ØK-kart CS045-5-2 og CT045-5-1

Detaljer

Funn: Det ble registrert en automatisk fredet hulvei, et nyere tids rydningsrøysfelt og tre veifar fra nyere tid.

Funn: Det ble registrert en automatisk fredet hulvei, et nyere tids rydningsrøysfelt og tre veifar fra nyere tid. Vår ref. : Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Fylkesvei 82/Fagerstrandveien i Frogn kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne Vår ref.: 07/06881 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Østre Greverud for gbnr. 42/2 mfl. i Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/309 24. april 2013 Registreringsrapport Med funn av ett automatisk fredet kulturminne. Bruhaug gbnr. 17/39 Hurdal Kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr. 46 Vestby nordre 7 Sørumsanden 46 Vestby nordre 8 Fabrikktomten

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr. 46 Vestby nordre 7 Sørumsanden 46 Vestby nordre 8 Fabrikktomten Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gang- og sykkelvei, Sørumsand-Monsrud, Sørum kommune Akershus fylke. V/August Baugstø Hanssen. 30.9-10.10.2008.

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R Vår ref.:09/6380 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering til gang og sykkelsti langs Bingenveien på 33/1 og 3 i Sørum kommune, Akershus fylke. 20.7. og

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i området for anleggsvei

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i området for anleggsvei Vår ref.: 08/08965 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med utbedring av tursti langs Lysakerelva på gbnr. 38/47 i Bærum kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart CN045-5-1

Detaljer

Funn: Det ble registrert tre kulturminner hvor av ett er automatisk fredet.

Funn: Det ble registrert tre kulturminner hvor av ett er automatisk fredet. Vår ref. 08/05439 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 78/3 Underland m.fl, Asker, Akershus fylke samt gbnr. 12/23 Skjønhaug m.fl, Røyken, Buskerud

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 5 / 2 9 2 0 2. m a r s 2 0 1 6 Registreringsrapport Funn av nyere tids kulturminne. R e g u l e r i n g s p l a n f o r g b n r. 6 8 / 4 5 1 m f l. - B j e r k å s h o l m e n Asker kommune K

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner i planområdet

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner i planområdet Vår ref.: 09/2051 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering Sør-Gardermoen 163/4 i Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr.

Detaljer

Det ble registrert fire automatisk fredete kulturminner, R132986, R132987, R og R

Det ble registrert fire automatisk fredete kulturminner, R132986, R132987, R og R Vår ref.: 08/11479 Endelig rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for brannstasjon på Haug vestre gnr. 16/1 i Ås kommune, Akershus fylke. 26.10. til

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/23006 26. april 2013 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. Skanseveien 20 C Frogn kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold Innledning...

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne innenfor planen

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne innenfor planen Vår ref.: 10/2127 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Nesbru vgs, gbnr. 32/6, 239 i Asker kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart CL044-5-4 Gårdsnr.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 11/19377 24.august 2012 Registreringsrapport Med funn av ett automatisk fredet kulturminne. Konglungveien 117- Esvikendrenering-søknad om dispensasjon etter Kml 19, tredje ledd Linda Arnestad Arkeologisk

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredete kulturminne.

Funn: Det ble registrert et automatisk fredete kulturminne. Vår ref.: 05/09831 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak på gbnr. 39/42 Soltun i Vestby kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CN

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar i samband med reguleringsplan for Våga gnr. 83 bnr. 2 Sveio kommune Rapport 11

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i planområdet

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i planområdet Vår ref.: 10/1089 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Batteriveien 1, Seiersten på gbnr. 70/1 i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m s.nr 14/26849 9.mars 2015 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1 Ullensaker kommune R e i d u n M a r i e A a s h e i m Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr.10/16116 15 novembre 2011 Registreringsrapport Mastemyr industriområde gnr. 39 Li Helan Recasens Sala Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 1 Mastemyr industriområde Innhold Innledning... 3

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP045-5-2, CP046-5-4, CQ045-5-1 105 Robsrud 1 Robsrud

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP045-5-2, CP046-5-4, CQ045-5-1 105 Robsrud 1 Robsrud Vår ref.: 05/02182 Ny revidert rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for terminalanlegg for Posten Norge AS på gbnr. 105/1 i kommune, Akershus fylke.

Detaljer

August Baugstø Hanssen Akershus fylkeskommune

August Baugstø Hanssen Akershus fylkeskommune Vår ref.: 08/9083 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med deling av Bjerkelundsveien 78 H, gbnr. 19/1382 Nadderud, Bærum kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Det ble registrert en kokegrop fra romersk jernalder

Det ble registrert en kokegrop fra romersk jernalder Vår ref.: 03/07605 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med fjerning av gårdsvei på gbnr. 45/2 i kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CL044-5-2,

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredede kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredede kulturminner 2005/2827 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse ny vannledning langs Jarenveien Jaer østre gbnr44/4, Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tveida Gnr 105 Bnr 1 Lindesnes Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett fra E-39 Rapport ved Ann

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 1 R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Repstadveien 332 Gnr 67 Bnr 6 Søgne Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett mot nord Rapport

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forside Ok! S.nr.13/2827 28. februar 2014 Registreringsrapport Med funn av et automatisk fredet kulturminne. Frogner næringspark Sørum kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune ØKONOMISK

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CT /1 Svarstad 1 Svarstad. Funn: Det ble registrert en boplass med dyrkingsspor

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CT /1 Svarstad 1 Svarstad. Funn: Det ble registrert en boplass med dyrkingsspor Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Blaker barnehage på Svarstad gbnr. 118/1 i Sørum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CL Brekke 8 Rykkinveien 24

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CL Brekke 8 Rykkinveien 24 Vår ref.: 07/3282 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr 75/8, Bærum kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie Aasheim. 11.06. 12.06. 2007. ØK-kart

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/11359 13. des. 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Flateby sentrum Enebakk Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innledning

Detaljer

Funn: Det ble registrert fem automatisk fredete kulturminner og et nyere tids kulturminne.

Funn: Det ble registrert fem automatisk fredete kulturminner og et nyere tids kulturminne. Vår ref.: 08/06970 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av sykkel- og gangsti langs Løken nordre gbnr. 39/1 og 39/2 i Fet kommune, Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Funn: Det ble registrert fem kokegroper innenfor området.

Funn: Det ble registrert fem kokegroper innenfor området. Vår ref.: 08/12630 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med utbygging avløpsledningsnett i Løkenveien på gbnr. 131/7,44,48.61, 77/2,7 i Ski kommune, Akershus fylkes.

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne Vår ref.: 06/8559 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av del av Skryta, gbnr. 104/2 i kommune, fylkes. V/Ø. Amundsen 30.10-03.11 2006. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner.

Funn: Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner. Vår ref.:2009/7637 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av RV157 Spro-Fagerstrand på gbnr 25/1, 26/1 m.fl. i Nesodden kommune, Akershus fylkes. ØK-kart

Detaljer

Reidun Marie Aasheim Akershus fylkeskommune

Reidun Marie Aasheim Akershus fylkeskommune Vår ref.: 05/00192 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Kruttverket gbnr. 13/72 og 14/6 m.fl, kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie Aasheim 13.08.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 13/6079 4. februar 201 4 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Borgen vest Ullensaker kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Funn: Det ble registrert en steinalderboplass innenfor planen.

Funn: Det ble registrert en steinalderboplass innenfor planen. Vår ref.: 08/6472 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 22/146, 147, 160, 164 m.fl. nordre del av Vannverksveien i Frogn kommune, Akershus

Detaljer

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg . Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg Gårdsnr./bnr.: 69/9 Arkivsaksnr.: 201410959-8 Kopi: Forsvarsbygg, Ørland kommune, NTNU Vitenskapsmuseet Vedlegg: utdrag fra dateringsrapport

Detaljer

Funn: Det ble registrert 16 automatiske fredete kulturminner innenfor planområdene

Funn: Det ble registrert 16 automatiske fredete kulturminner innenfor planområdene Vår ref.: 11/02438 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Klommestein, Kolstad og Tverrvei på gbnr. 11/14 og 12/4 m.fl. i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R140350, og ett nyere tids kulturminner, K140278

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R140350, og ett nyere tids kulturminner, K140278 Vår ref.: 1999/11465 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med etablering av skiskytterstadion på Solli, Berg søndre, gbnr. 16/1 i Asker kommune, Akershus fylke. 12.7.

Detaljer

Funn: Det ble registering to kokegroper innenfor planområdet; R109273.

Funn: Det ble registering to kokegroper innenfor planområdet; R109273. Vår ref.:06/8915 Rapport fra utvidet registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gang-/sykkelvei langs fv 382, Gauteidveien, parsell Branderudveien-Sørum, gbnr. 10/3

Detaljer

Funn: Det ble registrert en hulvei og en jordblandet røys.

Funn: Det ble registrert en hulvei og en jordblandet røys. Vår ref.: 07/02231 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med forslag til boligtomt på Hofstad gbnr. 26/1 i Asker kommune, Akershus fylkes. V/Ole Kjos ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Heidi A Haugene Forord Eit kulturminne er eit spor etter menneskeleg liv og virke i vårt fysiske miljø, som til dømes ein

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Spissøy, gnr. 27 og 29, Austevoll kommune. Rapport 6 2006 Forord Etter omorganiseringa

Detaljer

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl.

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav

Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav NIKU Oppdragsrapport 165/2011 Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav Gomsrud, Industrivei, går/b.nr 8626/1 Kongsberg, Buskerud Knut Paasche NIKU prosjektnummer/ årstall 15620481 / 2011 Berørt

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne og ett løsfunn fra middelalderen.

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne og ett løsfunn fra middelalderen. Vår ref.: 07/9317 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Jonasmyra, gbnr. 76/25 Gui store 2 mfl. i Asker kommune, Akershus fylkeskommune. V/ Malin Trømborg

Detaljer

Skien kommune Kongerød skole

Skien kommune Kongerød skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Kongerød skole GNR. 223, BNR. 16 M.FL. Bilde 1: Kongerød skole, Skien. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G /

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 11/23707 21.juni 2013 Registreringsrapport Med funn av to automatisk fredete kulturminner og åtte nyere tids kulturminner. Reguleringsplan gbnr. 144/1 m.fl. Herstua Grus Nannestad kommune Linda Arnestad

Detaljer

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal Dette bildet, som ble fremskaffet av Sigmund Heldal fra Sannidal Historielag, viser området rundt Sannidal stasjon

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Ytre Åros Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

Figurer... 2. 1.0 Sammenfatning og vurdering av undersøkelsene på Fremste Teigane, Hareid Kommune, Møre og Romsdal... 4

Figurer... 2. 1.0 Sammenfatning og vurdering av undersøkelsene på Fremste Teigane, Hareid Kommune, Møre og Romsdal... 4 Figurer... 2 1.0 Sammenfatning og vurdering av undersøkelsene på Fremste Teigane, Hareid Kommune, Møre og Romsdal... 4 2.1 Bakgrunn for undersøkelsene... 6 2.2 Tidligere funn i området... 8 3.0 Topografi...

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP Hauger 1 Hauger 8 Grønnlien 48 74

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP Hauger 1 Hauger 8 Grønnlien 48 74 Vår ref.: 05/00964 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Haugeråsen på Hauger gbnr. 9/1, 9/48 m.fl og 9/74 i kommune, Akershus fylke. V/Stig

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skollevoll Gnr 36 Bnr 343 Farsund kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

Rapport fra arkeologisk registrering. Sak: Reguleringsplan for Østre Bolærne 132/1 GBNR. Saksnr. http://www.vfk.no/

Rapport fra arkeologisk registrering. Sak: Reguleringsplan for Østre Bolærne 132/1 GBNR. Saksnr. http://www.vfk.no/ Rapport fra arkeologisk registrering Sak: Reguleringsplan for Østre Bolærne GBNR Kommune Saksnr Rapport v/ Rapportdato 132/1 Nøtterøy Christer Tonning 08.02.06 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

B 2015/6. Arkeologiske undersøkelser av treskipet hus og øvrige bosetningsspor fra eldre jernalder. Del 2: vedlegg

B 2015/6. Arkeologiske undersøkelser av treskipet hus og øvrige bosetningsspor fra eldre jernalder. Del 2: vedlegg B 2015/6 Arkeologiske undersøkelser av treskipet hus og øvrige bosetningsspor fra eldre jernalder. Del 2: vedlegg Einargården, Sande gnr. 33, bnr. 8, Sola kommune, Rogaland. Florence Aanderaa AM saksnummer:

Detaljer

2015/407 Gesellveien. 2015/407 Kongsberg kommune

2015/407 Gesellveien. 2015/407 Kongsberg kommune 2015/407 Kongsberg kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2015 Saksnavn Saksnummer 2015/407 Kommune Gårdsnavn 2015/407 Gesellveien Kongsberg kommune Gårds- og 7416/26, 27, 28, 29 og

Detaljer

Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne, R

Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne, R Saksnr: 05/05030 Endelig rapport fra utvidet registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Breivoll gbnr. 113/2 m. fl., Ås kommune, Akershus fylke. 29.9. til 14.10.

Detaljer

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Svensejordet, på Venstøp GNR. 8, BNR. 22,28,57 Figur 1: Ildstedet i sjakt D, tatt mot sør RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGESLETTA GNR. 168 YTRE BERGE OG GNR. 167 ØVRE BERGE LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved Endre Wrånes Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 2011/11588 12.10.2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. Sørumsand næringspark Sørum kommune gbnr 41/10 m.fl Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Vikersund Bad. 2013/3609 Modum

Vikersund Bad. 2013/3609 Modum 2013/3609 Modum Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2014 Saksnavn Vikersund Bad Saksnummer 2013/3609 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer Tiltakshaver Modum 95/86, 74/8, 95/82, 95/353, 623/3018

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Pia Skipper Løken 28.05.04 Akershus fylkeskommune

Pia Skipper Løken 28.05.04 Akershus fylkeskommune Saksnummer; 01/00200 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Bjørndalen i Asker kommune, Akershus fylke. V/Pia Skipper Løken 26.04.04-28.04.04

Detaljer

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen GNR. 63, BNR. 6, 8, 35 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim R A P P O RT

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 2013/5205 14.august 2013 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. Hvamsmovegen Nes kommune - Gang og sykkelveg Kristin Orvik Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Det ble registrert nyere tids kulturminner.

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Det ble registrert nyere tids kulturminner. Vår ref.: 08/9000 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av områdene bf 18 og 19 på Flateby på gbnr. 7/7 m.fl. i Enebakk kommune, Akershus fylkeskommune.

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N K YRKJEBYGD. Gnr 4, Bnr 8. Kokegroplokalitet. Foto tatt mot nord. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N K YRKJEBYGD. Gnr 4, Bnr 8. Kokegroplokalitet. Foto tatt mot nord. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R K YRKJEBYGD Gnr 4, Bnr 8 Å SERAL KOMMUNE

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr.2012/14544 28. januar 2013 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan Gbnr 7/1 Drengsrud Asker kommune Kristin Orvik Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet Vår ref.: 07/2521 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med etablering av renseanlegg for gråvann på hyttefeltene Solbergstrand nordre, midtre og søndre i kommune, Akershus

Detaljer

Øvre Eiker kommune Dunsrud næringsområde

Øvre Eiker kommune Dunsrud næringsområde 3 KULTURHI STORISK I REGISTRERING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Øvre Eiker kommune Dunsrud næringsområde GBNR.: 146/3,147/1, 158/3, 8,7,10, 159/1,2 SAKSNR : 07/00400-3 I RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Førhistoriske busetnadsspor på gnr. 43, Ytre Tysse i Samnanger kommune

Førhistoriske busetnadsspor på gnr. 43, Ytre Tysse i Samnanger kommune Førhistoriske busetnadsspor på gnr. 43, Ytre Tysse i Samnanger kommune Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr. 12/2852 15 november 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan for Kvetangen hytteområde i Setskog gbnr. 154/1 Aurskog-Høland kommune Helan Recasens Sala

Detaljer