Funn: Det er registrert ett nyere tids kulturminne.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funn: Det er registrert ett nyere tids kulturminne."

Transkript

1 Vår ref.: 07/3451 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak i 86/87 Torggata 2-Handelshuset Drøbak i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CN Handelshuset Funn: Det er registrert ett nyere tids kulturminne. K- nr. Funntype Datering Gårdsnr./-navn K Bosetnings/aktivitetsområde Nyere tid 86 Foto 1. Handelshuset og bakgården. Foto tat mot sørøst. Marianne Johansson Akershus fylkeskommune

2 INNLEDNING... 3 OMRÅDEBESKRIVELSE... 3 KJENTE FUNN OG KULTURMINNER I NÆROMRÅDET METODE... 5 FUNN... 5 K BOSETNINGS/AKTIVITETSSPOR PÅ GBNR. 86/87 HANDELSHUSET... 6 VEDLEGG:

3 Innledning Ved drenering rundt og utbedring av grunnmuren i gbnr 86/87 Torggata 2-Handelshuset Drøbak i Frogn kommune ble det overvåket arkeologisk. Handelshuset, uthus, bakgården og hagen er midlertidig fredet etter lov om kulturminner 15, men dispensasjon ble gitt for dette arbeidet. Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminnelovens 9. Det ble tatt ut én treprøve som ble sendt inn for vedartsanalyse og dateringsbestemmelse. Vedartsbestemmelsen er utført av Helge Høeg, KHM og 14 C ble foretatt av Beta Analytic. Prøven ble datert til nyere tid (200±40 BP). Den arkeologiske overvåkingen ble utført av Marianne Johansson i perioden Det ble benyttet 11 dagsverk i felt og 3 dagsverk til etterarbeid, i alt 14 dagsverk. Masser fra gravingen ble dumpet på kommunal tipp i Aas kommune. Områdebeskrivelse Handelshuset ligger ved Drøbak torg. Det ble gravd for drenering langs husets sørvestre kortside ut mot torget og i bakgårdensom ligger nordvest for huset. I bakgården ble det også gravd et større område langs deler av veggen i forbindelse med rehabilitering av husets grunnmur som vist på foto 2 nedenfor. Handelshuset ble trolig oppført på slutten av tallet. Husets utseende og utforming er typisk for handelsgårder fra denne tidsperioden med representativ bolig for handelsmannen i andre etasje og forretning i første etasje. Handelshuset er registrert som nyere tids kulturminne i Askeladden med nummer Foto 2. bakgården med handelshuset til venstre ved graving langs grunnmuren. Foto tatt mot sørvest. Kjente funn og kulturminner i nærområdet. K-nr Funntype Datering Gårdsnr./-navn Avstand fra tiltaksområdet Kirkested 1776 Drøbak kirkested ca 200 meter Bygningslokalitet 1793 Hospitalet ca 180 meter Kulturminne under vann, keramikkskår 1800-tallet Småbåthavna ca 280 meter 3

4 Kart 1. Bakgården med lokalitetsavgrensning, handelshuset og andre kulturminner i området. 4

5 Metode Gravingen av dreneringsgrøfter og gravingen langs grunnmuren ble overvåket. Gjenstander som kom opp ble vurdert typologisk for å kunne bekrefte eventuelle automatisk fredete kulturlag. Funn Det ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner. I bakgården ble det avdekket en nyere tids laftet konstruksjon, nyere tids brosteinslag og nyere tids gjenstander i form av glasskår, en del keramikkskår og krittpipefragmenter samt mengder rød og gul tegl. Konstruksjonene kan trolig relateres til en tidlig periode i husets historie f.kr f.kr f.kr. 500 f.kr TN MN SN Eldre BA Yngre BA Førromersk Romersk Folkevan- Merovinger- Vikingtid I-III IV-VI jernalder jernalder dringstid tid Eldre Yngre Bronsealder Eldre jernalder Yngre jernalder Middel- Nyere steinalder steinalder alder tid F1 Laftet konstruksjon F2 Brosteinslag F3 Brosteinslag F4 Keramikk F5 Glass F6 Krittpiper Figur 1: Oversikt over lokalitetenes tidsmessige plassering. Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] R138787F1 200±40BP 1200CalA D 1400CalA D 1600CalA Kalibrert D datering 1800CalA D 2000CalA D Figur 2. Kalibrert datering fra K138787F1 Laftet konstruksjon 5

6 K Bosetnings/aktivitetsspor på gbnr. 86/87 Handelshuset Type Antall Laftet konstruksjon 1 Brusteinslag 1 Brusteinslag 1 Glassfragmenter 40< keramikk 30< krittpipefragmenter 30< Kart 2 Kart med funn inntegnet. 6

7 F1 Laftet kasse Foto 3. Laftet konstruksjon. Foto tatt mot nordvest. Lengde: 140 cm. Avdekket bredde: 35 cm, avdekket høyde: 40 cm Kun deler av den laftede konstruksjonen er avdekt. Tre omfar er synlig, men kun deler av det nederste omfaret. I østvestlig retning er den øverste stokken fullstendig fremrenset. Den er 16 cm i diameter og 140 cm lang. Laftehjørnet på begge sider av denne stokken er synlig slik at konstruksjonen i denne retningen har vært 140 cm lang. Ingen andre stokker er fullstendig fremrenset i lengderetning, men stokkenes tykkelse er ellers B: 15 cm x H: 20 cm, B: 15 X H: 17 cm og B: 15 cm, H: 16 cm. Treverk fra konstruksjonen ble vedartsbestet til gran. Prøven ble ved 14 C-analyse datert til Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] R138787F1 200±40BP ±40BP 1200CalA D 1400CalA D 1600CalA Kalibrert D datering 1800CalA D 2000CalA D 7

8 F2 Brosteinslag Foto 4. Brosteinslag, synlig på begge sider av svingen. Foto tatt mot nordvest. Av brosteinslag F2 er 60 cm x 120 cm synlig i sørvestlig-nordøstlig retning, og 70 cm x 60 cm er synlig i nørdvestlig-sørøstlig retning som vist på foto 4 ovenfor. Brosteinslaget skrår litt i nordvestlig retning og ligger 40 cm - 50 cm under dagens markoverflate. Brosteinslaget kuttes av en grøft for et rør i svingen, av et moderne lag pukk i nordvest og av et lag med mange fragmenter av gul og rød teglstein i nordøst. F3 Brosteinslag Foto 5. Brosteinslag F3. Foto tatt motsørvest. 8

9 L: 2 meter, B: 80 cm. Brusteinslag F3 går i sørøst inntil handelshuset. I sørvest, nordvest og nordøst kuttes det av nyere inngrep. Fra husveggen og i nordvestlig retnig er brusteinslaget 2 meter i utstrekning, Ved husveggen er toppen av laget 25 cm under dagens markoverflate, men en meter ut fra veggen skrår brusteinslaget ned ca 15 cm til ca 40 cm under dagens markoverflate. Det er samme nivå som brusteinslag F2 er på i sørøst. Det graves gjennom brusteinslag F3 og det er to lag med brustein. F4 Keramikkskår Foto 6. Eksempler på keramikk funnet i bakgården. Det ble tatt inn en del etterreformatoriske keramikkskår. Det var blant annet skår av kanner og fat, både i leirgods og steingods. Noen av keramikkskårene sees på foto 6 ovenfor. F5 Glassfragmenter Foto 8. Noen av flaskeskårene fra handelshusets bakgård. Foto 7. Stettglass fra handelshusets bakgård. De fleste glassfragmentene er fragmetner av glassflasker fra Biri glassverk som var i drift i perioden og Aasnæs glassverk som var i drift i perioden Produksjonsstedet står i bunn på mange av flaskene. Men det ble i tillegg funnet et par fragmenter fra drikkeglass med stett og en del fragmenter vindusglass. Eksempler på flaskeskårene sees på foto 7 og stettglass på foto 8 ovenfor. 9

10 F6 Krittpiper Foto 9. Krittpipestilk med med en bukkefigur og ordet "Hayes". Foto 10. Krittpiper fra bakgården. Eksempler på krittpiper fra bakgården sees på foto 8 ovenfor. På den ene krittpipestilken er det en liten bukkefigur og det står skrevet Hayes, den ligger rett ovenfor pipehodet på foto 8 og motivet sees på foto 9. De fleste krittpipefragmentene var av 16-eller 1700-tallskarakter, men det ble også funnet en del fragmenter av krittpiper fra 1800-tallet Vedlegg: Fotoliste: Foto 1. Handelshuset og bakgården. Foto tat mot sørøst Foto 2. bakgården med handelshuset til venstre ved graving langs grunnmuren. Foto tatt mot sørvest Foto 3. Laftet konstruksjon. Foto tatt mot nordvest Foto 4. Brosteinslag, synlig på begge sider av svingen. Foto tatt mot nordvest Foto 5. Brosteinslag F3. Foto tatt motsørvest Foto 6. Eksempler på keramikk funnet i bakgården Foto 8. Stettglass fra handelshusets bakgård Foto 7. Noen av flaskeskårene fra handelshusets bakgård Foto 9. Krittpipestilk med med en bukkefigur og ordet "Hayes" Foto 10. Krittpiper fra bakgården Kartliste: Kart 1. Bakgården med lokalitetsavgrensning, handelshuset og andre kulturminner i området.4 Kart 2 Kart med funn inntegnet Koordinatliste ngo akse 3: Fnr. X Y F1-4971, , F2-4978, , F3-4976, ,

11 Registreringskjema for registreringen av K fra kulturminnedatabasen Askeladden: Lokalitet Annen kulturminnelokalitet - Bosetning-aktivitetsområde - Klassifisering Kategori: Annen kulturminnelokalitet Art: Bosetning-aktivitetsområde Undergruppe (oppr.funk): Bolig, bosetning Hovedgruppe: Ikke næringstilknyttet/privat Stedfesting Fylke: Akershus ØK-kart: CN Kommune: Frogn Museumsdistrikt: Kulturhistorisk museum, Oslo Eiendomsopplysninger Kommune: Frogn Eiere: EIENDOMSFORMIDLING NORGE AS Gnr: 86 Festenr: 0 Bnr: 87 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Handelshuset Overføring til Matrikkel: Sperret Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Geometri datert: Oppretting og ansvar Kontrollert Dato: Ansvarlig etat: Utført av: Marianne Johansson Instans: Utfyllende opplysninger Kilder (litteratur m.m.): Rapport fra registrering av nyere tids kulturminner i forbindelse med tiltak i 86/87 Torggata 2- Handelshuset Drøbak i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune. Beskrivelse: Lokaliteten består av en laftet konstruksjon og to områder med brostein. Orientering: Lokaliteten er i bakgården til handelshuset i Torggata 2 i Drøbak. Handelshuset ligger ved Drøbak torg. Tilhørende enkeltminner 1 Bosetningsspor IKKE 2 Bosetningsspor IKKE 3 Bosetningsspor IKKE Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: 11

12 Vernestatus for lokalitet Vernetype: Ikke fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Tinglystdato: Paragraf: 12

13 13

14 14

15 15

16 16

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862).

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). David N. Simpson De kulturhistoriske samlinger Bergen Museum Universitetet i Bergen September

Detaljer

Skien kommune Mælagata 08-1395

Skien kommune Mælagata 08-1395 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Mælagata 08-1395 GNR.BNR.: 4-23, 413-1, 4-184, 4-104, 4-101, 413-1, 6-1, 413-1, 6-1. Figur 1: Bilde av hage/beiteområde ved Petersborgvegen.

Detaljer

12/4425. Lier kommune.

12/4425. Lier kommune. 12/4425. Lier kommune. Planområdet er uthevet i rødt omriss. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Ekeberg i Lier Saksnummer 12/4425 Kommune Lier Gårdsnavn Ekeberg Gårds- og 154/25

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kirke, gnr. 162 Rapport ved Torbjørn Preus Schou RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING I, I i ll D I 11 L I',I: \I\11,AI _- r Il K i, i r;;. Lb L( C I i RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING GRAVRØYS MED FUNN FRA ELDRE ROMERTID, YNGRE BRONSEALDER OG SEINNEOLITIKUM, SAMT BOPLASSFUNN FRA SEINMESOLITIKUM

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status. Databeskrivelse: Kulturminner

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status. Databeskrivelse: Kulturminner I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status Databeskrivelse: Kulturminner 1 I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO KULTURHISTORISK MUSEUM Arkeologisk seksjon. Prosjektplan

UNIVERSITETET I OSLO KULTURHISTORISK MUSEUM Arkeologisk seksjon. Prosjektplan UNIVERSITETET I OSLO KULTURHISTORISK MUSEUM Arkeologisk seksjon Prosjektplan Undersøkelse av automatisk fredet kulturminne (ID 176646, gravminne) Søknad om utbedring av eldre dreneringsgrøft Angard, 36/1,

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen 16.06.2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Forklaringer... 3 3.1. Hva er en lokalitet?... 3 3.2. Hva er et enkeltminne?... 4 3.3.

Detaljer

ARKEOLOGISK OVERVÅKNING AV ARBEIDENE MED NY E18 SENKETUNNEL PÅ SØRENGA

ARKEOLOGISK OVERVÅKNING AV ARBEIDENE MED NY E18 SENKETUNNEL PÅ SØRENGA Rapport Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo 57/2008 Revisjon nr.01. ARKEOLOGISK OVERVÅKNING AV ARBEIDENE MED NY E18 SENKETUNNEL PÅ SØRENGA DEL 1, TEKST Lise-Marie Bye Johansen NIKU prosjektnummer/

Detaljer

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 2014-05-21 Dokument nr.: 03 Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 00 Rev. 00 Dato: 21/5-14

Detaljer

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Varia 71 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Vibeke Vandrup. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Den tapte middelalder?

Detaljer

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Rapport 13/2008 Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Einar Eythórsson Elin Rose Myrvoll Forsidebilde: Napparvárri/Nabbaren på Stierdna/Stjernøya Foto Elin Rose Myrvoll 2008 II

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitskapelige fag

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitskapelige fag Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitskapelige fag Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv i Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune - 2008 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø

Detaljer

BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport 66 2010

BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport 66 2010 BILDØY Fjell kommune Kulturhistoriske registreringar områdeplan nordre bildøy Rapport 66 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk freda kulturminne i plansaker

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

Kultur og natur i Grimsdalen landskapsvernområde

Kultur og natur i Grimsdalen landskapsvernområde NIKU Tema 38 Kultur og natur i Grimsdalen landskapsvernområde Sluttrapport fra DYLAN-prosjektet Ole Risbøl, Kathrine Stene og Anne Sætren (red.) 1 Risbøl, Ole; Stene, Kathrine og Sætren, Anne (red.).2011.

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL

FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL BERETNING FRA ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER AV HAVN OG SKIPSFUNN BATTERISTRANDA, LARVIK I VESTFOLD 2010 FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL Beretning fra arkeologiske undersøkelser

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

Hardangervidda gjennom 9500 år. en kulturhistorisk rapport

Hardangervidda gjennom 9500 år. en kulturhistorisk rapport Hardangervidda gjennom 9500 år - en kulturhistorisk rapport 1 2 Innledning Norge er det eneste landet i Europa som har fjellområder med villrein. Det er derfor et nasjonalt mål og ansvar å sikre villreinen

Detaljer

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kulturminner og kulturmiljø

Detaljer

Runematerialet fra Tønsberg

Runematerialet fra Tønsberg Runematerialet fra Tønsberg Charlotte Johannessen Masteravhandling i Nordic Viking and Medieval Culture Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Høsten

Detaljer