Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag

2 1 Ammerudlia Borettslag Til beboerne i Ammerudlia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 7. mai kl i Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6. Styret gjør oppmerksom på at dørene stenges kl Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

3 2 Ammerudlia Borettslag Forretningsorden 1. Generalforsamlingen gjennomføres i henhold til Lov om borettslag og borettslagets vedtekter. 2. Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller av en møteleder valgt av generalforsamlingen. 3. Møtelederen skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i henhold til lov og vedtekter. Med utgangspunkt i dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen legger møteleder frem en plan for gjennomføringen. 4. Protokollen føres av den valgte sekretær. I protokollen føres alle valg og vedtak samt eventuelle protokolltilførseler som generalforsamlingen fatter vedtak om at skal tas inn. 5. Alle forslag skal, så langt det er mulig, leveres skriftlig til møtelederen med forslagstillerens navn og leilighetsnummer. 6. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Innledningsforedrag må ikke overstige 10 min. Øvrige innlegg skal ikke overstige henholdsvis 5 min. for første innlegg og 2 min. for de øvrige. Møteleder har rett til å la styrets representanter få utvidet taletid for å svare på spørsmål som er stilt. 7. Ordet til forretningsorden gis 1 gang til hver sak og med en taletid på høyst 1 minutt. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan ikke trekkes hvis noen motsetter seg dette.

4 3 Ammerudlia Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Ammerudlia Borettslag avholdes tirsdag 7. mai 2013 kl i Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 A) Årsberetning og regnskap for 2012 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret, foreslås satt til kr ,- B) Byggekomiteen, foreslås satt til kr ,- C) Valgkomiteen, foreslås satt til kr ,- D) BUKAkomiteen, foreslås satt til kr ,- 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret om endring av vedtektene pkt 3-2 (2). B) Forslag fra styret om endring av vedtektene pkt 5-4. C) Forslag fra styret om nye vedtekter og kontrakter for garasjer/parkering. D) Forslag fra Hussein Ahmed Osman om ombygging av heisene. E) Forslag fra Hussein Ahmed Osman om Inngangsdør nummer to. F) Forslag fra Alhagi Jeng vedrørende utvidelse av parabolanlegget. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Ammerudlia Borettslag Bjørn Erik Gulbrandsen/s/ Erik B Røed/s/ Lasse Ottar Alver/s/ Baard Kristiansen/s/ Berit Walbye/s/

5 4 Ammerudlia Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Bjørn Erik Gulbrandsen Ammerudgrenda 174 Nestleder Erik B Røed Ammerudhellinga 43 Styremedlem Lasse Ottar Alver Messepromenaden 10 Styremedlem Baard Kristiansen Ammerudhellinga 41 Styremedlem Berit Walbye Ammerudhellinga 80 Varamedlem Martin Bloma Ammerudgrenda 170 Varamedlem Fredrik Winger Solvang Ammerudgrenda 170 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Fredrik Winger Solvang Ammerudgrenda 170 Berit Walbye Ammerudhellinga 80 Varadelegert Anne Elton Ammerudhellinga 64 Roar Alexander Stensson Ammerudgrenda 168 Valgkomiteen Rita Synnøve Bergerskogen Ammerudgrenda 170 Jørn Arild Dahl Ammerudgrenda 174 Vidar Haugan Ammerudhellinga 70 Mari Camilla Nilsen Ammerudhellinga 64 Roar Alexander Stensson Ammerudgrenda 168 Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 982 andelsleiligheter. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 10 Grorud i Oslo kommune og har adresse: Ammerudgrenda gårdsnummer 95, bruksnummer 78. Ammerudhellinga gårdsnummer 95, bruksnummer 76. Ammerudhellinga gårdsnummer 95, bruksnummer 83. Ammerudhellinga gårdsnummer 95, bruksnummer 81. Parkeringsanlegget - gårdsnummer 95, bruksnummer 127.

6 5 Ammerudlia Borettslag Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1987 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 6 ansatte pr Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i 2012 knyttet til ansatte. Det er registrert 14 sykedager innenfor arbeidsgiverperioden i 2012 for de ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Selskapet har negativ egenkapital (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2012 var totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at den siste økningen av felleskostnadene på grunn av våtromsrehabiliteringen ble iverksatt noe senere enn budsjettert. Andre inntekter består i hovedsak av bompenger, leieinntekt fra tak og salg av nøkler/låser. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak lavere energikostnader på grunn av lave energipriser, samt at et prosjekt vedrørende soilrør er utsatt til Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr ,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital.

7 6 Ammerudlia Borettslag Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter rehabilitering av kulvertene i en blokk, nye elektroniske låser i inngangspartiet og kjellerdørene samt utbedring av 2 berederrom. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Borettslaget har mottatt forsikringspremien for Det antas en premieøkning som reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 4 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har 2 lån i Husbanken til fastrente på henholdsvis 4,6 % og 4,8%. Fastrenteperioden løper til på det ene lånet og til på det andre lånet. Videre har borettslaget refinansiert byggelånet som ble tatt opp i forbindelse med våtromsrehabiliteringen, samt eldre lån i OBOS, til ett lån i Handelsbanken. Lånet har en flytende rente på 3,65 % pr For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret Forretningsførerhonoraret øker ikke for vårt borettslag i Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2013.

8 7 Ammerudlia Borettslag Felleskostnader Driften i 2013 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i Borettslaget budsjetterer med ett positivt årsresultat på kr ,-. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. AMMERUD VARMESENTRAL AS Borettslaget er medeier i Ammerud Varmesentral AS. Varmesentralen er registrert i Foretaksegisteret med organisasjonsnummer og i MVA-mantallet. Eiendommen har gårdsnummer 95 og bruksnummer 93 og er på m2. Selskapet eier tomten. De som ønsker informasjon om aksjeselskapet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, Styret i Ammerudlia Borettslag Bjørn Erik Gulbrandsen/s/ Erik B Røed/s/ Lasse Ottar Alver/s/ Baard Kristiansen/s/ Berit Walbye/s/

9 . 9 Ammerudlia Borettslag 340 AMMERUDLIA BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikkfor små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Innsk. øremerk. bankkto B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

10 10 Ammerudlia Borettslag AMMERUDLIA BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Garasjer Parkeringsplasser Andre anlegg - Buka Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Parkeringsplasser Andre anlegg - Buka Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Udekket tap

11 11 Ammerudlia Borettslag AMMERUDLIA BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Rehabilitering Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler Øremerkede midler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 981 * Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 12 Ammerudlia Borettslag Note Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret i Ammerudlia Borettslag Bjørn Erik Gulbrandsen/s/ Erik B Røed/s/ Lasse Ottar Alver/s/ Baard Kristiansen/s/ Berit Walbye/s/

13 13 Ammerudlia Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Leietillegg for balkonger Parabol SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Bompenger Gebyrer Ref.utlegg balkong Bøter Salg garasjelås 200 Opprydning reskontro ICE Norge, leie tak Utleie Nødkommunikasjon Salg av nøkler Salg Postkasselås S-Bygg ref utlegg Utleie sykerom Gebyr søppel Utleie Telia Salg vaskerilås Diverse refusjon utlegg SUM ANDRE INNTEKTER

14 14 Ammerudlia Borettslag NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Fri bolig Bompenger Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Personalforsikring Refusjon sykepenger Personalopplæring, kurs Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 6 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning o.a for kr jfr. note 14. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand -500 OBOS OBOS Prosjekt AS SUM KONSULENTHONORAR

15 15 Ammerudlia Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Våtromsrehabilitering 2012 S-Bygg OPAS Skifte sikringsanlegg, Halvorsen Elektro as SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 GARASJER Leieinntekter KOSTNADER GARASJER Rep./vedlikehold Elektrisk energi Driftskostnader SUM KOSTNADER GARASJER SUM GARASJER

16 16 Ammerudlia Borettslag NOTE: 11 PARKERINGSPLASSER Leieinntekter UTGIFTER PARKERINGSPLASSER Rep./vedlikehold Elektrisk energi Driftskostnader SUM KOSTNADER PARKERINGSPLASS SUM PARKERINGSPLASSER NOTE: 12 ANDRE ANLEGG/BUKA Bevilgninger fra Oslo Kommune KOSTNADER Leie -500 Markeringsvester Julegløgg og Premier Arrangement Utstyr SUM KOSTNADER SUM ANDRE ANLEGG NOTE: 13 ENERGI / FYRING Varmesentralen Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING

17 17 Ammerudlia Borettslag NOTE: 14 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Vakthold/kopimaskin Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Reisekostnader Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader Avsetning tap på fordringer SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 15 FINANSINNTEKTER Renter av øremerkede midler 327 Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Andre renteinntekter 120 SUM FINANSINNTEKTER

18 18 Ammerudlia Borettslag NOTE: 16 FINANSKOSTNADER Renter Husbanken Grunnlån Renter Husbanken Grunnlån Renter lån i Handelsbanken (2) Renter lån i Handelsbanken (1) Renter lån i OBOS Renter lån i OBOS Renter lån i Terra BoligKreditt Termingebyr Husbanken -60 Termingebyr Handelsbanken -540 Etableringsgebyr Handelsbanken Termingebyr lån OBOS -600 Termingebyr lån Terra BoligKreditt -350 Andre rentekostnader SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 17 BYGNINGER Kostpris/bokført verdi Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.95/bnr.76 M. flere Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 140, 188, 359. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 18 REHABILITERING Prosjektledelse OPAS Andre konsulent honorar Kopieringsutgifter Bygningsgebyr Hovedentreprenør S-Bygg Andre byggeentrepriser V.V.S arbeider Andre V.V.S. arbeider Heiser SUM REHABILITERING, Kostnadsført

19 19 Ammerudlia Borettslag NOTE: 19 VARIGE DRIFTSMIDLER Data/Telefon/Kommunikasjon Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Gressklipper nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere Løvsuger Tilgang Avskrevet tidligere Sandsilo Tilgang Avskrevet tidligere Sentrifuge Tilgang Avskrevet i år Server Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser nr.3 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilhenger Tilgang Avskrevet tidligere Traktor m/vikeplog Tilgang Avskrevet tidligere Tørketrommel Tilgang Avskrevet i år Tørketrommel Tilgang Avskrevet tidligere -473 Avskrevet i år

20 20 Ammerudlia Borettslag Wille feiemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Wille 455 med utstyr Tilgang Avskrevet tidligere Wille Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Wille WI lift 7 Tilgang Avskrevet tidligere Wille Vikeplog Tilgang Avskrevet tidligere Wille bakskjær m/fastvinkel Tilgang Avskrevet tidligere Wille Snøskuffe Tilgang Avskrevet tidligere Wille Sandstrøer Tilgang Avskrevet tidligere Wille vanntank Tilgang Avskrevet tidligere Datautstyr Tilgang Avskrevet tidligere Fyrkjele Kostpris Tilgang Avskrevet tidligere

21 21 Ammerudlia Borettslag Innskudd garasje nr 1 Tilgang Innskudd garasje nr 2 Tilgang Garasjeanlegg Kostpris Avskrevet tidligere Garasjeanlegg Tilgang Garasje Borettslaget Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Lekeapparater Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Parkeringsanlegg Tilgang Avskrevet tidligere Varmepumpe Tilgang Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 20 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Ammerud Varmesentral. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: 476 Pålydende: kr Balanseført verdi: kr Den samlede aksjekapital i Ammerud Varmesentral er på kr NOTE: 21 LANGSIKTIGE FORDRINGER Til gode hos eierne (Rettsforlik) Andel tomt i Ammerud Varmesentral SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER

22 . 22 Ammerudlia Borettslag NOTE: 22 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Håndkasse for kontor Diverse fordringer Ammerud Varmesentral, avregning Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2013) Avsetning for tap fordringer Delkredreavsetning Erstatning SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2013, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 23 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget. NOTE: 24 PANT- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,65%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt i år HANDELSBANKEN Annuitet Renter : 3,65%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt i år Terra Boligkreditt as Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,70%, løpetid 28 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år

23 23 Ammerudlia Borettslag Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 4,80%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 4,60%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 3,90%, løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,95%, løpetid 28 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 25 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Korrigert innskudd SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 26 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Innskudd Ammerud Garasjelag SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 27 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Andre trekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

24 . 24 Ammerudlia Borettslag NOTE: 28 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Midlertidig deposita Antenneleie vedr. 2013, Ice Norge Antenneleie vedr. 2013, Nødkommunikasjon SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 29 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr

25 25 Ammerudlia Borettslag 4. FORSLAG A) Forslag fra styret om endring av vedtektene 3-2 (2) Saksframlegget er utarbeidet og godkjent av OBOS, og er sendt til alle tilknyttede borettslag. Bestemmelsen i borettslagets vedtekter 3-2 kommer til anvendelse når en andelseier kjøper en ny andel i Borettslaget gjennom bruk av intern forkjøpsrett, dvs forkjøpsrett i kraft av å være andelseier i borettslaget. Bestemmelsen er i dag som følger: 3-2 Interne forkjøpsberettigede (1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. (2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Bakgrunn for endring Grunnen til at forslaget fremmes skyldes endring i OBOS sine medlemsregler i forbindelse med mulighet for intern forkjøpsrett ved skilsmisse og samlivsbrudd. For at bestemmelsen skal gjelde i Ammerudlia Borettslag må den tas inn i vedtektene. Ved skilsmisse og samlivsbrudd ønsker partene i en del tilfelle å fortsette å bo i samme borettslag. Det er ikke uvanlig at den som skal flytte ut av fellesboligen ønsker å benytte intern forkjøpsrett til å skaffe ny bolig i borettslaget, samtidig som den andre ektefelle/samboeren ønsker å overta og bli boende i fellesboligen. Men det er i prinsippet ikke mulig på grunn av bestemmelsen i 3-2 (2). Forslaget til vedtektsendring vil kun gjelde i forbindelse med skilsmisse/samlivsbrudd og vil medføre: at den ene ektefellen/samboeren (forutsatt at han/hun er andelseier i borettslaget) kan benytte intern forkjøpsrett for å skaffe seg en ny bolig i borettslaget, og at den andre ektefellen/samboeren får overført til seg det som har vært deres felles bolig med sikte på bli boende der, uten at denne boligen først må legges ut for salg Styrets innstilling Styret foreslår at forslaget om å endre vedtektene 3-2(2) vedtas. Forslag til vedtak: Borettslagets vedtekter 3-2(2) endres slik at de etter endringen får følgende ordlyd : 3-2 Interne forkjøpsberettigede (1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. (2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres: på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen

26 26 Ammerudlia Borettslag Vedtektsendringen gjelder fra og med dagen etter generalforsamlingens vedtak om å endre vedtektene. Endringen trer i kraft fra og med den 8. mai B) Forslag fra styret om et tillegg til vedtektene i Ammerudlia brl pkt 5-4 Nytt pkt 5-4. Det er foretatt en statisk vurdering av bygningene i Ammerudlia borettslag, denne vurderingen er gjort av OBOS Prosjekt AS v/tron Høglund og ing. Anne Lene Aasen. (Med statisk menes stabilitet, det vil si at alle veggene i bygget er med på holde det hele på plass så det ikke gir etter for vær og vind). Etter denne vurderingen vil det i fremtiden ikke være tilrådelig og tillate forandringer i våre boenheter (fjerne vegger etc.) da dette kan svekke stabiliteten i bygningene. Det er tidligere gitt tillatelse til fjerning av små vegger heldigvis i de øvrige etg. og spredt så det har ikke så stor betydning men det er ikke tilrådelig å gi flere tillatelser. Styrets forslag er med dette, basert på denne vurderingen og få dette inn i vedtektene. Styrets forslag til nytt punkt 5-4: Det er ikke tillatt å gjøre endringer på betongvegger i leilighetene. Ved behov for å utvide eksisterende døråpninger skal det søkes styret. C) Forslag fra styret om nye vedtekter og kontrakter for garasjerparkering. Bakgrunn: Styret i borettslaget ser at det er behov for å regulere nærmere bruk og vilkår for å disponere/eie/leie en av garasjene på borettslagets eiendom. Dette skyldes delvis uklart ansvarsforhold i forhold til hvem som egentlig er styret for garasjene, hvem som kan bestemme hva og hvordan garasjene benyttes. Det er også behov for en gjennomgang av kontraktene slik at de blir enhetlige, og samtlige andelseiere i det gamle garasjelaget står likt med identiske kontrakter. Jf ekstraordinær generalforsamling i borettslaget fremkommer det tydelig at det er borettslaget som eier garasjeanleggene, og leier ut den enkelte garasje til andelseiere som i praksis har eiers råderett over garasjen. Kontrakten i dag fremstår på samme vis som den ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i 1992, og det er behov for å korrigere visse endringer. Nedenfor fremkommer forslag til ny leiekontrakt som også da inneholder vedtektene som garasjene. Det er etter styrets skjønn naturlig at det er egne vedtekter som bare gjelder for beboere med garasjeplass, fremfor at disse skal implementeres i borettslagets vedtekter. *Vedlagt følger endringer kontrakt garasjeplass, tilsvarende kontrakt gjelder også parkeringsplass.

27 27 Ammerudlia Borettslag Forslag: Generalforsamlingen vedtar fremlagt forslag til leiekontrakt og ordensregler for garasjer og parkeringsplasser i Ammerudlia borettslag.

28 28 Ammerudlia Borettslag

29 29 Ammerudlia Borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til beboerne i Plogveien Borettslag!

Til beboerne i Plogveien Borettslag! 1 Plogveien Borettslag Til beboerne i Plogveien Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Orebakken Borettslag

Til beboerne i Orebakken Borettslag 1 Orebakken Borettslag Til beboerne i Orebakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler.

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. 1 Ola Narr Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. Hasle menighet ligger på toppen av Hasle og Keyserløkka. Adressen

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer