Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag

2 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Torsdag 10. mai kl i Saron lokaler, Ammerudveien 29 F. Styret gjør oppmerksom på at dørene stenges kl Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

3 Side 2 Ammerudlia Borettslag Forretningsorden 1. Generalforsamlingen gjennomføres i henhold til Lov om borettslag og borettslagets vedtekter. 2. Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller av en møteleder valgt av generalforsamlingen. 3. Møtelederen skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i henhold til lov og vedtekter. Med utgangspunkt i dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen legger møteleder frem en plan for gjennomføringen. 4. Protokollen føres av den valgte sekretær. I protokollen føres alle valg og vedtak samt eventuelle protokolltilførseler som generalforsamlingen fatter vedtak om at skal tas inn. 5. Alle forslag skal, så langt det er mulig, leveres skriftlig til møtelederen med forslagstillerens navn og leilighetsnummer. 6. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Innledningsforedrag må ikke overstige 10 min. Øvrige innlegg skal ikke overstige henholdsvis 5 min. for første innlegg og 2 min. for de øvrige. Møteleder har rett til å la styrets representanter få utvidet taletid for å svare på spørsmål som er stilt. 7. Ordet til forretningsorden gis 1 gang til hver sak og med en taletid på høyst 1 minutt. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan ikke trekkes hvis noen motsetter seg dette.

4 Side 3 Ammerudlia Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Ammerudlia Borettslag avholdes torsdag 10. mai 2012 kl i Saron lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret foreslås satt til kr ,- B) Byggekomiteen foreslås satt til kr ,- C) Valgkomiteen foreslås satt til kr ,- 4. INNKOMNE FORSLAG A) Montering av varmtvannmåler på alle leilighetene og B) Betalingssystem i vaskeriene, forslag fra Masoud Salem Rasool. C) Reviderte Husordensregler, forslag fra Styret. D) Endring av vasketider og E) Automatisk åpning av ytterdører, forslag fra Mari Kjenner. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Ammerudlia Borettslag Bjørn Erik Gulbrandsen /s/ Erik B Røed /s/ Lasse Ottar Alver /s/ Baard Kristiansen /s/ Berit Walbye /s/

5 Side 4 Ammerudlia Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Leder Bjørn Erik Gulbrandsen Ammerudgrenda 174 Nestleder Erik B Røed Ammerudhellinga 43 Styremedlem Lasse Ottar Alver Messepromenaden 10 Styremedlem Baard Kristiansen Ammerudhellinga 41 Styremedlem Berit Walbye Ammerudhellinga 80 Varamedlem Randi Adele Nilsen Ammerudhellinga 62 Varamedlem Fredrik Winger Solvang Ammerudgrenda 170 Delegert OBOS generalforsamling Hansine Sofie Hansen Ammerudhellinga 72 Erik B Røed Ammerudhellinga 43 Varadelegert OBOS generalforsamling Anne Elton Ammerudhellinga 64 Roar Alexander Stensson Ammerudgrenda 168 Valgkomiteen Rita Synnøve Bergerskogen Ammerudgrenda 170 Anne Elton Ammerudhellinga 64 Mari Camilla Nilsen Ammerudhellinga 64 Heidi Sand Bliksrudstubben 20 B Roar Alexander Stensson Ammerudgrenda 168 Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 982 andelsleiligheter. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 10 Grorud i Oslo kommune og har adresse: Ammerudgrenda gårdsnummer 95, bruksnummer 78. Ammerudhellinga gårdsnummer 95, bruksnummer 76. Ammerudhellinga gårdsnummer 95, bruksnummer 83. Ammerudhellinga gårdsnummer 95, bruksnummer 81. Parkeringsanlegget - gårdsnummer 95, bruksnummer 127. Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1987 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

6 Side 5 Ammerudlia Borettslag Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styret Styret avholder sine styremøter i Ammerudhellinga 62. Henvendelse til styret må skje skriftlig, adressert til Driftskontoret, Ammerudhellinga 62, 0959 OSLO, eller Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste / andre ansatte Borettslaget har 5 vaktmestere til å ivareta det daglige vedlikehold av borettslaget i henhold til stillingsinstruks. Borettslaget har døgnkontinuerlig vakt, og vakthavende vaktmester kan nåes på vakttelefonen: Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i Driftskontoret er bemannet av en driftsleder som treffes i kontortiden: Mandag til fredag mellom kl ok kl På torsdag holder kontoret åpent til kl Tore Udnæs gikk i høsten 2009 av som pensjonist i OBOS, men på grunn av våtromsrehabiliteringen ble han ansatt som daglig leder i 60 % stilling inntil rehabiliteringen er ferdig. Med så store arbeider i drift over så lang tid, er det en fordel med stabil ledelse, både når det gjelder styret og ansatte. Han sitter på driftskontoret tirsdag, onsdag og fredag i kontortiden. Han kan kontaktes skriftlig på For å få et bilde av våre ansatte, kan du gå inn på hjemmesiden Renhold Borettslaget hadde avtale med Profesjonell Byggtjeneste (PB) om renhold av borettslagets fellesarealer. Det ble for mange klager på renholdet til PB, som ble videre befordret til selskapet uten at det hjalp. Styret vedtok å si opp kontrakten, og gi STEFAN en ny sjanse. Styret ga driftsleder Trond Werner i oppdrag å lage et kontraktforslag, som ble lagt fram for STEFAN og godkjent av ham, før den ble lagt fram for styret og godkjent. Han begynte å vaske borettslaget 1. februar Parkering Borettslaget har parkeringsplasser og garasjer. Driftskontoret i borettslaget fordeler parkeringsplasser. Salg av garasjer skal godkjennes av styret. Det er i februar 2010 ledige garasjer som ligger på nettet, men ingen ledige parkeringsplasser. Antatt ventetid er ca et år.

7 Side 6 Ammerudlia Borettslag Nøkler/skilt Nøkler og postkasseskilt kan kjøpes/bestilles på Driftskontoret. Vaskeri Borettslaget har fellesvaskerier i hver blokk. Bruken av vaskeriet er gratis og skal skje i henhold til vaskeriinstruks som er satt opp i hvert vaskeri. Vaskeinstruksen blir sendt sammen med et velkomstbrev og husordensreglene ved innflytting. Kabel-TV /Bredbånd Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. I tillegg har borettslaget inngått avtale med Lynet Fibernett om leveranse av internett via fiberkabel. Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Telefoni Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år fremforhandlet ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon, se Kraftleveranse til selskapets fellesanlegg OBOS har fremforhandlet en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Den nye avtaler løper til OBOS har lagt vekt på å fremforhandle et produkt som både gir forutsigbarhet, lav risiko og gode strømpriser. Det nye produktet er Alpiq Index. Alpiq Index er et produkt for prissikring av et gitt kraftvolum for en bestemt leveringsperiode. Kraftavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale.

8 Side 7 Ammerudlia Borettslag Fellesmåling og felles innkjøp av strøm Borettslaget har avtale om fellesmåling av strøm med LOS AS. Ved salg av leiligheten eller eierskifte, må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut (Skjema fås ved henvendelse til LOS AS på telefon eller internett Spørsmål utover dette rettes direkte LOS AS. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil normalt være minst fem hverdager etter at boligen er kunngjort på Hvis OBOS mottar meldingen om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan man ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Den som tar forkjøpsretten i bruk trer inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig innen fristen. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Forsikringer Borettslagets eiendommer var i 2011 forsikret i Nemi Forsikring AS med polisenummer Fra overtok WR Berkley Insuranse Norway NLIF borettslagets forsikringer. Grunnen til dette er ikke dramatisk. Nemi Forsikring AS har sluttet å forsikre borettslag. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes driftskontoret på tlf

9 Side 8 Ammerudlia Borettslag Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Innboforsikring Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. For OBOS-medlemmer vil det være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for tilbud på innboforsikring med lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter som den enkelte andelseier kan ha behov for. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS- Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Rehabilitering og større vedlikehold 2011 Nye berederrom i blokk 4 (AG ) Nye sikringsskap i blokk 1 (AH 33 43) Bygget om takrennene til garasjene i borettslaget. Malt kjellergangene i blokk 4 og 3 (AH 70 80) 2010 Nye dører til sikringsskapene. Skiftet 2 varmepumper

10 Side 9 Ammerudlia Borettslag 2009 Nye sikringsskap (disse blir skiftet etter hvert i alle oppgangene). Nye dører til sikringsskapene. Skiftet 2 varmepumper. Laget nye uteplasser i gavlene på blokkene med støtte fra Husbanken. Ny ytterkledning på heishus i to blokker Baderomsrehabilitering. Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok rehabilitere badene og skifte soil- og vannrør på kott og kjøkken. Styret regner med at arbeidet vil ta et år i hver blokk, slik at rehabilitering vil være ferdig i De resterende heisene ble skiftet i 2007/ Borettslaget fortsatte å skifte 6 nye heiser, samt montert innerdører i disse. Rehabilitering av tørropplegg Installert røykventilasjon i trapperom 2005 Borettslaget fortsatte å skifte 8 nye heiser, samt montert innerdører i disse Lagt asfalt på opparbeidet gangsti fra blokk 2 ned til kommunal gangvei. Satt opp lysmaster langs gangstien og andre gangstier i borettslaget. Skiftet 4 heiser. Etter pålegg fra Heiskontrollen har borettslaget begynt arbeidet med å montere innerdører i heisene Skiftet 4 heiser. På parkeringsplassen utenfor blokk 1 er tremastene skiftet til stålmaster. Ledningsnettet mellom mastene er lagt i rør under jorden. 2000/1999 Skiftet (renovert) kjølevæske i varmepumpene. Skiftet defekte pumper Utvidet og innglasset 936 balkonger Oppussing av vaskeriene Oppussing av lekeplassene. 1995/1994 Kjellerdører og mellomgangsdører i 5. og 10. etg. er skiftet med nye aluminiumsdører. Fuktsanering i kjeller ved installasjon av elektroosmoseanlegg Ny kledning på garasjeporter og garasjevegger. Beising av garasjene Nye ytre vindfangsdører. Nye indre vindfangsdører Varmeanlegget berederrommene ble ombygd med varmepumpe.

11 Side 10 Ammerudlia Borettslag 1989/1988 Nye vinduer på balkongsiden Nye vinduer på inngangssiden STYRETS ARBEID Møter: Det ble holdt 10 styremøter og 18 byggemøter, styreleder og daglig leder har møtt i styret i varmesentralen 1 ganger siden forrige generalforsamling. Forhandlinger med kommunale etater: Vi har fortsatt møter med Boligbygg og andre etater da vanskelige beboere byr på problemer både for naboer seg selv. Ekstern utleie: Vi har fortsatt utleie av to antenner. Lek og trivsel: Det er inngått en avtale om årlig kontroll av lekeplassene. Vannskader: Det er behandlet 18 vannrelaterte skader i perioden. Varmegjenvinningsanlegget: Det er bygget om 2 berederrom i år også. Brann: Vi har ikke hatt branntilfeller til behandling i perioden. Kultur: Vi støtter Ammeruddagene med kr ,- og Ammerud skoles musikkorps med kr ,-. Hygiene: Vi har hatt noen problemer med kakkelakker i perioden. Hærverk: Borettslaget har vært belastet med mye hærverk, det dreier seg om tagging, tilgrising av oppganger med søppel, ruteknusing, oppbrytning av postkasseluker, kjellerdører, kjellerboder og inngangsdører. Det er også mye ramponering i vaskeriene. Det koster mange penger å vaske og male og reparere det som er ødelagt, det er vi som bor her som må betale dette. Sosialt: Styret og de ansatte har et godt samarbeid og trives. Det ble holdt julebord for samtlige i AH 62. Kurs: Driftsleder har deltatt på kurs om drift av borettslag. Renovasjon: Det må fremdeles forklares beboerne at de store containerne som kommer hver måned ikke må fylles med hvitevarer og kjemisk avfall, det krever mye tid, både

12 Side 11 Ammerudlia Borettslag vaktmestere og styremedlemmer prøver å hindre dette, men hver måned er det ekstra utgifter fordi det kastes elektriske og kjemiske avfall i konteinerne. Det er også viktig at kommunens retningslinjer for søppelsortering følges. I motsatt fall risikerer vi enda høyere renovasjonsavgift, og i verste fall at sjaktene stenges. Konfliktrådet: Rådet har forhandlet i 3 konflikter mellom andelseiere. ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2011 var totalt kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av bompenger, leieinntekter fra tak og salg av nøkler. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert, og skyldes at det var avsatt 1 mill. i budsjettet for 2011 i tilfelle borettslaget måtte skifte ut kulverter, som ikke var med i anbudet til S-Bygg AS. Det er ikke påbegynt. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på minus kr ,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr ,-. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter i hovedsak våtrommsrehabiliteringen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %.

13 Side 12 Ammerudlia Borettslag Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt med kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har 1 lån i OBOS til en flytende rentesats 3,90 % pr Gjenværende løpetid på lånet er 7 år. Borettslaget har 2 lån i Husbanken til fastrente på henholdsvis 4,6% og 4,8%. Fastrenteperioden løper til på det ene lånet og til på det andre lånet. I tillegg har borettslaget et rehabiliteringslån i forbindelse våtromsrehabiliteringen. En andel av dette lånet på kr ,- er nå konvertert til Terra boligkreditt AS. Dette lånet har en rente på 3,95 %. Gjenværende løpetid på dette lånet er 28 år. Resterende del av rehabiliteringslånet på kr ,- er i OBOS. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,- 3,55 % for innskudd fra kr til kr ,- 3,60 % for innskudd over kr ,- Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli økning av forretningsførerhonoraret, og honoraret forblir uforandret for Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader Inntekts- og kostnadsoverslaget for 2012 viser at borettslaget ikke har nok midler til å gjennomføre planene uten et låneopptak på kr ,-. Dette låneopptaket ble godkjent på ekstraordinær generalforsamling 25. januar Ifølge budsjettet vil nåværende felleskostnader på tross av låneopptaket redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i På tross av de økte felleskostnadene viser budsjettet at borettslagets disponible midler reduseres, men styret mener det er forsvarlig i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

14 Side 13 Ammerudlia Borettslag AMMERUD VARMESENTRAL AS Borettslaget er medeier i Ammerud Varmesentral AS. Varmesentralen er registrert i Foretaksegisteret med organisasjonsnummer og i MVA-mantallet. Eiendommen har gårdsnummer 95 og bruksnummer 93 og er på m2. Selskapet eier tomten. De som ønsker informasjon om aksjeselskapet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, Styret i Ammerudlia Borettslag Bjørn Erik Gulbrandsen /s/ Erik B Røed /s/ Lasse Ottar Alver /s/ Baard Kristiansen /s/ Berit Walbye /s/

15 Til generalforsamlingen i Ammerudlia Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Ammerudlia Borettslag, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Ammerudlia Borettslag per 31. desember 2011, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

16 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 27. mars 2012 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor

17 16 Ammerudlia Borettslag 340 AMMERUDLIA BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag for kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Innsk. øremerk. bankkto B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

18 17 Ammerudlia Borettslag AMMERUDLIA BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Garasjer Parkeringsplasser Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Parkeringsplasser Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital Udekket tap

19 18 Ammerudlia Borettslag AMMERUDLIA BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Rehabilitering Varige driftsmidler Aksjer og andeler Øremerkede midler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 981 * Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

20 19 Ammerudlia Borettslag Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret i Ammerudlia Borettslag Bjørn Erik Gulbrandsen /s/ Erik B Røed /s/ Lasse Ottar Alver /s/ Baard Kristiansen /s/ Berit Walbye /s/

21 20 Ammerudlia Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Leietillegg for påbygg Parabol SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Bompenger Gebyrer søppelfakturaer Diverse utfaktureringer Fakturagebyrer 891 Refusjon vannlekkasje Nødnett, leie takplass Salg av nøkler Refusjon malerarbeider Salg porttelefon Salg av postkasselåser Salg av postkasseskilter Salg av sykkelromsnøkler Salg vaskerilåser SUM ANDRE INNTEKTER

22 21 Ammerudlia Borettslag NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Fri bolig Bompenger Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 7 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr I tillegg har styret fått dekket diverse bevertning for kr jfr. note 13. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand Konsulenthonorar, OBOS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR

23 22 Ammerudlia Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Våtromsrehabilitering 2011 S-Bygg OPAS Heisreprasjon Varmepumper, Ringside Rørlegger as Skifte sikringsanlegg, Halvorsen Elektro as SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 GARASJER Leieinntekter KOSTNADER GARASJER Forsikring Rep./vedlikehold Administrasjon, OBOS underregnskap Elektrisk energi SUM KOSTNADER GARASJER SUM GARASJER

24 23 Ammerudlia Borettslag NOTE: 11 PARKERINGSPLASSER Leieinntekter UTGIFTER PARKERINGSPLASSER Rep./vedlikehold Administrasjon, OBOS underregnskap Elektrisk energi SUM KOSTNADER PARKERINGSPLASS SUM PARKERINGSPLASSER NOTE: 12 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Varmesentralen SUM ENERGI / FYRING NOTE: 13 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vikartjeneste fra byrå Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Bilgodtgjørelse -642 Reisekostnader Bank- og kortgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap fordringer SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

25 24 Ammerudlia Borettslag NOTE: 14 FINANSINNTEKTER Renter av øremerkede midler 297 Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 15 FINANSKOSTNADER Renter Husbanken, Grunnlån Renter Husbanken, Grunnlån Renter lån i OBOS Renter lån i OBOS Renter lån i Terra BoligKreditt Termingebyr Husbanken -60 Termingebyrer OBOS Termingebyrer Terra BoligKreditt -600 Renter leverandørgjeld -208 Renter av driftskonto i OBOS SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 16 BYGNINGER Kostpris/Bokført verdi Tilgang i SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.95/bnr.76 M. flere Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 140, 188, 359. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 17 REHABILITERING BADEROM Prosjektledelse Andre konsulent honorar Kopieringsutgifter Bygningsgebyr Hovedentreprenør S-Bygg Andre byggeentrepriser V.V.S arbeider Andre V.V.S. arbeider Heiser SUM REHABILITERING BADEROM

26 25 Ammerudlia Borettslag NOTE: 18 VARIGE DRIFTSMIDLER Data/Telefon/kommunikasjon Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Gressklipper nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere Løvsuger Tilgang Avskrevet tidligere Sandsilo Tilgang Avskrevet tidligere Server Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser nr.3 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilhenger Tilgang Avskrevet tidligere Traktor m/vikeplog Tilgang Avskrevet tidligere Tørketrommel Tilgang Avskrevet i år -473 Wille Feiemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Wille 455 med utstyr Tilgang Avskrevet tidligere

27 26 Ammerudlia Borettslag Wille Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Wille WI lift 7 Tilgang Avskrevet tidligere Wille Vikeplog Tilgang Avskrevet tidligere Wille bakskjær m/fastvinkel Tilgang Avskrevet tidligere Wille Snøskuffe Tilgang Avskrevet tidligere Wille Sandstrøer Tilgang Avskrevet tidligere Wille Vanntank Tilgang Avskrevet tidligere Data-anlegg Tilgang Avskrevet tidligere Fyrkjele Kostpris Tilgang Avskrevet tidligere Innskudd garasje nr.1 Tilgang Innskudd garasje nr.2 Tilgang Garasjeanlegg Kostpris Avskrevet tidligere

28 27 Ammerudlia Borettslag Garasjeanlegg Tilgang Garasje Borettslaget Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Lekeapparat Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Parkeringsannlegg Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 19 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Ammerud Varmesentral. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: 476 Pålydende: kr Balanseført verdi: kr Den samlede aksjekapital i Ammerud Varmesentral er på kr NOTE: 20 LANGSIKTIGE FORDRINGER Til gode hos eier (Rettsforlik) Andel tomt i Ammerud Varmesentral SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER

29 28 Ammerudlia Borettslag NOTE: 21 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Håndkasse kontor Refusjon reparasjon vannrør Refusjon tellelister Refusjon malerarbeid S-Bygg rørspyling Refusjon Sykepenger Avsetning tap på fordringer Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2012) Delkredreavsetning Erstatning SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2012, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 22 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget.

30 29 Ammerudlia Borettslag NOTE: 23 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Terra Boligkreditt as Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Avdragsfrihet til Renter : 3,95 %, løpetid 29 år Opprinnelig 2010 (delutbetaling, låneramme kr ,-) Opprinnelig Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 4,80 %, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 4,60 %, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Avdragsfrihet til Renter : 4,15 %, løpetid 28 år Opprinnelig OBOS Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 3,90 %, løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

31 30 Ammerudlia Borettslag AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN Selskapet har 2 lån med avdragsfrihet. I tabellen nedenfor er det estimert både hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdrags- og rentebetingelsene pr beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer. Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt. Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått avtale om mulighet for individuell nedbetaling, vil de månedlige felleskostnadene økes med det beløp som er angitt i tabellen under. Leilighetsnr Lån TERRA1 Lån 2OB928 Første forf 01/ Første forfall 01/ , 155, 158, 163, 166, , 179, 182, 187, 190, , 255, 258, 263, 266, , 279, 282, 287, 290, , 355, 358, 363, 366, , 379, 382, 387, 390, , 455, 458, 463, 466, , 479, 482, 487, 490, , 551, 553, 555, 558, , 563, 566, 567, 569, , 575, 577, 579, 582, , 587, 590, 591, 593, , 655, 658, 663, 666, , 679, 682, 687, 690, , 755, 758, 763, 766, , 779, 782, 787, 790, , 855, 858, 863, 866, , 879, 882, 887, 890, , 907, 910, 915, 918, , 931, 934, 939, 942, , 955, 958, 963, 966, , 979, 982, 987, 990, , 1003, 1005, 1007, 1010, , 1015, 1018, 1019, 1021, , 1027, 1029, 1031, 1034, , 1039, 1042, 1043, 1045, , 1051, 1053, 1055, 1058, , 1063, 1066, 1067, 1069, , 1075, 1077, 1079, 1082,

32 31 Ammerudlia Borettslag 1085, 1087, 1090, 1091, 1093, , 1107, 1110, 1115, 1118, , 1131, 1134, 1139, 1142, , 1155, 1158, 1163, 1166, , 1179, 1182, 1187, 1190, , 1207, 1210, 1215, 1218, , 1231, 1234, 1239, 1242, , 1255, 1258, 1263, 1266, , 1279, 1282, 1287, 1290, , 1307, 1310, 1315, 1318, , 1331, 1334, 1339, 1342, , 1355, 1358, 1363, 1366, , 1379, 1382, 1387, 1390, , 560, 568, 576, 584, , 1012, 1020, 1028, 1036, , 1060, 1068, 1076, 1084, , 554, 562, 570, 578, , 1006, 1014, 1022, 1030, , 1054, 1062, 1070, 1078, , 108, 111, 116, 119, , 132, 135, 143, 148, , 159, 164, 167, 172, , 183, 188, 191, 196, , 211, 216, 219, 224, , 235, 240, 243, 248, , 259, 264, 267, 272, , 283, 288, 291, 296, , 311, 316, 319, 324, , 335, 340, 343, 348, , 359, 364, 367, 372, , 383, 388, 391, 396, , 411, 416, 419, 424, , 435, 440, 443, 448, , 459, 464, 467, 472, , 483, 488, 491, 496, , 524, 532, 540, 548, , 572, 580, 588, 596, , 611, 616, 619, 624, , 635, 640, 643, 648, , 659, 664, 667, 672, , 683, 688, 691, 696, , 711, 716, 719, 724, , 735, 740, 743, 748, , 759, 764, 767, 772, , 783, 788, 791, 796, , 811, 816, 819, 824, , 835, 840, 843, 848,

33 32 Ammerudlia Borettslag 856, 859, 864, 867, 872, , 883, 888, 891, , 908, 911, 916, 919, , 932, 935, 940, 943, , 956, 959, 964, 967, , 980, 983, 988, 991, , 1016, 1024, 1032, 1040, , 1064, 1072, 1080, 1088, , 1108, 1111, 1116, 1119, , 1132, 1135, 1140, 1143, , 1156, 1159, 1164, 1167, , 1180, 1183, 1188, 1191, , 1208, 1211, 1216, 1219, , 1232, 1235, 1240, 1243, , 1256, 1259, 1264, 1267, , 1280, 1283, 1288, 1291, , 1308, 1311, 1316, 1319, , 1332, 1335, 1340, 1343, , 1356, 1359, 1364, 1367, , 1380, 1383, 1388, 1391, , 105, 109, 113, 117, , 129, 133, 137, 141, , 153, 157, 161, 165, , 177, 181, 185, 189, , 205, 209, 213, 217, , 229, 233, 237, 241, , 253, 257, 261, 265, , 277, 281, 285, 289, , 305, 309, 313, 317, , 329, 333, 337, 341, , 353, 357, 361, 365, , 377, 381, 385, 389, , 405, 409, 413, 417, , 429, 433, 437, 441, , 453, 457, 461, 465, NOTE: 24 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Korrigert innskudd SUM BORETTSINNSKUDD

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Til beboerne i Ammerudlia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 7. mai kl. 18.00 i Grorud Samfunnshus, Gårdsveien

Detaljer

Årsmelding 2014. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2014. Ammerudlia borettslag Årsmelding 204 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling torsdag 5. mai kl. 8.00 i Saron lokaler, Ammerudveien 29 F. Styret gjør

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Side 1 Nils Huusgate Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Enerhaugen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Hamborg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 78 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler.

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. 1 Ola Narr Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. Hasle menighet ligger på toppen av Hasle og Keyserløkka. Adressen

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 1 Brekke Borettslag Kjære beboer! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Torsdag 10. mai kl 18.00 i styrerommet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nedre Silkestrå Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer