Årsmelding Ammerudlia borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag"

Transkript

1 Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag

2 Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien 49. Styret gjør oppmerksom på at dørene stenger kl Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 204. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Ammerudlia Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

3 2 Ammerudlia Borettslag Forretningsorden. Generalforsamlingen gjennomføres i henhold til Lov om borettslag og borettslagets vedtekter. 2. Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller av en møteleder valgt av generalforsamlingen. 3. Møtelederen skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i henhold til lov og vedtekter. Med utgangspunkt i dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen legger møteleder frem en plan for gjennomføringen. 4. Protokollen føres av den valgte sekretær. I protokollen føres alle valg og vedtak samt eventuelle protokolltilførseler som generalforsamlingen fatter vedtak om at skal tas inn. 5. Alle forslag skal, så langt det er mulig, leveres skriftlig til møtelederen med forslagstillerens navn og leilighetsnummer. 6. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Innledningsforedrag må ikke overstige 0 min. Øvrige innlegg skal ikke overstige henholdsvis 5 min. for første innlegg og 2 min. for de øvrige. Møteleder har rett til å la styrets representanter få utvidet taletid for å svare på spørsmål som er stilt. 7. Ordet til forretningsorden gis gang til hver sak og med en taletid på høyst minutt. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan ikke trekkes hvis noen motsetter seg dette.

4 3 Ammerudlia Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Ammerudlia Borettslag avholdes tirsdag 5. mai 205 kl i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien 49. Til behandling foreligger:. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 204 A) Årsberetning og regnskap for 204 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret, foreslås satt til kr ,- B) Valgkomiteen, foreslås satt til kr ,- C) BUKA-komiteen, foreslås satt til kr ,- 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag om å kunne eie mer enn en garasjeplass B) Forslag om endringer ift parkeringsplasser Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for år D) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for år E) Valg av valgkomité for år Oslo Styret i Ammerudlia Borettslag Erik B Røed /s/ Baard Kristiansen /s/ Lasse Ottar Alver /s/ Martin Bloma /s/ Berit Walbye /s/

5 4 Ammerudlia Borettslag ÅRSBERETNING FOR 204 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Erik B Røed Ammerudhellinga 43 Nestleder Baard Kristiansen Ammerudhellinga 4 Styremedlem Lasse Ottar Alver Messepromenaden 0 Styremedlem Martin Bloma Ammerudgrenda 70 Styremedlem Berit Walbye Ammerudhellinga 80 L 869 Varamedlem Katrine Elida Aaland Furukollen 6 A Varamedlem Anne Elton Ammerudhellinga 64 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Vidar Haugan Ammerudhellinga 70 Berit Walbye Ammerudhellinga 80 Varadelegert Anne Elton Ammerudhellinga 64 Roar Alexander Stensson Ammerudgrenda 68 Valgkomiteen Rita Synnøve Bergerskogen Ammerudgrenda 70 Vidar Haugan Ammerudhellinga 70 Reidun Hulaas Ammerudgrenda 70 Roar Alexander Stensson Ammerudgrenda 68 Buka-komiteen Rita Synnøve Bergerskogen Ammerudgrenda 70 Baard Kristiansen Ammerudhellinga 4 Siv Østlund Ammerudveien 9 A Samanthy Sivagurunathan Ammerudhellinga 78 Styrets medlemmer består i dag av 4 menn og kvinne. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Ammerudlia Borettslag Borettslaget består av 982 andelsleiligheter. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. Ammerudlia Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 0 Grorud i Oslo kommune med følgende adresse:

6 5 Ammerudlia Borettslag Ammerudgrenda gårdsnummer 95, bruksnummer 78. Ammerudhellinga gårdsnummer 95, bruksnummer 76. Ammerudhellinga gårdsnummer 95, bruksnummer 83. Ammerudhellinga gårdsnummer 95, bruksnummer 8. Parkeringsanlegget - gårdsnummer 95, bruksnummer 27. Første innflytting skjedde i 967. Tomten, kjøpt i 987 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Ammerudlia Borettslag har 6 ansatte. For 204 er det registrert 8 sykedager blant de ansatte. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i 204 knyttet til de ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 204 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 205. Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 204 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 204 var til sammen kr ,-. Dette er kr lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak lavere inntekter fra salg av nøkler og bompenger enn budsjettert. Andre inntekter består i hovedsak av inntekter fra bompenger, utleie av antenneplass og inntekter fra salg av nøkler med videre.

7 6 Ammerudlia Borettslag Kostnader Driftskostnadene i 204 var til sammen kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak lavere kostnader enn antatt til alminnelig vedlikehold av bygningene og heisene i 204. Dette er resultat av at styret arbeider aktivt med å holde kostnadene i borettslaget lave. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi og utgjorde pr kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 205 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 205. Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- som omfatter ca kr ,- til vedlikehold av heisene. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 2,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 204. Forsikring Forsikringspremien for 205 antas ikke å øke. Styret vedtok å bytte forsikringsselskap til If. Dette har medført en reduksjon i premien. Til tross for at en antar at premien hos IF vil øke iht generell premieøkning fra , antas det at premien for 205 ikke vil bli høyere enn for 204. Lån Borettslaget har 2 lån i Husbanken til fastrente på henholdsvis 4,6 % og 4,8 %. Fastrenteperioden løper til og til Videre har borettslaget lån i Handelsbanken. Som følge av godt arbeid fra driftskontoret og styret, med innhenting av alternative lånetilbud, har renten på dette lån blitt satt ned til en flytende rente på 2,5 % pr For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.

8 7 Ammerudlia Borettslag Innskuddsrente i OBOS-banken (pr...205) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Forretningsførerhonorar Ammerudlia Borettslag vil for 205 få en reduksjon av forretningsførerhonoraret med 0 %. Men, i og med at regjeringen har vedtatt å innføre merverdiavgift på tjenester fra forretningsfører, er det for 205 lagt merverdiavgift på 25 % på honoraret. Medlemskontigent Medlemskontigenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 205. Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer, samt lønnsvekst. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 205. Driften i 205 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene utover de 4 % som vedtatt fra Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. AMMERUD VARMESENTRAL AS Borettslaget er medeier i Ammerud Varmesentral AS. Varmesentralen er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer og i MVA-registeret. Eiendommen har gårdsnummer 95 og bruksnummer 93 og er på m2. Selskapet eier tomten. De som ønsker informasjon om aksjeselskapet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo Styret i Ammerudlia Borettslag Erik B Røed /s/ Baard Kristiansen /s/ Lasse Ottar Alver /s/ Martin Bloma /s/ Berit Walbye /s/

9 Til generalforsamlingen i Ammerudlia Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Ammerudlia Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 3. desember 204, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Ammerudlia Borettslag per 3. desember 204, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-006 Oslo T: 0236, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

10 Revisors beretning Ammerudlia Borettslag, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 27. mars 205 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern Statsautorisert revisor (2)

11 . 0 Ammerudlia Borettslag 340 AMMERUDLIA BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag for avdrag på langs. lån Innsk. øremerk. bankkto B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

12 Ammerudlia Borettslag AMMERUDLIA BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Garasjer Parkeringsplasser Andre anlegg Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Parkeringsplasser Andre anlegg Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Redusert udekket tap

13 2 Ammerudlia Borettslag AMMERUDLIA BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler Øremerkede bankinnskudd Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 98 * Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD

14 3 Ammerudlia Borettslag KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR AMMERUDLIA BORETTSLAG Erik B Røed /s/ Baard Kristiansen /s/ Lasse Ottar Alver /s/ Martin Bloma /s/ Berit Walbye /s/

15 ... 4 Ammerudlia Borettslag NOTE: REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven 5-2. Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Leietillegg for påbygg Leie tidl.år -32 TV 0 30 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

16 5 Ammerudlia Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Bompenger Salg diverse deler DNB Finans, tilbakebetalt Canon 22 3 Leie Nødkommunikasjon Salg av nøkler Salg portåpnere 200 Salg Postkasselås Refusjon fra Posten, opphør 834 Salg rullegardiner 3 68 Salg nøkler sykkelrom Utleie antenne Telia Salg vaskerilås Refusjon diverse 620 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn Påløpte feriepenger Fri bolig Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger 77 Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 6 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 203/204, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning o a. for kr , jf. note 4. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

17 6 Ammerudlia Borettslag NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS OBOS Prosjekt AS Radonkjeden AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Hasse Montage/himling bomberom Låssystem Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 0 GARASJER Leieinntekter KOSTNADER GARASJER Rep./vedlikehold Elektrisk energi Leie tomt Reduksjon leie (ledige garasjer) Fakturert strøm SUM KOSTNADER GARASJER SUM GARASJER

18 7 Ammerudlia Borettslag NOTE: PARKERINGSPLASSER Leieinntekter UTGIFTER PARKERINGSPLASSER Rep./vedlikehold Elektrisk energi Driftskostnader Reduksj.leie (ledige plasser) SUM KOSTNADER PARKERINGSPLASS SUM PARKERINGSPLASSER NOTE: 2 ANDRE ANLEGG - BUKA Tilskudd fra Oslo kommune KOSTNADER Driftskostnader Diverse - 95 Arrangement Premier - 00 SUM KOSTNADER SUM ANDRE ANLEGG NOTE: 3 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Varmesentralen SUM ENERGI / FYRING

19 8 Ammerudlia Borettslag NOTE: 4 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vakthold Renhold ved firmaer Leie kopimaskin mv Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -840 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner Vedlikehold biler/maskiner Bank- og kortgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap (skadesaker) SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 5 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av øremerkede midler 38 Andre renteinntekter 36 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 6 FINANSKOSTNADER Renter lån i Handelsbanken Renter lån i Husbanken Grunnlån Renter lån i Husbanken Grunnlån (2) Termingebyr Husbanken -60 Termingebyr Handelsbanken Andre rentekostnader -337 SUM FINANSKOSTNADER

20 9 Ammerudlia Borettslag NOTE: 7 BYGNINGER Kostpris/Bokført verdi Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 986 Gnr.95/bnr.76 M. flere Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr. 40,88,359. Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 8 VARIGE DRIFTSMIDLER Data/Telefon/kommunikasjon Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere Løvsuger Tilgang Avskrevet tidligere Sandsilo Tilgang Avskrevet tidligere Sentrifuge Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Sentrifuge 2 Kostpris Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Server Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser nr.3 Tilgang Avskrevet tidligere

21 20 Ammerudlia Borettslag Tilhenger Tilgang Avskrevet tidligere Traktor m/vikeplog Tilgang Avskrevet tidligere Tørketrommel 2 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tørketrommel Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Wille feiemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Wille 455 med utstyr Tilgang Avskrevet tidligere Wille Tilgang Avskrevet tidligere Wille WI lift 7 Tilgang Avskrevet tidligere Wille Vikeplog Tilgang Avskrevet tidligere Wille bakskjær m/fastvinkel Tilgang Avskrevet tidligere Wille Snøskuffe Tilgang Avskrevet tidligere

22 2 Ammerudlia Borettslag Wille sanstrøer Tilgang Avskrevet tidligere Wille vanntank Tilgang Avskrevet tidligere Datautstyr Tilgang Avskrevet tidligere Fyrkjele Kostpris Tilgang Avskrevet tidligere Innskudd garasje Tilgang Innskudd garasje 2 Tilgang Garasjeanlegg Kostpris Avskrevet tidligere Garasjeanlegg Tilgang Garasje Borettslaget Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Lekeapparater Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Parkeringsanlegg Tilgang Avskrevet tidligere Varmepumper Tilgang Tilgang

23 . 22 Ammerudlia Borettslag Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 9 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Ammerud Varmesentral. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, dvs at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: 476 Pålydende: kr 00.- Balanseført verdi: kr Den samlede aksjekapital i Ammerud Varmesentral er på kr NOTE: 20 LANGSIKTIGE FORDRINGER Til gode hos eierne (Rettsforlik) Andel tomt i Ammerud Varmesentral SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 2 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte (kontorkasse) Avregning Ammerud Varmesentral Balkongdør Fakturagebyr uavregnet 75 Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 205) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 205, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 205. NOTE: 22 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet.

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Sandaker Borettslag

Til andelseierne i Sandaker Borettslag 1 Sandaker Borettslag Til andelseierne i Sandaker Borettslag Velkommen til generalforsamling Onsdag 14. mai kl 19.00, på Nordpolen skole, møterom Torget Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler.

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. 1 Ola Narr Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. Hasle menighet ligger på toppen av Hasle og Keyserløkka. Adressen

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer