116 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PAKKING, SIKRING OG TRANSPORT AV LAST, SAMT BRUKERKONTROLL AV LASTEBÆRERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "116 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PAKKING, SIKRING OG TRANSPORT AV LAST, SAMT BRUKERKONTROLL AV LASTEBÆRERE"

Transkript

1 116 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PAKKING, SIKRING OG TRANSPORT AV LAST, SAMT BRUKERKONTROLL AV LASTEBÆRERE Original versjon

2 Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for pakking, sikring og transport av last, samt Nr.: 116 Etablert: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Forord Formål Anvendelsesområde Definisjoner og forkortelser Referanser Revisjonshistorikk BRUKERKONTROLL Tillegg for tanker Tillegg for åpen avfallskonteiner PAKKING, SIKRING OG TRANSPORT AV LAST Pakking, sikring og transport av last FARLIG GODS Forsendelse av gassflasker, maling og lim ANNET Stabling av lastebærere Løftesett Merking, manifestering, dokumentasjon, plassering og avsenderansvar Lastebærere som er utgått på dato offshore Årlig KOMPETANSE... 11

3 Nr.: 116 Etablert: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 3 1 INNLEDNING 1.1 Forord Denne retningslinjen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av operatørselskapene: ConocoPhillips, ExxonMobil, Shell, Statoil og BP, samt baseselskapene ASCO, Coast Center Base, Mongstadbase, NorSea, Saga Fjordbase og Vestbase. Retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og gasss basefaglige nettverk (BFN) for forsyningsbasene og Norsk olje og gasss utvalg for driftretningslinjen er godkjent av Norsk olje og gasss administrerende direktør. Arbeidsgruppen har bestått av følgende medlemmer: Rolf Peder Pedersen Saga Fjordbase, Rune Julfelt ASCO/BP, Per Erik Sæther Vestbase/Shell, Ben Morten Henriksen ConocoPhillips, Sølvi Susanne Kausland Statoil, Bjørn Jarle Nilsen Statoil, Ingve Kristiansen ExxonMobil, Rune Langeland ExxonMobil, Jon Magne Sæbbe Statoil, Cathrine Alnæs Pedersen Statoil, Kjell Fagna Mongstad base, Kurt Fjeld Coast Center Base. Ansvarlig fagsjef i Norsk olje og gass er Fagsjef Drift som kan kontaktes via Norsk olje og gass sentralbord Retningslinjen er utarbeidet av operatørselskapene og baseselskapene i samarbeid med de øvrige leddene i forsyningskjeden. Denne Norsk olje og gass retningslinjen er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske petroleumsindustrien representert av Norsk olje og gass. Norsk olje og gass Vassbotnen 1, Sandnes Postboks Stavanger Telefon: Telefaks: Hjemmeside: E-post:

4 Nr.: 116 Etablert: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: Formål Formålet med retningslinjen er å oppnå en riktig og ensartet praksis innen pakking, sikring og transport av last, samt bruker, i oljebransjen. Riktig kompetanse gir en økt risikoforståelse, og reduserer farene for skader på mennesker, materiell og miljø. 1.3 Anvendelsesområde Anvendelsesområdet er fra leverandør, vegtransport frem til forsyningsbasen, innen baseområdet og frem til fartøy. Likeledes fra og med offshoreinnretning ned til fartøy, fra fartøy ved kai og videre i returkjeden. Fartøy er regulert av kravene i NWEA Retningslinjen punkt , Lasting - fartøyets ansvar. 1.4 Definisjoner og forkortelser IMDG Internasjonal Maritime Dangerous Goods Code ADR Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods RID Det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane NWEA Retningslinjer for sikker styring av offshore forsyning og riggflytting - North West European Area DNV Det Norske Veritas NS EN - Norsk Standard Europeisk Norm 1.5 Referanser Arbeidsmiljøloven Vegtrafikkloven 23 Forskrift om Bruk av kjøretøy FOR nr Forskrift om Bruk av arbeidsutstyr NORSOK R-003N NS EN , 2 og 3 NS EN og 3 DNV NWEA Retningslinjer for sikker styring av offshore forsyning og riggflytting North West European Area

5 Nr.: 116 Etablert: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: Revisjonshistorikk Det er kun gjort mindre administrative og språklige endringer i innholdet i revisjon 2 av denne retningslinjen. 2 BRUKERKONTROLL Før en lastebærer tas i bruk skal bruker utføre en brukerkontroll i henhold til Norsk olje og gass sjekkliste. Kontrollør skal henge signert merkelapp eller tilsvarende på lastebærer. Utført brukerkontroll skal dokumenteres. Lastebærere med mangler eller feil skal sendes til eier for utbedring. Norsk olje og gass sjekkliste for brukerkontroll: Løftesettet Kontroller at merkebrikke henger fast på løftesettet. Kontroller visuelt for deformasjoner på kjetting, løkker og sjakler. Kontroller at det er splinter i sjakler, og at de er splittet/bøyd. Lastebærer Kontroller dato for årlig kontroll. Kontroller at identitetsnumrene er lesbare. Kontroller at løfteørene ikke har skader. Kontroller enheten for deformasjoner i primærstrukturen. Kontroller dører. (Låsestag m/klør, hengsler, pakninger, dørhåndtak, låseleppe og karabinkrok) Kontroller at alle bevegelige deler på dører og festepunkter er smurt. Kontroller hele enheten for hull. Kontroller at det ikke ligger løse gjenstander på, i eller under lastebæreren. Kontroller at barrierenett, sikkerhetsnett og nett til basket er fri for skader, mangler og er tilpasset lastebæreren. Kontroller at nett har jevnt fordelte gjennomsiktige felt. Gamle merkelapper, farlig gods merking og ståltråd fjernes fra lastebæreren. Kontroller at dreneringshull er åpne. Kontroller at lastebæreren er fri for flakrust. 2.1 Tillegg for tanker Kontroller at ventiluttak er forsynt med blindplugger/blindlokk, og at disse er festet med sikkerhetslenke

6 Nr.: 116 Etablert: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 6 Kontroller at riktig datablad er lagt i hylsen på tanken. Påmontert utstyr (rister, plater, tilkomstluker etc.) skal være fastskrudd. Kontroller for eventuelle lekkasjer. 2.2 Tillegg for åpen avfallskonteiner Kontroller at heldekkende nett, presenning eller lokk er uten feil og mangler. Kontroller festepunkter for heldekkende nett eller presenning. 3 PAKKING, SIKRING OG TRANSPORT AV LAST 3.1 Pakking, sikring og transport av last Avsender skal pakke og sikre lasten beregnet for hele transporten gjennom forsyningskjeden frem til sluttmottaker. Det skal velges en egnet type lastebærer i forhold til den lasten som skal pakkes, sikres og transporteres. All last skal plasseres og sikres slik at det er enkelt og sikkert for mottaker å håndtere lasten i forbindelse med lossing. Løfting og plassering av last i lastebærere må ikke forekomme når personell oppholder seg i lastebæreren. Påse at lasten ikke overskrider lastebærerens lastekapasitet. Lastsikringsutstyr skal være i henhold til NS-EN og 3. Lastsikringsutstyr skal ikke ha anlegg mot skarpe kanter. Ved skarpe kanter må det anvendes egnet materiale som beskyttelse/mellomlegg mellom skarp kant og lastsikringsutstyr. Dører, luker og ventiler skal sikres og plomberes i henhold til Norsk olje og gasss retningslinje 091. Den døren som sist lukkes på en lastebærer (låsedøren) skal sikres med karabinkrok som er plassert gjennom dørhåndtaket og låseleppen. Dører, som settes i åpen stilling, skal sikres/låses for å hindre at vind og annen ytre påvirkning kan sette dørene i ukontrollert bevegelse.

7 Nr.: 116 Etablert: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 7 Det skal fortrinnsvis benyttes friksjons økende materiale mellom last og underlag. Redningsflåter skal alltid transporteres i åpne lastebærere. Den tyngste lasten skal plasseres nederst i lastebærere m/dekk. Det skal brukes lastebærere som er åpen eller kan åpnes i toppen når vekten på enkeltlast overskrider mottakers evne til å losse lasten med truck. Ved løfteoperasjoner kan det aksepteres inntil 5 grader avvik i forhold til balansert tilstand på en lastebærer. Utstyr, som ikke har innebygget trucklommer, skal plasseres på og sikres til pall før lasting i containere og trucktransport. Alternativt kan utstyr plasseres og sikres i korg eller tralle/vogn. Sikring av last skal fortrinnsvis utføres pr. lasteenhet som er plassert i en lastebærer. Nødvendig avstempling og sikring av last skal utføres slik at lasten ikke kan forskyve seg. Beskytt lasten slik at den ikke deformeres av sikringsutstyret. Barrierenett skal benyttes, men barrierenettet skal ikke være en del av primærsikringen. Barrierenettet skal plasseres så nært inntil lasten som mulig, uten at lasten berøres. Låsespennene på barrierenettet skal festes bak den døren som lukkes først. Last i åpne lastebærere skal sikres slik at løftesettet ikke kan hekte seg fast i lasten i forbindelse med løfteoperasjoner. Bruk av heldekkende nett, som medfølger og er tilpasset lastebæreren, skal foretrekkes. Alternative løsninger mot hekt skal iverksettes når lastens utforming og plassering gjør det uforsvarlig eller uhensiktsmessig å anvende nett Spesielt for tanker: Påse at løftesettet ikke kan huke seg fast i koblinger, ventiler og lignende. Last skal ikke stikke utover en baskets indre mål, gjelder horisontal lang- og kortside. Det skal benyttes strø i bunnen av en basket. Strø skal fylle hele bredden i basket. Ved unntaksvis bruk av pall må man være oppmerksom på at punktbelastning kan ødelegge pallen ved lastvekt under pallens maks tålegrense. Pall kan kun benyttes dersom lasten er egnet til å plasseres på pall, og er innenfor pallens lasteevne. Rør skal primært legges i profilerte strø, som skal være tilpasset rørets dimensjon. For ett og to rør skal jekkestropp festes over rørene direkte fra A til B.

8 Nr.: 116 Etablert: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 8 Dersom profilerte strø ikke er tilgjengelig skal U-surring anvendes innenfor rammen av maks 2 rør pr. U-surring. Ved lasting av rør lagvis skal det legges strø mellom hvert lag, og hvert lag skal sikres for seg. Produsenter av maskiner og utstyr definerer utstyrs bruksområder og begrensninger. Maskiner og utstyr skal benyttes innenfor de bruksområdene som er definert av produsent. Sikring av last til kjøretøy, inkl. transportflak/tralle, skal tilfredsstille kravene i Vegtrafikkloven og i Forskrift om bruk av kjøretøy. Lastsikring skal utføres i tråd med myndighetskravene og den praksis som håndheves av Statens vegvesen. Permanent unntak fra bruk av jekkestropper gis for kjøle- og frysekonteinere, når følgende barrierer er aktiverte: A - Trallene er emballerte med plastfolie på alle sider og topp, for å holde innholdet på plass. B - Hjulene på trallene er i låst posisjon. C - Lasten er avstemplet, og er plassert med en heltrukket jevn frontflate mellom sideveggene nærmest dørene. D - Trallene er primærsikret med et barrierenett nr. 1 (kun i dette unntakstilfellet) E - Ordinært barrierenett nr. 2 er påsatt. F - Dørene på konteinerens innmat er i lukket og låst posisjon. G - Kjørerampe er sikret med to karabinkroker, en på hver side. H - Konteinerens ytterdører er i lukket og låst posisjon. I - Karabinkrok er tredd gjennom dørhåndtak og låseleppe. 4 FARLIG GODS Viser til IMDG og ADR /RID forskriftene. Spesielt nevnes: Farlig gods skal merkes med korrekt fareseddel på alle fire sidene av en lastebærer. Nødvendige datablad, deklarasjoner og Multimodal Dangerous Goods Form skal følge med farlig gods. Tillegg for oljebransjen: 4.1 Forsendelse av gassflasker, maling og lim Gassflasker skal fortrinnsvis transporteres i gassrack eller spesialkonteiner designet for transport av beholdere under trykk Enkeltflasker kan unntaksvis transporteres liggende i andre typer åpne lastbærere, plassert og sikret slik at hele flasken er omgitt av fysisk barriere.

9 Nr.: 116 Etablert: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 9 Ulike typer gasser skal lastes hver for seg i adskilte lastebærere. For de gasstypene, som skal stå under transport, må vegghøyden i den åpne lastebæreren være høyere enn gassflaskene. Unntak: Gassflasker med følgende innhold og størrelse kan også sendes i lukkede lastebærere: 5 liters flasker med Medisinsk oksygen 8 liters flasker med Nitrogen 8 liters flasker med Testgass 20 liters flasker med Næringsmiddelgass 20 liters flasker med Freon R22 Prøvesylindere m/gass Aerosolbeholdere Brannslukkingsutstyr 2-komponent A og B maling, lim o.l. skal transporteres i to atskilte lastebærere. 5 ANNET 5.1 Stabling av lastebærere Ved lagring av lastebærere på land aksepteres det kun to lastebærere plassert i høyden, og kun i de tilfeller der stablepunktene er designet og tilpasset for dette. Lastebærere skal ikke kunne forskyve seg. Lastebærere skal ikke stables i høyden, verken på innretning eller fartøy. Unntak for åpne avfallscontainere, dersom de er designet for stabling og anhuking kan utføres fra dekksnivå. Stablingen av åpne avfallscontainere er begrenset til tre i høyden. Ved stabling skal en spesielt være oppmerksom på økt vindfang, samt unngå skade på løftesett. Lastebærere skal plasseres på flatt og fast underlag/dekke. 5.2 Løftesett Alle lastebærere skal plasseres slik at løftesettet kan anhukes fra dekksnivå.

10 Nr.: 116 Etablert: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 10 Det er ikke tillatt å klatre på toppen av lastebærere/løfteenheter for og anhuke løftesett i forbindelse med løfteoperasjoner. Kontroller at det ikke er tvinn i partene. Kontrollen utføres i tilknytning til løfteoperasjon, og tvinn i kjetting løses ut før løft. Ved demontering og montering av eksisterende løftesett på en lastebærer, skal montering godkjennes av sakkyndig virksomhet eller kompetent person som innehar G11K. 5.3 Merking, manifestering, dokumentasjon, plassering og avsenderansvar All last skal manifesteres og nødvendige fraktdokumenter utstedes for alle typer gods. Fraktdokumenter skal påføres fullstendige opplysninger i alle relevante felt. Destinasjonsmerking skal henges på løfteenheten. Det skal signeres for utført pakking og sikring av last på merkelapp. Baskets fra og med 6 meters lengde skal være merket med BOX end. Nett tilhørende basket skal være merket med baskets ID-nummer og BOX end, som skal være lesbart for kranfører ovenfra. 5 grader avvik i forhold til en lastebærers ballanserte tilstand, skal være merket med antall cm på baskets kortside. Last skal ikke plasseres på toppen av lastebærere. Avfall skal sendes i egen lastebærer. Personell må alltid plassere seg i sikker sone ved åpning av lastebærerdører. Alle som sender en last, og alle som mottar en last for videreforsendelse, har avsenderansvar. 5.4 Lastebærere som er utgått på dato offshore Når en lastebærer er utgått på dato offshore, skal den som kontrollerer lastebæreren inneha G11K og være tilknyttet en sakkyndig virksomhet. Kontrollør skal: Anmerke i manifest at lastebæreren er utgått på dato Henge karantenelapp på utsiden av lastebærer Sende lastebæreren tom i land Dersom kontrollør er i tvil om det er sikkert å løfte lastebæreren tom i land, skal sakkyndig virksomhet kontaktes.

11 Nr.: 116 Etablert: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 11 Sakkyndig virksomhet overtar ansvaret for den videre håndteringen. 5.5 Årlig Viser til standardene NS-EN , 2 og 3, samt DNV Lastebærere skal ikke sendes offshore dersom det er mindre en 30 dager til neste årlige kontroll. 6 KOMPETANSE Den som leder (1. linjeleder), koordinerer og utfører brukerkontroll, pakker, sikrer og transporterer last, skal ha kompetanse som oppfyller formålet med denne retningslinjen, pkt Slik kompetanse oppnås ved: Å tilegne seg kunnskap beskrevet i kursplan O-2.6 Pakking, sikring og transport av last, samt bruker Å tilegne seg kunnskap til NORSOK R-003N Å tilegne seg kunnskap beskrevet i opplæringsplan G11 Anhuker offshore Modul O-1.1 eller Anhuker onshore Modul O-2.3 Kursleverandører baserer sine kursleveranser på oppdrag fra kundene. Alle henvendelser vedrørende kursgjennomføring rettes til operatør- og leverandørbedrifter som kjøper slike kurs.

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Krav til grunnsikring. Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

Krav til grunnsikring. Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien Krav til grunnsikring Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien Nr. 091 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr.: 4 Rev. dato:

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN

133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN 133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN Original versjon Nr.: 133 Etablert: 19.09.2011 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Forord Denne retningslinjen er utarbeidet

Detaljer

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Dokument nr CS-BR-02 rev. 0 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE

003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE 003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE Original versjon Nr.:003 Etablert: 01.04.94 Revisjon nr: 7 Rev. dato: 21.03.11 Side: 2 Innhold

Detaljer

1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte

1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Kapittel 01 1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Løfteinnretning er betegnelsen på en sammenbygd enhet med eller uten horisontal forflytning av lastkrok, som brukes

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE 078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE Original versjon Nr.: 078 Etablert: 1.1.03 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Oppsummering / Anbefaling Det anbefales at alle aktører

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Bruksanvisning Modell 71, 71-A, 71-M og 71-S Redningsbåre Best nr.: F071 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL FARLIG MATR./ AVFALL Direktiveier pr. 01.01.2015 Kristin Ravnås Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s.

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s. Nummer 4-2003 KTF i støtet s. 4 10 år i opplæringens tjeneste s. 8 Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22 Ulykker endrer karakter s. 16 Innhold Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien

Detaljer

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Gradering: Open Status: Final Side 1 av 18 Tittel: Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011 NORSOK STANDARD U-103N Utgave 1, april 2011 Petroleumsrelaterte bemannede undervannsoperasjoner inshore Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF_NO-#104311-v1-Tillegg_til_kapteinsha ndbok.docx Page 1 of 16 Innhold : 1 Generelt... 3 1.1.1 Formål... 3 1.1.2

Detaljer

Transport og lagring. Kapittel 10. 10.1 Fra produsent til kunde

Transport og lagring. Kapittel 10. 10.1 Fra produsent til kunde Kapittel 10 Transport og lagring 10.1 Fra produsent til kunde En vare er ikke solgt før den er levert til kunden. Transporten fra produksjonsstedet til leveringsadressen er som oftest det siste takstolprodusenten

Detaljer