SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Leikanger kommune ønskjer å delta i følgjande fellesprosjekt saman med dei øvrige kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde: - Betre felles kunnskap og styringsinformasjon i helsetenestene - Betre praksis for utskrivingsklare pasientar i somatisk spesialisthelseteneste fase 2 - Telemedisin Sogn og Fjordane fase 1 - mobilt videoutstyr - Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for KOLSpasientar og utvikling av arbeidsmetodikk for pasientforløp - Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning 2. Leikanger kommune sluttar seg til og vil ta sin andel av finansieringa som er skissert i saksutgreiinga og i søknadene til Helsedirektoratet. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja DOKUMENT: Brev av frå KS Sogn og Fjordane (vedlegg) Prosjektomtale og søknader SAKSUTGREIING: Bakgrunn Det er lagt opp til at kommunane i stor grad skal førebu seg til samhandlingsreforma ved gjennomføring av prosjekt og utprøving av nye tiltak. Det er m.a. sett av kr 133 mill forvalta av Helsedirektoratet til delfinansiering av dette arbeidet. Helse Vest har sett av kr 10 mill til samhandlingsprosjekt i helseregionen.

2 Sogn og Fjordane var i 2010 det fylket som hadde klart lågast aktivitet og som fekk minst av dei prosjektmidlane som var avsett sentralt. Etter drøfting mellom KS og Helse Førde den og i koordineringsrådet den , vart det tilrådd å søke om midlar til følgjande fylkesfemnande prosjekt: - Utvikling av felles styringsinformasjon med relevans for samhandling (herunder samanstilling av data for tilvisingspraksis og forbruk av spesialisthelsetenester). - Betre praksis for utskrivingsklare pasientar fase 2 implementering av gjeldande rutinar i helseforetaket og vidareutvikling av samhandling med kommunane. - Innføring av mobilt videoutstyr i kommunehelsetenesta til behandlings- og kompetanseutviklingsføremål. - Utvikling av godt pasientforløp for ei utvald pasientgruppe. I den påfølgende dialogen mellom KS og Helse Førde er det avklara at den utvalde pasientgruppa skal vere KOLS-pasientar. Ein har vidare kome fram til at det også bør gjennomførast eit prosjekt i høve til ei gjensidig hospiteringsordning. Dette har vorte fylgt opp i eit vidare samarbeid mellom KS i fylket og helseforetaket, og det er utarbeidd prosjektomtalar og søkt om midlar frå Helsedirektoratet og Helse Vest. Overfor Helsedirektoratet er det Førde kommune som står som søkjar på vegner av kommunane i fylket. Det har vore kort tid frå samhandlingsmidlane forvalta av Helsedirektoratet vart utlyste i midten av februar til søknadsfristen. Det har såleis ikkje vore mogeleg å gjennomføre ei tilfredsstillande forankring av prosjektet i kommunane før søknadene vart sendt. Ein har frå KS og Helse Førde si side søkt å informere kommunane om det ovannemnde på ulike måtar. I reglane for tildeling av tilskot frå Helsedirektoratet er det føresett at kommunane gjennom kommunestyrevedtak sluttar seg til samarbeidsprosjekta og søknadene. Informasjon om slike vedtak kan ettersendast innan Nedanfor vert dei fem prosjekta kort omtalt. Det vert elles vist til vedlagde prosjektomtalar og søknader. Prosjekt Betre felles kunnskap og styringsinformasjon i helsetenestene Prosjektet skal avklare aktuelle kjelder for informasjon som kan vere viktige i høve til ei kunnskapsbasert utvikling av helse- og omsorgstenestene. Her vil m.a. EPJ-generert informasjon i helseforetaket, KOSTRA-data, kommunehelseprofilar, brukarundersøkingar og annan statistikk vere relevant. Ein skal konsentere seg om informasjon som ein meiner vil ha ein bruksverdi. Den informasjonen som ein ser det som viktig å trekke inn skal vurderast med tanke på datakvalitet og relevans (reliabilitet og validitet), kva informasjonen seier noko om og kva faktorar som påvirker. Dette kan t.d. gjelde statistikk over tilvisingspraksis og utskrivingsklare pasientar. Desse vurderingane skal dokumenterast. Ein vesentleg del av prosjektet blir og å syte for at viktig anvendbar informasjon faktisk er tilgjengeleg for aktuelle aktørar. Det skal utarbeidast eit konkret framlegg til elektronisk løysing og korleis Helse Førde og KS sine heimesider kan nyttast til dette.

3 I tillegg skal prosjektet vektlegge at informasjonen skal nyttast, og at den er utan verdi dersom det ikkje skjer. Det skal utarbeidast ein plan for informasjonspreiing og motivasjon, der m.a. informasjons- og motivasjonsforedrag på alle klinikkar i helseforetaket, i alle regionråd/aktuelle samarbeidsfora og i dei mest aktuelle brukarorganisasjonane inngår. Eit slikt arbeid må sjåast opp mot nasjonalt kunnskapsutviklingsarbeid, men også avklare spesielle regionale/lokale forhold. Sogn og Fjordane har eit godt utgangspunkt med kvalitativt gode og nokså fullstendige data ut frå EPJ (elektronisk pasientjournal). Tidsplan: Oppstart , varighet to år. Prosjektdeltakarar og organisering: Prosjekteigar: Prosjektgruppe: Referansegruppe /ressursar: KS Sogn og Fjordane, på vegner av dei 26 kommunane, og Helse Førde. Blant kommunane står Førde kommune som koordinator og hovudansvarleg. Prosjektleiar frå kommune Prosjektdeltakar frå kommune Leiar for Senter for helseforsking Fagdirektør Helse Førde Prosjektdeltakar frå brukarutvalet ved Helse Førde IT-sjef Helse Førde Helse Vest Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta Helsedirektoratet Økonomi: Utgifter: Prosjektleiar 100 % stilling i to år Frikjøp av aktuelt personell (m.a. legar) Øvrige utgifter (reiser, opplæring møte) Sum Finansiering: Eksternt tilskot Eigenfinansiering ved arbeidsinnsats, møte, reiser m.v. (i gjennomsnitt ca kr pr kommune Eigne midlar Sum Helseforetaket har på si side under planlegging eit tilgrensande prosjekt som må sjåast i samanheng med dette. Det har fått nemninga Samhandlingsatlas i Sogn og Fjordane. Dette går meir eksplisitt på å drøfte og kvalitetssikre data om tilvising av pasientar og variasjonar i

4 forbruk av spesialisthelsetenester og samanstille /tilgjengeleggjere desse på ein god måte. Prosjektet har ei samla kostnadsramme på kr 1,9 mill over 2,5 år, og det er søkt Helse Vest om tilsvarande beløp. Dette skal m.a. dekke ei 100 % prosjektstilling over to år i tillegg til frikjøp av primærlegar. Utover dette har Helse Førde tidlegare fått midlar til å dekke ei 50 % prosjektstilling i to år. Ein tenker seg at desse ressursane vert kobla saman med ressursane det er søkt om i prosjekt Betre kunnskap og styringsinformasjon i helsetenestene, og at dette vert eit samla fellesprosjekt. Betre praksis for utskrivingsklare pasientar i somatisk spesialisthelseteneste fase 2 I ein fase 1 er det utarbeidd prosedyrar, sjekkliste og standardbrev til kommunane som skal nyttast av legar og anna helsepersonell på alle avdelingar i Helse Førde i høve til utskriving av pasientar. Dette er utvikla i eit samarbeid med kommunane. Det er krevjande å få dette implementert og syte for at systemet faktisk blir brukt i Helse Førde på alle avdelingar. Det er behov for å arbeide vidare med dette. Det er også eit stort behov for at kommunane har kjennskap til Helse Førde sine rutinar for å kunne vite kva som kan forventast og kva som er eigne oppgåver, slik at kommunikasjonen og samhandlinga fungerer. Kommunane må truleg også evaluere og utvikle eigne rutinar. Det er behov for ei vidareutvikling av kontaktlinene der det blir avklara kven partane skal ha kontakten med i samband med utskriving. Det er vidare mange meldingar om avvik og uønska hendingar knytt til pasienttransport. I tillegg er det behov for kompetanseoverføring begge vegar for å sikre at pasienten får rett omsorg og behandling etter utskriving. Del 1: Internt arbeid i Helse Førde. Utvikle system for å auke kompetansen hos helsepersonell i helseforetaket om dei fastsette rutinane og kva desse inneber i praksis. Avklare ansvar og rutinar i høve til pasienttransport. Del 2: Ein vil invitere med fire kommunar til å delta i denne delen for å vurdere korleis dei fastsette rutinane fungerer. I tillegg skal kommunane evaluere og evt. utvikle eigne rutinar for å ta imot utskrivingsklare pasientar. Prosjektet skal også gjennomføre møte med alle kommunar enkeltvis og evt. regionalt for å informere og ha dialog om arbeidet. Det vil bli etablert ein dialog med brukarutvalet i Helse Førde og ein tenkjer at det skal vere møte med råd for eldre og funkjsonshemma i fire deltakande kommunane. Målet med arbeidet er m.a. at pasientane skal bli utskrivne til rett tid, at pasientar/tilsette opplever at prosessane er gode og at pasientane får rett omsorg/behandling i kommunen etter utskriving. Helse Førde har søkt Helse Vest om såkornmidlar til prosjektet (kr ). Det er og søkt om kr i samhandlingsmidlar frå Helse Vest. Dette er tenkt å finansiere naudsynte prosjektstillingar i helseforetaket og på kommunal side. Kommunane sin medverknad vil her vere avgrensa til å dekke eigne utgifter med arbeid/møte, reiser o.l.

5 Telemedisin Sogn og Fjordane fase 1 - mobilt videoutstyr Som ein start på eit arbeid med å utvikle aktuelle telemedisinske løysingar har det vore drøfta eit prosjekt for å avklare aktuell bruk av mobilt videoutstyr og førebu dette. Prosjektet skal identifisere aktuelle funksjonar og oppgåver som det kan leggjast til rette for ved bruk av mobilt videoutstyr. Dette kan omfatte kommunikasjon mellom samarbeidande instansar, kompetanseoverføring, konkrete diagnosesituasjonar, behandlingar og rehabiliteringstiltak lokalt som kan gjerast mogeleg gjennom videoverføring av bilete/informasjon og støtte frå spesialistehelsetenesta. Prosjektet skal støtte den enkelte kommunen i høve til naudsynt organisering og kompetanse for å kunne utvikle aktuelle telemedisinske løysingar på dette grunnlaget. Tilsvarande må det tilretteleggjast for naudsynt organisering i helseforetaket. Gjennom prosjektet skal det etablerast rutinar for bruk av videkonferanseutstyr i høve til kommunikasjon og koordinering av aktuelle instansar som har behov for dette til samhandlingsføremål. Prosjektet skal bidra til utvikling av aktuelle kompetanseutviklingstiltak som kan nyttiggjerast av helsepersonell i kommunane gjennom bruk av videokonferansar. Prosjektet skal nyttiggjere seg erfaringane frå prosjektet Fylkesdekkande IT-tenester for helse i Sogn og Fjordane og trekke vekslar på Nasjonalt senter for samhandling og tele-medisin. Vidare skal det vere ei god kobling mellom dette prosjektet og utprøving av videokonferanseutstyr i kommunane Høyanger og Askvoll. Det same gjeld eit prosjekt som omfattar bruk av videoutstyr i samband med hudrelaterte lidingar og sårbehandling i Gulen og Hyllestad. Prosjektet skal utgreie kva teknisk utstyr, avtalar og driftsopplegg det er behov for for å nå måla med prosjektet. Det praktiske i høve til innhenting av tilbod og gjennomføring av innkjøp for dei deltakande kommunane skal tilretteleggjast, og kommunane skal få naudsynt støtte i denne prosessen og økonomisk bistand. Før det tekniske utstyret blir innkjøpt og implementert, skal det ligge føre ein rapport om det førebuande arbeidet og vere gjort avklaringar i høve til bruk, avtalar, organisering, kompetanse og rutinar som er omtalt ovanfor. Dette får status som eit forprosjekt. Helseforetaket vil på si side arbeide med den interne organiseringa og tilrettelegginga for at aktuelt personale nyttar videoutstyr i kommunikasjon og samhandling med kommunane. Tidsplan: Oppstart , varighet eitt år. Prosjektdeltakarar og organisering: Prosjekteigar: Prosjektgruppe: KS Sogn og Fjordane på vegner av dei 26 kommunane. Blant kommunane står Førde kommune som koordinator og hovudansvarleg. Prosjektleiar frå kommune Prosjektdeltakar frå kommune

6 Referansegruppe /ressursar: Prosjektdeltakar(ar) frå Helse Førde Prosjektdeltakar frå brukarutvalet ved Helse Førde IT-sjef Helse Førde Fagdirektør Helse Førde Avd.leiar avd. for medisinsk-teknisk utstyr Helse Førde Prosjektansvarleg for utprøving av videoutstyr i kommunane Høyanger og Askvoll Prosjektansvarleg for utprøving av videoutstyr i kommunane Gulen og Hyllestad Norsk senter for samhandling og telemedisin Norsk helsenett IT-forum Sogn og Fjordane Økonomi: Utgifter: Prosjektleiar 100 % stilling i eitt år Kjøp av teknisk utstyr til kommunane etablering av naudsynte abonnement m.v Øvrige utgifter (reiser, opplæring møte mv.) Sum Finansiering: Eksternt tilskot Eigenfinansiering ved arbeidsinnsats, møte, reiser m.v. (i gjennomsnitt ca kr pr kommune Eigne midlar Sum Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for KOLS-pasientar og utvikling av arbeidsmetodikk for pasientforløp Prosjektet skal utgreie, utvikle og prøve ut kva behandlingsforløp som kan forventast for pasientar med KOLS (kronisk obstruktiv lungesjukdom). Forløp er den kronologiske kjeden av hendingar som utgjer pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstenestene. Gode forløp er kjenneteikna ved at disse hendingane er sett saman på en rasjonell og koordinert måte for å møte pasientens ulike behov i. Dette arbeidet må avklare kva oppgåver som ligg til dei ulike delane av helsetenestene, tidslina i dette (flytskjema) og korleis samarbeidet skal foregå. Prosjektet skal bygge på at pasientane er dei fremste ekspertane på sin situasjon og trekke desse aktivt med. Det skal og legge vekt på pasientane sjølve og deira eigenmeistring som ein viktig del av forløpet. Forløpet skal vidare vere forankra i fagleg evidens og kopla til effektiv ressursutnytting. Samstundes skal erfaringane frå dette arbeidet vere med og danne grunnlag for ein framtidig arbeidsmetodikk når slike heilskaplege pasientforløp skal utviklast. Det vil difor vere sentralt i prosjektet å omtale og evaluere arbeidsmetoden og lage eit framlegg til metodikk. Det vil i i St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen s 15

7 denne samanhengen vere viktig å trekke ut erfaringar med tilsvarande arbeid også i andre prosjekt. Dette gjeld m.a. Helse- og omsorgsdepartementet sitt forløpsprosjekt frå 2009, eit eige forskingsprosjekt i Helse Førde: Patient handover - Quality and Safety within Elderly Health and Care Services og eit prosjekt relatert til KOLS i Årdal kommune. Prosjektgruppa må vidare forhalde seg til Helse Vest sitt program for metode for pasientforløp. Det vil vere viktig å bygge på anerkjente arbeidsmetodar frå forbetringsarbeid, som t.d. forbetringsprogrammet i Helse Førde. Prosjektet vil søke å tilrettelegge for ein god løpande informasjonsutveksling i høve til aktuelle tilsetteorganisasjonar. Prosjektet vil invitere tre kommunar i fylket i eit pilotprosjekt for å finne fram til eit godt pasientforløp med ei rett oppgåvefordeling og gode vekslingar mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Etter ei utvikling og utprøving i eit samarbeid mellom Helse Førde og dei tre kommunane, vil ein utarbeide framlegg til avtale og prosedyre som går til handsaming i fagrådet og koordineringsrådet for denne konkrete pasientgruppa. Det vil deretter bli gitt eit innspel til pasientforløpsprosjektet i Helse Vest og arbeidd vidare med ein metode for utvikling av pasientforløp med grunnlag i dette arbeidet. Tidsplan: Oppstart , varighet to år. Prosjektdeltakarar og organisering m.v.: Prosjekteigar: Prosjektgruppe: Referansegruppe /ressursar: Referansar: KS Sogn og Fjordane på vegner av alle dei 26 kommunane i fylket. Blant kommunane står Førde kommune som koordinator og hovudansvarleg. Prosjektmedarbeidar frå kommune Prosjektmedarbeider frå Helse Førde Prosjektdeltakarar frå tre kommunar og prosjektdeltakar(ar) frå Helse Førde som saman utgjer ei aktuell tverrfagleg gruppe Prosjektdeltakar frå brukarutvalet ved Helse Førde Brukarutvalet ved Helse Førde LHL Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde Ressursgruppa for lungerehabilitering i Sogn og Fjordane Senter for helseforsking i Sogn og Fjordane Praksiskonsulentane Allmenlegeforum i Sogn og Fjordane Fagdirektør Helse Førde Prosjekt pasientforløp i Helse Vest (ansvarleg: Helse Bergen) Helse- og omsorgsdepartementet (2009): Forløpsprosjektet våren 2009 Samhandlingsreformen. KOLS-prosjektet Årdal kommune

8 Prosjektet Patient handover - Quality and Safety within Elderly Health and Care Services (stipendiat Kristin Laugaland, professor Karina Aase) Økonomi: Utgifter: Prosjektleiar 50 % stilling i to år Øvrige utgifter (reiser, møte, frikjøp av fagpersonale) Sum Finansiering: Eksternt tilskot Eigenfinansiering ved arbeidsinnsats, møte, reiser m.v. (i gjennomsnitt ca kr pr kommune og HF) Eigne midlar Sum Helse Førde har søkt Helse Vest om samhandlingsmidlar til dekning av ei 50 % prosjektstilling i same periode og sitt arbeid med prosjektet. Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning Ei tilrettelegging som gjer det mogeleg at helsepersonell i kommunane hospiterer i spesialisthelsetenesta og omvendt har vore mykje etterspurt. Innan Helse Vest har dei andre helseforetaka i stor grad utvikla slike ordningar, medan dette ikkje har vore sett i system på same måten i Sogn og Fjordane. Prosjektet skal gi ei nærare avklaring av: Behovet for gjensidig hospitering Kva verksemder og kva grupper av tilsette som skal vere omfatta Omfang og økonomiske rammer Kva som er naudsynt praktisk tilrettelegging for å få til ordninga Avklaring av formelle forhold i samband med hospitering (arbeidsgjevaransvar, tariffmessige rettar, ansvar for skade, teieplikt m.m.) Prinsipp og plan for hospiteringsopplegg (stillingsstorleikar, varighet, tal personar, årsplan m.v.) Grunnlag for ein gjensidig forpliktande avtale mellom Helse Førde og kommunane om hospiteringsordninga til handsaming i fagrådet, koordineringsrådet og hos partane Vidare skal prosjektet tilrettelegge ei utprøving av hospiteringsordninga i eitt år, og deretter utarbeide eit evalueringsopplegg og sluttrapport som grunnlag for avgjerd om vidareføring. Prosjektet er såleis delt inn i desse fasane: 1. Utgreiing, utvikling av hospiteringsopplegget 2. Prosess i høve til handsaming av gjensidig forpliktande avtale 3. Utprøving og evaluering Tidsplan:

9 Utvikling av hospiteringsopplegget og gjensidig forpliktande avtalar Utprøving av hospiteringsordninga, evaluering og sluttrapport Hospiteringsordninga er i utgangspunktet primært tenkt å gjelde for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar og tilsvarande fagpersonale. Prosjektdeltakarar og organisering: Prosjekteigar: Prosjektgruppe: Referansegruppe /ressursar: KS Sogn og Fjordane på vegner av alle dei 26 kommunane i fylket og Helse Førde. Blant kommunane står Førde kommune som koordinator og hovudansvarleg. Prosjektleiar frå kommune Prosjektdeltakarar frå tre utvalde kommunar og prosjektdeltakar(ar) frå Helse Førde som saman utgjer ei aktuell tverrfagleg gruppe Prosjektdeltakar frå brukarutvalet ved Helse Førde Representant frå aktuell arbeidstakarorganisasjon Arbeidstakarorganisasjonane Praksiskonsulentane Brukarutvalet ved Helse Førde Nettverk for ressurs-sjukepleiarar i kreftomsorga Økonomi: Utgifter: Prosjektleiar 50 % stilling i 18 mndr Øvrige utgifter (reiser, opplæring møte, løn/stillingsressursar i utviklingsog utprøvingsperioden) Sum Finansiering: Eksternt tilskot Eigenfinansiering ved arbeidsinnsats, møte, reiser m.v., løn/stillingsressursar for hospitantar i utprøvingsperioden Sum Det er ikkje lagt opp til overføring av midlar frå kommunane til hospiteringsprosjektet, men det er føresett at kommunane forpliktar seg til å dekke utgiftene relatert til deltaking i prosjektet for eigne tilsette. Dette gjeld og utgifter knytt til hospitantar i det siste året av prosjektperioden. Korleis det konkrete hospiteringsopplegget skal vere og kva omfang det kan bli på hospitering for den enkelte kommunen vil ein måtte avklare i den fyrste fasen av prosjektet. Det er difor ikkje grunnlag for å seie noko meir konkret om det no. Samla sett er utgiftene som kommunane skal dekke førebels stipulert til kr over dei 18 månadene,

10 som det går fram ovanfor. Dette vil det vere mogeleg å planlegge nærare i høve til budsjett for 2012 m.v.. I tillegg til ressursinnsatsen omtalt i denne saka, har Helse Førde søkt om samhandlingsmidlar frå Helse Vest til dekning av ei 50 % prosjektmedarbeidarstilling i helseforetaket i same perioden. Får ein imøtekome begge søknadene, vil det såleis vere ei 50 % prosjektstilling både på kommunesida og i helseforetaket. Vidare har Helse Førde søkt Helse Vest om midlar til dekning av helseforetaket sine utgifter knytt til hospitering i prøveperioden. Samla framstilling av økonomiske forhold I tabellen nedanfor er prosjektutgiftene og planlagd finansiering samanstilt for dei prosjekta som det er søkt Helsedirektoratet om samhandlingsmidlar til. Styringsinformasjon Telemedisin Pasientforløp Hospitering Sum Sum finansiert av kommunane Arbeid, reise, møte m.v Eksterne tilskot Sum Dersom prosjekta vert realiserte og ein får tilskot som omsøkt, alle kommunane deltek og ein fordeler eigendelen med halvparten likt og halvparten etter folketal pr , får ein følgjande stipulerte andel for dei enkelte kommunane. Deltakar Innb.tal Fordelt likt Etter folketal Sum 2011 Flora kommune Gulen kommune Solund kommune Hyllestad kommune Høyanger kommune Vik kommune Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune Aurland kommune Lærdal kommune Årdal kommune Luster kommune Askvoll kommune Fjaler kommune Gaular kommune Jølster kommune Førde kommune Naustdal kommune Bremanger kommune Vågsøy kommune Selje kommune Eid kommune Hornindal kommune Gloppen kommune Stryn kommune Sum finansiert av kommunane

11 Arbeid, reise, møte m.v Øvrige 0 Eksterne tilskot Sum Det er viktig å sjå på dette som eit førebels overslag som kan gje ein indikasjon på storleiken på utgiftene for den enkelte kommunen. Ein vil måtte kome tilbake til dette meir konkret når det er avklart kva prosjekt som får tilskot og som vert igangsette og dei nærare føresetnadene. Kommunane er bedt om å ta førebels stilling til tilslutning på dette grunnlaget, og så vil saka kome att til kommunane når det ovannemnde er avklara. VURDERING Målet i samhandlingsreforma er at spesialist- og kommunehelsetenesta skal samarbeide som likeverdige partar og utvikle tenestene basert på kunnskap. Det er då naudsynt at dette i større grad enn i dag er tilgjengeleg og felles kunnskap. Det inneber at det bør samarbeidast om å identifisere den kunnskapen som er relevant og viktig, korleis den kan tolkast og korleis den skal samanstillast og tilgjengeleggjerast. I dag skjer for mykje utvikling utan eit medvite forhold til å nyttiggjere seg den beste kunnskapen, og ofte er det ulike oppfatningar av fakta, ikkje minst mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Det prosjektet som her er omtalt som betre felles kunnskap og styringsinformasjon i helsetenestene er unikt i landssamanheng og rådmannen ser det som viktig for å kome videre med ei god tilrettelegging i høve til samhandling. Å utvikle og implementere gode rutinar for utskrivingspraksis er kritisk viktig for god pasientflyt og realisering av samhandlingsreforma. Å arbeide vidare med dette i eit samarbeid mellom helseforetaket og kommunane som likeverdige partar, er noko som mange er opptekne av. Det er også eit uttalt mål i samband med samhandlingsreforma at helse- og omsorgssektoren skal ta i bruk teknologi for å fremje nye samarbeidsmåtar og nye måtar å levere helse- og omsorgstenester på. Telemedisinske løysingar kan legge til rette for at helse- og omsorgstenester i større grad kan ytast lokalt, nærare der folk bur. Det kan og bidra til at det er praktisk mogeleg å gjennomføre kompetanseoverføring og kompetanseheving for aktuelle personellgrupper. Dette vil i sin tur bidra til kvalitet i tenestene og grunnlag for nye tilbod. Etter rådmannen si vurdering er det no ikkje eit spørsmål om kommunane skal ta i bruk slikt utstyr, men når. Dette er ei løysing for framtida, og det kan vere gunstig å nytte høvet til å skaffe seg ressursar til i fellesskap å få etablert dette innen relativt kort tid når det no er lyst ut betydelege samhandlingsmidlar. Det vil vere behov for ein del støtte til den enkelte kommunen i samband med avklaring av kva funksjonar ein kan løyse ved videoutstyr, avtalar om kommunikasjon (i utgangspunktet Norsk helsenett), organisering og rutinar. I tillegg kjem det å få sjølve utstyret på plass, som kanskje ikkje er den vanskelegaste delen i dette. KOLS-pasientar er ei pasientgruppe der det med relativt enkle tiltak vil vere mogeleg å oppnå eit betre pasientforløp enn det som ofte er tilfellet i dag. Prosjektet i seg sjølv vil i første omgang bidra til eit betre samla tilbod for denne gruppa pasientar i vår kommune og i

12 neste omgang i heile fylket. I neste omgang vil ein få ein mal for arbeid med pasientforløp som kan nyttast i høve til andre grupper. Dette er svært sentralt i høve til å oppnå intensjonane i samhandlingsreforma. Å få til god samhandling og god kvalitet i ei samhengande behandlingskjede føreset aktørar i helsevesenet som kjenner til kvarandre. Leiarar og fagfolk i spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta må vite om kvarandre sine oppgåver og rutinar for å forstå heilskapen og derigjennom bli i stand til å samhandle og utvikle kvaliteten. Rådmannen ser behovet for å etablere ei systematisk gjensidig ordning for hospitering for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar og tilsvarande fagpersonale. I tillegg til at dette kan gje verdifull fagleg innsikt og kompetanseutvikling, kan det ha ein positiv kulturskapande effekt. Det er ein relativt ambisiøs plan som no er lagt for felles, fylkesfemnande samhandlingsprosjekt. Det står att å sjå kva prosjekt som får tilskot og som vert igangsette i første omgang. Men etter rådmannen si vurdering er dette gode og viktige prosjekt som vil innebere ei naudsynt og god førebuing til samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane. Sjølv om ein får midlar, kan det innvendast at det vil vere problematisk å organisere og bemanne prosjekt i dette omfanget, i tillegg til dei regionvise prosjekta som er under planlegging. Men samstundes er det ei kjensgjerning at kommunane uansett treng å finansiere felles stillingsressursar for å arbeide fram nye løysingar og møte helseforetaket, og då vil det å etablere prosjekt vere den mest realistiske måten å klare det på. Ut frå det ovannemnde, vil rådmannen tilrå at Leikanger kommune gir si tilslutning til og deltek i dei fem samhandlingsprosjekta.... Sett inn saksutredningen over denne linja

SAKSFRAMLEGG. Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane

SAKSFRAMLEGG. Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 11/1261 Arkiv: G10 Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Solveig Moritsgård Kari Jordanger Ola Holme Sjur Atle Austrheim Sigmund Vereide Hege Lothe

Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Solveig Moritsgård Kari Jordanger Ola Holme Sjur Atle Austrheim Sigmund Vereide Hege Lothe GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.05.2011 Møtetid: Kl. 13:15 16:25 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 034/11-044/11 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Per Jarle Myklebust Solveig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.05.2011 Møtetid: Kl. 14:00 15:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 012/11-017/11 Desse medlemmene møtte: Sigmund Vereide Bjarne Bø Lillian

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid Onsdag, 19. november 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Førdegården rom 314/virtuelt møterom 998362 Deltakarar Jan Helge Dale Solveig Horstad Berget Gro Hovland

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Leiarnettverk

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Leiarnettverk Leiarnettverk Fylkeslegens time, Førde 17.10.2017 1 Leiar! Kompleksiteten Krysspress Prioriteringene Enn om Per Fugelli var pasient i heimesjukepleien Eg vil ha fast lege Eg vil bli kjent med min sjukepleiar

Detaljer

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar Barnehage og grunnopplæring sentrale mål og føringar Kva er tilstanden, og kva er utfordringane våre? KS sin haustkonferanse 2012 utdanningsdirektør Åslaug Krogsæter Mål og indikatorar for barnehage Lokale

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kontrollutvalet. Målet i dag

Kontrollutvalet. Målet i dag Kontrollutvalet 2015 2019 Oppstartmøte Målet i dag Gi dykk som er folkevalde i kontrollutvalet ein god start på 4-årsperioden.. Bli kjende med kvarandre Gi ein introduksjon om kontrollutvalet sin funksjon

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet 1 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereform i Sunnfjord Startdato samla prosjekt 23.01.15 Sluttdato samla prosjekt 01.07.16 Startdato fase 2 (fase 1 var 23.01.15 forprosjektet) Sluttdato

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Målbilete og modellar

Målbilete og modellar Målbilete og modellar Agenda 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Om prosessen 3. Krav til innhald og organisering av Helse Førde i framtida 4. Gjennomgang av modellane som er vurderte 5. Nærare om modell 1-3 6.

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING 14/11 10/838 PROTOKOLL: ÅRSREKNESKAPEN 2010 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING 14/11 10/838 PROTOKOLL: ÅRSREKNESKAPEN 2010 BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: Etter valstyret Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 13/11 11/247 PROTOKOLL:

Detaljer

Gjensidig hospiteringsordning

Gjensidig hospiteringsordning Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Gjensidig hospiteringsordning 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn Avtalen er og heimla i rammeavtalen mellom xx kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 862 11 497 13 359 66 224 290 9 341 18 661 28 002 Aurland 2 149 6 784 8 933 52 238

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 826 11 237 13 063 36 260 296 9 237 18 283 27 520 Aurland 1 612 6 383 7 995 64 338

Detaljer

Delavtalen er underordna Rammeavtalen mellom Helse Førde og den einskilde kommune.

Delavtalen er underordna Rammeavtalen mellom Helse Førde og den einskilde kommune. 1 Innleiing I samband med staten sin opptrappingsplanen for psykisk helse frå 1999-2008, har statlege mynde gjeve føringar og kome med krav om formalisert samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og kommunane.

Detaljer

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen FASE 1 Sonderingsfasen gjev grunnlag for å avgjere kva alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i ein utgreiingsfase. PROSJEKTPLAN FOR SONDERINGSFASEN Innhold

Detaljer

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane 16. oktober 2013 Selje Askvoll Flora Jølster Hyllestad Naustdal Vågsøy Gulen Gloppen Stryn Førde Aurland Eid Solund Sogn og Fjordane fylkeskommune Totalt folketal:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Vedlegg 1. Rapport om Delprosjekt rehabilitering - rehabilitering, lokalmedisinske tenester og læring- og meistringsfunksjonar i kommunane.

Vedlegg 1. Rapport om Delprosjekt rehabilitering - rehabilitering, lokalmedisinske tenester og læring- og meistringsfunksjonar i kommunane. Vidareføring av interkommunalt prosjektsamarbeid knytt til lokalmedisinske tenester, inkl. akutt-tilbod, rehabilitering og lærings- og meistringsfunksjonar Vedlegg 1. Rapport om Delprosjekt rehabilitering

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune

Detaljer

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013 Nordfjord vassområde Mottakarar: Eid kommune v/ rådmannen Vågsøy kommune v/ Rådmannen Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Postboks 294 6701 MÅLØY Vår referanse (oppgje ved svar) Dato: 13/5650 10.05.2013 Finansiering

Detaljer

Stryn Kommune. Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn

Stryn Kommune. Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn Stryn Kommune Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn og samarbeidskommunane Hornindal, Eid, Gloppen, Bremanger, Vågsøy og Selje 06.06.2008 Innhold

Detaljer

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen Reformer i regional stat Anne Karin Hamre Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket Kåre Træen Reformer i regional stat - Høgskule - Fylkesmenn - Nav - Skatteetaten - Sivilforsvaret - Spesialisthelsetenesta

Detaljer

Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane eit fellesprosjekt til hjelp for kommunar/kommunesamarbeid og helseforetak Vidar Roseth, leiar

Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane eit fellesprosjekt til hjelp for kommunar/kommunesamarbeid og helseforetak Vidar Roseth, leiar Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane eit fellesprosjekt til hjelp for kommunar/kommunesamarbeid og helseforetak Vidar Roseth, leiar rådmannsutvalet/prosjektleiar HELSE- MINISTER St.meld. Nr. 47 (2008

Detaljer

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale om fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde

Detaljer

Ny GIV Overgangsprosjektet

Ny GIV Overgangsprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 OVERGANGSPROSJEKTET... 3 1. Bakgrunn og mål Ny

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer