SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Leikanger kommune ønskjer å delta i følgjande fellesprosjekt saman med dei øvrige kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde: - Betre felles kunnskap og styringsinformasjon i helsetenestene - Betre praksis for utskrivingsklare pasientar i somatisk spesialisthelseteneste fase 2 - Telemedisin Sogn og Fjordane fase 1 - mobilt videoutstyr - Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for KOLSpasientar og utvikling av arbeidsmetodikk for pasientforløp - Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning 2. Leikanger kommune sluttar seg til og vil ta sin andel av finansieringa som er skissert i saksutgreiinga og i søknadene til Helsedirektoratet. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja DOKUMENT: Brev av frå KS Sogn og Fjordane (vedlegg) Prosjektomtale og søknader SAKSUTGREIING: Bakgrunn Det er lagt opp til at kommunane i stor grad skal førebu seg til samhandlingsreforma ved gjennomføring av prosjekt og utprøving av nye tiltak. Det er m.a. sett av kr 133 mill forvalta av Helsedirektoratet til delfinansiering av dette arbeidet. Helse Vest har sett av kr 10 mill til samhandlingsprosjekt i helseregionen.

2 Sogn og Fjordane var i 2010 det fylket som hadde klart lågast aktivitet og som fekk minst av dei prosjektmidlane som var avsett sentralt. Etter drøfting mellom KS og Helse Førde den og i koordineringsrådet den , vart det tilrådd å søke om midlar til følgjande fylkesfemnande prosjekt: - Utvikling av felles styringsinformasjon med relevans for samhandling (herunder samanstilling av data for tilvisingspraksis og forbruk av spesialisthelsetenester). - Betre praksis for utskrivingsklare pasientar fase 2 implementering av gjeldande rutinar i helseforetaket og vidareutvikling av samhandling med kommunane. - Innføring av mobilt videoutstyr i kommunehelsetenesta til behandlings- og kompetanseutviklingsføremål. - Utvikling av godt pasientforløp for ei utvald pasientgruppe. I den påfølgende dialogen mellom KS og Helse Førde er det avklara at den utvalde pasientgruppa skal vere KOLS-pasientar. Ein har vidare kome fram til at det også bør gjennomførast eit prosjekt i høve til ei gjensidig hospiteringsordning. Dette har vorte fylgt opp i eit vidare samarbeid mellom KS i fylket og helseforetaket, og det er utarbeidd prosjektomtalar og søkt om midlar frå Helsedirektoratet og Helse Vest. Overfor Helsedirektoratet er det Førde kommune som står som søkjar på vegner av kommunane i fylket. Det har vore kort tid frå samhandlingsmidlane forvalta av Helsedirektoratet vart utlyste i midten av februar til søknadsfristen. Det har såleis ikkje vore mogeleg å gjennomføre ei tilfredsstillande forankring av prosjektet i kommunane før søknadene vart sendt. Ein har frå KS og Helse Førde si side søkt å informere kommunane om det ovannemnde på ulike måtar. I reglane for tildeling av tilskot frå Helsedirektoratet er det føresett at kommunane gjennom kommunestyrevedtak sluttar seg til samarbeidsprosjekta og søknadene. Informasjon om slike vedtak kan ettersendast innan Nedanfor vert dei fem prosjekta kort omtalt. Det vert elles vist til vedlagde prosjektomtalar og søknader. Prosjekt Betre felles kunnskap og styringsinformasjon i helsetenestene Prosjektet skal avklare aktuelle kjelder for informasjon som kan vere viktige i høve til ei kunnskapsbasert utvikling av helse- og omsorgstenestene. Her vil m.a. EPJ-generert informasjon i helseforetaket, KOSTRA-data, kommunehelseprofilar, brukarundersøkingar og annan statistikk vere relevant. Ein skal konsentere seg om informasjon som ein meiner vil ha ein bruksverdi. Den informasjonen som ein ser det som viktig å trekke inn skal vurderast med tanke på datakvalitet og relevans (reliabilitet og validitet), kva informasjonen seier noko om og kva faktorar som påvirker. Dette kan t.d. gjelde statistikk over tilvisingspraksis og utskrivingsklare pasientar. Desse vurderingane skal dokumenterast. Ein vesentleg del av prosjektet blir og å syte for at viktig anvendbar informasjon faktisk er tilgjengeleg for aktuelle aktørar. Det skal utarbeidast eit konkret framlegg til elektronisk løysing og korleis Helse Førde og KS sine heimesider kan nyttast til dette.

3 I tillegg skal prosjektet vektlegge at informasjonen skal nyttast, og at den er utan verdi dersom det ikkje skjer. Det skal utarbeidast ein plan for informasjonspreiing og motivasjon, der m.a. informasjons- og motivasjonsforedrag på alle klinikkar i helseforetaket, i alle regionråd/aktuelle samarbeidsfora og i dei mest aktuelle brukarorganisasjonane inngår. Eit slikt arbeid må sjåast opp mot nasjonalt kunnskapsutviklingsarbeid, men også avklare spesielle regionale/lokale forhold. Sogn og Fjordane har eit godt utgangspunkt med kvalitativt gode og nokså fullstendige data ut frå EPJ (elektronisk pasientjournal). Tidsplan: Oppstart , varighet to år. Prosjektdeltakarar og organisering: Prosjekteigar: Prosjektgruppe: Referansegruppe /ressursar: KS Sogn og Fjordane, på vegner av dei 26 kommunane, og Helse Førde. Blant kommunane står Førde kommune som koordinator og hovudansvarleg. Prosjektleiar frå kommune Prosjektdeltakar frå kommune Leiar for Senter for helseforsking Fagdirektør Helse Førde Prosjektdeltakar frå brukarutvalet ved Helse Førde IT-sjef Helse Førde Helse Vest Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta Helsedirektoratet Økonomi: Utgifter: Prosjektleiar 100 % stilling i to år Frikjøp av aktuelt personell (m.a. legar) Øvrige utgifter (reiser, opplæring møte) Sum Finansiering: Eksternt tilskot Eigenfinansiering ved arbeidsinnsats, møte, reiser m.v. (i gjennomsnitt ca kr pr kommune Eigne midlar Sum Helseforetaket har på si side under planlegging eit tilgrensande prosjekt som må sjåast i samanheng med dette. Det har fått nemninga Samhandlingsatlas i Sogn og Fjordane. Dette går meir eksplisitt på å drøfte og kvalitetssikre data om tilvising av pasientar og variasjonar i

4 forbruk av spesialisthelsetenester og samanstille /tilgjengeleggjere desse på ein god måte. Prosjektet har ei samla kostnadsramme på kr 1,9 mill over 2,5 år, og det er søkt Helse Vest om tilsvarande beløp. Dette skal m.a. dekke ei 100 % prosjektstilling over to år i tillegg til frikjøp av primærlegar. Utover dette har Helse Førde tidlegare fått midlar til å dekke ei 50 % prosjektstilling i to år. Ein tenker seg at desse ressursane vert kobla saman med ressursane det er søkt om i prosjekt Betre kunnskap og styringsinformasjon i helsetenestene, og at dette vert eit samla fellesprosjekt. Betre praksis for utskrivingsklare pasientar i somatisk spesialisthelseteneste fase 2 I ein fase 1 er det utarbeidd prosedyrar, sjekkliste og standardbrev til kommunane som skal nyttast av legar og anna helsepersonell på alle avdelingar i Helse Førde i høve til utskriving av pasientar. Dette er utvikla i eit samarbeid med kommunane. Det er krevjande å få dette implementert og syte for at systemet faktisk blir brukt i Helse Førde på alle avdelingar. Det er behov for å arbeide vidare med dette. Det er også eit stort behov for at kommunane har kjennskap til Helse Førde sine rutinar for å kunne vite kva som kan forventast og kva som er eigne oppgåver, slik at kommunikasjonen og samhandlinga fungerer. Kommunane må truleg også evaluere og utvikle eigne rutinar. Det er behov for ei vidareutvikling av kontaktlinene der det blir avklara kven partane skal ha kontakten med i samband med utskriving. Det er vidare mange meldingar om avvik og uønska hendingar knytt til pasienttransport. I tillegg er det behov for kompetanseoverføring begge vegar for å sikre at pasienten får rett omsorg og behandling etter utskriving. Del 1: Internt arbeid i Helse Førde. Utvikle system for å auke kompetansen hos helsepersonell i helseforetaket om dei fastsette rutinane og kva desse inneber i praksis. Avklare ansvar og rutinar i høve til pasienttransport. Del 2: Ein vil invitere med fire kommunar til å delta i denne delen for å vurdere korleis dei fastsette rutinane fungerer. I tillegg skal kommunane evaluere og evt. utvikle eigne rutinar for å ta imot utskrivingsklare pasientar. Prosjektet skal også gjennomføre møte med alle kommunar enkeltvis og evt. regionalt for å informere og ha dialog om arbeidet. Det vil bli etablert ein dialog med brukarutvalet i Helse Førde og ein tenkjer at det skal vere møte med råd for eldre og funkjsonshemma i fire deltakande kommunane. Målet med arbeidet er m.a. at pasientane skal bli utskrivne til rett tid, at pasientar/tilsette opplever at prosessane er gode og at pasientane får rett omsorg/behandling i kommunen etter utskriving. Helse Førde har søkt Helse Vest om såkornmidlar til prosjektet (kr ). Det er og søkt om kr i samhandlingsmidlar frå Helse Vest. Dette er tenkt å finansiere naudsynte prosjektstillingar i helseforetaket og på kommunal side. Kommunane sin medverknad vil her vere avgrensa til å dekke eigne utgifter med arbeid/møte, reiser o.l.

5 Telemedisin Sogn og Fjordane fase 1 - mobilt videoutstyr Som ein start på eit arbeid med å utvikle aktuelle telemedisinske løysingar har det vore drøfta eit prosjekt for å avklare aktuell bruk av mobilt videoutstyr og førebu dette. Prosjektet skal identifisere aktuelle funksjonar og oppgåver som det kan leggjast til rette for ved bruk av mobilt videoutstyr. Dette kan omfatte kommunikasjon mellom samarbeidande instansar, kompetanseoverføring, konkrete diagnosesituasjonar, behandlingar og rehabiliteringstiltak lokalt som kan gjerast mogeleg gjennom videoverføring av bilete/informasjon og støtte frå spesialistehelsetenesta. Prosjektet skal støtte den enkelte kommunen i høve til naudsynt organisering og kompetanse for å kunne utvikle aktuelle telemedisinske løysingar på dette grunnlaget. Tilsvarande må det tilretteleggjast for naudsynt organisering i helseforetaket. Gjennom prosjektet skal det etablerast rutinar for bruk av videkonferanseutstyr i høve til kommunikasjon og koordinering av aktuelle instansar som har behov for dette til samhandlingsføremål. Prosjektet skal bidra til utvikling av aktuelle kompetanseutviklingstiltak som kan nyttiggjerast av helsepersonell i kommunane gjennom bruk av videokonferansar. Prosjektet skal nyttiggjere seg erfaringane frå prosjektet Fylkesdekkande IT-tenester for helse i Sogn og Fjordane og trekke vekslar på Nasjonalt senter for samhandling og tele-medisin. Vidare skal det vere ei god kobling mellom dette prosjektet og utprøving av videokonferanseutstyr i kommunane Høyanger og Askvoll. Det same gjeld eit prosjekt som omfattar bruk av videoutstyr i samband med hudrelaterte lidingar og sårbehandling i Gulen og Hyllestad. Prosjektet skal utgreie kva teknisk utstyr, avtalar og driftsopplegg det er behov for for å nå måla med prosjektet. Det praktiske i høve til innhenting av tilbod og gjennomføring av innkjøp for dei deltakande kommunane skal tilretteleggjast, og kommunane skal få naudsynt støtte i denne prosessen og økonomisk bistand. Før det tekniske utstyret blir innkjøpt og implementert, skal det ligge føre ein rapport om det førebuande arbeidet og vere gjort avklaringar i høve til bruk, avtalar, organisering, kompetanse og rutinar som er omtalt ovanfor. Dette får status som eit forprosjekt. Helseforetaket vil på si side arbeide med den interne organiseringa og tilrettelegginga for at aktuelt personale nyttar videoutstyr i kommunikasjon og samhandling med kommunane. Tidsplan: Oppstart , varighet eitt år. Prosjektdeltakarar og organisering: Prosjekteigar: Prosjektgruppe: KS Sogn og Fjordane på vegner av dei 26 kommunane. Blant kommunane står Førde kommune som koordinator og hovudansvarleg. Prosjektleiar frå kommune Prosjektdeltakar frå kommune

6 Referansegruppe /ressursar: Prosjektdeltakar(ar) frå Helse Førde Prosjektdeltakar frå brukarutvalet ved Helse Førde IT-sjef Helse Førde Fagdirektør Helse Førde Avd.leiar avd. for medisinsk-teknisk utstyr Helse Førde Prosjektansvarleg for utprøving av videoutstyr i kommunane Høyanger og Askvoll Prosjektansvarleg for utprøving av videoutstyr i kommunane Gulen og Hyllestad Norsk senter for samhandling og telemedisin Norsk helsenett IT-forum Sogn og Fjordane Økonomi: Utgifter: Prosjektleiar 100 % stilling i eitt år Kjøp av teknisk utstyr til kommunane etablering av naudsynte abonnement m.v Øvrige utgifter (reiser, opplæring møte mv.) Sum Finansiering: Eksternt tilskot Eigenfinansiering ved arbeidsinnsats, møte, reiser m.v. (i gjennomsnitt ca kr pr kommune Eigne midlar Sum Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for KOLS-pasientar og utvikling av arbeidsmetodikk for pasientforløp Prosjektet skal utgreie, utvikle og prøve ut kva behandlingsforløp som kan forventast for pasientar med KOLS (kronisk obstruktiv lungesjukdom). Forløp er den kronologiske kjeden av hendingar som utgjer pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstenestene. Gode forløp er kjenneteikna ved at disse hendingane er sett saman på en rasjonell og koordinert måte for å møte pasientens ulike behov i. Dette arbeidet må avklare kva oppgåver som ligg til dei ulike delane av helsetenestene, tidslina i dette (flytskjema) og korleis samarbeidet skal foregå. Prosjektet skal bygge på at pasientane er dei fremste ekspertane på sin situasjon og trekke desse aktivt med. Det skal og legge vekt på pasientane sjølve og deira eigenmeistring som ein viktig del av forløpet. Forløpet skal vidare vere forankra i fagleg evidens og kopla til effektiv ressursutnytting. Samstundes skal erfaringane frå dette arbeidet vere med og danne grunnlag for ein framtidig arbeidsmetodikk når slike heilskaplege pasientforløp skal utviklast. Det vil difor vere sentralt i prosjektet å omtale og evaluere arbeidsmetoden og lage eit framlegg til metodikk. Det vil i i St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen s 15

7 denne samanhengen vere viktig å trekke ut erfaringar med tilsvarande arbeid også i andre prosjekt. Dette gjeld m.a. Helse- og omsorgsdepartementet sitt forløpsprosjekt frå 2009, eit eige forskingsprosjekt i Helse Førde: Patient handover - Quality and Safety within Elderly Health and Care Services og eit prosjekt relatert til KOLS i Årdal kommune. Prosjektgruppa må vidare forhalde seg til Helse Vest sitt program for metode for pasientforløp. Det vil vere viktig å bygge på anerkjente arbeidsmetodar frå forbetringsarbeid, som t.d. forbetringsprogrammet i Helse Førde. Prosjektet vil søke å tilrettelegge for ein god løpande informasjonsutveksling i høve til aktuelle tilsetteorganisasjonar. Prosjektet vil invitere tre kommunar i fylket i eit pilotprosjekt for å finne fram til eit godt pasientforløp med ei rett oppgåvefordeling og gode vekslingar mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Etter ei utvikling og utprøving i eit samarbeid mellom Helse Førde og dei tre kommunane, vil ein utarbeide framlegg til avtale og prosedyre som går til handsaming i fagrådet og koordineringsrådet for denne konkrete pasientgruppa. Det vil deretter bli gitt eit innspel til pasientforløpsprosjektet i Helse Vest og arbeidd vidare med ein metode for utvikling av pasientforløp med grunnlag i dette arbeidet. Tidsplan: Oppstart , varighet to år. Prosjektdeltakarar og organisering m.v.: Prosjekteigar: Prosjektgruppe: Referansegruppe /ressursar: Referansar: KS Sogn og Fjordane på vegner av alle dei 26 kommunane i fylket. Blant kommunane står Førde kommune som koordinator og hovudansvarleg. Prosjektmedarbeidar frå kommune Prosjektmedarbeider frå Helse Førde Prosjektdeltakarar frå tre kommunar og prosjektdeltakar(ar) frå Helse Førde som saman utgjer ei aktuell tverrfagleg gruppe Prosjektdeltakar frå brukarutvalet ved Helse Førde Brukarutvalet ved Helse Førde LHL Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde Ressursgruppa for lungerehabilitering i Sogn og Fjordane Senter for helseforsking i Sogn og Fjordane Praksiskonsulentane Allmenlegeforum i Sogn og Fjordane Fagdirektør Helse Førde Prosjekt pasientforløp i Helse Vest (ansvarleg: Helse Bergen) Helse- og omsorgsdepartementet (2009): Forløpsprosjektet våren 2009 Samhandlingsreformen. KOLS-prosjektet Årdal kommune

8 Prosjektet Patient handover - Quality and Safety within Elderly Health and Care Services (stipendiat Kristin Laugaland, professor Karina Aase) Økonomi: Utgifter: Prosjektleiar 50 % stilling i to år Øvrige utgifter (reiser, møte, frikjøp av fagpersonale) Sum Finansiering: Eksternt tilskot Eigenfinansiering ved arbeidsinnsats, møte, reiser m.v. (i gjennomsnitt ca kr pr kommune og HF) Eigne midlar Sum Helse Førde har søkt Helse Vest om samhandlingsmidlar til dekning av ei 50 % prosjektstilling i same periode og sitt arbeid med prosjektet. Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning Ei tilrettelegging som gjer det mogeleg at helsepersonell i kommunane hospiterer i spesialisthelsetenesta og omvendt har vore mykje etterspurt. Innan Helse Vest har dei andre helseforetaka i stor grad utvikla slike ordningar, medan dette ikkje har vore sett i system på same måten i Sogn og Fjordane. Prosjektet skal gi ei nærare avklaring av: Behovet for gjensidig hospitering Kva verksemder og kva grupper av tilsette som skal vere omfatta Omfang og økonomiske rammer Kva som er naudsynt praktisk tilrettelegging for å få til ordninga Avklaring av formelle forhold i samband med hospitering (arbeidsgjevaransvar, tariffmessige rettar, ansvar for skade, teieplikt m.m.) Prinsipp og plan for hospiteringsopplegg (stillingsstorleikar, varighet, tal personar, årsplan m.v.) Grunnlag for ein gjensidig forpliktande avtale mellom Helse Førde og kommunane om hospiteringsordninga til handsaming i fagrådet, koordineringsrådet og hos partane Vidare skal prosjektet tilrettelegge ei utprøving av hospiteringsordninga i eitt år, og deretter utarbeide eit evalueringsopplegg og sluttrapport som grunnlag for avgjerd om vidareføring. Prosjektet er såleis delt inn i desse fasane: 1. Utgreiing, utvikling av hospiteringsopplegget 2. Prosess i høve til handsaming av gjensidig forpliktande avtale 3. Utprøving og evaluering Tidsplan:

9 Utvikling av hospiteringsopplegget og gjensidig forpliktande avtalar Utprøving av hospiteringsordninga, evaluering og sluttrapport Hospiteringsordninga er i utgangspunktet primært tenkt å gjelde for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar og tilsvarande fagpersonale. Prosjektdeltakarar og organisering: Prosjekteigar: Prosjektgruppe: Referansegruppe /ressursar: KS Sogn og Fjordane på vegner av alle dei 26 kommunane i fylket og Helse Førde. Blant kommunane står Førde kommune som koordinator og hovudansvarleg. Prosjektleiar frå kommune Prosjektdeltakarar frå tre utvalde kommunar og prosjektdeltakar(ar) frå Helse Førde som saman utgjer ei aktuell tverrfagleg gruppe Prosjektdeltakar frå brukarutvalet ved Helse Førde Representant frå aktuell arbeidstakarorganisasjon Arbeidstakarorganisasjonane Praksiskonsulentane Brukarutvalet ved Helse Førde Nettverk for ressurs-sjukepleiarar i kreftomsorga Økonomi: Utgifter: Prosjektleiar 50 % stilling i 18 mndr Øvrige utgifter (reiser, opplæring møte, løn/stillingsressursar i utviklingsog utprøvingsperioden) Sum Finansiering: Eksternt tilskot Eigenfinansiering ved arbeidsinnsats, møte, reiser m.v., løn/stillingsressursar for hospitantar i utprøvingsperioden Sum Det er ikkje lagt opp til overføring av midlar frå kommunane til hospiteringsprosjektet, men det er føresett at kommunane forpliktar seg til å dekke utgiftene relatert til deltaking i prosjektet for eigne tilsette. Dette gjeld og utgifter knytt til hospitantar i det siste året av prosjektperioden. Korleis det konkrete hospiteringsopplegget skal vere og kva omfang det kan bli på hospitering for den enkelte kommunen vil ein måtte avklare i den fyrste fasen av prosjektet. Det er difor ikkje grunnlag for å seie noko meir konkret om det no. Samla sett er utgiftene som kommunane skal dekke førebels stipulert til kr over dei 18 månadene,

10 som det går fram ovanfor. Dette vil det vere mogeleg å planlegge nærare i høve til budsjett for 2012 m.v.. I tillegg til ressursinnsatsen omtalt i denne saka, har Helse Førde søkt om samhandlingsmidlar frå Helse Vest til dekning av ei 50 % prosjektmedarbeidarstilling i helseforetaket i same perioden. Får ein imøtekome begge søknadene, vil det såleis vere ei 50 % prosjektstilling både på kommunesida og i helseforetaket. Vidare har Helse Førde søkt Helse Vest om midlar til dekning av helseforetaket sine utgifter knytt til hospitering i prøveperioden. Samla framstilling av økonomiske forhold I tabellen nedanfor er prosjektutgiftene og planlagd finansiering samanstilt for dei prosjekta som det er søkt Helsedirektoratet om samhandlingsmidlar til. Styringsinformasjon Telemedisin Pasientforløp Hospitering Sum Sum finansiert av kommunane Arbeid, reise, møte m.v Eksterne tilskot Sum Dersom prosjekta vert realiserte og ein får tilskot som omsøkt, alle kommunane deltek og ein fordeler eigendelen med halvparten likt og halvparten etter folketal pr , får ein følgjande stipulerte andel for dei enkelte kommunane. Deltakar Innb.tal Fordelt likt Etter folketal Sum 2011 Flora kommune Gulen kommune Solund kommune Hyllestad kommune Høyanger kommune Vik kommune Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune Aurland kommune Lærdal kommune Årdal kommune Luster kommune Askvoll kommune Fjaler kommune Gaular kommune Jølster kommune Førde kommune Naustdal kommune Bremanger kommune Vågsøy kommune Selje kommune Eid kommune Hornindal kommune Gloppen kommune Stryn kommune Sum finansiert av kommunane

11 Arbeid, reise, møte m.v Øvrige 0 Eksterne tilskot Sum Det er viktig å sjå på dette som eit førebels overslag som kan gje ein indikasjon på storleiken på utgiftene for den enkelte kommunen. Ein vil måtte kome tilbake til dette meir konkret når det er avklart kva prosjekt som får tilskot og som vert igangsette og dei nærare føresetnadene. Kommunane er bedt om å ta førebels stilling til tilslutning på dette grunnlaget, og så vil saka kome att til kommunane når det ovannemnde er avklara. VURDERING Målet i samhandlingsreforma er at spesialist- og kommunehelsetenesta skal samarbeide som likeverdige partar og utvikle tenestene basert på kunnskap. Det er då naudsynt at dette i større grad enn i dag er tilgjengeleg og felles kunnskap. Det inneber at det bør samarbeidast om å identifisere den kunnskapen som er relevant og viktig, korleis den kan tolkast og korleis den skal samanstillast og tilgjengeleggjerast. I dag skjer for mykje utvikling utan eit medvite forhold til å nyttiggjere seg den beste kunnskapen, og ofte er det ulike oppfatningar av fakta, ikkje minst mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Det prosjektet som her er omtalt som betre felles kunnskap og styringsinformasjon i helsetenestene er unikt i landssamanheng og rådmannen ser det som viktig for å kome videre med ei god tilrettelegging i høve til samhandling. Å utvikle og implementere gode rutinar for utskrivingspraksis er kritisk viktig for god pasientflyt og realisering av samhandlingsreforma. Å arbeide vidare med dette i eit samarbeid mellom helseforetaket og kommunane som likeverdige partar, er noko som mange er opptekne av. Det er også eit uttalt mål i samband med samhandlingsreforma at helse- og omsorgssektoren skal ta i bruk teknologi for å fremje nye samarbeidsmåtar og nye måtar å levere helse- og omsorgstenester på. Telemedisinske løysingar kan legge til rette for at helse- og omsorgstenester i større grad kan ytast lokalt, nærare der folk bur. Det kan og bidra til at det er praktisk mogeleg å gjennomføre kompetanseoverføring og kompetanseheving for aktuelle personellgrupper. Dette vil i sin tur bidra til kvalitet i tenestene og grunnlag for nye tilbod. Etter rådmannen si vurdering er det no ikkje eit spørsmål om kommunane skal ta i bruk slikt utstyr, men når. Dette er ei løysing for framtida, og det kan vere gunstig å nytte høvet til å skaffe seg ressursar til i fellesskap å få etablert dette innen relativt kort tid når det no er lyst ut betydelege samhandlingsmidlar. Det vil vere behov for ein del støtte til den enkelte kommunen i samband med avklaring av kva funksjonar ein kan løyse ved videoutstyr, avtalar om kommunikasjon (i utgangspunktet Norsk helsenett), organisering og rutinar. I tillegg kjem det å få sjølve utstyret på plass, som kanskje ikkje er den vanskelegaste delen i dette. KOLS-pasientar er ei pasientgruppe der det med relativt enkle tiltak vil vere mogeleg å oppnå eit betre pasientforløp enn det som ofte er tilfellet i dag. Prosjektet i seg sjølv vil i første omgang bidra til eit betre samla tilbod for denne gruppa pasientar i vår kommune og i

12 neste omgang i heile fylket. I neste omgang vil ein få ein mal for arbeid med pasientforløp som kan nyttast i høve til andre grupper. Dette er svært sentralt i høve til å oppnå intensjonane i samhandlingsreforma. Å få til god samhandling og god kvalitet i ei samhengande behandlingskjede føreset aktørar i helsevesenet som kjenner til kvarandre. Leiarar og fagfolk i spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta må vite om kvarandre sine oppgåver og rutinar for å forstå heilskapen og derigjennom bli i stand til å samhandle og utvikle kvaliteten. Rådmannen ser behovet for å etablere ei systematisk gjensidig ordning for hospitering for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar og tilsvarande fagpersonale. I tillegg til at dette kan gje verdifull fagleg innsikt og kompetanseutvikling, kan det ha ein positiv kulturskapande effekt. Det er ein relativt ambisiøs plan som no er lagt for felles, fylkesfemnande samhandlingsprosjekt. Det står att å sjå kva prosjekt som får tilskot og som vert igangsette i første omgang. Men etter rådmannen si vurdering er dette gode og viktige prosjekt som vil innebere ei naudsynt og god førebuing til samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane. Sjølv om ein får midlar, kan det innvendast at det vil vere problematisk å organisere og bemanne prosjekt i dette omfanget, i tillegg til dei regionvise prosjekta som er under planlegging. Men samstundes er det ei kjensgjerning at kommunane uansett treng å finansiere felles stillingsressursar for å arbeide fram nye løysingar og møte helseforetaket, og då vil det å etablere prosjekt vere den mest realistiske måten å klare det på. Ut frå det ovannemnde, vil rådmannen tilrå at Leikanger kommune gir si tilslutning til og deltek i dei fem samhandlingsprosjekta.... Sett inn saksutredningen over denne linja

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

KOMMUNAR, HELSE OG IKT

KOMMUNAR, HELSE OG IKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 2/2006 Forprosjektrapport KOMMUNAR, HELSE OG IKT IKT-samordning mellom kommunar og helseføretak Av Ivar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer