SAKSFRAMLEGG. Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 11/1261 Arkiv: G10 Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Luster kommunestyre ønskjer å delta i følgjande fellesprosjekt saman med dei øvrige kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde: a) Betre felles kunnskap og styringsinformasjon i helsetenestene b) Betre praksis for utskrivingsklare pasientar i somatisk spesialisthelseteneste, fase 2 c) Telemedisin Sogn og Fjordane fase 1 - mobilt videoutstyr d) Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning. I dette ligg at Luster kommune på kort sikt ikkje vil ha kapasitet til å vere ein av tre kommunar med pilotstatus i høve KOLS-pasientar. 2. Luster kommunestyre vil ta sine del av finansieringa skissert i rådmannen si saksutgreiing og i søknadene til Helsedirektoratet. Ein vil kome attende til eigen budsjettdekning når det er klårgjort om prosjekta vert sett i gang. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Prosjektomtalar + søknader om midlar for kvart prosjekt (inkl. også Kols-prosjektet). Uprenta vedlegg: Samandrag: KS i Sogn og Fjordane og Helse Førde har i fellesskap utvikla fem samhandlingsprosjekt som kommunane vert inviterte til å bli med på. Fire av prosjekta rettar seg mot Helsedirektoratet si tilskotsordning, det femte mot Helse Vest. Alle prosjekta opnar for at alle kommunane kan bli med, unnateke et prosjekt (Kols) som berre opnar for tre kommunar i første omgang. Alle prosjekta krev kommunestyrevedtak dersom det skal løyvast eksterne midlar. Rådmannen tilrår at Luster kommune melder si interesse for dei fire prosjekta som er opne for alle kommunane. Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret. Fakta: Det er lagt opp til at kommunane skal førebu samhandlingsreforma ved gjennomføring av prosjekt og utprøving av tiltak. Det er m.a. sett av 133 mill kr forvalta av Helsedirektoratet til delfinansiering av dette arbeidet. Helse Vest har sett av 10 mill kr i eigen helseregion. Sogn og Fjordane var i 2010 det fylket som hadde klart lågast aktivitet og som fekk minst av dei prosjektmidlane som var avsett sentralt. Etter drøftingar mellom KS og Helse Førde og i koordineringsrådet vart det tilrådd å søke om midlar til følgjande fylkesfemnande prosjekt: Utvikling av felles styringsinformasjon med relevans for samhandling (herunder samanstilling av data for tilvisingspraksis og forbruk av spesialisthelsetenester). Betre praksis for utskrivingsklare pasientar fase 2 implementering av gjeldande rutinar i helseføretaket og vidareutvikling av samhandling med kommunane. Innføring av mobilt videoutstyr i kommunehelsetenesta til behandlings- og kompetanseutviklingsføremål. Utvikling av godt pasientforløp for ei utvald pasientgruppe. I den påfølgende dialogen mellom KS og Helse Førde er det avklara at den utvalde pasientgruppa skal vere KOLS-pasientar. Ein har vidare kome fram til at det også bør gjennomførast eit prosjekt i høve til ei gjensidig hospiteringsordning (altså eit femte prosjekt). Dette har vorte fylgt opp i eit vidare samarbeid mellom KS i fylket og helseføretaket, og det er utarbeidd prosjektomtalar og søkt om midlar frå Helsedirektoratet og Helse Vest. Overfor Helsedirektoratet står Førde kommune som formell søkjar på vegner av kommunane i fylket. Det har vore kort tid frå samhandlingsmidlane forvalta av Helsedirektoratet vart utlyste i midten av februar til søknadsfristen. Det har såleis ikkje vore mogleg å gjennomføre ei tilfredsstillande forankring i kommunane før søknadene vart sendt. I reglane for tildeling av tilskot frå Helsedirektoratet er det føresett at kommunane gjennom kommunestyrevedtak sluttar seg til samarbeidsprosjekta og søknadene. Informasjon om slike vedtak kan ettersendast innan Nedanfor vert dei fem prosjekta kort omtalt. Det vert elles vist til vedlagde prosjektomtalar og søknader.

3 Prosjekt 1: Betre felles kunnskap og styringsinformasjon i helsetenestene Prosjektet skal avklare aktuelle kjelder for informasjon som kan vere viktige i høve til ei kunnskapsbasert utvikling av helse- og omsorgstenestene. Her vil m.a. EPJ-informasjon i helseføretaket (elektronisk pasientjournal), KOSTRA-data, kommunehelseprofilar, brukarundersøkingar og annan statistikk vere relevant. Ein skal konsentrere seg om informasjon som ein meiner vil ha ein bruksverdi. Den informasjonen som ein ser det som viktig å trekke inn skal vurderast med tanke på datakvalitet og relevans. Dette kan t.d. gjelde statistikk over tilvisingspraksis og utskrivingsklare pasientar. Desse vurderingane skal dokumenterast. Ein vesentleg del av prosjektet blir og å syte for at viktig nyttig informasjon faktisk er tilgjengeleg for aktuelle aktørar. Det skal utarbeidast eit konkret framlegg til elektronisk løysing og korleis Helse Førde og KS sine heimesider kan nyttast til dette. Det skal utarbeidast ein plan for informasjonsspreiing og motivasjon, der m.a. informasjonsog motivasjonsforedrag på alle klinikkar i helseføretaket, i alle regionråd/samarbeidsfora og i dei mest aktuelle brukarorganisasjonane inngår. Eit slikt arbeid må sjåast opp mot nasjonalt kunnskapsutviklingsarbeid, men også avklare spesielle regionale/lokale forhold. Sogn og Fjordane har eit godt utgangspunkt med kvalitativt gode og nokså fullstendige data ut frå EPJ. Tidsplan: Prosjekteigar: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Økonomi: Oppstart , varigheit to år. KS på vegner av dei 26 kommunane, og Helse Førde. Blant kommunane står Førde kommune som koordinator og hovudansvarleg. Prosjektleiar frå kommune Prosjektdeltakar frå kommune Leiar for Senter for helseforsking Fagdirektør Helse Førde Prosjektdeltakar frå brukarutvalet ved Helse Førde IT-sjef Helse Førde Helse Vest Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta Helsedirektoratet Utgifter: Prosjektleiar 100 % stilling i to år Frikjøp av aktuelt personell (m.a. legar) Øvrige utgifter (reiser, opplæring, møte) Sum Finansiering: Eksternt tilskot Eigenfinansiering ved arbeidsinnsats, møte, reiser m.v. (i gjennomsnitt ca kr pr kommune Eigne midlar Sum Helseføretaket har på si side under planlegging eit tilgrensande prosjekt som må sjåast i samanheng med dette. Det har fått nemninga Samhandlingsatlas i Sogn og Fjordane. Dette går meir eksplisitt på å drøfte og kvalitetssikre data om tilvising av pasientar og variasjonar i forbruk av spesialisthelsetenester og samanstille og gjere desse tilgjengelege på ein god måte. Prosjektet har ei samla kostnadsramme på 1,9 mill kr over 2,5 år, og det er søkt Helse Vest om tilsvarande beløp. Dette skal m.a. dekke ei 100 % prosjektstilling over to år i tillegg til frikjøp av primærlegar. Utover dette har Helse Førde tidlegare fått midlar til å dekke ei 50 % prosjektstilling i to år. Ein tenker seg at desse ressursane vert kopla saman med ressursane det er søkt om i prosjekt Betre kunnskap og styringsinformasjon i helsetenestene, og at dette vert eit samla fellesprosjekt.

4 Prosjekt 2: Betre praksis for utskrivingsklare pasientar i somatisk spesialisthelseteneste fase 2 I ein fase 1 er det utarbeidd prosedyrar, sjekkliste og standardbrev til kommunane som skal nyttast av legar og anna helsepersonell på alle avdelingar i Helse Førde ved utskriving av pasientar. Dette er utvikla i eit samarbeid med kommunane. Det er krevjande å få dette implementert og syte for at systemet faktisk blir brukt. Det er behov for å arbeide vidare med dette. Det er også eit stort behov for at kommunane har kjennskap til Helse Førde sine rutinar for å kunne vite kva som kan forventast og kva som er eigne oppgåver, slik at kommunikasjonen og samhandlinga fungerer. Kommunane må truleg også evaluere og utvikle eigne rutinar. Det er behov for ei vidareutvikling av kontaktlinene der det blir avklara kven partane skal ha kontakten med i samband med utskriving. Det er vidare mange meldingar om avvik og uønska hendingar knytt til pasienttransport. I tillegg er det behov for kompetanseoverføring begge vegar for å sikre at pasienten får rett omsorg og behandling etter utskriving. Del 1: Internt arbeid i Helse Førde. Utvikle system for å auke kompetansen internt om dei fastsette rutinane og kva desse inneber i praksis. Avklare ansvar og rutinar i høve til pasienttransport. Del 2: Invitere med fire kommunar til å delta i denne delen for å vurdere korleis dei fastsette rutinane fungerer. I tillegg skal kommunane evaluere og ev. utvikle eigne rutinar for å ta imot utskrivingsklare pasientar. Prosjektet skal også gjennomføre møte med alle kommunar enkeltvis og ev. regionalt for å informere og ha dialog om arbeidet. Det vil bli etablert ein dialog med brukarutvalet i Helse Førde og ein tenkjer at det skal vere møte med råd for eldre og funksjonshemma i dei fire nemnde kommunane. Målet med arbeidet er m.a. at pasientane skal bli utskrivne til rett tid, at pasientar/ tilsette opplever at prosessane er gode og at pasientane får rett omsorg/behandling i kommunen etter utskriving. Helse Førde har søkt Helse Vest om såkornmidlar til prosjektet ( kr). Det er og søkt om kr i samhandlingsmidlar frå Helse Vest. Dette er tenkt å finansiere naudsynte prosjektstillingar i helseføretaket og på kommunal side. Kommunane sin medverknad vil her vere avgrensa til å dekke eigne utgifter med arbeid/møte, reiser o.l. Prosjekt 3: Telemedisin Sogn og Fjordane fase 1 - mobilt videoutstyr Som ein start på eit arbeid med å utvikle aktuelle telemedisinske løysingar har det vore drøfta eit prosjekt for å avklare aktuell bruk av mobilt videoutstyr og førebu dette. Prosjektet skal identifisere aktuelle funksjonar og oppgåver som det kan leggjast til rette for ved bruk av mobilt videoutstyr. Dette kan omfatte kommunikasjon mellom samarbeidande instansar, kompetanseoverføring, konkrete diagnosesituasjonar, behandlingar og rehabiliteringstiltak lokalt som kan gjerast mogleg gjennom videooverføring av bilete/informasjon og støtte frå spesialisthelsetenesta. Prosjektet skal støtte den enkelte kommunen i høve til naudsynt organisering og kompetanse for å kunne utvikle aktuelle telemedisinske løysingar på dette grunnlaget. Tilsvarande må det leggjast til rette for naudsynt organisering i helseføretaket. Gjennom prosjektet skal det etablerast rutinar for bruk av videokonferanseutstyr i høve til kommunikasjon og koordinering av aktuelle instansar som har behov for dette til samhandlingsføremål. Prosjektet skal bidra til utvikling av aktuelle kompetanseutviklingstiltak som kan nyttiggjerast av helsepersonell i kommunane gjennom bruk av videokonferansar.

5 Prosjektet skal nyttiggjere seg erfaringane frå prosjektet Fylkesdekkande IT-tenester for helse i Sogn og Fjordane og trekke vekslar på Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Vidare skal det vere ei god kopling mellom dette prosjektet og utprøving av videokonferanseutstyr i kommunane Høyanger og Askvoll. Det same gjeld eit prosjekt som omfattar bruk av videoutstyr i samband med hudrelaterte lidingar og sårbehandling i Gulen og Hyllestad. Prosjektet skal utgreie kva teknisk utstyr, avtalar og driftsopplegg det er behov for for å nå måla med prosjektet. Det praktiske i høve innhenting av tilbod og gjennomføring av innkjøp for dei deltakande kommunane skal tilretteleggjast, og kommunane skal få naudsynt støtte i denne prosessen og økonomisk bistand. Før det tekniske utstyret blir innkjøpt og implementert, skal det ligge føre ein rapport om det førebuande arbeidet og vere gjort avklaringar i høve til bruk, avtalar, organisering, kompetanse og rutinar som er omtalt ovanfor. Dette får status som eit forprosjekt. Helseføretaket vil på si side arbeide med den interne organiseringa og tilrettelegginga for at aktuelt personale nyttar videoutstyr i kommunikasjon og samhandling med kommunane. Tidsplan: Prosjekteigar: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Økonomi: Oppstart , varigheit eitt år. KS på vegner av dei 26 kommunane. Blant kommunane står Førde kommune som koordinator og hovudansvarleg. Prosjektleiar frå kommune Prosjektdeltakar frå kommune Prosjektdeltakar(ar) frå Helse Førde Prosjektdeltakar frå brukarutvalet ved Helse Førde IT-sjef Helse Førde Fagdirektør Helse Førde Avdelingsleiar avdeling for medisinsk-teknisk utstyr Helse Førde Prosjektansvarleg for utprøving av videoutstyr i Høyanger/Askvoll. Prosjektansvarleg for utprøving av videoutstyr i Gulen/Hyllestad. Norsk senter for samhandling og telemedisin. Norsk helsenett IT-forum Sogn og Fjordane Utgifter: Prosjektleiar 100 % stilling i eitt år Kjøp av teknisk utstyr til kommunane etablering av naudsynte abonnement m.v Øvrige utgifter (reiser, opplæring møte mv) Sum Finansiering: Eksternt tilskot Eigenfinansiering ved arbeidsinnsats, møte, reiser m.v. (i snitt ca kr pr kommune Eigne midlar Sum Prosjekt 4: Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning Ei tilrettelegging som gjer det mogeleg at helsepersonell i kommunane hospiterer i spesialisthelsetenesta og omvendt har vore mykje etterspurt. Innan Helse Vest har dei andre helseføretaka i stor grad utvikla slike ordningar, medan dette ikkje har vore sett i system på same måten i Sogn og Fjordane. Prosjektet skal gi ei nærare avklaring av: Behovet for gjensidig hospitering Kva verksemder og kva grupper av tilsette som skal vere omfatta Omfang og økonomiske rammer Kva som er naudsynt praktisk tilrettelegging for å få til ordninga

6 Avklaring av formelle forhold i samband med hospitering (arbeidsgjevaransvar, tariffmessige rettar, ansvar for skade, teieplikt m.m.) Prinsipp og plan for hospiteringsopplegg (stillingsstorleikar, varigheit, tal personar, årsplan) Grunnlag for ein gjensidig forpliktande avtale mellom Helse Førde og kommunane om hospiteringsordninga til handsaming i fagrådet, koordineringsrådet og hos partane. Vidare skal prosjektet leggje til rette for utprøving av hospiteringsordninga i eitt år, og deretter utarbeide eit evalueringsopplegg og sluttrapport som grunnlag for avgjerd om vidareføring. Prosjektet er såleis delt inn i desse fasane: 1. Utgreiing, utvikling av hospiteringsopplegget 2. Prosess i høve til handsaming av gjensidig forpliktande avtale 3. Utprøving og evaluering Tidsplan: Målgruppe: Prosjekteigar: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Økonomi: Utvikling av hospiteringsopplegget og avtalar Utprøving, evaluering, rapportering. Hospiteringsordninga er i utgangspunktet tenkt å gjelde for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar og tilsvarande fagpersonale. KS på vegner av alle dei 26 kommunane i fylket og Helse Førde. Blant kommunane står Førde som koordinator og hovudansvarleg. Prosjektleiar frå kommune Prosjektdeltakarar frå tre utvalde kommunar og prosjektdeltakar(ar) frå Helse Førde som saman utgjer ei aktuell tverrfagleg gruppe. Prosjektdeltakar frå brukarutvalet ved Helse Førde Representant frå aktuell arbeidstakarorganisasjon Arbeidstakarorganisasjonane Praksiskonsulentane Brukarutvalet ved Helse Førde Nettverk for ressurssjukepleiarar i kreftomsorga Utgifter: Prosjektleiar 50 % stilling i 18 mnd Øvrige utgifter (reiser, opplæring, møte, løn/ ressursar i utviklings- og utprøvingsperioden) Sum Finansiering: Eksternt tilskot Eigenfinansiering ved arbeidsinnsats, møte, reiser, løn/ressursar for hospitantar i utprøvingsperioden Sum Det er ikkje lagt opp til overføring av midlar frå kommunane til hospiteringsprosjektet, men det er føresett at kommunane forpliktar seg til å dekke utgiftene ved deltaking i prosjektet for eigne tilsette. Dette gjeld og utgifter knytt til hospitantar i det siste året av prosjektperioden. Korleis det konkrete hospiteringsopplegget skal vere og kva omfang det kan bli på hospitering for den enkelte kommunen vil ein måtte avklare i den fyrste fasen av prosjektet. Det er difor ikkje grunnlag for å seie noko meir konkret om det no. Samla sett er utgiftene som kommunane skal dekke førebels stipulert til kr over dei 18 månadene, som det går fram ovanfor. I tillegg til ressursinnsatsen omtalt i denne saka, har Helse Førde søkt om samhandlingsmidlar frå Helse Vest til dekning av ei 50 % prosjektmedarbeidarstilling i helseføretaket i same perioden. Får ein imøtekome begge søknadene, vil det såleis vere ei 50%-stilling både på

7 kommunesida og i helseføretaket. Vidare har Helse Førde søkt Helse Vest om midlar til dekning av helseføretaket sine utgifter knytt til hospitering i prøveperioden. Prosjekt 5: Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for KOLSpasientar og utvikling av arbeidsmetodikk for pasientforløp Prosjektet skal utgreie, utvikle og prøve ut kva behandlingsforløp som kan forventast for pasientar med KOLS (kronisk obstruktiv lungesjukdom). Forløp er den kronologiske kjeden av hendingar som utgjer pasienten sitt møte med ulike deler av helse- og omsorgstenestene. Gode forløp er kjenneteikna ved at disse hendingane er sett saman på en rasjonell og koordinert måte for å møte pasientens ulike behov i. Dette arbeidet må avklare kva oppgåver som ligg til dei ulike delane av helsetenestene, tidslina i dette (flytskjema) og korleis samarbeidet skal gå føre seg. Prosjektet skal bygge på at pasientane er dei fremste ekspertane på sin situasjon og trekke desse aktivt med. Det skal og legge vekt på pasientane sjølve og deira eigenmeistring som ein viktig del av forløpet. Forløpet skal vidare vere forankra i fagleg evidens og kopla til effektiv ressursutnytting. Samstundes skal erfaringane frå dette arbeidet vere med og danne grunnlag for ein framtidig arbeidsmetodikk når slike heilskaplege pasientforløp skal utviklast. Det vil difor vere sentralt i prosjektet å omtale og evaluere arbeidsmetoden og lage eit framlegg til metodikk. Det vil i denne samanhengen vere viktig å trekke ut erfaringar med tilsvarande arbeid også i andre prosjekt. Dette gjeld m.a. Helse- og omsorgsdepartementet sitt forløpsprosjekt frå 2009, eit eige forskingsprosjekt i Helse Førde: Patient handover - Quality and Safety within Elderly Health and Care Services og eit prosjekt relatert til KOLS i Årdal kommune. Prosjektgruppa må vidare forhalde seg til Helse Vest sitt program for metode for pasientforløp. Det vil vere viktig å bygge på anerkjente arbeidsmetodar frå forbetringsarbeid, som t.d. forbetringsprogrammet i Helse Førde. Prosjektet vil søke å tilrettelegge for ein god løpande informasjonsutveksling i høve til aktuelle tilsetteorganisasjonar. Prosjektet vil invitere tre kommunar i fylket i eit pilotprosjekt for å finne fram til eit godt pasientforløp med ei rett oppgåvefordeling og gode vekslingar mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Etter ei utvikling og utprøving i eit samarbeid mellom Helse Førde og dei tre kommunane, vil ein utarbeide framlegg til avtale og prosedyre som går til handsaming i fagrådet og koordineringsrådet for denne konkrete pasientgruppa. Det vil deretter bli gitt eit innspel til pasientforløpsprosjektet i Helse Vest og arbeidd vidare med ein metode for utvikling av pasientforløp med grunnlag i dette arbeidet. Tidsplan: Prosjekteigar: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Oppstart , varighet to år. KS på vegner av alle dei 26 kommunane i fylket. Blant kommunane står Førde kommune som koordinator og hovudansvarleg. Prosjektmedarbeidar frå kommune Prosjektmedarbeidar frå Helse Førde Prosjektdeltakarar frå tre kommunar og prosjektdeltakar(ar) frå Helse Førde, som saman utgjer ei aktuell tverrfagleg gruppe Prosjektdeltakar frå brukarutvalet ved Helse Førde Brukarutvalet ved Helse Førde LHL Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde Ressursgruppa for lungerehabilitering i Sogn og Fjordane Senter for helseforsking i Sogn og Fjordane Praksiskonsulentane Allmenlegeforum i Sogn og Fjordane Fagdirektør Helse Førde i St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen s 15

8 Prosjekt pasientforløp i Helse Vest (ansvarleg: Helse Bergen) Referansar: Økonomi: Helse- og omsorgsdepartementet (2009): Forløpsprosjektet våren 2009 Samhandlingsreformen. KOLS-prosjektet Årdal kommune Prosjektet Patient handover - Quality and Safety within Elderly Health and Care Services (stipendiat Kristin Laugaland, professor Karina Aase). Utgifter: Prosjektleiar 50 % stilling i to år Øvrige utgifter (reiser, møte, frikjøp av fagpersonale) Sum Finansiering: Eksternt tilskot Eigenfinansiering ved arbeidsinnsats, møte, reiser mv (i snitt ca kr pr kommune og HF) Eigne midlar Sum Helse Førde har søkt Helse Vest om samhandlingsmidlar til dekning av ei 50 % prosjektstilling i same periode og sitt arbeid med prosjektet. Prosjektøkonomien - samla framstilling I tabellen nedanfor er prosjektutgiftene og planlagd finansiering samanstilt for dei prosjekta som det er søkt Helsedirektoratet om samhandlingsmidlar til. Styringsinfo Telemedisin Pasientløp Hospitering Sum Sum finansiert av kommunane Arbeid, reise, møte m.v Eksterne tilskot Sum Dersom prosjekta vert realiserte og ein får tilskot som omsøkt, alle kommunane deltek og ein fordeler eigendelen med halvparten likt og halvparten etter folketal pr , får ein følgjande stipulerte tal for dei enkelte kommunane. Deltakar Folketal Fordelt likt Etter folketal Sum 2011 Flora kommune Gulen kommune Solund kommune Hyllestad kommune Høyanger kommune Vik kommune Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune Aurland kommune Lærdal kommune Årdal kommune Luster kommune Askvoll kommune Fjaler kommune Gaular kommune Jølster kommune Førde kommune Naustdal kommune Bremanger kommune

9 Vågsøy kommune Selje kommune Eid kommune Hornindal kommune Gloppen kommune Stryn kommune Sum finansiert av kommunane Arbeid, reise, møte m.v Øvrige 0 Eksterne tilskot Sum Det er viktig å sjå på dette som eit førebels overslag. Dette gjev ein indikasjon på storleiken på utgiftene for den enkelte kommunen. Ein vil måtte kome tilbake til dette meir konkret når det er avklart kva prosjekt som får tilskot mv. Kommunane er bedt om å ta førebels stilling på dette økonomiske grunnlaget. Vurdering Målet i samhandlingsreforma er at spesialist- og kommunehelsetenesta skal samarbeide som likeverdige partar og utvikle tenestene basert på kunnskap. Det er då naudsynt at dette i større grad enn i dag er tilgjengeleg som felles kunnskap. Det inneber at det bør samarbeidast om å identifisere den kunnskapen som er relevant og viktig, korleis den kan tolkast og korleis den skal samanstillast og tilgjengeleggjerast. I dag skjer for mykje utvikling utan eit medvite forhold til å nyttiggjere seg den beste kunnskapen, og ofte er det ulike oppfatningar av fakta, ikkje minst mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Det prosjektet som her er omtalt som betre felles kunnskap og styringsinformasjon i helsetenestene er unikt i landssamanheng og rådmannen ser dette som viktig for å kome vidare med ei god tilrettelegging i høve til samhandling. Å utvikle og implementere gode rutinar for utskrivingspraksis er kritisk viktig for god pasientflyt og realisering av samhandlingsreforma. Å arbeide vidare med dette i eit samarbeid mellom helseføretaket og kommunane som likeverdige partar, er noko som mange er opptekne av. Det er også eit uttalt mål at helse- og omsorgssektoren skal ta i bruk teknologi for å fremje nye samarbeidsmåtar og nye måtar å levere helse- og omsorgstenester på. Telemedisinske løysingar kan legge til rette for at helse- og omsorgstenester i større grad kan ytast lokalt, nærare der folk bur. Det kan og bidra til at det er praktisk mogeleg å gjennomføre kompetanseoverføring og kompetanseheving for aktuelle personellgrupper. Dette vil i sin tur bidra til kvalitet i tenestene og grunnlag for nye tilbod. Etter rådmannen si vurdering er det no ikkje eit spørsmål om kommunane skal ta i bruk slikt utstyr, men når. Dette er ei løysing for framtida, og det kan vere gunstig å nytte høvet til å skaffe seg ressursar til i fellesskap å få etablert dette innan relativt kort tid når det no er lyst ut betydelege samhandlingsmidlar. Det vil vere behov for ein del støtte til den enkelte kommunen i samband med avklaring av kva funksjonar ein kan løyse ved videoutstyr, avtalar om kommunikasjon (i utgangspunktet Norsk helsenett), organisering og rutinar. I tillegg kjem det å få sjølve utstyret på plass, som kanskje ikkje er den vanskelegaste delen i dette. KOLS-pasientar er ei pasientgruppe der det med relativt enkle tiltak vil vere mogeleg å oppnå eit betre pasientforløp enn det som ofte er tilfellet i dag. Prosjektet i seg sjølv vil i første omgang bidra til eit betre samla tilbod for denne gruppa pasientar i vår kommune og i neste omgang i heile fylket. I neste omgang vil ein få ein mal for arbeid med pasientforløp som kan nyttast i høve til andre grupper. Dette er svært sentralt i høve til å oppnå intensjonane i samhandlingsreforma. Etter administrasjonen si oppfatning bør Luster ikkje vere ein av dei tre pilotane på dette området.

10 Å få til god samhandling og god kvalitet i ei samanhengande behandlingskjede føreset aktørar i helsevesenet som kjenner til kvarandre. Leiarar og fagfolk i spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta må vite om kvarandre sine oppgåver og rutinar for å forstå heilskapen og såleis bli i stand til å samhandle og utvikle kvaliteten. Rådmannen ser behovet for å etablere ei systematisk gjensidig ordning for hospitering for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar og tilsvarande fagpersonale. I tillegg til at dette kan gje verdifull fagleg innsikt og kompetanseutvikling, kan det ha ein positiv kulturskapande effekt. Det er ein relativt ambisiøs plan som no er lagt for felles, fylkesfemnande samhandlingsprosjekt. Det står att å sjå kva prosjekt som får tilskot og som vert igangsette i første omgang. Men etter rådmannen si vurdering er dette gode og viktige prosjekt som vil innebere ei naudsynt og god førebuing til samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane. Sjølv om ein får midlar, kan det innvendast at det vil vere problematisk å organisere og bemanne prosjekt i dette omfanget, i tillegg til dei regionvise prosjekta som er under planlegging. Men samstundes er det ei kjensgjerning at kommunane uansett treng å finansiere felles stillingsressursar for å arbeide fram nye løysingar og møte helseføretaket, og då vil det å etablere prosjekt vere den mest realistiske måten å klare det på. Ut frå det ovannemnde, vil rådmannen tilrå at Luster kommune gir si tilslutning til og deltek i samhandlingsprosjekta. Dato: 2.mai 2011 Tore Eriksen rådmann Knut Cotta Schønberg Helsesjef Særutskrift skal sendast: m/kopi til:... Sett inn saksutredningen over denne linja

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane Ajour pr 19.02.18 1 Innhald 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar/-regionar 3 Samhandlingsbarometeret 3 Betre praksis

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols»

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» RAPPORT PROSJEKT «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» Marit Eikemo Halsnes, sjukepleiar og prosjektleiar 1 Innhaldsregister Oppsummering s. 3 1. Bakgrunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE 2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE Innhald 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 5 3 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGAR... 6 3.1 Brev frå Helse Vest... 6 3.2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST

REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST 1 2 innhald 1 Innleiing...4 2 Samandrag...4 3 organisering av arbeidet... 5 4 Regionale føringar... 5 5 nasjonale føringar...6 5.1

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Velferdsteknologi status i kommunane i Sogn og Fjordane

Velferdsteknologi status i kommunane i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr. 11/2014 Velferdsteknologi status i kommunane i Sogn og Fjordane Hilde G. Corneliussen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER

SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER Til Førde den 30.05. 12 KS Sogn og Fjordane V / Dagleg leiar

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Styresak. Ole Christian Reusch Driftsmodell for ruspost ved Nordfjord sjukehus. Arkivsak 2011/1982 Styresak 018/2012 A Styremøte 01.03.

Styresak. Ole Christian Reusch Driftsmodell for ruspost ved Nordfjord sjukehus. Arkivsak 2011/1982 Styresak 018/2012 A Styremøte 01.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 20.02.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ole Christian Reusch Driftsmodell for ruspost ved Nordfjord sjukehus Arkivsak 2011/1982 Styresak 018/2012

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer