Kandidatundersøkelse kull 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidatundersøkelse kull 2002"

Transkript

1 Kandidatundersøkelse kull 2002 Tilgjengelig for besvarelse mellom til respondenter av 47 utsendte mailer, dvs svarprosent på 89,4 % Det ble sendt ut til 45 kvinner og 2 menn som var ferdige med studiene ved NVH høsten 2007 og våren Ved utsendelse var det ca 4 år siden studiet ble avsluttet. Det var mange kvinner på kullet. Det ble ikke spurt om kjønn og antall barn, men det sier seg selv at flere er småbarnsforeldre, og noen oppgir i kommentarer at det påvirker stillingsprosent og lønn. Rapport: Ann Kristin Egeli 1. Jobb i studietiden Alternativer N 1 Hadde du veterinær-relevant jobb mens du var 42 student i ferier/ventesemester? 2 Hadde du veterinær-relevant jobb mens du var 42 student i undervisningssemestrene (kvelds/helgejobb)? 3 Hadde du delvis-relevant jobb mens du var 42 student i ferier/ventesemester? 4 Hadde du delvis-relevant jobb mens du var 42 student i undervisningssemestrene (kvelds/helgejobb)? 5 Hadde du ikke-relevant jobb mens du var 42 student i ferier/ventesemester? 6 Hadde du ikke-relevant jobb mens du var 42 student i undervisningssemestrene (kvelds/helgejobb)? Dette var første kull hvor praksiskrav på ½ år før studiet var falt bort. 42,9 % har i ferier/ventesemester hatt delvis relevant jobb for yrket (jobbet med dyr f. eks gårdsbruk, ridesenter, dyreforretning, kennel ol) Hele 73,8 % av kullet har hatt veterinærrelevant jobb mens de var student i ferier eller ventesemester (Jobbet på et sted der andre veterinærer jobber, eller med type arbeid som 1

2 veterinærer utfører f. eks assistent smådyrklinikk, inseminasjon, midlertidig lisens, slakteri osv). En relativt stor andel har hatt relevante jobber også i undervisningssemestrene. 2. Relevans Alternativer N 1 Hvor relevant mener du det faglige innholdet 42 total sett har vært på veterinærstudiet i forhold til en hvilken som helst veterinærjobb? 2 Hvor relevant mener du det faglige innholdet 42 total sett har vært på veterinærstudiet i forhold til din veterinære yrkeskarriere? 97,6 % angir studiet som over middels relevant for en hvilken som helst veterinærjobb. 69 % angir studiet som meget eller svært relevant for en hvilken som helst veterinærjobb. 100 % angir studiet som over middels relevant for sin egen jobb. 61 % angir studiet som meget eller svært relevant for sin egen jobb. 7. Hvor godt mener du veterinærutdanningen ved NVH passer til ditt (veterinære) yrkesliv så langt? 97,6 % mener at veterinærutdanningen passer over middels til veterinæryrket så langt. 66,6 % mener det passer meget eller svært godt til yrkeslivet så langt. 2

3 3. Sett i ettertid: Hvor godt faglig utbytte mener du at du fikk av differensieringsåret (oppgaven og retningen)? 88 % har hatt over middels faglig utbytte av differensieringsåret. 67 % har hatt meget eller svært høyt faglig utbytte av differensieringsåret. 4. Sett i ettertid: Hvor fornøyd er du nå med undervisningskvaliteten på studiet på NVH? 83,3 % var over middels fornøyd med undervisningskvaliteten. 47,6 % var meget eller svært fornøyd med denne. Dette kullet var første kull ute med ny studieplan. Det var relativt høy strykprosent i denne perioden, og det har i ettertid blitt gjort flere justeringer av opplegget. 3

4 5. Dersom du var på utveksling i din studietid: Alternativer N 1 Har det hatt betydning for ditt yrkesliv? 3 2 Ville du nå valgt å dra på utveksling om igjen? % av de som var på utveksling ville gjort det igjen (3 responenter). 6. Ville du nå valgt å dra på utveksling (besvares bare av de som ikke drog ut i studietiden)? 1 Ja 23,1 % 9 2 Nei 38,5 % 15 3 Vet ikke 38,5 % 15 Total 39 38,5 % av de som ikke drog på utveksling ville ikke dradd dersom de kunne omgjort dette. 23,1 % ville dradd, mens 38,5 % ikke vet. 4

5 8. Hva mener du nå var de mest positive faktorene ved veterinærstudiet på NVH? God og grundig undervisning i basalfag. Små grupper i klinikkene, bra muligheter til å få prøve praktisk kliniske ferdigheter på pasient kasus i diff året. Lett å snakke med undervisere og få tilbakemelding i klinikken. Stort sett hyggelige og greie undervisere. Bra å kunne delta og diskutere kasus i klinikkene. Muligheten til å velge kurs på tvers av differensieringsretning, slik at de som skulle ut i kombinert praksis hadde muligheten til å få litt av flere. - Bra andel praksis, - Tilgjengelige forelesere,- Obligatorisk undervisning,- Kollokvieaktivitet Kort avstand mellom undervisere og studenter, lav terskel for kommunikasjon til adm./studieavd. Små forhold gir trygge rammer som student. Fantastisk studiemiljø, har fortsatt kontakt med store deler av kullet, mange av oss treffes jevnlig selv om vi bor langt fra hverandre. Faget er svært interessant. Jeg lærte litt om mange felt, da har man flere ulike faktorer å bygge videre på om man ønsker etterutdanning. Det mest positive ved studiet var fiske-medisin-kurset til Trygve Poppe! Både forelesningene og turen til vestlandet var fantastiske! Godt forhold til forelesere. Lav terskel for å spørre og få hjelp. Fordypningssemesteret. Mye gode forelesere. At vi fikk mye praktisk undervisning og praktiske øvelser Samholdet, oppfølging, en del svært relevante, spennende og godt gjennomtenkte blokker. Relativt mye praksis under studiet, praktisk vinklet de siste årene. Mange flinke og hyggelige undervisere, som er oppriktig interessert i å lære bort. Relativt få studenter pr. kull og god kullsamhørighet, også sosialt bra på tvers av kull. Fint med tradisjoner som immatrikuleringsfest, larverevy, smedfest, NVM og kandidatball. Beliggenheten av NVH sentralt i Oslo også et pluss. Det sosiale Forholdsvis lagt til rette for hva som er nødvendig kunnskap for å arbeide som veterinær i Norge men noen fag kunne det blitt enda mer lagt opp mot hva som er relevant i Norge. Den praktiske tilnærmingen av faget. (Hadde kun de siste to årene på NVH og tror det teoretiske jeg selv hadde fra tidligere undervisningssted hadde stor betydning for at jeg satte pris på den praktiske tilnærmingen som var på NVH) God kommunikasjon med undervisere, trivelig miljø Syns vi ble fulgt greit opp i forhold til mye uklarheter rundt ny studieplan, men mye av dette burde ha vært unngått (se kommentar under). Veldig sosialt. Bra at vi fikk velge kurs osv i fordypningsår. Små grupper/klinikkgrupper som gjorde at vi fikk gjort ganske mye og fikk god kontakt med undervisere. Mye obligatorisk undervisning. Bra fordypningskurs med mye besetningsutredninger. God basalkunnskap, en får god evne til raskt å sette seg inn i nytt stoff. Selv om mye faglitteratur var på engelsk ble fagene presentert og forelest på norsk, bra bibliotek med hyggelig og kompetente ansatte, imøtekommende studieavdeling og mange faglig dyktige, inspirerende og motiverende forelesere (men ikke alle altså) Differentieringsåret ved Hesteklinikken, undervisningen & praktiske øvinger ved hesteklinikken samt lærerne. Foruten det var det positivt att vi var små kull jamfør f. eks veterinärstudiet i Sverige der det er svært store kull med lite praktiske øvelser. Helhetstankegang Bredden og mangfoldet i studiet. Godt miljø. For det meste hyggelige og hjelpsomme undervisere med nært forhold til studentene. Samholdet i kullet. Klinikerne spesielt ukene i poliklinikk, indremedisin, produksjonsdyr og rep.fys Mye klinikk/praktisk arbeid (ifht hva man hører utenlandsstudenter har) Et passe stort og sammensveiset studentmiljø med mange hyggelig tradisjoner Stort sett veldig flinke og engasjerende forelesere Fine kurs under smådyrdifferensiering (øyekurs, kanin/gnagerkurs osv) God kommunikasjon mellom lærere og studenter, lav terskel for å kunne spørre spørsmål i undervisningen. Bra sosialt mellom studenter. Relevant undervisning, jevnt over ble det lagt vekt på det som var viktig/vanlig. Undervisning i relativt små grupper og gode muligheter til å stille spørsmål. 5

6 Kombinasjoner av forelesninger, klinikk/praksis og organiserte kollokvier. Blokkundervisning med ett fag og en eksamen om gangen. Forelesninger på power point som ble gjort tilgjengelig på forhånd, noe som ble gode notater å lese på senere. Samarbeid med andre studenter Noen svært dyktige undervisere Vakt på klinikkene Ambulatorisk praksis med flinke undervisere Godt utbytte av klinikkundervisning, spesielt i diff-året. Nær relasjon med undervisere, særlig de tre siste årene. Mulig å stille spørsmål. Differensiering smådyr var en bra differensieringsretning med god kvalitet på det faglige i differensieringsåret. Arbeidet med fordypningsoppgaven var lærerikt og nyttig mtp en innsikt i forskningsbasert arbeid. God kvalitet på mesteparten av lab. undervisningen. Små klasser, gode sosiale forhold Studentmiljøet, godt samhold, varierte fag, og mye praktisk/gruppearbeid etc, og mye annen type undervisning enn kun forelesninger. Godt klassemiljø, en del inspirerende undervisere I det store og hele gode og engasjerte undervisere. 9. Hva mener du nå var de mest negative faktorene ved veterinærstudiet på NVH Tidvis stort pensum og lite tid, førte til høyt stress!! (Særlig basal fag) For mye og god tid satt av i mattrygghetblokken Noe problemer med "integrering" på tvers av fag, og se sykdomsbilder på tvers av fagfelt. (Særlig basalfag, se samspill mellom ulike agens og immunsystem) Kunne vært mer tid satt av til praktisk kliniske ferdigheter og mer system på dette, feks kirurgi, kjøre anestesi og ultralyd. (feks øve kirurgi på døde dyr). Slike ferdigheter trenes mye mer organisert og det øves på mye mer i andre land. Mangler undervisning i kommunikasjon og "ledelse" på en fornuftig måte. Må være tilpassa veterinærhverdagen, feks hvordan kommunisere opp mot eier og diskusjon av etiske spørsmål ift behandling ved alvorlig sykdom, når melde til mattilsynet osv. For lite klinisk arbeid. Burde vært obligatorisk med vakter på PK/KK. - Første halvdel av studiet var intenst, ble veldig teoretisk og tæret på motivasjonen. - Mye "spesialister" gjør at det faglige innholdet i klinikkene blir veldig ulikt etter hvem som er der. Som første kull i ny reform gikk det med altfor mye av vår tid i hverdagen på å løse administrative/logistikkproblemer. Var litt for mye tilfeldig hvor god trening vi fikk i klinikker. Det burde ha vært backup med praktisktrening på dummeste/modeller hvis kliniske kasus uteble/var for få ute i klinikkrotasjonen Mye rot rundt selve studiet og studieplanen. Når man velger å jobbe på NVH er det viktig at man liker å jobbe med studenter... Det som er negativt med blokk-undervisning er at det gjør det veldig vanskelig hvis man stryker i et fag. Det er veldig vanskelig å ta opp igjen en konte når resten av kullet går videre i neste blokk. Dette var enklere før når studiet fulgte semestrene mer slavisk. I klinikken er det svært tilfeldig hva man kommer bort i av kasus. Det bør være en viss kvalitetssikring og krav til hva man bør ha vært igjennom før man uteksamineres. Til tider er det svært lite effektiv i klinikkene og mye tid forsvinner i surr og venting. En del kaos omkring studieplanen. At differensieringsåret måtte gjennomføres for en hver pris selv om opplegget og den praktiske gjennomføringen av dette ikke var godt nok klarlagt. Ingen hadde informert om denne ordningen da vi søkte på studiet eller i starten av studiet. Mange kurs ble avlyst, og det var hele tiden ulike påstander om hvem som skulle få de ulike kursene. Altfor lite praksis. For lite fokus på behandling, for mye utredning. Vi ble nedprioriterte på klinikkene da vi måtte dele klinikktiden med kullet over oss. Lite tid til lesing før eksamen. Flere av de sammenslåtte fagene ble undervist som separate fag. Mye rot administrasjonsmessig, beskjeder i siste liten og sen/manglende informasjon om nye undervisningsblokker etc. Noe kan 6

7 kanskje tilskrives at kull 2002 var "prøvekaniner" for ny reform? Pensum for veterinærstudiet for stort for 5,5år - tror studiehverdagen generelt kunne vært triveligere med bedre tid, dessuten kunne man gledet seg over spennende fag i stedet for kun å kjempe for å henge med i undervisningsprogresjonen. For lite praksis i de siste årene av studiet, stod mye bare og så på i klinikken, særlig på kirurgen (men forstår at dette også er et spørsmål om ressurser). Dårlig informasjon fra administrasjonen, dårlig tilrettelegging av studiet, dårlig gjennomføring av eksamener, feil informasjon i forkant av differensieringsår, dårlig gjennomføring av differensieringsår, dårlig ivaretakelse av studenter, forskjellsbehandling av studenter, dårlige lokaler. Oppholdet på hesteklinikken. For lite klinikk/praktisk trening, spesielt i de fagområdene der jeg ikke hadde differensiering. Lite strukturert. Kunne vært mer "firkantet" /krav til studier. F.eks små prøver. Hatt x antall emner som måtte kunnes på eksamen, i stedet for læringsmål som kunne blitt litt for diffuse i enkelte tilfeller. Lite krav til studentene, generelt lite oppdatert nivå på undervisning, lite praktisk hands-on trening. Mye rot omkring ny studieplan (blokkundervisning og fordypningsår), visste ofte ikke hva vi skulle forholde oss til, brukte mye energi på irritasjon/frustrasjon osv som burde vært brukt på konstruktive ting (studering) Disse er ikke veldige negative. Siden vi var overgangskull gikk vi dobbelt i klinikken (i hvert fall heseteklinikken) med kullet over. Dette var ganske stressende siden vi også skulle ha eksamen. Litt styr med lesesalsplasser. Larvelaget ved studiestart. Manglende klinisk erfaring. Veldig tilfeldig hva en kom gjennom i klinikken. Her burde det vært mer systematisk, men ei sjekk-liste over hva en skal ha vært gjennom. Altfor lite praktisk trening. Da tenker jeg ikke på akutte tilfeller (som er vanskelig å treffe på), men jeg synes det er direkte pinlig at jeg i løpet av studiet kun fikk kastrere 1 testikkel på hannkatt og verken se på eller selv utføre OHE på katt. Dette er minimum av hva selv en "ku-dyrlege" bør føle seg sikker på å utføre ved endt studium. Oppholdet på poliklinikken på smådyr burde kanskje vært lengre, det er ikke alle som har jobb på smådyrklinikk ved siden av. Selv gikk jeg på produksjonsdyr fordypning og føler meg ofte usikker på smådyr på vakt, pga lite befatning med smådyr på studiet og enda mindre etter endt utdanning. miljøet og holdningen på hesteklinikken endringen i studieplanen ble oppfattet som kastet på og virket lite gjennomtenkt, enkelte av de studenttingene med larvelag, drittkasting og uhøflige ritualer. for lite "lekser" som ble gjennomgått/ kontrollert, manglende konsekvenser for de som ikke møtte på obligatoriske ting. (føles urettferdig for de som faktisk gjør det som kreves at andre bare surfer inn til samme tittel) Ingen egentlig, kanskje kortere sommerferie/vinterferie jmf Sverige... Små fagområder fikk tidvis mye undervisningstid i forhold til praktisk undervisning Oppmøtekontroll med underskrift.. Dårlig organisering ved klinisk undervisning på smådyr og hest. Svært mange studenter samtidig, få veterinærer og utrolig mye "surr" og venting... Stusser også litt over det faktum at på 1 uke på kirurgen (smådyr) ble det kastrert/sterilisert svært få katter, sammenlignet med smådyrklinikken hvor jeg jobbet på kveldstid. Denne type inngrep burde jo prioriteres å få inn slik at studenter kan få prøve seg! Tror det er begrenset hvor mye utbytte man får fra kirurgen ved å kun observere en eller annen avansert operasjon som å fjerne hoftekulen eller en TPLO. Dette er ikke noe man kaster seg uti som nyutdanna. Derimot hadde det vært kjekt å hadde kastrert/sterilisert en katt eller to før man var ferdig! Dårlig planlegging. Blokkundervisningen burde vært bedre planlagt/utsatt til den var bedre planlagt. Høyt arbeidspress. Være første kull i ny reform, mye tull i starten av hver blokk, lite var klart, forelesere ikke helt sikre på nye graderingssystemer, liten feedback mellom blokkene. Kullet klaget hver gang på de samme tingene som at feks læringsmål og info skulle legges ut så raskt som mulig, dette gikk aldri videre til neste blokk. En del dårlige forelesere, spesielt i kunsten av å forelese. Mange flinke og. Mye obligatorisk undervisning (lite anledning til selvstudium) Noen lite egnede lokaler for undervisning (feks medisisk klinikk) Til tider å ha blokk-undervisning. Gjelder spesielt fag som anatomi og fysiologi, blir for kortvarig og intenst, burde vært over flere semestre. For kort tid i klinikken innenfor enkelte fag som man ikke hadde som differensiering. (Lite tid på f.eks hesteklinikken). Tilfeldig hva man fikk prøve i klinikken og ikke. Nattevaktene på hesteklinikken, hvor vi måtte håndtere store dyr helt alene. Eksamener tidlig høst og etter jul, som førte til mye lesing i alle feriene, og det bidro til at jeg ble helt utbrent på slutten av studiet. Svært dårlig planlagt og gjennomført innføring av ny studieplan Lite pasientkontakt tidlig i studiet 7

8 Alt for lite praktisk arbeid Noen undervisere med mer svært lite interesse for undervisning... Varierende kvalitet på teoriundervisning i første halvdel av studiet. Lite klinikk generelt. Nær ingen hesteklinikk. Karaktersystemet er ikke sammenliknbart med mange andre studier til tross for at bokstavsystemet nå er felles for alle. Det er mye vanskeligere å oppnå toppkarakterer spesielt i flere av de prekliniske fagene på NVH enn i studier som har liknende fag. (Det går rett og slett på andelen av en eksamen som må være riktig besvart for å få bestått) Det er dessuten altfor stor forskjell mellom de ulike blokkene i hvordan karakterene settes. Dette gjør at det er vanskelig for veterinærer å konkurrere med andre som har en annen studiebakgrunn i jobber som ligger litt utenfor det rent veterinærfaglige, f.eks innen forskning. Veldig synd da det er mange dyktige veterinærer som kunne bidratt med den bakgrunnen vi har i litt mer tverrfaglige miljøer. Lite praksis, elevene lider under intrigene på de forskjellige instituttene. Få dyr, lite å prøve seg på. Fikk godt merke at vi var prøvekaniner siden vi var første kullet med ny studieplan. Tildels dårlig forberedte forelesere på den nye studieplanen, spesielt de første årene. Svært mye pensum, ikke alltid tilpassede pensumbokforslag, endel pensum som virker lite relevant uansett. Hvor blir det av ex "drive en bedrift/være selvstendig næringsdrivende/kundeservice/ta deg riktig betalt" undervisningen??? Noen ikke fullt så inspirerende undervisere. Tidvis ustrukturert klinikkundervisning. Opplevde nesten hesteundervisningen som lik null da vi slo oss sammen med kull 01. Kommentarer Studieplan og opplegg er i stadig endring etter starten i 2002, og vil fortsette i åra som kommer. Mye av det kullet påpeker som negativt er endret i retning av kommentarene, mens på andre områder er vi kommet kortere. Studieutvalget (SU) har nå særlig fokus på klinikkene, da de fleste blokkene tidligere i studiet har justert oppleggene sine siden oppstart. Arbeid med læringsutbytte, undervisningsopplegg, testing av læringsutbytte samt krav til studentene er nå SU svært opptatt av, dvs å kvalitetssikre hva studentene kan etter endt studium. Å utnytte hele døgnet og året i klinikkundervisningen jobbes det også med. Noen kommentarer til de største endringene siden kull 2002 var studenter: Bedre rutiner, systemer og informasjon administrativt Justering av blokkenes lengde i forhold til arbeidspress og semestrene Revisjon av enkelte blokker, endrede eksamensformer Flytting av konter til feriene Stor nedgang i strykprosent og høyere karaktersnitt nå Innføring av klinikkgodkjenningsrutiner, endring av vakt på klinikkene Endring av innhold i studiet som f. eks ledelseskurs og kommunikasjon, klinikkdrift, behandling, klinikkforberedende, kirurgi på døde dyr (planlagt). Innføring av treningsklinikk med modelldyr/organer Endring av differensieringsåret Kull 2002 uttrykte tildel stor misnøye underveis med studiet, og studentevalueringsscore har gått kraftig opp siden dette kullet var studenter, noe som tyder på at kvalitetsarbeidet lykkes. Kull 2002 bidro imidlertid sterkt til å få på plass disse endringene, da de hadde nærmere 90 % deltakelse på studentevalueringene og skrev mange kommentarer. Mye av innspillene er tatt til følge trekker nå også frem mye av det positive med NVH, som vi håper at vi klarer å beholde i den tiden vi går inn i. 8

9 10. Opplevde du å gå ufrivillig arbeidsledig i løpet av det første halvåret etter studiet? 78,6 % har aldri opplevd å være ufrivillig arbeidsledig første ½ år etter endt studium. 9,5 % har imidlertid opplevd dette i ganske stor grad eller svært høy grad etter endt studium første ½ år. 11. Hvor lang tid etter studiet fikk du en jobb som var fulltid av minst 3 måneders varighet? 1 > 3 år 0,0 % år 4,8 % 2 3 ½-1år 14,3 % 6 4 3mnd- ½ år 2,4 % mnd 9,5 % 4 6 Innen 1 mnd 64,3 % 27 7 Vet ikke 4,8 % 2 64,3 % var i jobb av minst 3 mnd varighet innen 1 mnd etter endt studium. De aller fleste var i jobb av minst 3 mnd varighet innen ½-1 år. Innen 3 år var alle i jobb av minst 3 mnd varighet 9

10 12. Årsaker til evt. ufrivillig arbeidsledig > 2 mnd i løpet av ditt yrkesliv, kryss av for det mest riktige svar alternativet 1 Fikk ikke noen veterinær jobb (hadde tatt alt 2,4 % 1 jeg fikk) 2 Fikk ikke jobb innen det geografiske området 14,3 % 6 jeg ønsket 3 Fikk ikke jobb innen det veterinære 2,4 % 1 fagfeltet/ene jeg ønsket 4 Fikk ikke den arbeidstid/lønns- og andre 0,0 % 0 betingelser jeg ønsket 5 Prøvde egentlig ikke så mye på å skaffe meg 2,4 % 1 jobb 6 Ikke relevant. Har ikke vært ufrivillig 73,8 % 31 arbeidsledig så lenge 7 Annen grunn 4,8 % 2 73,8 % har ikke vært ufrivillig arbeidsledig mer enn 2 mnd i sin yrkeskarriere. Av de som har vært ufrivillig arbeidsledig i mer enn 2 mnd så er manglende jobb innen ønsket geografisk område den viktigste enkeltårsaken. Kun 2,4 % har krysset av for fikk ingen veterinærjobb. 10

11 13. Hvordan fikk du din første fulltidsjobb av mer enn 3 mnd varighet? (velg den viktigste årsak) 1 Søkte på utlyst stilling 50,0 % 21 2 Hatt deltidsjobb/vikariat der i løpet av studiet 16,7 % 7 3 Hatt sommerjobb der rett etter studiet 2,4 % 1 4 Tok personlig kontakt 9,5 % 4 5 Gjennom bekjentskaper 11,9 % 5 6 Ble kontaktet av arbeidsgiver 7,1 % 3 7 Gjennom Nav/arbeidspraksis 0,0 % 0 8 Annet 2,4 % 1 Hele 50 % søkte på utlyst stilling. På neste plass kom hatt deltidsjobb/vikariat der i løpet av studiet (16,7 %), mens 11,9 % fikk den gjennom bekjentskaper. 14. Mitt første lønnede arbeid etter studiet var (sett kryss på det mest riktige alternativet): 11

12 1 Vikariater og midlertidige stillinger (unntatt 50,0 % 21 Ph.d/Internasjonal spesialistkandidat) 2 Ph.d. student 9,5 % 4 3 Internasjonal spesialistkandidat 0,0 % 0 4 Fast ansatt statlig/kommunal 2,4 % 1 5 Fast ansatt privat 7,1 % 3 6 Selvstendig næringsdrivende (ikke vikariat) 26,2 % 11 7 Engasjement/prosjekt/åremål 4,8 % 2 8 Har ikke vært yrkesaktiv etter studiet 0,0 % 0 9 Annet 0,0 % 0 Arbeidsforholdet var 1: Vikariat og midlertidig stilling (unntatt Ph.d. og spesialistkandidat) (50 %) 2: Selvstendig næringsdrivende (26,2 %) 3: Ph.d. student (9,5 %) 15. Mitt første lønnede arbeid som veterinær etter studiet bestod i (både korte vikariater, sommerjobb og faste stillinger regnes med) (sett kryss på det mest riktige alternativet): 1 Mest med smådyr (hund, katt, fugl, gnager) 42,9 % 18 2 Mest med hest 4,8 % 2 3 Mest med produksjonsdyr 28,6 % 12 4 Mest med mattrygghet 9,5 % 4 5 Mest med akvamedisin 2,4 % 1 6 Mest med forsøksdyr 2,4 % 1 7 Mest med eksotiske dyr 0,0 % 0 8 Mest med høns 0,0 % 0 9 Veterinærjobb, men faller ikke innunder 9,5 % 4 valgene over 10 Annet (ikke veterinæryrke) 0,0 % 0 12

13 Flest har en begynnerjobb hvor de jobber innen smådyrmedisin (42,9 %, dvs 18 personer). 28,6 % dvs 12 personer jobber mest innen produksjonsdyrmedisin, mens 9,5 % angir mest med mattrygghet og 9,5 % angir annen veterinærjobb som ikke faller innunder de andre valgene. 76,3 % jobber mest innen de retningene: smådyrmedisin, hestemedisin og produksjonsdyrmedisin. 16. Mitt første lønnede veterinærrelaterte arbeid etter studiet bestod i (både korte vikariater, sommerjobb og faste stillinger regnes med) (sett kryss for det mest riktige svaralternativet): 1 Mattilsynet 7,1 % 3 2 Departementet 0,0 % 0 3 VI og andre diagnoselaboratorium 2,4 % 1 4 Organisasjonene (geno, norsvin, animalia, 4,8 % 2 kennelklubb ol) 5 Klinisk praksis 71,4 % 30 6 NVH 11,9 % 5 7 Næringsmiddelindustri 0,0 % 0 8 Legemiddelindustri 0,0 % 0 9 Forskningsmiljøer som faller utenfor det som er 2,4 % 1 nevnt over 10 Annen veterinærfaglig jobb 0,0 % 0 11 Annen jobb (ikke hatt veterinærrelatert jobb) 0,0 % 0 12 Ikke vært i lønnet arbeid 0,0 % 0 Når det gjelder arbeidssted, så er 71,4 % i klinisk praksis, 11,9 % på NVH og 7,1 % i Mattilsynet på sin begynnerjobb. 13

14 17. Mitt første lønnede arbeid etter studiet bestod i (både korte vikariater, sommerjobb og faste stillinger regnes med) (sett kryss for det mest riktige svaralternativet)? 1 Klinisk praksis på hovedsakelig en dyreart, 35,7 % 15 smådyr 2 Klinisk praksis på hovedsakelig en dyreart, 4,8 % 2 hest 3 Klinisk praksis på hovedsakelig en dyreart, 2,4 % 1 produksjonsdyr 4 Kombinertpraksis hvor det var variert praksis 0,0 % 0 mellom produksjonsdyr/hest 5 Kombinertpraksis hvor det var variert praksis 14,3 % 6 mellom produksjonsdyr/smådyr 6 Kombinertpraksis hvor det var variert praksis 0,0 % 0 mellom smådyr/hest 7 Kombinertpraksis hvor det var variert praksis 16,7 % 7 mellom alle/de fleste dyrearter 8 Annen veterinærfaglig jobb 23,8 % 10 9 Annet 2,4 % 1 Ser man mer på type praksis og forholdet til annen veterinærjobb, så jobbet 35,7 % i klinisk praksis hvor hovedsaken var smådyrpraksis, 16,7 % jobber i kombinert praksis hvor man kom bort i de fleste dyrearter, 14,3 % hadde kombinert praksis innen produksjonsdyr og smådyrpasienter. 23,8 % angir annen veterinærfaglig jobb. 14

15 18. Hvilken differensieringsretning (uavhengig av hvilken du valgte eller kunne velge) mener du nå ville ha forberedt deg best til ditt første lønnede arbeid etter studiet (både korte vikariater, sommerjobb og faste stillinger regnes med)?: 1 Akvamedisin-klinisk rettet 0,0 % 0 2 Produksjonsdyrmedisin 31,0 % 13 3 Smådyrmedisin 33,3 % 14 4 Hestemedisin 7,1 % 3 5 Mattrygghet 2,4 % 1 6 Produksjonsdyrmedisin og mattrygghet (ny fom 2,4 % 1 kull 2007) 7 Prosjektretning* innen forskning knyttet til 2,4 % 1 akvamedisin (ny fom kull 2007) 8 Prosjektretning* innen forskning knyttet til 14,3 % 6 andre områder (ny fom kull 2007) 9 Ingen/liten betydning 7,1 % 3 10 Ikke relevant 0,0 % 0 I dag mener kull 2002 at følgende differensieringsvalg hadde forberedt dem best til sin begynnerjobb: 1. 33,3 %, dvs 14 stykker. Smådyrmedisin 2. 31,0 % dvs 13 stykker produksjonsdyrmedisin 3. 16,7 % dvs 7 stykker prosjektretning innen forskning 15

16 19. Har du selv hatt nytte av den differensieringsretning du valgte i ditt første lønnede arbeid etter studiet (både korte vikariater, sommerjobb og faste stillinger regnes med)? ,9 % ,8 % ,1 % ,7 % ,3 % ,2 % ,0 % 0 76,2 % mener de har hatt over middels nytte av valgt differensieringsretning for sin begynnerjobb. 16

17 20. Arbeidssituasjon i dag. Sett ett kryss i den mest riktige rubrikken nedenfor: 1 Ulønnet omsorgsoppgaver 2,4 % 1 2 Arbeidssøkende 0,0 % 0 3 Trygdet 0,0 % 0 4 Permisjon 14,3 % 6 5 Deltidsjobb (< 50 %) 0,0 % 0 6 Deltidsjobb (> 50 %) 11,9 % 5 7 Heltidsjobb eller mer 69,0 % 29 8 Annet 2,4 % 1 69 % har per i dag en heltidsjobb, mens 11,9 % jobber deltid (<50 %), 14,3 % er i permisjon og 2,4 % har ulønnete omsorgsoppgaver. Det er angitt i kommentarer at veldig mange på kullet er i småbarnsfasen, og at dette påvirker lønn- og arbeidsforhold. 21. Hvor mange ganger har du skiftet jobb som veterinær? 17

18 1 Ikke jobbet som veterinær 2,4 % 1 2 Skiftet jobb mer enn 9 ganger 0,0 % 0 3 Skiftet jobb 5-8 ganger 7,1 % 3 4 Skiftet jobb 3-4 ganger 23,8 % 10 5 Skiftet jobb 1-2 ganger 31,0 % 13 6 Hatt samme veterinære jobben hele tiden 35,7 % 15 Hele 35,7 % er fortsatt i sin begynnerjobb, og 31 % har skiftet jobb 1-2 ganger. Flertallet har altså hatt ganske stabile jobber i 4 årsperioden etter studiet. 22. Hvordan fikk du din nåværende jobb? 1 Søkte på utlyst stilling 42,9 % 18 2 Hatt deltidsjobb/vikariat der i løpet av studiet 14,3 % 6 3 Hatt sommerjobb der rett etter studiet 2,4 % 1 4 Tok personlig kontakt 9,5 % 4 5 Gjennom bekjentskaper 11,9 % 5 6 Kontaktet av arbeidsgiver 11,9 % 5 7 Nav/arbeidspraksis 0,0 % 0 8 Annet 7,1 % 3 Tatt i betraktning at mange har samme jobb, og således svarer likt, så er endringen fra begynnerjobben at færre har søkt på utlyst stilling, og at noen flere er blitt kontaktet av arbeidsgiver og annet angir måten de fikk sin nåværende jobb. 18

19 23. Hvor er arbeidsstedet ditt lokalisert? 1 Oslo 28,6 % 12 2 Østlandet forøvrig 42,9 % 18 3 Sørlandet (Agder-fylkene) 0,0 % 0 4 Vestlandet 11,9 % 5 5 Trøndelag 2,4 % 1 6 Nord-Norge 7,1 % 3 7 Norden/Utlandet 7,1 % 3 8 Utlandet/utenfor norden 0,0 % 0 Dersom vi sammenligner nåværende bosted, med hjemsted angitt ved studiestart så er fordelingen slik: Opprinnelige hjemsted: Bosted per i dag Østlandet, unntatt Oslo 17 (36 %) 18 (42,9 %) Oslo 7 (14,9 %) 12 (28,6 %) Vestlandet 11 (23,4 %) 5 (11,9 %) Nord Norge 5 (10,6 %) 3 (7,1 %) Trøndelag 3 (6,3 %) 2 (2,4 %) Utlandet 2 (4,2 %) 3 (7,1 %) Sørlandet (agderfylkene) 1 (2,1 %) 0 Antall n= Selv om vi i dag ikke har oversikt over 5 kandidater, så ser vi allikevel at det er en tilstrømming til Oslo og østlandet for øvrig. Det skjer fra alle landsdeler. Ca 50 % blir imidlertid værende i sin hjemstedsregion. Norden har også hatt en liten økning, mens det store flertallet har bare jobbet i Norge (Se neste figur) 19

20 24. Har du i løpet av din yrkeskarriere hatt kortere eller lengre arbeid i utlandet? 1 Ja 7,1 % 3 2 Nei 92,9 % Hva er din gjennomsnittlige brutto årslønn per i dag? ,0 % ,0 % ,8 % ,1 % ,2 % ,6 % ,1 % ,8 % ,5 % ,0 % ,4 % ,5 % ,0 % 0 20

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Skjema for oppfølging av dem som fikk "Ikke bestått" på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka.

Skjema for oppfølging av dem som fikk Ikke bestått på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka. Side 1 av 5 IkkeBestått-oppfølging Ikke bestått til eksamen oppleves ofte som "et slag i ansiktet" og medfører dessuten mye ekstra bryderi og unødvendig bruk av krefter og ressurser. Det er viktig å finne

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva kjennetegner en profesjonsutdanning? Profesjon = yrke Profesjonsutdanning er yrkesrettet og forholder

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

31.08.2011 13:04 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2549/PSY-3001, Affektiv nevrovitenskap

31.08.2011 13:04 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2549/PSY-3001, Affektiv nevrovitenskap Evaluering av PSY-2549/PSY-3001, Affektiv nevrovitenskap Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 21 respondenter (21 unike) 1. Alder 1 19-29 95,2 % 20 2 30-39 4,8 % 1 3 30-49 0,0 % 0 4 49-59 0,0 % 0 1

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Bakgrunnsspørsmål. Språk. Samlet status. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn?

Bakgrunnsspørsmål. Språk. Samlet status. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Språk Samlet status Bakgrunnsspørsmål Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? 1 Er du...? Er du...? - Annet Emnebeskrivelse Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper

Detaljer

Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak

Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak Om forskningsdesignet Hvem er fremtidens leger? Hvorfor studere i Tromsø? Disposisjon Sentrale funn: Om ulike aspekter ved

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

STUDIEEVALUERING ETTER ENDT STUDIUM

STUDIEEVALUERING ETTER ENDT STUDIUM STUDIEEVALUERING ETTER ENDT STUDIUM Antall svarpersoner: 8 1. FAGINNHOLD Enig Ikke besvart Faginnholdet dette semesteret var vanskelig 0% 25% 0% 62,5% 0% 12,5% Faginnholdet i studiet som helhet var vanskelig

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet?

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet? Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving innovasjon (vår 2013)» Av 59 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 19 svar i perioden 7-24. juni 2013. Studentene fikk invitasjon til nettskjema vi e-post,

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?»

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Av Synnøve Fluge, studiekonsulent SVT Innledning: Denne rapporten tar sikte på å dokumentere og formidle hvordan

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi 2008 2010 Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi Innledning: ECONnect har i begynnelsen av 2011 utført en undersøkelse i samarbeid

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Evaluering av LOGO335 påhørspraksis høsten 2014,

Evaluering av LOGO335 påhørspraksis høsten 2014, Evaluering av LOGO335 påhørspraksis høsten 2014, Praksis skal medvirke til oppøving av kliniske ferdigheter, og skal hjelpe til at studenten blir i stand til å integrere teoretisk kunnskap med praktisk,

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret 11/12 Versjon mai 2011 (mattrygghet v 2012 rev 24.juni) Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet...

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige BIO1000 2009 Sluttevaluering av kursansvarlige Generelt Kurset ble i det store og hele gjennomført uten problemer i år. Totalt har vi hatt ca. 240 studenter som har fulgt kurset, og auditorium 3 har stort

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

"Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016

Kvinner i finans SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 "Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 Styringsgruppen har ordet. Flere kvinner bør velge karriere innen finans Til sammen har vi en lang karriere innen finans, analyse og forvaltning.

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 «Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 For å forhindre frafall er kollokviegrupper i matematikk og programmering prosjektets viktigste tiltak. Studieåret

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006)

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) 1. Generell trivsel og tilfredshet Hvis du skal gi en samlet vurdering av ditt lærested, hvor fornøyd vil du da si at du er? Psykologi

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

12.10.2011 11:04 QuestBack eksport - Temperaturmåling Dyrenes Biologi - Høsten 2011

12.10.2011 11:04 QuestBack eksport - Temperaturmåling Dyrenes Biologi - Høsten 2011 Temperaturmåling Dyrenes Biologi - Høsten 2011 Publisert fra 16.09.2011 til 07.10.2011 69 respondenter (69 unike) 2. Total vurdering av blokken Total vurdering av blokken1=svært dårlig, 2=Dårlig, 3=Noe

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 25 av 42 studenter deltok i evalueringen (dvs. 60 %) Forelesningene Forelesningene har vært bra. Fint at man kan følge med i kompendiet samtidig som

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL105 «Stat -og Nasjonsbygging» ble holdt for første gang våren 2014. Emnet erstatter SAMPOL110 Stat -og nasjonsbygging sammen

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ingeniør ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene skal se slik

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Publisert fra 12.12.2011 til 31.12.2011 170 respondenter (170 unike) 1. Kjønn 1 Kvinne 68,2 % 116 2 Mann 31,8 % 54 Total 170 1 2. Hvilken tittel har

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Periodiske emnerapport MEVIT4113 Medier og religion V2014

Periodiske emnerapport MEVIT4113 Medier og religion V2014 Institutt for medier og kommunikasjon, UiO Periodiske emnerapport MEVIT4113 Medier og religion V2014 Av Knut Lundby, emneansvarlig Innledning Emnet ble gjenopptatt i 2014 etter emneansvarlig sin forskningstermin

Detaljer

Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet

Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet Jannecke Wiers-Jenssen 15-02-13 Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet Hva kan Kandidatundersøkelser fortelle oss? Samfunnsviternes fagkonferanse 2013, Trondheim Agenda Veksten i tallet på samfunnsvitere

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på epost suks@nhh.no eventuelt til seksjonsleder Kjetil S.

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi 2011-2013 Utført av i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Innledning Bakgrunn Erfaring... Arbeids- og fagutvalget for samfunns- og finansøkonomer

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Evaluering av SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid (høst 2014-vår 2015)

Evaluering av SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid (høst 2014-vår 2015) Evaluering av SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid (høst 2014-vår 2015) Rapport fra «Evaluering av SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid (høst 2014-vår 2015)» Leverte svar: 51 av 52 INFORMASJON

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 «Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 For å forhindre frafall er faglig støtte prosjektets viktigste tiltak. Høsten 2013 startet 118 jenter i første studieår på studieretningene

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark 2014 Kjell Hines Førsteamanuensis Finnmarksfakultetet Alta 03.07.2014 Innhold Innledning... 3 Tabellfortegnelse... 4 Kapittel

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Til: SFA ved Ann Kristin Egeli Fra: Per Einar Granum, instituttleder MatInf Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Innledning Hva bygger rapporten på? Rapporten bygger på

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115.

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Thorolf Magnesen, Senter for miljø og ressursstudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet E-post:

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Farmasøytstudenter. Kjære student! SD3-1 013 0

Farmasøytstudenter. Kjære student! SD3-1 013 0 SD3-1 013 0 ID-NUMMER Kjære student! Farmasøytstudenter StudData er en database basert på flere undersøkelser av studenter og profesjonsutøvere. Denne undersøkelsen, som heter StudData-3, retter seg mot

Detaljer

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Utskriftsdato: 10.01.2009 Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Antall kandidater 6 5 4 3 2 Sensor Kandidat 1 0 A B C D E F Karakter Du finner mer om resultat fra opplegget

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2016 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, svarene kan forbedre studiekvaliteten!

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

SD2 3 0 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet høgskoleutdanning

SD2 3 0 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet høgskoleutdanning SD2 3 0 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Rapport fra læringsmiljøundersøkelse ved NVH våren 2011

Rapport fra læringsmiljøundersøkelse ved NVH våren 2011 Til: Styret Dato: 30. november 2011 Fra: LMU Institutt: Seksjon: Ref.: 11/531 Kopi: Ledelsen (direktør og rektorat) Studie- og forskningsadministrativ avdeling Rapport fra læringsmiljøundersøkelse ved

Detaljer

Ett semester ved University of Cape Town

Ett semester ved University of Cape Town Ett semester ved University of Cape Town Øystein Liltved Før man bestemmer seg for å dra på utveksling så føles det som et veldig stort valg, det gjorde det i alle fall for meg. Etter å ha vært på utveksling

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010 Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Bakgrunn: Gjennomført i perioden: 24.11. 08.12.. Undersøkelsen er kun sendt til kandidater (Bachelor/Master) fullført i perioden 01.03.2009 31.08. med registrert

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ergoterapeututdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ergoterapeututdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ergoterapeut ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke skriv i felt merket: Ikke slik: Eliminere slik: Ergoterapeututdanningen

Detaljer