BOSSNETT AS Bergen sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOSSNETT AS Bergen sentrum"

Transkript

1 BOSSNETT AS Bergen sentrum Retningslinjer fra BossNett AS om tilknytning til bossnettet i Bergen sentrum 02. febr Dokument 1 Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av

2 Inneholdsfortegnelse 1 Generelt Åpent System Arbeidsprosesser Godkjennelse av Undernett leverandører Dokument Dokument Dokument Dokument Søker og Søknader Dokument Dokument Dokument Tegninger/skisser Drift Dokument Driftansvar Igangsetting Driftsavtale Driftsgaranti Håndtering og ansvar for driftsfeil Sjaktstopp Tilgjengelighet/Driftsjournal Arbeid utført mot debitering Ventilstopp Rør stopp Reservedeler Avvik fra beregnet funksjonalitet Avfallstyper Avfallsmengder Leiligheter Omregningsfaktor Årlig nettleie Innkast Eksisterende tanker i bygninger RFID brikker... 2 Sida 2 av 16

3 13 Oppfølging og kontroll Kontroll av utførelse Kontroll av prosjektering Anleggets tilgjengelighet i byggetiden Opplæring... 2 Sida 3 av 16

4 1 Generelt Et automatisk bossugsanlegg for insamling av avfall fra husholdninger, installeres i Bergen sentrum. Det er også mulighet for kommersielle brukere til å tilknytte seg til anlegget. Tilknytning til anlegget innebærer i hovedsak følgende: Installasjon av transportrør fra påkopplingspunkt på hovednettet Installasjon av teknisk utrustning for innkast, inne eller utenfor bygget. Igangsetting av installert utstyr. Vedlikehold og service 2 Åpent System Anlegget er tilpasset for Installasjon av Åpent System. Åpent System innebærer at ulike UnderNett Leverandører skal ha mulighet til å leverere utstyr til næringslivskunder, for tilknytning til hovednettet og terminalen. Leverandør av terminal, hovednettet og innkastene i forvaltningsområdet, er anleggets Hovednett -Leverandør. Hovedleverandøren har et overordnet funksjons- og dimensioneringsansvar for det totale anlegget bærer ansvaret for å ha korrekte krav og instruksjoner tilgjengelig for næringsleverandøren, i samråd med bestilleren. Systemet skal utføres og tilpasses til Åpent system. Det innebærer at leverandøren av terminal og hovednett (Hovednett leverandør) skal leverere styreutrustningen, BossNett Connection Box, som bestilles ved Installasjon av sekundærnettet. BossNetts ansvar stanser ved eiendomsgrensen dersom denne er mindre enn 1.5 meter fra hovedrøret. I de tilfeller der eiendomsgrensen går ved grunnmur, legger BossNett inn ett avstikk gjennom grunnmuren, hvilket betyr hulltaking og tetting av rør. Dette avtales fra sak til sak, etter hvert som detaljprosjektering pågår. Tradisjonell Installasjon En traditionell installasjon av et bossugsanlegg innebærer at en leverandør står for installasjonen av hele systemet fra innkastluke til terminalen Åpent System Framtidens installasjon av et bossugsanlegg innebærer at ulike leverandører kan leverere deler av systemet under samme forutsettninger Kommersielle eiendommer og borettslag Terminal Hovednett med publikums innkast og papirkorger Sida 4 av 16

5 3 Arbeidsprosesser Følgende to prosesser er aktuelle 1. Godkjennelse av Undernett leverandører 2. Søker og søknad Styrende og støttende dokumenter for nevnte prosesser i henhold til pkt 3.2 Godkjennelse av Undernett leverandør samt 3.3 Søker og søknad. 3.1 Godkjennelse av Undernett leverandører BossNett AS har valgt å prekvalifisere tenkte Undernett leverandører, som kan prosjektere, installere og igangsette et sekundærnett. Matrisen under beskriver arbeidsflyten mellom Undernett leverandører og BossNett AS samt de tilhørende dokumenter. Huseier BossNett HS leverandør Godkjennelse av leverandør I henhold til dokumentmatrise Dokument 1 :Retningslinjer fra BossNett AS om tilknytning til bossugsanlegget i Bergen Sentrum Dokument 2:HS sine tekniske krav og anvisningar til SIS Leverandør, om tilknytning til bossugsanlegget i Bergen Sentrum Dokument 3:Norm for nedgravde avfallsløsninger Dokument 4: Søknad om godkjennelse som UN Leverandør til bossugsanlegget i Bergen Sentrum Søk på nytt OK Søk på nytt OK Sende søknad om tilknytning til BossNettet i Bergen sentrum Dokument 1 Retningslinjer fra BossNett AS om tilknytning til bossugsanlegget i Bergen sentrum Bilag 1 er dette dokument Dokument 2 Hovednett sine tekniske krav og retningslinjer til Undernett leverandører, om tilknytning till bossugsanlegget i Bergen sentrum Sida 5 av 16

6 Dokumentet beskriver instruksjoner og tekniske krav som hovedleverandøren stiller til undernett installasjonen Dokument 3 Norm for avfallsløsning Dokumentet er en teknisk norm for bossugsanlegget og andre nedgravbare avfallsløsninger og den berører tekniske krav og lover. Normen baseres på tilsvarende norm for vann og avløpsinstallasjoner Dokument 4 Dokument for godkjennelse av Undernett leverandør til bossugsanlegget i Bergen sentrum Dokument som skal benyttes som sjekkliste ved prekvalifisering av tenkte Undernett leverandører. 3.2 Søker og Søknader Næringsvirksomheten må få det tenkte systemet for undernettet godkjent av BossNett AS. Denne prossesen skjer steg for steg og beskrives under. Huseier BossNett HS leverandør Søker om tilknytning av undernett. Dokument 5 Søk på nytt OK Søk på nytt OK Engasjere leverandør Søke om igangsetting montasje Dokument 6 Søk på nytt OK Søk på nytt OK Utførelse Søke om innkjøring Dokument 7 Søk på nytt OK Søk på nytt OK Oppstart HN leverandør deltar Sluttdokumentasjo Dokument 8 Godkjent Søk på nytt OK Søk på nytt OK anlegg Sida 6 av 16

7 3.2.1 Dokument 5 Søknad om tilknytning till bossugsanlegget i Bergen sentrum Søknad skal sendes til BossNett AS innen næringsvirksomheten tar kontakt med tenkte undernett leverandører Dokument 6 Søknad om oppstart av montasje av undernett påkoblet til bossugsnettet i Bergen sentrum Søknad om start av installasjon skal skje til BossNett AS. Start skal ikke skje før en godkjennelse foreligger fra BossNett AS Dokument 7 Søknad om oppstart og igangkjøring av undernett tilknyttet bossugsanlegget i Bergen sentrum Søknad om oppstart/innkjøring av undernett skal skje til BossNett AS Start skal ikke skje før en godkjennelse foreligger fra BossNett AS Dokument 8 Søknad om godkjennelse av undernett påkoblet bossugsanlegget i Bergen sentrum Anlegget er ikke klar til å tas i bruk før BossNett AS har godkjent igangsettelsen. Undernett leverandørens sluttdokumentasjon skal godkjennes av BossNett AS. 3.3 Tegninger/skisser Disse tegningene skal sees på som en innledende beskrivelse av behov for areal samt utførelse til huseier og arkitekter. Den ferdige layouten gjøres av den tenkte undernetts leverandøren med de tekniske løsninger som er valgt. Tegningene skal finnes i pdf- og dwgfilformat. Innkastpunkt innvendig i bygg DN 500 tegning PR2065 Sida 7 av 16

8 Innkastpunkt ute DN 500 tegning PR2066 Papirkorg tegning PR2067 UNH-ventil tegning PR2068 Sida 8 av 16

9 Ekspanderende lagring med skrutank DN 500 tegning PR Drift 4.1 Dokument 9 Retningslinjer for Drift, vedlikehold og service for tilknytning til bossugsanlegget i Bergen sentrum. Dokumentet beskriver de anvisninger og instrukser som ligger til grunn for godkjennelse av undenetts leverandør, som omhandler drift, vedlikehold og service av sekundærnettet. 4.2 Driftansvar Driften av anlegget utføres av BossNett AS. Drifts ansvaret i undernettet gjelder fram til innløpsventil. Drift innebærer koordinering av transport og behandling av avfall, samt drift og overvåkning. Det utarbeides driftsrutiner som ivaretar den daglige driften av anlegget og som sørger for at de ulike komponentene minimum kan oppfylle spesifisert livslengde. Driftansvaret innebærer også at anleggets driftkostnader minimeres med hensyn til energiforbruk m.m. 4.3 Igangsetting Innen igangsetning av Undernettet skal systemutrustningen, dvs. hele anlegget skal være testet og verifisert mot alle relevante lokale standarder og direktiv, i henhold til hovedleverandørens krav. Dette skal utføres av kvalifisert personell og dokumenteres med protokoll og sjekklister. Listen under gir følgende hovedpunkter for testutførelse. Undernett leverandører skal oversende dokumentasjon over testprogrammet for kontroll av hovedleverandør innen tester gjennomføres. Etter gjennomført test oversendes alle signerte dokumenter til BossNett AS med kopi til hovednettleverandør. Denne dokumentasjonen skal senere komplettere sluttdokumentasjonen til hovedleverandør: Visuell inspeksjon skal gjennomføres Manuell igangsatt tømming av avfall skal testes Automatisk igangsatt tømming skal testes, inklusiv: o Måling av feilfrekvens Sida 9 av 16

10 o Kapasitets sjekk o Feilstatistikk Igangsetning skal utføres med kvalifisert personal, som kan håndtere aktivering av det påkopplete systemet mot styresystemet for hovedsystemet. 4.4 Kvalifisert personell undernettleverandør Undernett leverandøren skal oppgi hvilke personer og dokumentere at disse har den nødvendige kunnskapen og opplæringen på systemet før igangsettelse av sekundærnettet. Undernett leverandøren skal teste av alle funsjoner på Undernettet, før overlevering til systemeieren BossNett AS. Dette skjer i sammarbeid og kordineres med Hoved leverandørens igangsetningspersonell. Bestilling av arbeidene må skje i god tid slik at hovedleverandøren får planlagte arbeidet. Se Bilag 8 over Melding om midlertidig oppstart skal gjøres 4 arbeidsuker før igangsettelse. Eventuelle endringer i oppsett er 2 arbeidsuker innen igangsetning. 4.5 Driftsavtale Huseier skal tegne driftsavtale med BossNett AS. Se Driftsavtale mellom BossNett AS og huseier næringsbygg tilkobling til bossuganlegget i Bergen Sentrum. 4.6 Driftsgaranti Undernett leverandøren skal i fem (5) år etter igangsettning garantere for hoved leverandørens krav og anvisninger. 5 Håndtering og ansvar for driftsfeil Undernett leverandøren skal klarlegge hvordan huseieren skal annmelde feil og hvilken responstid dette har. 5.1 Sjaktstopp Brukerens ansvar er å kaste det avfall som anlegget er beregnet for. Stopp i sjakt som er forårsaket av at feilaktigt avfall kastes, må renses manuellt av huseiers personell eller annen avtalt driftsleverandør. 5.2 Tilgjengelighet/Driftsjournal Alarm skal responderes på så snart som mulig slik at tilgangen for brukerne ikke forstyrres. Det skal opprettes en rutine for utrykkning ved ekstraordinære avbrudd i driften. Responstid for kritiske alarmer er maks 30 minutter (tid fra alarm går til kvittering av mottatt signal). Det skal angis lengste utrykkningstid fra mottaket av feilmeldingen (responstid) til utførelse av alarmårsaken starter. Alarm skal også sendes via SMS til driftspersonale hovednettleverandør 6 Arbeid utført mot debitering Følgende arbeid kan utføres av Hovednettleverandøren, mot debitering. Sida 10 av 16

11 6.1 Ventilstopp Ved alarm Ventil stenger ikke utfører driftspersonalet manuell repetisjon åpne/stenge ventil. Dette gjøres fra terminalen. Løsner ikke tilstoppningen, må driftspersonalet rense tilstoppingen manuelt. 6.2 Rør stopp Brukerens ansvar er til å kaste det avfallet som anlegget er beregnet for. Stopp i rør som skjer innenfor tomtegrensen forårsaket av feilaktig bruk av nedkastet og som ikke kan repareres fra sentralens styresystem, må renses manuellt av driftspersonell. I verste fall kan det også være nødvendig til å løsne tilstoppingen ved hjelp av vakuumsug- eller høytrykksbil. 7 Reservedeler For at det tilkopplede anlegget skal ha en høy driftsikkerhet anbefales det at Undernett leverandøren fremlegger, til systemeieren BossNett AS, hvilke rutiner, lagerhold og leveringstider han har på: Kritiske reservedelar Leveranstider på disse Hvilke deler som anbefales lagerført av UN eieren 7.1 Avvik fra beregnet funksjonalitet Dersom undernettet i sin helhet eller enkeltkomponenter blir funnet inkompatibelt med og ikke i overensstemmelse med hovedleverandørens system spesifikasjon, skal disse byttes ut av leverandøren av undernettet og skal ikke forårsake endringer av hovedleverandørens system. 8 Avfallstyper Restavfallet. Avfallet kastes i 120 liters plastsekker. Tykkelsen på plastsekken må være min 50µ (my). Restavfallet går til forbrenning for husholdningskunder. Restfraksjonen er det avfall som kommer fra husholdninger samt tilsvarende avfall fra annen virksomhet eller næring (det som tidligere ble kalt forbruksavfall). Papir: Printerpapir og annet hvitt papir, drikkekartonger, aviser ol. (tilsvarende som for husholdningskunder) Plast: Ren plast (plast tilsvarende som for husholdningskunder) Skitten plast hives i restavfallet. Avfall som ikke skal kastes i systemet Glass og metall Papp alle typer, med mindre det er delt opp i mindre deler og får plass i en 120 liters plastsekk og blir behandlet som restavfall Alle typer grov avfall Farlig avfall Sida 11 av 16

12 9 Avfallsmengder 9.1 Leiligheter Avfallsmengden pr. leilighet samt densitet (i gjennomsnitt) av avfallet. Fraksjoner Avfallsmengde liter/uke Densitet i gjenomsnitt kg/m 3 Rest Plast Papir Omregningsfaktor Omregningsfaktor fra virksomhets områder til leiligheter er som følger: Arealet i henhold til tabell over motsvarer en (1) leilighet i avfallsmengde per uke. Virksomhet Areal tilsvarende en leilighet (m 2 ) Resturant 40 Førskole, sykehjem, aldershjem 120 Service, hotell, butikk 160 Kontor, skole 240 Bibliotek, museum 480 Lager Årlig nettleie Årlig nettleie kan i fremtiden bli basert på vekt og derfor må målt volum kunne omregnes til vekt, via en indeksverdi. Hvert gang innkastluken åpnes, registeres dette som et volum av avfall. Omregnet til vekt skjer da automatisk med indeksverdien som omregningsfaktor. Innkastet er utstyrt med nivågivere og avfallshøyden kan dermed måles i sjaktrøret. Registrering av avfallsvolumet kan da skje enten som volum eller omregnet til vekt. Om den registrerte høyden avviker fra det indeksbaserte volumet, gjelder det volumet som nivågiveren har registrert. Hver åpning av luke 120 liter Indeksvolum ca 60% 70 liter Indeksvekt v/densitet 110kg/m 3 8 kg avfall/gång Oppfølging og utregning av indeksvekt skjer minst en gang pr. år. Sida 12 av 16

13 11 Innkast Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Husholdningskunder Hvert innkastpunkt består av et innkast for husholdningsavfall og et for papir og plast, Innkastene plasseres ute på fortau ol. Avstanden mellom to innkastpunkter kan være ca. 100 meter, avhengig av lokale forhold. Gangavstand til ett innkastpunkt kan være ca. 50 meter avhengig av lokale forhold. Dette er anbefalte verdier og vil kunne avvike på grunn av lokale forhold. Hvert enkelt innkastpunkt vil bli plassert der det er teknisk mest mulig hensiktsmessig og grunnforholdene tilsier at det er mulig. Luken skal være låst. Husholdningskundene skal kunne benytte vanlige knytede bæreposer. Næringskunder/kommersielle kunder Luken skal være låst.tilgang skal skje via et indentifikasjonssystem. Når tilgang er gitt, skjer registrering av brukerens identitet. Hver lukeåpning sammen med brukerens identitet genererer underlag for debitering. Innkastene skal tilfredstille kravene til universell utforming samt krav iht. norske lover, som Plan- og byggningsloven og andre aktuelle lover. For visse innkastpunkter kan næringsavfallet og husholdningsavfallet komme til å bli kastet i samme innkast, der skal da luken være tilpasset for dette. El- forsyning til teknisk utrustning skal hentes lokalt, om dette kreves. Sida 13 av 16

14 11.1 Eksisterende tanker i bygninger Det kan være mulighet for tilknytning av eksisterende mobile bossugsanlegg i byggninger hvor det er f.eks. installert sykloneller skrutanker. Disse kan muligens la seg koble til det stasjonære bossugsanlegget. Dette må avtales/avklares fra sak til sak med BossNett AS. Bilde 4 12 RFID brikker Dagens hovedleverandør benytter RFID styrt tilkomstkontroll for innkastlukene. Leseren består av en antenne med tilhørende kommunikasjonskort. Den kommuniserer med en unik protokoll med ECB. Exempel RFID-tag For undernett leverandøren innebærer dette at man kan skaffe hovedleverandørens RFID enhet til å aktivere den respektive innkastluke. Denne kan fåes i form av kretskort til UN leverandøren for integrering i innkastet, eller bestilles som en kapslet enhet. De RFID kort som kan anvendes er av typen EM4102. Bilde 5 BossNett AS skal leverere og distribuere samt administrere brikker til brukerne av anlegget. BossNett AS skal ha kontroll på hvem som har hvilken brikke og til hvilket innkastpunkt brikken er koblet opp i mot. BossNett AS kobler brikke mot aktuelt nedkast. Informasjonsutveksling skal skje mot brukeren, både informasjon om status på anlegget samt brukeren. Informasjonen skal kunna skje lokalt og sentralt med IT-funksjonen i terminalen. 13 Oppfølging og kontroll 13.1 Kontroll av utførelse BossNett AS eller dennes representant skal ha tilgang og rett til til å foreta undersøkelser for å kontrollere at installasjonen blir utført i henhold til gjeldende krav og instrukser Entreprenøren/utbygger skal stille egnet personell til disposisjon Kontroll av prosjektering Projektering innebærer at det anlegget som leveres er utført med gode tekniske løsninger og er integrert i grunn og bygningstruktur. Sida 14 av 16

15 Representant fra BossNett AS skal gis mulighet til til å medvirke i forprojektet, og delta i planlagte projekterings og gjennomføringsmøter. Undernett leverandøren skal i en bilag til Søknad om tilknytning till bossugsanlegget i Bergen sentrum påvise møteplan for disse aktivitetene. Avvik, etter godkjent Søknad om tilknytning til bossugsanlegget i Bergen sentrum, som oppdages etter gjeldende krav og retningslinjer under projektering eller innstallasjon, skal rapporteres til BossNett AS for godkjennelse og eventuellt forandring. Igangsetter undernett leverandøren installasjon eller montasje uten at BossNett AS har godkjent dette, kan det bli nødvendig at montert materiell blir demontert på undernett leverandørens bekostning. Undernett leverandøren avskrives ikke fra sitt ansvar selv om BossNett AS i dette fall har godkjent prosjekteringsunderlaget. BossNett AS skal løpende ha tilgang til tegninger, beregninger og annen dokumentasjon for til å kvalitetssikre de løsninger som angis. Dette fritar allikevel ikke UN-Leverandøren fra sitt ansvar for de valg han gjør. BossNett AS skal ha mulighet til å gjøre en andrepartsrevisjon av projekteringsarbeidet hos undernett leverandøren Anleggets tilgjengelighet i byggetiden Anlegget skal under hele byggningstiden være tilgjengelig for BossNett AS eller dennes representant. Både for innspeksjon og kontroll samt også for informasjon og markedsføring av området og dets fasiliteter. 14 Opplæring Opplæring skal skje i samband med igangsetning av undernettet (UN). Opplæringen kan i hovedsak inneholde: Avfallstyper Håndtering av nødsituasjoner Feilsøkning Rørstopp, sjaktstopp, ventilstopp Funksjonsfeil på komponenter Sida 15 av 16

16 Fotnote: Bilde 1, 2 og 3 Kilde Envac AB Bilde 3 Kilde Logiwaste AB Bilde 4 Kilde Eleiko AB Sida 16 av 16

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning Revisjon nr.2 Utarbeidet av: roa Dato: 14.11.13 Side 1 av 17 VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning INNHOLD 1. Hensikt/sammendrag 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Leverandør - EPD-basen - handel Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Grunndataprosjektet Opprettet: 11. juni 2002 Versjon: 3.2 Revidert: 21. januar 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Kundens krav til leveransen

Kundens krav til leveransen Bilag 1 Kundens krav til leveransen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Velferdsteknologi med multitouchterminaler og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte SAKSNR.

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båt med mer FG-221:1. Tolkningsdokument

FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båt med mer FG-221:1. Tolkningsdokument FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båt med mer FG-221:1 Tolkningsdokument 1 Forord... 3 2 Orientering... 3 3 Revisjon... 4 4 Ikrafttreden... 4 5 Dekningsområde

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG OG BOLIGALARMANLEGG (INNBRUDD, BRANN OG VANN) utgitt av 2006 Erstatter regelverket av 1999 MEDLEMSSELSKAPENE I FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON STÅR FRITT TIL

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer