Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner. For Skien kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner. For Skien kommune 2012-2015. www.skien.kommune.no"

Transkript

1 Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner For Skien kommune

2 Mål Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse Tiltak 1. Tiltak overfor barn som lever med vold, tiltak s Tiltak overfor voksne som lever med vold, tiltak s Tiltak for å bekjempe seksuelle overgrep, tiltak 1...s Tiltak for å bekjempe ekstrem kontroll, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse, tiltak s Tiltak for å styrke behandlingstilbudet til voldsutøver, tiltak 1...s Tiltak for å styrke hjelpeapparatets kunnskap og samarbeid, tiltak s Tiltak for gjennomføring av planen, tiltak s. 11 Målet og arbeidet med handlingsplanen: Jfr. Lov om Folkehelsearbeid kap.2 4 skal kommunene fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Bidra til å forebygge psykiske og somatisk sykdom, skade eller lidelse, utjevning av sosiale helseforskjeller, og beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helse. Vold i nære relasjoner er et alvorlig helseproblem og til dels skjult samfunnsproblem. Det overordnede målet med handlingsplanen er at alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse. Handlingsplanen bygger på regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Tiltak som kompetanseheving, samhandling, holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring, bedre tilbud til voldsutøveren, og forebyggende arbeid vil være med å bidra til dette. Målet er å få til et godt tverrfaglig samarbeid, og skape gode rutiner for hvordan vi kan håndtere vold og overgrep på en mest mulig enhetlig måte. 2

3 Mistanke om vold og overgrep mot barn og unge oppstår gjerne i offentlige tjenester. Eksempler på dette er helsestasjoner, barnehager og skoler. Andre tjenester og virksomheter som sosialtjenesten, deler av pleie og omsorg, helsetjenesten og deler av kulturtjenesten og politiet representerer imidlertid også tjenester som gjennom møteplasser med sine brukere kan få en rolle som oppdager. Målgruppa for handlingsplanen er alle ansatte i Skien Kommune som i sitt virke møter volds- og overgrepsutsatte, slik at alle i enda større grad kan bidra til en trygg og god tilværelse for byens innbyggere. Det er også utarbeidet en veileder ved vold i nære relasjoner til bruk for ansatte i Skien kommune. Den inneholder beskrivelser av kommunens tjenester, tilbud, samhandlingsarenaer, lovverk og aktuelle prosedyrer, som et hjelpemiddel i håndteringen av volds- og overgrepssaker. Arbeidsgruppen har bestått av en bred sammensetning av fagpersoner fra de ulike kommunalområdene i kommunen og politiet. Prosjektkoordinator har ledet arbeidet med handlingsplanen, og prosjektet er organisert under virksomhetsleder for Hjelpetjenester for barn og familie, i kommunalområdet Oppvekst i Skien kommune som anses som eier av prosjektet. Prosjektkoordinator rapporterer til styringsgruppe som består av kommunalsjefer og virksomhetsledere fra Helse og Velferd, og Oppvekst. Referansegruppe består av politikere fra Hovedutvalgene i de samme virksomhetsområdene. Arbeidsgruppe handlingsplan mot vold i nære relasjoner: Berit Spange Marit Normann Sissel Gundersen Tore Anton Svanes Frøydis Straume Hilde Thorsen - Prosjektkoordinator - Familievoldkoordinator - Fastlege - Flykninghelsetjenesten - SLT-koordinator - Barneverntjenesten Begrepet «Vold i nære relasjoner» Begrepet «Vold i nære relasjoner» er blitt et standarisert begrep hvor voldsutøver og offer er knyttet til hverandre ved familiebånd, eller på annen måte betyr noe for hverandre. Ulike typer vold kan være: Fysisk vold som er alle former for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske. Psykisk vold er alle bruk av stemme, ord, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker dine nærmeste. Det kan være direkte eller indirekte trusler om vold. Materiell vold er utagerende adferd eller sinne ved å ødelegge eller kaste ting. Seksuell vold brukes når noen mot sin vilje blir tvunget til å utføre seksuelle handlinger. Seksuell trakassering, ydmykelse og incest. Latent vold betyr å gå på nåler, være på vakt og vente på volden. Æresrelatert vold og ekstrem kontroll innebærer utøvelse av vold i frykt for å miste ære eller posisjon, og oppstår spesielt i situasjoner som er preget av sosial forandring, under press som for eksempel bosetting i et annet land. I noen land brukes æresrelatert vold og ekstrem kontroll til å gifte bort barn mot deres vilje. Dette er et overgrep mot menneskets rett til å velge ektefelle. Kjønnslemlestelse er fellesbetegnelse på alle typer inngrep der kvinnelige kjønnsorgan blir varig skadet. Dette betegnes også som vold mot kvinner. 3

4 1. Tiltak overfor barn som lever med vold TIltak: Ressurser: Tidsramme: Tiltak 1-1: - Øke bevilgninger til Alternativ til vold i Telemark gjennom kommunal finansiering for å styrke tilbudet til barn som lever med vold Målgruppe: Barn som lever med eller har erfaring med vold i nære relasjoner. Ansvar: Forslag til budsjett/interkommunalt samarbeid Del av 1 årsverk ATV 2012 Tiltak 1-2: - Videreføring og evaluering av prosjektet voldsteam i Barneverntjenesten Målgruppe: Ansatte i teamet mottak- akutt og voldsteam, Barneverntjenesten Ansvar: Barnevernleder Allerede rutiner Tiltak 1-3: - Utrede muligheten for et utredningsteam etter modell fra andre fylker i vold og overgrepssaker som angår barn. Målgruppe: Ansatte i Skien kommune som i sitt virke møter ungdom som kan være utsatt for vold i nære relasjoner Ansvar: Rådmann det prioriteres ressurser Tiltak 1-4: - Gjennomgå/oppdatere rutiner og kvalitetssystem for håndtering, rapportering og tjenester når det mistenkes at barn utsettes for vold i nære relasjoner. Målgruppe: Arenaer hvor man møter barn: Legetjenester, tannhelsetjensten, barnehage, skoler, helsestasjon Ansvar: Kommuneoverlegen, Fylkestannlegen, virksomhetsledere skole og barnehage det prioriteres ressurser 4

5 Tiltak 1-5: - Utrede muligheten for å utvikle en funksjon i legevaktens datasystem som varsler når barn kommer med skader gjentatte ganger, og dermed minner legen på å vurdere om skademekanismen er klar eller om skaden kan være påført. det prioriteres ressurser Målgruppe: Legevakt og legetjenester Ansvar: Kommunalområdet Helse og Velferd Tiltak 1-6: - Utrede og etablere et tilbud om grundig sporsikring, skadedokumentasjon og helseundersøkelse for barn opp mot 18 år som mistenkes å være utsatt for vold i nære relasjoner. Målgruppe: Legevakt/legetjenester/Overgrepsmottak Ansvar: Kommunalområdet Helse og Velferd Utrede muligheten for interkommunalt samarbeid 2012 Tiltak 1-7: - Innføre rutine på informasjon om vold i nære relasjoner i oppstartsamtalene og på foreldremøter i barnehagene. Målgruppe: Barnehagene Ansvar: Styrerne i barnehagene Innføres i allerede rutiner 2012 Tiltak 1-8: Innføre rutiner rundt samtalene med alle nybakte foreldre på helsestasjonen hvor det tas opp temaer som: - krenkelser og det å være redd - barns utsatthet ved å være vitne til alle typer vold Målgruppe: Forebyggende helsetjeneste for barn, unge og gravide Ansvar: Enhetsleder Forebyggende helsetjeneste for barn, unge og gravide Innføres i allerede rutiner 2012 Tiltak 1-9: - Oppfordre til å innføre temaet vold i dåpssamtaler og navnefest i ulike trossamfunn Målgruppe: Ansvarlig for seremoniene Ansvar: Politikere Innføres i allerede rutiner 2012 Tiltak 1-10: - Videreutvikle samarbeid med Senter mot seksuelle overgrep om undervisningsopplegg om vold i nære relasjoner i grunnskolen hvert år. Legges inn som eget pedagogisk opplegg 2012 Målgruppe: Elever Ansvar: skole 6

6 Tiltak 1-11: - Kartlegging av ungdommers erfaring med vold i nære relasjoner. Målgruppe: Ungdom Ansvar: Skole/Prosjektkoordinator Legges inn som en del av ungdomsundersøkelsen hvert annet år Tiltak 1-12: - Utrede og formalisere et tilbud om samtale i en akuttsituasjon for barn som har vært utsatt for, eller vært vitne til vold i nære relasjoner. Målgruppe: Barn utsatt for vold Ansvar: Kriseteam/BUP det prioriteres ressurser til utredning 2012 Tiltak 1-13: - Sikre ivaretakelse ved dommeravhør av barn ved å legge til rette for et bedre samarbeid med statens Barnehus Målgruppe: vold og overgrepsutsatte barn Ansvar: Prosjekt Telemark Vedlegg 1 Eget prosjekt finansiert av Barnehuset i Kristiansand 2. Tiltak overfor voksne som lever med vold Tiltak: Ressurser: Tidsramme: Tiltak 2-1: - Øke bevilgninger til Alternativ til vold i Telemark gjennom kommunal finansiering for å styrke tilbudet til kvinner og menn som lever med vold i nære relasjoner. Målgruppe: Kvinner og menn som lever med vold i nære relasjoner Ansvar: Forslag til budsjett/interkommunalt samarbeid Del av 1 årsverk ATV 2012 Tiltak 2-2: - Gjennomføre et pilotprosjekt for å utarbeide rutiner for håndtering og rapportering ved mistanke om vold i nære relasjoner mot brukere av hjemmebaserte tjenester. Målgruppe: Ansatte som i sitt arbeid møter eldre og andre brukere av hjemmetjenester Ansvar: Prosjektansvarlig Vedlegg 2 Eget prosjektsamarbeid finansiert av prosjektmidler 7

7 Tiltak 2-3: - Videreføre og utvikle svangerskapsomsorgen med fokus på å identifisere vold i nære relasjoner og tilrettelegge tilbud hos jordmortjenesten og fastlegen. Målgruppe: Ansatte i Skien kommune som i sitt virke møter gravide kvinner som kan være utsatt for vold i nære relasjoner Ansvar: Enhetsleder Forebyggende helsearbeid/ kommuneoverlegen Innføres i allerede rutiner 2013 Tiltak 2-4: - Øke bevisstheten om menn og eldre utsatt for vold i nære relasjoner, samt drive holdningsskapende arbeid ved å ha fokus på temaet i tverretatlige kurs og konferanser - Informasjon om tilbudet til menn ved Krisesenteret - Informasjon om tilbudet til hjemmeboende eldre uten kommunale hjelpetjenester ved Krisesenteret Målgruppe: Ansatte i Skien kommune som i sitt virke møter personer som kan være utsatt for vold i nære relasjoner Ansvar: Enhetslederne i alle kommunalområdene Behov for opplæringsvirksomhet og innføres i allerede rutiner Tiltak 2-5: - Utrede muligheten for å opprette et bemannet og trygt overnattingstilbud til kvinner med rusproblem som per i dag ikke kan bruke Krisesenteret Målgruppe: Kvinner med rusproblem Ansvar: Kommunalsjef Oppvekst, Helse og Velferd Utredes i planleggingen av nytt Krisesenter Tiltak 2-6: - Holdningsskapende arbeid som oppfordrer den enkelte innbygger til å bry seg. Målgruppe: Alle kommunens innbyggere Ansvar: Kommunalsjefer Oppvekst, Helse og Velferd Inngår i markedsføring og implementeringsarbeidet 7

8 3. Tiltak for å bekjempe seksuelle overgrep Tiltak: Ressurser: Tidsramme: Tiltak 3-1: - Styrke det holdningsskapende arbeidet og kunnskapen om sammenhengen mellom rus og overgrep ved bla - informasjon og ruspolitiske virkemidler - øke kunnskapen og holdninger overfor sosiale medier Målgruppe: Ungdom Ansvar:Skole, forebyggende helsetjeneste for barn unge og gravide. Politikere Eget pedagogisk opplegg 4. Tiltak for å bekjempe ekstrem kontroll, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse Tiltak: Ressurser: Tidsramme Tiltak 4-1: - Videreutvikle og følge opp kunnskap om temaet vold i nære relasjoner i introduksjonsprogrammet og VOX, voksenopplæringens norsk- og grunnskoleopplæring. - Opplæring om skadevirkninger av oppdragervold Målgruppe: Minoritetsfamilier Ansvar: Nav/Flykninghelsetjenesten Innføres i allerede rutiner 2015 Tiltak 4-2: - Videreføre og videreutvikle ressursgruppe mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap Målgruppe: Minoritetsfamilier Ansvar: Ressursgruppe Innføres i allerede rutiner Tiltak 4-3: - Lage informasjonsbrosjyrer om vold i nære relasjoner på flere språk Målgruppe: Minoritetsfamilier Ansvar: Arbeidsgruppe VINR Trykking, oversettelse 8

9 Tiltak 4-4: - Utarbeide rutiner og kvalitetssystem for håndtering og rapportering ved bekymring for kjønnslemlestelse og tvangsekteskap ved reiser og ferier i utlandet. - Utarbeide rutiner for oppfølging ved misstanke om utført kjønnslemlestelse Målgruppe: Minoritetsfamilier Ansvar: Barnevernleder, Flyktninghelsetjenesten det avsettes ressurser Tiltak 4-5: - Videreutvikle samtalegrupper for innvandrerungdom Målgruppe: Minoritetsfamilier Ansvar: Flyktninghelsetjenesten det avsettes ressurser 5. Tiltak for å styrke behandlingstilbudet til voldsutøver Tiltak: Ressurser: Tidsramme: Tiltak 5-1: Den som utøver vold i nære relasjoner skal tilbys behandling. Målgruppe: Personer som utøver vold i nære relasjoner Ansvar: Forslag til busjett/interkommunalt samarbeid Del av 1 årsverk ATV Tiltak for å styrke hjelpeapparatets kunnskap og samarbeid Tiltak: Ressurser: Tidsramme: Tiltak 6-1: - Arrangere tverretatlige kurs/konferanser om vold i nære relasjoner hvert andre år (avdekke, mistanke, ansvar og meldeplikt osv) - Oppfordre til jevnlige temadager om VINR for dem som møter voldsutsatte i sitt arbeid Målgruppe: Ansatte i Skien Kommune og andre samarbeidspartnere som i sitt arbeid møter personer som kan være utsatt for vold i nære relasjoner Ansvar: Kommuneoverlegen/Forebyggende helsearbeid, leder av Ped. senter ansatte frigjøres til opplæringsvirksomhet Øremerke midler til felles kompetanseheving/veiledningsmatriell 10

10 Tiltak 6-2: - Lage en oversikt over hvem som besitter fagkompetansen om vold i nære relasjoner i Skien Kommune (kompetansekart) som skal være tilgjengelig på kommunens nettsider Bruk av allerede ressurser 2012 Målgruppe: Ansatte i Skien Kommune og andre samarbeidspartnere som i sitt arbeid møter personer som kan være utsatt for vold i nære relasjoner Ansvar: Prosjektkoordinator Tiltak 6-3: - Ansatte i Skien Kommune og andre aktuelle samarbeidspartnere skal gjøres kjent med Veilederen og Handlingsplanen mot Vold i nære relasjoner. Målgruppe: Ansatte i Skien Kommune og andre samarbeidspartnere som i sitt arbeid møter personer som kan være utsatt for vold i nære relasjoner Ansvar: Prosjektkoordinator VINR ansatte frigjøres til opplæringsvirksomhet Tiltak 6-4: - Utarbeide en kortfattet informasjonsbrosjyre om vold i nære relasjoner. Den skal inneholde viktige telefonnummer og tjenester, og skal være tilgjengelig på offentlige kontorer/tjenestesteder, skoler og kommunens nettsider, og tilbys alle fastlegekontorer, tannlegekontorer, stiftelser og frivillige organisasjoner - Lage en markedsføringsplan Målgruppe: Kommunens innbyggere. Ansvar: Arbeidsgruppe VINR Trykking/ oversetting Utgifter til markedsføring Tiltak 6-5: - Øke bevissthet, kompetanse og samhandling rundt temaet sammenhengen mellom bruk av anabole androgene steroider og utøvelse av vold ved å: - Delta i fagkonferanse om anabole steroider i Grenland i regi av HOD/AntidopingNorge - Delta i oppbygging av et kompetansenettverk i Grenland sammen med HOD/Antidoping Norge. Målgruppe: Ansatte i Skien kommune og andre samarbeids partnere som i sitt arbeid møter personer som kan bli berørt av dette. Ansvar: Kommunalsjef Helse og Velferd/ Kommuneoverlegen det prioriteres opplæringsvirksomhet HOD/Antidoping Norge betaler konferanse/ nettverksmøter, men kommunen må prioritere å sende ansatte til møtene. 10

11 Tiltak 6-6: - Øke bevissthet, kompetanse og samhandling om tema ekstrem kontroll, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse Målgruppe: Ansatte i Skien kommune og andre samarbeidspartnere som i sitt arbeid møter personer som kan bli berørt av dette. Ansvar: Kommunalsjef Helse og Velferd/ Kommuneoverlegen det prioriteres opplæringsvirksomhet 7. Tiltak for gjennomføring av planen Tiltak: Ressurser: Tidsramme: Tiltak 7-1: - Oppfølging av handlingsplanen og gjennomføring av de aktuelle tiltakene Målgruppe: Alle kommunens ansatte Ansvar: Alle kommunens ansatte Bruk av allerede ressurser Tiltak 7-2: - Evaluering: Statusutredning ved utgangen av 2012 og evaluering av handlingsplanen innen utgangen av 2013 Målgruppe: Alle kommunens ansatte Ansvar: Prosjektgruppa, styringsgruppa, referansegruppa Bruk av allerede ressurser /2013 Tiltak 7-3: - Jevnlig evaluering og rullering av handlingsplanen hvert 3 år Målgruppe: Alle kommunens ansatte Ansvar: Rådmann Bruk av allerede ressurser Evaluering jan 2013 Rullering første gang 2015 Planens mål og økonomiske konsekvenser: Hvis planen og innsatsen mot vold i nære relasjoner skal lykkes, må den politiske og administrative ledelse ønske at målene skal nås, og alle må være med å prioritere dette arbeidet. Handlingsplanen og forebygging av vold er en god investering for en tryggere fremtid, en bedre kommune å bo og volse opp i, som over tid gir mindre mindre behov for hjelpetjenester, sosialhjelp, barnevernstiltak og helsehjelp. Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling må vektlegges i framtiden for å få nødvendige helhetlige tilbud til voldsutsatte. Målet er at de fleste tiltak ikke skal utløse ekstra kostnader, men gjennomføres innenfor rammer. 11

12 den gode og inkluderende møteplass Besøk: Henrik Ibsens gt. 2 Design: Reklamehuset Wera Illustratør Lisbeth Bergan

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad Plan mot vold i nære relasj oner Foto: Inger Bolstad SKJERVØY KOMMUNE 2011-2015 Skjervøy kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1. Innledning: 3 1.1. Bakgrunn for planen 3 1.2. Arbeidsgruppa

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Plan mot kjønnslemlestelse

Plan mot kjønnslemlestelse Plan mot kjønnslemlestelse Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009 Ah, gruer meg litt... jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge,

Detaljer

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner?

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? En rådgivende handlingskjede for alle som bor og jobber i Skien kommune www.skien.kommune.no «Kan du leve med at du ikke

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Innhold 3 Forord 5 1. Innledning 7 2. Aktuelle utfordringer

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017)

En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) En god barndom varer livet ut Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) OVERSIKT OVER TILTAK I PLANEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrke kommunens

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1 FORORD Vold i nære relasjoner kan ikke aksepteres. Dette er ikke en privatsak. Politiet har i samarbeid med andre offentlige myndigheter et ansvar for å sikre alle retten til et liv fritt for vold og trusler.

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Oslo, 2. september 2010 Vår ref.: 423.4/LRK Deres ref.: 201000615 Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Landsrådet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer