Modul 1 b: Psykisk helsearbeid - Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid (60 studiepoeng) *)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modul 1 b: Psykisk helsearbeid - Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid (60 studiepoeng) *)"

Transkript

1 1 Modul 1 b: Psykisk helsearbeid - Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid (60 studiepoeng) *) Foto: Jogeir Berg *) Studiets Modul 1 b bygger på Rammeplan for Videreutdanning i psykisk helsearbeid, fastsatt av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet 27. mai 1997 og tilhørende forskrift datert 01. desember 2005, og er identisk med høgskolens fagplan for videreutdanningen. Modulen kan både gjennomføres som egen, selvstendig videreutdanning, og den kan på visse vilkår godkjennes som første del av mastergrad i helse- og sosialfag kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper ved Høgskolen i Molde. Det gis egen karakterutskrift ved fullført videreutdanning. Studieplan Oppdatert august 2012

2 2 3.2 Modul 1 b: Psykisk helsearbeid Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid (60 studiepoeng) Modul 1 b: Psykisk helsearbeid Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid, med mennesker som har psykiske problemer, innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten. Studiet legger vekt på kliniske hjelperelasjoner i form av ulike psykoterapeutiske forståelsesog tilnærmingsmåter. Studiet skal utvikle og styrke studentenes kompetanse innen psykisk helsearbeid med holdninger, forståelse og ferdigheter. Fundamentet i psykososialt arbeid handler om forståelse og ferdigheter til å etablere og vedlikeholde relasjoner bygget på respekt for den avhengighetssituasjonen brukerne er i og for hans/hennes erfaringsverden. En balansegang mellom anerkjennelse av eksisterende realiteter både på et indre og ytre plan, og tilrettelegging for at brukeren kan se og finne nye muligheter, vil være det sentrale i studiet. Forventet sluttkompetanse: Etter fullført studium skal en kandidat ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper o Ha anvendbar kunnskap om og kliniske ferdigheter basert på ulike psykoterapeutiske forståelses- og tilnærmingsmåter o Ha utviklet og styrket sin relasjonskompetanse Ferdigheter: o Kunne initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på analyse, forståelse og respekt for brukernes erfaringsverden og sosiale kontekst o Kunne identifisere og fremme enkeltmenneskers styrker og vekstpotensial o Kunne benytte ulike familie- og nettverkstilnærminger Generell kompetanse: o Studere forskningslitteratur med en kritisk analytisk tilnærming o Anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å etablere og stimulere samarbeid på tvers av fag og behandlingsnivå Innhold Modul 1 b: Psykisk helsearbeid Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid er inndelt i fem hovedemner fordelt på en basisdel og en fordypningsdel: Basisdel (hovedemne I III) Hovedemne I: Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø (12 studiepoeng) Hovedemne II: Organiseringen av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser (9 studiepoeng) Hovedemne III: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning i terapeutiske relasjoner (9 studiepoeng) Fordypningsdel (hovedemne IV V) Hovedemne IV: Teori og etikk i terapeutiske relasjoner (12 studiepoeng)

3 3 Hovedemne V: Utvikling og utøvelse av terapeutisk kompetanse (18 studiepoeng) Basisdel (hovedemne I III) I basisdelen skal studentene tilegne seg kunnskap og kompetanse som skal videreutvikles i den tverrfaglige fordypning i psykososialt arbeid. Studiet har et klinisk fundament. Selv om det medisinske behandlingsperspektiv i forhold til psykiske lidelser dekkes i form av forelesninger om for eksempel genetikk, sykdomsmodellen og psykofarmakologi, så ligger ikke studiets hovedfokus der. Et av hovedmålene med studiet er å videreutvikle studentenes relasjonskompetanse. Dette ivaretas gjennom en grunnoppfatning av at individet best kan forstås og hjelpes i et samhandlingsperspektiv (systemisk fundament) og en indregjøring av ulike psykoterapeutiske perspektiver og intervensjonsmetoder (psykoterapeutisk fundament). De to fundamentene er utfyllende og til dels overlappende. Felles for dem er at de er redskaper for å åpne lukket eller begrensende kommunikasjon, og at de gjennom dette kan fremme vekst og utvikling. Fordypningsdel (hovedemne IV V) Begrepet psykososialt arbeid indikerer at psykisk helsearbeid omhandler både psykologiske og sosiale aspekter av menneskers liv, helse og sykdom. Når termen psykososial benyttes, avspeiler dette at psykiske forhold i individet er nært knyttet til de sosiale strukturer og relasjoner som det er i og omgis av. Vi definerer psykososialt arbeid som en prosess rettet mot utvikling av enkeltmenneskets ressurser og mestring. Denne prosessen tar utgangspunkt i brukerens kompetanse og ferdigheter i samarbeidet om å muliggjøre et liv på egne premisser. Det har også som siktemål å fremme brukerens behov for tilknytning og fellesskap i et personlig sosialt nettverk, herunder også til eventuelle hjelpere. Psykososialt arbeid handler også om tiltak på samfunns- og politisk nivå, slik som rettigheter, ressurser og tilgjengelighet til bolig, arbeid og aktivitetstilbud og personlig økonomi HOVEDEMNE I: Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø (12 studiepoeng) Emne A: Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode, basisdel Studiet vektlegger et klinisk fundament, og den hermeneutiske/fenomenologiske tradisjonen vil være sentral i undervisningen. Det vil også bli undervist i den empirisk/positivistiske tradisjonen slik at forskjeller mellom denne og den hermeneutiske/fenomenologiske blir tydeligere. Det legges vekt på at de to tradisjonene har ulike anvendelser. Det blir viktig å klargjøre hvilke undersøkelsesmåter som er relevante i forhold til de temaer og fenomener som er sentrale i psykisk helsearbeid til enhver tid. Aktuelle forsknings- og utviklingsprosjekter hvor ulike psykiske lidelser og/eller behandlingstilbud er tematisert, vektlegges. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne: Anvende de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i diskusjoner, prosjekter og i klinisk arbeid. Anvende de mest grunnleggende kvantitative og kvalitative metoder i diskusjoner, prosjekter og i klinisk arbeid.

4 4 Reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder brukt i helseog sosialfaglig forskning. Anvende kunnskap om forskningsetikk. Sentrale delemner Filosofi, etikk og metavitenskap Vitenskapelige tradisjoner, klinisk forskning og forskningsmetoder innenfor helse- og sosialsektoren Kritisk analyse av forskningslitteratur Læringsaktivitet Forelesninger, gruppearbeid, veiledning og selvstudier Vurderingsordninger Eksamensoppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode, gruppeeksamen. Pensum se egen liste Emne B: Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, basisdel Psykisk lidelse kan relateres både til biologiske forhold hos brukeren og sosiale og kulturelle forhold i samfunnet. Studiet legger vekt på forståelse av sosiale forhold og kultur, og hvordan disse forholdene kan knyttes til ulike måter å kommunisere på. De forskjellige behandlingsperspektiver i psykiatrisk behandling, forståelse, tilnærming og relasjon til brukeren, reflekterer også ulike oppfatninger av psykisk lidelse sett i relasjon til biologiske, sosiale og kulturelle forhold. Ulike behandlingsperspektiver er derfor et sentralt tema i dette kurset som det arbeides med både i refleksjonsgruppene og klinisk praksis. Ulike behandlingsperspektiver kan også forstås fra et vitenskapsteoretisk-filosofisk ståsted. Vitenskapsteoretisk forståelse får derfor igjen konsekvenser for forskningsfokus og klinisk metode. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne: Redegjøre for ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver og knytte disse til kliniske situasjoner Redegjøre for ulike forklaringsmodeller (biologiske, psykologiske, psykososiale) på psykisk helse og hvordan disse forklaringsmodellene henger sammen med ulike behandlingsperspektiver. Beskrive hvordan ulike behandlingsperspektiver gjenspeiler ulike vitenskapsteoretiske ståsted Beskrive ulike psykoterapeutiske perspektiver og behandlingsmodeller knyttet til psykiske lidelser Sentrale delemner Ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver Sykdomsmodellen, klassifikasjon, diagnostikk Brukerperspektivet /brukermedvirkning Etiske dilemma

5 5 Læringsaktivitet Forelesninger, refleksjonsgrupper med rollespill, veiledning, diskusjoner, klinisk praksis Vurderingsordninger Aktivitet i refleksjonsgruppe, klinisk praksis, skriftlig eksamen i 2. semester, muntlig eksamen 4. semester. Pensum se egen liste HOVEDEMNE II: Organiseringen av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser (9 studiepoeng) Emne C: Organisering, kunnskap og ledelse Å utvikle kritisk oppmerksomhet til å gjenkjenne faglige perspektiver, ideologi og praksis i måten å organisere tjenester på står sentralt. Dette kommuniserer og gjenspeiler også ulike menneskesyn og verdier. Lovverket, samarbeidet og arbeidsdelingen i feltet og tvangsbehandling vil være sentrale tema. Det psykiske helsevernets historie, kvalitetsutvikling og internkontroll vil også bli behandlet her. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne: Analysere sammenhenger mellom ulike behandlingsperspektiv, oppgaver og organisering innen feltet psykisk helsearbeid Anvende gjeldende lovverk og forskrifter innen feltet psykisk helsevern Utvikle tverrfaglig samarbeids- og utviklingsprosjekter Anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å etablere og stimulere samarbeid på ulike nivå Sentrale delemner Viktige begreper og problemstillinger innen organiseringen av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser: Organiseringen av psykisk helsevern på kommunalt og statlig forvaltningsnivå Endringsstrategier og kvalitetsutvikling Helse- og sosialpolitiske føringer og nyere faglige idealer Nye organisasjonsformer og behandlingstilbud Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Frivillige, selvhjelps- og brukerstyrte tiltak Tverrprofesjonelt samarbeid Læringsaktivitet Forelesninger, refleksjonsgrupper med rollespill, gruppearbeid, veiledning, diskusjoner, klinisk praksis Vurderingsordninger Aktivitet i refleksjonsgruppe, klinisk praksis, skriftlig eksamen i 2. semester.

6 6 Pensum se egen liste HOVEDEMNE III: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning i terapeutiske relasjoner (9 studiepoeng) Emne D: Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjons- og samspillkompetanse, basisdel En sentral innfallsport til kommunikasjons- og samspillforståelse blir vektlagt gjennom kunnskap fra utviklingspsykologi (bl.a. nyere spedbarnsforskning) og sosiologi. Dette skaper forbindelse til kunnskaper hvor studentene tilegner seg grunnleggende forståelse av begreper og sentrale teorier om selvdannelse, tilknytning, empati, dialog, språk, makt og diskurs. Å kunne gjenkjenne hvordan kommunikasjons- og samspillforståelse nedfelles og vektlegges i de ulike behandlingsperspektivene vil utdypes. Basal kunnskap om hvordan informasjon overføres og skaper mening, og hvordan vi kontrollerer og samordner verbale budskap med kroppsbevegelser, blikk, stemmebruk, berøring og nærhet/distanse. Videre handler det om hvordan vi strukturerer samhandling, definerer relasjonen, skaper og formidler følelser, påvirker andre og opprettholder identitet. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne: Redegjøre for hvordan informasjon overføres og skaper mening Beskrive sammenhenger mellom relasjon, språk og kontekst Redegjøre for kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv Beskrive hvordan kommunikasjons- og samspillforståelse nedfelles og vektlegges i de ulike behandlingsperspektivene, og kunne anvende dette i et terapeutisk samspill Anvende basale ferdigheter i systemisk intervjumetodikk Beskrive reflekterende prosesser Utarbeide genogram og nettverkskart og benytte disse i terapeutiske relasjoner Sentrale delemner Basal kommunikasjons- og samspillsteori Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv Kommunikasjonsbegreper og teori fra familieterapitradisjonen Åpne reflekterende prosesser i et språk- og samtaleperspektiv og nettverksperspektiv Systemisk intervjumetodikk Sammenhenger mellom kommunikasjon og psykopatologi Sammenhenger mellom kommunikasjon/samspillforståelse og behandlingsperspektiv Læringsaktivitet Forelesninger, refleksjonsgrupper med rollespill, veiledning, diskusjoner, klinisk praksis Vurderingsordninger Aktivitet i refleksjonsgruppe, klinisk praksis, praksisrapport, skriftlig eksamen i 2. semester, muntlig eksamen 4. semester, fordypningsoppgaven. Pensum se egen liste

7 HOVEDEMNE IV: Teori og etikk i terapeutiske relasjoner (12 studiepoeng) HOVEDEMNE V: Utvikling og utøvelse av terapeutisk kompetanse (18 studiepoeng) Emne E: Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, fordypningsdel Her utdypes tema fra emne B, basisdel. Det skal legges vekt på at studentene bevisstgjøres teoretiske og faglige fundamenter fra egne fag, fra felles innholdsdel og ut fra personlige livs - og arbeidserfaringer. Dette gjøres ved at studentene oppmuntres til å bringe inn og ta i bruk kunnskaper og perspektiver fra egne fag, og skape forbindelser til kliniske perspektiver gjennom undervisning, pensum, praksis, veiledning og refleksjon. Siktemålet er å utvikle forståelse og kritisk innsikt i forhold til terapeutiske handlinger og ta i bruk eksisterende teori og perspektiver for å gi disse handlingene ytterlige mening og tydeliggjøre det komplekse i samhandlingssituasjoner. Utvikling i bruk av egne følelser og reaksjoner i ulike kliniske situasjoner er også viktig for å forstå og forholde seg terapeutisk og målrettet i allianseskapende arbeid. Trening i tydeliggjøring av egne grenser er en viktig utfordring hvor nærheten til andres lidelse også blir nærhet til egen smerte og tilkortkommenhet. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne: Anvende psykoterapeutiske behandlingsperspektiver på en etisk forsvarlig måte i kliniske situasjoner Redegjøre for ulike forklaringsmodeller (biologiske, psykologiske, psykososiale) på psykisk helse og hvordan disse forklaringsmodellene henger sammen med ulike behandlingsperspektiver. Identifisere og beskrive hvordan ulike behandlingsperspektiver gjenspeiler ulike vitenskapsteoretiske ståsted Identifisere og anvende ulike psykoterapeutiske perspektiver og behandlingsmodeller knyttet til psykiske lidelser Sentrale delemner Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver Etiske refleksjoner Bevisstgjøring av personlig og faglig kompetanse Bevisstgjøring av egen rolle i samhandling med brukere Læringsaktivitet Forelesninger, refleksjonsgrupper med rollespill, veiledning, diskusjoner, klinisk praksis Vurderingsordning Aktivitet i refleksjonsgruppe, klinisk praksis, muntlig eksamen 4. semester, fordypningsoppgaven. Emne F: Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjons- og samspillskompetanse, fordypningsdel Her utdypes tema fra emne D, basisdel.

8 8 I refleksjonsgruppene, klinisk praksis/ klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass og fordypningsoppgaven fremmes bevisstgjøring systematisk gjennom et kontinuerlig fokus på kliniske situasjoner og/eller møter. Siktemålet er å forstå brukeren, situasjonen, andre - involverte og ikke-involverte, seg selv og sammenhengen mellom den kliniske situasjonen og brukerens utvikling. Faglig og personlig kunnskapsutvikling i samspill med brukere, pårørende/nettverk og system forutsetter bevissthet om eller oppmerksomhet på egne premisser, følelser, handlinger, språk, og forholdet mellom egne intensjoner og handlinger. Dette fremmes gjennom vekselvirkning mellom nærhet og distanse, gjennom å skifte mellom aktivt engasjement og refleksjon over opplevelser og erfaringer i relasjoner. Dette utdypes ytterligere gjennom dokumentasjon, systematisering og formidling av erfaringer i det skriftlige arbeidet i hovedemnene IV og V. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne: Identifisere forbindelser mellom eget fag og egne personlige livs- og arbeidserfaringer og psykoterapeutiske behandlingsperspektiver Ta i bruk og utvikle egen kreativitet og fleksibilitet i kliniske situasjoner Anvende familie- og nettverkssentrerte tilnærminger Kritisk analysere kliniske kontekster med ulike krav til tvang, kontroll og assistanse - i møte med mennesker hvor temaer som seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, aggresjons- og voldsproblematikk, selvmordsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykose er sentrale - i møte med mennesker med biologisk betingede kommunikasjonsforstyrrelser - i møte med katastroferammede - i møte med etiske dilemma Studenten skal kunne anvende denne kunnskapen i forhold til: samspill med enkeltindivider case management strategier ansvarsgrupper Studenten skal: kunne utrede, systematisere, identifisere og dokumentere behov, i tillegg til å gjennomføre og evaluere tiltak utføre sitt arbeid med solid etisk og juridisk forankring kunne innfri hovedmålsettingene i psykososialt arbeid Sentrale delemner Basal kommunikasjons- og samspillsteori Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv Kommunikasjonsbegreper og teori fra familieterapitradisjonen Åpne reflekterende prosesser i et språk- og samtaleperspektiv og nettverksperspektiv Systemisk intervjumetodikk Sammenhenger mellom kommunikasjon og psykopatologi Sammenhenger mellom kommunikasjon/samspillforståelse og behandlingsperspektiv Læringsaktivitet Forelesninger, refleksjonsgrupper med rollespill, veiledning, diskusjoner, klinisk praksis Vurderingsordninger Aktivitet i refleksjonsgruppe, klinisk praksis, muntlig eksamen 4. semester

9 9 Pensum se egen liste Studie- og arbeidsformer Deltidsstudiet er organisert over to år med til sammen 11 obligatoriske ukesamlinger med teori. Kun 20 % fravær per semester i samlingsukene (plenumsundervisning) tolereres. I tillegg til ukesamlingene må studentene delta i obligatoriske refleksjonsgrupper (minimum 20 møter i løpet av studiet) og gjennomføre klinisk praksis eller klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass (7 uker). Videre forutsetter høgskolen at studentene kan disponere minst ti arbeidsdager til veiledning og arbeid med fordypningsoppgaven. Studiet legger hovedvekten på utvikling av terapeutisk kompetanse. Studentaktive og tverrfaglige arbeidsformer kommer derfor i fokus og blir vektlagt. I tillegg til forelesning vil det bli benyttet undervisningsmetoder som gruppearbeid og rollespill i tverrfaglig sammensatte grupper, slik at felles problemstillinger kan belyses ut fra de ulike yrkesgruppenes perspektiv. Det forutsettes at studentene anvender sine kunnskaper og erfaringer fra grunnutdanning og arbeidsliv. Studentaktive arbeidsformer inkluderer for eksempel arbeid i refleksjonsgrupper og framleggelser av litteratur og klinisk materiale. Refleksjonsgruppene (12 studiepoeng totalt= 5 studiepoeng første studieår og 7 studiepoeng andre studieår ): Refleksjonsgrupper er en sentral arbeidsmetode i studiet. Fokus i gruppene er utvikling og utøvelse av psykoterapeutisk kompetanse gjennom felles refleksjon med utgangspunkt i kliniske samspill. Hva kan man si og gjøre for å skape en åpen dialog med mennesker med psykiske lidelser? En tilstreber en tverrfaglig sammensetning av gruppene og at deltakerne gjerne har ulik praksisbakgrunn. Det er lagt 100 timer av studiet til refleksjonsgruppene mellom ukesamlingene. Gruppene skal møtes minimum 5 ganger per semester. Deltakelse på refleksjonsgruppemøtene er obligatorisk, og gruppene fungerer som faste enheter over to studieår. Kun 10 % fravær per år tolereres. Veileder skal være tilstede 10 timer per semester. Veileder skal tilføre praktisk klinisk kunnskap om de sentrale behandlingsretningene, fremme refleksjon og tydeliggjøre studentenes læringsforutsetninger. Veileder er også pålagt å vurdere hver enkelt students innsats i form av forberedelse til, og aktiv deltakelse på hvert gruppemøte. Det skal skrives referat fra hver gruppesamling. Referatet må godkjennes av veileder. De fleste av studentene er ansatte i første- og andrelinjetjenester i løpet av studietiden. Dette gir gode muligheter til å integrere og kombinere eksempler fra praksis med det teoretiske lærestoffet. Det er studentene som har ansvaret for å ha med klinisk materiale til gruppetimene og ha gjennomgått aktuell litteratur på forhånd. Refleksjonsgruppene vil fungere rettledende og fylle rommet mellom praksis og teori. Se eget vedlegg til studieplanen: Refleksjonsgruppene - retningslinjer Klinisk praksis eller klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass (5,5 studiepoeng): Studentene skal i 3. semester gjennomføre 7 ukers veiledet klinisk praksis. 1 av disse ukene kan studenten benytte til hospitering ved andre institusjoner, men bare hvis de 6 øvrige praksisukene blir avviklet sammenhengende ved et praksissted. All hospitering må være innen feltet psykisk helsearbeid og dokumentert for å bli godkjent. Praksisstudien kan alternativt gjennomføres som klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. Studentene skal da fritas fra alle ordinære arbeidsoppgaver ved arbeidsplassen

10 10 slik at fokus rettes mot prosjektet. Arbeidsplassens ledelse må være inneforstått med ovennevnte og legge forholdene til rette for at dette kan la seg gjennomføre. Høgskolen skal på forhånd godkjenne klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass på grunnlag av en skriftlig prosjektskisse som leveres høgskolen innen april andre semester. Prosjektskissen skal også godkjennes av ledelsen ved den aktuelle arbeidsplassen. Se eget vedlegg til studieplanen: Klinisk praksis- retningslinjer. Se eget vedlegg til studieplanene: Klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass retningslinjer Forskningsforberedende ferdighetstrening Studentene gis forskningsforberedende ferdighetstrening gjennom undervisning, gruppearbeid og skriftlig arbeid i form av innleveringsoppgaver. Arbeidskravene og oppgavene som gjennomføres er som følgende: 1. Drøfting av vitenskapsteoretiske perspektiv med utgangspunkt i en problemstilling som er relevant for kliniske hjelperelasjoner. Ivaretas gjennom innleveringen av skriftlig gruppeoppgave i vitenskapsteori og forsknigsmetode, jf punkt Planlegging av en kvalitativ undersøkelse og kritisk vurdering av kvalitative forskningsartikler med bakgrunn i forskningskrav- og prinsipper. Ivaretas gjennom innlevering av en skriftlig gruppeoppgave i vitenskapsteori og metode, jf punkt og fordypningsoppgaven, jf punkt Planlegging av en kvantitativ undersøkelse og kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler med bakgrunn i forskningskrav- og prinsipper. Ivaretas gjennom innlevering av en skriftlig gruppeoppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode, jf punkt og fordypningsoppgavene, jf punkt Gjennomføring av litteratursøk for innhenting av relevant litteratur knyttet til fordypningsoppgavens tematikk og problemstilling. Ivaretas gjennom arbeidet med fordypningsoppgaven, jf punkt Presentasjon og analyse av en klinisk situasjon med utledning av kunnskap som har betydning for klinisk praksis. Framstillingen av dette utformes som narrativ/fortelling med fokus på kliniske hjelperelasjoner og/eller som kasusillustrasjoner. Det må gjøres rede for hvordan empirien er framkommet (kilder og kontekst). Ivaretas gjennom arbeidet med refleksjonsrapport i etterkant av klinisk praksis, jf punkt og gjennom arbeidet med fordypningsoppgaven jf punkt Arbeidet i obligatoriske refleksjonsgrupper vil være en arena for kontinuerlig forskningsforberedende ferdighetstrening, jf punkt Vurderingsordninger 1. Gruppeoppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode (7,5 studiepoeng) Oppgaven tar utgangspunkt i en gitt klinisk situasjon. Studentene skal beskrive ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og drøfte kunnskapsbehovene ut fra perspektivene. Deretter skal studentene konstruere undersøkelser med et kvantitativt og et kvalitativt design, og drøfte hvordan designene kan gi ytterligere kunnskap. Maksimum 4000 ord. Gruppa kan bestå av minimum to og maksimum fire studenter. Gruppene oppnevnes med utgangspunkt i refleksjonsgruppene.

11 11 Skriftlig gruppeinnlevering. En intern sensor bedømmer med bestått/ikke bestått. 2. Individuell eksamen i psykisk helsearbeid basisdel (10 studiepoeng) Etter hovedemne I -III avlegges en 6 timers skriftlig skoleeksamen. Denne eksamenen er kasusbasert og har som hovedfokus å få frem studentenes kunnskaper og ferdigheter innenfor de ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektivene. I tillegg vil all pensumlitteratur innenfor hovedemne I III være aktuell. Skriftlig individuell skoleeksamen. En intern og en ekstern sensor bedømmer med gradert karakter. 3. Klinisk praksis inklusive praksisrapport eller klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass inklusive prosjektrapport (5,5 studiepoeng) Jfr. vedleggene til studieplanen: Klinisk praksis- retningslinjer eller Klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass retningslinjer. I tilknytning til klinisk praksis skrives en individuell oppgave i form av en refleksjonsrapport på maksimum 1500 ord. Rapporten skal beskrive en eller flere situasjoner fra praksis. Disse skal analyseres i lys av hovedmål og de ideelle hensiktene med praksisstudiene. I tilknytning til klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass skrives en individuell oppgave i form av en prosjektrapport på maksimum 4000 ord. Praksisstedet godkjenner studentenes oppmøte og at studenten har deltatt i de oppgavene som beskrives i vedleggene til studieplanen Klinisk praksis retningslinjer eller Klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass retningslinjer. En intern sensor bedømmer endelig klinisk praksis inkl praksisrapport/ klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass inkl prosjektrapport til bestått/ikke bestått. For å få begynne i klinisk praksis/ klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass må studenten ha bestått individuell eksamen i psykisk helsearbeid basisdel. 4. Fordypningsoppgave (15 studiepoeng) Jfr. vedlegg til studieplanen: Fordypningsoppgave retningslinjer. Studenten skal levere en fordypningsoppgave i siste semester. Fordypningsoppgaven skal være rettet inn mot studentens eget fagområde i psykisk helsearbeid, og inneholde drøfting av en eller flere sentrale problemstillinger som er relatert til praksis. Fordypningsoppgaven skal ta utgangspunkt i et narrativ/ en fortelling med fokus på terapeutiske relasjoner og/eller kasusillustrasjoner. Dette danner oppgavens analytiske enhet. Oppgaven kan ikke være en ren teoretisk oppgave. Oppgaven skal bære preg av studentens selvstendige vurderinger og vise evne til å behandle stoffet saklig, kritisk og analytisk. Studentene må foreta et litteratursøk for innhenting av relevant litteratur knyttet til fordypningsoppgavens tematikk og problemstilling og redegjøre for søket. Maksimum ord. En intern og en ekstern sensor bedømmer oppgaven med gradert karakter. For å motta veiledning og få vurdert fordypningsoppgaven må studenten ha bestått eksamen i studiets basisdel (gruppeoppgaver i vitenskapsteori og forskningsmetode og individuell eksamen i psykisk helsearbeid basisdel). 5. Refleksjonsgruppe (12 studiepoeng totalt = 5 studiepoeng første studieår og 7 studiepoeng andre studieår) Jfr. vedlegg til studieplanen: Refleksjonsgruppene retningslinjer. Fokus i refleksjonsgruppene er utvikling og utøvelse av terapeutisk kompetanse gjennom felles refleksjon med utgangspunkt i kliniske situasjoner.

12 12 Gruppene skal møtes minimum 5 ganger per semester. Deltakelse på refleksjonsgruppemøtene er obligatorisk, og gruppene fungerer som faste enheter over to studieår. Kun 10 % fravær per år tolereres. Veileder er pålagt å vurdere hver enkelt students innsats i form av forberedelse til, og aktiv deltakelse på hvert gruppemøte. Det skal skrives referat fra hvert gruppemøte. Referatet skal godkjennes av veileder. Veileder er intern sensor og bedømmer med bestått/ikke bestått. 6. Avsluttende eksamen i kliniske tema (10 studiepoeng) Modul 1 b: Psykisk helsearbeid Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid avsluttes med en individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i kliniske tema (kasuistikk) som kan være hentet fra hele studiets pensum. Det er avsatt en totaltid på 60 minutter per student. Dette inkluderer kandidatens forberedelser inne hos sensorene, selve høringen, sensorenes diskusjon og vurdering i etterkant og avgivelse av karakter. En intern og en ekstern sensor bedømmer eksamen med gradert karakter. Eksamenskoder og vurderingsformer for Kode Emne Sp Vurdering 1. sem 2. sem VFM001 Hovedemne 7,5 Bestått/ Vitenskapsteori, I Ikke Bestått forskningsetikk og metode (start høst, innlevering vår) VPH720 Individuell eksamen i psykisk helsearbeid basisdel VPH721 Refleksjons - gruppe 1. semester Hovedemne I III Hovedemne I - III 10 Gradert karakter 2,5 Bestått/ Ikke Bestått 3. sem 4. sem Vurderingsform Gruppeinnlevering på Fronter Hjemmeeksamen Intern sensor Individuell skriftlig skoleeksamen (6 timer) Anonym Intern og ekstern sensor Obligatoriske studiegrupper med veileder (eksamensforberedende) Veileder er sensor VPH722 Refleksjons Hovedemne 2,5 Bestått/ ikke Obligatoriske studiegrupper

13 13 - gruppe 2. semester VPH723 Kliniske studier inkl praksisrapport eller Klinisk utviklingsprosjekt på egen arb.plass inkl prosjektrapport VPH724 Fordypningsoppgave VPH725 Refleksjons - gruppe 3. semester VPH726 Refleksjons gruppe 4. semester VPH727 Avsluttende eksamen i Kliniske Tema I - III Bestått med veileder (eksamensforberedende) Veileder er sensor Hoved emne III - V Hoved emne IV og V Hoved emne IV og V Hoved emne IV og V Hoved emne I V 5,5 Bestått/ Ikke Bestått 15 Gradert Karakter 3,5 Bestått/ Ikke Bestått 3,5 Bestått/ Ikke Bestått 10 Gradert Karakter Tils. 60 2, ,5 Klinisk praksis inkl praksisrapport (Fronter) eller Klinisk utviklingsprosjekt på egen arb.plass inkl prosjektrapport (Fronter) 7 uker varighet Intern sensor Individuell innlevering på Fronter Hjemmeeksamen Intern og ekstern sensor Obligatoriske studiegrupper med veileder (eksamensforberedende) Veileder er sensor Obligatoriske studiegrupper med veileder (eksamensforberedende) Veileder er sensor Individuell muntlig skoleeksamen Intern og ekstern sensor

Videreutdanning i psykisk

Videreutdanning i psykisk Studieplan master 1. år Studieretning 1 b: Videreutdanning i psykisk helsearbeid (VIPH) Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid 60 studiepoeng Foto: Jogeir Berg Studieplanen bygger på Rammeplan for

Detaljer

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon 4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon Emnekode: 4PH7701 Studiepoeng: 30 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Emneoversikt:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Omsorg ved alvorlig sykdom og død Beskrivelse Omsorg ved alvorlig sykdom og død er første del i et tverfaglig mastergradsstudium i helse- og sosialfag.hovedfokuset er rettet mot kliniske

Detaljer

Studieplan for masterstudiet i helse- og sosialfag Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper

Studieplan for masterstudiet i helse- og sosialfag Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper Studieplan for masterstudiet i helse- og sosialfag Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper Revidert studieplan godkjent i studieutvalgsmøte 03.02.2014 Heidi V. Haavardsen Dekan Studieplan for

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 60 studiepoeng Etter fullført utdanning kan man søke innpass i 2.året i Mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Aldring og eldreomsorg (2.del)

Aldring og eldreomsorg (2.del) Fagplan for videreutdanning i Aldring og eldreomsorg (2.del) i Cuprija, Serbia 30 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2006 Godkjent avdelingsstyret AHS Basert på fagplan

Detaljer

MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER. Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05)

MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER. Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: SOSIALPEDAGOGIKK - MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER Kode: SO130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05) Studieplan Skolebasert

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR VIDEREUTDANNING I HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID. 60 studiepoeng

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR VIDEREUTDANNING I HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID. 60 studiepoeng RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR VIDEREUTDANNING I HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID 60 studiepoeng Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1 INNHOLD FORORD...3 Begrunnelse for

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død

Studieplan. Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død Studieplan Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død 1. år i en mastergrad i helse- og sosialfag- Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent februar 2011 Kari

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Master i helsevitenskap. Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12

Master i helsevitenskap. Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12 Master i helsevitenskap Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12 1 Bakgrunn for studiet Bygger på tverrfaglig master som ble etablert i 2005 (Master i helse og sosialfag med fokus på brukerperspektiv)

Detaljer

3.1 Modul 1a: Aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) *)

3.1 Modul 1a: Aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) *) 3.1 Modul 1a: Aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) *) Foto: Arne Strømme *) Studiets Modul 1 a bygger på Rammeplan for Videreutdanning i aldring og eldreomsorg, fastsatt av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID. Bodø Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted

Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID. Bodø Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID Bodø 04.05.07 Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted Historikk NOKUT arbeidet Mål l og mening med videreutdanning i psykiske helsearbeid De enkelte modulene

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 1.år i en mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent i studieutvalgsmøte

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning i rus, avhengighet og psykisk

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker 1 Fagplan Modul 1: Felles innholdsdel 1. semester: Varighet ca.5 uker Formålet med denne modulen er at studenten har utviklet nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID

ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID Kode: BARNUNG160-B Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Høgskolestyret i møte den 16.juni 2004 (sak 038/2004) med senere

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Studieplan. Coaching del 3

Studieplan. Coaching del 3 Studieplan Coaching del 3 Fokus på coaching av kreativitet, entrepenørskap og innovasjon i organisasjoner. 30 studiepoeng 2 1. Innledning Dette studiet fokuserer på kreativitet, entrepenørskap og innovasjon.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 1.år i mastergrad i helse og sosialfag; kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent i studieutvalgsmøte

Detaljer

Videreutdanning i psykisk helsearbeid, 60 studiepoeng, Heltid Mastergrad 1. studieår, 60 studiepoeng, Heltid

Videreutdanning i psykisk helsearbeid, 60 studiepoeng, Heltid Mastergrad 1. studieår, 60 studiepoeng, Heltid Videreutdanning i psykisk helsearbeid, 60 studiepoeng, Heltid - Mastergrad 1. studieår, 60 studiepoeng, Heltid - Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø, Organisering av tjenestene for mennesker

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fagplan i kristendoms-, religions-, og livssynskunnskap (KRL010) studieåret 2004-2005 Fag: KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP Kode: KRL010 Studiepoeng:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan 2016/2017. Helsesøsterutdanning. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2016/2017. Helsesøsterutdanning. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Helsesøsterutdanning Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Helsesøsterutdanningen er en videreutdanning som er organisert som et deltidsstudium over to år, og utgjør 60 studiepoeng.

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

Studieplan. Kompetanseoppbygging i flerkulturelt arbeid i kommunene. 15 studiepoeng

Studieplan. Kompetanseoppbygging i flerkulturelt arbeid i kommunene. 15 studiepoeng Studieplan Kompetanseoppbygging i flerkulturelt arbeid i kommunene 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 10.mars 2005 Revidert avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan 2015/2016. Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan 2015/2016 Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Beskrivelse Studiet i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet er rettet mot tiltak og tjenester for funksjonshemmede, med spesielt fokus på mennesker

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I DIAKONI Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 Studiets fagforståelse og profil... 3 Målgruppe og opptakskrav... 4 Planens struktur...

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i. familieråd. 10 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i. familieråd. 10 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i familieråd 10 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 14.06.00 Etableringstillatelse godkjent av høgskolestyret

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Studieplan. inklusive fagplaner for

Studieplan. inklusive fagplaner for Studieplan Mastergradsstudium i helse- og sosialfag- Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (Master of Health and Social Care - Clinical Relations to Vulnerable Patients/Clients) (120 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

STUDIEPLAN-MASTER 1. ÅR 2014-2016

STUDIEPLAN-MASTER 1. ÅR 2014-2016 STUDIEPLAN-MASTER 1. ÅR 2014-2016 EMNE 1A: VIDEREUTDANNING I ALDRING OG ELDREOMSORG Foto: Arne Strømme Fagansvarlig: Høgskolelektor Ragnhild Sættem (Revidert. 19. febr.-2014) Ragnhild.sattem@himolde.no

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 PSHDE Videreutdanning i psykisk helsearbeid Fagplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid fastsatt av

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer