Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge"

Transkript

1 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 60 studiepoeng Etter fullført utdanning kan man søke innpass i 2.året i Mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper ved Høgskolen i Molde Utarbeidet på grunnlag av Kravspesifikasjon fra Sosial- og helsedirektoratet. Godkjent i høgskolestyret ved Høgskolen i Molde 6. juni Studieplanen er revidert og ajourført mars 2009, nov. 2009, juni 2010, februar 2012 og juni 2012.

2 INNHOLD Forord s. 3 1 INNLEDNING s Bakgrunn for studiet s Opptakskrav s Målgrupper s Sluttkompetanse/forventet læringsutbytte s OPPBYGGING, ORGANISERING OG INNHOLD I STUDIET s Oppbygging av studiet s Innhold i studiet s STUDIE OG ARBEIDSFORMER s Organisering av studiet s Utviklingsprosjekt/ fordypningsoppgave s Handlings og refleksjonsgrupper s FRAVÆR s PENSUM s VURDERINGSORDNINGER s.13 2

3 FORORD Regjeringen la fram en egen strategiplan for barn og unges psykiske helse.sammen om psykisk helse i 2003, der et av tiltakene var å opprette en ny tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Høgskolen i Molde har siden 2007 utdannet tre kull med studenter i denne videreutdanningen. Mellom 15 og 20 prosent av alle barn og unge i Norge har psykiske plager som påvirker deres funksjonsnivå. Blant åringene har rundt 17 prosent psykiske plager, 25 prosent av jentene, 9 prosent av guttene. I alt 8 prosent av landets barn og unge har en psykisk lidelse som er behandlingstrengende. I Oslo er andelen høyere, antakelig rundt 10 prosent, i distriktene er andelen lavere, antakelig rundt 6 prosent. (Folkehelseinstituttet 2012) barn i Norge tilhører familier hvor minst én av foreldrene har psykiske lidelser eller misbruker alkohol. Av disse har foreldre med alvorlige lidelser. Det er stor variasjon mellom barna, og mange klarer seg bra. I løpet av det siste året levde barn (37 prosent) med en eller to foreldre med en psykisk lidelse, mens barn (8 prosent) hadde minst én forelder som misbrukte alkohol. Totalt hadde barn (40 prosent) foreldre i en eller begge gruppene. Helsepersonell og andre virksomheter må dessuten være kjent med plikten de har til å kartlegge familier med barn, særlig ved alvorlige tilstander der barna kan være i behov av behandling og oppfølging. Vi må ha et stort fokus på familier og barn hvor foreldrene har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk og gi hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig. Bare slik kan vi forbygge alvorlige konsekvenser for barna. (Utdrag fra rapport fra Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helsedirektoratet 2011) Omfanget av psykiske vansker hos barn og unge krever et mer desentralisert og lokalbasert hjelpetilbud. Det må involvere alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. En må tidligere fange opp barn og unge i risiko og gi hjelp og behandling til de som trenger det. Et større fokus på forebygging og samhandling forutsetter å styrke den tverrfaglige kompetansen i kommunen. Dette studiet er laget for å bedre det tverrfaglige hjelpearbeidet for barn og unge, og for å videreutvikle det lokale hjelpetilbudet for denne gruppen Utdanningen er yrkesrettet og praksisnær, den kan inngå som første del av mastergrad i helse- og sosialfag kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper ved Høgskolen i Molde. Forutsetningen er at søkere oppfyller de øvrige opptakskravene og at studenter oppnår å bli tatt opp som student ved mastergradens andre del. Utdanningen kan også søkes innpasset i relevante mastergradsstudier ved andre høyere utdanningsinstitusjoner. Søknad om innpassing må sendes til aktuell institusjon. 3

4 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for studiet Utdanningen inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. Utdanningen er et oppdragsstudium fra Helsedirektoratet. Det ble i 2006 laget en kravspesifikasjon fra daværende Sosial- og helsedirektoratet om organisering og innhold i studiet. Studiet fokuserer på mennesker i alderen 0 23 år og har tre hovedmål: Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov. Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene Fokusere på mestring i og av dagliglivet Høgskolen i Molde forplikter seg til å samarbeide med brukerorganisasjoner i denne videreutdanningen. Brukerne skal trekkes inn i utdanningen for å operasjonalisere brukerperspektivet. 1.2 Opptakskrav Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi, og minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Det er utarbeidet egne opptaksregler, og herunder retningslinjer for vurdering av realkompetanse. Alle deltakere må arbeide direkte med barn og/eller ungdom gjennom studiet, dette må dokumenteres. Langvarige arbeidsavbrudd (eksempelvis langvarige sykmeldinger) må diskuteres med studieledelsen. Høgskolen i Molde vil søke å inngå en forpliktende avtale om samarbeid med studentens arbeidsgiver. Avtalen konkretiserer et samarbeid der utdanningen inngår som en del av kommunens tjenesteutviklingsprogram og kompetanseplaner. Det skal tilstrebes at minimum 2 ansatte fra samarbeidende etater/virksomheter i disse kommunene/helseforetakene deltar i utdanningsprogrammet. Disse prioriteres ved opptak. Det er en intensjon at det knyttes kontakt mellom Høgskolen og arbeidsgiverne som gir arbeidsgiver mulighet for innspill til utdanningen og tanker for hvordan arbeidsgiver skal benytte den nyervervede kompetansen. Ved konkurranse om studieplass skal arbeidsgivers behov for kompetanse veie tungt. 4

5 1.3 Målgrupper Høgskolen skal tilrettelegge videreutdanningen for en flerfaglig målgruppe innen de fagområdene som er nevnt under punkt 1.2. Det vil bli lagt vekt på å få til geografiske og tverrfaglig sammensatt studentgrupper. Søkere kan være - ansatte i barnehager - ansatte i skoler - ansatte i pedagogisk-psykologiske tjeneste - ansatte i helse- og omsorgstjenester - ansatte i kriminalomsorgen og politi - ansatte i kultur- og fritidssektoren 1.4 Sluttkompetanse/forventet læringsutbytte En kandidat med fullført utdanning skal: Kunnskap: Ha erkjent og utviklet sin fagpersonlige kompetanse til systematisk, kritisk og etisk refleksjon i praksis. Ha inngående kunnskap om vanlige psykososiale vansker og psykiske problemer og lidelser hos barn, ungdom og unge voksne. Ferdigheter: Kunne initiere, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, ungdom og unge voksne. Skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnende tjenestetilbud til barn, ungdom og familier med behov for hjelp. Generell kompetanse: Ha kompetanse til å kritisk vurdere hvordan organisering av tjenesteapparatet kan påvirke barn, unge og deres familier. Kunne initiere, gjennomføre og evaluere lokale utviklingsprosjekter i samarbeid med aktuelle instanser og brukere i egen kommune. 5

6 2.0 OPPBYGGING, ORGANISERING OG INNHOLD I STUDIET 2.1 Oppbygging av studiet Studiet er en tverrfaglig og tverretatlig videreutdanning, organisert som et deltidsstudium over 2 år. Studiet består av 4 hovedemner. De fire hovedemnene er: 1) Kompetanse- og tjenesteutvikling (A) 2) Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne (B) 3) Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn, ungdom og unge voksne (C) 4) Psykososialt arbeid ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer (D) Hovedemne A er et langsgående emne gjennom hele studiet. Oppmerksomheten rettes mot utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger i praksis. Emnet knyttes tett opp til veiledning i praksis og konkrete utviklingsprosjekter som strekker seg gjennom begge årene. Hovedemne A B C D Fullført videreutdanning Kan søke innpass i 2.året i Mastergrad i helse og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper ved Høgskolen i Molde 15 studiepoeng 15 studiepoeng 30 studiepoeng Vitenskapsteori og metode Kliniske hjelperelasjoner Mastergradsoppgave 6

7 2.2 Innhold i studiet Hovedemne A Kompetanse og tjenesteutvikling Læringsutbytte: Ved å fullføre dette emnet, forventes det at studenten vil være i stand til å; Anvende de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i diskusjoner, prosjekter og i klinisk arbeid. Anvende de mest grunnleggende kvantitative og kvalitative metoder i diskusjoner, prosjekter og i klinisk arbeid. Reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder brukt i helse- og sosialfaglig forskning. Anvende kunnskap om forskningsetikk. Analysere hvordan sammenhenger mellom psykisk helse og biologiske, psykologiske, kulturelle, sosiale og samfunnsmessige forhold gjenspeiles i fagteorier og behandlingsperspektiver. Sentrale delemner: Filosofiske og vitenskapsteoretiske perspektiver og forståelse. Kvantitativ og kvalitativ forskning og forskningsmetoder. Barn- og ungdoms psykiske helse historiske utviklingslinjer, nåtidige problemstillinger og framtidige utfordringer. Barn og unge, deres familier og nettverk, med utgangspunkt i ulike terapeutiske forståelser, holdninger og ferdigheter o fra dynamiske retninger o fra kognitive/adferdsanalytiske retninger o fra familie-/ språk og systemanalytiske retninger o fra kulturpsykologiske retninger Samfunnsvitenskapelige perspektiver samfunnsskapte belastninger og bidrag til helsefremmende arbeid. Tjenesteutvikling og endringsarbeid om ansvar og tverrprofesjonelt samarbeid. Læringsaktivitet: Forelesning, gruppearbeid til eksamen, handlings og refleksjonsgrupper, refleksjonsnotater og selvstudie. Vurderingsordninger: Eksamensoppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode, gruppeeksamen. Deltagelse i handlings og refleksjonsgruppe. 7

8 Hovedemne B Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne Læringsutbytte: Ved å fullføre dette emnet, forventes det at studenten vil være i stand til å; Vise helhetlig forståelse for barn og ungdoms psykiske helse og kunne identifisere tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse. Vise forståelse for, og kunnskap om, grunnleggende vilkår for å fremme og videreutvikle barn og ungdoms evner til å mestre livskriser og psykososiale belastninger. Analysere faglige problemstillinger historiekritisk og reflektert i forhold til ulike perspektiver på normalitet og normalutvikling hos barn, ungdom og unge voksne og deres nærmiljø. Anvende kunnskaper om ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer. Sentrale delemner: Psykososial beskyttelse og risiko. Perspektiver på barndom, ungdom og kultur om oppvekstvilkår, utviklingshistorie, identitetsdannelse, gruppetilhørighet, kropp, kjønn og seksualitet. Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv tilknytning og selvdannelse. Kliniske tilstandsbilder hos barn og unge forståelse og behandlingsoversikt. Barn og ungdom som lever i disharmoniske familier. Barn og ungdom som lever i familier med alvorlige psykiske lidelser, familier med vold eller rusproblematikk, omsorgssvikt. Læringsaktivitet: Forelesning, handlings og refleksjonsgrupper, refleksjonsnotater og selvstudie. Utkast til skriftlig prosjektplan for utviklingsprosjekt leveres i slutten av andre semester. Vurderingsordninger: Deltagelse i handlings og refleksjonsgruppe. Individuell hjemmeeksamen. 8

9 Hovedemne C Organisering og samordning av tjenestetilbudene ungdom og unge voksne Læringsutbytte: Ved å fullføre dette emnet, forventes det at studenten vil være i stand til å; Analysere politikkutforming, rettigheter og samhandling mellom brukere og profesjonelle. Analysere rammer og innhold i lover, forskrifter og andre samfunnsbestemte forhold som regulerer og styrer det psykososiale arbeidet overfor barn, ungdom og unge voksne. Vise kunnskaper om tjenestetilbudet oppbygging lokalt, ha oversikt over lokale og regionale tiltak som har til hensikt å påvirke barn og unges psykiske helse. Identifisere strukturer som er fremmende og hemmende for barns og unges utvikling. Anvende kunnskap knyttet til organisering og samordning av tjenestetilbud for barn og unge. Initiere teamarbeid og prosjekt knyttet til tiltak og ordninger som inkluderer alle barn ved å fokusere på mangfold, fellesskap, deltaking, og ellers ha et særskilt fokus på hjelp som møter det enkelte barns behov. Sentrale delemner: Overordnede konvensjoner, lover og forskrifter. Forvaltning av taushetsplikt i praksis. Organisering og samordning av kommunale, fylkeskommunale, regionale og statlige tjenester til barn og unge. Samarbeidskunnskap internt i organisasjon og mellom organisasjoner. Individuell plan brukerstyrte tjenester. Frivillige, selvhjelps og brukerstyrte tiltak. Migrasjon og psykisk helse Læringsaktivitet: Forelesning, planlegge, gjennomføre utviklingsarbeid/dialogkonferanse i gruppe, handlings og refleksjonsgrupper, selvstudier. Vurderingsordninger: Deltagelse i handlings og refleksjonsgruppe. Planlegging, gjennomføring og evaluering av utviklingsprosjekt. 9

10 Hovedemne D Psykososialt arbeid ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer Læringsutbytte: Ved å fullføre dette emnet, forventes det at studenten vil være i stand til å; Kartlegge, identifisere og styrke ressurser i hjem, barnehage, skole og nærmiljøet som øker barn og unges evner til å mestre belastende psykososiale levekår, og kjenne til ulike strategier og arbeidsmåter som minsker slike psykososiale belastninger. Legge til rette for barn og unges utvikling, i et samarbeid med barnet, familie og nettverk. Analysere barn og unges utfordringer og vansker og foreslå tiltak basert på kunnskap på feltet. Vise kunnskap om eget ansvarsområde og evne til å anvende eget fags særegne bidrag i psykososialt arbeid med barn, ungdom og unge voksne. Sentrale delemner: Forebyggende og helsefremmende psykososialt arbeid med barn og unge konkrete eksempler. Kartlegging av psykososiale risikofaktorer og sosiale beskyttelsesfaktorer i lokalmiljøet Behovs og brukerstyrt tjenesteutvikling som understøtter barn, ungdom og pårørendes kompetanser og ressurser. Yrkesferdigheter knyttet til å styrke barn, unge og deres familier til initiativ og medvirkning. Hvordan ulike arbeidssteder og arbeidsmåter i fht barn og ungdom med psykososiale utfordringer forståelse, vurderinger og handlingsalternativer sett fra ulike perspektiv. Læringsaktivitet: Forelesninger, handlings og refleksjonsgrupper, selvstudier. Vurderingsordninger: Deltagelse i handlings og refleksjonsgruppe. Skriftlig fordypningsoppgave med utgangspunkt i utviklingsprosjekt. Muntlig individuell skoleeksamen. 10

11 3.0 STUDIE OG ARBEIDSFORMER 3.1 Organisering av studiet Studiet gjennomføres over 2 år (4 semestre) med til sammen 12 samlinger over 5 dager med forelesninger, gruppearbeid, egen fordypning og egne framleggelser av artikler og materiale fra praksis. Studentene skal i hele studietiden delta i handlings- og refleksjonsgrupper (totalt 60 timer) med veileder fordelt med 15 timer pr. semester. Det skal tilstrebes å ha minst 5 gruppesamlinger, med veileder, i semesteret. Handlings og refleksjonsgruppen skal samlet gjennomføre et utviklingsprosjekt og levere en felles fordypingsoppgave basert på dette prosjektet. Tid til dette arbeidet kommer i tillegg til samlinger og handlings- og refleksjonsgrupper. 3.2 Utviklingsprosjekt /fordypningsoppgave De siste tiårene er kommunal organisering av tjenestetilbud under stadig omorganisering og nye behov skal dekkes. Tjenester er i stadig utvikling. Brukere stiller nye krav, og tjenesteytere må endre tjenestene slik at de dekker brukernes behov på bedre måter. All omorganisering påvirker forholdet mellom tjenestetilbud. Det kan skape stress og påvirke kvaliteten på tilbudet. Derfor er utvikling av tjenestetilbud og samarbeid mellom ulike etater en viktig del av dette studiet. Studentene skal lære å planlegge, styre og evaluere slike utviklingsprosesser. Hver handlings- og refleksjonsgruppe har ansvar for å gjennomføre et utviklingsprosjekt relatert til arbeidssted/ kommune. Utviklingsprosjektet skal basere seg på positiv psykologi og brukermedvirkning. Studentene vil få opplæring i dialogkonferanse som metode. Handlings- og refleksjonsgruppa må diskutere seg fram til et område for utvikling de sammen vil gå inn i. Deretter må gruppa gå gjennom kunnskap på området. Litteratur søk er en del av dette arbeidet. Tema for utviklingsprosjektet skal utformes i prosjektskisse i løpet av 2. semester og godkjennes av faglærer på høgskolen. Dernest må gruppen planlegge og gjennomføre utviklingsprosjektet. Handlings- og refleksjonsgruppe gruppa må da suppleres med brukere, dvs. representanter for de som blir berørt av utviklingsprosjektet. Vanligvis må et utviklingsarbeid forankres i ledelsen for den etaten som blir berørt. Handlings- og refleksjonsgruppa blir da utvidet til en styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppa planlegger og gjennomfører utviklingsprosjektet, gjerne som en dialogkonferanse. Etterpå bearbeider styringsgruppa resultatene og skriver fordypningsoppgave. 11

12 3.3 Handlings og refleksjonsgrupper Handlings- og refleksjonsgruppene vil være hjertet i utdanningen. hvor utvikling av kunnskap, tjenestetilbud og fagpersonlig kompetanse skal foregå. 60 klokketimer av studiet er lagt til handlings- og refleksjonsgrupper. Gruppemøtene legges hovedsakelig utenfor forelesningsdagene. Utdanningen søker å være en teoretisk praktisk utdanning. Studentene vil være i praksis hvor barn- og unge er målgruppe i minimum 50 prosent i løpet av hele studietiden. Det gir gode muligheter for å kombinere praksis med det teoretiske lærestoffet. Gruppemedlemmene kan få veiledning på enkeltsaker og organisering av hjelpetilbud i gruppa. Gruppa kan dermed fungere rettledende og fylle rommet mellom praksis og teori. Det vil også gis veiledning på utviklingsprosjektet i handlings og refleksjonsgruppene. Det vil bli tatt hensyn til geografi når gruppene etableres. Gruppene skal så langt mulig settes sammen tverrfaglig. Det er utarbeidet egne retningslinjer for arbeidet i handlings- og refleksjonsgruppene. Det føres skriftlige refleksjonsnotat av en av medlemmene i gruppa for hver gruppesamling, notatet innleveres i Fronter og tas med til neste gruppemøte. 4.0 FRAVÆR All undervisning og deltakelse i handlings- og refleksjonsgrupper og dialogkonferanser er obligatorisk. Fraværet kan ikke overstige 20 prosent i semesteret i hver av arbeidsformene. Ved fravær fra undervisning skal det skrives et teoretisk notat på tema som er gjennomgått i undervisning, 1-2 sider. Ved fravær i handling og refleksjonsgruppe skal det skrives en litteraturlogg på 1 2 sider. 5.0 PENSUM Det utarbeides en egen oversikt over pensumlitteraturen. Denne vil kunne oppdateres fortløpende gjennom pensumsartikler. Pensumbøker kan kjøpes i Odin, høgskolens bokhandel. 12

13 6.0 VURDERINGSFORMER Eksamenskoder og vurderingsformer Kode Innhold Stp Karakter VÅR HØST Utløser studiepoeng produksjon VBU Høst 2012 Vår 2013 Vitenskapsteori og metode (Innlevering vår 2013) 7,5 Bestått/ ikke bestått 7,5 Januar i 2. semester Vurderingsform Hjemmeeksamen i gruppe. Innlevering Fronter VBU VBU Handlings og refleksjonsgruppe 1.og 2. semester Inkludert prosjektskisse. Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne analyse av klinisk situasjon, hovedemne A og B 12,5 Bestått/ ikke bestått 10 Gradert karakter 7,5 5 Juni 2. semester Veileder deltar. Studentene skriver refleksjonsnotat og det føres fravær. 10 Juni 2. semester Skriftlig individuell hjemme eksamen. Innlevering Fronter Høst 2013 Vår 2014 VBU Handlings og refleksjonsgruppe 3. semester 10 Bestått/ ikke bestått 7,5 2,5 Juni 4. semester Veileder deltar. Studentene skriver refleksjonsnotat og det føres fravær. VBU Utviklingsprosjekt / dialogkonferanse/ fordypningsoppgave VBU 15 Gradert karakter Utvalgte tema fra 5 Gradert hovedemner C og D karakter (A og B er også inkludert) 7,5 7,5 Juni 4. semester Hjemme eksamen i gruppe. Kan gjennomføre og levere individuelt etter avtale. Innlevering Fronter 5 Juni 4. semester Muntlig individuell eksamen. Sum studiepoeng En intern sensor på alle eksamener med bestått/ikke bestått. To sensorer på alle eksamener med gradert karakter. 13

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Tverrfaglig videreutdanning i Psykososialt arbeid med barn og unge (2017-2019) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og styrke mestring,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Omsorg ved alvorlig sykdom og død Beskrivelse Omsorg ved alvorlig sykdom og død er første del i et tverfaglig mastergradsstudium i helse- og sosialfag.hovedfokuset er rettet mot kliniske

Detaljer

Videreutdanning i psykisk

Videreutdanning i psykisk Studieplan master 1. år Studieretning 1 b: Videreutdanning i psykisk helsearbeid (VIPH) Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid 60 studiepoeng Foto: Jogeir Berg Studieplanen bygger på Rammeplan for

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

STUDIEPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE 2017H

STUDIEPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE 2017H Institutt for sosialt arbeid STUDIEPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE 2017H Godkjent av dekan 1.4.2014 Revidert av programkoordinator desember 2015 Godkjent FHS,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Modul 1 b: Psykisk helsearbeid - Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid (60 studiepoeng) *)

Modul 1 b: Psykisk helsearbeid - Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid (60 studiepoeng) *) 1 Modul 1 b: Psykisk helsearbeid - Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid (60 studiepoeng) *) Foto: Jogeir Berg *) Studiets Modul 1 b bygger på Rammeplan for Videreutdanning i psykisk helsearbeid,

Detaljer

Studieplan for masterstudiet i helse- og sosialfag Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper

Studieplan for masterstudiet i helse- og sosialfag Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper Studieplan for masterstudiet i helse- og sosialfag Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper Revidert studieplan godkjent i studieutvalgsmøte 03.02.2014 Heidi V. Haavardsen Dekan Studieplan for

Detaljer

Studieplan for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. 60 studiepoeng

Studieplan for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. 60 studiepoeng Studieplan for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2011 Avdelingsstyret tilrår i møte 18.april 2007

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 1.år i en mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent i studieutvalgsmøte

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 1.år i mastergrad i helse og sosialfag; kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent i studieutvalgsmøte

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER

KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER Modul 4:10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. desember 2017 1. Videreutdanning for kriminaltekniske koordinatorer 1.1. Innledning Den

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Studieplan for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. 60 studiepoeng

Studieplan for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. 60 studiepoeng Studieplan for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2012 Avdelingsstyret tilrår i møte 18.april 2007

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i spesialpedagogikk er et fulltidsstudium som består av to moduler, hver på 15 studiepoeng. Progresjonen i studiet innebærer

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i. familieråd. 10 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i. familieråd. 10 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i familieråd 10 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 14.06.00 Etableringstillatelse godkjent av høgskolestyret

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Videreutdanning

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død

Studieplan. Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død Studieplan Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død 1. år i en mastergrad i helse- og sosialfag- Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent februar 2011 Kari

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Psykososialt. arbeid med barn og unge. Nytt frå Høgskulen i Sogn og Fjordane

Psykososialt. arbeid med barn og unge. Nytt frå Høgskulen i Sogn og Fjordane Psykososialt arbeid med barn og unge Nytt frå Høgskulen i Sogn og Fjordane Relevante vidareutdanningar ved HiSF Barnefagleg rettleiing Rusproblematikk og rusarbeid Spesialpedagogikk Helsepsykologi Psykisk

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan 2015/2016. Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan 2015/2016 Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Beskrivelse Studiet i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet er rettet mot tiltak og tjenester for funksjonshemmede, med spesielt fokus på mennesker

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Studentveiledning i praksis - (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Tema i studiet: Praksis som læringsarena og læringsform Veiledning - teori og praksis. Studentveiledning -

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid (våren 2017) Studiepoeng: 15 Målgruppe Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Språk, lesing, skriving utvikling og vansker (2017-2018) Studiepoeng: 30 Målgruppe Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å disse

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, 25.03.2008 Godkjent avdelingsstyret ASP.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer