Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre"

Transkript

1 Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Sted: Park Inn Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tid: , kl. 09:30-15:30 Deltakere Navn Representant for Tilstede John Kåre Knudsen Helse Vest RHF leder X Stephan Bruland Helse Vest RHF X Tim Papas Helse Sør-Øst RHF Heidi Thorstensen Helse Sør-Øst RHF X Are Edvardsen Helse Nord RHF X Remi Strand Helse Nord RHF X Mona Stedenfeldt Helse Midt-Norge RHF X Randi Sønderland Helse Midt-Norge RHF X Ågot Ligaarden Norsk Helsenett X Ketil Holden Leverandørrepresentant - observatør X Sissel Jor Leverandørrepresentant - observatør Per Haug Leverandørrepresentant - observatør Eva Stensland Servicemiljøet observatør X John Petter Skjetne Helse Midt IKT sekretariat X May Bodill Hope Helse Vest IKT sekretariat X Referat Nr. Sak Oppfølging 32/15 Godkjenning av referat og innkalling Referat og innkalling ble godkjent. 33/15 Informasjon om arketyper Silje Ljosland Bakke, HBE, informerte om arketyper. Presentasjonen ligger på 24SevenOffice under pkt 7. Presentasjoner. 34/15 Leder Fagforum deltar i møte med Styringsgruppen og Arbeidsutvalg, Nasjonalt Helseregisterprosjekt (AU NHRP) Det har ikke vært avholdt møte i interregional styringsgruppe siden forrige FMK møte. John Petter har deltatt på møte i Nasjonalt Helseregisterprosjekt. Det blir en endring i styringsgruppefunksjonen, ikke klart enda hvordan det blir. Det ble også i NHRP møte gitt informasjon om økte ambisjoner ifht bruk av NPR 1

2 data. NPR data skal bli lettere tilgjengelig, skal prøve å unngå dobbeltregistrering mm. Det ble kommentert i FMK møte at det er viktig å formidle at det er foretakene som registrerer data til NPR. Foretakssiden og spesielt de nasjonale kvalitetsregistrene må bidra som faglige drivere inn i ny bruk av NPR data. FMK ser positivt på nye initiativ i NPR, men ser med bekymring på foretakenes tilsynelatende manglende involvering i utvidet bruk av NPR. FMK ønsker ytterligere informasjon om hvordan utvidet bruk av NPR forankres i helseforetakene og hvordan man ser for seg samarbeid/samhandling i fortsettelsen. Det var enighet i FMK om at det utarbeides en uttalelse som tas med inn i AU NHRP. Uttalelsen sendes på høring i FMK først. Det ble også informert om Digitale Innbyggertjenester (Helsenorge.no) i NHRP møte. 35/15 Oversikt over eksisterende registerløsninger Status nasjonale register, Are/SKDE Are har lagt ut listen på 24SevenOffice under dagens møte. Det ble foretatt en rask gjennomgang av dokumentet. Rød skrift betyr endringer siden sist. John Petter 36/15 Rapporteket/autentisering/tilgangsstyring Det ble orientert fra utredningsarbeidet ang. klargjøring av en plan om overflytting av Rapporteket til NHN. Arbeidsgruppen har vært gjennom en kartlegging, det gjenstår noe ifht rapporteringen. Det ser ut som om at klargjøring av planen går som planlagt, ferdig til 1. mai. Rapporteket er under stabilisering i HN IKT, det er sannsynligvis mest realistisk å forvente flytting av Rapporteket i Det ble videre informert om at en eventuell flytting av Helseregister.no (påloggingsportalen) og tilgangstjenesten er utfordrende på grunn av avhengigheter i portalen til interne tjenester i HN IKT. Det kan tenkes at autentisering og tilgangsstyring bør bli værende i HN IKT, inntil en nasjonal løsning blir etablert hos NHN. Mandatet til arbeidsgruppen er basert på nasjonal strategi om flytting av nasjonale løsninger til NHN. Man må utrede skille mellom drift/produksjon og forvaltning ved ny driftsmodell. Det ble kommentert at det er viktig at nasjonale kvalitetsregistre ikke må gjøres unødvendig kostbare, f.eks. ifht lastbalansering. Kvalitetsregistrene er ikke journalsystem, med andre ord; de er ikke kritiske system. Det ble orientert om at hardware kostnaden er liten ifht den totale kostnaden på et kvalitetsregister. Det ble anbefalt å se på kravspesifikasjonen som ble gjort ifht driftsmiljøet for MRS. Det ble også kommentert at økonomikomponenten er en utfordring. Dagens 2

3 infrastruktur i HN IKT er en blanding av nasjonale og lokale (HN) løsninger. På sikt kan det bli aktuelt å flytte lokale registre til nasjonale driftsløsninger registereier styrer dette. Det ble kommentert at det har vært krevende å være i arbeidsgruppen. I prosjektet har det blant annet vært uttalt at det som er utviklet og installert i HN sitt miljø, er utviklet for «HN IKT sine midler» og ikke nødvendigvis vil bli delt. Holdningen fra FMK er at det som er utviklet for fellesskapets midler er felles for alle og at dette bringes inn i prosjektet. 37/15 Søknadsskjema og notat Søknadsprosess 2 søknader ble behandlet: 1) Automatisering av installasjon i NHN driftsmiljø; støttes med kr , FMK har mottatt business case som viser at man i løpet av kort tid vil spare betydelige beløp. Det er ønskelig at NHN rapporterer besparelsen hvert år frem til «break-even» eller minimum i 2 år. 2) Avidentifisering av nasjonale data i NTR; (27/4: Anonymisering er endret til avidentifisering etter beskjed fra Heidi.) støttes med kr , det ble i møte gitt oppklarende opplysninger om søknaden. Heidi sender utfyllende opplysninger til Mona og Tim. Mona informerer Tim om at han lager tildelingsbrev. Forvaltning av dokumenter - Prosjektrapport mal Tanken var en prosjektrapport ved prosjektslutt eller ved årsskifte og ellers ved evt. store forsinkelser. Viktig at vi ikke ber om for mye rapportering. - Søknadsskjema Fikk ikke gått gjennom dette på møtet da Tim ikke var til stede. Tim presenterer justerte dokumenter for FMK i neste FMK møte. - Endring av finansieringsmodell under utprøving. Følges opp i fremtidige FMK møter. Heidi Mona/Tim Tim 38/15 Kriterielisten er sendt ut Forvaltning av dokumenter, kriterielisten Status fra arbeidet med evaluering av leverandører Tilbakemelding til leverandørene skal være motiverende og bidra til bedre tekniske løsninger. Det ble kommentert at det er viktig at evalueringen skal være hjelp til de som skal velge et system. De tekniske løsningene tilbyr variasjoner av funksjonalitet og ulik grad av etterlevelse ifht NIKTs arkitekturprinsipper. Dette må presenteres på en 3

4 slik måte at de som skal velge system kan vurdere egnethet ut fra egne behov. Stephan hadde en gjennomgang av en tidlig start av dokumentet som arbeidsgruppen skal jobbe videre med ifht evaluering av leverandør. Det ble kommentert at det er viktig å se på evalueringen både fra brukerens og driftsleverandørens perspektiv. Det ble raskt en diskusjon på punktene i dokumentet. Det ble foreslått at arbeidsgruppen jobber videre med dokumentet, for så å sende det ut på høring i FMK. Stephan/ Randi Konklusjon: Evalueringsdokumentet sendes ut på høring i FMK, kommenteres og bearbeides, sendes så ut på høring til leverandørene. FMK ser for seg at dette kanskje er starten på en årlig (?) leverandørsamling med mulighet for deling og inspirasjon. 39/15 Forventninger til leveranser fra Fagforumet Utgangspunkt i mandatet, konkrete leveranser, hvordan organiserer vi oss, arbeidet diskusjon John Kåre hadde en rask gjennomgang av innholdsfortegnelse av et dokument som beskriver forventninger og mandat. Det kom et par innspill til punkter som bør være med i dokumentet. John Kåre jobber videre med dette. Ny gjennomgang på neste møte. John Kåre 40/15 Databehandleravtale Gjennomgang av forslag til databehandleravtale Heidi hadde en gjennomgang av forslag til databehandleravtale. Den består av 2 dokument: «Databehandleravtale» og «Vedlegg til Databehandleravtale for hvert register og databehandling». Er lagt ut på 24SevenOffice under dagens møte. «Databehandleravtale» er hoveddokumentet for databehandleravtalen. Gjelder for interne og nasjonale kvalitetsregistre for det enkelte HF som er databehandlingsansvarlig. I «Vedlegg til Databehandleravtale for hvert register og databehandling» spesifiseres det enkelte register. Dokumentene er utarbeidet sammen med UiO sin jurist. Prinsippet er at de skal dekke avtalen mellom databehandler og databehandlingsansvarlig. Det forutsettes at Risiko og Sårbarhetsanalyse også vedlegges. Det kom forslag om at det i årsmeldingen for registrene skal oppgis sluttdato (årstall) for registeret som samsvarer med sluttdato for konsesjon. Eva Det kom også forslag til noen endringer. Ellers er tilbakemeldingen at forslaget er bra, vil tydeliggjøre ansvarsforholdet. 4

5 Hvem som signerer hovedavtalen og hvem signerer vedlegget må bli opp til HF ene. Tanken er at dokumentene blir gjort tilgjengelige i Servicemiljøet sin webportal. Innspill til endringer sendes Heidi i løpet av uke 17. Heidi sender nytt forslag ut på høring i FMK. Forslaget må innom styringsgruppen som en orienteringssak. 41/15 IKT infrastruktur PROM NHN - NHN infrastruktur og ett år pilotdrift er bestilt hos NHN (ihht. Sak 31/15 i FMK møte 19/3-15). - MS pilot Stephan orienterte at det var hensikten at det i søknaden ble søkt om at piloten skulle være en generisk modell. Tilbakemeldingen fra Hemit er at det først må lages en MS spesifikk tilnærming. John Petter orienterte om at det i regi av Servicemiljøet har vært avholdt 2 møter sammen med PROMssenteret - Veiledningstjenesten i Bergen. Man må ha hele piloten/løsningen på plass, så får en deretter jobbe videre for å få til en generisk løsning. Oppfatningen er at løsningen planlegges slik at den kan gjenbrukes. Det ble vist til møter med MS registeret som også ønsker integrasjon med EPJ. I denne omgang må det vurderes hva som er innenfor scope og hva som må vente. FMK må følge opp intensjonen i tildelingen, spesielt ifht gjenbruk og involvering av de andre 2 leverandørene. Alle i FMK Eva? - Helsenorge.no /Digitale innbyggertjenester (John Petter deltok på idédugnad i mars) Helsenorge lager en infrastruktur som innbefatter PROMS, men de har et langsiktig tidshorisont (2 år +). Det ble informert om at PROMSsenteret - Veiledningstjenesten for PROM skal ha en koordinerende rolle innenfor dette området. De må ha et verktøy for å behandle skjemaene. Viktig at de er involvert! Eventuelt Neste møte er 16. juni i Tromsø. Hotel: Clarion Hotel The Edge ble anbefalt. May Bodill har sjekket og de har rom tilgjengelig nå, men det begynner å fylles opp. De som skal overnatte må bestille rom selv. Hinas avtalepris: kr 1215,-. Det blir middag om kvelden den 16. juni. Sender egen innkalling til middagen, slik at vi kan få en oversikt over hvor mange det skal bestilles til. May Bodill 5

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer