Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre."

Transkript

1 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid: 24.februar 2014 kl Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen (til venstre når man kommer ut fra Gardermoen flyplass) Kjøreplan for møtet: 24.februar 2014 Kl Saksbehandling sak 1-7 Kl Lunsjbuffet Kl Saksbehandling sak 8-14 Kl Avslutning Vel møtt! På vegne av sekretariatet - vennlig hilsen Trine Magnus Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Helse Nord RHF / UNN HF / UiT Tlf / Side 1

2 SAKSLISTE INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Møte 24.februar 2014 Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg nr Presentasjon av Norsk karkirurgisk register NORKAR og Det norske hjertekirurgiregisteret. 1/2014 Godkjenning innkalling og saksliste 3 2/2014 Referat fra forrige møte 4 1* 3/2014 Muntlig orientering om status for fagforum NIKT 14 4/2014 Sluttrapport Hemit /2014 Handlingsplan NHRP ,4,5 6/2014 Handlingsplan for kvalitetsindikatorsystemet /2014 Forslag til revidert mandat og sammensetning av interregional styringsgruppe /2014 Oppfølging av sak 54/13 problemnotat NORKAR: Notat fra HSØ 26 8,9,10 9/2014 Bruk av overskuddsmidler fra perioden /2014 Offentliggjøring av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre /2014 Etablering av PROM-senter i Norge 29 12/2014 Seminar kvalitetsregisterfeltet høst /2014 Referatsaker 1. AD-møtet: anbefaling av Norsk Register for Analinkontinens 2. Brev fra LKG 3. Referat fra møte i NIKT Fagforum kvalitetsregistre 16. januar 4. Brev fra OUS vedr NORVAS 5. Ad nasjonal godkjenning av NOKBIL (brev fra Helsedirektoratet) 31 14/2014 Eventuelt 42 Med unntak av referat fra forrige møte* og referatsaker er alle vedlegg samlet i et separat vedleggsdokument. Side 2

3 Godkjenning innkalling og saksliste Saksframlegg Møtedato Saksnr 1/2014 Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE Forslag til vedtak Side 3

4 Referat fra forrige møte Saksframlegg Møtedato Saksnr 2/2014 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Forslag til vedtak Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte. Vedlegg 1: Referat fra styringsgruppemøte Side 4

5 Sak 1/14 vedlegg 1 Referat fra styringsgruppemøte Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Saksframlegg Møtedato Saksnr 3/2014 Saksbehandler John Kåre Knudsen, Fagforum kvalitetsregistre NIKT Muntlig orientering om Fagforum kvalitetsregistre NIKT Forslag til vedtak Styringsgruppen tar saken til orienteringen Side 14

15 Saksframlegg Møtedato Saksnr 4/2014 Saksbehandler Per Haug, Hemit Sluttrapport HEMIT MRS Nasjonalt servicemiljø Bakgrunn Helse Midt-Norge RHF har i perioden på vegne av alle RHF-ene hatt som særskilt oppgave å utvikle tekniske fellesløsninger for Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette arbeidet fortsetter, men går nå over i en ny fase med noe usikkert omfang. Status Oppdraget med utvikling av tekniske fellesløsninger for Nasjonale medisinske kvalitetsregistre ble avsluttet ved årsskiftet 2013/2014. IKT-løsning for medisinske kvalitetsregistre (MRS) framstår nå som et komplett rammeverk for utvikling av medisinske kvalitetsregistre. Løsningen representerer en tjeneste som favner hele prosessen fra ide om et kvalitetsregister oppstår, til det foreligger tilgjengelig som en IKT-løsning. Det finnes i dag totalt 18 registre bygd på dette rammeverket hvorav 14 er nasjonale. Av de nasjonale så er 4 installert hos Norsk helsenett og 10 er installert hos Helse Nord IKT. Registerfaglig miljø fordeler seg mellom regionene med 1 i Helse-Nord, 3 i Helse Sør-Øst, 5 i Helse Vest og 5 i Helse Midt-Norge. Utfordringer For å sikre investeringer som allerede er gjort i IKT-løsning for medisinske kvalitetsregistre (MRS), så er det viktig at dette rammeverket kontinuerlig videreutvikles i tråd med nye og endrede krav fra involverte parter. Fram til årsskiftet 2013/2014 var mye av dette arbeidet rammefinansiert over statsbudsjettet. Det må derfor avklares alternativ finansiering for å kunne drive nødvendig videreutvikling i Hemit på den felles tekniske løsningen i henhold til det som kreves nasjonalt. Det er ikke mulig å ivareta en slik utvikling med finansiering fra Helse Midt-Norge og igjennom Vedlikeholdsavtaler fra registermiljøene alene. Løsning Det fremmes en søknad til NIKT Fagforum for medisinske kvalitetsregistre med følgende forslag: 1. Etablere en ordning for å finansiere kontinuitet i Hemit sitt nasjonale arbeid inn mot de enkelte Regionale fagsenter og mot NIKT Fagforum for medisinske kvalitetsregistre. 2. Etablere en ordning for å implementere ny felles funksjonalitet i MRS rammeverket basert på finansiering og prioritering fra NIKT fagforum for medisinske kvalitetsregistre. 3. Som en engangsordning finansiere at registre med nasjonal status som nå er ferdig utviklet kommer i ordinær forvaltning med drift hos Norsk helsenett. Forslag til vedtak Styringsgruppe tar sluttrapporten til orientering. Vedlegg 2: Sluttrapport MRS Nasjonalt servicemiljø Side 15

16 Saksframlegg Møtedato Saksnr 5/2014 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Handlingsplan Nasjonalt helseregisterprosjekt Bakgrunn Ny handlingsplan for perioden er under utarbeidelse i samarbeid mellom FHI og SKDE (sekretariat) og HOD (prosjektansvarlig). Endelig godkjenning skjer av E-helsegruppen 22. mai Aktuelt E-helsegruppen ga i møte sin tilslutning til den overordnede retningen for ny handlingsplan for perioden (vedlegg 5). Interregional styringsgruppe har gitt innspill til handlingsplanen gjennom saksbehandling og vedtak i 2013, og disse har vært fulgt opp av SKDE gjennom sekretariatsfunksjonen i Nasjonalt helseregisterprosjekt. Etter vår vurdering ivaretar nåværende utkast til handlingsplan styringsgruppens viktigste synspunkter og innspill på en god måte. Sekretariatet i FHI har også gjennomført «høringsmøter» med NPR, Kreftregisteret, IPLOS og Forsvarets helseregister og fått skriftlige innspill fra disse (vedlegg 4). Det er videre foreslått fra HOD at leder av Interregional styringsgruppe får plass som fast observatør i E-helsegruppen. HOD har også fastslått at utvikling av nye nasjonale kvalitetsregistre skal foregå parallelt med planlegging og utvikling av nye fellesregistre. Det har vært gjennomført et heldags samarbeidsmøte i sekretariatet for helseregisterprosjektet (FHI og SKDE) i Tromsø 27. januar, der viktige tema i handlingsplanen ble gjennomgått og avklart. Utkast til handlingsplan (oversikt over tiltak) følger som vedlegg 3 til møtet i Interregional styringsgruppe, og det vil bli gitt en muntlig orientering i møtet av sekretariatsleder for prosjektet. Forslag til vedtak Styringsgruppen tar det foreliggende utkast til Handlingsplan for nasjonalt helseregisterprosjekt til orientering. Vedlegg 3: Utkast til handlingsplan NHRP Vedlegg 4: Innspill til handlingsplan NHRP Vedlegg 5: Notat til e-helsegruppen fra Nasjonalt helseregisterprosjekt Side 16

17 Saksframlegg Møtedato Saksnr 6/2014 Saksbehandler Hanne Narbuvold/ Helsedirektoratet Handlingsplan for kvalitetsindikatorsystemet Til: Interregional styringsgruppe for de medisinske kvalitetsregistrene Kopi: Divisjonsdirektør Christine Bergland Dato: Saksnr: 6/ 2014 Fra: Avdelingsdirektør Hanne Narbuvold Saksbehandler: Sekretariatsleder Janne Lind Ansvarlig: Avdelingsdirektør Hanne Narbuvold Saksfremlegg Nye strategier og 3-årig handlingsplan for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Innledning: I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 1. januar 2012 fikk Helsedirektoratet ansvar for å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer som hjelpemiddel for ledelse og kvalitetsforbedring i tjenesten, og som grunnlag for at pasienter kan ivareta sine rettigheter. Ledergruppen i Helsedirektoratet vedtok i februar 2012 et system for drift og utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI-system). Basert både på erfaringene vi har fått med utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer siden 2010, og som en oppfølging av St.Meld.10 God kvalitet trygge tjenester, utarbeider vi nå en 3-årig handlingsplan for det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Det er ønskelig å diskutere operasjonalisering og tilpasning av dagens rammeverk, som følge av at de medisinske kvalitetsregistrene er sentrale i utviklingen av kvalitetsindikatorer. Operasjonaliseringene og tilpasningene vil legges til grunn for 3- årig handlingsplan. Beskrivelse av dagens rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet skal bidra til å sikre befolkningen likeverdig tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å fremskaffe gyldig og pålitelig informasjon om det norske helsesystemets kvalitet og prestasjoner, både når det gjelder status og langsiktige trender. Viktige formål er: Grunnlag og insitament for helsepersonell i sitt kvalitetsforbedringsarbeid Side 17

18 Gi brukerne mulighet til å treffe valg av sykehus på et kvalifisert og informert grunnlag Styringsgrunnlag for ledere og eiere Understøtte grunnlaget for politisk og administrative prioriteringer i helsetjenesten Målgrupper for nasjonale kvalitetsindikatorer er: Helsepersonell/ledere i helsetjenesten på lokale nivåer Allmennheten, pasienter og pårørende Det politiske nivået, helseforvaltningen og ledere på overordnet nivå i helsetjenesten Forskere innen ulike områder: klinisk forskning, helsetjenesteforskning, implementeringsforskning, folkehelseforskning, helseøkonomi og helseledelse Studenter og undervisere Tjenester av god kvalitet: Er virkningsfulle Er trygge og sikre Involverer brukere Er samordnet og preget av kontinuitet Utnytter ressursene på en god måte Er tilgjengelig og rettferdig fordelt Krav til kvalitetsindikatorer: Indikatorene skal reflektere de resultatene som helsetjenesten oppnår og slik disse oppleves av pasienter og brukere. Dette betyr at resultatindikatorer og brukerperspektivet skal vektlegges. Der det er hensiktsmessig, skal også prosessindikatorer og til en viss grad strukturindikatorer benyttes. Sekretariatet for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Ansvaret for å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonalt kvalitetsindikatorsystem er lagt til sekretariatet i Avdelings statistikk og kodeverk i Divisjon ehelse og IT. Sekretariatet ivaretar følgende prosesser: Utvikling av nye kvalitetsindikatorer og prosessledelse av kvalitetsindikatorgrupper. Publisering av eksisterende kvalitetsindikatorer (3-4 gng/år) og forvaltning av publiseringsløsning. Revidering av eksisterende kvalitetsindikatorer. Forvaltning og utvikling av rammeverk og metodikk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem. Ressurser i sekretariatet: Sekretariatsleder 1,0 ÅV. Publiseringsansvarlig 1,0 ÅV. Prosessledere 2,5 ÅV Ansvar for eksisterende kvalitetsindikatorer inngår i nevnte ressurser. Totalt antall eksisterende kvalitetsindikatorer: 54 Side 18

19 Kvalitetsindikatorer innen somatisk helse: 26 Kvalitetsindikatorer innen psykisk helse og rus:24 Kvalitetsindikatorer innen pleie og omsorg: 4 Erfaringer fra bruk av NKI-system og innspill fra samarbeidspartnere: Etablert NKI-system gir gode prinsipielle retningslinjer, samt overordnede avklaringer på kvalitetsbegrep, kvalitetsdimensjon, kriterier for utvelgelse av indikator, ambisjonsnivå, metodisk tilnærming og lignende. NKI-system er benyttet siden januar 2012 av kvalitetsindikatorgruppene kreft, psykisk helse og rus spesialist, psykisk helse og rus primær og pleie og omsorg. Erfaringene så langt viser at det er både ressurskrevende og utfordrende å utvikle kvalitetsindikatorer. Følgende utfordringer har kvalitetsgruppene erfart siden oppstart: Behov for operasjonalisering av kvalitetsbegrepet, kvalitetsdimensjonen og kriterier for utvelgelse. Behov for mer tilrettelagt prosjektgjennomføring og metodikk for utvikling. Behov for rolleavklaringer fagleder og prosjektleder i dagens NKI-system. Utfordringer med datatilgjengelighet og datakompletthet ved utarbeidelse av indikatorer. Forventningsavklaring internt og ekstern på oppstart av flere fagområder og leveranse av indikatorer. Overordnet referansegruppe har kommet med følgende innspill: Ønsker få og gode indikatorer for hvert område. Ønsker fokus på resultatindikatorer. Ønsker elektronisk innhenting og minimalisere ny rapportering. Forespørsler fra Helse- og omsorgsdepartementet: Etterspør flere indikatorer Etterspør statusrapporter fra utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer og fremdriften i kvalitetsindikatorgruppene. Supplerende erfaringer fra sekretariatet: Ulik operasjonalisering av kvalitet og forståelse av kvalitet. Ulik operasjonalisering av utviklingsprosess. Ulik prosjektgjennomføring. KI-grupper etablert på ulike nivåer. Like problemstillinger i KI-gruppen er i ulik grad løst omforent i sekretariatet. Ulik kjennskap og forståelse til rammeverket internt og eksternt. Publisering og revidering av kvalitetsindikatorer bør operasjonaliseres i rammeverket. Uklarheter vedrørende definering av «følge med ansvar» og rolle spesielt ved negative trender. Kvalitetsbasert finansiering (KBF) kan medføre skjevt fokus på kvalitet og forbedring. Side 19

20 Overordnet oppsummering på utfordringsområdet i NKI-systemet: Områder Virkemidler Status Utfordring og forbedringer Måle Nasjonale retningslinjer Bruker ikke virkemidlene Nasjonale veiledere Måler ikke alle dimensjoner Lovverk Reformer / Omstilling Utvikle og definere Data Analyse Publisere Revidere Omgivelser internt/ eksternt Rammeverk Konsensusprosess Sentrale registre Nasjonale medisinske kvalitetsregistre «Følge med ansvar» Varsle ved uheldige trender Rammeverk Publiseringsløsning Rammeverk Kodeendringer Endring av retningslinje, veileder, lovverk. Tilbakemelding fra ulike fagmiljø. Organisering Kommunikasjonsstrategi Konkretisere kvalitet og dimensjonene av kvalitet. Operasjonalisere utviklingsmetodikk. Utviklingsprosess med flere strategier. Målrettet prosjektledelse. Rolleavklaring prosessleder og fagleder. Standardiserte data Kodingskvalitet Tilgjengelighet på data Kompletthet av data Definere rollen og ansvaret Metode for kontinuerlig forbedring basert på resultater Dokumentere prosess. Forbedre publiseringsløsning, administrasjon av KI og visning av resultater. Dokumentere og operasjonalisere prosess. Organisasjonsmodell og roller i de ulike prosesser. Forankring og kommunikasjon internt og eksternt Side 20

21 Presisering og operasjonalisering av nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: 1. Tydeliggjøre beskrevet «Ambisjoner for systemet» ved å etablere visjon og overordnet mål for KI-systemet. Det er ønskelig å presisere intensjonen og bruken av NKI-systemet som system for måling, hva vi skal måle og «følge med ansvar». I dag noe ensidig fokus på resultat. Visjon: Vise kvalitet i helsetjenesten i utvikling Overordnet mål: Vise bredden i helse og omsorgstjenesten Det betyr å etablere kvalitetsindikatorgrupper på tvers av alle områder i sektor og på like nivå. Bruke hele modellen i NKI-systemet Det betyr å vise en balanse av indikatorer innenfor alle dimensjoner av kvalitet i modellen. Måle praksis, retningslinjer og lovverk Det betyr at indikatorene dekker og måler etablert tjenestekvalitet og praksis i helse - og omsorg. Måle implementeringer og effekter ved endringer Det betyr å identifisere, utvikle og reviderer indikatorer ved endringer og nye problemstillinger. Understøtte «følge med ansvar» og kontinuerlig forbedring Det betyr å måle på tjenestenivå, analysere utvikling, vise resultater, varsle om negative trender og sette fokus på kontinuerlig forbedring. 2. Opprettholder eksisterende målgrupper og formålet til målgruppene 3. Opprettholder eksisterende definisjon på kvalitet og mål på tjenester av god kvalitet. 4. Opprettholder eksisterende krav til indikatorene. Det er ønskelig å operasjonalisere mål for hver enkelt indikator. Dette skal bidra til å etablere omforent og enhetlig definisjon og forståelse for alle målgrupper. Betydningsfull Det betyr at helsepolitisk og samfunnsmessig betydning er beskrevet. Vitenskapelig begrunnet Det betyr å måle etablert praksis i helsetjenesten basert på eksisterende lovverk, nasjonale retningslinjer, veiledere og forskning. Nyttige Det betyr at målgruppene kan bruke indikatorene til sitt formål Gjennomførbare Det betyr at indikatoren er basert på tilgjengelig data og relevante rapporteringer. Side 21

22 Publiseres jevnlig Det betyr at det skal fastslås en hyppighet for publisering av indikatoren med best mulig aktualitet. 5. Det er ønskelig å operasjonalisere dimensjonene, som gitt av definisjon på kvalitet, for å sikre at kvalitetsindikatorene måler bredden innenfor ulike helsetjeneste områdene. Dette skal igjen bidra til å etablere generiske og fagspesifikke indikatorer Eksempel på å operasjonalisere dimensjoner i komponenter og kategorisering av indikatorer. Disse kan igjen utvides til kategorisering av generiske og fagspesifikke indikatorer. D i m e n s j o n e r a v k v a l i t e t Dimensjoner Komponenter Eksempel på indikator Virkningsfulle Trygge og sikre Involvere bruker Samordnet og preget av kontinuitet Utnytte ressurser Tilgjengelig og rettferdig fordelt Effekt av behandling Mortalitet Krav til informasjon Pasientsikkerhet Implementering av nasjonale retningslinjer Tilgjengelig informasjon Brukerundersøkelser Brukermedvirkning/tjeneste ihht brukerbehov Forebygging Et godt pasientforløp Samhandling Koordinering Kostnad Bruk av Fritt sykehusvalg Tilgang på tjenester Fordeling av tjenester * (Funksjonsfobedring etter helsehjelp) 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse Andel epikriser sendt innen syv dager Sykehusinfeksjoner Oppstart behandling av kreft innen 20 dager Andel oppdaterte ventetider på Frittsykehusvalg.no Pasienterfaringer ved somatiske sykehus Utarbeidelse av individuell plan Amputasjoner blant diabetespasienter Utsettelse av planlagt operasjon Re-innleggelse av eldre pasienter * (Andel viderehenviste ved mangel av kapasitet) * (Ramme/budsjett per pasient) * (Andel henviste pasienter som har benyttet seg av Fritt sykehusvalg) Andel personell med fagutdanning i sykehjem * (Antall leger per pasient på sykehus) 6. Etablerer nye strategier for utvikling av kvalitetsindikatorer Erfaringene og utfordringene nevnt over har medført at vi har sett på flere strategier for utvikling av nasjonale indikatorer: Innlemme eksisterende nasjonale indikatorer / nasjonale rapporteringer i NKI systemet. Strategisk samarbeid med prosessansvarlige i utvikling av nasjonale retningslinjer, veiledere og nasjonalt strategiarbeid. Strategisk samarbeid med registre og dataleverandører. Kan disse strategiene benyttes, og kan de benyttes om hverandre avhengig av fagområde og kvalitetsindikatorgruppe? Videre er det behov for å operasjonalisere, forbedre og effektivisere dagens eksisterende system for nasjonale kvalitetsindikatorer (utviklingsprosess). Beskrivelse av strategiene: Innlemme eksisterende nasjonale indikatorer / nasjonale rapporteringer i NKI systemet: Side 22

23 I dag er det flere fagområder og nasjonale programmer som rapporterer på indikatorer eller andre styringsparametere årlig. Ved gjennomgang av fagområder og nasjonale programmer, kan det vurderes om enkelte av indikatorene / styringsdataene kan innlemmes som nasjonal kvalitetsindikator. Eksempel på fagområder er tannhelse og ehelse. Risiki: Bakgrunnen for indikatorene er å dekke bredden i helsetjenesten og måle på alle dimensjoner. Det vil også foreligge tilgang på data med god nok kompletthet. Denne type indikator vil sannsynligvis kategoriseres som generisk indikator eller indikator for å følge implementering og endring. Risiko for evt reduksjon av kunnskapsgrunnlag er da minimalisert og den vil forankres i en KI-gruppe innenfor spesialist- eller primærhelsetjeneste Strategisk samarbeid med prosessansvarlig for utvikling av nasjonale retningslinjer, veiledere og nasjonalt strategiarbeid: Representanter fra nasjonalt kvalitetsindikatorsystem går igjennom etablerte nasjonale retningslinjer, veiledere og strategier, for å kartlegge mulige kvalitetsindikatorer. Videre involveres NKI-systemet tidlig i retningslinje og veileder arbeid, slik at det utarbeides nasjonale kvalitetsindikatorer parallelt med utvikling/ revidering av nasjonale retningslinjer/ veiledere. Eksempel på fagområder er diabetes, demens, rehabilitering. Risiki: Bakgrunnen for indikatoren er å dekke implementering, endring og effekt av endret innhold i retningslinjen. Denne type indikator vil sannsynligvis kategoriseres som indikator for å følge implementering (struktur) og fagspesifikk prosess- / eller resultat indikator, avhengig av innhold i retningslinjen. Indikator for å følge implementering kan etableres i sekretariatet og legges frem for KI-gruppe. Prosess og resultatindikator for å følge funksjonell endring utarbeides sammen med fagmiljø som etablerer retningslinje og legges frem for KI-gruppe for aktuelle område. Kunnskapsgrunnlag er dekket som følge av at retningslinjearbeid er basert på vitenskapelig beslutningsgrunnlag. Strategisk samarbeid med registre og dataleverandører: Fagspesifikke kvalitetsindikatorgrupper etablerer samarbeid og får deltakere inn i gruppen fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Disse indikatorene vil være fagspesifikke og stort sette prosess- og resultatindikatorer. Utviklingen av nasjonale kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i hva som foreligger av data i nasjonale medisinske kvalitetsregister og anbefaler indikatorer. De skal også anbefale indikatorer i et mer langsiktig perspektiv, der det evt også ikke foreligger tilgjengelige data. Eksempel på fagområder er graviditet/ fødsel, akuttmedisin, ortopedi. Risiki: Det vurderes behov for etablering av kunnskapsgrunnlag for hvert fagområde. Risikoen for redusert kunnskapsgrunnlag vurderes som liten, da motivasjon for etablering av nasjonale medisinske registre ofte er basert på forskning og faglig utvikling. Side 23

24 Operasjonalisere, forbedre og effektivisere dagens system for nasjonale kvalitetsindikatorer (utviklingsprosess) Erfaringer har vist behov for å presisere innholdet i rollene som fagleder og prosessleder i kvalitetsindikatorgruppen. Videre er det behov for forbedring av utviklingsprosessen, med mer målrettet gjennomføring. Det vurderes behov for operasjonalisering og tilpasning i NKI-system i råd med beskrivelsene tidligere i dokumentet. Eksempel på fagområder der det er behov for å gjennomføre utviklingsprosess i tråd med etablert kvalitetsindikatorsystem er Allmennlegehelsetjenesten, astma/kols, forebygging, samhandling, radiologi. Risiki: - Ingen. 7. Organisering av rammeverk Konsekvensene av å operasjonalisere kvalitetsdimensjonene, som sikrer utvikling av kvalitetsindikatorer som dekker bredden innenfor helsetjenesten, er justering av organisasjonsmodellen. Det er behov for å etablere KI-grupper for eks. innen somatisk helse, psykisk helse, allmennlegehelsetjenesten og pleie og omsorg. For å ivareta tverrgående prosesser mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, kan disse 4 KI-gruppene etablere en felles arbeidsgruppe. Det kan igjen være behov for å etablere fagspesifikke arbeidsgrupper / KI-grupper under de 4 nevnte KI-gruppene. Der det er tverrgående prosesser, kan dette samkjøres i den operative arbeidsgruppen på tvers de 4 nevnte områdene. For ytterligere å effektiviserer styringsmodellen og følge opp med kontinuerlig forankring, er det ønskelig med operativ styringsgruppe. Denne gruppen bør bestå av berørte avdelingsdirektører i helsedirektoratet. Oppsummering og ønske om dialog og innspill Innspill på visjon og overordnet mål for NKI-systemet for å operasjonalisere «Ambisjonene for NKI-systemet» Innspill på mål for kvalitetsindikator for å operasjonalisere «krav til indikator» Innspill på prinsippet å etablere komponenter og på evt forslag til komponenter for å operasjonalisere «dimensjoner av kvalitet». Innspill på prinsippet å gruppere kvalitetsindikatorer i generiske indikatorer og indikatorer innen dimensjoner/komponenter. Innspill på ulike strategier for å utvikle kvalitetsindikatorer for å operasjonalisere og effektiviserer utvikling av kvalitetsindikatorer for å måle alle dimensjoner av kvalitet. Innspill på organisering av KI-grupper på overordnede områder og fagspesifikke områder. Innspill på tilpasning av organisasjonsmodell med operativ styringsgruppe for forankring og effektiv styring med avdelingsdirektører i Helsedirektoratet. Forslag til vedtak Styringsgruppe tar saken til orientering. Vedlegg 6: Presentasjon av handlingsplan Side 24

25 Saksframlegg Møtedato Saksnr 7/2014 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Forslag til revidert mandat og sammensetning av Interregional styringsgruppe Bakgrunn Nåværende mandat for Interregional styringsgruppe mangler bestemmelser om varighet av oppnevningsperiode. Styringsgruppen har ikke hatt noen formell reoppnevning siden etableringen i Status Interregional styringsgruppe har foreslått overfor AD-møtet at oppnevningsperiode defineres til fire år, med mulighet for samlet funksjonstid i to perioder, samt at AD-møtet utpeker leder av Interregional styringsgruppe. AD-møtet behandlet saken 20. januar, tilsluttet seg anbefalingene fra Interregional styringsgruppe, og ba om en ny sak til AD-møte 17. mars 2014 med forslag til gjennomarbeidet og revidert mandat og sammensetning. Utfordringer Styringsgruppen har oppgaver av stort omfang og kompleksitet. Erfaringene med arbeidet så langt har synliggjort et behov for betydelig kontinuitet i gruppen, i tillegg til relevant kompetanse og engasjement for saken. Utgangspunktet i 2009 var at det skulle oppnevnes en representant for ledelsen samt en representant med klinisk registerkompetanse fra hvert RHF. Begge disse funksjonene synes fortsatt å være relevante for arbeidet i gruppen. Erfaringene viser imidlertid at styringsgruppens samlete funksjon er avhengig av representantenes evne til/ mulighet for å prioritere arbeidet. Uten et betydelig engasjement for oppgaven fra alle representanter og alle regioner er det vanskelig for styringsgruppen å oppfylle sitt mandat. Hovedoppgaven vil derfor være å sikre gruppen medlemmer som er aktivt engasjert i kvalitetsregisterfeltet og som enten har eller vil kunne utvikle solid kompetanse innen feltet. Løsning Mandat for Interregional styringsgruppe endres i tråd med vedtak i AD-møtet 20. januar. Videre foreslås det at styringsgruppen reoppnevnes med virkning fra 1.september 2014 på en slik måte at maksimalt halvparten av medlemmene skiftes ut. På denne måten ivaretas behovet for kontinuitet. Konkret sammensetning og ledelse av Interregional styringsgruppe besluttes i AD- møtet 25. august I løpet av ytterligere ett år gjøres deretter en ny vurdering av behovet for nyoppnevning for de representantene som da har sittet lengst. På denne måten får man ivaretatt behovet for både kontinuitet og fornyelse på kort sikt, samt for systematisk rullering på lengre sikt. Forslag til vedtak 1. Forslag til revidert mandat som vedlagt denne sak, oversendes AD-møtet for godkjenning. 2. For å balansere de respektive hensyn til fornyelse og kontinuitet forutsettes at inntil halvparten av sittende medlemmer skiftes ut innen 1. september Endelig beslutning om sammensetning og ledelse av Interregional styringsgruppe fra 1. september 2014 foretas av AD-møtet senest i august Vedlegg 7: Forslag til revidert mandat interregional styringsgruppe Side 25

26 Saksframlegg Møtedato Saksnr 8/2014 Saksbehandler Heidi Thorstensen, Regionalt fagsenter Helse Sør-Øst Oppfølging av sak 54/2013 Problemnotat NORKAR: Notat fra Helse Sør-Øst Bakgrunn Styringsgruppen ba, jfr. vedtak i sak 54/2013, om et notat som beskriver problemene knyttet til implementering av nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst RHF. Utgangspunkt for saken var en bekymringsmelding fra NORKAR om opplevde problemer med tilgjengeliggjøring av deres elektroniske innregistreringsløsning for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF. Styringsgruppens vedtak om å oversende AD-møtet nevnte problemnotat ble senere trukket tilbake, da bildet var mer nyansert enn hva som hadde blitt presentert for styringsgruppen. I vedlagte notat beskrives håndtering av Misnøye med hvordan HSØ bidrar til implementering av dataløsninger for nasjonale kvalitetsregistre med databehandleransvar i andre regioner. Med bakgrunn i problembeskrivelsen vurderer Helse Sør-Øst det som viktig å etablere en tettere kontakt mellom IKT-miljøene i regionene, inkludert Norsk Helsenett og foreslår derfor å formalisere et nettverk for å sikre robusthet i drift/forvaltning av IKT for nasjonale kvalitetsregistre. Vedlagt følger også notat fra Sykehuspartner (SP) Samarbeid vedrørende nasjonale registre og en illustrasjon av Samhandlingsmodell for IKT-drift og -forvaltning av nasjonale kvalitetsregistre. Forslag til vedtak 1. Styringsgruppen tar notatet som beskriver håndtering av Misnøye med hvordan HSØ bidrar til implementering av dataløsninger for nasjonale kvalitetsregistre med databehandleransvar i andre regioner til etterretning. 2. Styringsgruppen slutter seg til forslag fra HSØ om å etablere formell og jevnlig kontakt mellom Sykehuspartner og andre regionale/nasjonale driftsenheter. Vedlegg 8: Vedlegg 9: Vedlegg 10: Notat fra Helse Sør-Øst Notat fra Sykehuspartner Samhandlingsmodell Sykehuspartner Side 26

27 Saksframlegg Møtedato Saksnr 9/2014 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Bruk av overskuddsmidler fra perioden Bakgrunn Det har i perioden samlet seg opp et overskudd fra de årlig øremerkete midlene til felles infrastruktur for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det foreslås i denne saken at disse midlene fordeles til enkeltregistre med særskilte og nærmere definerte behov for å oppnå bedre funksjon / økt dekningsgrad. Aktuelt Ved gjennomgang i Helse Nord RHF av regnskap 2013 for øremerkete midler til felles infrastruktur for nasjonale medisinske kvalitetsregistre (fordeles årlig mellom de fire RHF), viser det seg at det er akkumulert et overskudd på NOK 1,15 mill i perioden Årsak til overskudd er at det i statsbudsjett, med unntak av 2014, er innvilget høyere beløp enn det forslag til bruk av fellesinfrastrukturmidler som er forelagt styringsgruppen og AD møtet i forkant av statsbudsjett. Det er dessuten også i flere år satt opp beløp til ulike diverseposter som ikke er benyttet. Samtidig finnes enkeltregistre med behov for finansiering av enkelttiltak for å komme i god og landsdekkende funksjon. I forslag til fordeling av fellesmidler for 2014 var det opprinnelig foreslått en NOK til fordeling til slike enkeltprosjekt. Denne posten måtte imidlertid strykes i HODs endelige tildeling / godkjenning av årets fordeling. Når det nå viser seg å foreligge et akkumulert «overskuddsbeløp», foreslås derfor at disse midlene fordeles til enkelttiltak som beskrevet ovenfor, etter begrunnet søknad. (ve Prosess Forutsatt godkjenning fra HOD foreslås det at Helse Nord RHF v/ SKDE gis fullmakt til å fordele øremerkete overskuddsmidler tilsvarende NOK 1,15 mill til enkeltregistre etter søknad. Formålet skal være en økning av registerets nasjonale funksjon / dekningsgrad, og tiltaket skal være vel begrunnet og definert. Forslag til vedtak 1. Styringsgruppen anbefaler at oppsamlet overskudd av øremerkete fellesmidler fra perioden fordeles til enkeltregistre etter søknad 2. Midlene tildeles som engangstiltak med formål økt dekningsgrad / bedret nasjonal funksjon 3. Registre med særskilte oppgaver eller utfordringer prioriteres 4. Helse Nord RHF v/skde gis fullmakt til å fordele midlene etter kriterier som beskrevet i denne saken 5. Saken oversendes HOD for endelig godkjenning Side 27

Nasjonale kvalitetsindikatorer. Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger

Nasjonale kvalitetsindikatorer. Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger Nasjonale kvalitetsindikatorer Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger Best Western Oslo airport Hotel, 4. nov 2014 Janne Lind, Helsedirektoratet Innhold Hva

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 30.09.2015 Møtenr. 05-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. september 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Gardermoen Olav Røise (leder),

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Workshop

Kvalitetsindikatorer Workshop Kvalitetsindikatorer Workshop Tore Morten Viland, HSØ Tromsø, 03.05.2017 Innhold Strategi- og handlingsplan Kvalitetsindikatorer - Definisjon - Indikatortyper - Formål - Styringsverktøy og informasjon

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer i Helsedirektoratet

Arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer i Helsedirektoratet Arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer i Helsedirektoratet 22. januar 2014 Linda Haugan, avdeling statistikk og kodeverk Innhold Bakgrunn Nasjonalt kvalitetsindikator system (NKI system) Dagens indikatorgrupper

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) Regional leder og samarbeidskonferanse 2014, Helse Nord RHF Helsedirektoratet, Seniorrådgiver Janne Lind, 26.mars 2014

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Workshop

Kvalitetsindikatorer Workshop Kvalitetsindikatorer Workshop Tore Morten Viland, HSØ Bergen, 12.06.2017 Innhold Strategi- og handlingsplan Kvalitetsindikatorer - Definisjon - Indikatortyper - Formål - Styringsverktøy og informasjon

Detaljer

Kvalitetsindikatorer for kommunale helse- og omsorgstjenester et bidrag for å øke kvaliteten i de kommunale tjenestene Kvalitetskonferansen

Kvalitetsindikatorer for kommunale helse- og omsorgstjenester et bidrag for å øke kvaliteten i de kommunale tjenestene Kvalitetskonferansen Kvalitetsindikatorer for kommunale helse- og omsorgstjenester et bidrag for å øke kvaliteten i de kommunale tjenestene Kvalitetskonferansen 23-24. mars 2017 Hanne Narbuvold, Helsedirektoratet Agenda Det

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 Hanne Narbuvold, Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Avdeling statistikk Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Detaljer

Bruk av registerdata til utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer

Bruk av registerdata til utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer Bruk av registerdata til utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer Helse og kvalitetsregisterkonferansen, Radisson Blu Hotel Plaza, Oslo 14. mars 2014 Hanne Narbuvold, Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Detaljer

Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning 26. 27.oktober 2016 Julie Kjelvik og Marit Kveine Nygren Helsedirektoratet,

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 11.12.13 Møtenr. 05-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 11. desember 2013 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Deltakere Observatører Gjester Fra sekretariat

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt topplederprogram Eva Stensland Tromsø 30.03.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn: Medisinske

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016 Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre 18. februar 2016 Kvalitetsregister: En samling strukturert informasjon av utvalgte kvalitetsmål gjennom et behandlingsforløp for

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 12.06.13 Møtenr. 03-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl. 09.30 14.45 Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 11.desember 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i

Detaljer

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg:

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: 10 Oppdrag 2009-Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utdypning av oppdrag i oppdragsdokument. 11 Mandat Interregional

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 04.03.2015 Møtenr. 01-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 04. mars 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Vara Observatører Gjester Fra FMK

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Møtereferat: Møtedato Møtenr Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato Møtenr Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 26.11.2014 Møtenr. 04-14 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 27. november 2014 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Vara Observatører Gjester Fra

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 26. januar 2016 kl. 09:30 12:30 Sted: Møterom 10, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Stein-Olav Gystad

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer. HelsIT 2012 Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Nasjonale kvalitetsindikatorer. HelsIT 2012 Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Nasjonale kvalitetsindikatorer HelsIT 2012 Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Hvorfor skal vi måle kvalitet? Fire av ti ordførere og rådmenn sier de ikke har god nok informasjon om kvaliteten

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

innen psykisk helsearbeid og rus i kommunene 2013 til

innen psykisk helsearbeid og rus i kommunene 2013 til Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer t i t innen psykisk helsearbeid og rus i kommunene 2013 til Trond Hatling Leder Forbehold og oss Mine vurderinger Helsedirektoratet kan ha andre vurderinger

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8.desember 2010 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Møtereferat: Møtedato Møtenr

Møtereferat: Møtedato Møtenr Møtereferat: Møtedato 30.11.2016 Møtenr. 04-16 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. november 2016 Tid Kl. 09.00 15.30 Sted Gardermoen Medlemmer Olav Røise (leder),

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Oppfølging av sak og ble tatt opp i et møte med representanter for AD-møtet (se referatsaker).

Oppfølging av sak og ble tatt opp i et møte med representanter for AD-møtet (se referatsaker). Møtereferat: Møtedato 06.03.2017 Møtenr. 01-17 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Mandag 6. mars 2017 Tid Kl. 10.30 16.30 Sted Tromsø Medlemmer Olav Røise (leder), Finn Henry

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 06.12.2012 Møtenr. 05-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Torsdag 6. desember 2012 Tid Kl 10.00 14.00 Sted. Deltakere Fraværende Gardermoen Bent Indredavik

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring Bent Indredavik Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre i Norge Prosjektleder for Norsk hjerneslagregister

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 3. september 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Nasjonalt fagutvalg - Fagutvalget

Nasjonalt fagutvalg - Fagutvalget Nasjonalt fagutvalg - Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Sekreteriat ehelsegruppen ehelsegruppen Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 16.12.2011 Første versjon 1.0 Xx.xx.xxxx Godkjent

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 11.12.2015 kl. 09:30 14:00 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Hilde Rolandsen Torbjørg Vanvik Bjørn Nilsen Erik M. Hansen

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Fredrik Arneberg Dagsmøte om Helseøkonomi (NSH) Agenda Bakgrunn Aktørbilde Modell Resultater Verktøy Veien videre 2 Hva betyr kvalitet for deg? Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Ola Normann 1, Medel Svensson 2 og Kari Normann 1 1 et Sykehus, et Foretak, et Sted 2 en annen adresse, et annet Sted 21. mai 2015

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet Nasjonal strategigruppe II Kvalitet La oss få det til å virke 8.mars 2012 Kvalitet Forventninger? på tide at det skjer noe Mandat arbeidsgruppe 2 Kvalitet skal ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 17. november 2015 kl. 12:00 15:00 Sted: Møterom 15, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Stein-Olav Gystad

Detaljer

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT Sak 50/2013 Status ikt prosjekter Esben Andre Henriksen - HEMIT «Helse Midt-Norge RHF tildeles 5 mill. kroner til HEMIT for å sikre at de nasjonale medisinske kvalitetsregistre får tatt i bruk tekniske

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 01.09.2014 kl. 09.30 11.30 Møtested: Video -/ telefonmøte Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Møtereferat. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dato/tid 27. april 2017 kl 09:00-15:30 Sted Deltakere Forfall: Fra sekretariat Radisson Blu Gardermoen Vinjar Fønnebø

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 7.april 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Kunnskapssenterets bestillingsprosess for nye oppdrag; rolle for Nasjonalt råd?

Kunnskapssenterets bestillingsprosess for nye oppdrag; rolle for Nasjonalt råd? Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, 3.møte Dato: 08.10.2007 Saksnr: 30/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Kunnskapssenterets bestillingsprosess

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 18. november 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer