Miljørapport Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som"

Transkript

1 Miljørapport 2001 Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere. Når produktene kasseres, oppstår det vi betegner som EE-avfall. Dette avfallet inneholder store mengder helse- og miljøskadelige stoffer. Løsning: RENAS returselskapet for næringselektro er elektrobransjens redskap for innsamling og sluttbehandling av EE-avfall. RENAS sørger for at de helse- og miljøskadelige stoffene ikke kommer på avveie, og at verdifulle materialressurser gjenvinnes.

2 Dette er RENAS RENAS AS returselskapet for næringselektro er en medlemsorganisasjon for produsenter og importører av næringselektro. RENAS ble stiftet den 7. august 1997 av Elektroforeningen (EFO) og TBL-Elektro og eies av de to bransjeorganisasjonene med 50 prosent hver. RENAS skal ivareta medlemmenes forpliktelser i henhold til forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter; den såkalte EE-forskriften. Forretningsidé RENAS skal bidra til effektive og konkurransenøytrale ordninger for miljøvennlig innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av EE-avfall. RENAS skal ivareta eiernes og øvrige medlemmers interesser og plikter. RENAS` virksomhet er regulert i en bransjeavtale med Miljøverndepartementet. Visjon RENAS skal arbeide for effektive og miljøvennlige metoder for innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av EE-avfall. Selskapet samarbeider med profesjonelle aktører slik at avfallshåndteringen blir mest mulig effektiv og miljøvennlig. RENAS skal være en foretrukket samarbeidspartner for alle aktører innen området næringselektro. For å finne gode samfunnsøkonomiske løsninger skal RENAS samarbeide aktivt med myndighetene. Mål Selskapets mål er innen 1. juli 2004 å nå et innsamlingsnivå på minst 80 prosent av årlig beregnet avfallsmengde. Målet er i henhold til kravene myndighetene har satt. Selskapet skal ha en kostnadseffektiv drift, som finansieres gjennom miljøgebyr på produktene og inntekter fra gjenvinning av avfall. Differensierte gebyr for de enkelte produktgrupper fastsettes av selskapets styre, etter anbefaling fra en referansegruppe sammensatt av representanter fra medlemsbedriftene. Gebyrene skal gjenspeile den faktiske kostnad over tid ved avfallshåndtering for hver produktgruppe. RENAS er et nonprofit-selskap. [ 0 1 ] RENAS miljørapport 2001

3 Utfordring: Kabler og ledninger kasseres i store mengder og inneholder verdifulle materialressurser. Men ikke alt kan gjenvinnes. Kabel kan inneholde PVC (som danner dioksiner ved brenning), bly, olje, fett, tjære og bromerte flammehemmere. Ved feil behandling kan disse stoffene havne på avveie. Løsning: RENAS behandler kabler og ledninger ved granuleringsanlegg i Norge. I noen tilfeller sendes kabel til Kina for manuell behandling. Metallene leveres som nye råvarer og gjenoppstår i alt fra nye kabler til sykkelrammer, mens de miljøskadelige komponentene destrueres eller deponeres forsvarlig.

4 Bakgrunn Elektroavfall er en alvorlig trussel for miljøet og vår egen helse dersom ikke produktene behandles på riktig måte når de kasseres. I Norge er derfor innsamling og sluttbehandling av elektroavfall regulert gjennom forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter EE-forskriften. Mange elektriske og elektroniske produkter inneholder store mengder helseskadelige kjemiske stoffer og tungmetaller. Derfor stiller myndighetene gjennom EE-forskriften strenge krav til hvordan produktene skal behandles når de kasseres. Kravene gjelder både for de som bringer nye produkter ut i markedet og for de som behandler produktene når de kasseres. Norge var det første landet i verden som innførte et slikt regelverk. Elektrobransjen i Norge ønsket en slik forskrift, og bransjen var med under utformingen av EE-forskriften. En løsning der bransjen selv tar ansvaret for organisering av innsamling og behandling av kasserte produkter, er mer rettferdig og kostnadseffektiv for den enkelte bedrift enn det en ordinær avgift ville ha vært. Tre selskaper er opprettet for å organisere innsamling og sluttbehandling av EE-avfall. Elektronikkretur AS har ansvar for forbrukerelektronikk, data- og telekommunikasjonsprodukter. Hvitevareretur AS har ansvar for kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner og andre hvitevarer. RENAS AS returselskapet for næringselektro har ansvar for alle lyskilder (lysstoffrør, pærer og lamper), elektroverktøy, kabler og ledninger, måleinstrumenter, elektriske installasjoner, transformatorer og andre produkter; i hovedsak fra industri og næringsliv. Det er inngått en felles bransjeavtale med Miljøverndepartementet som disse tre selskapene arbeider etter. Avtalen innebærer blant annet at selskapene rapporterer til myndighetene om innsamling og behandling på vegne av alle medlemsbedrifter. RENAS har to store utfordringer for sin drift. Den viktigste er å samle inn og behandle en så stor andel av næringselektroavfallet som mulig. Her har vi et myndighetspålagt krav om å samle inn minst 80 prosent av det avfallet som oppstår innen 1. juli Vi er på god vei, men det gjøres nå ytterligere forbedringer av ordningen for å nå denne høye målsettingen. Den andre store utfordringen er å få alle importører og produsenter av EE-produkter til å ta kravene i EE-forskriften alvorlig og delta i finansieringen av ordningen. Dessverre er det fortsatt mange bedrifter som ikke deltar i de etablerte returordningene og heller ikke oppfyller EE-forskriften på annen måte. Det vil si at de nyter godt av en innsamlingsordning som andre betaler for. RENAS jobber aktivt for å få disse til å delta i ordningen. [ 2 3 ] RENAS miljørapport 2001

5 Utfordring: Lysstoffrør, lysarmaturer og sparepærer inneholder en rekke miljøgifter, som kvikksølv, PCB og bly. Dessverre havner produktene ofte på fyllinger eller smeltes sammen med annet skrapmetall, uten at de helse- og miljøskadelige komponentene er tatt ut. På denne måten havner miljøgiftene i luft, vann og jord. Løsning: RENAS samler inn og behandler lyskildene manuelt. PCB-holdige kondensatorer demonteres og destrueres (ved spesialanlegg i Finland), og plast og metaller skilles ut for gjenvinning. Kvikksølvet i sparepærer og lysstoffrør fjernes, mens glasset brukes til produksjon av for eksempel skumglass en dreneringsmasse for veier.

6 EE-produktenes skadepotensial Elektriske og elektroniske produkter inneholder komponenter med betydelige mengder helse- og miljøskadelige stoffer. Så lenge produktene er i normal bruk, representerer ikke disse stoffene noen risiko. Det er når produktene kasseres at miljøgiftene kan komme på avveie. Flere av de helse- og miljøskadelige stoffene i kasserte EE-produkter kan gi store skadeeffekter selv i små konsentrasjoner. Myndighetene ønsker derfor en kontrollert og korrekt slutthåndtering av kasserte EE-produkter, slik at de skadelige stoffene ikke havner i avfallsdeponier, i forbrenningsanlegg eller på annen måte slippes ut til jord, luft og vann. Kasserte EE-produkter inneholder i tillegg materialressurser som jern og metaller. Dette er materialressurser med til dels stor verdi. Ved riktig miljøsanering blir de helse- og miljøskadelige stoffene fjernet og sendt til forsvarlig sluttbehandling, mens materialressursene gjenvinnes. De vanligste miljøgiftene som fjernes fra kasserte EE-produkter, er kvikksølv, PCB, bromerte flammehemmere, kadmium og bly. Kvikksølv Kvikksølv er et tungmetall som finnes i svært mange produkter. Kvikksølv forekommer i alt fra varmeovner, nivåbrytere, releer og måleinstrumenter til bilvaskautomater og industrimaskiner. Alle lysstoffrør og sparepærer inneholder kvikksølv. Kvikksølv brytes ikke ned i naturen eller i organismer. Stoffet akkumuleres i næringskjeden, og derfor er mennesker svært utsatt. Kvikksølvet binder seg til fettvev i kroppen og kan forårsake nerveskader. Det kan i tillegg forårsake misdannelser på fostre og gi ulike former for psykiske lidelser. PCB PCB polyklorerte bifenyler finnes i eldre kondensatorer i mange elektrotekniske installasjoner og som tilsetning i transformatorolje og isolasjonsmateriale for elektriske gjennomføringer i vegger og lignende. I Norge har bruk av PCB i nye produkter og installasjoner vært forbudt siden 1980, men utrangering av eldre produkter medfører fortsatt utslipp av denne svært skadelige miljøgiften. PCB er en organisk miljøgift og brytes derfor ned over tid. Nedbrytningstiden er imidlertid svært lang. PCB har blant annet en hormonforstyrrende effekt. Det betyr at PCB påvirker kroppens hormonsystem. Dette kan føre til skader på arvematerialet og misdannelser hos barn. Det er dokumentert sammenheng mellom utslipp av PCB og tvekjønnethet hos isbjørn på Svalbard. PCB er også kreftfremkallende. Bromerte flammehemmere Bromerte flammehemmere er fellesbetegnelsen på en gruppe organiske stoffer. Flammehemmerne brukes som en tilsetning i mange plastmaterialer for nettopp å hindre eller hemme brann. Miljøgiften forekommer i plastkapper på kabler og ledninger, samt i plasten som utgjør ytterskallet til mange elektriske apparater. I tillegg har mange av enkeltkomponentene i EE-produkter innslag av bromerte flammehemmere. Bromerte flammehemmere brukes i store mengder. Samtidig er kunnskapen om stoffets skadeeffekter noe begrenset. Bromerte flammehemmere har imidlertid mange likhetstrekk med PCB. Stoffene binder seg til fettvev i kroppen, og kan gi hjerneskader, misdannelser på skjelett og hormonforstyrrelser. Stoffene er også funnet i blodprøver og morsmelk. Små barn er derfor svært utsatt. Målinger av morsmelk gjort i Sverige, viser at konsentrasjonen av bromerte flammhemmere nå er 50 ganger så høy som i Kadmium Tungmetallet kadmium er en svært viktig bestanddel i nikkelkadmiumbatteriene som finnes blant annet i oppladbare elektroverktøy. Kadmium tas opp av mennesker både gjennom luften vi puster inn og maten vi spiser. Stoffet utskilles langsomt fra kroppen og kan over tid føre til skade på nyrer og skjelett. Ved innånding kan kadmium gi lungekreft. Det er sjelden kadmium gir akutte alvorlige skader. Unntaket er ved industriell bruk, der utslipp kan føre til lungebetennelse, oppkast og diaré i verste fall med dødelig utgang. Bly Bly er et giftig tungmetall som blant annet forekommer i enkelte kabeltyper i kappen som omgir de elektriske lederne samt i noen typer loddetinn. Kabler og loddetinn er igjen sentrale komponenter i de fleste EE-produkter. Bly forekommer også i lyskilder, [ 4 5 ] RENAS miljørapport 2001

7 og i elektrisk måle- og kontrollutstyr. Utslipp av bly til jordsmonn og vassdrag kan føre til at mennesker og dyr eksponeres for stoffet. Kroppen bruker lang tid på å kvitte seg med bly, og det akkumuleres spesielt i benbygningen. Bly kan føre til skader på hjerne og nervesystem. Symptomer på blyforgiftning er trøtthet, søvnproblemer og magesmerter. Hos barn er det påvist atferdsforandringer og tilpasningsvansker som følge av blyforgiftning. Utfordring: Utstyr til oppvarming og ventilasjon består av verdifulle materialer og skadelige komponenter, som blant annet releer med kvikksølv og KFK-gass. Feil avfallshåndtering kan være en trussel mot både helse og ozonlag. Løsning: RENAS sørger for manuell miljøsanering av varme- og ventilasjonsutstyr. Skadelige komponenter fjernes, og KFK-gass tappes på forsvarlig måte. Verdifulle metaller blir gjenvunnet, og jernfraksjoner får nytt liv som armeringsjern og andre jernprodukter. Svovelheksafluorid (SF6) SF 6 -gass brukes i høyspenningskomponenter. Gassen har unike isolasjons- og slukkeegenskaper, som er viktig for å kunne bygge kompakte anlegg. SF 6 -gass gjør ingen skade så lenge den holdes i produktet eller i lukket system, men ukontrollerte utslipp kan bidra til drivshuseffekten. SF 6 -gass er den kraftigste klimagassen vi kjenner. Ett kilo SF 6 -gass har samme klimaeffekt som kilo CO 2. Gassen er omfattet av Kyotoavtalen om reduksjon av verdens klimagassutslipp.

8 RENAS bransjens redskap Det skal være gratis å levere EE-avfall til godkjente mottakspunkter, uansett om den som leverer avfallet, er privatperson eller bedrift. I henhold til EE-forskriften skal produsenter, importører og forhandlere av EE-produkter, sammen med kommunene, sørge for at en slik mottaksordning eksisterer og fungerer. EE-forskriften beskriver hvilke plikter kommunene og produsenter, importører og forhandlere av EE-produkter og EE-avfall skal oppfylle: Produsenter og importører skal; sørge for at det finnes en landsomfattende ordning for innsamling og behandling av EE-avfall sørge for at produktene de bringer ut i det norske markedet blir samlet inn og forsvarlig behandlet etter bruk informere om korrekt innlevering og behandling av EE-avfall gjennom bedriftens salgs- og informasjonsmateriell Forhandlere skal; ta imot EE-avfall fra næringsliv og husholdninger; vederlagsfritt fra husholdninger sørge for at EE-avfallet sorteres, oppbevares forsvarlig og videresendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg informere om at de tar imot EE-avfall gjennom sitt salgs- og informasjonsmateriell Forhandlere er pliktige til å ta imot EE-produkter av samme type som de selv omsetter, uavhengig av merke, fabrikat eller salgssted. Dersom EE-avfallet innleveres fra næringslivet, kan forhandlere stille krav om gjenkjøp av samme mengde nye produkter. Kommuner skal; sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud om vederlagsfritt mottak av EE-avfall fra husholdninger ta imot EE-avfall fra næringslivet, men kan kreve vederlag for dette sørge for at EE-avfallet sorteres, oppbevares forsvarlig og videresendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg informere om avfallshåndtering og eget system for mottak av EE-avfall Myndighetene kontrollerer Statens forurensningstilsyn (SFT) foretar kontroller av bedrifter som importerer eller produserer EE-produkter for å påse at de oppfyller kravene i EE-forskriften. Dersom en bedrift ikke kan [ 6 7 ] RENAS miljørapport 2001

9 vise til medlemskap i et returselskap, og heller ikke kan dokumentere overholdelse av forskriften på annen måte, kan SFT ilegge tvangsmulkt og dagbøter. Ved grove brudd på forskriften kan SFT melde bedriften til politiet. Bransjens redskap Hvert år kastes om lag tonn EE-produkter i Norge. Rundt tonn av dette er næringselektroavfall, som kabler, ledninger, høy- og lavspenningsutstyr, installasjonsmateriell, motorer, varmeapparater, pumper, instrumenter, lyskilder, lysarmaturer, verktøy og andre elektriske apparater. Det er disse produktgruppene RENAS har ansvar for. RENAS er ganske enkelt bransjens redskap for å ivareta produsent- og importørforpliktelsene i henhold til EE-forskriften. For denne tjenesten betaler medlemsbedriftene et miljøgebyr basert på mengden og typen produkter de bringer inn i markedet. Miljøgebyret skal gjenspeile de faktiske kostnadene ved å samle inn og miljøsanere produktene på korrekt måte. RENAS-ordningen for medlemmer Miljøgebyret setter RENAS i stand til å organisere og administrere et landsomfattende innsamlings- og behandlingssystem for kassert næringselektro. RENAS-ordningen består av profesjonelle, eksterne operatører som på kontraktsbasis står for innsamling, transport og sluttbehandling av EE-avfallet. RENAS utnytter konkurransen i markedet, slik at arbeidet til enhver tid gjøres til lavest mulig kostnad. Ved utgangen av 2001 hadde RENAS 1273 medlemsbedrifter. På medlemsbedriftenes vegne rapporterer RENAS hvert år til SFT om oppfyllelsen av forpliktelsene i EE-forskriften. Utfordring: Elektriske og elektroniske verktøy kan inneholde et vidt spekter av helse- og miljøskadelige stoffer, blant annet tungmetaller, PCB og bromerte flammehemmere. Selv små mengder av disse stoffene kan være helseskadelige. Løsning: RENAS fjerner miljøskadelige batterier og sender dem til gjenvinning eller destruksjon i England og Frankrike. Øvrige miljøskadelige komponenter, som f.eks. kvikksølvbrytere og kretskort, fjernes manuelt. Av jernfraksjoner blir det blant annet armeringsjern, mens resterende fraksjoner blir gjenvunnet eller deponert på forsvarlig måte.

10 RENAS tilrettelegger for innsamling Returordningen for næringselektro RENAS-ordningen skal gjøre det enkelt for alle å levere EE-avfall kostnadsfritt. Den eneste kostnaden er knyttet til transport av avfallet til godkjent mottak. Innlevering fra private husholdninger Privatpersoner har tre muligheter når de skal levere EE-avfall. Det kan leveres i en butikk som selger tilsvarende produkter, til et kommunalt avfallsmottak eller direkte til et av RENAS` mottak. Uansett hvilket leveringssted man velger, skal det være helt gratis å bli kvitt avfallet. Innlevering fra næringslivet Alle bedrifter og næringsdrivende kan levere sitt EE-avfall gratis til RENAS-mottak. De kan også levere til forhandler eller kommunalt mottak, men det kan medføre en kostnad. Forhandlere kan kreve at det kjøpes tilsvarende mengde nye produkter som det som leveres inn. Kommunale mottak kan beregne et gebyr for mottak av EE-avfall. RENAS-mottak RENAS har et nettverk av oppsamlingsplasser fordelt over hele landet. Til disse mottakene kan hvem som helst levere kassert næringselektro gratis, uansett mengde. En komplett oversikt over oppsamlingsplassene finnes på RENAS` hjemmeside Bedrifter Kommunalt avfallsmottak Private Forhandlere Transportløsninger Fra RENAS` oppsamlingsplasser transporteres EE-avfallet til sluttbehandlingsanlegg. Transporten foregår på en slik måte at produktene ikke ødelegges eller at farlige stoffer lekker ut. Sluttbehandlingsanleggene er spredt til alle deler av landet, slik at man unngår å transportere avfallet over unødig lange avstander. RENAS-mottak Sluttbehandlingsanlegg Godkjente operatører For å bli operatør for RENAS kreves det at alle godkjenninger fra myndighetene er på plass. Dette gjelder miljøkrav så vel som andre krav som stilles til næringsdrivende. Disse kravene vil være noe ulike for oppsamlere, transportører og sluttbehandlere. Forbedringer i innsamlingsmodell Fram til 1. juli 2002 har RENAS` innsamlingsmodell bestått av 72 regionale oppsamlingsplasser fordelt over hele landet. Etter dette tidspunktet inkorporeres en rekke nye aktører på innsamlersiden, som transportbedrifter og gjenvinningsanlegg. Antallet innsamlingspunkter øker til mellom 120 og 150, og mengden innsamlet avfall vil bli høyere. Den nye innsamlingsmodellen utnytter konkurransen i markedet bedre, og vil bety større servicegrad overfor avfallsbesittere. [ 8 9 ] RENAS miljørapport 2001

11 Utfordring: Måle- og kontrollinstrumenter består av en rekke ulike komponenter; mange inneholder PCB, kvikksølv, kadmium og beryllium. Det kreves nøyaktighet og kompetanse for å finne disse komponentene ved sluttbehandlingen. Løsning: RENAS sørger for manuell håndtering av instrumentene. Slik fjernes de skadelige komponentene. Kretskort og strømtilførsler sendes til Sverige for smelting og gjenvinning av edelmetaller. PCB destrueres i Finland, kvikksølvet gjenvinnes eller sendes til spesialdeponi, mens oljerester energigjenvinnes i godkjente anlegg.

12 Sluttbehandling og gjenvinning Av de kasserte produktene som RENAS samler inn, blir så mye som 89 prosent materialgjenvunnet, mens 4 prosent blir energigjenvunnet. De resterende 7 prosent er blant annet miljøskadelige komponenter som blir destruert eller deponert, slik at ikke giftstoffene kommer på avveie. Nytt liv for kasserte produkter Materialer fra kasserte EE-produkter kan brukes på nytt. Metallfraksjoner fra de kasserte produktene, som jern, aluminium, kobber og andre metaller, brukes som råmateriale og sparer dermed miljøet for belastninger knyttet til råvareuttak og -produksjon. Plastmaterialer behandles på forskjellige måter ut fra hvilken type plast det dreier seg om, samt hvilke stoffer som finnes i den. Noe plast blir til nye plastprodukter. Glass fra lysstoffrør og sparepærer blir brukt til å lage et isolasjons- og dreneringsmateriale som brukes ved bygging av nye veier, idrettsanlegg og lignende. Energigjenvinning Noen komponenter fra kasserte EE-produkter lar seg vanskelig bruke om igjen som råmateriale. For eksempel enkelte plasttyper, trevirke og olje fra varmeovner og elektromaskiner. Dette sendes til forbrenningsanlegg, og blir til elektrisk strøm eller varme i fjernvarmeanlegg. Deponi og destruksjon Noen stoffer fra de miljøsanerte EE-produktene lar seg ikke bruke om igjen. Dette er blant annet helse- og miljøskadelige stoffer som tungmetaller og giftige kjemikalier. Det er svært viktig at disse stoffene ikke havner i naturen. De lagres derfor på forsvarlig måte på spesialavfallsdeponi eller de blir destruert. For eksempel blir kondensatorer med PCB og andre PCB-holdige komponenter sendt til Finland der de blir termisk destruert. [ ] RENAS miljørapport 2001

13 Utfordring: Høyspenningsutstyr inneholder ofte SF 6 -gass, fordi den har gode isolasjons- og slukkeegenskaper. Den er også den kraftigste klimagassen vi kjenner med en klimaeffekt som er nesten ganger større enn effekten av CO 2. Løsning: Verdens første anlegg for behandling av SF 6 -anlegg er etablert i Tønsberg. Der blir gassen tappet i et lukket system, før den sendes til gjenbruk i Tyskland. Slik unngås skadelige utslipp og negative effekter på klimaet.

14 Miljøregnskap for 2001 Hvert år genereres om lag tonn næringselektroavfall i Norge. Miljøverndepartementet har stilt som krav at RENAS innen 1. juli 2004 skal samle inn minst 80 prosent av dette avfallet. Det har vært en jevn stigning i innsamlingsgraden siden oppstarten i Tonn 3500 Innsamlingsgrad i prosent juli sep nov jan mar apr juni aug sep okt nov des jan feb mar apr mai juni juli aug sep okt nov des Landsoversikt over mengder, I 2001 ble det samlet inn totalt tonn kassert næringselektro i Norge. Innsamlingsgraden for næringselektro var 41 prosent. For å nå målsettingen om 80 prosent innsamlingsgrad kreves det ytterligere forbedringer av innsamlingsordningen. Den nye innsamlingsmodellen som innføres i 1. juli 2002, forventes å øke mengden avfall som blir samlet inn betydelig. Total mengde for hele landet: tonn Innsamlingsgrad: 41 prosent Fraksjoner Kabler og ledninger Utstyr for oppvarming og ventilasjon Lysutstyr Lysstoffrør og sparepærer Utstyr og instrumenter for måling og kontroll Elektronisk verktøy Elektroteknisk utstyr Elektromotorer Mengde (tonn) tonn tonn tonn 579 tonn tonn tonn tonn tonn Tabellen over viser hvordan den totale mengden innsamlet næringselektroavfall fordelte seg på hovedgruppene. [ ] RENAS miljørapport 2001

15 RENAS` behandlingsanlegg har til sammen fjernet mer enn 812 tonn miljøskadelige komponenter fra dette avfallet. Tabellen under gir en oversikt over hvilke komponenter som er fjernet og mengdene av disse. Komponenter Mengde (kg) Kondensatorer (med og uten PCB) Alkaliske batterier 372 Blybatterier KFK-komponenter og -gass Komponenter med BeO 777 Kretskort/kontakter/power/LCD-displayer Kvikksølv-komponenter 607 Li-batterier 898 Lysstoffrør og andre Hg-lyskilder Maling, lim og lakk 960 Ni-Cd-batterier Ni-Met. hydr.-batterier 427 Olje Oljeholdig avfall PCB-holdig olje 900 Radioaktive komponenter 80 SF6-anlegg og komponenter Asbestholdige komponenter Sum Fylke Sum totalt (tonn) Innsamlingsgrad (%) Østfold Oslo Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjord Møre og Romsd Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum: Det vi ikke får tak i I hovedsak er det to forhold som gjør at RENAS ikke får tak i alt næringselektroavfallet: Avfall som leveres feil, og avfall som håndteres i andre varestrømmer enn RENAS-ordningen. Feilleveringer kan for eksempel være mindre produkter eller avfallsfraksjoner som leveres sammen med restavfallet og havner i søppelforbrenningsanlegg eller i deponier. En stor del av avfallet blir på feilaktig vis omdefinert til skrapmetall og kommer dermed inn i metallgjenvinningen. I begge tilfellene er det stor fare for at de helse- og miljøskadelige stoffene havner i naturen gjennom avrenning eller utslipp til luft fra forbrenning eller omsmelting. Feilhåndtering av EE-avfall er blant de viktigste årsakene til utslipp av mange av de farligste miljøgiftene. Men her ligger også RENAS` og bransjens største utfordring: Innsamlingsordningen skal forbedres og folks bevissthet økes, slik at utslippene og skadevirkningene blir så små som mulig.

16 z:design/gazette Foto: Jens Sølvberg RENAS AS returselskapet for næringselektro Besøksadresse: Karenslyst allé 9A Skøyen, Oslo Postadresse: Postboks 268, Skøyen, 0212 Oslo Telefon: E-postadresse: gir deg ytterligere informasjon om EE-forskriften og returordningen for næringselektro. [ 2001 ] RENAS miljørapport

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen.

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. 96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. Miljørapport 2015 Miljørapport 2015 1 MILJØREGNSKAP Et resultat du kan være stolt av! Når 96 prosent av hvert enkelt elektroniske eller elektriske produkt vi samler

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer. Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS

Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer. Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS Mengder og kilder Omtrent 1 200 tonn PCB er tatt i bruk i Norge. I dag regner vi med at dette

Detaljer

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap RENAS Miljørapport Innhold 4-5: Om RENAS 6-7: Sertifisering 8-9: Miljøregnskap 10-11: Produktet 12-13: Innsamling 14-15: Behandling 16-17: Nytt produkt 18-19: Deponering Om RENAS Returselskapet for næringselektro

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Hvorfor og hvordan behandle farlig avfall? PCB - Status, virkemidler og myndighetenes forventninger

Hvorfor og hvordan behandle farlig avfall? PCB - Status, virkemidler og myndighetenes forventninger Hvorfor og hvordan behandle farlig avfall? PCB - Status, virkemidler og myndighetenes forventninger 09.04.2008 Side 1 Liten og søt blir mindre søt 09.04.2008 Side 2 PCB Menneskeskapt teknisk vidundermiddel

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Erfaringer med tilsyn

Erfaringer med tilsyn Forurensningskonferansen 2014 Erfaringer med tilsyn FM Vest-Agder Solvår Reiten 22. januar 2014 Innhold i presentasjonen Hvorfor tilsyn? Miljøgifter Hva sjekkes? Funn Konklusjon Tilsyn hvorfor? Regelverket

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN TRUST ARKTIKUGOL AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for avfallshåndteringen i Pyramiden... 3 3 Ansvar og organisering... 4 4 Avfallskilder... 4 5 Avfallsfraksjoner... 7 Farlig

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2006/01 Klager: Innklaget: Jøran Sten Pettersen Ved Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 Hele landet Nr. Betegnelse År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 7011 Spillolje, refusjonsberettiget 24105754 23922366 23406730 25147213 24883339

Detaljer

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 Sammendrag: Elektroforeningen (EFO) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

NOTAT. Fra : Øyvind Salamonsen Intern tlf. : +47 95 12 01 01. Forretningsenhet : AF Decom Prosjekt/nr. : 1405. Kopi til : Arkivkode : DM#568111

NOTAT. Fra : Øyvind Salamonsen Intern tlf. : +47 95 12 01 01. Forretningsenhet : AF Decom Prosjekt/nr. : 1405. Kopi til : Arkivkode : DM#568111 NOTAT Til : Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen. Att: Ingvil Grande Dato : 2014-07-10 Fra : Øyvind Salamonsen Intern tlf. : +47 95 12 01 01 Forretningsenhet : AF Decom Prosjekt/nr. : 1405

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Innhold Tar miljøet på alvor Forsker på miljøgifter Miljøregnskap 2008 Fire miljøgifter Innsamleren Kildesortereren Dette er RENAS

Innhold Tar miljøet på alvor Forsker på miljøgifter Miljøregnskap 2008 Fire miljøgifter Innsamleren Kildesortereren Dette er RENAS RENAS Miljørapport Innhold 4-5: Tar miljøet på alvor 6-7: Forsker på miljøgifter 8-11: Miljøregnskap 2008 12-13: Fire miljøgifter 14-15: Innsamleren 16-17: Kildesortereren 18-19: Dette er RENAS 2 -Gi oss

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.029.I.FMTE Saksnummer: 2013/2930 Dato for kontroll:

Detaljer

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier P7?l m>km 1 MILJØVERNDEPARTEMENTET Strategi Barn og kjemikalier Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier Innhold FORORD 3 UTFORDRINGER 4 Alle produkter inneholder kjemikalier Barn

Detaljer

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen Miljørapport 2010 Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen miljøgifter kommer på avveie. Xxxxxxxx

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. INNHOLD Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner 5. Unntak

Detaljer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Anne Sundet Tangen Miljøvernavdelingen Fylkesmannens verdigrunnlag Kvalitet Dristighet Nytenkning Respekt Åpenhet Fylkesmannsembetet Fylkesmannens hjemmeside Våre

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014

Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014 Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014 Mengdeanslag kasserte fritidsbåter En fritidsbåt i Norge defineres som båt under 70`` (24m)

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 RENOVASJONSLØSNINGENE I BIR... 3 2.1 HENTESYSTEM, BRINGESYTEM, KOMPOSTERING... 3 2.2 GJENBRUKSSTASJONER OG RETURPUNKT... 4 2.3 RESTAVFALL FRA RUTE OG GJENBRUKSSTASJONER

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN.

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN. KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL I BERGEN. Undersøkelse er gjort av Dina Nærum Målsnes ( år) på arbeidsuke hos Naturvernforbundet Hordaland okt... INTENSJON. METODE. BUTIKKUTVALG

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

15 å NAS. Takk for hjelpen! De siste 15 årene har du hjulpet oss med å ta hånd om over én million kilo miljøgifter. Takk!

15 å NAS. Takk for hjelpen! De siste 15 årene har du hjulpet oss med å ta hånd om over én million kilo miljøgifter. Takk! 15 å r m ed RE NAS Takk for hjelpen! De siste 15 årene har du hjulpet oss med å ta hånd om over én million kilo miljøgifter. Takk! 1 gram PCB er nok til å forurense 750 000 liter vann. Sammen med deg har

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøregnskap 2008 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2015

EE-registeret Årsrapport 2015 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2015 EE-registeret Årsrapport 2015 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino 15042016 Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 15042016 Utarbeidet:

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Temadag om farlig avfall Stockholm 14 september 2011 Kari Aa Klima- og forurensningsdirektoratet Farlig avfall i Norge Nasjonale mål Statistikk Strategi

Detaljer

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter?

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Guro Kristine Milli, COWI AS 1 Foto: NGU Guro Kristine Milli, COWI AS 2 Aktuelle miljøgifter Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent Navn og besøksadresse: Stena Metall AS, filial Gjøvik, Glarudalen, 2860 Hov Navn og adresse virksomhet:

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon Vår dato: 27.05.2015 Vår referanse: 2014/1960 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi næringspark 31 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32 26 68

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

Forskrift om forbud mot bruk av CCA-impregnert trevirke

Forskrift om forbud mot bruk av CCA-impregnert trevirke _n_ DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Forskrift T-1388 Forskrift om forbud mot bruk av CCA-impregnert trevirke Ws '3 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Forskrift T-1388 Forskrift om forbud mot bruk av

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato:

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 01.07.2016 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-559 2016 IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Importørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektronisk produkter (EE-produkter) fra et land utenfor EØS-området og selger til bedrifter og/eller

Detaljer

Forurensningstilsyn og avfall

Forurensningstilsyn og avfall Forurensningstilsyn og avfall Byggavfallskonferansen 2012 Einar Knutsen Klif Miljøforvaltningen Regjeringen Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), tidligere SFT, ble opprettet i 1974 Miljøverndepartementet

Detaljer

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall.

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall. Transport Isolerglassrutene bør transporteres stående for å unngå at de knuses eller sprekker. Pass på at de står støtt. Knuste isolerglassruter bør fraktes i lukket beholder. SKIFTE VINDU? Levering Isolerglass

Detaljer

Forenklet miljøregnskap 2015

Forenklet miljøregnskap 2015 Forenklet miljøregnskap 2015 Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet. Totalt

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.002.I.FMTE Saksnummer: 2017/768 Dato for kontroll: 02.02.2017

Detaljer