9459 tonn elektriske verktøy tonn kabler og ledninger tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til"

Transkript

1 9459 tonn elektriske verktøy tonn kabler og ledninger tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et jubelrop for medlemmene våre! Miljørapport 2002

2 Antall RENAS-medlemmer Innsamlingsgrad (%) Dette er RENAS Elektriske og elektroniske produkter såkalte EE-produkter inneholder til dels store mengder helse- og miljøskadelige stoffer. Alle importører og produsenter av EE-produkter er derfor pålagt å ta ansvar for sine produkter helt til de er kassert og gjenvunnet. RENAS oppfyller disse forpliktelsen på vegne av sine medlemmer. Medlemmene tar miljøansvar RENAS er et non-profit-selskap som administrerer en landsomfattende ordning for innsamling og miljøvennlig sluttbehandling av kasserte næringselektroprodukter, som bl.a. lysutstyr, kabler og ledninger, produksjonsmaskiner, el-verktøy, måle- og kontrollutstyr, SF 6 -anlegg, pumper, elektromotorer og høy- og lavspenningsutstyr. Importører og produsenter av slike produkter tegner medlemskap i RENAS for å oppfylle kravene i Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter, også kalt EE-forskriften. Medlemmene betaler et gebyr som finansierer returordningen. På vegne av medlemmene rapporterer RENAS hvert år til Statens forurensningstilsyn (SFT) om den mengden EE-avfall som blir samlet inn og behandlet. Landsdekkende returordning Returordningen er bygd opp gjennom kontrakter med kommunale, interkommunale og private avfallsselskaper. Disse innsamlerne driver mottaksplasser og sørger for å videretransportere EE-avfallet til et behandlingsanlegg. Ordningen består av 141 innsamlere og 17 behandlingsanlegg, spredt over hele landet. Både innsamlere og behandlingsanlegg tar imot EE-avfall gratis, uansett om det kommer fra bedrifter eller privatpersoner. Behandlingsanlegg Mottak i RENAS-ordningen RENAS AS er stiftet av Elektroforeningen og TBL Elektro. Disse organisasjonene eier selskapet med 50 % hver. Ved utgangen av 2002 hadde RENAS 1300 medlemsbedrifter. I henhold til avtalen som elektrobransjen har inngått med Miljøverndepartementet, skal vi innen 1. juli 2004 samle inn 80 % av det EE-avfallet som oppstår hvert år. [ 2 3 ] RENAS miljørapport 2002

3 Til sammen klarte vi å samle inn nesten tonn elektroavfall i Det var medlemmene våre som gjorde det mulig. Her er ni av dem. De øvrige 1291 var ikke tilstede da bildet ble tatt. Men alle er best i klassen. Bak fra venstre: Øystein Skjøld Bravida ASA, Charlotte Nærø Dacon Sub Sea AS, Terje Strømsæther Viking Elektro A/S, Knut Linrud Wormald Signalco AS, Rolf Nordengen Siemens AS. Foran fra venstre (på stol): Søren Jensen Nicom A/S, Line Marie Moen Jernbaneverket, Arnulf Wahl Varmeteknikk A/S, Bodil Kvalheim Osram A/S.

4 Året 2002 To hovedtrekk kan oppsummere virksomheten i 2002: Nettverket for innsamling av EE-avfall ble utvidet og forbedret, og RENAS framsto som langt mer synlig enn tidligere år. VIKTIGE HENDELSER I 2002: Februar: RENAS inngikk avtaler om behandling av avfall med sju selskaper for perioden til Selskapene har til sammen 17 anlegg spredt over hele landet. Mars: De endelige resultatene for 2001 viste at innsamlingsgraden var 41 %, mot 17 % i Mars: Det ble inngått forpliktende avtale med Miljøverndepartementet om utslippsreduksjoner av klimagassen SF 6 fra høyspenningskomponenter. Avtalen har fått internasjonal oppmerksomhet. Mai: I samarbeid med Elektronikkretur avholdt RENAS et miljøseminar under Eliaden Juni: RENAS arrangerte seminar for ledere og ansatte ved behandlingsanleggene. Juli: Den nye innsamlingsmodellen trådte i kraft. RENAS økte antall mottak fra 72 til 141. I tillegg tar de 17 behandlingsanleggene også imot EE-avfall direkte. Juli: RENAS overtok ansvaret for innsamling av blant annet røykvarslere, solsenger, alarmer, elektriske toaletter, avfallskverner, varmepumper og enkelte analyseapparater. September: RENAS gjennomførte frokostseminarer for medlemmer, potensielle medlemmer og andre interesserte, med til sammen 350 deltakere. Oktober: RENAS gjennomførte seminarer for å øke kunnskapen om EE-avfall blant innsamlerne. Det ble gjennomført ti seminarer, spredt over hele landet, med til sammen 400 deltakere. Ny og mer effektiv returordning Fra oppstarten av den operative driften i 1999 og fram til 1. juli 2002, hadde RENAS 72 mottaksplasser for EE-avfall spredt over hele landet. I tillegg ble det gjort separate avtaler med transportører om frakt av avfallet fra mottaksplassene til sluttbehandlingsanleggene. 1. juli 2002 ble hele innsamlingsmodellen endret. Antallet mottak ble økt til 141. Firmaene som driver mottak og innsamling er nå selv ansvarlige for å sørge for at avfallet transporteres til et av de 17 sluttbehandlingsanleggene. Den nye modellen utnytter konkurransen og kapasiteten i markedet langt bedre enn den foregående. Den har også vist seg mer effektiv: Mengden EEavfall som går til sluttbehandling har økt vesentlig etter at endringene ble gjort. I enkelte måneder i andre halvår var innsamlingsgraden godt over 70 %, mens gjennomsnittet for året endte på 52 %. Dette tilsvarer rundt tonn avfall. Aktiv i markedet I 2002 gjennomførte RENAS en rekke tiltak for å øke kunnskapen om returordningen, både blant de som genererer EE-avfall og blant de som håndterer det. RENAS deltok blant annet med egen stand på elektrobransjens messe Eliaden 2002 i mai. I samarbeid med Eletronikkretur AS, avholdt RENAS også et miljøseminar for messedeltakerne. I september arrangerte RENAS 14 seminarer i egen regi. Fire frokostseminarer for relevante bransjer og myndigheter ble avholdt i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Senere på høsten arrangerte RENAS seminarer for innsamlere og sluttbehandlere på ti steder rundt om i landet. [ 4 5 ] RENAS miljørapport 2002

5 Samarbeid er alt som skal til. Medlemmene støtter oss så vi kan samle inn, ta fra hverandre og gjenvinne elektroavfallet. Til gjengjeld sørger vi for at de oppfyller EE-forskriften. Så kan de bruke tiden på andre ting.

6 Miljøregnskap for 2002 Omleggingen til den nye innsamlingsmodellen fra 1. juli 2002 ga to viktige resultater: Den totale mengden innsamlet EE-avfall økte betraktelig, og RENAS fikk i tillegg tak i en langt større andel av de produktene som har et særlig høyt innhold av miljøgifter. Innsamlingsgrad (%) % I 2002 behandlet RENAS mer enn tre ganger så mye kvikksølv som i Av drøyt 2000 kilo kvikksølvkomponenter var ca kilo rent kvikksølv % 50 % 40 % Det var også en økning i mengden PCB som gikk til behandling. Mengden miljøsanerte kondensatorer med PCB økte med nærmere 30 %, og den nye innsamlingsmodellen bidro til at langt flere store transformatorer ble levert inn til RENAS mottak. Disse transformatorene inneholder betydelige mengder olje, som ble tappet og behandlet på miljømessig forsvarlig måte / % 20 % 10 % 0 Innsamlingsgraden for næringselektroavfall varierte sterkt mellom de forskjellige fylkene. Sogn og Fjordane toppet listen med en innsamlingsgrad på 88 %, fulgt av Buskerud og Telemark på 78 %. Vinneren i 2001, Rogaland, måtte ta til takke med 5. plass i Totalt tonn materialer ble gjenvunnet i Hoveddelen var metaller. Andre fraksjoner av betydning var glass, plast og trevirke. 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Miljøfarlige stoffer fjernet (tonn) Gjenvinningsgrad Materialgjenvinning 87 % Helse- og miljøskadelige komponenter 10 % Energigjenvinning 3 % [ 6 7 ] RENAS miljørapport 2002

7 Fylkesoversikt Innsamlingsgrad (%) Mengde (tonn) Innsamlet næringselektroavfall Mengde (tonn) FYLKE Sogn og Fjordane Buskerud Telemark Nord-Trøndelag Rogaland Møre og Romsdal Vest Agder Hedmark Hordaland Aust-Agder Sør-Trøndelag Nordland Troms Vestfold Oppland Østfold Finnmark Oslo Akershus Totalt Utvalgte produkter behandlet Mengde (kg) PRODUKT FRAKSJONER Kabler og ledninger Utstyr for oppvarming og ventilasjon Lysutstyr Lysstoffrør og sparepærer Utstyr og instrumenter for måling og kontroll Elektronisk verktøy Elektroteknisk utstyr Elektromotorer Alarmanlegg og røykvarslere* 0 8 *RENAS tok over ansvaret for denne fraksjonen f.o.m. 1. juli Regnskapet dekker derfor årets seks siste mnd. Gjenvunnet og foredlet metall Mengde (tonn) METALL 2002 Aluminium 362 Jern Kobber 168 Øvrige metaller 309 Tabellen omfatter metaller som er behandlet og videreforedlet til ferdig råstoff ved RENAS behandlingsanlegg. Det blir i tillegg gjenvunnet materialer ved behandlingsanlegg utenfor RENAS-ordningen. Enkelte produktfraksjoner sendes også til forsvarlig behandling utenfor Norge. Kondensatorer med PCB Kvikksølvkomponenter Olje Plast med flammehemmende middel* *Endringer i rapporteringsrutiner gjør at det ikke finnes sammenlignbare tall fra 2001

8 Regler og avtaler Norge var det første landet i verden med et regelverk for innsamling og behandling av EE-avfall. Hensikten med regelverket er å sørge for forsvarlig sluttbehandling av kasserte elektriske og elektroniske produkter, slik at de helse- og miljøskadelige stoffene i slike produkter ikke havner på avveie. EE-forskriften EE-forskriften trådte i kraft i Den pålegger produsenter og importører å sørge for innsamling og forsvarlig behandling av EE-avfall, for å hindre spredning av miljøskadelige stoffer. Forhandlere av EE-produkter plikter å ta imot kasserte produkter av tilsvarende kategorier som de selger. SFT kontrollerer at forskriften følges opp i bedriftene den gjelder. Brudd på forskriften kan medføre tvangsmulkt, dagbøter og politianmeldelse. Enkel innlevering av EE-avfall Medlemmer i RENAS oppfyller EE-forskriften. Gjennom et miljøgebyr på nye produkter finansierer de den landsomfattende ordningen for innsamling og sluttbehandling av EE-avfall. Ordningen gjør det enkelt og gratis å levere inn kasserte EE-produkter. Bedrifter kan levere EE-avfall gratis til mottak i RENAS-ordningen. Mottakene kan også stille containere og annet oppsamlingsutstyr til disposisjon, og sørge for henting av avfallet. Kommunale mottak og forhandlere tar også imot avfall, men disse kan henholdsvis kreve at bedriftene betaler et gebyr eller kjøper en tilsvarende mengde nye produkter. Privatpersoner kan levere EE-avfall gratis, uansett om det er til RENAS-mottak, til kommunale avfallsmottak eller til forhandlere av tilsvarende produkter. Forhandlere har ikke anledning til å kreve gjenkjøp overfor privatpersoner. [ 8 9 ] RENAS miljørapport 2002

9 Sluttbehandling EE-avfallet som leveres inn blir transportert til et av de 17 behandlingsanleggene. De demonterer avfallet manuelt for å fjerne alle komponenter med miljøskadelige stoffer. Giftstoffene blir destruert eller tatt hånd om på annen forsvarlig måte, mens øvrige materialer blir gjenvunnet. I 2002 utgjorde de miljøskadelige komponentene 10 % av avfallet. 87 % avfallet gikk til materialgjenvinning og 3 % til energigjenvinning. Gjenvunnet kobber, aluminium, jern og plast er etterspurt som råstoff for nye produkter. STOFF Bly Kadmium Kvikksølv PCB Bromerte flammehemmere FINNES BLANT ANNET I Lyspærer, enkelte kabeltyper, loddetinn og måle- og kontrollutstyr Nikkelkadmium-batterier Nivåbrytere, gamle varmeovner, releer og industrimaskiner, og i alle lysrør og sparepærer Kondensatorer i eldre lysarmatur, isolasjonsmateriale i strømgjennomføringer og transformatoroljer i eldre transformatorer Plastkapper på enkelte typer kabler og ledninger, og i skallet til elektriske apparater KJENTE SKADEEFFEKTER Skader på nervesystem, hjerne og nyrer, redusert læreevne og atferdsendringer hos barn Kreft, skader og smerter i skjelettet, beinskjørhet, økt blodtrykk, redusert spermiekvalitet og lavere kroppsvekt hos nyfødte Skader på nervesystem, hjerne og nyrer, misdannelser hos barn, lammelser, redusert læreevne og psykiske lidelser. Kreft, redusert læreevne, tap av korttidshukommelse, sen motorisk utvikling, skader på nervesystem, svekket immunforsvar og hormonforstyrrelser. Hjerneskader, misdannelser og hormonforstyrrelser.

10 Fokus i 2003 Innen 1.juli 2004 skal RENAS nå en innsamlingsgrad på minst 80 % av EE-avfallet som oppstår hvert år. Utfordringene for 2003 er klare. Innsamlingsgraden skal økes til 72 % og gratispassasjerene skal bli færre. Øke innsamlingsgraden For 2003 er det budsjettert med en innsamlingsgrad for EEavfall på hele 72 %. Denne målsettingen krever at innsamlingsgraden når opp mot 80 % i høstmånedene i Det er et ambisiøst mål, men hvis resultatet blir som planlagt, er myndighetskravet på 80 % innen 2004 innenfor rekkevidde. Utvidelsen av returordningen i 2002 har allerede økt mengdene EE-avfall som leveres inn. Den trenden forventes å fortsette i Gjennom egne informasjonsprosjekter vil RENAS stimulere bransjer som genererer mye EE-avfall til å kildesortere og levere inn avfallet til rett sted. I 2003 vil særlig tre bransjer stå i fokus: Bygg og anlegg, energiverk og landbrukssektoren. Gratispassasjerer Nesten fire år etter at EE-forskriften trådte i kraft, står fremdeles mange importører og produsenter utenfor de kollektive returordningene. Dermed nyter disse importørene og produsentene godt av returordninger som andre betaler for. I 2003 vil RENAS fortsette arbeidet med å verve nye medlemmer. RENAS vil særlig arbeide for å styrke kunnskapen om EE-forskriften. Medlemskap i RENAS er et bevis på at bedriften tar miljøansvar, noe miljøbevisste kunder vet å verdsette. Stadig oftere stilles det krav til leverandører om dokumentasjon av overholdelse av EE-forskriften ved innkjøp. Et slikt krav vil blant annet bli innført ved offentlige anskaffelser innen [ ] RENAS miljørapport 2002

11 Vi skulle ønske at vi kunne juble for enda flere. Hvert nye medlem vil styrke returordningen vår. Miljøet trenger det, og loven krever det. Vi har holdt av plass til nykommere i klassen. Velkommen skal du være!

12 [ 2002 ] RENAS miljørapport RENAS AS returselskapet for næringselektro Besøksadresse: Karenslyst allé 9a, Skøyen, Oslo Postadresse: Postboks 268, Skøyen, 0212 Oslo Telefon: E-postadresse: z:design/gazette Foto: Jens Sølvberg gir deg ytterligere informasjon om EE-forskriften og returordningen for næringselektro.

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

El-retur klarer 80 prosent innsamling

El-retur klarer 80 prosent innsamling Miljørapport 2003 El-retur klarer 80 prosent innsamling I Bransjeavtalen som ble inngått med Miljøverndepartementet i 1998, ble det stilt krav til bransjeorganisasjonene om å etablere egne retursystemer

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Stadig mer EE-avfall

Stadig mer EE-avfall Miljørapport 2008 Stadig mer EE-avfall INNHOLD Elretur 10 år! 4 Den aller viktigste jobben 5 Miljøsanering av LCD-skjermer 5 Innsamlingsløsninger 6 Gjenvinning i 2008 7 Fra EE-avfall til sekundært råstoff

Detaljer

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 NR 4 - OKTOBER 2009 33. årgang VEL POSTEN MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 Operasjon duppeditt Mange kaster duppeditter som mobiltelefoner, lyspærer

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Elbil En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Sammendrag Elbil-salget har fått et gjennombrudd. Det ruller nå cirka 27 000 ladbare biler på veiene våre. I løpet av få år vil antallet komme

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

BEH. ANL. EE-AVFALL METALL SORTERING JERN SORTERING SAKS. FORBEDRINGSPROSESS (Pilene viser den gjensidige påvirkningen)

BEH. ANL. EE-AVFALL METALL SORTERING JERN SORTERING SAKS. FORBEDRINGSPROSESS (Pilene viser den gjensidige påvirkningen) QA dokument nr: DR1 Prosessbeskrivelse Side 1 av: 1 Utgave: C Norsk Metallretur Stavanger AS Utarbeidet av: KH Godkjent av: TA Dato: 140205 RENAS MOTTAK BEH. ANL. EE-AVFALL FERDIG- VARE LAGER MOTTAK VEKT

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer