Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger"

Transkript

1 Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Norges Bank kuttet styringsrenten på rentemøtet 17. mars, og indikerte ytterligere 1-2 kutt i den nye rentebanen Oljeprisen har steget betydelig siden rentemøtet i mars og har bidratt til renteoppgang Det er den lange enden av kurven som fremstår som mest attraktiv i forhold til rentesikringer, med forfall om 7-15 år og oppstart enten nå eller om inntil 3-4 år Analytiker/Financial Engineer Marius Støvneng Hovde, SpareBank 1 Markets, tlf Telefon Copyright 2015 SpareBank 1 Markets. All Rights Reserved. Refer to last page.

2 Makro Europeiske nøkkeltall begynte å levere svakere enn forventet i etterkant av vår forrige renterapport i januar, og har i perioden siden til dels levert langt under forventning. Fra mars har tallene bedret seg noe (evt. Forventningene blitt justert ned), slik at tallene nå i snitt leverer kun marginalt under forventning. Utviklingen for amerikanske nøkkeltall har vært motsatt den siste måneden, etter at tallene leverte omtrent som forventet gjennom siste del av mars og starten av april. Surpriseindeksene måler hvordan nøkkeltall leverer i forhold til konsensusanslagene over de siste tre månedene. Jo bedre tall i forhold til forventningene, jo høyere verdi på indeksen og vise versa. Ved positive verdier leverer tallene i snitt bedre enn ventet, mens negative verdier forteller at tallene i snitt leverer under forventning. Store bevegelser i surpriseindeksene til Eurosonen og/eller USA vil ofte gi utslag i lange renter, også norske. Overraskelser i nøkkeltall, gitt ved surpriseindeksene til eurosonen og USA har ikke vært store nok til å drive rentene i vesentlig grad de siste månedene, slik vi for eksempel så i fjor sommer. Svakere fart i amerikansk økonomi kan ha vært en marginalt negativ driver for lange renter de siste månedene. renten to ganger i år, mot 4 ganger i den forrige rentebanen fra desember. New Zealand, som var det første industrialiserte landet som hevet renten i denne sykelen, i 2014, har nå en styringsrente som er lavere enn da de begynte å heve, etter 5 kutt fra mai i fjor. Uendret Opp Ned USA (0,25%) Hong Kong Norge (0,75- (0,25-0,26%) 0,5%) Storbritannia (0,5%) Colombia (5,75-6,5%) New Zealand (2,5-2,25%) Chile (3,5%) Peru (3,75-4,25%) Sverige (-0,35- (-0,5)% Sveits (-0,75%) Mexico (3,25-3,75%) Ungarn (1,35-1,05%) Canada (0,5% Angola (11-14%) Taiwan (1,625-1,5%) Tyrkia (7,5%) Sør-Afrika (6,25-7%) Eurosonen (0,05-0,00%) Australia (2%) Nigeria (11- Japan (0,1-(- 12%) 0,1)%) India (6,75%) Kazakhstan (16-17%) Marokko (2,5-2,25%) Island (5,75%) Namibia (6,5- Indonesia 7%) (7,25-6,75%) Sør-Korea Sri Lanka (6- Serbia (4,5- (1,5%) 6,5%) 4,25%) Russland (11%) Uganda (17-16%) Israel (0,1%) Georgia (8-7,5%) Malaysia (3,25%) Pakistan (6%) Polen (1,5%) Tsjekkia (0,05%) Filippinene (4%) Romania (1,75%) Brasil (14,25%) Thailand (1,5%) Egypt (9,25%) Norges Bank kuttet altså styringsrenten på rentemøtet rett før påske, og den nye rentebanen indikerer at ytterligere et kutt i løpet av året er bankers, samt rundt 20% sannsynlighet for et nytt kutt i løpet av året, til en styringsrente på 0%. Tabellen under oppsummerer resultatet fra rentemøtene som har blitt avholdt siden forrige renterapport kom 7. januar. Det har vært mange renteendringer de siste to månedene, og de fleste og mest betydningsfulle har vært kutt. Både Sverige og eurosonen har kuttet renten i denne perioden, og begge disse sentralbankene har kommet med en pengepolitikk som er mer ekspansiv enn det konsensus forventet på forhånd. Den amerikanske sentralbanken, FED, kom med den ventede nedjusteringen av rentebanen, på rentemøtet i mars. FED sier nå at de skal heve Med utgangspunkt i at neste ukes rentemøte finner sted kun 6 uker etter marsmøtet hvor det ble kuttet, og oljeprisen har steget såpass mye siden da, ser vi ingen grunn til at det skal komme vesentlige endringer i pengepolitikken på dette møtet, herunder et nytt rentekutt. I tillegg er det kun 6 uker til neste rentemøte hvor det også skal legges frem pengepolitisk rapport. Markedsutvikling Grafen under viser endringer i swapkurven fra og til nå. Som grafen illustrerer, så er bevegelsen i 2016 relativt 2

3 moderat sammenlignet med endringene i 2014 og Det har i sum ikke vært alt for store endringer i kurven i løpet av de fire månedene siden forrige rapport kom. Det er imidlertid ganske stor forskjell i utvikling mellom de løpetidene som har falt mest og de som har steget mest siden sist. Korte renter har falt nesten i takt med Norges Banks rentekutt på 25 basispunkter i mars, mens løpetidene 2-4 år har steget mest med 9-12 basispunkter, og kurven fra 7 år og utover har falt. Fallet er større jo lenger ut på kurven man kommer, med maksimalt 14 basispunkter i 30-årsrenten. Differansen mellom 3 måneders NIBOR og Norges Banks styringsrente var 47 basispunkter ved fixing i dag, 2. mai. Dette er en oppgang på 10 basispunkter siden forrige rapport, 7.1. Påslaget steg gjennom høsten i fjor og ligger nå på et vesentlig høyere nivå enn i årene Dette er i seg selv et argument for at det kan komme flere rentekutt, men samtidig et argument i favør av å sikre renten gjennom swapkontrakter, da slike swapkontrakter sikrer renterisikoen mot NIBOR og ikke mot styringsrenten. Siden sist så har renteforventningene falt i Storbritannia og USA, mens de for alle praktiske formål er uendret i eurosonen og har steget noe i Norge. Vær imidlertid klar over at Norges bank har kuttet renten i mellomtiden, slik at i praksis så er forventningen til renten om 1 år lavere nå enn den var ved forrige rapport i januar. Markedet priser nå inn at den amerikanske sentralbanken, FED, først hever renten igjen i desember, og at det ikke blir mer enn en heving i løpet av det neste året. Dette ligger stadig under FEDs egne anslag, som er 2 hevinger i løpet av 2016 og til sammen 3 i løpet av de neste 12 månedene. Rentemøter (FED) Kumulativ sannsynlighet heving 15. juni % 27. juli ,1% 21. september ,3% 2. november ,8% 14. desember ,9% 2. januar ,5% for Grafen under sammenligner Norges Banks impliserte rentebane for 3 måneders pengemarkedsrente (NIBOR), fra den gjeldende pengepolitiske rapporten (1/2016), fra 17. mars, med FRA-renter (Framtidig 3 måneders renteavtaler) slik de er priset i dag. I motsetning til hva tilfellet har vært i de foregående renterapportene, så ligger nå Norges Banks bane under markedet. Dette kan forklares ved at Norges Bank nedjusterte rentebanen relativt betydelig i mars, og at siden den tid så har oljeprisen steget betydelig og bidratt til at markedsrentene har steget en god del. Markedet priser inn omtrent 1 kutt til, mens Norges Bank sier 1,5 kutt til før rentebunnen er nådd. 3

4 henholdsvis 5- og 10-års løpetid. Dette er i stor grad et fall i USD rentene på grunn av reduserte forventninger til sentralbanken. Spreaden mellom norske og utenlandske swapper har steget siden forrige rapport, men har potensial til å stige vesentlig mer relativt sett med fortsatt styrke i oljeprisen. Pengemarkedsrentene holder litt igjen og ligger nærmere 0,5%-poeng høyere enn styringsrenten. Vi tror på maksimalt et rentekutt til og ser ikke for oss negative renter gitt dagens forutsetninger. De norske swaprentene har den siste tiden falt relativt klart sammenlignet mot EUR og USD renter, og fortsetter med det trenden fra mai i fjor. Dette må ses i sammenheng med at oljeprisen toppet tidlig i mai og siden har falt kraftig. Norsk 5- og 10-års swap har steget henholdsvis 0,2 og 0,15 %-poeng relativt til tilsvarende EUR swapper siden forrige renterapport 7. januar. Differansen er fortsatt relativt lav i et årsperspektiv, og dersom ikke oljeprisen faller, så bør man kunne forvente at lange norske renter skal stige noe mer relativt til utenlandske. Tabellen under oppsummerer kort hvordan ulike påvirkningsfaktorer for norske renter har utviklet seg siden forrige rapport. Rød farge indikerer at faktoren trekker i retning av lavere renter nå enn ved forrige rapport, blå i retning av høyere renter og grå i retning uendrede renter, sammenlignet med forrige rapport. Legg merke til at denne tabellen kun ser på relativ endring siden forrige rapport, og ikke hva de ulike faktorene absolutt sett tilsier. For faktorene som signaliserer ingen endring, skyldes dette enten at tallene er mer eller mindre uendret (på forventning), eller at det ikke har kommet tall i perioden. Påvirkningsfaktorer for norske renter utvikling siden forrige rapport Arbeidsmarkedet Forbruk Industri Regionalt nettverk Boligmarkedet Kredittvekst Inflasjon Påslag i pengemarkedet Global vekst Renter/pengepolitikk ute Valutakurs Oljepris Bankenes utlånsmarginer/kredittpåslag Flertallet av disse er røde, men ettersom Norges Bank kuttet renten og foretok en betydelig nedjustering av rentebanen på rentemøtet i mars, så er denne overvekten av røde tall allerede implementert i pengepolitikken. Det er ingenting på det nåværende tidspunkt som skulle tilsi en snarlig, ytterligere nedjustering av rentebanen. Det ligger inne rundt 1,5 rentekutt til i den eksisterende rentebanen, og utviklingen i nøkkeltallene den siste tiden tilsier ikke ne behov for null- eller negative rente. Mot tilsvarende USD swapper har NOK rentene falt med henholdsvis 29 og 22 basispunkter i Arbeidsledighetstallene som kom i forrige uke viste faktisk en nedgang både i registrert ledighet og i AKU (SSBs arbeidskraftundersøkelse) den siste tiden, og ledigheten var i begge tilfellene to tidels prosentpoeng lavere enn ventet. Dette betyr ikke nødvendigvis at ledighetstoppen er nådd, og rimer ikke helt med det bildet resten av 4

5 økonomien tegner, men det illustrerer at folk flest ikke har mistet jobben og at ledighetsoppgangen så langt har vært vesentlig mindre enn man kunne frykte for noen måneder siden. Kjerneinflasjonen var på det høyeste nivået noen gang, etter at inflasjonsmålet ble innført i 2001, med 3,4% årlig rate i februar, og falt marginalt tilbake til 3,3% i mars. De siste månedene så har tallene skiftet på å komme noe over og noe under forventning. Vi tror fortsatt at Norges Bank i stor grad ser bort i fra inflasjonen i sine vurderinger, fordi de anser den som midlertidig høy, men synes inflasjonen har holdt seg høy lengre enn det man har kunnet forvente på forhånd. Siden forrige rapport tilsier de fleste faktorene uendret rente, mens flere faktorer trekker i retning av rente ned enn rente opp. Dette er også allerede implementert i pengepolitikken, gjennom rentekuttet og nedjusteringen av rentebanen på rentemøtet i mars. Vårt inntrykk er fortsatt at norsk økonomi går vesentlig bedre enn fryktet, omstendighetene tatt i betraktning, og at negative renter ikke bør være noe tema i dagens situasjon. Siden renterapporten som utkom 7. januar, er den norske kronen styrket med over 5%, fra det som var tidenes svakeste med importveide krone. Kronen er dermed nå rundt 3% sterkere enn Norges Bank har anslått at den skal være i andre kvartal i år. Dette er isolert sett et argument for å kutte renten videre, men må sees i sammenheng med at oljeprisen har gått opp, noe som trekker i motsatt retning Den svake kronen, og dens respons på endringer i forventninger til pengepolitikken fra Norges Bank, reduserer behovet for rentekutt fra Norges Bank noe. Kronen virker imidlertid ikke til å være spesielt viktig for Norges Banks rentesetting på dagens svake nivå. Vurdering av markedet og anbefalinger Vårt syn er at markedets langsiktige renteforventninger fortsatt er for lave, til tross for den moderate oppgangen den siste måneden. Forventningen til 5-års swappen er at denne skal være rundt 45 basispunkter høyere om to år enn i dag. Dette nivået på rundt 1,7% er betydelig for lavt, selv om Norge skulle være på vei inn i et scenario med betydelig lavere vekst enn landet har hatt hittil på 2000-tallet. Etter vår mening er derfor nivåene på 5-10 års rentebytteavtaler, som ligger fra 15 til rundt 65 basispunkter over dagens 3 måneders NIBOR, svært attraktive. Vi har, som vanlig, målt alle swapper med forfall senest om 10 år, minimum løpetid 3 år og oppstart innen 5 år, for å vurdere hvilke som er mest gunstig priset relativt til historien. Det vil altså si følgende løpetider Start nå og løpetid 3-10 år Start om 1 år og løpetid 3-9 år Start om 2 år og løpetid 3-8 år Start om 3 år og løpetid 3-7 år Start om 4 år og løpetid 3-6 år Start om 5 år og løpetid 3-5 år Tabellen i vedlegget viser de 10 rimeligste løpetidene, av totalt 33, relativt til egen historie. Denne tabellen er lite endret fra forrige rapport i slutten av september når det gjelder rangering. Løpetider med oppstart om 2-4 år er aller rimeligst og siden sist har prisingen gått noe i favør av lengre sikringer. Det er imidlertid ikke veldig stor innbyrdes forskjell, med unntak av korte løpetider med spot start, som fremstår som relativt dyrest. Disse er også de løpetidene med relativt størst oppgang de siste månedene. Den andre tabellen i vedlegget oppsummerer de 5 dyreste løpetidene (av totalt 33), og denne viser at alle de fem dyreste løpetidene fortsatt er løpetider med oppstart nå. Det er liten forskjell i attraktivitet på de ulike løpetidene. Aller rimeligst er løpetider med 5

6 oppstart om 2 til 4 år. De fleste løpetidene er priset godt over 2 under historisk snitt og er svært rimelige i historisk perspektiv For mange vil sikringer med start nå være mest aktuelt. Vi rangerer derfor alle løpetidene fra 2 til 10 år, med spot start, start om 1 år og start om 2 år (se vedlegget). forfall i perioden år fra nå (se vedlegget). Denne tabellen viser at disse løpetidene er priset mer enn 2,2 under historisk gjennomsnitt. Vi anbefaler lange sikringer med start nå eller om inntil 3 år, med forfall om 7-15 år fra nå. I det norske swapmarkedet er løpetider ut til 10 år det som er mest likvid. Med dagens lave rentenivå vil mange imidlertid også være interessert i lengre sikringer, som også handles i markedet. Vi har derfor også rangert de 10 rimeligste (av totalt 20) løpetidene, som har 6

7 Rentecase: Lange rentesikringer er fortsatt rimelige, til tross for noe oppgang siste par måneder: Lange renter har steget noe de siste par månedene, og norske renter har steget mer enn tilsvarende utenlandske. Som vi har vært inne på tidligere i denne rapporten, så synes ikke oppgangen i norske renter relativt til utenlandske som ekstrem gitt økningen i oljeprisen. Oppgangen i lange renter til tross, rentene ligger på nivåer som er lavere enn de noen gang har vært før i Som figuren under illustrerer, så impliserer swaprentekurven (i grått) at markedet forventer fremtidige NIBOR renter (forwardkurven) som ikke stiger over 2,5% i løpet av de neste 10 årene. Dette er en ganske ekstrem prising, som i praksis indikerer at markedet ikke har tro på at inflasjonen vil nå opp til målet på 2,5%. den desidert laveste realrenten, målt ved styringsrente minus inflasjon. Dette er ikke nødvendigvis noe argument for at renten ikke kan falle videre, men det er en illustrasjon på at man ikke skal ta det lave rentenivået for gitt Selv om det er vanskelig å se for seg en renteoppgang av betydning i overskuelig fremtid, så er det viktig å være klar over at de lave rentene vi ser i dag i forhold til mange mål fremstår som ekstreme. Vi anbefaler derfor alle med renterisiko til å vurdere å sikre sin NIBORrisiko gjennom renteswapkontrakter. Figuren under viser at Norge er det landet (av de landene som presenteres i grafen), som har Løpende case: Caset fra forrige rapport var et spekulativt case på at 2-års SEK swaprente skulle stige relativt til 2-års EUR swaprente. Dette er et case som vi anser til å være relativt langsiktig. Differansen ved inngåelse var -0,23% og caset gikk ut på at denne skulle øke (bli mindre negativ, eventuelt positiv). Differansen har nå økt til -0,14%, slik at posisjonen er i pluss. 7

8 Vedlegg: tabeller med kvantitative mål på ulike løpetider Topp 10 alle løpetider Start om Løpetid Rente Avvik fra historisk snitt, målt i 4 år 3 år 1,89% -2,25 3 år 3 år 1,64% -2,24 3 år 4 år 1,77% -2,24 4 år 4 år 2,00% -2,23 3 år 5 år 1,88% -2,23 2 år 5 år 1,67% -2,23 3 år 7 år 2,02% -2,22 2 år 8 år 1,92% -2,22 2 år 6 år 1,77% -2,22 3 år 6 år 1,96% -2,22 5 dyreste løpetider: Start om Løpetid Rente Avvik fra historisk snitt, målt i Nå 2 år 1,03% -1,71 Nå 3 år 1,06% -1,85 Nå 4 år 1,15% -1,94 Nå 6 år 1,35% -1,94 Nå 8 år 1,56% -2,01 Oppstart nå: Løpetid Rente Avvik fra historisk snitt, målt i 10 år 1,72% -2,14 7 år 1,46% -2,10 9 år 1,65% -2,03 5 år 1,24% -2,02 8 år 1,56% -2,01 6 år 1,35% -1,94 4 år 1,15% -1,94 3 år 1,06% -1,85 2 år 1,03% -1,71 Oppstart om 1 år: Løpetid Rente Avvik fra historisk snitt, målt i 9 år 1,79% -2,20 8 år 1,72% -2,19 7 år 1,63% -2,18 6 år 1,52% -2,18 5 år 1,40% -2,16 4 år 1,29% -2,12 3 år 1,17% -2,07 Oppstart om 2 år: Løpetid Rente Avvik fra historisk snitt, målt i 5 år 1,67% -2,23 8 år 1,92% -2,22 6 år 1,77% -2,22 7 år 1,86% -2,22 4 år 1,55% -2,22 3 år 1,44% -2,20 Topp 10 lange løpetider Start om Løpetid Rente Avvik fra historisk snitt, målt i 3 år 12 år 2,16% -2,23 2 år 12 år 2,06% -2,23 Nå 15 år 1,91% -2,23 4 år 10 år 2,22% -2,22 2 år 9 år 1,98% -2,22 2 år 10 år 2,03% -2,22 3 år 8 år 2,08% -2,22 3 år 10 år 2,13% -2,22 5 år 10 år 2,30% -2,22 3 år 9 år 2,12% -2,22 7

9 DISCLAIMER Dette dokument er kun ment for bruk av personer og/eller selskaper som har fått tilgang til dokumentet fra SpareBank 1 SMN Markets. Enhver form for reproduksjon/gjenbruk av hele eller deler av dokumentet kan ikke finne sted uten forutgående samtykke fra SpareBank 1 SMN Markets. Informasjonen i dokumentet baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men SpareBank 1 SMN Markets kan ikke innestå for at informasjonen er presis eller fullstendig, og informasjonen må følgelig sees i lys av dette. Uttalelsene i dokumentet gir uttrykk for SpareBank 1 SMN Markets oppfatning på det tidspunkt dokumentet ble utarbeidet, og oppfatningen er gjenstand for endringer uten særskilt varsel. SpareBank 1 SMN Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller kostnader som skyldes bruk av og/eller forståelsen av dette dokumentet eller dets innhold. SpareBank 1 SMN Markets og/eller datterselskaper av SpareBank 1 SMN og/eller ansatte i konsernet kan være markedspleier (market maker) i, handle med eller ha posisjoner i omtalte markeder og/eller instrumenter, eller ha sikkerheter i omtalte eller beslektede instrumenter, eller yte finansielle råd og banktjenester til og innenfor de samme områder/markeder. Dette dokument skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter [eller valuta] eller posisjonstaking i omtalte markeder, og verken hele eller deler av dokumentet kan brukes som grunnlag for inngåelse av noen form for kontrakt eller forpliktelse. SpareBank 1 SMN Markets er en divisjon i SpareBank 1 SMN, org.nr

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Norges Bank holdt styringsrenten uendret på rentemøtet 17. desember, men kutter sannsynligvis med 0,25%-poeng i mars eller

Detaljer

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Lange renter har falt klart siden forrige renterapport Samtidig har påslaget mellom styringsrenten og NIBOR holdt seg

Detaljer

18/01/2016. Agenda. Rentesikring. Fosnavåg Shippingklubb. Mandag 18. januar 2016. Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring?

18/01/2016. Agenda. Rentesikring. Fosnavåg Shippingklubb. Mandag 18. januar 2016. Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring? Rentesikring Fosnavåg Shippingklubb Mandag 18. januar 2016 Agenda Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring? Det norske rentebildet Priser - rentesikring 2 1 Alt var bedre før. Oljeprisen er

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget inngangen

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Passer inflasjonsmålstyringen Norge?

Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Hilde C. Bjørnland Universitetet i Oslo Foredrag på konferansen Samfunn og Økonomi i regi av Sparebankforeningen i Norge, Radisson SAS Plaza Hotel, 22. oktober 2004

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke 45 5. november 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke 45 5. november 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 45 5. november 215 USA Svært gode jobbtall Veldig gode jobbtall i USA på fredag med 271. nye jobber, nesten 1. flere jobber enn ventet. Arbeidsledigheten falt videre til

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for bedriftene

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

Konjunkturer og pengepolitikk

Konjunkturer og pengepolitikk Konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Regionalt nettverk, region Øst. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land Storbritannia

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke april 2014

Ukesoppdatering makro. Uke april 2014 Ukesoppdatering makro Uke 1. april 2014 Innhold Makroøkonomi Industribedrifter i EU og USA rapporterer om fortsatt vekst Boligprisveksten i USA flater ut Amerikanske konsumenter mer positive enn på 6 år

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport April 2009 Endelig bedring å spore! Oslo børs: +5,5% S&P 500: +3,9% FTSE World: +3,4% FTSE Emerging: +9,7 % Oljepris: +7,6% Mars ga et etterlengtet mini-rally Diverse ledende indikatorer

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Det sterke fokuset på nedgang og innstramning i oljesektoren har ikke påvirket nivået i rentefastsettelsen til Norges Bank. Styringsrenten ble 3. oktober

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

Månedsrapport om valuta, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger

Månedsrapport om valuta, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Månedsrapport om valuta, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Frykt for svekkelse i global vekst og Kina spesielt, har vært de viktigste driverne i valutamarkedet de siste ukene vi tror dette

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer