Utarbeidet for:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22.05.2014. Utarbeidet for:"

Transkript

1 PlanID: Kristiansand kommunee DETALJREGULERINGSPLAN DVERGSNES, DELFELT B9 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Skanska Bolig AS Mai 2014

2 INNHOLD 1 BAKGRUNN BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET PLANSTATUS BESKRIVELSE AV PLANENN KONSEKVENSER VED PLANEN GJENNOMFØRING OG ØKONOMISKEE KONSEKVENSER FORR KOMMUNEN PLANPROSESSS OG MEDVIRKNING FORSLAGSSTILLERS VURDERING AVV PLANFORSLAGET VEDLEGG 1. Plankart 2. Bestemmelser 3. ROS-analyse 4. Annonse og varslingsbrev ved oppstart, kopi av merknader 5. Referat fra oppstartsmøte med kommunen 6. Tekniske planer for veg og VA 7. Snitt ved brukryssing 8. Visualiseringer 9. Solstudier 10. Notat sulfid Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse

3 1. BAKGRUNN ViaNovaa Kristiansand AS fremmer plan for Dvergsnes felt B, delfelt B9 på vegne av Skanska Bolig AS. Hensikten med planen er å legge til rette for byggingg av boligerr med tilhørende infrastruktur. Planen er i tråd med flatereguleringsplan for Dvergsnes. 2. BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET Planområdet ligger på Dvergsnes, ca. 5km i luftlinje fra Kristiansand sentrum. Det tar ca. 10 minutter med bil inn til Kristiansand. Fig. 1, oversiktsbilde Fig. 2, planavgrensning ved oppstartvarsel Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 2

4 Området er i dag spredt bebygd med hytter. Området er naturlig kupert med lett vegetasjon. Det er kort vei til sjøen, og langs grensenn mot sydøst går Dvergsnesveien,, som i overordnede planer skal omgjøres til gang- og sykkelsti/turvei. Området har gode solforhold, og området har utsikt til Fidjekilen. Planen vil få visuell påvirkning på kulturmiljøet langs den planlagte turveien. I grøntområdet ligger et vernet kulturminne. Innenfor planområdet er det i dag 2 hytter og 1 hus. Planen omfatter følgende eiendommer: Gnr/bnr: 96/129 96/97 96/63 96/70 96/684 96/838 96/618 96/666 96/ /1 Sum Ca. areal 2581 m m m m m 4369 m 2 50 m 2 6 m 2 5 m 2 35 m m2 Andel 11% 1,8% 8,2% 4,6% 55,2% 18,7% 0,2% 0,02% 0,02% 0,15% 100% Eier Lars og Helge Timenes Ellen Haslerud Morten og Erik Dvergsnes Eva Stray Skanskaa Bolig AS Kristiansand kommune Kristiansand kommune Marianne Andersenn og Tor Walle Kjetil Fjelde Syvertsen og Tonee Mæsel Syvertsen Statens vegvesen Region R sør Planområdet ligger under 1 km fra Dvergsnes skole og det er en e sikker skolevei fra planområdet til skolen. Det finnes flere barnehager i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er etablerte idrettsanlegg og fritidsaktiviteter i forbindelse med skolen. s Det er også kort vei til golfbane og andre store idrettsanlegg. Påå Strømme skole ligger helsestasjon og familiesenter. Det er ca. 3 km fra planområdet eller 5 minutters kjøretur med bil. Til Randesund bydelshus er det ca. 5 km. Atkomst til planområdet vil være gjennom etablert boligfelt, B1. Vegen er dimensjonert for trafikk til delfelt 9. Sør i området ligger ledningstrase for vann og avløp med pumpestasjon. Ledninger fra B9 kobles på disse ledningene. Planområdet ligger midt i et friluftsområdee med grønne korridorer på alle kanter og med mange store grøntområder i umiddelbar nærhet. Det er kort vei til badeplasser som for eksempel Dvergsnesbukta. Fig. 3, kartutsnitt ekreasjonsområder Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 3

5 Planområdet er et godt bosted for barn. Det er kort vei til fritidsaktiviteter og skole. Og det er kort vei til store naturområder og steder for lek og ekreasjon. Det er rimelig godt kollektivtilbud fra Dvergsnes, og gode gang-- og sykkelveier i området. 3. PLANSTATUS I kommuneplanen er planområdet avsatt til bolig og LNF-formål. Reguleringen er i tråd med kommuneplanen. Planen er en direkte konsekvens av overordnet planlegging, ogg utfyller område B9 i flatereguleringsplan for Dvergsnes, Dvergsnes felt B nordlig del. d Planforslaget bidrar til å realisere kommuneplanens satsningsområder gjennom 1) Å videreutvikle byen som drivkraft: Dette gjøres ved å tilby flere attraktive boliger i umiddelbar nærhet til områder hvor det satses på næringsliv. Dvergsnes er et utviklingsområde innenfor næring ogg bolig, og nærheten til arbeidsplasser err positivt sett både miljømessig ogg samfunnsmessig. Utbyggingen er også i tråd med den samferdselspolitikk som føres, og vil tilby boligerr som ligger i områder hvor det satses på kollektivtrafikk, men som også er så nært nok til sentrum og arbeidsplasser til at man kan bruke sykkel. 2) Å bidra til byen det er godt å leve i: Gode boliger med lett tilgang til t sosiale tilbud og rekreasjonsområder vil bidra til å skape et godt bomiljø som vil virke positivt på kropp og helse for områdets beboere. Det legges opp til boenheter med universell utforming, og det er også en differensiering i størrelsen på boenhetene innad i feltet slik at man tilbyr boliger til personer i forskjellige f livssituasjoner, og med forskjellige sosiale og økonomiske behov. Dettee vil bidra til å skape et variert boområde. 3) Styrke Kristiansand som klimaby: Området ligger sentralt, og det er her mulig å få boenheter hvorr beboerne i praksis kan komme seg til jobbb og skole kun ved å bruke kollektivtransport eller gå/sykle. Fig. 4, Utsnitt kommuneplanenn Fig. 5, Utsnitt flatereguleringsplan Dvergsnes felt B nordlig del Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 4

6 Gjeldende reguleringsplan er «Dvergsness felt B nordre del», som ble vedtatt Planområdet er regulert til boliger, friområde, bevaringsområde, kombinertt formål og tursti. 4. BESKRIVELSE AV PLANEN Hvert plantema nedenfor beskrives/ analyseres, og konsekvenser vurderes. Hovedgrep Planområdet er i hovedsak avsatt til boligformål. I nord og sørvest er det avsatt områder til grøntområde og verneområdee for kulturminne. Det legges opp til en rad av eneboliger mot øst, noe som vil gi området o enn åpen og luftig karakter mot sjøen. Rekken med boliger som ligger i «bakkant»» er noe tettere, hvor det legges opp til enebolig, tomannsboliger og rekkehus. Arealbruk Totalt planområdet er på m 2. Av dette er m 2 boligformål i flatereguleringsplanen. Arealene innenfor de m 2 fordeler seg følgende: boligformål ca m 2 vegformål ca m 2 lek ca. 280m 2 grønt/turvegg ca. 30m 2 Planen hjemler maksimalt 37 boenheter med total BRA Tomtestørrelse for eneboligerr varierer fraa m 2 2 Tomtestørrelser for enebolig/rekkehus varierer fra m Uteoppholdsareal Utnyttelsesgraden i feltet er gjennomsnittlig på 40 % BRA for hele feltet. For hver boenhet skal det minimum væree 80 m 2 uteoppholdsareal. For å gjennomføre planen må noen eiendomsgrenser for hytteeiendommer oppheves. Dette er vist i plankartet. Fig. 6, detaljplan B9 Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 5

7 Bebyggelse, struktur og tiltak Område B9 skal ha adkomst fra f delfelt B1 med bro over friområde. Dette gir føringer på byggehøyder og vei internt i feltet. Det er en hovedvei i feltet som sikrer adkomst til de fleste eiendommene. Det er også stikkveier fra dennee veien som sikrer adkomst til noen av eiendommene. Det er nødvendig med større naturinngrep for å kunne gjennomføre bygging av veier og boliger med forsvarlig adkomst. For noen av tomtene tillates byggene lagt 2 meter fra nabogrenser mot nord. Dette vil gi bedre uteområder på den enkelte tomt. Brannkrav må oppfylles. Boligenes hovedetasje og inngangsplan er lagt på høyde med veien. v Noenn av boligene har underetasje for å ta opp høydeforskjell fraa tomt til tilliggende areal. Det tillates inntil 3 etasjer (inkludert underetasje). Boligene skal ha flatt tak, men det tillates en liten vinkel på takflaten for å sikre god avrenning fra taket. Det skal velges farger som finnes f i naturmaterialer, med unntak av murpusss og beslag som kan gåå i gråtoner/bruntoner eller sort/hvitt. Vedlagt ligger illustrasjoner fra 3d modelll og sol/skygge-studier. Grønnstruktur Det er i overordnet plan (plan nr. 991) lagt opp til grønne veier i området. Planen ivaretar disse, og bruker disse grønne passasjenee som veier til lekeplass og mellom grøntområder. I nordre del av planområdet, etableres sti i formålet «o_tv1» og «o_g1» ut mot Dvergsnesveien. Eksisterendee turveg i sørvest under brua, opprettholdes og er regulert med formålet «o_tv3», som gir en god forbindelse til grøntområdet rundt Dvergsnestjønna. Eksisterende turveg i sør, reguleres med formål «o_tv4» og forbinder atkomsten i turområdet vest-øst. For å gi en bedre atkomst ned til turvegen «o_tv4», reguleres en liten turveg «o_tv3» i fra sørendenn av atkomstvegen i boligfeltet. Da fleree av tomtenee i planen er store og har god plass etter utbygging, vil planområdet fremstå som grønt også etter utbygging. Samferdselsanlegg/ trafikk Internveier i planenn skal opparbeides i tråd med Kristiansand kommunes veinormal. Inn i feltet er det regulert 5,5 meterr fri bredde på kjørevegen og 0,755 meter annet vegareal. Fri kjørebredde på brua vil være 5,5 meter. Fall på vegen (også der brua skal etableres) er 6 %. Fig. 7, tverrsnitt bru Fig. 8, tverrsnitt veg til feltet Inne i feltet er det regulert 4,5m fri breddee på kjørevegen og 0,75 meter annet vegareal. det maks 5 % stigning på vegen. Høyder på veiene fremkommer avv plankartet. Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 6

8 Fig. 9, tverrsnitt veg inne i feltet Det legges opp til felles parkeringsplasser sentralt i feltet. Privat parkering skal løses på egen tomt. Kristiansand kommune sine krav skal følges. Kravet er 2 biloppstillingsplasser per boenhet på egen tomt. I tilleggg kommer 0,25 gjesteparkering per boenhet som er regulert som egne områder. Feltet vil ha god tilgang på kollektivtrafikk. Buss nummer 17 og 18 har stopp maksimalt 0,4 km i luftlinje fra planområdet og kan nås fra fremtidig tursti. Feltet vil ha gode traseer for gangtrafikk. Man kommer fra feltett inn på ny gang- og sykkelsti som gir adkomst gjennom Dvergsnes feltt B1. Man vil også kunne benytte seg av stierr i grøntområde for å komme rundt i feltet eller ned til gang- og sykkelsti. Fig. 10, tilstøtende grøntområder Friområdet som omkranser feltet, blir et grønt belte som også kan k benyttess av myke trafikanter til å komme til og fra lekeplasss i feltet. Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 7

9 Tekniskk infrastruktur Eksisterende VA-ledninger finnes i sørenden av planområde. Nye N ledninger legges i ny adkomstvei i feltet og kobles til eks VA-ledninger i sør. For å unngå privatee pumper på eneboligene med underetasje, kan det etableres VA-ledninger i gamle Dvergsnesvei som tilkobles pumpestasjon i sør. Hver boenhet løser søppelhåndtering med dunker på egen tomt. Veinavnn Det er ingen etablerte veinavnn i feltet. Det foreslås Dvergsnesst tien som navn på ny vei, og som adresse for feltet. Universell utforming Minimumm 70 % av nye boenheter skal være universelt utformet, jf. bestemmelse i kommuneplanen. Det er visse utfordringer knyttet til å opparbeide utomhuss arealer til universell utforming, da topografien i området er stedvis svært kupert. k Barn og unges interesser Tilbudet til barn og unge i planområdet err svært godt. Det er kort vei til skoler, barnehager og fritidstilbud. Området som planen omfatterr har ikke vært brukt til leke- eller aktivitetsområde for barn. Planen legger til rette for opparbeidelse av sandlekeplass. Det er i tillegg kort vei til større kvartalslekeplasser og idrettsanlegg. Om vinteren vil de omkringliggende friluftsområdene egne seg godt til lek. Det er også svært kort vei til badeplass. Området er også sentralt plassert i forhold til flere skoler, og dette gjør tilgangen på fritidstilbud svært enkel for barn og unge.. Det er ingen naturformasjonerr som utgjør noen fare for barn innenfor planområdet. Det er et lite vann, samt strandlinje, som kan føre med seg noe problematikk for mindre barn, og barn uten oppsyn, men dette er ikke innenfor planavgrensningen. Lokalklimaet er svært godt. Det er ingen store veier eller andre former for luftforurensning i området. Det er heller ikke støykilder som påvirker bokvaliteten n i området negativt. Lekeplass for barn skal være på plass før det gis brukstillatelsee til boenhetene i planen. Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 8

10 Fig. 11, oversikt skole, barnehage, lek, gangatkomster 5. KONSEKVENSER VED PLANEN Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse er vedlagt planen. Det er ingen spesielle farer som krever utredning i forbindelse med planen. Miljøkonsekvenser Planen vil ikke ha negative konsekvenser for miljøet. Det er ingen fakturer r som vil ha negativ innvirkning på omkringliggende miljø. I NGU sitt berggrunnskartet viser at planområdet består av Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Rapport om sulfid konkludererr med at massene anses som rene og at opparbeidelse av boligfeltet neppe vil ha noen betydelige negative konsekvenserr for naturmiljøet. Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 9

11 Fig. 12, utsnitt berggrunn Fig. 13, utsnitt løsmasser NGU sitt løsmassekart viser at planområdet består av marin strandavsetning. Planområdet består i hovedsak av en åsrygg med mindre løsmasser og delvis bart fjell. Overvann vil føres sør for planområdet, til naturlig bekk som renner forbi planområdett og østover ut til sjøen. Overvann fra planområdet vil ikke påvirke våtmarksomv mrådene utover dagens situasjon. Det er kun jordet nord i planområdet som i dag har avrenning til våtmarksområdet. Dette utgjør en liten del av planområdet, og overvann fra denne delenn av planenn kan enkeltt ledes i samme retning for ikke å forstyrre balansen i våtmarksområdet. Det legges også opp til et internt dreneringssystem i rør, hvor man m etter behov kan lede overvann i rør ut fra planområdet. Støy Det er ingen større veier eller andre støykilder i nærheten av planområdet.. Det er derfor ikke behov for støyutredning eller støyforebyg ggende tiltak i planområdet. Forurensning, energiforbruk og lukt Planen vil ikke ha noen innvirkning på forurensningssituasjonenn i området.. Nye boliger er energieffektive,, og det legges opp til at dersom man m ønskerr dette kan det bygges passivhus i planområdet. Men det er ikke noe krav til dette i planen. Biologisk mangfold Det er gjort 44 observasjoner av arter i området i følge artsdatabanken. Avv disse er det gjort registrering av vasstegl som klassifiseres s som sterktt truet (EN) og Prikkstarr som klassifiseres som nært truet (NT). Registreringen er utenfor planområdet. I forbindelse med overordnet plan er det også gjort undersøkels ser av naturmangfold. I den forbindelse har man avsatt en vernesone rundt Dvergsnestjønna, da a dette er et våtmarksområde som er avgjørende for naturmangfoldet i området. Detaljplanområdet ligger utenfor vernesonen. Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 10

12 Fig. 14, kartutsnitt artsdatabanken Fig. 15, kartutsnitt fra databasenn Askeladden Kulturminner/fornminner Innenfor planområdet er det egistrert bosetning-aktivitetsområde som er automatisk fredet. Noen av de registrerte kulturminnene i området består av rester av steingjerder og grunnmurer o.l og er av nyeree dato. Daldragene i området har nok vært viktige oppholdssteder medd ferskvann fra bekken, lun havn i Børresvåg og samtidig kort vei til Korsvikfjorden. Det er i områdene funnet biter av flint, potteskår o.l. I flatereguleringsplanen er dett regulert kulturminne i nord med hensynssonh ne. Denne er i varetatt i detaljreguleringsplanen. I nyere tid er det også gjort registreringerr av kulturminner i området. Lokaliteten i nord (ID ) er bosetning-aktivitetsområde som er automatisk fredet. Denne ligger utenfor planområdet. Lokaliteten i vest (ID ) er bosetning-aktivitetsområde som er automatisk fredet. Denne ligger delvis innenfor planområdet. Lokaliteten i sør s (ID ) er bosetning- aktivitetsområde som er automatisk fredet. Denne ligger utenfor planområdet. 6. GJENNOMFØRING, OG ØKONOMIS KE KONSEKVENSERR FOR KOMMUNEN Det er i forbindelsee med planen meldt oppstart av utbyggingsavtale mellomm Skanska Bolig AS og Kristiansand kommune. Utbygger opparbeider infrastruktur til ferdigg standard som beskrevet i kommunale normaler. Planenn vil derfor ikke innebære investeringer for kommunen, utover normale driftsutgifter. 7. PLANPROSESSS OG MEDVIRKNING Oppstartsmøte Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 11

13 Det ble trukket spesielt frem i oppstartsmøtet at det måtte væree fokus på hvordan man håndterte overvannn i feltet, da dette kunne ha påvirkning på biologisk mangfold i områdene rundt planområdet. Det ble også oppfordret til å ha et fokus på kulturmiljøet og påvirkningen planen ville ha på dette. Varsel om oppstart av planarbeid Planen ble varslet ved brev til naboer, velforeninger og sentralee myndigheter, samt ved annonse i Fedrelandsvennen Frist for innkommendee merknader var satt til INNKOMNE MERKNADER: Det kom inn 3 merknader til planarbeidett etter oppstartsvarselet. Nedenforr er de merknadene som berører detaljplanen oppsummert. Merknader ligger vedlagt. Merknader fra Fylkesmannen i Vest-Agder, datert : Fylkesmannen skriver at en forutsetter att detaljplan utarbeides etter overordnet reguleringsplan. Planforslagett må beskrive virkningen av planen, og miljøvirkningen må vurderes og hensyn til naturmangfoldet må vurderes. Dvergsnestjønna er en viktig kulturlandskapssjø. Store deler av planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet, ogg det må fokuseres på landskapshensyn og tilgjengelighet. Det skal beskrives konsekvenser for barnn og unge og tilgjengelighet for alle. Det må avsettes nok areal til utomhusbruk. Trafikksikkerhet må vurderes i tilknytning til skolevei og hensyn til lekearealer. Det må vurderes forurensede masser. Dersom området er utsatt for støy, skal det innarbeides i plankart og bestemmelser. Risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres. Det må vurderes om det er behov for geoteknisk undersøkelse. Tiltakshavers kommentar: Detaljplanen skal følge overordnet reguleringsplan, og miljøvirkningen av utbyggingenn og naturmangfoldet skal avklares. Dvergsnestjønna skal vies oppmerksomhet. Vurderinger av landskapet og 100-metersbeltet tas inn i planprosessen. Planens konsekvenser for barn og unge skal beskrives. Uteareal på den enkelte tomtt og grøntområder skal vektlegges. Trafikksikkerhet skal vektleggess for skolevei og lekeområder. Snarveger med turveger skal vurderes. Det skal gjøres undersøkelserr med hensyn til eventuell forurenset masser/ r/grunnforhold. Støyforhold skal vurderes. ROS-analyse skal gjennomføres, ogg geotekniske forhold skal vurderes. Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ plan og miljø, datert : Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader til igangsettingg av reguleringsplanarbeid. Det er et mål at tilgjengeligheten til kollektivnettet skal bedres for nye og gamle boligfelt. Det må utarbeides en beskrivelse hvordan barn og unges interesser ivaretas, med gode og trygge lekeareal for ulike aldersgrupper. Relevante rekkefølgeb bestemmelser må tas inn i bestemmelsene. Trygg skolevei og atkomst til aktiviteter i fritiden må sikres. Gang-/sykkelveger, fortau og interne forbindelse og lekeplasser bør tilrettelegges for bevegelseshemmede. Et visstt antall av boligene bør tilrettelegges for bevegelseshemmede. Det er registrert fire steinalderlokaliteter som er fredet etter kulturminneloven. Lokalitetene er Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 12

14 ikke skikkelig avgrenset. Det må tas kontakt med Fylkeskonservator. Tiltakshavers kommentar: I forhold til kollektivnettet, er det kort avstand til Dvergsnesveien. Planen skal reguleree lekeområder med trygg og god beliggenhet, samt god atkomst til tilstøtende grøntområder og snarveger gjennom planområdet. Det skal utarbeides rekkefølgekrav i forhold til lekeområder. Det er g/s-veg langs Dvergsnesveien, og planfri kryssing k av denne til skoleområdet. Turveger i grøntområdenee skal etableres, og kann benyttes til snarveger for barn og unge til og fra skole samt i fritiden. Planen skal tilstrebe en best mulig tilrettelegging for bevegelseshemmede, og den legges opp til universell tilgjengelighet for 70 % av boenhetene. Arkeologiske forhold skal avklares. Merknader fra Statens vegvesen Region sør, datert : Statens vegvesen skriver at gamle Dvergsnesvei er omklassifisert til kommunal veg, og området berører derfor ingen av våre interesser. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Medvirkning Kristiansand Byggrådgivning AS varslet oppstart av planen og har h utarbeidet de første utkastene til reguleringsplan i tett dialog med Skanska Bolig ASS og planens grunneiere. Innkommende merknader og kommunens innspill er også vektlagt. Det har vært tett dialog med kommunen under utarbeidelsen av planen. Planen ble sendt inn til vurdering hos kommunen høsten 2012 og våren Administrasjonen i kommunen kom med en del merknader som måtte bearbeides videre. Høsten 2013 ble ViaNova Kristiansand AS engasjert for å ivareta tekniskee løsninger for f veg og VA. ViaNova Kristiansand AS har i 2014 blitt engasjert til å ivareta videre utarbeidelsen av detaljplanen. Skanska Bolig AS har i tillegg engasjert Trollvegg som arkitekt. 8. FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET Det er forslagsstillers mening at planforslaget viser en god og fornuftig utnyttelse av planområdet. Planen er i tråd med kommuneplan, reguleringsplan og de regler og normaler som kommunen har satt for utvikling i kommuneplann og normaler for teknisk og grønnn infrastruktur. Vi mener derfor at planen kan vedtas, ogg vil være en god måte å utvikle det aktuelle området på. ViaNovaa Kristiansand AS Even Fallan Lorentsen Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 13

15 DETALJPLAN FELT B9, DVERGSNE ES, KRISTIANSAND KOMMUNE. RISIKO OG SÅRBARHETSUNDERSØKELSE Risiko knyttes til uønskede hendelser, begivenheter eller tilstanderr som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Risiko er et sammensatt begrep der man vurderer muligheten (sannsynlighet) for f at en hendelsee skal inntreffe, og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den likevel skulle inntreffe. Med sårbarhet menes her hvor robust en virksomhet er overfor uønskede ytre påvirkninger. Denne forenklede undersøkelsen er basert på utkast til detaljplan slik den foreligger februar I den etterfølgende sjekklisten er det gjort merknader ved følgende emner: 1. Radon skyldes naturlig radioaktivitet i grunnen. I en oversikt hos Statens strålevern, er det utført bolig-målinger i Kristiansand kommune. Snittverdien er på 167 ved 166 målte boliger. Statens strålevern anbefaler at radonnivåer alltid skal være lavere enn maksimumsgrensen på 200 Bq/m3 for bolighus, og at tiltakk bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. NGU sitt berggrunnskart består bergarten i planområdet av Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt, som err mindre utsatt for radon. I h.h.t. NGUU sitt løsmassekart, er det marin strandavsetning i planområdet. Ved eventuell påvisning av radon må bygningsdeler under jorden sikres/tettes, og om nødvendig må bygningene utstyress med ekstraordinær ventilasjon. Eventuelle tiltak mot radon utføres i forbindelse med m byggeprosessen, jf. TEK I artsdatabanken (nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold) m er det ikke registrert uønskede arter (svartelista) av planter eller dyr. I utkant av planområdet p ved Dvergsnestjønna er det registrert planten Vasstegl, som er sterkt truet (EN) påå rødlista. Det skal ikke etableres bolig eller infrastruktur her, så det err liten sannsynlighet for uønsket u hendelse. I naturbasen til Miljøverndirektoratet, err det registrert yngleområde for Myrriske ved Dvergsnestjønna, som ligger utenfor planområdet. I planområdet er det ingen konflikt, k og sannsynligheten for uønsket hendelse er dermed liten. 3. Dimensjonering av brannvann må utføres i byggeplanen. 4. Det er prosjektert ny veg i planområdet, og atkomst for utrykkningskju kjøretøy (brannbil) er tilfredsstillende. Det skal etableres nyy atkomstveg fra Dvergsneskollen/Dvergsnesveien og inn i boligområdet. Inne i selve detaljplanområdet er det kun enn atkomstveg fram til de enkelte boligene. Tilstøtende og øst for planområdet ligger Dvergsnesveienn som en alternativ atkomstveg tett opp til de nye boligene. Mot øst ligger Fidjekilen, F som kan brukes som alternativt brannvann. 5. I databasen for kulturminner Askeladden er det registrert automatiske a fredete fornminner i planområdet. I overordnet plan (flatereguleringsplan Dvergsnes felt B nordlig del, godkjent ) er fornminne hensyn tatt, og videreført i detaljplanen. Databasen Askeladden viser imidlertid «nye» registreringerr av fornminne (ID og ID106650) i planområdet. Fylkesarkeolog må avklare hvilke fornminner som skal vises som hensynssoner i detaljplanen. 6. Det er gjennomført en kartlegging med hensyn til sulfidholdig fjell. Dett konkluderes med at området består av rene masser. Dett vises til notat vedr sulfidinnhold i berggrunnen datert ViaNovaa Kristiansand A/S Even Fallan Lorentsen ViaNova Kristiansand AS

16 SJEKKLISTE ROS, DETALJPLAN FELT B9, DVERGSNES KRISTIANSAND KOMMUNE. Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området utsatt for snø- eller steinskred? Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i grunnen? Se tekst 1 Annet (naturtyper/fremmede arter/naturområder) Se tekst 2 Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? -hendelser på veg -hendelser på jernbane -hendelser på sjø/vann/elv -hendelser i luften Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? -utslipp av giftige gasser/væsker -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: -elektrisitet -teletjenester -vannforsyning -renovasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: -til skole/barnehage? -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? -til forretning etc.? -til busstopp? Brannberedskap -omfatter området spesielt farlige anlegg? -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde Se tekst 3 og trykk)? -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Se tekst 4 Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering -annet (fornminner) Se tekst 5 Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Annet Se tekst 6 Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Even Fallan Lorentsen ViaNova Kristiansand AS

17 Perspektiv- Broprinsipp Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Broprinsipp snitt 1:200 Vedlegg- Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. GSPublisherEngine Konsgård Alle 59, 4632 Kristiansand - Org. nr: MVA - - Type tegning: Bro Prinsipp Fase: Solstudiet Målestokk: 1:303,03, 1:200 Filnavn: Solstudiet ny.pln Dato: Prosjektnr: A277 Dvergsnes Område B9 Tegner: Tegnet av Tegningsnr.: AB Rev nr:

18 TROLLVEGG ARITKEKTSTUDIO AS Tiltakshaver Dvergsnes Område B9 Lokalisering: Adresse Postnr. By #### REV. Dato: SIGN Vedlegg- Konsgård Allé 59, 4632 Kristiansand - Org. nr: MVA - - Type tegning: Perspektiv 3 Fase: Solstudiet Målestokk: 1:124,83 Dato: Filnavn: Solstudiet ny med mur morph layer.pln Prosjektnr.: A277 Dvergsnes Område B9 Tegn: Kontroll: Rev nr: Tegningsnr.:.5.3 GSPublisherEngine

19 TROLLVEGG ARITKEKTSTUDIO AS Tiltakshaver Dvergsnes Område B9 Lokalisering: Adresse Postnr. By #### REV. Dato: SIGN Vedlegg- Konsgård Allé 59, 4632 Kristiansand - Org. nr: MVA - - Type tegning: Perspektiv 1 Fase: Solstudiet Målestokk: 1:114,81 Dato: Filnavn: Solstudiet ny med mur morph layer.pln Prosjektnr.: A277 Dvergsnes Område B9 Tegn: Kontroll: Rev nr: Tegningsnr.:.5.4 GSPublisherEngine

20 TROLLVEGG ARITKEKTSTUDIO AS Tiltakshaver Dvergsnes Område B9 Lokalisering: Adresse Postnr. By #### REV. Dato: SIGN Vedlegg- Konsgård Allé 59, 4632 Kristiansand - Org. nr: MVA - - Type tegning: perspektiv 2 Fase: Solstudiet Målestokk: 1:176,90 Dato: Filnavn: Solstudiet ny med mur morph layer.pln Prosjektnr.: A277 Dvergsnes Område B9 Tegn: Kontroll: Rev nr: Tegningsnr.:.5.5 GSPublisherEngine

21 17. Mai kl 09: Mai kl 12: Mai kl 17: Juni kl 09: Juni kl 12: Juni kl 17: Mai kl 20: Juni kl 20:00 TROLLVEGG ARITKEKTSTUDIO AS Tiltakshaver Lokalisering: REV. Dato: GSPublisherEngine Dvergsnes Område B9 Målestokk: VedleggAdresse Postnr. By #### 1:2993,38 Konsgård Allé 59, 4632 Kristiansand - Org. nr: MVA - - SIGN Type tegning: Solstudiet Mai/Juni Fase: Solstudiet Dato: Tegn: Kontroll: Filnavn: Solstudiet ny med mur morph layer.pln Prosjektnr.: A277 Dvergsnes Område B9 Tegningsnr.:.5.1 Rev nr:

22 21. Mars kl 09: Mars kl 12: Mars kl 17: September kl 09: September kl 12: September kl 17:00 Tiltakshaver Lokalisering: REV. Dato: GSPublisherEngine Dvergsnes Område B9 Målestokk: VedleggAdresse Postnr. By #### 1:2426,09 Konsgård Allé 59, 4632 Kristiansand - Org. nr: MVA - - SIGN TROLLVEGG ARITKEKTSTUDIO AS Type tegning: Solstudiet Mars/ Sept Fase: Solstudiet Dato: Tegn: Kontroll: Filnavn: Solstudiet ny med mur morph layer.pln Prosjektnr.: A277 Dvergsnes Område B9 Tegningsnr.:.5.2 Rev nr:

23 Skanska Bolig AS Rigedalen Kristiansand Deres ref.: Vår ref.: Notat/TRU Dato: Notat vedr. sulfidinnhold i berggrunn for felt B9 på Dvergsnes Bakgrunn Sweco Norge AS er engasjert av Skanska Bolig AS v/ståle Stundal for å gjøre en vurdering om berggrunnen i reguleringsplan for Dvergsnes felt B9 som er sulfidholdig berg. B9 omfatter gnr. 96/63, 70, 97, 129 og 684 samt gnr. 217/1, og før tiltak kan igangsettes så må kommune-planens krav til dokumentasjon for sulfidinnhold i berggrunnen være dokumentert. Beliggenheten av felt B9 er vist på figur 1 nedenfor. Figur 1 viser beliggenhet for område B9 like ved Kystvegen og Dvergsnes skole.

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 1 / 2013-06-05

Detaljer

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. Dato: 20.08.2013 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealers

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Planbeskrivelse Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Dato 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen.... 3 1.2 Formål med planen...

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING PlanID: 1417 18.11.2014 SKYLLEVIGA DETALJREGULERING FLEKKERØY KRISTIANSAND KOMMUNE e PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Sven Bjørn Hillesund og Reidar Hillesund Prosjektnummer: 3437 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvidelse Storbukt fiskeindustri

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 (16) Oppdragsgiver Fet kommune Rapporttype Vedlegg til kommunedelplan 2011-01-20 KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst 2015-16.02.2015 PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer