Utarbeidet for:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22.05.2014. Utarbeidet for:"

Transkript

1 PlanID: Kristiansand kommunee DETALJREGULERINGSPLAN DVERGSNES, DELFELT B9 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Skanska Bolig AS Mai 2014

2 INNHOLD 1 BAKGRUNN BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET PLANSTATUS BESKRIVELSE AV PLANENN KONSEKVENSER VED PLANEN GJENNOMFØRING OG ØKONOMISKEE KONSEKVENSER FORR KOMMUNEN PLANPROSESSS OG MEDVIRKNING FORSLAGSSTILLERS VURDERING AVV PLANFORSLAGET VEDLEGG 1. Plankart 2. Bestemmelser 3. ROS-analyse 4. Annonse og varslingsbrev ved oppstart, kopi av merknader 5. Referat fra oppstartsmøte med kommunen 6. Tekniske planer for veg og VA 7. Snitt ved brukryssing 8. Visualiseringer 9. Solstudier 10. Notat sulfid Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse

3 1. BAKGRUNN ViaNovaa Kristiansand AS fremmer plan for Dvergsnes felt B, delfelt B9 på vegne av Skanska Bolig AS. Hensikten med planen er å legge til rette for byggingg av boligerr med tilhørende infrastruktur. Planen er i tråd med flatereguleringsplan for Dvergsnes. 2. BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET Planområdet ligger på Dvergsnes, ca. 5km i luftlinje fra Kristiansand sentrum. Det tar ca. 10 minutter med bil inn til Kristiansand. Fig. 1, oversiktsbilde Fig. 2, planavgrensning ved oppstartvarsel Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 2

4 Området er i dag spredt bebygd med hytter. Området er naturlig kupert med lett vegetasjon. Det er kort vei til sjøen, og langs grensenn mot sydøst går Dvergsnesveien,, som i overordnede planer skal omgjøres til gang- og sykkelsti/turvei. Området har gode solforhold, og området har utsikt til Fidjekilen. Planen vil få visuell påvirkning på kulturmiljøet langs den planlagte turveien. I grøntområdet ligger et vernet kulturminne. Innenfor planområdet er det i dag 2 hytter og 1 hus. Planen omfatter følgende eiendommer: Gnr/bnr: 96/129 96/97 96/63 96/70 96/684 96/838 96/618 96/666 96/ /1 Sum Ca. areal 2581 m m m m m 4369 m 2 50 m 2 6 m 2 5 m 2 35 m m2 Andel 11% 1,8% 8,2% 4,6% 55,2% 18,7% 0,2% 0,02% 0,02% 0,15% 100% Eier Lars og Helge Timenes Ellen Haslerud Morten og Erik Dvergsnes Eva Stray Skanskaa Bolig AS Kristiansand kommune Kristiansand kommune Marianne Andersenn og Tor Walle Kjetil Fjelde Syvertsen og Tonee Mæsel Syvertsen Statens vegvesen Region R sør Planområdet ligger under 1 km fra Dvergsnes skole og det er en e sikker skolevei fra planområdet til skolen. Det finnes flere barnehager i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er etablerte idrettsanlegg og fritidsaktiviteter i forbindelse med skolen. s Det er også kort vei til golfbane og andre store idrettsanlegg. Påå Strømme skole ligger helsestasjon og familiesenter. Det er ca. 3 km fra planområdet eller 5 minutters kjøretur med bil. Til Randesund bydelshus er det ca. 5 km. Atkomst til planområdet vil være gjennom etablert boligfelt, B1. Vegen er dimensjonert for trafikk til delfelt 9. Sør i området ligger ledningstrase for vann og avløp med pumpestasjon. Ledninger fra B9 kobles på disse ledningene. Planområdet ligger midt i et friluftsområdee med grønne korridorer på alle kanter og med mange store grøntområder i umiddelbar nærhet. Det er kort vei til badeplasser som for eksempel Dvergsnesbukta. Fig. 3, kartutsnitt ekreasjonsområder Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 3

5 Planområdet er et godt bosted for barn. Det er kort vei til fritidsaktiviteter og skole. Og det er kort vei til store naturområder og steder for lek og ekreasjon. Det er rimelig godt kollektivtilbud fra Dvergsnes, og gode gang-- og sykkelveier i området. 3. PLANSTATUS I kommuneplanen er planområdet avsatt til bolig og LNF-formål. Reguleringen er i tråd med kommuneplanen. Planen er en direkte konsekvens av overordnet planlegging, ogg utfyller område B9 i flatereguleringsplan for Dvergsnes, Dvergsnes felt B nordlig del. d Planforslaget bidrar til å realisere kommuneplanens satsningsområder gjennom 1) Å videreutvikle byen som drivkraft: Dette gjøres ved å tilby flere attraktive boliger i umiddelbar nærhet til områder hvor det satses på næringsliv. Dvergsnes er et utviklingsområde innenfor næring ogg bolig, og nærheten til arbeidsplasser err positivt sett både miljømessig ogg samfunnsmessig. Utbyggingen er også i tråd med den samferdselspolitikk som føres, og vil tilby boligerr som ligger i områder hvor det satses på kollektivtrafikk, men som også er så nært nok til sentrum og arbeidsplasser til at man kan bruke sykkel. 2) Å bidra til byen det er godt å leve i: Gode boliger med lett tilgang til t sosiale tilbud og rekreasjonsområder vil bidra til å skape et godt bomiljø som vil virke positivt på kropp og helse for områdets beboere. Det legges opp til boenheter med universell utforming, og det er også en differensiering i størrelsen på boenhetene innad i feltet slik at man tilbyr boliger til personer i forskjellige f livssituasjoner, og med forskjellige sosiale og økonomiske behov. Dettee vil bidra til å skape et variert boområde. 3) Styrke Kristiansand som klimaby: Området ligger sentralt, og det er her mulig å få boenheter hvorr beboerne i praksis kan komme seg til jobbb og skole kun ved å bruke kollektivtransport eller gå/sykle. Fig. 4, Utsnitt kommuneplanenn Fig. 5, Utsnitt flatereguleringsplan Dvergsnes felt B nordlig del Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 4

6 Gjeldende reguleringsplan er «Dvergsness felt B nordre del», som ble vedtatt Planområdet er regulert til boliger, friområde, bevaringsområde, kombinertt formål og tursti. 4. BESKRIVELSE AV PLANEN Hvert plantema nedenfor beskrives/ analyseres, og konsekvenser vurderes. Hovedgrep Planområdet er i hovedsak avsatt til boligformål. I nord og sørvest er det avsatt områder til grøntområde og verneområdee for kulturminne. Det legges opp til en rad av eneboliger mot øst, noe som vil gi området o enn åpen og luftig karakter mot sjøen. Rekken med boliger som ligger i «bakkant»» er noe tettere, hvor det legges opp til enebolig, tomannsboliger og rekkehus. Arealbruk Totalt planområdet er på m 2. Av dette er m 2 boligformål i flatereguleringsplanen. Arealene innenfor de m 2 fordeler seg følgende: boligformål ca m 2 vegformål ca m 2 lek ca. 280m 2 grønt/turvegg ca. 30m 2 Planen hjemler maksimalt 37 boenheter med total BRA Tomtestørrelse for eneboligerr varierer fraa m 2 2 Tomtestørrelser for enebolig/rekkehus varierer fra m Uteoppholdsareal Utnyttelsesgraden i feltet er gjennomsnittlig på 40 % BRA for hele feltet. For hver boenhet skal det minimum væree 80 m 2 uteoppholdsareal. For å gjennomføre planen må noen eiendomsgrenser for hytteeiendommer oppheves. Dette er vist i plankartet. Fig. 6, detaljplan B9 Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 5

7 Bebyggelse, struktur og tiltak Område B9 skal ha adkomst fra f delfelt B1 med bro over friområde. Dette gir føringer på byggehøyder og vei internt i feltet. Det er en hovedvei i feltet som sikrer adkomst til de fleste eiendommene. Det er også stikkveier fra dennee veien som sikrer adkomst til noen av eiendommene. Det er nødvendig med større naturinngrep for å kunne gjennomføre bygging av veier og boliger med forsvarlig adkomst. For noen av tomtene tillates byggene lagt 2 meter fra nabogrenser mot nord. Dette vil gi bedre uteområder på den enkelte tomt. Brannkrav må oppfylles. Boligenes hovedetasje og inngangsplan er lagt på høyde med veien. v Noenn av boligene har underetasje for å ta opp høydeforskjell fraa tomt til tilliggende areal. Det tillates inntil 3 etasjer (inkludert underetasje). Boligene skal ha flatt tak, men det tillates en liten vinkel på takflaten for å sikre god avrenning fra taket. Det skal velges farger som finnes f i naturmaterialer, med unntak av murpusss og beslag som kan gåå i gråtoner/bruntoner eller sort/hvitt. Vedlagt ligger illustrasjoner fra 3d modelll og sol/skygge-studier. Grønnstruktur Det er i overordnet plan (plan nr. 991) lagt opp til grønne veier i området. Planen ivaretar disse, og bruker disse grønne passasjenee som veier til lekeplass og mellom grøntområder. I nordre del av planområdet, etableres sti i formålet «o_tv1» og «o_g1» ut mot Dvergsnesveien. Eksisterendee turveg i sørvest under brua, opprettholdes og er regulert med formålet «o_tv3», som gir en god forbindelse til grøntområdet rundt Dvergsnestjønna. Eksisterende turveg i sør, reguleres med formål «o_tv4» og forbinder atkomsten i turområdet vest-øst. For å gi en bedre atkomst ned til turvegen «o_tv4», reguleres en liten turveg «o_tv3» i fra sørendenn av atkomstvegen i boligfeltet. Da fleree av tomtenee i planen er store og har god plass etter utbygging, vil planområdet fremstå som grønt også etter utbygging. Samferdselsanlegg/ trafikk Internveier i planenn skal opparbeides i tråd med Kristiansand kommunes veinormal. Inn i feltet er det regulert 5,5 meterr fri bredde på kjørevegen og 0,755 meter annet vegareal. Fri kjørebredde på brua vil være 5,5 meter. Fall på vegen (også der brua skal etableres) er 6 %. Fig. 7, tverrsnitt bru Fig. 8, tverrsnitt veg til feltet Inne i feltet er det regulert 4,5m fri breddee på kjørevegen og 0,75 meter annet vegareal. det maks 5 % stigning på vegen. Høyder på veiene fremkommer avv plankartet. Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 6

8 Fig. 9, tverrsnitt veg inne i feltet Det legges opp til felles parkeringsplasser sentralt i feltet. Privat parkering skal løses på egen tomt. Kristiansand kommune sine krav skal følges. Kravet er 2 biloppstillingsplasser per boenhet på egen tomt. I tilleggg kommer 0,25 gjesteparkering per boenhet som er regulert som egne områder. Feltet vil ha god tilgang på kollektivtrafikk. Buss nummer 17 og 18 har stopp maksimalt 0,4 km i luftlinje fra planområdet og kan nås fra fremtidig tursti. Feltet vil ha gode traseer for gangtrafikk. Man kommer fra feltett inn på ny gang- og sykkelsti som gir adkomst gjennom Dvergsnes feltt B1. Man vil også kunne benytte seg av stierr i grøntområde for å komme rundt i feltet eller ned til gang- og sykkelsti. Fig. 10, tilstøtende grøntområder Friområdet som omkranser feltet, blir et grønt belte som også kan k benyttess av myke trafikanter til å komme til og fra lekeplasss i feltet. Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 7

9 Tekniskk infrastruktur Eksisterende VA-ledninger finnes i sørenden av planområde. Nye N ledninger legges i ny adkomstvei i feltet og kobles til eks VA-ledninger i sør. For å unngå privatee pumper på eneboligene med underetasje, kan det etableres VA-ledninger i gamle Dvergsnesvei som tilkobles pumpestasjon i sør. Hver boenhet løser søppelhåndtering med dunker på egen tomt. Veinavnn Det er ingen etablerte veinavnn i feltet. Det foreslås Dvergsnesst tien som navn på ny vei, og som adresse for feltet. Universell utforming Minimumm 70 % av nye boenheter skal være universelt utformet, jf. bestemmelse i kommuneplanen. Det er visse utfordringer knyttet til å opparbeide utomhuss arealer til universell utforming, da topografien i området er stedvis svært kupert. k Barn og unges interesser Tilbudet til barn og unge i planområdet err svært godt. Det er kort vei til skoler, barnehager og fritidstilbud. Området som planen omfatterr har ikke vært brukt til leke- eller aktivitetsområde for barn. Planen legger til rette for opparbeidelse av sandlekeplass. Det er i tillegg kort vei til større kvartalslekeplasser og idrettsanlegg. Om vinteren vil de omkringliggende friluftsområdene egne seg godt til lek. Det er også svært kort vei til badeplass. Området er også sentralt plassert i forhold til flere skoler, og dette gjør tilgangen på fritidstilbud svært enkel for barn og unge.. Det er ingen naturformasjonerr som utgjør noen fare for barn innenfor planområdet. Det er et lite vann, samt strandlinje, som kan føre med seg noe problematikk for mindre barn, og barn uten oppsyn, men dette er ikke innenfor planavgrensningen. Lokalklimaet er svært godt. Det er ingen store veier eller andre former for luftforurensning i området. Det er heller ikke støykilder som påvirker bokvaliteten n i området negativt. Lekeplass for barn skal være på plass før det gis brukstillatelsee til boenhetene i planen. Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 8

10 Fig. 11, oversikt skole, barnehage, lek, gangatkomster 5. KONSEKVENSER VED PLANEN Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse er vedlagt planen. Det er ingen spesielle farer som krever utredning i forbindelse med planen. Miljøkonsekvenser Planen vil ikke ha negative konsekvenser for miljøet. Det er ingen fakturer r som vil ha negativ innvirkning på omkringliggende miljø. I NGU sitt berggrunnskartet viser at planområdet består av Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Rapport om sulfid konkludererr med at massene anses som rene og at opparbeidelse av boligfeltet neppe vil ha noen betydelige negative konsekvenserr for naturmiljøet. Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 9

11 Fig. 12, utsnitt berggrunn Fig. 13, utsnitt løsmasser NGU sitt løsmassekart viser at planområdet består av marin strandavsetning. Planområdet består i hovedsak av en åsrygg med mindre løsmasser og delvis bart fjell. Overvann vil føres sør for planområdet, til naturlig bekk som renner forbi planområdett og østover ut til sjøen. Overvann fra planområdet vil ikke påvirke våtmarksomv mrådene utover dagens situasjon. Det er kun jordet nord i planområdet som i dag har avrenning til våtmarksområdet. Dette utgjør en liten del av planområdet, og overvann fra denne delenn av planenn kan enkeltt ledes i samme retning for ikke å forstyrre balansen i våtmarksområdet. Det legges også opp til et internt dreneringssystem i rør, hvor man m etter behov kan lede overvann i rør ut fra planområdet. Støy Det er ingen større veier eller andre støykilder i nærheten av planområdet.. Det er derfor ikke behov for støyutredning eller støyforebyg ggende tiltak i planområdet. Forurensning, energiforbruk og lukt Planen vil ikke ha noen innvirkning på forurensningssituasjonenn i området.. Nye boliger er energieffektive,, og det legges opp til at dersom man m ønskerr dette kan det bygges passivhus i planområdet. Men det er ikke noe krav til dette i planen. Biologisk mangfold Det er gjort 44 observasjoner av arter i området i følge artsdatabanken. Avv disse er det gjort registrering av vasstegl som klassifiseres s som sterktt truet (EN) og Prikkstarr som klassifiseres som nært truet (NT). Registreringen er utenfor planområdet. I forbindelse med overordnet plan er det også gjort undersøkels ser av naturmangfold. I den forbindelse har man avsatt en vernesone rundt Dvergsnestjønna, da a dette er et våtmarksområde som er avgjørende for naturmangfoldet i området. Detaljplanområdet ligger utenfor vernesonen. Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 10

12 Fig. 14, kartutsnitt artsdatabanken Fig. 15, kartutsnitt fra databasenn Askeladden Kulturminner/fornminner Innenfor planområdet er det egistrert bosetning-aktivitetsområde som er automatisk fredet. Noen av de registrerte kulturminnene i området består av rester av steingjerder og grunnmurer o.l og er av nyeree dato. Daldragene i området har nok vært viktige oppholdssteder medd ferskvann fra bekken, lun havn i Børresvåg og samtidig kort vei til Korsvikfjorden. Det er i områdene funnet biter av flint, potteskår o.l. I flatereguleringsplanen er dett regulert kulturminne i nord med hensynssonh ne. Denne er i varetatt i detaljreguleringsplanen. I nyere tid er det også gjort registreringerr av kulturminner i området. Lokaliteten i nord (ID ) er bosetning-aktivitetsområde som er automatisk fredet. Denne ligger utenfor planområdet. Lokaliteten i vest (ID ) er bosetning-aktivitetsområde som er automatisk fredet. Denne ligger delvis innenfor planområdet. Lokaliteten i sør s (ID ) er bosetning- aktivitetsområde som er automatisk fredet. Denne ligger utenfor planområdet. 6. GJENNOMFØRING, OG ØKONOMIS KE KONSEKVENSERR FOR KOMMUNEN Det er i forbindelsee med planen meldt oppstart av utbyggingsavtale mellomm Skanska Bolig AS og Kristiansand kommune. Utbygger opparbeider infrastruktur til ferdigg standard som beskrevet i kommunale normaler. Planenn vil derfor ikke innebære investeringer for kommunen, utover normale driftsutgifter. 7. PLANPROSESSS OG MEDVIRKNING Oppstartsmøte Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 11

13 Det ble trukket spesielt frem i oppstartsmøtet at det måtte væree fokus på hvordan man håndterte overvannn i feltet, da dette kunne ha påvirkning på biologisk mangfold i områdene rundt planområdet. Det ble også oppfordret til å ha et fokus på kulturmiljøet og påvirkningen planen ville ha på dette. Varsel om oppstart av planarbeid Planen ble varslet ved brev til naboer, velforeninger og sentralee myndigheter, samt ved annonse i Fedrelandsvennen Frist for innkommendee merknader var satt til INNKOMNE MERKNADER: Det kom inn 3 merknader til planarbeidett etter oppstartsvarselet. Nedenforr er de merknadene som berører detaljplanen oppsummert. Merknader ligger vedlagt. Merknader fra Fylkesmannen i Vest-Agder, datert : Fylkesmannen skriver at en forutsetter att detaljplan utarbeides etter overordnet reguleringsplan. Planforslagett må beskrive virkningen av planen, og miljøvirkningen må vurderes og hensyn til naturmangfoldet må vurderes. Dvergsnestjønna er en viktig kulturlandskapssjø. Store deler av planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet, ogg det må fokuseres på landskapshensyn og tilgjengelighet. Det skal beskrives konsekvenser for barnn og unge og tilgjengelighet for alle. Det må avsettes nok areal til utomhusbruk. Trafikksikkerhet må vurderes i tilknytning til skolevei og hensyn til lekearealer. Det må vurderes forurensede masser. Dersom området er utsatt for støy, skal det innarbeides i plankart og bestemmelser. Risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres. Det må vurderes om det er behov for geoteknisk undersøkelse. Tiltakshavers kommentar: Detaljplanen skal følge overordnet reguleringsplan, og miljøvirkningen av utbyggingenn og naturmangfoldet skal avklares. Dvergsnestjønna skal vies oppmerksomhet. Vurderinger av landskapet og 100-metersbeltet tas inn i planprosessen. Planens konsekvenser for barn og unge skal beskrives. Uteareal på den enkelte tomtt og grøntområder skal vektlegges. Trafikksikkerhet skal vektleggess for skolevei og lekeområder. Snarveger med turveger skal vurderes. Det skal gjøres undersøkelserr med hensyn til eventuell forurenset masser/ r/grunnforhold. Støyforhold skal vurderes. ROS-analyse skal gjennomføres, ogg geotekniske forhold skal vurderes. Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ plan og miljø, datert : Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader til igangsettingg av reguleringsplanarbeid. Det er et mål at tilgjengeligheten til kollektivnettet skal bedres for nye og gamle boligfelt. Det må utarbeides en beskrivelse hvordan barn og unges interesser ivaretas, med gode og trygge lekeareal for ulike aldersgrupper. Relevante rekkefølgeb bestemmelser må tas inn i bestemmelsene. Trygg skolevei og atkomst til aktiviteter i fritiden må sikres. Gang-/sykkelveger, fortau og interne forbindelse og lekeplasser bør tilrettelegges for bevegelseshemmede. Et visstt antall av boligene bør tilrettelegges for bevegelseshemmede. Det er registrert fire steinalderlokaliteter som er fredet etter kulturminneloven. Lokalitetene er Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 12

14 ikke skikkelig avgrenset. Det må tas kontakt med Fylkeskonservator. Tiltakshavers kommentar: I forhold til kollektivnettet, er det kort avstand til Dvergsnesveien. Planen skal reguleree lekeområder med trygg og god beliggenhet, samt god atkomst til tilstøtende grøntområder og snarveger gjennom planområdet. Det skal utarbeides rekkefølgekrav i forhold til lekeområder. Det er g/s-veg langs Dvergsnesveien, og planfri kryssing k av denne til skoleområdet. Turveger i grøntområdenee skal etableres, og kann benyttes til snarveger for barn og unge til og fra skole samt i fritiden. Planen skal tilstrebe en best mulig tilrettelegging for bevegelseshemmede, og den legges opp til universell tilgjengelighet for 70 % av boenhetene. Arkeologiske forhold skal avklares. Merknader fra Statens vegvesen Region sør, datert : Statens vegvesen skriver at gamle Dvergsnesvei er omklassifisert til kommunal veg, og området berører derfor ingen av våre interesser. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Medvirkning Kristiansand Byggrådgivning AS varslet oppstart av planen og har h utarbeidet de første utkastene til reguleringsplan i tett dialog med Skanska Bolig ASS og planens grunneiere. Innkommende merknader og kommunens innspill er også vektlagt. Det har vært tett dialog med kommunen under utarbeidelsen av planen. Planen ble sendt inn til vurdering hos kommunen høsten 2012 og våren Administrasjonen i kommunen kom med en del merknader som måtte bearbeides videre. Høsten 2013 ble ViaNova Kristiansand AS engasjert for å ivareta tekniskee løsninger for f veg og VA. ViaNova Kristiansand AS har i 2014 blitt engasjert til å ivareta videre utarbeidelsen av detaljplanen. Skanska Bolig AS har i tillegg engasjert Trollvegg som arkitekt. 8. FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET Det er forslagsstillers mening at planforslaget viser en god og fornuftig utnyttelse av planområdet. Planen er i tråd med kommuneplan, reguleringsplan og de regler og normaler som kommunen har satt for utvikling i kommuneplann og normaler for teknisk og grønnn infrastruktur. Vi mener derfor at planen kan vedtas, ogg vil være en god måte å utvikle det aktuelle området på. ViaNovaa Kristiansand AS Even Fallan Lorentsen Dvergsnes felt B, delfelt B9, detaljregulering - planbeskrivelse 13

15 DETALJPLAN FELT B9, DVERGSNE ES, KRISTIANSAND KOMMUNE. RISIKO OG SÅRBARHETSUNDERSØKELSE Risiko knyttes til uønskede hendelser, begivenheter eller tilstanderr som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Risiko er et sammensatt begrep der man vurderer muligheten (sannsynlighet) for f at en hendelsee skal inntreffe, og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den likevel skulle inntreffe. Med sårbarhet menes her hvor robust en virksomhet er overfor uønskede ytre påvirkninger. Denne forenklede undersøkelsen er basert på utkast til detaljplan slik den foreligger februar I den etterfølgende sjekklisten er det gjort merknader ved følgende emner: 1. Radon skyldes naturlig radioaktivitet i grunnen. I en oversikt hos Statens strålevern, er det utført bolig-målinger i Kristiansand kommune. Snittverdien er på 167 ved 166 målte boliger. Statens strålevern anbefaler at radonnivåer alltid skal være lavere enn maksimumsgrensen på 200 Bq/m3 for bolighus, og at tiltakk bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. NGU sitt berggrunnskart består bergarten i planområdet av Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt, som err mindre utsatt for radon. I h.h.t. NGUU sitt løsmassekart, er det marin strandavsetning i planområdet. Ved eventuell påvisning av radon må bygningsdeler under jorden sikres/tettes, og om nødvendig må bygningene utstyress med ekstraordinær ventilasjon. Eventuelle tiltak mot radon utføres i forbindelse med m byggeprosessen, jf. TEK I artsdatabanken (nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold) m er det ikke registrert uønskede arter (svartelista) av planter eller dyr. I utkant av planområdet p ved Dvergsnestjønna er det registrert planten Vasstegl, som er sterkt truet (EN) påå rødlista. Det skal ikke etableres bolig eller infrastruktur her, så det err liten sannsynlighet for uønsket u hendelse. I naturbasen til Miljøverndirektoratet, err det registrert yngleområde for Myrriske ved Dvergsnestjønna, som ligger utenfor planområdet. I planområdet er det ingen konflikt, k og sannsynligheten for uønsket hendelse er dermed liten. 3. Dimensjonering av brannvann må utføres i byggeplanen. 4. Det er prosjektert ny veg i planområdet, og atkomst for utrykkningskju kjøretøy (brannbil) er tilfredsstillende. Det skal etableres nyy atkomstveg fra Dvergsneskollen/Dvergsnesveien og inn i boligområdet. Inne i selve detaljplanområdet er det kun enn atkomstveg fram til de enkelte boligene. Tilstøtende og øst for planområdet ligger Dvergsnesveienn som en alternativ atkomstveg tett opp til de nye boligene. Mot øst ligger Fidjekilen, F som kan brukes som alternativt brannvann. 5. I databasen for kulturminner Askeladden er det registrert automatiske a fredete fornminner i planområdet. I overordnet plan (flatereguleringsplan Dvergsnes felt B nordlig del, godkjent ) er fornminne hensyn tatt, og videreført i detaljplanen. Databasen Askeladden viser imidlertid «nye» registreringerr av fornminne (ID og ID106650) i planområdet. Fylkesarkeolog må avklare hvilke fornminner som skal vises som hensynssoner i detaljplanen. 6. Det er gjennomført en kartlegging med hensyn til sulfidholdig fjell. Dett konkluderes med at området består av rene masser. Dett vises til notat vedr sulfidinnhold i berggrunnen datert ViaNovaa Kristiansand A/S Even Fallan Lorentsen ViaNova Kristiansand AS

16 SJEKKLISTE ROS, DETALJPLAN FELT B9, DVERGSNES KRISTIANSAND KOMMUNE. Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området utsatt for snø- eller steinskred? Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i grunnen? Se tekst 1 Annet (naturtyper/fremmede arter/naturområder) Se tekst 2 Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? -hendelser på veg -hendelser på jernbane -hendelser på sjø/vann/elv -hendelser i luften Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? -utslipp av giftige gasser/væsker -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: -elektrisitet -teletjenester -vannforsyning -renovasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: -til skole/barnehage? -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? -til forretning etc.? -til busstopp? Brannberedskap -omfatter området spesielt farlige anlegg? -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde Se tekst 3 og trykk)? -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Se tekst 4 Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering -annet (fornminner) Se tekst 5 Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Annet Se tekst 6 Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Even Fallan Lorentsen ViaNova Kristiansand AS

17 Perspektiv- Broprinsipp Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Broprinsipp snitt 1:200 Vedlegg- Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. GSPublisherEngine Konsgård Alle 59, 4632 Kristiansand - Org. nr: MVA - - Type tegning: Bro Prinsipp Fase: Solstudiet Målestokk: 1:303,03, 1:200 Filnavn: Solstudiet ny.pln Dato: Prosjektnr: A277 Dvergsnes Område B9 Tegner: Tegnet av Tegningsnr.: AB Rev nr:

18 TROLLVEGG ARITKEKTSTUDIO AS Tiltakshaver Dvergsnes Område B9 Lokalisering: Adresse Postnr. By #### REV. Dato: SIGN Vedlegg- Konsgård Allé 59, 4632 Kristiansand - Org. nr: MVA - - Type tegning: Perspektiv 3 Fase: Solstudiet Målestokk: 1:124,83 Dato: Filnavn: Solstudiet ny med mur morph layer.pln Prosjektnr.: A277 Dvergsnes Område B9 Tegn: Kontroll: Rev nr: Tegningsnr.:.5.3 GSPublisherEngine

19 TROLLVEGG ARITKEKTSTUDIO AS Tiltakshaver Dvergsnes Område B9 Lokalisering: Adresse Postnr. By #### REV. Dato: SIGN Vedlegg- Konsgård Allé 59, 4632 Kristiansand - Org. nr: MVA - - Type tegning: Perspektiv 1 Fase: Solstudiet Målestokk: 1:114,81 Dato: Filnavn: Solstudiet ny med mur morph layer.pln Prosjektnr.: A277 Dvergsnes Område B9 Tegn: Kontroll: Rev nr: Tegningsnr.:.5.4 GSPublisherEngine

20 TROLLVEGG ARITKEKTSTUDIO AS Tiltakshaver Dvergsnes Område B9 Lokalisering: Adresse Postnr. By #### REV. Dato: SIGN Vedlegg- Konsgård Allé 59, 4632 Kristiansand - Org. nr: MVA - - Type tegning: perspektiv 2 Fase: Solstudiet Målestokk: 1:176,90 Dato: Filnavn: Solstudiet ny med mur morph layer.pln Prosjektnr.: A277 Dvergsnes Område B9 Tegn: Kontroll: Rev nr: Tegningsnr.:.5.5 GSPublisherEngine

21 17. Mai kl 09: Mai kl 12: Mai kl 17: Juni kl 09: Juni kl 12: Juni kl 17: Mai kl 20: Juni kl 20:00 TROLLVEGG ARITKEKTSTUDIO AS Tiltakshaver Lokalisering: REV. Dato: GSPublisherEngine Dvergsnes Område B9 Målestokk: VedleggAdresse Postnr. By #### 1:2993,38 Konsgård Allé 59, 4632 Kristiansand - Org. nr: MVA - - SIGN Type tegning: Solstudiet Mai/Juni Fase: Solstudiet Dato: Tegn: Kontroll: Filnavn: Solstudiet ny med mur morph layer.pln Prosjektnr.: A277 Dvergsnes Område B9 Tegningsnr.:.5.1 Rev nr:

22 21. Mars kl 09: Mars kl 12: Mars kl 17: September kl 09: September kl 12: September kl 17:00 Tiltakshaver Lokalisering: REV. Dato: GSPublisherEngine Dvergsnes Område B9 Målestokk: VedleggAdresse Postnr. By #### 1:2426,09 Konsgård Allé 59, 4632 Kristiansand - Org. nr: MVA - - SIGN TROLLVEGG ARITKEKTSTUDIO AS Type tegning: Solstudiet Mars/ Sept Fase: Solstudiet Dato: Tegn: Kontroll: Filnavn: Solstudiet ny med mur morph layer.pln Prosjektnr.: A277 Dvergsnes Område B9 Tegningsnr.:.5.2 Rev nr:

23 Skanska Bolig AS Rigedalen Kristiansand Deres ref.: Vår ref.: Notat/TRU Dato: Notat vedr. sulfidinnhold i berggrunn for felt B9 på Dvergsnes Bakgrunn Sweco Norge AS er engasjert av Skanska Bolig AS v/ståle Stundal for å gjøre en vurdering om berggrunnen i reguleringsplan for Dvergsnes felt B9 som er sulfidholdig berg. B9 omfatter gnr. 96/63, 70, 97, 129 og 684 samt gnr. 217/1, og før tiltak kan igangsettes så må kommune-planens krav til dokumentasjon for sulfidinnhold i berggrunnen være dokumentert. Beliggenheten av felt B9 er vist på figur 1 nedenfor. Figur 1 viser beliggenhet for område B9 like ved Kystvegen og Dvergsnes skole.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Planbeskrivelse Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Datert 21/4 2015 1. Innherred samkommune Enhet for samfunnsutvikling 1. Bakgrunn Detaljreguleringen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7"

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Delendring Vestre Havn Strandvegen 7 Boligprosjekter Næringsbygg Rehabilitering Prosjektutvikling Byggeledelse Reguleringsplaner Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7" Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Søtberget, arealplan-id : Plan ID: 1621201504 Utarbeidet 25.06.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE Reguleringplan for VERKET SKOLE, ROS-ANALYSE oppdatert: 12.10.2016 Nome Kommune planlegger en nytt reguleringsplan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 PLANID 0540R081 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015 Planbeskrivelse Detaljregulering for Eid småbåthavn Planforslag datert 24/3 2015 Per Anders Røstad Arealplanlegger Banmyrvegen 217, 7609 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278 207 mva

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20 1.04.2015, 14.8.2015, 29.9.2015, 11.12.2015, 8.1.2016 22.2.2016 Vedtatt i Bystyre 1.9.2016 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20 Rykene, Arendal Side 1 av 24 REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 side 1 Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 I K Lykke, Eiendomsavdelingen, Trondheim Området er tidligere brukt til butikk for Bunnpris PLANBESKRIVELSE side 2 INNLEDENDE Planarbeidet

Detaljer

Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato: 2015-02-23

Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato: 2015-02-23 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen Utgave: 1 Dato: 2015-02-23 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan

Detaljer

Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet

Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet 25.6.2015 6.8.2015 12.8.2015 31.8.2015 29.9.2015 Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet Side 1 av 19 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RYLLIKTUNET, Nedenes, Arendal kommune. BESKRIVELSE OG BESTEMMELSER.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Vedlegg til plan Vestlia fjelltak i Nes kommune, planid: 01201302: Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Gbnr: 62/70 m.fl. Hallingkonsult a.s. 1.3.17 1.0 Innledning Hensikten med planen er

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 PLANID 0540R082 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Reguleringsplan for Faråsen Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal

Reguleringsplan for Faråsen Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal PLANBESKRIVELSE Revidert 6.12.2013 1. Bakgrunn Asplan Viak har utarbeidet denne reguleringsplanen på oppdrag av Hellvik Hus Flekkefjord AS. Planområdet består av eiendommene

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget Side: 1 av 8 BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290 1. Innledning 1.1 Oppdragsgiver Beskrivelse av planforslaget Planarbeidet utføres på vegne av REN Kirkenes AS. 1.2 Eiendomsforhold-

Detaljer

Planbeskrivelse 3002 SØREGATA 15, GNR 58/320

Planbeskrivelse 3002 SØREGATA 15, GNR 58/320 Planbeskrivelse 3002 SØREGATA 15, GNR 58/320 Arkivsak: 10/878 Arkivkode: PLANR 3002 Sakstittel: PLAN 3002 - REGULERINGSPLAN FOR SØREGATA 15 GNR. 58/320 - STANGELANDSVÅGEN INNHOLDSFORTEGNELSE: Diverse informasjon

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Nystølen, planid: 01201603. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Gbnr: 58/62 m.fl. Hallingkonsult a.s. 8.3.17 1.0 Innledning

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Brekkekjær Gnr 6 Bnr 13 i Lillesand kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ARKITEKTKONTORET Kilde:www:qxl.no/finn.no Del av planområdet sett mot sør fritidseiendommene Del av planområdet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Sjekkliste SMART kommune Iht. plan - og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for JEGERSBERG GÅRD Emne Naturgitte forhold Er området utsatt for snø-, jord-, sørpe- eller steinskred? Det er ingen registreringer på dette.

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato:

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: 03.03.2016. Revidert: A044050 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige ROS analyse for GNR 2 BNR 4. Plan ID 201413 TYSVÆR KOMMUNE UTARBEIDET 27.04.2016 av KRAFTVÆRK AS Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige Skred/Ras/Ustabil

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. Dato: 20.08.2013 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealers

Detaljer

Ja Nei Merknad. Naturgrunnlag og biologisk mangfold. Innsjøer og vassdrag. Viltforvaltning og fiskeforvaltning

Ja Nei Merknad. Naturgrunnlag og biologisk mangfold. Innsjøer og vassdrag. Viltforvaltning og fiskeforvaltning 1 Forslag til Forslag til detaljert reguleringsplan for Eikhaugen nordvest gnr/bnr del av 28/1, del av 28/114, 28/214, 28/249, del av 28/274 og del av 28/291 - Drammen kommune Naturgrunnlag og biologisk

Detaljer

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Analysen er gjennomført i hht Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sin veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse. Risikograden varierer ved ulike kombinasjoner av sannsynlighet

Detaljer

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 Eiendomskompaniet AS ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 PlanID 2163 Vedlegg til planbeskrivelse Oppdragsnr.: 5161247 Dokumentnr.:02 Versjon: 01 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid1 i filen.

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Skudeviga gnr/bnr 90/28 mfl Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av planer

Detaljer

PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN

PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN Mandal kommune Teknisk forvaltning PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN Plan ID: Vedtatt i bystyret:.. Detaljregulering for Gang- og sykkelvei Tregdeveien Side 1 av 11 1 Forord Reguleringsarbeidet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Vestby kommune Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Rådmannens forslag 22.11.2012. Formål Da reguleringsplanen for Son Indre ble vedtatt i 1986 ble kvartalet mellom Kolåsveien og Båtbyggerveien tatt

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE REGULERINGSPLAN SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE

EIGERSUND KOMMUNE REGULERINGSPLAN <PLANID> <PLANNAVN> SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Ja/Nei Merknad NATURGRUNNLAG OG BIOLOGISK MANGFOLD Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR TEINVASSÅSEN HYTTEOMRÅDE PLANID 0540R079 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR SISTE

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Goavika båtforening / Merknad: Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske, botaniske eller zoologiske

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Planforslaget Hvert plantema nedenfor beskrives/ analyseres, og konsekvenser vurderes.

Planforslaget Hvert plantema nedenfor beskrives/ analyseres, og konsekvenser vurderes. Planbeskrivelse Detaljregulering for. Plan nr Dato Bakgrunn Hvem fremmer forslaget på vegne av hvem. Kort om hensikten med planen. Eventuelle politiske vedtak som ligger til grunn for oppstart av planarbeidet.

Detaljer

Vurdering av risiko og sårbarhet

Vurdering av risiko og sårbarhet Vurdering av risiko og sårbarhet Nedenfor gis en oversikt over kategoriseringen og akseptgrad ved ulike kombinasjoner, som benyttes ved risikoanalysen. Sannsynlighetskategori 1. Lite sannsynlig Sjeldnere

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer