MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Orienteringssak: Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Tolga kommune, vedlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Orienteringssak: Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Tolga kommune, vedlegg"

Transkript

1 TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Malmplassen gjestegård Møtedato: Tid: Kl Åpen spørretime fra kl Besøk: FIAS (redegjør for sine nye planer vedrørende flytting til Eid) kl Orienteringssak: Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Tolga kommune, vedlegg Prosessjobbing: - Eierskapsmelding (gjennomgang - fokus på de føringer kommunestyret vil hai eierskapet i de ulike selskapene Tolga kommune er en del av). Eierskapsmeldingen liggeri pennen alle fikk i det konstituerende møtet SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 2/16 REFERATSAKER 3/16 REGULERINGSPLAN RYSETERASEN GRUSTAK- 2.GANGS BEHANDLING 4/16 VANNFORSYNING - FINANSIERING 5/16 UTTALELSE TTIP OG TISA 6/16 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TOLGA KOMMUNE 7/16 KOMMUNAL AKUTTE DØGNPLASSER

2 8/16 UTREDNINGSOPPGAVER 2016 Tolga, Ragnhild Aashaug. ordfører Eventuelt forfall meldes snarest til tlf Varainedleinmci' mater etter nærinere innkalling. Representanter som er inhabile i en sak varsler leder om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum.

3 Tolga kommune - kommune med tæl Overordnet- Årshjul for Tolga kommune 2016 Årshjulet beskriver vesentlige administrative og politiske oppgaver i lopet av året på overordnet n ivå: Administrativt l. kvartal (januar-mars) -Utarbeidelse av sektorplaner basert på vedtatt budsjett og økonomiplan -Evalueriiig av fjoråret (budsjett med tiltak. oppfølging av politiske saker, andre delplaner med tiltak - vurdering av iiiåloppnåelse) -Gjeiiiioiiiføring av utvalgte brukerundersøkelser (vurdere de vi bruker og eventuelt ta i bruk andre.) -Gjeniioinføring av niedarbeitlerundersøkelser -lnnrappoiteriiig av KOSTRA-data innen IS. februar -Regnskap for 2015 klart innen l5. februar Politisk 1. kvartaluanuar-mars) -Budsjett og økonomiplan/liandlingsprograni (vedtatt i deseinber) er kommunestyrets bestilling i forhold til drift og investering -Rapportering om gjennomtoring og oppfolgiiig av politiske vedtak fra 2. lialvåi' Forslag til sektorplaner legges frani for administrasjonsutvalget -Oppstart arbeid med konimunal planstrategi -Oppfølgiiig av de utredningsopjngavei' som inkluderer politisk deltakelse -Alle delplaner med tiltaksdel legges frain for politisk behandling med vurdering av ntåloppiiåelse -Årsinelding klar innen 15. mars -Retorhandling av ledet-avtaler 2. kvartal (april-juni) -Kvalitetssikre KOSTRA-data innen 15. april -Analyse av KOSTRA-data -Tertialrapporteriltg l. tertial -Gjennoiiiføring av medarbeidersaintaler -Rapporteriiig om gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak fra januar-mai 20l 6 -Adrninistrasjonen jobber med grunnlagsdokuiiieiitet for neste års budsjett og økonomiplan/ltaltdlingsprograin 2. kvartal (april-juni) -Behandling av regnskap årsmelding -Behandling av tertialrappoit l. tertial -Sluttbehandling av kommunal planstrategi -Rappoiteriiig om gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak (januar-thai) -Alle delplaner med tiltaksdel legges fram for politisk behandling -Rapportering sykefravær l. tertial. resultat fra brukerundersøkelser og medarbeiderundersakelsei' Utkast til årshjul - administrativt og politisk for Tolga kommune i 2016 Side 1

4 Tolga kommune - kommune med tæl -Oppfølging av de utredningsoppgaver som inkluderer politisk deltakelse 3. kvartal(juli-septcmbcr) 3. kvartal (juli-september) -Administrasjonen jobber med budsjett og økonomiplaii/haiidlingsprogram med bakgrunn i de føringer som blir og strategier som blir valgt -Tei1ialrapponei'ing 2. tenial -Valg av strategier for planperioden (koinmende 4 år) - (budsjcttscminar med påfølgende politisk behandling) -Raninier og føringer for neste års budsjett- (budsjettseiiiinar med påfølgende politisk bchzmdling) Oppf01ging av de utredningsoppgavei' inkluderer politisk deltakelse som 4. kvartal (oktobewdesember) 4. kvartal (oktober-desember) -Administrzisjoneii jobber med budsjett og økonomiplan/liandliiigsprograiii med bakgrunn i de føringer soin blir og strategier som blir valgt ~Beliandling av tertialrapport 2. tertial -Politisk behandling av budsjett og økonomiplan/handlingsprograln -Rådinaniien sender sitt budsjettforslag til behandling i fonnannskapet -Rapportering om gjennointiariiig og oppfølging av politiske vedtak fra juninovcmber Rapponering om gjennomforiiig og cvppfialging av politiske vedtak (juninoveinbei' 2016) Utkast til årshjul - administrativt og politisk for Tolga kommune i 2016 Side 2

5 ,....Vi I,// \\\L/ /1, /-, e \,\ /' \ ',. Årsrapport for 2015 Skatteoppkrevereni kommune Tolga Årsrappon 201 S/dalo: Skatteoppkreveren i Tolga

6 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk ved SKO som kun er benyttet til SKO-funksjonen i regnskapsåret. 100 % Ressursbruk ved SKO, fordelin av årsverk 0,9 Skatteregnskap 33% Innfordring av skatt/arbeidsgiveravgift 25% Arbeidsgiverkontroll. 30% Infonnasjon og veiledning overfor skatte- og avgi ftspliktige og 2% re nska sførere/revisorer Skatteutvalg 1% Administrasjon 9%, Sum 100% Organisering Økonomikontoret er direkte underlagt rådmannen i organisasjonen. Det er 2,9 årsverk ved kontoret som består av økonomisjef/skatteoppkrever og 2 saksbehandlere. De daglige gjøremål for skatt utføres i all hovedsak av saksbehandler på skatt. Av bemanningen på Økonomikontoret utgjør skatteoppkreverfunksjonen ca 0,6 årsverk. I tillegg kommer arbeidsgiverkontrollen som kjøpes fra annen kommune Ressurser og kompetanse Bemanningen er stabil og det har ikke vært lengre fravær. Ressursene er på et minimumsnivå for å opprettholde kompetanse og innfordring for området. Stillingen for den daglige drifl på skatteområdet kombineres med annen arbeidsoppgave som har krevet mye av ressursen i Grunnkompetansen anses som god, men det vil til enhver tid være behov for løpende faglig oppdatering. Når det gjelder arbeidsgiverkontrollen så kjøpes den tjenesten fra annen kommune. Fra og med Ol.Ol.2016 skal skatteoppkreverfunksjonen samordnes med kemnerkontoret på Røros Internkontroll Med de ressurser som en har forsøkes å opprettholde en god intemkontroll. Det er utarbeidet egen rutinebeskrivelse for skatteområdet i tillegg til rutinebeskrivelse i SOFIE. Årsrappon ZOIS/dato: Skatteoppkreveren i Tolga

7 Vurdering av Skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret. Den totale skatte- og avgiflsinngangen for 2015 utgjør kr l l ,-. Tilsvarende tall for 2014 var kr ,-. Dette gir en økningi 2015 på kr l,~ Kommunens andel av Skatteinngangen i regnskapsåret. Kommunens andel av Skatteinngangen er for 2015 kr 27.2 l 8.000,- mens tilsvarende for 2014 var kr ,-, en nedgang i 2015 på kr , Skatteutvalg Vi har ikke hatt søknad for behandling til skatteutvalget i Skatteregnskapet 2.1. Avleggelse av regnskapet Avleggelse av skatteregnskapet. Skatteoppkreveren i Tolga bekrefter at skatteregnskapet i 2015 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifler og retningslinjer, jf Instruks for skatteoppkrevere av 8. april nr 2. Årsregnskapet for 2015 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Margin Margin for inntektsåret Beskrivelse Belø innestående mar in for inntektsår 2014 r For m e avsatt mar in for inntektsår 2014 l For lite avsatt mar in for inntektsår Marginprosent: Prosentsats marginavsetning: 12% Gyldig fra : Margin for inntektsåret 2015 Beskrivelse Belø Mar inalavsetnin for inntektsår 2015 r Gjeldene prosentsats marginavsetning : 12%. Gyldig fra : 01.Ol.1900 Årsrapport 2015/dato: Skatteoppkreveren i Tolga

8 Kommentar om marginoppgiøret: For 2014 ble det avsatt for mye i marginoppgjøret. Prosentsatsen for marginavsetningen har væn 12% over flere år og ser ut til å stemme godt. Denne var det samme også for Innfordring av krav 3.1. Restanseutviklingen Totale restanser (forfalte debetkrav) og berostilte krav Totale restanser og berostilte krav Restanse Herav Restanse Herav Endring i Endring i berostilt berosun restanse berosfi" gkanean restanse restanse resganse Reduksjon (-) Reduksjon (-) Øknin + Øknin + Sum restanse r. skatteart Arbeids iverav ifl Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskan Forskuddsskatl erson Forskuddstrekk Geb r lnnfordrin sinnlekter Inntekt av summarisk felieso "or Kildeskatt Restskatt Restskatt erson Sum restanse diverse krav Diverse krav sum fgstanse pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Den totale restansen pr utgjør kr 3,4 mill, ligger tilnærmet på samme nivå som Berostilte krav ligger tilnærmet på samme nivå som i Av tabellen over fremgår endringene pr skatteart. Årsrapport ZOIS/dato: Skatteoppkreveren i Tolga

9 Restanser eldre år lnntektsår Sum restanse Herav skatteart Restskatt - erson Kommentar til restanser og restanseoppfølging for eldre år Restanser i perioden 2010 til 1991 utgjør ca kr 1,6 mill. hvilket er en liten nedgang i Det jobbes kontinuerlig med å få redusert de eldre restansene. Antall krav som var foreldet pr : l Samlet beløp på krav som var foreldet pr : 835 Kontoret har gjennomgått rapporten «restanseliste-forelda krav» dato t.o.m lnnfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr For restskatt 2013 så har kontoret fått inn 85,5%. Dette er 7,6% lavere enn kravet. Ellers har kontoret nådd de øvrige krav, med unntak av restskatt upersonlige som ligger under med 0,1%. Ellers påvirkes total innfordret sum krav i negativ retning på grunn av to store restskatter for Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat I innfordringsarbeidet vurderes og benyttes utleggstrekk, telefon, motregning, eventuelt tvangssalg og konkursbegjæringer. Videre gjennomføres utleggsforretninger samt bistandsanmodninger. Nærhet og dialog med skatteyter er vikti g for å få en reduksjon av restansene Omtale av spesielle forhold Ingen spesielle kommentarer her Særnamskompetanse Kommunen bruker i all hovedsak sin sæmamskompetanse. Det er kun få unntak at utleggsforretninger blir oversendt til namsmannen. En kan ikke ut fra disse forhold konkludere med at innfordringsresultat gir et bedre eller dårligere resultat..årsrapport 20l5/dalo: Skatteoppkreveren i Tolga

10 6 4. Arbeidsgiverkontroll 4.1. Organisering av arbeidsgiverkontrollen Kommunen kjøper denne tjenesten fra annen kommune og selskapet er etablert som Regnskapskontrollen i Fjellregionen. 4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller Det ble planlagt og gjennomført 5 kontrolleri I 2015 har det blitt planlagt 6 kontroller, men gjennomført 5 pga at vi ikke har mottatt nødvendige papirer fra en arbeidsgiver. Utførte kontroller utgjør henholdsvis 5,6 og 4,2 % av antall arbeidsgivere. Resultatkravet var 5%. 4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Ved de gjennomførte kontrollene i 2015 utgjorde kontrollerte LTO 1 1,6 % av de totale LTO hos arbeidsgivere i kommunen. Ved avdekkingskontrollene ble det ikke avdekket beløp. 4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen har det blitt planlagt 6 kontroller, men gjennomført kun 5 på grunn av at vi ikke har mottatt nødvendige papirer fra en arbeidsgiver. Det ble brukt mye tid på å prøve å fremskaffe papirene. Resultatkravet for 2015 ble derfor ikke nådd. 4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører Skatteoppkrever har ikke deltatt i fellesaksjoner eller samarbeidet med skattekontoret vedrørende objektutvelgelse. 4.6 Gjennomførte informasjonstiltak Det er registrert 2 nyetableringer i kommunen i Informasjonsmateriell til disse ble sendt ut i Det skal etableres rutiner slik at nye arbeidsgivere og bedrifler får tilsendt informasjonsmateriell ved etablering. Det har ikke vært gjennomført inforrnasjonstiltak overfor regnskapsførere/revisorer. Sted/dato: Tolga lb U/\, Ska(te ppkrever/akonomisjef Vedlegg: Årsregnskapet for Årsrapport 2015/dato: Skatteoppkreveren i Tolga

11 Årsregnskap for 0436 Tolga kommune for regnskapsåret Avlagt etter kontanlprinsippet Valgt år Forrige år Bank Kontanter 0 0 Utbetalinger som ikke er gjennomført 0 0 Likvider Int fordelt folketr arbavg Int fordelt folketr medlavg Int fordelt stat FS Int fordelt nl fylkeskomm Int fordelt til kommunen Int fordelt til stat TS mv Mellomregnskapskonto Oppgjørskonto RAFT -S Skyldig skattekredltorene Diverse debitorer og kreditorer Innbetalinger ikke inntektsført 0 0 Uidentifiserte innbemllnger Skyldlg andre innestående margin Udisponert resultat »4 Ikke fordelt til skattekreditorer Arbeidsgiveravgift Kildeskatt mv - 100% stat 0 0 Personlige skatteytere Upersonlige skatteytere innbetalt skatter og avgifter Renteinntekter Renteutgilter Renter Innfordrlngsinntekter ~ Innfordnngsutgifter Innfordring Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden ~ medlemsavgilt Fordelt nl Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Videresendlng plassering mellom kommuner 0 0 Fordelt skattekreditorene Krav som er ufordelt 0 0 Sum totalt 0 0 Tolga lngu n Flaa Økonomisjef/Skalleoppkrever

12 Årsregnskap for 0436 Tolga kommune for regnskapsåret Avlagt etter kontantprinsippet Valgt år Forrige år Likvlder Skyldig skattekreditorene Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat -4 4 Sum 0 0 Arbeidsgiveravgift Kildeskatt mv - 100% stat 0 0 Personlige skatteytere Upersonlige skatteytere Renter Innfordring « Sum Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlemsavgitt Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt 0 0 Videresending plassering mellom kommuner 0 0 Sum Sum totalt 0 0 Tolga Mx/Ö/ WL» lngu n Flaa Økonomisjef/skatteoppkrever

13 Forklarin til årsr nska et Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og avgifler mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret. lrmbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. Sumlinjene i årsregnskapet Likvider Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt kontantbeholdning. Skyldig skattekreditorene Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar. Dersom dette er et positivt beløp, har Skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar. Skyldig andre Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt til skattekreditorene. Udisponert resultat Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket marginavsettting, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, samt renter og gebyrer. Fordelt til skattekreditorene Dette er innbetalte skatter og avgiñer, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene. Krav som er ufordelt Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

14 Sak 1/16 Sak 1/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Arkiv: 033 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: I6/46 Kari Sundmoen Jordet Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 1/16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: lnnkalling og sakliste godkjennes. Side 3 av 19

15 Sak 2/16 Sak 2/16 REFERATSAKER Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: I6/47 Behandling av sakcn: Saksnr. Utvalg 2/1 6 Kommuncstyret Saksbehandler: Kari Sundmoen Jordet Møtedato Side-4 ax I9

16 Sak 3/16 ru Sak 3/16 REGULERINGSPLAN RYSETERÅSEN GRUSTAK- 2.GANGS BEHANDLING Arkiv: U24 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 13/784 May Irene Løseth Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 89/13 Formannskapet /15 Fonnannskapet /15 Kommunestyret /15 Kommunestyret ] 5 3/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Utskrift sendes til: Saineiet Vingelen Utmarkslag ved Toril Østvang Vingelen Feste NordØst AS Tolga Fylkesmannen i Hedmark Hedmark fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Forollhogna villreinutvalg v/tom Hjemsetem Samfunnsutvikling - landbruk. Tolga kommune Sigrid Nordmo Tobro Vingelen Einar Hilmarsen Vingelen Helge Rønning, 2542 Vingelen Vedlegg: E. Detaljregulering 'for Ryseteråsen grustak. planbeskrivelse datert Risiko og sårbarhetsanalyse - detaljregulering for Ryseteråsen daten l4 3. Vurdering etter bestemmelsene i Natunnangfoldsloveit detaljregulering for Ryseteråsen grustak datert I Vurdering av planarbeid etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger for Ryseteråsen grustak datert I lanbcstemmelser datert I 4 6. Plankart 7. liøringsiniispill fra Hedmark fylkeskommune Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: Kommunestyret i Tolga kommune vedtok i sak 48/15 å legge ut forslag til plan for dctaljregulering av plan for detaljregulering av Ryseteråsen grustak. Planen er kunngjort med annonse i avis, brev til berørte parter. oppslag på kommunehuset, og gjort kjent på Tolga kommunes hjemmeside. Side 5 av 19

17 Sak 3/16 lnnen høringsfristen var det innkommet et svar. Dette var fra Hedmark fylkeskommune. l innspillet var det ikke vesentlige merknader knyttet til kulturvemfaglige forhold. men det er gitt innspill knyttet til planfaglige forhold: «Planforslagets regn/er'ingshesleinmelxer gir runnnerfor pruduksj/"on og z/rifi med hcn.\ yn til.vmy og.vtoig fil/arte «lri/åvlider,.sannjori/opende i.\'iui1cl.s criing og revegeltfririg av onirádtfr'.rom er/erzlig mum. For øvrig.skal de! iltarheizleflv en zlri/åvplan og de!.vkul.ro/rex om dri/lrlrorzs'es/on i Iren/told lil Mineral/oven. Fvlkexcliz'ekmren opp/arter andre avxnirl i 5?}. 1.2 i rcgz:lcring.\'hu.\'ternnw/.vui1cso/11 fvelydig hva gjelder.velnizlgeri om znrrunivport pa lørdag og pá/i-:lgendtf.setning om a/rlivi/el i anlegge! lrardag og søndag. Dette hmj/'u.s'ici'e.v. U! over delle liar ikke_[v/lrtnrdire/rrrai'en vesentlige pian/izglígt' merknader Iíl de/foreliggeliøle' regn/el'iligvplzinforslager.» l forslaget til bestemmelser står det tblgende: «Produksjon og drift i uttaket tillates mandag til fredag klokka Uttransport tillates også lørdag klokka () Det skal nonnalt ikke foregå aktivitet i anlegget lørdag og søndag. På øvrige helligdager skal det ikke være aktivitet i anlegget» Saksvurdering: Når det gjelder driftstider er det et forhold som vil være viktig med hensyn til søknad oin driftskonsesjon. og derfor også viktig å gjøre en vurdering av i planbestemmelsene for området. For å tydeliggjøre bestemmelsen. og minske faren for tvetydighet foreslås derfor folgende: «Produksjon og dritt i uttaket tillates mandag til fredag klokka Uttransport tillates også lørdag klokka På lielligdager skal det ikke være aktivitet i anlegget» Formannskapets innstilling: Tolga kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven I2-I2 reguleringsplan for Ryseteråseii grustak. med folgende endringer: 0 Punkt i reguleringsbestemmelser endres til: «Produksjon og drift i uttaket tillates mandag til fredag klokka Uttranspon tillates også lørdag klokka 07.00~ På helligdager skal det nonnalt ikke være aktivitet i anlegget» I Planbeskrivelsen punkt 5.5. Driflstider endres tilsvarende. Side 6 av 19

18 Sak 4/16 Sak 4/16 VANNFORSYNING - FINANSIERING Arkiv: M10 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: 13/352 May Irene Løseth Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 6/14 Koniinunestyret /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret /16 Formannskapet / I 6 Kommunestyret Utskrift sendes til: Tolga vannforsyning SA Andre dokumentcr i saken: Saksopplysninger: Tolga kommunestyre vedtok i k-sak 73/14 å ta over Tolga vannforsyning SA under lblgende forutsetninger: I (Q. R[ulImmm'n unhq/ulcr kom/ntmestvrel ut Tolga kommune overtar Tolga I 'tnm/inisjvtiitig tmder/ot'luxe/ning av at en ekvtrtizirtlitiiiit' getieraltorxtitizlitigi Tolga vattn/orslvitittg SA i tråd med.ve/.vkupe/.v vedtekter godtar.kontmttnul overtakelse med de_/izratsetningene som ligget' til grann Overtalrelnz' itmeluerer ut man overtar eksisrtefrettzle ritt/egg og ledningsmett tilhørende Tolga Vantt/o/:vvtiiiig SA. Tolga konnnune overtar alle anlegg, lasare og rettigheter' i'ederlagv/rittfra Tolga lhtiit/olivifttittg SA. Bankinnskudd. kontantlieltolzliting og andrejort/ringer, sum! evl. gjeld lillmrendi* T alga Vittnt/otzvi'ning SA, overdrax ogvzi til kommunen ved rivertukelxt' i tråd med revidert regnskap pa oi'ertuke/.vcfstizhpttnkt/jt. Det.rettes ftgsci.vom krav at vedlagte overtakelseviti'tale legges til grunn og ttnderskt'ivesjar avtalen.vertex i verk. Det_/i1rt1t.s'ette.\' al den tttarheizlede ruppizrtettgfiu Solvang og Fredheim vil danne grunnlaget/in' fianttirlig utbedring og ttthvggiitg av vannverket, og at dette le 'gets inn i lcotnitittttenx «økonomiplan i de mermeste eirene. Tolga kontnnnte tar zintriarjin' å.vikre innlnfggerni* som lil/roret' vannverket /il en livet' tid tilstrekkelig vann av godkjent kvalitet. Attdelskttpitztl og eventuell zivkastning uv zlenne skal ikke tillvakelvtftctles' ttnzle/.wieritif For eventuell overdragelmm' til kontmanenfont/rettes' at Tolga vai1nfo/'.s'_vl1ii1g SA kan hek/e/ie/ølokzitnentere skriftlige avtaler med grunneiere i fiirltold til drikker'units/filden. Som en del av saken ble det utarbeidet et utkast til overtakelsesavtale. Side 7 av 19

19 Sak 4/16 Saksvurdering: Tolga vannforsyning SA avholdt sin generalforsamling den Til generalforsamlingen ble det laget et notat som vedlegg til innkallingen. der det ble orientert om hva en kommunal overtakelse ville innebære for den enkelte abonnent. Vedtaket på generalforsamlingen innebar at Tolga kommune sine betingelser for overtakelse av anlegget ble akseptert. Her ble det presisert at andelskapital og eventuell avkastning av denne ikke tilbakebetales andelseieme. Overtakelsesavtale signeres tiår' regnskap for 2015 er ferdig og før selskapet oppløses juridisk. Eksisterende anlegg og ledningsnett tilhørende Tolga Vannforsyning SA overtas fra samme tidspunkt. men Tolga kommune tar fullt ansvar for drift fra Tolga kommune overtar alle anlegg. løsøre og rettigheter vederlagsfritt fra Tolga Vannforsyning SA. Bankinnskudd. kontantbelroldning og andre fordringer. samt evt. gjeld tilhørende Tolga Vannforsyning SA, overdras også til kommunen ved overtakelse i tråd med revidert regnskap på overtakelsestidspunktet. Regnskapet pr er ikke ferdigstilt. og denne (rversikten inneholder derfor' estimerte tall. Leverandorgjeld er estimert til kr Kundefordringer er estimert til kr En oversikt over saldo på lån og konti pr : Det er brukt kr av kassekreditt. Lån er på kr I Det vil si Tolga kornmune trenger et lån på kr ,- for å finansiere derme investeringen. Når budsjett for 2016 ble lagt. ble verdiene i selskapet satt lik lånegjeld. og det ble beregnet kapitalkostnad ut fra dette. Rapporten fra Solvang og Fredheim danner grunnlaget for framtidig utbedring og utbygging av vannverket. og dette legges inn i kommunens økonomiplan i de nærmeste årene. Det er arbeidet med å bekrefte/dokumentere skriftlige avtaler med grunneiere i forhold til drikkevannskilden og ledningsnettet. Mange avtaler er på plass. ogsåjuridisk. Men. det mangler tinglysing av noen avtaler av nyere dato (siste 10 år). Det arbeides med å få dette på plass. Formannskapets innstilling: Tolga kommune tar opp lån pålydende kr ,- for å finansiere overtakelse av Tolga vannforsyning SA. Side 8 av 19

20 Sak 5/16 Sak 5/16 UTTALELSE TTIP OG TISA Arkiv: 024 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 16/71 Stein Halvorsen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 5/16 Kommunestyret Utskrift sendes til: Statsministeren Utenriksd epartem entet Stortingsrepresentanter fra Hedmark Saksopplysninger: Norge vil innen kort tid trolig måtte ta stilling til to nye internasjonale liandelsavtaler: TISA og TTlP-avtalene. Forhandlingene foregår bak lukkede dører og folkevalgte gis lite innsyn. Likevel viser lekkasjer at avtalene kan få store konsekvenser for Norge. TISA: TISA-avtalen (Trade in Services Agreement) er en internasjonal avtale om handel med tjenester. TISA-forhandlingene har pågått siden våren stater deltar i forhandlingene. inkludert Norge. Fomiålet med avtalen er å fremme handel med tjenester gjennom å skape et mer forutsigbart regelverk og fjerne handelslrindrirrger. TISA-avtalen blir kritisert for at avtalen kan gjøre privatisering av ulike tjenester' irreversibelt og dermed låse liandlingsrornrnet for framtidige regjeringer. Dersom man først har privatisert en tjeneste, og det ikke er gjort et spesifikt unntak. kan ikke denne tjenesten gjøres offentlig igjen. Avtalen bygger dessuten på et «list det eller mist dem-prinsipp. Dersom det oppstår behov for nye former' for offentlige tjenester kan disse bli ulovlig å unnta fra privatisering. siden det ikke er skrevet inn unntak for tjenestene. Motstandere av avtalen er også bekymret for at reguleringer som skal beskytte helse. miljø, arbeidstaker- og forbrukerrettigheter, vil bli svekket fordi disse kan bli betraktet som liandelsliindringer. Avtalen blir også kritisert for å kunne få betydelige negative følger for utviklingslandene. fordi TISA forhandles mellom hovedsakelig rike land utenfor WTO~ system et. Politikere på nasjonalt og lokalt nivå i mange land. uttrykker nå motstand mot TISAforhandlingene. For eksempel har Sveits' storste by. Zurich erklært at byen vil bli en TISA fri sone. sammen med flere andre sveitsiske byer. l 2015 trakk både Uruguay og Paraguay seg fra Side 9 av 19

21 Sak 5/I6 forhandlingene. Uruguays folkevalgte fryktet blant annet at TlSA avtalen ville frata landet kontrollen over telenettverk. oljeraffrnerier, vanndistribusjon og banksektoren, at avtalen ville gjøre det vanskeligere å opprette nye offentlige helsetjenester. og at avtalen ville bryte llokonvensjoner som anses som nasjonalt lovverk i Uruguay. KS har advart mot å inngå en TISA avtale dersom avtalen kan begrense lokale og regionale myndigheters mulighet til å reversere en rnarkedsåpning av lokale og regionale offentlige tjenester. KS ønsker seg også en konsekvensutredning av TTlP og TlSA avtalen knyttet til spørsmål om lokaldemokratiet. med en påfølgende høringsprosess. før regjeringen signerer endelig. TTIP: TTlP-avtaleri (Transatlantic Trade and Investment Partnership) er en frihandelsavtale som forhandles mellom EU og USA. Dersom partene kornmer til enighet. blir dette den største handelsavtalen i verden. Norge er ikke part i forhandlingene. Likevel vil Norge bli berørt av avtalen. både gjennom endring av regelverket i EØS-avtalen. og fordi det kan oppstå et press om at Norge burde frennforhandle en lignende avtale med USA. Avtalen blir også kritisert for å true rnattrygglieteri i landene som blir en del av avtalen. 1 USA er det eksernpelvís tillatt med veksthomiorier i kjøttproduksjoir. og det er en betydelig bruk av genmodifiserte organismer i inatproduksjonen. Dersom Norge knytter seg til en TTlP-avtale kan dette føre til at slike produkter også ma":tillates i Norge. Dersom Norge skal frerntorlizrndle en TTlP-avtale med USA vil det med all sannsynlighet komme betydelige krav om at Norge må svekke tollvemet av landbruket. USA er en stor eksportør av landbruksprodukter, og har offensive interesser overfor Norge. En fjerning av tollvernet vil få dramatiske konsekvenser' for Norge og norsk inatproduksjon. 1 dag er det arbeidsplasseri norsk jordbruk og tilhørende riæringsmiddelindustri. En svekking av tollvemet vil tore til et stort tap av arbeidsplasser og en sentralisering av landbruket i Norge. Hver eneste kommune i Norge har i dag arbeidsplasser knyttet til niatproduksjon. og Hedmark er spesielt avhengig av landbruket og næringsmiddelindustrien. Blant annet Norsk Utenrikspolitisk Institutt har analysert konsekvensene av en norsk tilknytning til TTlP-avtaleri. Her har man konkludert med at det rnaksirnale eksporttapet ved ikke å knytte Norge til en TTlP-avtale vil være om lag 800 millioner' kroner. Dette utgjør rnindre enn en promille av samlet norsk eksport i som var på 906 milliarder kroner. Konsekvensene av en slik avtale kan derimot bli store for verdikjeden på 140 milliarder. som jordbruket og nzeringsmiddelindustrien i dag utgjør. Et av de mest kontroversielle punktene det forhandles om i avtalen er den såkalte investor-stat tvisteløsningen. forkortet lsds. Denne innebærer at selskaper kan saksøke stater dersom de mener at en lov eller regulering fører til økonomisk tap. Eksempler på effektene av en slik mekanisme er når Australia ble saksøkt for å ha innført advarsler mot helseeffektene av røyking. riår Quebeek ble saksøkt for å ha innført forbud mot rniljøfiendtlige metoder for brenning av olje. og når Egypt ble saksøkt for å ha innført rninstelørin i landet. Avtalen blir også kritisert for å true mattryggheten. I USA er det eksernpelvis tillat med veksthonnoner i kjøttproduksjoii. og bruken av genmodifisering i landbruket er langt mer Side 10 av 19

22 Sak 5/16 utbredt enn i EU. Dersom reglene for handel gjores mer lik innad i EU og USA kan dette føre til at slike produkter også tillates i Europa. Saksvurdering: Tolga komrnune er sterkt i mot at dagens regjering deltar i liemmelige forhandlinger vedrørende TTlP og TISA avtalene, og onsker ikke at Norge skal undertegne en TlSA- avtale som kan begrense nasjonale. regionale eller lokale myndigheters niulighet til å regulere produksjonen av velferdstjenester i Norge. Tolga kommune bør anbefale følgende overfor regjeringen: Lovteksten i TlSA-avtalen legges frem for Stortinget så raskt som mulig. Denned vil alle kunne få innsyn i liva avtalen innebærer. Folkestyret. både iiasjoiialt og lokalt. skal ha høyeste politiske prioritet. Norge kan ikke inngå noen liandelsavtale som begrenser tblkestyret og det demokratiske handlingsroniniet. - Norge kan ikke inngå noen handelsavtale som svekker matproduksjonen og mattiyggheten i Norge. Norge kan ikke inngå noen liandelsavtale som svekker lielse-. miljø- eller zirbeidsstaiidarder i Norge. Rådmannens innstilling: Kommunestyret i Tolga har folgende anbefaling til regjeringen: - lovteksten i 'l`ls/\~avtalen legges frem for Stortinget så raskt som mulig. Denned vil alle kunne få innsyn i hva avtalen innebærer. - Folkeslyrel. både nasjonalt og lokalt. skal ha hoyeste politiske prioritet. Norge kan ikke inngå noen liandelsavtale som begrenser folkestyret og det demokratiske liandliiigsroimnet. - Norge kan ikke imiga noen handelsavtale som svekker inatproduksjoiieii og inattryggheten i Norge. Norge kan ikke inngå noen handelsavtale som svekker helse-, iiiiljø- eller arbeidsstandarder i Norge. Side ll av 19

23 Sak 6/16 Sak 6/16 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE l TOLGA KOMMUNE Arkiv: 082 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 16/72 Stein Halvorsen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 6/16 Kommunestyret Utskrift sendes til: Vedlegg: Behandling i k-styresak 34/14 Saksopplysninger: 1 forbindelse med behandling av budsjett 2016 og økonomiplan/liandlingsprograin i konlmunestyret ble tjeneste kommunestyrc/tbnnannskap påplusset kr , Under denne posten ligger blant annet godtgjøringei' og lønn til ordtiarer/varaordfører. Satsene for politisk godgjoring er for tiden som folger: Se vedlegg. Saksvurderiiig: Rådmannen legger i denne saken bare inn fakta, så må det bli opp til koinmunestyret å legge føringen for bruken av de ekstra midlene som ble bevilget. Godtgjoringene tblger jo noen prinsipper. Rådmannen har ikke oppfattet at disse skal endres. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten forslag til vedtak Side 12 av 19

24 <Kf%4 \LjrC avc 5 /H TOLGA KOMMUNE UV~~dL - 9 /S (7 Sentraladministrasjonen GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TOLGA KOMMUNE GJELDENDE FRA OG FOR KOMMUNESTYREPERIODEN Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 4l og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret. KL 4]. Dekning av utgifter og økonomisk tap. l. Den som har et kornmunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet. etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. 2. Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv erstattes opp til et visst beløp pr. dag. fastsatt av kornmunestyret eller fylkestinget selv. Det skal fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap. KL 42. A rbeidsgocllg/'()i'ir7g. Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv. har krav på godtgoring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR Reglementet gjelder for folkevalgte (politisk valgte) medlemmer i formannskap, kommunestyre, komiteer, kontrollutvalg, administrasjonsutvalg, valgnemnd. rådet for likestilling av funksjonshemniede. eldreråd. internasjonalt råd. Skatteutvalg, trafikksikkerhetsutvalg. viltnemnd, fjellstyre, folkevalgte representanter til sarnarbeidsutvalgene for skoler og bamehager, samt folkevalgte representanter til øvrige styrer. nemnder. råd og utvalg. Der det er lovbestemt/forskriftsfestet at råd/titvalg skal ha medlemmer fra bestemte befolkningsgrupper/ interessegrupper i tillegg til politisk valgte representanter mottar alle medlemmer samme godtgjørelse. DETALJER OMKRING DE ENKELTE UTVALG - LOVHJEMLER M.V. Kontrollutvalg: Forskrift om kontrollutvalg 2. Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer. Minst l av medlemmene skal være kommunestyrerepresentant. Administrasjonsutvalg: Kommunelov 25. Skal være partssaininensatt. Behandler saker arbeidsgiver- ansatte. Representanter for kommunen og de ansatte. Kommunen skal ha flenall. Ansatterepresentantter) velges for 2 år ad gangen. Råd for likestilling av funksjonshemmede: Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 6. Kommunestyret vedtar sammensetningen av rådet. Gjelder for valgperioden. Organisasjon(er) for mennesker med nedsatt funksjonsevne har forslagsrett overfor kommunestyret til medlemmer i rådet. Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks 0rg.nr: TOLGA Kommuncllusct 62 4 ) )7 Bankgiro: l885.0().0i5l4 E-post: mlga.knn1n1um:( L lolga,kommunc,m> Postgiro skatt:

25 Tolga kommune Viltnemnd: Det skal være et folkevalgt organ i kommunen som utøver kommunenes myndighet i viltforvaltningen. Kommunestyret avgjør selv hvordan den offentlige viltforvaltningen i kommunen organiseres og administreres. Fjellstyre: Fjelloven 7. Fjellstyret skal forvalte retter og ressurser m.v. i Statsallmenningeme) i kommunen. Styret skal ha 5 eller 7 medlemmer. Godtgjørelse til Fjellstyret fastsettes av kommunestyret etter forslag fra Fjellstyret selv. Eldrerådet: Lov om eldreråd 2. Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Flertallet i rådet skal være alderspensjonister bosatt i kommunen. Pensjonistforeningen har rett til å komme med forslag til medlemmer i rådet overfor kommunestyret. Samarbeidsutvalg i skoler / barnehager: Opplæringsloven og Barnehageloven. For å sikre samarbeid og medvirkning skal skoler og barnehager ha samarbeidsutvalg og foreldreråd. En politisk valgt representant med i hvert utvalg: Vingelen skole, Tolga skole og Tolga kommunale bamehage. FAST GODTGJØRING l. Ordførerens godtgjøring i loo % stilling fastsettes til 75 % av stortingsrepresentanters lønn. Godtgjøringen dekker kontortid. representasjon og andre oppdrag i egenskap av ordfører. moter i formannskapet. kommunestyret og i andre kommunale styrer og råd. Godtgjørelsen gir rett til sykepenger. men ikke feriepenger fra kommunen. Kommunen dekker kostnader ved innmelding i pensjonsordning for politikere. Ordføreren gis godtgjøring for tjenestetelefon i henhold til kommunens regletnent og fri mobiltelefon. Ordføreren gis normalt ikke kostgodtgjøring da dette er med i et grunnlag av lønn på kr (75% av kr ,- som er tillegg i stortingsrepr. lønn av 20] I knyttet til kostgodtgjørittg l. Dette beløpet kan det kreves skattefritak for i selvangivelsen. 2. Varaordførerens godtgjøring utgjør l0 % av ordførerens godtgjøring Godtgjøringen dekker kontortid, representasjon og andre oppdrag i egenskap av ordfratrer/varaordfører. møter i formannskapet. kommunestyret og i andre kommunale styrer og råd. Godtgjørelsen gir ikke rett til feriepenger fra kommunen. Varaordfører gis full godtgjøring ved inntreden i stillingen hvis ordfører blir 100 % sykmeldt. Varaordføreren gis godtgjøring for dekning av abonnementsavgift og samtaleavgift for mobiltelefon i henhold til kommunens reglement. ETTERGODTGJØRING FOR ORDFØRER Når ordføreren trer ut av vervet etter valgperioden og ikke har tatt gjenvalg. gis ettergodtgjøring tilsvarende l måneds godtgjøring når vedkommende trer inn i en ny stilling. Når ordføreren trer ut av vervet etter valgperioden ved ikke å bli gjenvalgt og ikke trer inn i ny stilling. gis ettergodtgjøring tilsvarende 3 måneders godtgjøring. Gjeninntredelse i tidligere stilling behandles som tiltredelse i ny stilling. Overgang til pensjon Vår ref. : I2/

26 Tolga kommune behandles som tiltredelse i ny stilling Planlagt uttreden av vervet, for eksempel når vedkommende ikke tar gjenvalg. anses også som tiltredelse i ny stilling. ARBEIDSGODTGJØRING = MØTEGODTGJØRING ihht KL 42 Møtegodtgjørelse og godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste ytes som en prosentsats av stortingsrepresentantenes årlige godtgjørelse. Pr mars 2014 tilsvarende kr ,- pr år. Fra datoen reglementet er gjeldende ( ) reguleres stasene i henhold til ny godtgjørelse for stortingsrepresentantene som gjelder frajuni Generelle regler: 1. Møtekotnbinasjoner regnes som et møte. 2. Dersom det arrangeres flere møter etter hverandre samme dag. godtgjøres påfølgende n1øter(r) med 0,05 % (kr 405,-). 3. Kommunestyremmer og formannskapsmøtet' godtgjøres med 0,1 % (kr 8l0.») uavhengig av antall møter tidligere samme dag. 4. Det gis ikke arbeidsgodtgjøring for deltakelse i råd. utvalg og styrer tn.rn.. der annet forvaltningsorgan, organisasjon eller selskap. har en selvstendig plikt til å utbetale arbeidsgodtgjøring. Får man godtgjørelse fra det organet utenfor kommunen man deltar i kan man altså ikke kreve godtgjørelse fra kommunen. 5. Ordfører og varaordfører gis ikke møtegodtgjørelse ihht oversikten nedenfor. 6. NÅR DEN FOLKEVALGTE ER T1LSATT1 TOLGA KOMMUNE Når den folkevalgte er fast kommunalt tilsatt, har han rett på 10 dagers fri med lønn for å delta. Det skal leveres permisjonssøknad til virksomheten i hvert enkelt tilfelle. De 10 første dagene dekkes inn på tjenesteområdets budsjett. Etter 10 dager beholder den tilsatte lønna som før. men det sendes refusjonskrav fra virksomheten til rådmannskontoret på overskjtende dager. Dette dekkes så av posten tapt arbeidsfortjeiteste på sentraladministrasjonens budsjett. Godtgjøring for folkevalgt i Tolga kommune (prosentsats av stortingsrepresentantenes årlige godtgjarelse): 1) 2) 3) 4) Politikerdag: 0,1 % (kr 810,-) Kommunestyremøte: 0,1 % ( kr 810.-) Fonnannskapsinøte: 0,1 % (kr 810,-) Møter i komiteer. nemnder. politiske råd og utvalg hvor kommunen er økonomisk ansvarlig. inkludert møter der kommunestyre-representanter og fonnannskapsmedlemmer representerer kommunen og det foreligger innkalling eller' avtale med ordfører: - Godtgjøres med: 0,05 % (kr 405,-) Vår ref.: I2/

27 Tolga kommune Godtgjøring for Tapt arbeidsfortjeneste: Godtgjøring for tapt arbeidsfottjetiesle ytes bare til de som har faktisk tap i inntekten og utbetales i tillegg til inøtegodtgjøring. 4 timer eller mer regnes som hel dag. under 4 timer benyttes timesats. Legitimert krav (bekreftelse fra arbeidsgiver må være med fra lønnstakere. bekreftelse fra regnskapskontor for selvstendig næringsdrivende Hel dag dekkes med inntil: 0,3 % (kr 2430,-) Deler av dag med inntil 0,03 % pr time (kr 243,-/1) Ulegitimerte krav: Hel dag dekkes med inntil: 0,15 % (kr 1215,-) Deler av dag med inntil 0,02 % pr time (kr ló2.-/t) Dekning av merutgifter Omsorgsarbeid: Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid. kan fremme krav om dette, Kravet fremmes i tillegg til møtegodtgiørittg. Legititnene krav dekkes inntil 0.1 % pr. dag (inntil kr 810,-) eller inntil kr pr. time. Ulegitimerte krav dekkes ikke. Vår ref : 12/

28 Sak 7/I6 Sak 7/I6 KOMMUNALE AKUTTE DØGNPLASSER Arkiv: 026 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 16/69 Stein Halvorsen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 7/16 Kommunestyret Utskrift sendes til: Sykehuset Innlandet Tynset Folldal kommune Alvdal kommune Rendalen konimune Tynset kommune Vedlegg: Notat ~ Kommunale akutte d0gnp1asser(kad) i FARTT k0mmunene premisser og gjennomføring Saksopplysninger: Kommunene Folldal. Alvdal. Rendalen. Tolga og Tynset (totalt innb. per 2015) har besluttet å saniarbeide om å etablere et tilbud om 2 stk. kommunale akutte dognplasser (KAD) gjennom en samdriftsavtale med SI Tynset. Det lovhjemlede ansvaret for KAD ligger hos den enkellc kommune. men den praktiske gjennomføringen er tenkt gjennom kjøp av tjenesten fra S] Tynset. l henhold til samltaridlingsrelivrrriens interisjoner er kornmuneiies' ansvar for øyeblikkelig lijelp fra 2016 utvidet til å inkludere kommunale akutte dognplasser (KAD). også kalt koinmunalt akutt døgntilbud. l korthet skal KAD kunne tilby opphold i inntil 72 timer for følgende pasientkategorier: - Pasienten er ikke frisk nok til å behandles hjemme - Pasienten kan behandles med allmennmedisinske metoder og hjelpemidler Pasienten forventes å kunne tilskrives i lopet av tre dager - Pasientens tilstand tilsier liten risiko for akutt livstruende forverring Tynset kommune har hatt ansvaret for å utvikle en modell for KAD i vår region. Koniniuneoverlegen i Tynset har i nært samarbeid med SI Tynset utarbeidet et forslag til løsning. Se for ovrig notat som er vedlegg til saken. Saksvurdering: Hver for Seg er FARTT-kommunene for små til å drive egne KAD-enheter som tilfredsstiller krav til faglig kvalitet og forsvarlighet. Det vil dessuten være urealistisk å forutsette at man skulle klare å rekruttere medisinsk kompetanse med så små stillinger som lokale KAD- Side I3 av 19

29 Sak 7/16 løsninger ville innebære. Følgelig har FARTT-koirimunene samsteminig pekt på samdrift ined SI Tynset som den mest formålstjenlige og realistiske løsningen for KAD ut fra faglige. administrative og økonomiske overveielser. SI Tynset har for øvrig adekvat kapasitet til å betjene en KAD-ordning. Kommunestyrevedtak i de 5 konimunene har lagt opp til kjøp av inntil to disponible senger til formålet. Ix) Finansieringsmodell: Det foreslås at FARTT-kommunene betaler en fast pris pr år for tjenesten. Beløpet tilsvarer trekket i sykehusets basisbevilgning som en følge av opprettelsen av KAD-ordningen. Beløpet er beregnet til kr l Dette beløpet indeksreguleres hvert år. Hver kommune bidrar ut fra dette med et beløp fordelt med bakgrunn i innbyggertallet i kommunen. Tolgas andel av innbyggertallet utgjør l2.2 % og beløpet blir denned for 2016 kr ~. l rainmeovertøringen for 2016 har Tolga fått en bevilgning på kr for å kunne dekke utgifter til KA D. Summen for Tolga kommune for 2016 må dekkes innen rainmen for sektor Velferd Ordningen må evalueres slik at SI Tynset og koininunene kan vurdere hvorvidt den fungerer tilfredsstillende eller ikke. Følgende evaluering forutsettes: 0 Faglig innhold i strukturene forløp. herunder aktuelle diagnoser samt prosedyrer for standard beliandling, evalueres årlig. - Organisering. ansvarslinjer og saniarbeidsrutiiier evalueres annethvert år incd tanke på liensiktsinessighet. Rådmannens innstilling: Tolga koinmunestyre vedtar følgende: l. Kommunene Folldal. Alvdal. Rendalen. Tolga og Tynset oppretter en sainarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet Tynset om kjøp av koinmunale akutte døgnplasser med inntil to sengeplasser. Kommunene betaler et samlet årlig beløp på kr l til Sl Tynset. dette fordeles inelloin koinmuiiene etter innbyggeitall. Beløpet indeksreguleres årlig. 3. Tolgas andel for 2016 på kr dekkes innen rammen av budsjettet for sektor Velferd. 4. Ordningen skal evalueres tørste gang i januar Kommunestyret delegerer til rådmannen å utforme en sainarbeidsavtale sammen med SI Tynset. i henhold til denne saken. 6. Ordningen trer i kraft fra signering. Side l4a\ I9

30 Kommunale akutte døgnplasser (KAD) i FARTTkommunene premisser og gjennomføring Tom B. Sundar, kommuneover/ege og helseleder, Tynset kommune Oddbjørn Øien, fagsjef ved Sl Tynset Åse Ingeborg Borges, lege ved LHL-klinikkene Røros, tídl. Kommuneoverlege, Tynset Kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset har besluttet å samarbeide om å etablere et tilbud om 2 stk. kommunale akutte døgnplasser (KAD) - gjennom en driftsavtale med SI Tynset. Det lovhjemlede ansvaret for KAD ligger hos den enkelte kommune, men den praktiske gjennomføringen skjer gjennom kjøp av tjenesten fra SI Tynset. Dette notatet beskriver intensjonene med KAD, myndighetskrav, organisering og finansiering. 1. Bak runn o remisser I henhold til samhandlingsreformens intensjoner er kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp fra 2016 utvidet til å inkludere kommunale akutte døgnplasser (KAD), også kalt kommunalt akutt døgntilbud. KAD er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5: «Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.» Kommunene står fritt i hvordan de vil organisere dette tilbudet, men må oppfylle kravene til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet i tråd med 4-1. Bakgrunnen forå etablere KAD er beskrevet i ulike veiledere fra Helsedirektoratet, Legeforeningen og KS (1-4). Oppsummert er KAD et allmennmedisinsk tilbud som skal gis pasienter som har behov for observasjon og tilsyn - det vil at de er for syke til å bli behandlet hjemme, dog ikke sykere enn at de kan behandles i en kommunal døgnenhet. Med andre ord innebærer dette at pasientenes funksjonstap eller diagnose ikke tilsier behov for innleggelse i sykehus/spesialisthelsetjeneste. Det er for øvrig et uttalt mål at KAD-tilbudet på sikt skal bidra redusere antall innleggelser i sykehus. I korthet skal KAD kunne tilby opphold i inntil 72 timer for følgende pasientkategorier: - Pasienten er ikke frisk nok til á behandles hjemme - Pasienten kan behandles med allmennmedisinske metoder og hjelpemidler - Pasienten forventes â kunne utskrives i løpet av tre dager Pasientens tilstand tilsier liten risiko for akutt livstruende forverring Helsedirektoratet presiserer at KAD ikke er et alternativ til fullverdig akuttmedisinsk spesialisthelsetjeneste i sykehus. Samtidig fremholder direktoratet at KAD kvalitetsmessig skal være etjevngodt tilbud med innleggelse i sykehus. Med dette som utgangspunkt, står kommunene fritt i hvordan de velger å organisere tilbudet om øyeblikkelig hjelp-døgnopphold (1).

31 Et flertall av norske kommuner har per l.1.l6 etablert ulike typer KAD-løsninger. Det er stor variasjon med hensyn til dimensjonering, drift og organisering (5-6). Store bykommuner som Oslo har særskilte KAD~enheter med mange sengeplasser og egen bemanning. Mindre og mellomstore kommuner har etablert ordninger der KAD som oftest er samlokalisert med eller tilknyttet lokalsykehus, lokalmedisinsk senter, legevaktmottak eller sykehjem. Enkelte kommuner har etablert et lokalt øyeblikkelig hjelp-døgntilbud ved eget sykehjem samtidig som de er med i en interkommunal ordning. I FARTT-kommunenes nærområde har Røros og Holtålen siden 2010samarbeidet med St. Olavs Hospital om å drive Enhetfor kommunal etterbehand/ing og observasjon ved Røros Sykehus (6). Driften omfatter seks senger for etterbehandling, to for kommunalt akutt døgntilbud (KAD) og en seng som legevakten disponerer. Andre eksempler på samarbeid mellom kommuner kjenner vi fra Solønregionen, der fem kommuner har opprettet en egen avdeling ved Kongsvinger sjukehus, og fra Nordfjord, der fem kommuner har inngått en samarbeidsavtale med Nordfjord sjukehus om kjøp av tjenester. 2. KAD-ordnin i FARTT kommunene or anisatoriske overveielser Kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset (totalt innb. per 2015) - har besluttet å etablere en felles KAD-ordning som er samlokalisert med SI Tynset. I henhold til kommunestyrevedtak i de fem kommunene har Tynset kommune fått i oppdrag å inngå samarbeidsavtale med SI Tynset om å etablere KAD gjennom kjøp av inntil to dis onible sen er til formålet. Det formelle lovhjemlede ansvaret for KAD ligger hos den enkelte kommune, men den praktiske gjennomføringen skjer gjennom kjøp av tjenesten fra SI Tynset (7). Følgende forhold må påpekes: Arbeidet rundt kommunestruktur i Fjellregionen er fortsatt uavklart. Det er per i dag ikke opprettet noen felleskommunale konstruksjoner for å organisere helsetjenesten eller overordnede faglige retningsgivende instanser innenfor for eksempel pleie og omsorg. Således ligger ansvaret for den enkelte tjeneste i hver enkelt kommune. Imidlertid har FARTT-kommunene i flere år hatt gode erfaringer med interkommunale samarbeidsordninger innen legevakt og barnevern. Det må også understrekes at FARTTkommunene hver for seg er for små til å drive egne KAD-enheter som tilfredsstiller krav til faglig kvalitet og forsvarlighet. Det vil dessuten være urealistisk å forutsette at man skulle klare å rekruttere medisinsk kompetanse med så små stillinger som lokale KADløsninger ville innebære. Følgelig har FARTF-kommunene samstemmig pekt på samdrift med SI Tynset som den mest formålstjenlige og realistiske løsningen for KAD - ut fra faglige, administrative og økonomiske overveielser, SI Tynset har for øvrig adekvat kapasitet til å betjene en KAD-ordning. På samme måte som for legevaktsamarbeidet er KAD-ordningen vedtatt organisert i en vertskommunemodell. Budsjettrammen er 1,5-3 millioner kroner årlig. Ut fra Helsedirektoratets beregningsgrunnlag og regionale demografiske forhold (høy andel eldre over 80 år, reisevei til primærkommune, behov for medisinsk avklaring), vurderes som nevnt behovet å være inntil 2 sengeplasser. Disse sengene omtales heretter som KAD-senger. Tabellen som følger

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Dato: 30.10.2012 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 12/1090-5 3770/12 082 Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09 MELDING OM POLITISK VEDTAK - GODTGJØRELSE

Detaljer

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret.

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret. GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TOLGA KOMMUNE 2013-2015 Arkiv: 082 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/1090 Kjetil Brodal Sett inn saksutredningen under denne linjen Saksopplysninger Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkestinget i Nord-Trøndelag /16. Fylkestinget i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkestinget i Nord-Trøndelag /16. Fylkestinget i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Interpellasjon om TISA/TTIP, Anne Kolstad (SV) Arkivsak-dok. 16/00817 Saksbehandler Siv Merethe Gederaas Belbo Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE RISØR KOMMUNE REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER OG DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av bystyret 21.03.96 Endret av bystyret: 19.12.96 med virkning fra 01.01.97 21.09.00 med

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE Gjeldende 15.10.2007 Vedtatt i kst.møte 26.11.2007 kst.sak 154/07. Reglementet reguleres minimum før hver valgperiode av sittende kommunestyre. Godtgjørelsen

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. 1 Virkeområde Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune Vedtatt av Flekkefjord bystyre 23.10.2014 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Innhold 1.0 De folkevalgtes arbeidsvilkår

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Reglement for godtgjøringer til folkevalgte. Gjelder fra 1. november 2015

Reglement for godtgjøringer til folkevalgte. Gjelder fra 1. november 2015 Reglement for godtgjøringer til folkevalgte Gjelder fra 1. november 2015 1 FAST GODTGJØRING 1.1 Ordfører Ordførerens godtgjøring fastsettes pr. 01.11.15 til tilsvarende stortingsrepresentants godtgjøring.

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2015 For valgperioden 2016-2019 Godtgjørelse justert pr. 1.1.2016. Justeres på nytt

Detaljer

Kommunalavdeling stab RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015-2019

Kommunalavdeling stab RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015-2019 Kommunalavdeling stab 11.08.2015 Sak nr. 2014/2410-8 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015-2019 Vedtatt i K 18.06.15, sak 77/15 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 323, 5323

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saknsnr Utvalg LOPPA KOMMUNE. Sammendrag. Forslag til vedtak: Vedlegg: Vedtak i Formannskap - 15,09.2014. And re saksdok u menter (i kke vedlagt) :

Saknsnr Utvalg LOPPA KOMMUNE. Sammendrag. Forslag til vedtak: Vedlegg: Vedtak i Formannskap - 15,09.2014. And re saksdok u menter (i kke vedlagt) : LOPPA KOMMUNE S entraladministrasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.07.2014 20rU837-0 I 080 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 22114 391t4 Formannskap Kommunestyre

Detaljer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer Kommuneloven 42. Godtgjøringer Bakgrunnen for godtgjøringer Politisk innsats var lenge en form for samfunnsengasjement som uten store problemer kunne innpasses i yrkes- og fritidsvirksomhet. Slik vil det

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi 1.sept 2014 Lynnebakken KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Vedtatt i kommunestyret 15.10.2015 Innholdsfortegnelse 1 Ordfører 3 2 Varaordfører 3 3 Faste godtgjørelser 3 3.1 Ledergodtgjørelser 3 3.1.1 Gruppeledere

Detaljer

Holtålen kommune GODTGJØRELSE FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE

Holtålen kommune GODTGJØRELSE FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE Holtålen kommune GODTGJØRELSE FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE Vedtak i kommunestyret 24.03.2011,sak: 8/11: Gruppeledernes forslag til endringer av reglement for godtgjørelse til folkevalgte datert 24.03.11 vedtas

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 17. mars 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Glassburet (3.et.) (Annet møterom enn sist) De faste medlemmene innkalles

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 15. mars 2016 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015. Audnedal kommune

Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015. Audnedal kommune Audnedal kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunalt folkevalgte i Audnedal kommune som etter kommuneloven har krav

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE KAP. 1. GENERELL DEL 1.1 LOVGRUNNLAG Kommunelovens 41 og 42 fastslår at den som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring i sitt arbeid.

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1)

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Godtgjørelsesreglement for folkevalgte - fra 01.01.2018 Froland kommune Vedtatt Froland kommunestyre 16.11.2017 Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Innhold FORMÅL:... 2 1. Årlig fast godtgjørelse... 2 1.1.

Detaljer

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE 29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt i bystyret 10.06.2015 Innhold GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR NEDRE EIKER KOMMUNE Politisk sekretariat Saksbehandler: Eva Dammyr Direkte tlf.: 32 23 25 22 Dato: 13.04.2012 L.nr. 12308/2012 - Arkiv: 2010/1950-033 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR VEDTATT AV

Detaljer

Endring av godtgjørelsesreglementet

Endring av godtgjørelsesreglementet Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/343-10-082 Svein Olav Ween 13.11.2015 Endring av godtgjørelsesreglementet Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 41/15 24.11.2015 Lokalstyret 15.12.2015

Detaljer

Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 41/15 Kommunestyret 31.08.2015

Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 41/15 Kommunestyret 31.08.2015 RENDALEN KOMMUNE Sak 41/15 KOMMUNAL PLIKT TIL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 13/1038-12 Saksbehandler: Jens Sandbakken Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 41/15 Kommunestyret

Detaljer

Leder av hovedutvalg Leder av hovedutvalg får fast godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførers godtgjørelse.

Leder av hovedutvalg Leder av hovedutvalg får fast godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførers godtgjørelse. Behandling i Kommunestyret den 15.12.2015 Behandling: Leder av valgnemnda Steinar Furu framla følgende forslag til revidering av Herøy kommunes reglement for godtgjørelser: Målsetting Etter kommuneloven

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Ajourhold: Vedtak i k-sak 97/0063 innarbeidet i reglementet. Vedtak i k-sak 99/0004 All møtegodtgjørelse reduseres med 50% i 1999. Vedtak i k-sak

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Ordføreren. Rettelser og tillegg:

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR NEDRE EIKER KOMMUNE Politisk sekretariat Saksbehandler: Ine Helen Haugan Direkte tlf.: 32 23 25 25 Dato: 11.12.2015 L.nr. 39625/2015 - Arkiv: 2010/1950-033 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR VEDTATT

Detaljer

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15 Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Sist revidert av kommunestyret i møte 24.6.2015 under sak 34/15 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret

Utvalg: Kommunestyret OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.09.2015 Tid: Kl. 10.00 Sted: Os kommunehus - Kantina Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Per K. Langøien (møter kl.12.00 deltar på

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

TAHUu.KuMMJNF. BA:51 in?:.-61151. 07 MAI Zinj. Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger:

TAHUu.KuMMJNF. BA:51 in?:.-61151. 07 MAI Zinj. Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger: - TAHUu.KuMMJNF BA:51 in?:.-61151 07 MAI Zinj Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger: REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS - OG TILLITSVERV ( sist vedtatt 31.10.2012) ci-5

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2015-2019

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2015-2019 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2015-2019 GENERELT Alle folkevalgte - herunder også varamedlemmer, samt medlemmer av Ungdomsrådet gjøres kjent med dette reglement og kommunens reiseregulativ. Dette

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Godtgjørelsesreglement Vedtatt i kommunestyret 30.08.2007 For valgperioden 2007-2011 1. Faste godtgjørelser 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse settes til kr. 590 000 pr. år.

Detaljer

Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, komiteer, utvalg, styrer og råd. Godkjent av: Fylkestinget. Gjelder fra: 01.01.

Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, komiteer, utvalg, styrer og råd. Godkjent av: Fylkestinget. Gjelder fra: 01.01. Dok.id.: 1.1.1.3 Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, Utgave: 1.00 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 01.01.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet NESSET KOMMUNE Ark: 082 Saksmappe: 2008/13 Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet Arbeidsvilkår for folkevalgte Gode arbeidsforhold for folkevalgte er viktig for både rekruttering

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE INNLEDNING Den kommunale virksomheten er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring. De folkevalgte skal trekke opp retningslinjer for

Detaljer

Dato: 15.03.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for oppmøte i kantina. Møtet er kl 12.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom Synken

Dato: 15.03.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for oppmøte i kantina. Møtet er kl 12.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom Synken Vår ref. 11/176-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 08.03.2011 Bamble kommune - kontrollutvalget Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget: Dato: 15.03.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 17.06.2015 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2. Varaordfører... 4 1.3. Utvalgslederne

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer