Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til"

Transkript

1 Historiske Drammen Tollbugata på Strømsø er en god representant for det historiske Drammen. TH. The Tollbugata Street in Strømsø is very representative of the historical Drammen. TH

2 Historiske Drammen Historical Drammen Selv om byen runder 200 år, så har det likevel vært handel, bosetting og menneskelig aktivitet her mye lenger enn det. Og fremdeles kan dagens drammensere oppleve deler av det historiske Drammen. Even though the actual town is 200 years old, the area has seen trade, settlement and human activity for much longer and parts of Drammen s history is still visible to its citi zens today. En vakker dal med skogrike åser og fiskerik elv og fjord ga tidlig gro bunn for mennesker. Helleristningene på Åskollen og i Skogerveien fra eldre steinalder forteller om folk som drev jakt og fiske nederst i Drammensdalføret allerede for rundt 6000 år siden. Spredte grav funn i Skogerbygda sier også noe om den tidligste bosettingen for flere tusen år siden. Et annet gammelt kulturminne er Andorsrudbor gen i Skoger, og bygdeborgen er sannsynligvis fra folkevandrings tiden ( e. Kr.) eller enda noe eldre. Fullt så gammel er ikke Skoger gamle kirke, men den er likevel Drammens eldste bygning. Den gamle steinkirken troner vakkert oppe på åskanten ved Østre Haneval gård, og kirkebygget er antagelig reist en gang tidlig på 1200-tallet. På grunn av landhevingen etter siste istid ligger kommunens eldste bondegårder i Skoger relativt høyt over havets nivå i dag. Gårdene på Åssiden, Bragernes, Strømsø og Gulskogen er trolig av nyere dato, og de fleste av dem lå tilbaketrukket inn mot skog kanten. Nede ved elva var det fremdeles for myrete og fuktig til fast bosetting, men for ca år siden lå det noen gårder på begge sider av vassdraget. Hvis vi ser bort fra Konnerud, Skoger og Fjell, var Sundland, Strømgårdene, Austad, Kobbervik og Nøsted de tonean givende på Strømsøsiden. På nordsiden av elva lå Berskaug, Li, Myre, Landfall, Strømgårder (på begge sider av Liersund), Lajord, Tveitar, Brakar og Strøtvet. En rekke øyer ute i elva har kommet og gått opp gjennom historien, og mest kjent er selve Strømsø (Strøms øya), Brakerøya, Landfalløya og Muusøya. Navnene består, men alle disse øyene er landfaste i dag. Kjøpstedene Strømsø og Bragernes, og seinere Drammen by, har grunnlaget sitt fra salg og bearbeiding av tømmerstokken. Allerede fra juni 1340 har vi skriftlige kilder som forteller om levering av tre last i Kobberviken i Drammen, men etter all sannsynlighet er utskip ing av trelast fra elvas munning eldre enn dette. Etter som tiden gikk og tømmertrafikken på elv og fjord økte, slo også flere og flere men nesker seg ned på begge sider av elva. Dette ble starten på en mer bymessig bebyggelse. I 1628 fikk Bragernes egen kirke, riktignok en annekskirke under Frogner i Lier, og Strømsø kirke sto ferdig i Sistnevnte er for øvrig den samme bygningen som står der i dag, mens dagens Bragernes kirke er reist etter bybrannen i Kjøpmennene i Drammen begynte etter hvert å kjøpe opp skog i store deler av fylket, og de overtok også mange av sagbrukene. Skogeieren, sagbrukseieren, trelasthandleren og skipsrederen var 82 ofte én og samme person. På denne måten ble store rikdommer samlet på forholdsvis få hender, og flere av drammenskjøpmennene var allerede på og 1800-tallet internasjonale forretningsfolk. Spor etter denne økonomiske storhetsperioden kan i dag sees blant annet på lystgårdene Smithestrøm, Marienlyst, Austad og Gulskogen. I 1662 var ladestedene ved Drammenselvas utløp blitt skilt fra det omliggende landdistrikt. Strømsø og Bragernes fikk kjøpstadsrettig heter i 1715, og snaue 100 år seinere ble ladestedene slått sammen til byen Drammen. I den kongelige forordningen av 19. juni 1811 står det blant annet følgende: Saa fastsættes, at Byerne Bragernæs og Strømsø skulle forenes til een Kjøbstad, under Navn af Drammen, saaledes at det erholder een Øvrighed; og er til den Ende D.D. Byfogden i Strømsø, Regiments- Qvarteermester Lyche, udnævnt til at være tillige Byfoged i Bragernæs under Navn af Byfoged i Kjøbstaden Drammen. To år etter var bybrua på plass, og utviklingen av bysamfunnet fortsatte. Nærmere 400 eiendommer ble ødelagt i den store bybran nen på Bragernes i Dette har hatt stor betydning for byens utforming helt fram til i dag. Blant annet er både Børsen, kirken og rådhusets tårnbygning fra gjenreisningsperioden etter brannen. På slutten av 1800-tallet begynte treforedlingsindustrien å gjøre sitt inntog i byen, en industrigren som dominerte i nærmere 100 år. I tillegg var det til sammen flere tusen industriarbeidsplasser i virk somheter som tekstilproduksjon, glassverk, jernstøperier, skipsverft og en rekke forskjellige teknologibedrifter. Spor etter det historiske Drammen finnes flere steder i kom munen. Både ovenfor Øvre Sund (i Øvre Storgate) og i Tollbugata og andre gater på Strømsø ligger flere gamle bygårder. De mange lystgårdene i drammensområdet er også interessante, og innenfor bygrensene ligger noen vel bevarte praktbygg fra både og 1800-tallet. På Marienlyst kan du slå to fluer i ett smekk, for der lig ger både lystgården Marienlyst og Drammens Museum. Sistnevnte ble opprettet i 1908 og har mye å by på, blant annet de faste sam lingene med nøstetangenglass, barokksølv, 1700-talls drammens fajanse, bymøbler, tekstiler, interiører, kirkekunst og folkekunst. Flere av kirkene i kommunen er i tillegg verneverdige og vakre kulturperler, alle med sin spesielle historie. Ellers ligger det noen enkeltbygg både på bondegårder og ute i bydelene som er av his torisk interesse. Selv om det nye Drammen har vokst fram på en begeistringsbølge de siste tiårene, er det også viktig at vi tar vare på byens historie og vår felles kulturarv. A beautiful valley lined with forest-clad hills and a river and fjord abun dant with fish provided favourable conditions for people to settle. The Paleolithic rock carvings at Åskollen and in Skogerveien illustrate that people hunted and fished in the lower Drammen Valley as early as 6,000 years ago and scattered graves found in Skogerbygda are also evidence of the earliest settlements many thousands of years ago. Another old cultural monument is the Andorsrudborgen in Skoger, a rural fortification probably dating back to the tribal migrations from 400 to 600 AD, if not older. While the beautiful, old Skoger Church built in stone does not date so far back it is still Drammen s oldest building. Probably erected some time early in the 1200 s it stands majestically on the hillside beside the Østre Haneval farm. Due to the post-glacial rebound the municipality s oldest farm in Skoger is today situated relatively high above sea level. The farms at Åssiden, Bragernes, Strømsø and Gulskogen are not quite as old and most of them were discretely placed on the edge of the forest. Although the ground was still too marshy and damp for settlements down beside the river, 1,000 years ago some farms began to appear on both sides of the river. If we ignore Konnerud, Skoger and Fjell, the most leading farms on the Strømsø side were Sundland, Strømgård ene, Austad, Kobbervik and Nøsted. On the north side of the river were Berskaug, Li, Myre, Landfall, Strømgårder (on both sides of Liersund), Lajord, Tveitar, Brakar and Strøtvet. A number of islands in the river have come and gone in the course of history, the most well-known being Strømsø (Strømsøya), Brakerøya, Landfalløya and Muusøya. Al though the names remain, all of these islands are land today. The trading centres Strømsø and Bragernes and later Drammen town are founded on the sale and processing of timber. As early as June 1340, written sources describe the delivery of timber to Kob berviken in Drammen, but in all probability, export of timber from the river estuary dates back even further than this. As time passed and the timber traffic in the river and fjord developed, an increas ing number of people settled on both river banks and this was the start of a more town-like settlement. By 1628 Bragernes had its own church, admittedly annexed under Frogner in Lier. In 1667 Strømsø Church was completed and while this building still stands today, the present day Bragernes Church dates from after the town fire in Gradually the traders in Drammen began to purchase forest in large parts of the county, also taking over many sawmills. The forest owner, sawmill owner, timber merchant and ship-owner was often one and the same person. In this way great wealth was collected in relatively few hands and by the 1700 s and 1800 s several of Drammen s traders were international businessmen. Today, eviden ce of this period of economic glory is visible in among other things the manor houses Smithestrøm, Marienlyst, Austad and Gulskogen. In 1662, the small coastal hamlets at the mouth of the Drammen River were separated from the surrounding rural areas. Strømsø and Bragernes received market town status in 1715 and barely 100 years later these coastal hamlets merged to become the town of Dram men. The royal decree dated 19 June 1811 includes the following statement: It is hereby declared that the Towns of Bragernes and Strømsø shall unite to form one Market Town with the Name of Drammen, thus obtaining one Authority; and to this end the present Notary Public in Strømsø, Regiment Quartermaster Lyche, is appointed also as the Notary Public in Bragernes, under the Title of Notary Public in the Market Town of Drammen. Two years later the town bridge was completed and the urban com munity continued to develop. However, almost 400 properties were destroyed in the great town fire in Bragernes in 1866 and this had a huge influence on the town s development right up to the present day. Among others, the Børsen building, the church and the tower building housing the town hall date from the restoration period after the fire. At the end of the 1800 s, the wood-processing industry began to make its mark on the town, an industrial branch that dominated for almost 100 years. Furthermore, there were in all several thousand industrial jobs in textile production, glassworks, iron foundries, ship building and a number of technology companies. Traces of historical Drammen are evident many places in the municipality. Several old town houses are located above Øvre Sund (in the street Øvre Storgate) and in Tollbugata and other streets in Strømsø. The numerous manor houses represent another inte resting feature in the Drammen district and inside the town limits there are some well-preserved, splendid buildings from the 1700 s and 1800 s. Drammen Museum, established in 1908, is found at the Marienlyst Manor and among the fixed exhibitions are collections of Nøstetangen glass, baroque silver, Drammen faience from the 1700 s, town furniture, textiles, interiors, church art and folk art. In addition, several churches in the municipality, all with their special history, are magnificent cultural gems and worthy of preser vation. Otherwise, there are some individual buildings of historical interest on farms and in the suburbs. Even though the new Dram men has evolved on a wave of enthusiasm over the last decades, it is important that we take care of the town s history and our common cultural heritage. 83

3 Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til feiringen av Drammens 200 år som by. TS. The main building of Drammen Museum on a beautiful winter evening. In 2011 the museum housed the Bicentenary Exhibition, which was the official exhibition to celebrate Drammen s 200th anniversary as a town. TS

4 86 Over: Folkedans på Drammens Museum. TS. Above: Traditional folk dancing at Drammen Museum. TS. Side 86 øverst: Lystgården Marienlyst fra 1700-tallet er i dag en del av Drammens Museum. TH. Page 86 top: The Marienlyst Manor from the 1700 s is today a part of the Drammen Museum. TH. Side 86 nederst: Friluftsmuseet ligger på Spiraltoppen. TH. Page 86 bottom: The Open Air Museum is situated at Spiraltoppen. TH. 87

5 Fra det flotte interiøret i Drammens Teater. TH. Part of the glorious interior of the Drammen Theatre. TH Høyre: Byens vakre teater tar seg også godt ut ved juletider. TS. Right: The town s beautiful theatre also looks good at Christmas time. TS

6 Store Solum i østre Skoger har vært i Kiær-familiens eie siden TH. 90 Store Solum in the east of Skoger has been owned by the Kiær family since TH. 91

7 Gulskogen gård fra 1804 ble bygd som lystgård for trelasthandler og skipsreder Peter Nicolai Arbo. Gården og hageanlegget ble fredet allerede i 1923, og dette ble også valgt ut som Gulskogens 200-årssted i forbindelse med byjubileet. TS. Gulskogen Manor from 1804 was built for the timber merchant and ship owner, Peter Nicolai Arbo. The manor and gardens, on the protected list since 1923, were chosen as Gulskogen s bicentenary locality in connection with Drammen s 200th anniversary. TS. Austad gård er nevnt allerede på 1300-tallet, men dagens praktfulle hovedbygning ble reist i perioden Skoger kommune brukte stedet som herredshus fra 1931 til kommunesammenslåingen med Drammen Da ble lystgården gitt i gave til Drammens Museum. TH. Austad Manor is mentioned as early as the 1300 s, but the magnificent main building of today was erected in the period Skoger Municipality used the manor as its town hall from 1931 until , when Skoger merged with Drammen Municipality. Austad Manor was then donated to the Drammen Museum. TH. Fjellheim gård er bygd rundt TH. The Fjellhem building is from approximately TH. Østre Hanevold, også kalt Store Hanevold, ligger rett sør for Skoger gamle kirke. Deler av den vakre hovedbygningen er fra 1700-tallet. TH. Østre Hanevold, also called Store Hanevold, is situated just south of the old Skoger Church. Parts of the beautiful main building are from the 1700 s. TH

8 Skoger gamle kirke er Drammens eldste bygning, og steinkirken er antagelig reist en gang tidlig på 1200-tallet. Kirken ble valgt ut som Skogers 200- årssted i forbindelse med byjubileet. TS. The old stone Skoger Church, probably built some time in the early 1200 s, is Drammen s oldest building. It was chosen as Skoger s bicentenary locality in connection with Drammen s 200th anniversary. TS

9 Kirker i Drammen Churches in Drammen Bragernes kirke / Bragernes Church. TS. Landfalløya kapell / Landfalløya Chapel. TH. 96 Skoger kirke / Skoger Church. TH. Tangen kirke / Tangen Church. TH. Fjell kirke / Fjell Church. TS. Konnerud kirke / Konnerud Church. TH. Strømsø kirke / Strømsø Church. TH. Konnerud gamle kirke / The old Konnerud Church. TH. Åssiden kirke / Åssiden Church. TH. St. Laurentius katolske kirke / St. Laurentius Catholic Church. TH. Metodistkirken / Metodist Church. TS. Sportskapellet på Tverken / Tverken Sports Chapel. TH. Strømsgodset kirke / Strømsgodset Church. TH. 97

10 Over: Røde Kors-huset i Tollbugata 52 er en av flere og 1800-talls bygninger i denne gata. TH. Top: The premises of the Red Cross at Number 52 Tollbugata Street is one of several buildings from the s in this street. TH. Venstre: Ved Gyldenløve Brygge i Tollbugata er det reist nye kontor bygg og leiligheter i gammel stil. TH. Left: A new office building and flats have been built in the old style beside the Gyldenløve Wharf in Tollbugata Street. TH. 98 Over: Gamle Drammen representert med Treschows gate på Strømsø. Bangegården på hjørnet er fra 1700-tallet og har adresse Tollbugata 62. TH. Top: The Treschowsgate Street in Strømsø is representative of the old Drammen. The Bangegården building on the corner is from the 1700 s and is located at Number 62 Tollbugata Street. TH. Høyre: Det såkalte bieder meier strøket i Øvre Storgate ble reist etter en brann i 1838 og består av en interessant og gammel trehus bebyggelse. TH. Right: The so-called Biedermeier area in Øvre Storgate Street was built after a fire in 1838 and comprises interes ting and old, wooden buildings. TH. 99

11 Hus i Drammen Houses in Drammen Hjørnegården Dronninggata/Øvre Storgate. TH. Funkishuset Villa Søhoel i Hans Hansens vei 52 er fra 1930-årene. TH. Øvre Storgate 82. TH. Lychevillaen, Bergstien 51. TH. Sommerfrydveien 25. TH. Bakgården i Øvre Storgate 43 er en del av biedermeierkvartalet. TH. Nedre Storgate 46. TH. Smithestrømsveien 5. TH. Kirkebakken 26 på Tangen er bygd på 1700-tallet en gang. TH. Number 26 Kirkebakken Street in Tangen was built some time in the 1700 s. TH

12 Over: Sommerfryd, Bergstien 65, ble bygd for over 200 år siden for Johan G. Schwencke, og bygningen ble fredet allerede i TH. Top: Sommerfryd at Number 65 Bergstien Road was built over 200 years ago for Johan G. Schwencke and the building was protected in TH. Venstre: Arups gate 1, Claus Trondsens stiftelse, ble oppført i etter tegninger av arkitekt C. Riiber. TH. Left: The Claus Trondsen Foundation at Number 1 Arupsgate Street was built in according to the drawings by the architect C. Riiber. TH. Høyre: Nedre Storgate 61 er oppført rundt TH. Right: Number 65 Nedre Storgate Street was built around TH

13 Dører i Drammen Entrances in Drammen Lystgården Smithestrøm har et praktfullt inngangsparti hvor årstallet 1778 indikerer når bygningen i rokokkostil ble oppført. TH. The Smithestrøm Manor has a magnificent entrance where the date 1778 indicates when this building in rococo style was built. TH. 104 Austad Gård Tollbugata 48 Tollbugata 62 A Tollbugata 60 Tollbugata 54 Tollboden Drammens Teater Biengården i Øvre Storgate Kings Arms i Tollbugata Ved Rundtom Tollboden Hotel i Tollbugata Norges Bank-bygget på Strømsø Torg 105

14 Konnerudgruvene har sin historie tilbake til 1731, og store deler av Konnerudkollen er hul som en sveitserost etter denne epoken. I den siste driftsperioden fra ble Kontaktstollen opparbei det og Vaskeriet i Baklia reist. Her har Stiftelsen Konnerudverket et lite gruvemuseum i dag, og de kjører også gruvetog innover i Kontakt stollen. TH. The history of the Konnerud Mines dates back to 1731 and following this era large areas of Konnerudkollen are as holey as a Swiss cheese. During the last period of operation from the Kontaktstollen was worked and the Vaskeriet or Washhouse in Baklia was built. Today the Konnerudverket Mining Company Foundation has a small mining museum here with train journeys through Kontakt stollen. TH

15 Aronsløkka skole (1974) / Aronsløkka School (1974) TH. Bragernes skole (1977) / Bragernes School (1977) TH. Skoler i Drammen School Buildings in Drammen Dagens skolebygg i Drammen har en spennvidde i alder på over 100 år og har i tillegg svært varierende arkitektur. Eldst er Børresen skole fra 1903, mens Marienlyst skole sto klar i Sistnevnte ble for øvrig vinner av Dram men kommunes pris for god byggeskikk i Under bildet av hver skole står et årstall i parentes som forteller når bygningen ble reist. Unntaket her er Frydenhaug som opprinnelig er en lystgård fra slutten av 1700-tallet. The age of the present day school buildings in Drammen span over 100 years and have varying architecture. While the oldest is Børresen School from 1903, Marienlyst School was completed in 2010 and in addition won Drammen Municipality s Vernacular Architecture Award in The year each school was built appears in brackets under the picture, except for Frydenhaug School which was originally a manor house from the end of the 1700 s. Strømsfjerdingen skole i Nedre Eikervei må også nevnes. Den gamle skole stua fra 1784 er for lengst ute av bruk som skole, men her er det omvisnin ger for skoleklasser og lag/foreninger i et tidstypisk skolerom fra perioden Strømsfjerdingen School in Nedre Eikervei Road must also be mentioned. This old school house from 1784 is no longer used as a school but guided tours are held for classes and societies in a school typical of the period Brandengen skole (1914) / Brandengen School (1914) TS. 108 Børresen skole (1903) / Børresen School (1903) TH. Danvik skole (1907) / Danvik School (1907) TH. Fjell skole (1971) / Fjell School (1971) TS. Frydenhaug skole (1974) / Frydenhaug School (1974) TS. Galterud skole (1978) / Galterud School (1978) TS. Gulskogen skole (2001) / Gulskogen School (2001) TH. Hallermoen skole (1974) / Hallermoen School (1974) TH. Kjøsterud skole (1968) / Kjøsterud School (1968) TH. Konnerud skole (1934) / Konnerud School (1934) TH. 109

16 Skulpturer og statuer i Drammen Sculptures and Statues in Drammen Marienlyst skole (2010) / Marienlyst School (2010) TH. Rødskog skole (1916) / Rødskog School (1916) TH. Skoger skole (1962) / Skoger School (1962) TH. Svensedammen skole (1983) / Svensedammen School (1983) TH. Vestbygda skole (1935) / Vestbygda School (1935) TH. Øren skole (1967) / Øren School (1967) TH. Åskollen skole (1974) / Åskollen School (1974) TH. 110 Åssiden skole (1927) / Åssiden skole (1927) TH. Rundt omkring i Drammen står en rekke skulpturer og statuer. Derfor er det bare plass til noen få eksempler her. Denne skulpturen av Ørnulf Bast i Løkkerbergparken heter Bjørn med unger. TH. There are quite a number of sculptures and statues around Drammen, so there is only room for a few of them here. This sculpture by Ørnulf Bast in Løkkerberg Park is called Bear with young. TH. Thorleif Haug-statuen av Per Palle Storm står ved oppkjøringen til Spiralen. TH. Per Palle Storm s statue of Thorleif Haug stands beside the road to Spiralen. TH. Arne Durbans Sittende kvinne i Kirkegata. TH. Arne Durban s Seated woman in the Kirkegata Street. TH. Pike med kurv og epler av Odd Hilt har nylig fått plass ved Strømsø Torg. TH. Girl with basket of apples by Odd Hilt has been recently installed beside Strømsø Square. TH. 111