Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til"

Transkript

1 Historiske Drammen Tollbugata på Strømsø er en god representant for det historiske Drammen. TH. The Tollbugata Street in Strømsø is very representative of the historical Drammen. TH

2 Historiske Drammen Historical Drammen Selv om byen runder 200 år, så har det likevel vært handel, bosetting og menneskelig aktivitet her mye lenger enn det. Og fremdeles kan dagens drammensere oppleve deler av det historiske Drammen. Even though the actual town is 200 years old, the area has seen trade, settlement and human activity for much longer and parts of Drammen s history is still visible to its citi zens today. En vakker dal med skogrike åser og fiskerik elv og fjord ga tidlig gro bunn for mennesker. Helleristningene på Åskollen og i Skogerveien fra eldre steinalder forteller om folk som drev jakt og fiske nederst i Drammensdalføret allerede for rundt 6000 år siden. Spredte grav funn i Skogerbygda sier også noe om den tidligste bosettingen for flere tusen år siden. Et annet gammelt kulturminne er Andorsrudbor gen i Skoger, og bygdeborgen er sannsynligvis fra folkevandrings tiden ( e. Kr.) eller enda noe eldre. Fullt så gammel er ikke Skoger gamle kirke, men den er likevel Drammens eldste bygning. Den gamle steinkirken troner vakkert oppe på åskanten ved Østre Haneval gård, og kirkebygget er antagelig reist en gang tidlig på 1200-tallet. På grunn av landhevingen etter siste istid ligger kommunens eldste bondegårder i Skoger relativt høyt over havets nivå i dag. Gårdene på Åssiden, Bragernes, Strømsø og Gulskogen er trolig av nyere dato, og de fleste av dem lå tilbaketrukket inn mot skog kanten. Nede ved elva var det fremdeles for myrete og fuktig til fast bosetting, men for ca år siden lå det noen gårder på begge sider av vassdraget. Hvis vi ser bort fra Konnerud, Skoger og Fjell, var Sundland, Strømgårdene, Austad, Kobbervik og Nøsted de tonean givende på Strømsøsiden. På nordsiden av elva lå Berskaug, Li, Myre, Landfall, Strømgårder (på begge sider av Liersund), Lajord, Tveitar, Brakar og Strøtvet. En rekke øyer ute i elva har kommet og gått opp gjennom historien, og mest kjent er selve Strømsø (Strøms øya), Brakerøya, Landfalløya og Muusøya. Navnene består, men alle disse øyene er landfaste i dag. Kjøpstedene Strømsø og Bragernes, og seinere Drammen by, har grunnlaget sitt fra salg og bearbeiding av tømmerstokken. Allerede fra juni 1340 har vi skriftlige kilder som forteller om levering av tre last i Kobberviken i Drammen, men etter all sannsynlighet er utskip ing av trelast fra elvas munning eldre enn dette. Etter som tiden gikk og tømmertrafikken på elv og fjord økte, slo også flere og flere men nesker seg ned på begge sider av elva. Dette ble starten på en mer bymessig bebyggelse. I 1628 fikk Bragernes egen kirke, riktignok en annekskirke under Frogner i Lier, og Strømsø kirke sto ferdig i Sistnevnte er for øvrig den samme bygningen som står der i dag, mens dagens Bragernes kirke er reist etter bybrannen i Kjøpmennene i Drammen begynte etter hvert å kjøpe opp skog i store deler av fylket, og de overtok også mange av sagbrukene. Skogeieren, sagbrukseieren, trelasthandleren og skipsrederen var 82 ofte én og samme person. På denne måten ble store rikdommer samlet på forholdsvis få hender, og flere av drammenskjøpmennene var allerede på og 1800-tallet internasjonale forretningsfolk. Spor etter denne økonomiske storhetsperioden kan i dag sees blant annet på lystgårdene Smithestrøm, Marienlyst, Austad og Gulskogen. I 1662 var ladestedene ved Drammenselvas utløp blitt skilt fra det omliggende landdistrikt. Strømsø og Bragernes fikk kjøpstadsrettig heter i 1715, og snaue 100 år seinere ble ladestedene slått sammen til byen Drammen. I den kongelige forordningen av 19. juni 1811 står det blant annet følgende: Saa fastsættes, at Byerne Bragernæs og Strømsø skulle forenes til een Kjøbstad, under Navn af Drammen, saaledes at det erholder een Øvrighed; og er til den Ende D.D. Byfogden i Strømsø, Regiments- Qvarteermester Lyche, udnævnt til at være tillige Byfoged i Bragernæs under Navn af Byfoged i Kjøbstaden Drammen. To år etter var bybrua på plass, og utviklingen av bysamfunnet fortsatte. Nærmere 400 eiendommer ble ødelagt i den store bybran nen på Bragernes i Dette har hatt stor betydning for byens utforming helt fram til i dag. Blant annet er både Børsen, kirken og rådhusets tårnbygning fra gjenreisningsperioden etter brannen. På slutten av 1800-tallet begynte treforedlingsindustrien å gjøre sitt inntog i byen, en industrigren som dominerte i nærmere 100 år. I tillegg var det til sammen flere tusen industriarbeidsplasser i virk somheter som tekstilproduksjon, glassverk, jernstøperier, skipsverft og en rekke forskjellige teknologibedrifter. Spor etter det historiske Drammen finnes flere steder i kom munen. Både ovenfor Øvre Sund (i Øvre Storgate) og i Tollbugata og andre gater på Strømsø ligger flere gamle bygårder. De mange lystgårdene i drammensområdet er også interessante, og innenfor bygrensene ligger noen vel bevarte praktbygg fra både og 1800-tallet. På Marienlyst kan du slå to fluer i ett smekk, for der lig ger både lystgården Marienlyst og Drammens Museum. Sistnevnte ble opprettet i 1908 og har mye å by på, blant annet de faste sam lingene med nøstetangenglass, barokksølv, 1700-talls drammens fajanse, bymøbler, tekstiler, interiører, kirkekunst og folkekunst. Flere av kirkene i kommunen er i tillegg verneverdige og vakre kulturperler, alle med sin spesielle historie. Ellers ligger det noen enkeltbygg både på bondegårder og ute i bydelene som er av his torisk interesse. Selv om det nye Drammen har vokst fram på en begeistringsbølge de siste tiårene, er det også viktig at vi tar vare på byens historie og vår felles kulturarv. A beautiful valley lined with forest-clad hills and a river and fjord abun dant with fish provided favourable conditions for people to settle. The Paleolithic rock carvings at Åskollen and in Skogerveien illustrate that people hunted and fished in the lower Drammen Valley as early as 6,000 years ago and scattered graves found in Skogerbygda are also evidence of the earliest settlements many thousands of years ago. Another old cultural monument is the Andorsrudborgen in Skoger, a rural fortification probably dating back to the tribal migrations from 400 to 600 AD, if not older. While the beautiful, old Skoger Church built in stone does not date so far back it is still Drammen s oldest building. Probably erected some time early in the 1200 s it stands majestically on the hillside beside the Østre Haneval farm. Due to the post-glacial rebound the municipality s oldest farm in Skoger is today situated relatively high above sea level. The farms at Åssiden, Bragernes, Strømsø and Gulskogen are not quite as old and most of them were discretely placed on the edge of the forest. Although the ground was still too marshy and damp for settlements down beside the river, 1,000 years ago some farms began to appear on both sides of the river. If we ignore Konnerud, Skoger and Fjell, the most leading farms on the Strømsø side were Sundland, Strømgård ene, Austad, Kobbervik and Nøsted. On the north side of the river were Berskaug, Li, Myre, Landfall, Strømgårder (on both sides of Liersund), Lajord, Tveitar, Brakar and Strøtvet. A number of islands in the river have come and gone in the course of history, the most well-known being Strømsø (Strømsøya), Brakerøya, Landfalløya and Muusøya. Al though the names remain, all of these islands are land today. The trading centres Strømsø and Bragernes and later Drammen town are founded on the sale and processing of timber. As early as June 1340, written sources describe the delivery of timber to Kob berviken in Drammen, but in all probability, export of timber from the river estuary dates back even further than this. As time passed and the timber traffic in the river and fjord developed, an increas ing number of people settled on both river banks and this was the start of a more town-like settlement. By 1628 Bragernes had its own church, admittedly annexed under Frogner in Lier. In 1667 Strømsø Church was completed and while this building still stands today, the present day Bragernes Church dates from after the town fire in Gradually the traders in Drammen began to purchase forest in large parts of the county, also taking over many sawmills. The forest owner, sawmill owner, timber merchant and ship-owner was often one and the same person. In this way great wealth was collected in relatively few hands and by the 1700 s and 1800 s several of Drammen s traders were international businessmen. Today, eviden ce of this period of economic glory is visible in among other things the manor houses Smithestrøm, Marienlyst, Austad and Gulskogen. In 1662, the small coastal hamlets at the mouth of the Drammen River were separated from the surrounding rural areas. Strømsø and Bragernes received market town status in 1715 and barely 100 years later these coastal hamlets merged to become the town of Dram men. The royal decree dated 19 June 1811 includes the following statement: It is hereby declared that the Towns of Bragernes and Strømsø shall unite to form one Market Town with the Name of Drammen, thus obtaining one Authority; and to this end the present Notary Public in Strømsø, Regiment Quartermaster Lyche, is appointed also as the Notary Public in Bragernes, under the Title of Notary Public in the Market Town of Drammen. Two years later the town bridge was completed and the urban com munity continued to develop. However, almost 400 properties were destroyed in the great town fire in Bragernes in 1866 and this had a huge influence on the town s development right up to the present day. Among others, the Børsen building, the church and the tower building housing the town hall date from the restoration period after the fire. At the end of the 1800 s, the wood-processing industry began to make its mark on the town, an industrial branch that dominated for almost 100 years. Furthermore, there were in all several thousand industrial jobs in textile production, glassworks, iron foundries, ship building and a number of technology companies. Traces of historical Drammen are evident many places in the municipality. Several old town houses are located above Øvre Sund (in the street Øvre Storgate) and in Tollbugata and other streets in Strømsø. The numerous manor houses represent another inte resting feature in the Drammen district and inside the town limits there are some well-preserved, splendid buildings from the 1700 s and 1800 s. Drammen Museum, established in 1908, is found at the Marienlyst Manor and among the fixed exhibitions are collections of Nøstetangen glass, baroque silver, Drammen faience from the 1700 s, town furniture, textiles, interiors, church art and folk art. In addition, several churches in the municipality, all with their special history, are magnificent cultural gems and worthy of preser vation. Otherwise, there are some individual buildings of historical interest on farms and in the suburbs. Even though the new Dram men has evolved on a wave of enthusiasm over the last decades, it is important that we take care of the town s history and our common cultural heritage. 83

3 Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til feiringen av Drammens 200 år som by. TS. The main building of Drammen Museum on a beautiful winter evening. In 2011 the museum housed the Bicentenary Exhibition, which was the official exhibition to celebrate Drammen s 200th anniversary as a town. TS

4 86 Over: Folkedans på Drammens Museum. TS. Above: Traditional folk dancing at Drammen Museum. TS. Side 86 øverst: Lystgården Marienlyst fra 1700-tallet er i dag en del av Drammens Museum. TH. Page 86 top: The Marienlyst Manor from the 1700 s is today a part of the Drammen Museum. TH. Side 86 nederst: Friluftsmuseet ligger på Spiraltoppen. TH. Page 86 bottom: The Open Air Museum is situated at Spiraltoppen. TH. 87

5 Fra det flotte interiøret i Drammens Teater. TH. Part of the glorious interior of the Drammen Theatre. TH Høyre: Byens vakre teater tar seg også godt ut ved juletider. TS. Right: The town s beautiful theatre also looks good at Christmas time. TS

6 Store Solum i østre Skoger har vært i Kiær-familiens eie siden TH. 90 Store Solum in the east of Skoger has been owned by the Kiær family since TH. 91

7 Gulskogen gård fra 1804 ble bygd som lystgård for trelasthandler og skipsreder Peter Nicolai Arbo. Gården og hageanlegget ble fredet allerede i 1923, og dette ble også valgt ut som Gulskogens 200-årssted i forbindelse med byjubileet. TS. Gulskogen Manor from 1804 was built for the timber merchant and ship owner, Peter Nicolai Arbo. The manor and gardens, on the protected list since 1923, were chosen as Gulskogen s bicentenary locality in connection with Drammen s 200th anniversary. TS. Austad gård er nevnt allerede på 1300-tallet, men dagens praktfulle hovedbygning ble reist i perioden Skoger kommune brukte stedet som herredshus fra 1931 til kommunesammenslåingen med Drammen Da ble lystgården gitt i gave til Drammens Museum. TH. Austad Manor is mentioned as early as the 1300 s, but the magnificent main building of today was erected in the period Skoger Municipality used the manor as its town hall from 1931 until , when Skoger merged with Drammen Municipality. Austad Manor was then donated to the Drammen Museum. TH. Fjellheim gård er bygd rundt TH. The Fjellhem building is from approximately TH. Østre Hanevold, også kalt Store Hanevold, ligger rett sør for Skoger gamle kirke. Deler av den vakre hovedbygningen er fra 1700-tallet. TH. Østre Hanevold, also called Store Hanevold, is situated just south of the old Skoger Church. Parts of the beautiful main building are from the 1700 s. TH

8 Skoger gamle kirke er Drammens eldste bygning, og steinkirken er antagelig reist en gang tidlig på 1200-tallet. Kirken ble valgt ut som Skogers 200- årssted i forbindelse med byjubileet. TS. The old stone Skoger Church, probably built some time in the early 1200 s, is Drammen s oldest building. It was chosen as Skoger s bicentenary locality in connection with Drammen s 200th anniversary. TS

9 Kirker i Drammen Churches in Drammen Bragernes kirke / Bragernes Church. TS. Landfalløya kapell / Landfalløya Chapel. TH. 96 Skoger kirke / Skoger Church. TH. Tangen kirke / Tangen Church. TH. Fjell kirke / Fjell Church. TS. Konnerud kirke / Konnerud Church. TH. Strømsø kirke / Strømsø Church. TH. Konnerud gamle kirke / The old Konnerud Church. TH. Åssiden kirke / Åssiden Church. TH. St. Laurentius katolske kirke / St. Laurentius Catholic Church. TH. Metodistkirken / Metodist Church. TS. Sportskapellet på Tverken / Tverken Sports Chapel. TH. Strømsgodset kirke / Strømsgodset Church. TH. 97

10 Over: Røde Kors-huset i Tollbugata 52 er en av flere og 1800-talls bygninger i denne gata. TH. Top: The premises of the Red Cross at Number 52 Tollbugata Street is one of several buildings from the s in this street. TH. Venstre: Ved Gyldenløve Brygge i Tollbugata er det reist nye kontor bygg og leiligheter i gammel stil. TH. Left: A new office building and flats have been built in the old style beside the Gyldenløve Wharf in Tollbugata Street. TH. 98 Over: Gamle Drammen representert med Treschows gate på Strømsø. Bangegården på hjørnet er fra 1700-tallet og har adresse Tollbugata 62. TH. Top: The Treschowsgate Street in Strømsø is representative of the old Drammen. The Bangegården building on the corner is from the 1700 s and is located at Number 62 Tollbugata Street. TH. Høyre: Det såkalte bieder meier strøket i Øvre Storgate ble reist etter en brann i 1838 og består av en interessant og gammel trehus bebyggelse. TH. Right: The so-called Biedermeier area in Øvre Storgate Street was built after a fire in 1838 and comprises interes ting and old, wooden buildings. TH. 99

11 Hus i Drammen Houses in Drammen Hjørnegården Dronninggata/Øvre Storgate. TH. Funkishuset Villa Søhoel i Hans Hansens vei 52 er fra 1930-årene. TH. Øvre Storgate 82. TH. Lychevillaen, Bergstien 51. TH. Sommerfrydveien 25. TH. Bakgården i Øvre Storgate 43 er en del av biedermeierkvartalet. TH. Nedre Storgate 46. TH. Smithestrømsveien 5. TH. Kirkebakken 26 på Tangen er bygd på 1700-tallet en gang. TH. Number 26 Kirkebakken Street in Tangen was built some time in the 1700 s. TH

12 Over: Sommerfryd, Bergstien 65, ble bygd for over 200 år siden for Johan G. Schwencke, og bygningen ble fredet allerede i TH. Top: Sommerfryd at Number 65 Bergstien Road was built over 200 years ago for Johan G. Schwencke and the building was protected in TH. Venstre: Arups gate 1, Claus Trondsens stiftelse, ble oppført i etter tegninger av arkitekt C. Riiber. TH. Left: The Claus Trondsen Foundation at Number 1 Arupsgate Street was built in according to the drawings by the architect C. Riiber. TH. Høyre: Nedre Storgate 61 er oppført rundt TH. Right: Number 65 Nedre Storgate Street was built around TH

13 Dører i Drammen Entrances in Drammen Lystgården Smithestrøm har et praktfullt inngangsparti hvor årstallet 1778 indikerer når bygningen i rokokkostil ble oppført. TH. The Smithestrøm Manor has a magnificent entrance where the date 1778 indicates when this building in rococo style was built. TH. 104 Austad Gård Tollbugata 48 Tollbugata 62 A Tollbugata 60 Tollbugata 54 Tollboden Drammens Teater Biengården i Øvre Storgate Kings Arms i Tollbugata Ved Rundtom Tollboden Hotel i Tollbugata Norges Bank-bygget på Strømsø Torg 105

14 Konnerudgruvene har sin historie tilbake til 1731, og store deler av Konnerudkollen er hul som en sveitserost etter denne epoken. I den siste driftsperioden fra ble Kontaktstollen opparbei det og Vaskeriet i Baklia reist. Her har Stiftelsen Konnerudverket et lite gruvemuseum i dag, og de kjører også gruvetog innover i Kontakt stollen. TH. The history of the Konnerud Mines dates back to 1731 and following this era large areas of Konnerudkollen are as holey as a Swiss cheese. During the last period of operation from the Kontaktstollen was worked and the Vaskeriet or Washhouse in Baklia was built. Today the Konnerudverket Mining Company Foundation has a small mining museum here with train journeys through Kontakt stollen. TH

15 Aronsløkka skole (1974) / Aronsløkka School (1974) TH. Bragernes skole (1977) / Bragernes School (1977) TH. Skoler i Drammen School Buildings in Drammen Dagens skolebygg i Drammen har en spennvidde i alder på over 100 år og har i tillegg svært varierende arkitektur. Eldst er Børresen skole fra 1903, mens Marienlyst skole sto klar i Sistnevnte ble for øvrig vinner av Dram men kommunes pris for god byggeskikk i Under bildet av hver skole står et årstall i parentes som forteller når bygningen ble reist. Unntaket her er Frydenhaug som opprinnelig er en lystgård fra slutten av 1700-tallet. The age of the present day school buildings in Drammen span over 100 years and have varying architecture. While the oldest is Børresen School from 1903, Marienlyst School was completed in 2010 and in addition won Drammen Municipality s Vernacular Architecture Award in The year each school was built appears in brackets under the picture, except for Frydenhaug School which was originally a manor house from the end of the 1700 s. Strømsfjerdingen skole i Nedre Eikervei må også nevnes. Den gamle skole stua fra 1784 er for lengst ute av bruk som skole, men her er det omvisnin ger for skoleklasser og lag/foreninger i et tidstypisk skolerom fra perioden Strømsfjerdingen School in Nedre Eikervei Road must also be mentioned. This old school house from 1784 is no longer used as a school but guided tours are held for classes and societies in a school typical of the period Brandengen skole (1914) / Brandengen School (1914) TS. 108 Børresen skole (1903) / Børresen School (1903) TH. Danvik skole (1907) / Danvik School (1907) TH. Fjell skole (1971) / Fjell School (1971) TS. Frydenhaug skole (1974) / Frydenhaug School (1974) TS. Galterud skole (1978) / Galterud School (1978) TS. Gulskogen skole (2001) / Gulskogen School (2001) TH. Hallermoen skole (1974) / Hallermoen School (1974) TH. Kjøsterud skole (1968) / Kjøsterud School (1968) TH. Konnerud skole (1934) / Konnerud School (1934) TH. 109

16 Skulpturer og statuer i Drammen Sculptures and Statues in Drammen Marienlyst skole (2010) / Marienlyst School (2010) TH. Rødskog skole (1916) / Rødskog School (1916) TH. Skoger skole (1962) / Skoger School (1962) TH. Svensedammen skole (1983) / Svensedammen School (1983) TH. Vestbygda skole (1935) / Vestbygda School (1935) TH. Øren skole (1967) / Øren School (1967) TH. Åskollen skole (1974) / Åskollen School (1974) TH. 110 Åssiden skole (1927) / Åssiden skole (1927) TH. Rundt omkring i Drammen står en rekke skulpturer og statuer. Derfor er det bare plass til noen få eksempler her. Denne skulpturen av Ørnulf Bast i Løkkerbergparken heter Bjørn med unger. TH. There are quite a number of sculptures and statues around Drammen, so there is only room for a few of them here. This sculpture by Ørnulf Bast in Løkkerberg Park is called Bear with young. TH. Thorleif Haug-statuen av Per Palle Storm står ved oppkjøringen til Spiralen. TH. Per Palle Storm s statue of Thorleif Haug stands beside the road to Spiralen. TH. Arne Durbans Sittende kvinne i Kirkegata. TH. Arne Durban s Seated woman in the Kirkegata Street. TH. Pike med kurv og epler av Odd Hilt har nylig fått plass ved Strømsø Torg. TH. Girl with basket of apples by Odd Hilt has been recently installed beside Strømsø Square. TH. 111

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

17. MAI - PROGRAM 2009

17. MAI - PROGRAM 2009 17. MAI - PROGRAM 2009 KL. 06:00-06:15 Kiming fra kirkeklokkene Åskollen Skolekorps spiller ved Kiwi, marsjerer deretter ruten Solumveien - Elgveien - Furulia Oscar Kiærsvei - Langeløkka - Nordbyveien

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Honorable Mayor of Kuldiga Inga Berzina During the last few years I

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til?

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Futurebuilt-konferansen 09.06.2017 Inger Andresen Professor NTNU 1 Innhold Smart målsetning Smart prosess Smarte løsninger Smarte brukere Smarte energisamfunn

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

17. MAI PROGRAM 2015. Togoppstillingen står til slutt i programmet. Kl. 07.00-07.15 Kiming fra kirkeklokkene

17. MAI PROGRAM 2015. Togoppstillingen står til slutt i programmet. Kl. 07.00-07.15 Kiming fra kirkeklokkene 17. MAI PROGRAM 2015 Togoppstillingen står til slutt i programmet Kl. 07.00-07.15 Kiming fra kirkeklokkene Kl. 07.00 Åskollen Skolekorps spiller ved Kiwi, marsjerer deretter ruten Solumveien - Elgveien

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt OLEANA Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. Høst/vinter-kolleksjonen som du ser presentert i

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup Skog som biomasseressurs: skog modeller Rasmus Astrup Innhold > Bakkgrunn: Karbon dynamikk i skog > Modellering av skog i Skog som biomassressurs > Levende biomasse > Dødt organisk materiale og jord >

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

IN 211 Programmeringsspråk. Dokumentasjon. Hvorfor skrive dokumentasjon? For hvem? «Lesbar programmering» Ark 1 av 11

IN 211 Programmeringsspråk. Dokumentasjon. Hvorfor skrive dokumentasjon? For hvem? «Lesbar programmering» Ark 1 av 11 Dokumentasjon Hvorfor skrive dokumentasjon? For hvem? «Lesbar programmering» Ark 1 av 11 Forelesning 8.11.1999 Dokumentasjon Med hvert skikkelig program bør det komme følgende dokumentasjon: innføring

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre.

Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. OLEANA Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. Høst/vinter-kolleksjonen som du ser presentert i

Detaljer

Taskforce lakselus. Anna Solvang Båtnes forsker/koordinator

Taskforce lakselus. Anna Solvang Båtnes forsker/koordinator Taskforce lakselus Anna Solvang Båtnes forsker/koordinator 1 2 Taskforce lakselus: mekanismer for spredning av lakselus Oppdrettsnæringen i Midt-Norge FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Hva er skatteetatens status og behov rundt stordata? Stordata er ikke bare analyse!

Detaljer

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Skoler Skole Status Fra og med Aronsløkka Stengt Onsdag 30. mai Bragernes Stengt Onsdag 30. mai Børresen Stengt Onsdag 30. mai Danvik Stengt

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT ECON3610, H2017 Kristoffer Midttømme Eksempler på skattevridninger: Den britiske vindusskatten Fordeling av antall vinduer (1) Oates, Wallace E., and Robert

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den?

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? Oslo, 5. november 2015 Frode Lillebakken, juridisk direktør TeliaSonera Norge Dagens TeliaSonera verden Subsidiaries Associated companies Net sales SEK 101.1

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer