Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til"

Transkript

1 Historiske Drammen Tollbugata på Strømsø er en god representant for det historiske Drammen. TH. The Tollbugata Street in Strømsø is very representative of the historical Drammen. TH

2 Historiske Drammen Historical Drammen Selv om byen runder 200 år, så har det likevel vært handel, bosetting og menneskelig aktivitet her mye lenger enn det. Og fremdeles kan dagens drammensere oppleve deler av det historiske Drammen. Even though the actual town is 200 years old, the area has seen trade, settlement and human activity for much longer and parts of Drammen s history is still visible to its citi zens today. En vakker dal med skogrike åser og fiskerik elv og fjord ga tidlig gro bunn for mennesker. Helleristningene på Åskollen og i Skogerveien fra eldre steinalder forteller om folk som drev jakt og fiske nederst i Drammensdalføret allerede for rundt 6000 år siden. Spredte grav funn i Skogerbygda sier også noe om den tidligste bosettingen for flere tusen år siden. Et annet gammelt kulturminne er Andorsrudbor gen i Skoger, og bygdeborgen er sannsynligvis fra folkevandrings tiden ( e. Kr.) eller enda noe eldre. Fullt så gammel er ikke Skoger gamle kirke, men den er likevel Drammens eldste bygning. Den gamle steinkirken troner vakkert oppe på åskanten ved Østre Haneval gård, og kirkebygget er antagelig reist en gang tidlig på 1200-tallet. På grunn av landhevingen etter siste istid ligger kommunens eldste bondegårder i Skoger relativt høyt over havets nivå i dag. Gårdene på Åssiden, Bragernes, Strømsø og Gulskogen er trolig av nyere dato, og de fleste av dem lå tilbaketrukket inn mot skog kanten. Nede ved elva var det fremdeles for myrete og fuktig til fast bosetting, men for ca år siden lå det noen gårder på begge sider av vassdraget. Hvis vi ser bort fra Konnerud, Skoger og Fjell, var Sundland, Strømgårdene, Austad, Kobbervik og Nøsted de tonean givende på Strømsøsiden. På nordsiden av elva lå Berskaug, Li, Myre, Landfall, Strømgårder (på begge sider av Liersund), Lajord, Tveitar, Brakar og Strøtvet. En rekke øyer ute i elva har kommet og gått opp gjennom historien, og mest kjent er selve Strømsø (Strøms øya), Brakerøya, Landfalløya og Muusøya. Navnene består, men alle disse øyene er landfaste i dag. Kjøpstedene Strømsø og Bragernes, og seinere Drammen by, har grunnlaget sitt fra salg og bearbeiding av tømmerstokken. Allerede fra juni 1340 har vi skriftlige kilder som forteller om levering av tre last i Kobberviken i Drammen, men etter all sannsynlighet er utskip ing av trelast fra elvas munning eldre enn dette. Etter som tiden gikk og tømmertrafikken på elv og fjord økte, slo også flere og flere men nesker seg ned på begge sider av elva. Dette ble starten på en mer bymessig bebyggelse. I 1628 fikk Bragernes egen kirke, riktignok en annekskirke under Frogner i Lier, og Strømsø kirke sto ferdig i Sistnevnte er for øvrig den samme bygningen som står der i dag, mens dagens Bragernes kirke er reist etter bybrannen i Kjøpmennene i Drammen begynte etter hvert å kjøpe opp skog i store deler av fylket, og de overtok også mange av sagbrukene. Skogeieren, sagbrukseieren, trelasthandleren og skipsrederen var 82 ofte én og samme person. På denne måten ble store rikdommer samlet på forholdsvis få hender, og flere av drammenskjøpmennene var allerede på og 1800-tallet internasjonale forretningsfolk. Spor etter denne økonomiske storhetsperioden kan i dag sees blant annet på lystgårdene Smithestrøm, Marienlyst, Austad og Gulskogen. I 1662 var ladestedene ved Drammenselvas utløp blitt skilt fra det omliggende landdistrikt. Strømsø og Bragernes fikk kjøpstadsrettig heter i 1715, og snaue 100 år seinere ble ladestedene slått sammen til byen Drammen. I den kongelige forordningen av 19. juni 1811 står det blant annet følgende: Saa fastsættes, at Byerne Bragernæs og Strømsø skulle forenes til een Kjøbstad, under Navn af Drammen, saaledes at det erholder een Øvrighed; og er til den Ende D.D. Byfogden i Strømsø, Regiments- Qvarteermester Lyche, udnævnt til at være tillige Byfoged i Bragernæs under Navn af Byfoged i Kjøbstaden Drammen. To år etter var bybrua på plass, og utviklingen av bysamfunnet fortsatte. Nærmere 400 eiendommer ble ødelagt i den store bybran nen på Bragernes i Dette har hatt stor betydning for byens utforming helt fram til i dag. Blant annet er både Børsen, kirken og rådhusets tårnbygning fra gjenreisningsperioden etter brannen. På slutten av 1800-tallet begynte treforedlingsindustrien å gjøre sitt inntog i byen, en industrigren som dominerte i nærmere 100 år. I tillegg var det til sammen flere tusen industriarbeidsplasser i virk somheter som tekstilproduksjon, glassverk, jernstøperier, skipsverft og en rekke forskjellige teknologibedrifter. Spor etter det historiske Drammen finnes flere steder i kom munen. Både ovenfor Øvre Sund (i Øvre Storgate) og i Tollbugata og andre gater på Strømsø ligger flere gamle bygårder. De mange lystgårdene i drammensområdet er også interessante, og innenfor bygrensene ligger noen vel bevarte praktbygg fra både og 1800-tallet. På Marienlyst kan du slå to fluer i ett smekk, for der lig ger både lystgården Marienlyst og Drammens Museum. Sistnevnte ble opprettet i 1908 og har mye å by på, blant annet de faste sam lingene med nøstetangenglass, barokksølv, 1700-talls drammens fajanse, bymøbler, tekstiler, interiører, kirkekunst og folkekunst. Flere av kirkene i kommunen er i tillegg verneverdige og vakre kulturperler, alle med sin spesielle historie. Ellers ligger det noen enkeltbygg både på bondegårder og ute i bydelene som er av his torisk interesse. Selv om det nye Drammen har vokst fram på en begeistringsbølge de siste tiårene, er det også viktig at vi tar vare på byens historie og vår felles kulturarv. A beautiful valley lined with forest-clad hills and a river and fjord abun dant with fish provided favourable conditions for people to settle. The Paleolithic rock carvings at Åskollen and in Skogerveien illustrate that people hunted and fished in the lower Drammen Valley as early as 6,000 years ago and scattered graves found in Skogerbygda are also evidence of the earliest settlements many thousands of years ago. Another old cultural monument is the Andorsrudborgen in Skoger, a rural fortification probably dating back to the tribal migrations from 400 to 600 AD, if not older. While the beautiful, old Skoger Church built in stone does not date so far back it is still Drammen s oldest building. Probably erected some time early in the 1200 s it stands majestically on the hillside beside the Østre Haneval farm. Due to the post-glacial rebound the municipality s oldest farm in Skoger is today situated relatively high above sea level. The farms at Åssiden, Bragernes, Strømsø and Gulskogen are not quite as old and most of them were discretely placed on the edge of the forest. Although the ground was still too marshy and damp for settlements down beside the river, 1,000 years ago some farms began to appear on both sides of the river. If we ignore Konnerud, Skoger and Fjell, the most leading farms on the Strømsø side were Sundland, Strømgård ene, Austad, Kobbervik and Nøsted. On the north side of the river were Berskaug, Li, Myre, Landfall, Strømgårder (on both sides of Liersund), Lajord, Tveitar, Brakar and Strøtvet. A number of islands in the river have come and gone in the course of history, the most well-known being Strømsø (Strømsøya), Brakerøya, Landfalløya and Muusøya. Al though the names remain, all of these islands are land today. The trading centres Strømsø and Bragernes and later Drammen town are founded on the sale and processing of timber. As early as June 1340, written sources describe the delivery of timber to Kob berviken in Drammen, but in all probability, export of timber from the river estuary dates back even further than this. As time passed and the timber traffic in the river and fjord developed, an increas ing number of people settled on both river banks and this was the start of a more town-like settlement. By 1628 Bragernes had its own church, admittedly annexed under Frogner in Lier. In 1667 Strømsø Church was completed and while this building still stands today, the present day Bragernes Church dates from after the town fire in Gradually the traders in Drammen began to purchase forest in large parts of the county, also taking over many sawmills. The forest owner, sawmill owner, timber merchant and ship-owner was often one and the same person. In this way great wealth was collected in relatively few hands and by the 1700 s and 1800 s several of Drammen s traders were international businessmen. Today, eviden ce of this period of economic glory is visible in among other things the manor houses Smithestrøm, Marienlyst, Austad and Gulskogen. In 1662, the small coastal hamlets at the mouth of the Drammen River were separated from the surrounding rural areas. Strømsø and Bragernes received market town status in 1715 and barely 100 years later these coastal hamlets merged to become the town of Dram men. The royal decree dated 19 June 1811 includes the following statement: It is hereby declared that the Towns of Bragernes and Strømsø shall unite to form one Market Town with the Name of Drammen, thus obtaining one Authority; and to this end the present Notary Public in Strømsø, Regiment Quartermaster Lyche, is appointed also as the Notary Public in Bragernes, under the Title of Notary Public in the Market Town of Drammen. Two years later the town bridge was completed and the urban com munity continued to develop. However, almost 400 properties were destroyed in the great town fire in Bragernes in 1866 and this had a huge influence on the town s development right up to the present day. Among others, the Børsen building, the church and the tower building housing the town hall date from the restoration period after the fire. At the end of the 1800 s, the wood-processing industry began to make its mark on the town, an industrial branch that dominated for almost 100 years. Furthermore, there were in all several thousand industrial jobs in textile production, glassworks, iron foundries, ship building and a number of technology companies. Traces of historical Drammen are evident many places in the municipality. Several old town houses are located above Øvre Sund (in the street Øvre Storgate) and in Tollbugata and other streets in Strømsø. The numerous manor houses represent another inte resting feature in the Drammen district and inside the town limits there are some well-preserved, splendid buildings from the 1700 s and 1800 s. Drammen Museum, established in 1908, is found at the Marienlyst Manor and among the fixed exhibitions are collections of Nøstetangen glass, baroque silver, Drammen faience from the 1700 s, town furniture, textiles, interiors, church art and folk art. In addition, several churches in the municipality, all with their special history, are magnificent cultural gems and worthy of preser vation. Otherwise, there are some individual buildings of historical interest on farms and in the suburbs. Even though the new Dram men has evolved on a wave of enthusiasm over the last decades, it is important that we take care of the town s history and our common cultural heritage. 83

3 Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til feiringen av Drammens 200 år som by. TS. The main building of Drammen Museum on a beautiful winter evening. In 2011 the museum housed the Bicentenary Exhibition, which was the official exhibition to celebrate Drammen s 200th anniversary as a town. TS

4 86 Over: Folkedans på Drammens Museum. TS. Above: Traditional folk dancing at Drammen Museum. TS. Side 86 øverst: Lystgården Marienlyst fra 1700-tallet er i dag en del av Drammens Museum. TH. Page 86 top: The Marienlyst Manor from the 1700 s is today a part of the Drammen Museum. TH. Side 86 nederst: Friluftsmuseet ligger på Spiraltoppen. TH. Page 86 bottom: The Open Air Museum is situated at Spiraltoppen. TH. 87

5 Fra det flotte interiøret i Drammens Teater. TH. Part of the glorious interior of the Drammen Theatre. TH Høyre: Byens vakre teater tar seg også godt ut ved juletider. TS. Right: The town s beautiful theatre also looks good at Christmas time. TS

6 Store Solum i østre Skoger har vært i Kiær-familiens eie siden TH. 90 Store Solum in the east of Skoger has been owned by the Kiær family since TH. 91

7 Gulskogen gård fra 1804 ble bygd som lystgård for trelasthandler og skipsreder Peter Nicolai Arbo. Gården og hageanlegget ble fredet allerede i 1923, og dette ble også valgt ut som Gulskogens 200-årssted i forbindelse med byjubileet. TS. Gulskogen Manor from 1804 was built for the timber merchant and ship owner, Peter Nicolai Arbo. The manor and gardens, on the protected list since 1923, were chosen as Gulskogen s bicentenary locality in connection with Drammen s 200th anniversary. TS. Austad gård er nevnt allerede på 1300-tallet, men dagens praktfulle hovedbygning ble reist i perioden Skoger kommune brukte stedet som herredshus fra 1931 til kommunesammenslåingen med Drammen Da ble lystgården gitt i gave til Drammens Museum. TH. Austad Manor is mentioned as early as the 1300 s, but the magnificent main building of today was erected in the period Skoger Municipality used the manor as its town hall from 1931 until , when Skoger merged with Drammen Municipality. Austad Manor was then donated to the Drammen Museum. TH. Fjellheim gård er bygd rundt TH. The Fjellhem building is from approximately TH. Østre Hanevold, også kalt Store Hanevold, ligger rett sør for Skoger gamle kirke. Deler av den vakre hovedbygningen er fra 1700-tallet. TH. Østre Hanevold, also called Store Hanevold, is situated just south of the old Skoger Church. Parts of the beautiful main building are from the 1700 s. TH

8 Skoger gamle kirke er Drammens eldste bygning, og steinkirken er antagelig reist en gang tidlig på 1200-tallet. Kirken ble valgt ut som Skogers 200- årssted i forbindelse med byjubileet. TS. The old stone Skoger Church, probably built some time in the early 1200 s, is Drammen s oldest building. It was chosen as Skoger s bicentenary locality in connection with Drammen s 200th anniversary. TS

9 Kirker i Drammen Churches in Drammen Bragernes kirke / Bragernes Church. TS. Landfalløya kapell / Landfalløya Chapel. TH. 96 Skoger kirke / Skoger Church. TH. Tangen kirke / Tangen Church. TH. Fjell kirke / Fjell Church. TS. Konnerud kirke / Konnerud Church. TH. Strømsø kirke / Strømsø Church. TH. Konnerud gamle kirke / The old Konnerud Church. TH. Åssiden kirke / Åssiden Church. TH. St. Laurentius katolske kirke / St. Laurentius Catholic Church. TH. Metodistkirken / Metodist Church. TS. Sportskapellet på Tverken / Tverken Sports Chapel. TH. Strømsgodset kirke / Strømsgodset Church. TH. 97

10 Over: Røde Kors-huset i Tollbugata 52 er en av flere og 1800-talls bygninger i denne gata. TH. Top: The premises of the Red Cross at Number 52 Tollbugata Street is one of several buildings from the s in this street. TH. Venstre: Ved Gyldenløve Brygge i Tollbugata er det reist nye kontor bygg og leiligheter i gammel stil. TH. Left: A new office building and flats have been built in the old style beside the Gyldenløve Wharf in Tollbugata Street. TH. 98 Over: Gamle Drammen representert med Treschows gate på Strømsø. Bangegården på hjørnet er fra 1700-tallet og har adresse Tollbugata 62. TH. Top: The Treschowsgate Street in Strømsø is representative of the old Drammen. The Bangegården building on the corner is from the 1700 s and is located at Number 62 Tollbugata Street. TH. Høyre: Det såkalte bieder meier strøket i Øvre Storgate ble reist etter en brann i 1838 og består av en interessant og gammel trehus bebyggelse. TH. Right: The so-called Biedermeier area in Øvre Storgate Street was built after a fire in 1838 and comprises interes ting and old, wooden buildings. TH. 99

11 Hus i Drammen Houses in Drammen Hjørnegården Dronninggata/Øvre Storgate. TH. Funkishuset Villa Søhoel i Hans Hansens vei 52 er fra 1930-årene. TH. Øvre Storgate 82. TH. Lychevillaen, Bergstien 51. TH. Sommerfrydveien 25. TH. Bakgården i Øvre Storgate 43 er en del av biedermeierkvartalet. TH. Nedre Storgate 46. TH. Smithestrømsveien 5. TH. Kirkebakken 26 på Tangen er bygd på 1700-tallet en gang. TH. Number 26 Kirkebakken Street in Tangen was built some time in the 1700 s. TH

12 Over: Sommerfryd, Bergstien 65, ble bygd for over 200 år siden for Johan G. Schwencke, og bygningen ble fredet allerede i TH. Top: Sommerfryd at Number 65 Bergstien Road was built over 200 years ago for Johan G. Schwencke and the building was protected in TH. Venstre: Arups gate 1, Claus Trondsens stiftelse, ble oppført i etter tegninger av arkitekt C. Riiber. TH. Left: The Claus Trondsen Foundation at Number 1 Arupsgate Street was built in according to the drawings by the architect C. Riiber. TH. Høyre: Nedre Storgate 61 er oppført rundt TH. Right: Number 65 Nedre Storgate Street was built around TH

13 Dører i Drammen Entrances in Drammen Lystgården Smithestrøm har et praktfullt inngangsparti hvor årstallet 1778 indikerer når bygningen i rokokkostil ble oppført. TH. The Smithestrøm Manor has a magnificent entrance where the date 1778 indicates when this building in rococo style was built. TH. 104 Austad Gård Tollbugata 48 Tollbugata 62 A Tollbugata 60 Tollbugata 54 Tollboden Drammens Teater Biengården i Øvre Storgate Kings Arms i Tollbugata Ved Rundtom Tollboden Hotel i Tollbugata Norges Bank-bygget på Strømsø Torg 105

14 Konnerudgruvene har sin historie tilbake til 1731, og store deler av Konnerudkollen er hul som en sveitserost etter denne epoken. I den siste driftsperioden fra ble Kontaktstollen opparbei det og Vaskeriet i Baklia reist. Her har Stiftelsen Konnerudverket et lite gruvemuseum i dag, og de kjører også gruvetog innover i Kontakt stollen. TH. The history of the Konnerud Mines dates back to 1731 and following this era large areas of Konnerudkollen are as holey as a Swiss cheese. During the last period of operation from the Kontaktstollen was worked and the Vaskeriet or Washhouse in Baklia was built. Today the Konnerudverket Mining Company Foundation has a small mining museum here with train journeys through Kontakt stollen. TH

15 Aronsløkka skole (1974) / Aronsløkka School (1974) TH. Bragernes skole (1977) / Bragernes School (1977) TH. Skoler i Drammen School Buildings in Drammen Dagens skolebygg i Drammen har en spennvidde i alder på over 100 år og har i tillegg svært varierende arkitektur. Eldst er Børresen skole fra 1903, mens Marienlyst skole sto klar i Sistnevnte ble for øvrig vinner av Dram men kommunes pris for god byggeskikk i Under bildet av hver skole står et årstall i parentes som forteller når bygningen ble reist. Unntaket her er Frydenhaug som opprinnelig er en lystgård fra slutten av 1700-tallet. The age of the present day school buildings in Drammen span over 100 years and have varying architecture. While the oldest is Børresen School from 1903, Marienlyst School was completed in 2010 and in addition won Drammen Municipality s Vernacular Architecture Award in The year each school was built appears in brackets under the picture, except for Frydenhaug School which was originally a manor house from the end of the 1700 s. Strømsfjerdingen skole i Nedre Eikervei må også nevnes. Den gamle skole stua fra 1784 er for lengst ute av bruk som skole, men her er det omvisnin ger for skoleklasser og lag/foreninger i et tidstypisk skolerom fra perioden Strømsfjerdingen School in Nedre Eikervei Road must also be mentioned. This old school house from 1784 is no longer used as a school but guided tours are held for classes and societies in a school typical of the period Brandengen skole (1914) / Brandengen School (1914) TS. 108 Børresen skole (1903) / Børresen School (1903) TH. Danvik skole (1907) / Danvik School (1907) TH. Fjell skole (1971) / Fjell School (1971) TS. Frydenhaug skole (1974) / Frydenhaug School (1974) TS. Galterud skole (1978) / Galterud School (1978) TS. Gulskogen skole (2001) / Gulskogen School (2001) TH. Hallermoen skole (1974) / Hallermoen School (1974) TH. Kjøsterud skole (1968) / Kjøsterud School (1968) TH. Konnerud skole (1934) / Konnerud School (1934) TH. 109

16 Skulpturer og statuer i Drammen Sculptures and Statues in Drammen Marienlyst skole (2010) / Marienlyst School (2010) TH. Rødskog skole (1916) / Rødskog School (1916) TH. Skoger skole (1962) / Skoger School (1962) TH. Svensedammen skole (1983) / Svensedammen School (1983) TH. Vestbygda skole (1935) / Vestbygda School (1935) TH. Øren skole (1967) / Øren School (1967) TH. Åskollen skole (1974) / Åskollen School (1974) TH. 110 Åssiden skole (1927) / Åssiden skole (1927) TH. Rundt omkring i Drammen står en rekke skulpturer og statuer. Derfor er det bare plass til noen få eksempler her. Denne skulpturen av Ørnulf Bast i Løkkerbergparken heter Bjørn med unger. TH. There are quite a number of sculptures and statues around Drammen, so there is only room for a few of them here. This sculpture by Ørnulf Bast in Løkkerberg Park is called Bear with young. TH. Thorleif Haug-statuen av Per Palle Storm står ved oppkjøringen til Spiralen. TH. Per Palle Storm s statue of Thorleif Haug stands beside the road to Spiralen. TH. Arne Durbans Sittende kvinne i Kirkegata. TH. Arne Durban s Seated woman in the Kirkegata Street. TH. Pike med kurv og epler av Odd Hilt har nylig fått plass ved Strømsø Torg. TH. Girl with basket of apples by Odd Hilt has been recently installed beside Strømsø Square. TH. 111

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

17. MAI - PROGRAM 2009

17. MAI - PROGRAM 2009 17. MAI - PROGRAM 2009 KL. 06:00-06:15 Kiming fra kirkeklokkene Åskollen Skolekorps spiller ved Kiwi, marsjerer deretter ruten Solumveien - Elgveien - Furulia Oscar Kiærsvei - Langeløkka - Nordbyveien

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

17. MAI PROGRAM 2015. Togoppstillingen står til slutt i programmet. Kl. 07.00-07.15 Kiming fra kirkeklokkene

17. MAI PROGRAM 2015. Togoppstillingen står til slutt i programmet. Kl. 07.00-07.15 Kiming fra kirkeklokkene 17. MAI PROGRAM 2015 Togoppstillingen står til slutt i programmet Kl. 07.00-07.15 Kiming fra kirkeklokkene Kl. 07.00 Åskollen Skolekorps spiller ved Kiwi, marsjerer deretter ruten Solumveien - Elgveien

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Skoler Skole Status Fra og med Aronsløkka Stengt Onsdag 30. mai Bragernes Stengt Onsdag 30. mai Børresen Stengt Onsdag 30. mai Danvik Stengt

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei.

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken et gammelt veiløp Dølabakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Tore Isaksen utdanningsdirektør Til elever og foresatte Hvorfor gir vi ut denne brosjyren? Som foresatte har dere nå mottatt et forhåndsvarsel om skoleplassering

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN Tassen på tur. Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 1 Legg ikkje ut på langtur utan trening 11 12 Turar på Torheim er omtalte av Aud og Jarle Torheim 1. HORNET FRÅ HAMNES Hamnes, ca. 16 km frå Eid Start:

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF)

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF) DKFU -Hvem representerer vi? - Oppskrift? -Norges beste FORELDRE (NBF) - Hjem-skole satsing DKFU skal være et partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt og samordnende organ for Foreldrerådenes arbeidsutvalg

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Reliable RT processing @ Spotify

Reliable RT processing @ Spotify Reliable RT processing @ Spotify Pablo Barrera February 5, 2014 Spotify 3 Spotify the right music for every moment over 6 million paying customers over 24 million active users each

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

Attraktive sykkelruter for arbeidsreiser

Attraktive sykkelruter for arbeidsreiser Harpa Stefansdottir, arkitekt og PhD stipendiat Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for landskapsplanlegging Bakgrunn Sykkeltransport viktig ledd i bærekraftig utvikling Byer er blitt planlagt

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan Challenges in organic black currant production v/sigrid Mogan 1 Organic Ribes production Worked with different projects since 1998 Main subjects plant protection 1 Area organic fruit and berries Norway

Detaljer

Branding merging Museums. Paal Mork, Director of Communications at Norsk Folkemuseum in Oslo Chairman of ICOM Norway

Branding merging Museums. Paal Mork, Director of Communications at Norsk Folkemuseum in Oslo Chairman of ICOM Norway Branding merging Museums Paal Mork, Director of Communications at Norsk Folkemuseum in Oslo Chairman of ICOM Norway Branding merging Museums The Norwegian consolidation of museums The development of a

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer