Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter"

Transkript

1 Prosjektrapport FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter

2 Innhold 1 Innledning Arbeidsprosess og mandat Arbeidsprosess Prosjektets mandat Sammendrag Funksjonen flight following Flight following - Beskrivelse Flight following Erfaringer Flight following Ressurskoordinering Nødpeilesendere Sikkerhet for besetning AMK-sentral Arbeidsoppgaver og bemanning i AMK Arbeidsoppgaver AMK-sentral Utviklingen av antall henvendelser og arbeidsoppgaver AMK-sentral - Bemanning Lokal AMK-sentral Antall AMK-LA-sentraler IKT-verktøy for utøvelse av flight following Prosjektgruppens anbefalinger Kort sikt (2013) På lengre sikt Forkortelser... 8

3 1 Innledning Det vises til Oppdragsdokument 2012 for Luftambulansetjenesten ANS, punkt 3j - Oppfølging av Helsedirektoratets rapport om helsetjenestens innsats etter 22. juli I oppdragsdokumentet heter det at: Luftambulansetjenesten ANS skal bistå de regionale helseforetakene og helseforetakene i oppfølgingen av anbefalinger og tiltak etter hendelsene 22. juli I Helsedirektoratets rapport «Læring for bedre beredskap» anbefales at flight following-funksjonen for luftambulansene må gjennomgås og styrkes både ved AMK-LA-sentraler og med hensyn til R- AMK-funksjonen. Luftambulansetjenesten ANS bes lede dette arbeidet i samarbeid med utvalgte AMK-LA-sentraler. 2 Arbeidsprosess og mandat 2.1 Arbeidsprosess LAT ANS etablerte i slutten av mars 2012 en intern prosjektgruppe bestående av: 1. Operativ rådgiver Roy Inge Jenssen 2. Redningsteknisk rådgiver Fritz I Guldbrandsen 3. Kommunikasjonsteknisk rådgiver Steinar Bjørås 4. Kommunikasjonsteknisk rådgiver Torger Øvergård som har ledet arbeidet. I tillegg har Medisinsk rådgiver Pål Madsen deltatt i arbeidet. Det er gjennomført flere telefonmøter i prosjektgruppen i tillegg til to arbeidsmøter (Bodø og Stjørdal). LAT ANS innkalte alle ledere for AMK-LA-sentraler og en representant fra hver av de to luftambulanseoperatørene NLA AS og Lufttransport AS, til møte på Gardermoen den 3. september I tillegg deltok medlemmer fra R-AMK forum og en representant for avdeling for Medisinsk nødmeldetjeneste i Helse og Omsorgsdepartementet (HOD). Møtet var lagt opp med gjensidig informasjon og gruppearbeid hvor deltakerne ble utfordret på å fremme tiltak for å bedre funksjonen flight following. Vedlagt er sakslisten og en oversikt over alle forslagene som fremkom i gruppearbeidene. Vedlegg 1 og 2. Prosjektgruppen har gitt løpende orientering om status i arbeidet til daglig leder Øyvind Juell som eier av prosjektet og som deltok på møtet på Gardermoen. 2.2 Prosjektets mandat Mandatet for flight following prosjektet er: 1. Gjennomgang og forståelse av funksjonen flight following slik den a. er definert i henhold europeiske luftfartsregler HEMS Appendix 1 to JAR-OPS 3.005(d) Helicopter Emergency Service b. praktiseres blant operatører og AMK-LA-sentralene og som omfatter «Monitorering og oppfølging av oppdrag for å ivareta sikkerheten ved uventede hendelser» 2. Innhente tilbakemeldinger og erfaringer med flight following funksjonen fra operatører og AMK-LA-sentralene slik den fungerer i dag 1

4 3. Etablere en nasjonal og felles forståelse og lik tiltaksprosedyre for utøvelse av funksjonen for luftambulanseoperatørene og AMK-LA-sentralene 4. Fremme forslag til endringer og tiltak for å bedre funksjonen flight following som sak til behandling i styret for LAT ANS 3 Sammendrag Erfaringene fra 22. juli samt tilbakemeldinger fra luftambulanseoperatører og AMK-LA-sentraler, viser at det er et stort potensiale for forbedring av flight following funksjonen i forhold til dagens praksis. LAT ANS må spille en aktiv rolle i arbeidet med å optimalisere funksjonen samt bidra til en nasjonal standardisering av flight following. Prosjektgruppen anbefaler en rekke tiltak på både kort og lang sikt for å forbedre flight following funksjonen. Disse er listet opp under punkt 7. Prosjektgruppen foreslår at antall AMK-LA sentraler med ansvar for flight following funksjonen, reduseres. Forslaget forutsetter at det gjennomføres en grundig vurdering av koordinerings- og samordningsfunksjonen for LA-tjenesten før en eventuell reduksjon av antall AMK-LA sentraler gjennomføres. De økonomiske konsekvensene må uttredes nærmere for det enkelte tiltak som foreslås. Ansvar for finansieringen må avklares i forhold til ansvar mellom LAT ANS, operatørselskapene og Helseforetakene med AMK-sentral med flight following funksjonen. 4 Funksjonen flight following 4.1 Flight following - Beskrivelse Flight following er en funksjon i ambulansehelikoptertjenesten i henhold til europeiske luftfartsregler HEMS appendix 1 to JAR-OPS 3.005(d) Helicopter Emergency Medical Service (HEMS). Flight following er et flyovervåkingssystem under hele HEMS oppdraget og beskrives som «Monitorering og oppfølging av helikopter på oppdrag for å ivareta sikkerhet ved uventede hendelser.» I kontrakten mellom operatør og Luftambulansetjenesten ANS står det at: «Operatørene skal samarbeide tett opp mot ansvarlig AMK-sentral for å bidra til utarbeidelse av prosedyrer for flight following for luftfartøyet på basen. Flight following skal etableres både i forhold til ambulanseoppdrag, trening og tekniske flyginger». Flight following er beskrevet i operatørselskapenes OM-A. God kvalitet på tjenesten som ytes av AMK-LA-sentralen, er en forutsetning for at funksjonen er godkjent i henhold til de europeiske luftfartsreglene som operatørselskapene forholder seg til. Prosjektgruppen har utarbeidet en beskrivelse av funksjonen og forslag til tiltaksprosedyre for flight following. Vedlegg 3 og 4. Beskrivelse og prosedyre ble sendt til operatørselskapene for tilbakemelding på korrekt innhold og om funksjonen fungerer i daglig operativ drift. Begge selskapene har gitt tilbakemelding på innhold og forståelse av at funksjonen er riktig, men at det er uklarheter og ulikheter i forhold til oppfølgingen (tiltaksprosedyren) ved de ulike AMK-LA-sentralene. 2

5 4.2 Flight following Erfaringer Erfaringen fra 22. juli 2011 ble oppsummert i Luftambulansetjenesten ANS sin egen evalueringsrapport med følgende ordlyd: «Totalt opererte 12 helikoptre samtidig i området Storøya (6 ambulansehelikoptre, 2 Sea King redningshelikoptre, 3 militære Bell 412 og et pressehelikopter). I den innledende fasen var det mangelfullt samband mellom disse. Etter noe tid kom alle på samme VHF-frekvens ( flyradio), som er en dedikert SAR-frekvens Under store deler av innsatsen ble det ikke utøvet effektiv flight following fra ansvarlig AMK-sentral. Det hersket uklarhet om hvilken AMK-sentral som utøvet flight following for ambulansehelikopterenhetene.» Tilbakemeldinger fra AMK-LA-sentralene og operatørene er at de til daglig mener å håndtere flight following funksjonen forsvarlig og i samsvar med prosedyrer som er etablert for funksjonen. Tilbakemeldinger fra ambulansehelikopter crew er at flight following ikke fungerer optimalt ved landets AMK-LA-sentraler. Både volum på tjenesten og kompetansen må økes for å sikre en best mulig funksjon som er i samsvar med krav som gjelder for tjenesten. Det har vært eksempler på at tiltak ikke er iverksatt etter avtalt tid i henhold til prosedyren. Spesielt kan dette skje ved vaktskifte og ved større hendelser. Gjennom arbeidet med prosjektet har det kommet frem at det er ulike tiltaksprosedyrer for flight following ved AMK-LA-sentralene. Prosjektgruppen mener det er viktig at flight following funksjonen forstås likt og at prosedyrene må være like ved alle AMK-LA-sentralene. Funksjonen har sikkerhet for crew som sitt viktigste mål, og må utøves på en profesjonell og forsvarlig måte. Det må kreves standardisert kompetanse for utføring av flight following ved AMK-LA sentralene. Prosjektgruppen foreslår at LAT ANS i samarbeid med AMK-LA-sentralene lager en nasjonal standard for flight following prosedyren som skal gjelde for alle AMK-sentraler som skal utøve denne viktige funksjonen. 4.3 Flight following Ressurskoordinering Det er viktig å skille mellom begrepene flight following og koordinering av ambulansehelikoptre. Med flight following forstås «monitorering og oppfølging av helikopter på oppdrag for å ivareta sikkerhet ved uventede hendelser». Dette vil i praksis si å ha full oversikt over hvem som er om bord, hvor de skal, hvor de er, og når de forventer å komme frem, samt iverksette tiltak hvis noe uforutsett skjer. Denne oppgaven utføres av AMK-LA sentraler. Med unntak av AMK Oslo Akershus, har hver AMK-LA-sentralene i dag ansvaret for bare ett ambulansehelikopter. Med koordinering forstås i denne sammenheng oversikt over ambulansehelikopterets beredskapsstatus (teknisk, duty-tid, værforhold m.m.), alarmering samt operativ oppfølging og informasjonsformidling. Denne oppgaven utføres av AMK-LA-sentraler. Dette må ikke forveksles med koordinering av ressurser på skadestedet, som er en oppgave for lokal AMK-sentral. 4.4 Nødpeilesendere Sikkerhet for besetning Ved havari eller andre alvorlige hendelser er det helt essensielt å redusere tidstap fra hendelsen oppstår til besetningen kan få assistanse på stedet. Umiddelbar varsling og nøyaktig posisjonsangivelse vil 3

6 kunne være avgjørende. Helikoptrene er utstyrt med nødpeilesender, som aktiveres automatisk eller manuelt. Imidlertid vil det kunne oppstå hendelser hvor helikopter og besetning ikke er samlet (for eksempel havari over sjø). På bakgrunn av dette anbefaler prosjektgruppen at det innføres personlige nødpeilesendere for alle besetningsmedlemmer i luftambulansetjenesten. 5 AMK-sentral Arbeidsoppgaver og bemanning i AMK 5.1 Arbeidsoppgaver Nedenfor er en liste over arbeidsoppgaver som i dag ivaretas av flere AMK-LA-sentraler. Mottak og håndtering av: fra et geografisk område (AMKområde) 2. Intern 113 i sykehuset 3. Varsling av ulike akutt-team 4. Traumealarmering 5. Øyeblikkelig hjelp innleggelser 6. EKG fra ambulanse og andre (Statoil) Oppfølging av 1. Ambulanseoppdrag 2. Luftambulanseoppdrag a. Ambulansehelikopter b. Flyambulansetjenesten Iverksetting og koordinering av 1. Ambulanseoppdrag a. Akutte og planlagte 2. Luftambulanseoppdrag a. Akutte og planlagte Andre oppgaver 1. Alarmering av hjertestartere a. First responders 2. Konferanser mellom a. Primærleger og spesialister i foretaket ved øyeblikkelig hjelp 3. Flight following funksjon 4. R-AMK funksjon a. Koordinerende og støttende rolle ved større hendelser Funksjonen flight following er som det framgår av oversikten, en av svært mange oppgaver som er tillagt AMK-LA-sentralene i dag. AMK-sentralenes viktigste oppgave er å besvare nødanrop (113), gi medisinske råd til innringer og å sende ut helsepersonell i vaktberedskap uten forsinkelse ved behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp. Optimal utnyttelse og koordinering av ressursene i vaktberedskap er et viktig mål for AMK. I de siste årene er det ved alle AMK-sentralene investert mye i digitale kart- og flåtestyringsverktøy (GIStjenester) for å gjøre denne oppgaven best mulig. Innføringen av GIS har gjort det mulig å etablere felles ressursoversikt over AMK-grensene. Oversikten omfatter både legebiler, ambulansebiler og ambulansehelikopter. Posisjonen for hendelsen etablert via opprinnelsesmarkering eller etter beskrivelse fra innringer, vises i samme kartsystemet ved AMK-sentralen som mottar 113-anropet. AMK-operatør kan velge den nærmeste helseressursen som er tilgjengelig uavhengig av hvilken AMK-sentral som «eier» ressursen. Det er i dag etablert prosedyrer mellom AMK-sentralene for bruk av andre ressurser enn «sin egen». Innføringen av ny teknologi som GIS, digitale taleløsninger og dataoverføring mellom AMKsentralene, har åpnet muligheter for å endre og effektivisere arbeidsoppgavene ved AMK. 4

7 5.2 AMK-sentral Utviklingen av antall henvendelser og arbeidsoppgaver Antall henvendelser til AMK-sentralene har økt og vil fortsette å øke betraktelig ved større og mindre hendelser i tiden som kommer. Bruk av mobiltelefon og sending og mottak av tekstmeldinger (sms) som er under innføring ved AMK-sentralene, er og vil være noe av årsakene til den store økningen. Innføring og utvikling av smarttelefoner gir flere muligheter for overføring av informasjon til AMK. Tall fra USA ved innføring av NG911-sentraler (next generation 911), viser at antall henvendelser har økt fra 2-3 anrop fra fasttelefoni til fortsatt 2-3 vanlige telefonanrop i tillegg til mobilanrop og en forventning om opptil 50 sms/mms -meldinger, ved en og samme hendelse. Nødanrop via ulike kommunikasjonskanaler fra publikum til AMK vil ta lengre tid å besvare og følge opp enn hva som i dag er vanlig ved taleanrop til 113. Vi ser en trend i at noen AMK-sentraler øker antall konferansetelefoner (second opinion) og telemedisinske henvendelser ved behov for øyeblikkelig hjelp. Slike henvendelser genereres fra ambulansetjenesten, primærhelsetjenesten og andre aktører (Statoil). 5.3 AMK-sentral - Bemanning Bemanningen er noe ulik ved AMK-sentralene. Men ved de fleste AMK-LA-sentralene i Norge så er bemanningen på 3 til 4 operatører på dagtid og 2 til 3 på natten. I praksis betyr det at det allerede i dag er en svært høy arbeidsbelastning ved større hendelser som kan gå ut over utøvelsen av flight following funksjonen. For å møte en utvikling som beskrevet i punktene ovenfor, må funksjonen vektlegges og styrkes ved alle AMK-LA-sentralene. Alternativet er at noen oppgaver som for eksempel flight following, overføres til et mindre antall AMK-LA-sentraler som spisser kompetansen og etablerer flight following som en egen funksjon i sentralen. Antall AMK-operatører må vurderes økt ved en slik overføring av oppgaver til utvalgte AMK-LAsentraler. Et mindre antall AMK-LA-sentraler vil få et økt antall oppgaver knyttet til flight following. En slik overføring vil kunne bedre kvaliteten på flight following og øke kompetansen blant AMKoperatørene som utøver funksjonen. 5.4 Lokal AMK-sentral Det er viktig å skille mellom funksjonen flight following og koordinering av ambulansehelikoptre. (se punkt 4.3). De regionale AMK-sentralene (R-AMK) skal bistå lokal AMK med råd og ressurser ved større hendelser, men først etter anmodning fra lokal AMK eller som et tilbud fra R-AMK. Lokal AMK er «eier» av hendelsen og har ansvaret for at den blir håndtert. Den AMK-LA-sentralen som koordinerer det ambulansehelikopteret som er involvert, har hele tiden flight following ansvaret og følger opp operative forhold som beskrevet over. AMK-sentraler som ikke har flight following funksjon og som mangler oversikt over LA-ressursene i sitt område og naboområde, gir uttrykk for at de synes det er både arbeidskrevende og tidkrevende å få oversikt over og bestilling av tilgjengelige ambulansehelikopter. Særlig gjelder dette i geografiske områder som grenser mellom en eller flere AMK-sentraler. Lokal AMK-sentral må ved noen hendelser og av ulike årsaker, videreformidle informasjon mellom AMK-LA-sentral og ambulansehelikopter crew for utøvelse av flight following. 5

8 5.5 Antall AMK-LA-sentraler Det er i dag 11 AMK-LA-sentraler: AMK Tromsø, AMK Helgeland, AMK Sør-Trøndelag, AMK Sunnmøre, AMK Førde, AMK Bergen, AMK Stavanger, AMK Innlandet, AMK Sørlandet, AMK Buskerud og AMK Oslo Akershus. Følgende AMK-sentraler (8) har ikke slik LA-funksjon i dag: AMK Finnmark, AMK Harstad, AMK Bodø, AMK Nord-Trøndelag, AMK Nordmøre og Romsdal, AMK Haugesund, AMK Telemark Vestfold og AMK Østfold. Med bakgrunn i det som er beskrevet i rapporten ovenfor, vil prosjektgruppen foreslå at antallet AMK- LA-sentraler reduseres. En reduksjon av antall AMK-LA-sentraler må vurderes opp mot koordinerings- og samordningsfunksjonen av ambulansehelikopterressursene. Samtidig er det viktig å etablere en back-up AMK-LA-sentral som kan overta flight following funksjonen dersom det oppstår feil i tele- og datanettet eller at AMK-sentralen faller ut og mister kontakten med ambulansehelikopteret på oppdrag eller på trening. 6 IKT-verktøy for utøvelse av flight following Sikker og god talekommunikasjon mellom ambulansehelikopter og AMK-sentral er det viktigste verktøyet for utøvelse av flight following funksjonen. Bruk av konferansekopling mellom ambulansehelikopter, AMK-sentral og ambulanse på vei til eller på hendelsesstedet, er svært viktig for utøvelse av funksjonen. Konferansekoplingen må monitoreres under hele oppdraget og meldinger som blir gitt på radio eller telefoni, må gjentas av mottaker slik at misforståelser unngås. IKT-utstyr for overføring av posisjonsdata og oppdragsinformasjon er et viktig supplement til talekommunikasjon. Elektronisk overføring av posisjonsdata vil få større betydning med årene etter hvert som datakommunikasjonen mellom AMK-LA og ambulansehelikopteret utvikles og bedres. Dagens løsning med TransMobil i ambulansehelikoptrene, tilfredsstiller ikke kravene til stabilitet i overføringen av oppdragsinformasjon og posisjonsdata mellom ambulansehelikopter og AMK-LAsentral. Løsningen er et hjelpeverktøy for flight following. Kvaliteten på kommunikasjonen med AMK-LA-sentralen må forbedres. En overgang til bruk av datakommunikasjon i nødnettet i en kombinasjon med tilgjengelige mobil- og satellittkommunikasjon vil trolig styrke kvaliteten og stabiliteten i overføringene mellom ambulansehelikopter og AMK. Nye kommunikasjonsløsninger bør prøves ut i Digitale kartsystemer gir god oversikt over LA-ressursene over AMK-grensene og er et viktig verktøy for alle AMK-sentralene. Oversikten må være tilgjengelig ved alle AMK-sentralene. I dag mangler LA-ressursene som koordineres av AMK Oslo Akershus, i en felles ressursoversikt som er tilgjengelig for alle AMK-sentralene. Prosjektgruppen anbefaler at LAT ANS skal sette krav til at IKT-verktøyet er mest mulig lik og i stabil drift ved alle AMK-LA-sentralene. Elektronisk overføring av oppdragsinformasjon (AMIS til AMIS) fra lokal AMK-sentral til ambulansehelikopter via AMK-LA-sentral, må etableres ved alle AMK-sentralene. 6

9 7 Prosjektgruppens anbefalinger Prosjektgruppen vil med utgangspunkt i mandatet, anbefale at flere tiltak blir gjennomført for å bedre funksjonen flight following. Tiltakene anbefales gjennomført i prioritert rekkefølge og innen de tidsrammene som er angitt nedenfor. 7.1 Kort sikt (2013) 1. Etablering av nasjonale rutiner og tiltaksprosedyrer for flight following som tilfredsstiller europeiske krav og formålet med funksjonen (se punkt 4.1) 2. Felles ressursoversikt som viser alle ambulansehelikoptrene sin posisjon og status må være tilgjengelig fra og for alle AMK-LA-sentralene. I dag er slik informasjon tilgjengelig fra alle AMK-LA-sentralene med unntak av AMK Oslo Akershus. 3. Helikoptermodul i AMIS forbedres ved automatisk tidsstempling fra statusmeldinger fra LA og etablering av akustisk varsling ved overskridelse av 20 minutter fra oppgitt ETA 4. Flight following etableres som en mest mulig selvstendig funksjon ved alle AMK-LAsentralene. Funksjonen krever egen opplæring av personell, sertifisering og årlig resertifisering. Samarbeid med og deltakelse i kurs og forum for luftambulansetjenesten er nødvendig for å styrke AMK-operatørenes forståelse og utøvelse av flight following 5. Det bør ansettes personell i AMK-LA-sentraler med krav og egnethet knyttet til utførelse av flight following funksjonen. 6. Flight following funksjonen innarbeides i KoKom sin fagplan for opplæring av AMKoperatører 7. Forbedring av datakommunikasjon for overføring av posisjon og oppdragsinformasjon mellom ambulansehelikopter og AMK-LA-sentral. 7.2 På lengre sikt 1. Antall AMK-LA-sentraler reduseres på landsbasis. Forslaget forutsetter at det gjennomføres en grundig vurdering av koordinerings- og samordningsfunksjonen for LA-tjenesten før gjennomføring. 2. AMK-sentralene etablerer egne datanettverk mest mulig uavhengig av sykehusinterne nett for å redusere sårbarhet ved drift av egne datasystemer som er nødvendig for å utføre både oppdragshåndtering og flight following funksjonen 3. Kommunikasjon mellom LA-tjenesten og AMK etableres med alternative løsninger som nytt nødnett, offentlig mobilnett og satellittnett. 4. Det bør innføres personlige nødpeilesendere til alle besetningsmedlemmer i luftambulansetjenesten 5. I neste kontraktsrunde bør alle ambulansehelikoptre være i stand til kontinuerlig overføring av posisjonsdata som tilfredsstiller krav til nøyaktighet. 6. Kommunikasjon mellom AMK-sentraler for utveksling av posisjon og oppdragsinformasjon (AMIS til AMIS) etableres direkte mot Norsk Helsenett og ikke via sykehusinterne datanettverk. Førende for kravet er: a. Høy oppetid og best mulig kommunikasjonsberedskap for overføring av data mellom AMK-sentraler som deltar i samme hendelse (ambulanse- og luftambulanseoppdrag). b. Egen AMK strategi/regime for endringer og oppdateringer av kommunikasjon- og programvare som er tilpasset AMK-LA-sentralene sine oppgaver. 7

10 8 Forkortelser AMIS *: Akutt Medisinsk Informasjons System. Et databasert støtte- og dokumentasjonssystem som benyttes i AMK-sentralene. AMK-sentral*: Akutt Medisinsk Kommunikasjons-sentral. Spesialisthelsetjenestens akuttmedisinske fagsentral for mottak og håndtering av henvendelser om behov for medisinsk nødhjelp og ambulanseoppdrag. AMK-LA-sentral*: AMK-sentral med ansvar for koordinering av ambulansehelikopter med hensyn til alarmering og flight following. ETA: Estimated Time of Arrival (beregnet ankomsttid) Flight following*: Monitorering og oppfølging av helikopter på oppdrag for å ivareta sikkerhet ved uventede hendelser. GIS: Geografisk Informasjon System LAT ANS: Luftambulansetjenesten ANS. R-AMK*: AMK som det regionale helseforetak har bestemt skal ha et overordnet koordineringsansvar innen regionen. (AMK-sentral som gir støtte til lokal AMK-sentral ved større hendelser hvor det er behov for flere ressurser enn hva lokal AMK-sentral selv rår over.) *Kilde: Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede. 2. utgave

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Innhold Side: 2 av 11 0. Dokumentinformasjon... 3 0.1 Distribusjon... 3 0.2 Referanser...

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

HelsIT-konferanse 2009 Elektronisk samhandling i norsk prehospital tjeneste hvor står vi og hvor går vi? Tor-Ivar Lundgren

HelsIT-konferanse 2009 Elektronisk samhandling i norsk prehospital tjeneste hvor står vi og hvor går vi? Tor-Ivar Lundgren HelsIT-konferanse 2009 Elektronisk samhandling i norsk prehospital tjeneste hvor står vi og hvor går vi? Tor-Ivar Lundgren Aktører i prehospital akuttmedisinsk tjenestekjede Pasient Innringer Ekstern first

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Retningslinjer for bruk av luftambulanse

Retningslinjer for bruk av luftambulanse Retningslinjer for bruk av luftambulanse Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gyldig fra 1. april 2009 Erstatter Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse av 1. juli 1993,

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Rapport fra arbeidsgruppe 1. april 2014 Forord Organisering av helsetjenestens beredskap for kriser

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Luftambulansetjenesten ANS Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Sikkerhet i luftambulansetjenesten Sikkerhetsutvalgets rapport 1997, utvikling, status Sikkerhetsstudie innlandshelikoptre 2013

Detaljer

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringssvar Forslag til ny akuttmedisinforskrift På vegne av kommunene

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Læring for bedre beredskap

Læring for bedre beredskap Læring for bedre beredskap Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Inggard lereim,leder helsedirektorates 22.prosjekt Prof.dr.med.NTNU Læring for bedre beredskap - Helseinnsatsen etter terrorhendelsene

Detaljer

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten)

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) 1. Oppsummering og konklusjoner Stiftelsen

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Informasjon om at AM K Tromsø tar over AM K Harstad 1.itmi:2(}1-5

Informasjon om at AM K Tromsø tar over AM K Harstad 1.itmi:2(}1-5 U NI VERSI TETSSYKE H U SETN ORD-N ORGE DAVV1-NORGGAUNIVERM EHTABU OMCCEVIESSU 12-Ld kev FT,t,\unn srinict Kr, F JOHD KU Samarbeidspartnere Trrnsø 13.05.2015 28 M AI 2015 416 (-10 3- Informasjon om at

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 25. april 2016

Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø, 18. april 2016 Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18.

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117 Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Nov 2015 16 110 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 43-2015 Orientering ifht tilbakemelding fra HDO ifht brukererfaringer Forslag

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Høringssvar - Forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal

Høringssvar - Forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal Fagdirektør Til Helse- og omsorgsdepartementet Postadresse: Ulefossveien 3710 Skien Sentralbord: 35 00 35 00 Direkte linje: 41 55 81 06 Telefaks: E-post: postmottak@sthf.no Deres ref.: 10/2675 Vår ref.:

Detaljer

for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter

for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter RAPPORT TIL HØRING Bergen 26. juni 2014 Modul 6 for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger TITTEL:

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 1 Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 Ålesund sykehus - med helikopterbase 2 Møre og Romsdal ca 250 000 innbyggere 3 Statens

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. NSH Konferanse om prehospitale tjenester 28. 29. november 2016 Håkon Gammelsæter, Mye historie: Bakgrunn:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

Nødnett i Helsetjenesten

Nødnett i Helsetjenesten Nødnett i Helsetjenesten Molde, 15. mai 2013 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Nødnett i helsetjenesten Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - organisering og roller

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

IKT i de prehospitale tjenester

IKT i de prehospitale tjenester Utvikling og muligheter ved bruk av IKT i de prehospitale tjenester Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 10. januar 2011 Innhold Overordnet om dagens situasjonen Økt IKT-samhandling innen prehospitale

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Offentlig journal. Prisjustering 2016. Oppfølging - RW-kontrakt Norsk Luftambulanse AS 2008/11-102 444/2016 28.06.2016 20.06.

Offentlig journal. Prisjustering 2016. Oppfølging - RW-kontrakt Norsk Luftambulanse AS 2008/11-102 444/2016 28.06.2016 20.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2-26.6.2, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2 Prisjustering 2 Oppfølging - RW-kontrakt Norsk Luftambulanse AS 2008/11-102 444/2 20.06.2 20.06.2 DL-ØK/MH

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om bruk av backup flygplan för fotografering CAT C aerodromes. Oppfølging FW-kontrakt 2009-2015 2008/3-42 499/2015

Offentlig journal. Svar på søknad om bruk av backup flygplan för fotografering CAT C aerodromes. Oppfølging FW-kontrakt 2009-2015 2008/3-42 499/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.9.2015-27.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2015 Svar på søknad om bruk av backup flygplan för fotografering CAT C aerodromes Oppfølging FW-kontrakt

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Håkon Gammelsæter, Ambulanseforum 27. september 2016 Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens konklusjon

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Fagsymposium, 21.11.2011

Fagsymposium, 21.11.2011 Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede Fagsymposium, 21.11.2011 Jostein Ven, Prosjektleder KITH www.kith.no Bakgrunn Definisjonskatalog fra 1999 Myndighetene får ikke sammenlignbare data, jf.

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) og

Detaljer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen. Innlegg på Dialogkonferanse om ett nødnummer og felles nødmeldesentraler 8.12. 2008 Om St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte

Detaljer

for operatører i AMK-LA med ansvar for koordinering og flight following av luftambulansehelikopter

for operatører i AMK-LA med ansvar for koordinering og flight following av luftambulansehelikopter RAPPORT Bergen 26. januar 2015 Modul 6 for operatører i AMK-LA med ansvar for koordinering og flight Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger TITTEL: KOKOM RAPPORT Nasjonalt

Detaljer

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom.

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom. EGNE NOTATER 1. Forord Samhandling i akuttmedisinske situasjoner blir utført av helsepersonell i et nært og tett samarbeid. Det er nødvendig at du og dine kolleger kjenner egne og andres ansvar og oppgaver

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Revisjon Prehospital plan 2010. Delrapport 09.12.2010 Arbeidsgruppe Nødmeldetjenesten. Arbeidsgruppe Nødmeldetjenesten 1

Revisjon Prehospital plan 2010. Delrapport 09.12.2010 Arbeidsgruppe Nødmeldetjenesten. Arbeidsgruppe Nødmeldetjenesten 1 Revisjon Prehospital plan 2010 Delrapport 09.12.2010 Arbeidsgruppe Nødmeldetjenesten Arbeidsgruppe Nødmeldetjenesten 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...4 Arbeidsgruppens sammensetning...5 Mandat og arbeidsmåte...5

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde.

Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde. Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde. Nasjonalt topplederprogram Torbjørn Lia Tønsberg, April 2014 1

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Tid fra 113-oppringning til ambulanse er på hendelsessted 1. Definisjon Andel akutte hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen er fremme

Tid fra 113-oppringning til ambulanse er på hendelsessted 1. Definisjon Andel akutte hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen er fremme Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Tid fra 113-oppringning til ambulanse er på hendelsessted 1. Definisjon Andel akutte hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE?

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? Ø-hjelp i Rakkestad kommune Hva er Rakkestad prosjektet? FAKTA: Tanker om gjennomføring fra 2008 Det har vært gjennomført

Detaljer

AMK-sentraler - drøftingsnotat til Akuttutvalget

AMK-sentraler - drøftingsnotat til Akuttutvalget v4-29.07.2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/3507-9 Saksbehandler: Bjørn Jamtli Dato: 17.08.2015 AMK-sentraler - drøftingsnotat til Akuttutvalget Helsedirektoratet

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Oppfølging av Akuttmedisinforskriften

Oppfølging av Akuttmedisinforskriften Oppfølging av Kommunikasjonsteknisk utstyr KoKom IKT-forum 2015 Bergen, 18. november 2015 Steinar Olsen, avdelingsdirektør Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Bakgrunn for endringene Innføring av nødnett

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. Nesseby kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. Nesseby kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1 - - mellom Nesseby kommune og Helse Finnmark HF om Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon l Tjenesteavtale nr 8: Samarbeid

Detaljer

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten)

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten) Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Det kongelige justis- og politidepartement

Detaljer

Luftforsvarets 330 skvadron 2014

Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Visjon 330 skvadron Overordnet organisasjon Justisdepartementet Redningstjeneste Innkjøp av helikoptre Forsvarsdepartementet Driftsansvar for Sea King Utdanning personell

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

forskrift om pasientjournal

forskrift om pasientjournal HELSE VEST Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vårref: Saksbehandler: Dato: 2014/499-4653/2014 IngviIl Skogseth 51 96 38 12 26.09.2014 Høring - forslag til ny akuttmedisinforskrift

Detaljer

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten AMK-Bodø Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste PFN teknologiutredningen Anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt (NNP) skal

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjenest... Side 1 av 10

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjenest... Side 1 av 10 Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjenest... Side 1 av 10 Dato Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsavtale - Base Trondheim AVTALER FOR OPERASJONELT SAMARBEID - SAMARBEIDSAVTALER 2008/ /

Offentlig journal. Samarbeidsavtale - Base Trondheim AVTALER FOR OPERASJONELT SAMARBEID - SAMARBEIDSAVTALER 2008/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2015 Samarbeidsavtale - Base Trondheim AVTALER FOR OPERASJONELT SAMARBED - SAMARBEDSAVTALER 2008/21-24

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk HDO Drift og Endringer HDO eies i fellesskap av de fire regionale helseforetakene Kort om HDO Drift og Endringer

Detaljer

Prehospitale tjenester i Telemark

Prehospitale tjenester i Telemark Prehospitale tjenester i Telemark En introduksjon som beskriver innholdet i tjenesten, pasientstrømmer og som analyserer noen av konsekvensene som følge av utviklingsplanen Innhold Introduksjon Ambulansetjenesten

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Skandinavisk Akuttmedisin, 21. mars 2017 Håkon Gammelsæter, Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens

Detaljer