Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B"

Transkript

1 Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B

2 INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8 Kapittel 1 Betjening Start av infusjon Start av infusjon med forskjellige forhold mellom... hastighet, totalvolum og tid Administrering av bolus Endring av infusjonssett og start av ny behandling Stopp av infusjon Standby-innstilling...14 Kapittel 2 Tilleggsfunksjoner Forespørsel om status ved pågående infusjon Hastighet, totalvolum og endring av innstilt tid uten avbrutt infusjon og nullstilling av data fra statusmenyen...15 Kapittel 3 Opsjoner Okklusjonstrykk Bolushastighet KVO-Modus Kontrast/Displaylys/Tastaturlys Alarmvolum Dato / Tid Makroinnstilling...17 Kapittel 4 Alarmer Forhåndsalarm og driftsalarm Påminnelsesalarm Alarmtips...21 Kapittel 5 Batteridrift...22 Kapittel 6 Oppstartsgrafer og Trompetkurver...23 Kapittel 7 Tekniske opplysninger...24 Kapittel 8 Garanti / TSC* / Service / Rengjøring / Avfall...26 Kapittel 9 Bruksanvisning for tilleggsutstyr...28 Bestilling...32 Infusomat Space er i følge IEC/EN ref. IEC/EN en volumetrisk infusjonspumpe for infusjon av små og store volum med stor nøyaktighet og egnet til intravenøs bruk, til blodoverføringer og for enteral ernæring. Den medisinske ekspertise må avgjøre om utstyret er tilpasset ønsket bruk.. Avgjørelsen må tas på grunnlag av garanterte egenskaper og tekniske data. For mer detaljet informasjon vennligst se Bruksanvisningen. 2

3 SAMMENDRAG/INFUSOMAT SPACE SAMMENDRAG/INFUSOMAT SPACE Piler: opp og ned Bla gjennom forskjellige menyer, endre innstillinger av tall mellom 0 og 9, svar på Ja/Nei-spørsmål. Piler: venstre og høyre Velg data fra en skala og skift mellom sifre når tallene tastes inn. Velg en spesiell funksjon med venstre piltast mens pumpen går eller står. q Gult lys: Forhåndsalarm, påminnelsesalarm. Grønt/rødt lys: Infusjon pågår/ alarm for apparatfeil, driftsalarm. Blått lys: Tilkobling til SpaceControl. Trykk for å nullstille enkeltverdier og for å gå tilbake til forrige skjermbilde/nivå for meny. c Trykk for å starte administrering av bolus. nb Driverhode med gripere for å holde sprøytestemplet. Trykk for å slå pumpen på/av. o k Åpne ulike funksjoner og bekreft verdier/ innstillinger/alarmer. m Trykk for å koble pumpen til SpaceControl og tildele en strekkode etter skanning. Sf Trykk for å starte/ stoppe infusjonen. Deksel til batterirommet Koble alltid pumpen fra pasienten og skru av apparatet før skifte av batteri. For å fjerne batteridekslet, trykk inn knappen under batterirommet med en spiss penn og dra dekslet ut fra apparatet. Trekk i den grønne låsemekanismen på baksiden av batteriet og ta ut batteripakningen om den skal byttes. På innsiden av dekslet til batterirommet er det festet en hendel for å åpne døren til pumpen i nødstilfelle (for nærmere infrmasjon se 1.4). Port for dråpe sensor 3 Stikkontakt P3 for SpaceControl Stikkontakt P2 for strømtilførsel, SpaceStation, tilkoblingskabel (12V), kombikabel og andre kabler for tilbehør (tilkalling av personell, service).

4 SAMMENDRAG/INFUSOMAT SPACE Trykk sensor Luft sensor Utløser-knapp Signal lampe Peristaltikk Sikkerhetsklemme Upstreamsensor Montering av stativfeste Plasser stativfeste oppå bakre del av pumpen og skyv stativfestet fremover inntil låsemekanismen klikker. For å fjerne stativfestet, trykk håndtaket til stativfestet ned og dra tilbake. Transport Maksimalt tre pumper (Infusomat Space eller Infusomat Space) og en SpaceControl kan kobles sammen. Unngå ytre mekanisk påvirkning. Sammenlåsing av apparater Plasser en pumpe oppå bakre ende av en annen pumpe og skyv den nedre pumpen bakover inntil låsen klikker og de grønne knappene står på linje. For å koble fra hverandre: Trykk inn grønn låseknapp på øverste pumpe og skyv nedre pumpe fremover. Montering på stativ Skyv åpningen av stativfestet mot vertikalt stativ og skru låsen hardt til. Skru opp for å løsne. For montering på horisontalt stativ: Skyv spaken ned og roter en av veiene til spaken klikker inn i sporet. Advarsel: Ikke len mot pumpen når pumpen er montert på stativet! 4

5 PASIENTENS SIKKERHET w Les Bruksanvisningen før bruk. Kun til bruk under regelmessig overvåking av spesielt opplært personale. PASIENTENS SIKKERHET Betjening Opplæring i bruk av Infusomat Space skal utføres av salgspersonell fra B. Braun eller andre autoriserte personer. Etter hver oppdatering av dataprogrammet, bør brukeren oppdatere seg på endringer av appratet og tilleggsutstyr beskrevet i Bruksanvisningen. Plasser Merkelapp med kortfattet bruksanvisning på toppen av pumpen for rask tilgang. Forsikre deg om at enheten er sikkert plassert og festet. Pumpen må plasseres på et stabilt underlag når den brukes i forbindelse med kort stativ. Plasser ikke pumpen over pasienten. Før administrering, kontroller pumpen for skader, manglende deler eller kontaminering, og kontroller lyd og synlige alarmer ved selvtest av systemet. Koble til pasienten først etter at slangen er korrekt tilkoblet og fyllt opp. Koble fra pasient ved skifte av sett for å unngå å gi feil dose. Velg infusjonssett tilpasset ønsket medisinsk bruk. Plasser infusjonsslange slik at den er uten knekk. Anbefalt bytte av engangsutstyr etter 24 timer (ta hensyn til nasjonale hygienekrav). Installering i medisinske rom må følge gjeldene bestemmelser (f.eks. VDE 0100, VDE 0107 eller IEC-publikasjoner). Ta hensyn til nasjonale spesifikasjoner og avvik. For å forhindre eksplosjon må ikke pumpen brukes i nærvær av brannfarlige anestetika. Kontroller at verdiene som vises i displayet er korrekte før infusjonsen startes. Dersom alarm for tilkalling av personell brukes, anbefales det å sjekke utstyret etter at pumpen er koblet til. Beskytt apparatet og strømtilførsel mot fuktighet. Dersom pumpeutstyret faller ned eller utsettes for slag, må det sjekkes av serviceavdelingen. Det må sjekkes om data som vises er rimelige før videre medisinske avgjørelser tas. Ved mobilt bruk (bruk i hjemmet, under pasienttransport i og utenfor sykehus): Sørg for sikker montering og plassering av pumpeutstyret. Endringer i plassering og kraftig støt kan føre til mindre endringer i utstyrets nøyaktighet. 5

6 PASIENTENS SIKKERHET Det kreves ekstra oppfølging av pasienten ved administrering av livsviktige medisiner. Luftsensoren kan ikke oppdage luft som diffunderer gjennom følgende deler: treveis kraner, infusjonsadaptere og ekstra slanger plassert mellom pumpe og pasient. Andre komponenter Bruk kun trykksikkert og kompatibelt engangsutstyr (minimum 2 bar/ 1500 mm Hg) for å unngå at innstilte data påvirkes noe som vil påvirke pasientens sikkerhet. Der flere infusjonsslanger er koblet til en enkelt vaskulær tilgang, kan muligheten for at de utøver gjensidig påvirkning på hverandre ikke utelukkes. Les de respektive produsenters informasjon vedrørende mulige uforlikeligheter for utstyr og legemidler. Bruk kun kompatible kombinasjoner av utstyr, tilbehør, deler og engangsutstyr med luer lock koblinger. Elektrisk utstyr som er tilkoblet må være i overenskomst med IEC/ENspesifikasjoner (f.eks. IEC/EN for databehandlingsutstyr). Brukeren er ansvarlig for systemkonfigurasjonen dersom tilbehør kobles til. Internasjonal standard IEC/EN må tas i betraktning. Sikkerhetsstandarder Infusomat Space tilfredsstiller alle sikkerhetsstandarder for medisinsk elektrisk utstyr i samsvar med IEC/EN og IEC/EN EMC-grensene (elektromagnetisk forlikelighet) ifølge IEC/EN og IEC/EN er oppfylt. Dersom utstyret brukes i nærheten av annet utstyr som kan forårsake stor grad av interferens (f.eks. HF kirurgisk utstyr, enheter for nukleær spin tomografi, mobiltelefoner etc.), skal anbefalt avstand mellom de forskjellige apparatene opprettholdes. 6

7 MENYSTRUKTUR / SAMMENDRAG MENYSTRUKTUR / SAMMENDRAG Betjening o x sf nb C K Q m På/Av-tast Tast for å åpne døren Start/Stopp-tast Bolus-tast Kanselleringstast OK-tast Tastatur med opp-, ned-, venstre-, høyre-piltast Tilkoblingstast Menystruktur Oppstartsmeny Hovedmeny Statusmeny Meny for alternativer Valg av sett Hastighet Totalvolum Trykk Tid Prime? Totalvolum Total tid Bolushastighet Macro Mode Bruk siste behandling? Tid Infundert volum KVO-Modus Medgått tid Kontrast Sett Display lys Batteri kapasitet Tastatur lys Status Versjon Alarmvolume Opsjoner Dato Pumpen kan standardiseres ved å (de-) aktivere menyenhetene i oppstarts- og opsjonsmenyen, samt i bolusfunksjonen via serviceprogrammet. 7

8 MENYSTRUKTUR / NAVIGASJON MENYSTRUKTUR / NAVIGASJON Innstillinger Forklaringer til Displayet Øverst i displayet er siste behandlingsprofil angitt. Ja/Nei-spørsmål kan besvares ved enten å trykke u for ja eller d for nei. Parametre som kan endres (f.eks.hastighet i ml/t) åpnes med l eller k. Når parametre innstilles, endre sifre/nivåer med l r. Hvit bakgrunn angir eksisterende siffer/nivå. Bruk u eller d for å endre eksisterende innstilling. Hjelpetekst øverst/nederst i displayet viser valgmuligheter for å fortsette (f.eks. bekreft hastighet med k, start infusjonen med sf eller fjern hastigheten ved å trykke c). Vanlig displaytekst under infusjonen: Nettilkobling Batteristatus Innstilling av trykkgrenser og eksisterende trykk Behandlingsprofil Aktivt forhåndsvalg av totalvolum eller tid. Piler i bevegelse angir drift Innstilt hastighet kan endres med l Totalt volum Rest tid Rest volum Enhet for administrering av legemiddel nb er trykket inn mens pumpen administrerer. Start manuell bolus ved f.eks ml/time ved å presse k (se øverst på displayet) eller fortsett med å innstille bolusgrense ved hjelp av l (se nederst på displayet). Denne meldingen vises når man prøver å stille inn et parameter (ved å trykke l) og parameteret ikke kan endres. 8

9 MENYSTRUKTUR / NAVIGASJON Innstillinger Forklaringer til Displayet Still inn trykknivået med l eller r og bekreft med k. Avbryt for å endre trykket ved å bruke c. Forhåndsalarmer viser følgende beskjed i displayet (f.eks. Totalvolum nesten oppbrukt ), et lydsignal gis og lysdioden vil blinke gult. For å bekrefte forhåndsalarm trykk k. I tilfelle en driftsalarm oppstår (f.eks. " Totalvolum infundert ") vil infusjonen stoppe, en lydalarm høres og lysdioden vil blinke rødt. Bekreft alarmen med k. Trykk og hold o tasten i 3 sek. for å slå av pumpen. 9

10 BETJENING Kapittel 1 BETJENING 1.1 Start av infusjon Kontroller at pumpen er sikkert plassert og montert. Kontroller helhet og eventuelle skader på pumpeutsyret. Ikke fest infusjonsbeholder i lavere nivå enn pumpen. Fest spike vertikalt i forhold til infusjonsbeholderen. Fyll nedre del av dråpekammeret til maks. 2/3. Fyll infusjonssettet nedenfra og opp, steng så rulleklemmen. Om appratet er koblet til strøm, vil displayet vise batteristatus, symbol for strøm tilkobling og siste behandling. Trykk o for å skru på apparatet. Legg merke til den automatiske selvtesten: Beskjeden Selvtest aktiv og versjon av programvare vises, to lydsignal gis og alle tre lysdioder (gult, grønt/rødt og blått) blinker en gang. Informasjon om strømtilførsel (nettstrøm eller batteridrift) og valgt trykk vil vises. I tilegg vil type sett innstallert vises i neste bilde (forutsatt at settet allerede er satt inn). Akkumulert luftvolum og maks størrelse på luftbobler vil så indikeres, dette vil igjen trigge luftalarmen i apparatet. Under den aller første oppstarten av apparatet, bes brukeren om å velge språk med t og bekrefte med l. Besvar følgende spørsmål med u for å bekrefte valgt språk. Trykk c for direkte å starte innlegging av alle parametre i behandlingen, eller trykk x og u for å åpne pumpedøren for å fortsette innsetting av slangen. Advarsel: Du kan kun sette inn infusjonssettet når appratet er skrudd på og pumpe elementet (peristaltikken) er satt inn. Det vil ellers være fare for fri flow. Vær oppmerksom på at rulleklemmen skal være lukket før infusjonsslangen settes inn, spesielt ved temperaturer på C. Forlat aldri pumpen under innsetting av infusjonssettet.. Før inn infusjonssettet fra høyre til venstre. Forsikre deg om at settet ikke er bøyd. Før settet først gjennom upstream sensor. Sett så inn i to-hulls feste. 10

11 BETJENING Kapittel 1 I neste steg, sett inn det hvite feste. Sett inn anti freeflowklemmen (se rød pil) i åpningen i det gønne feltet, i den retningen klemmen indikerer. Åpnemekanismen låser seg (kalt Utløserknapp) og sikkerhetsklemmen stenger settet, (blinkende gul varseltrekant slås av). Steng pumpedøren. Velg så det innsatte settet med t og bekreft med l. Åpne rulleklemmen. Advarsel: Om feil slange er valgt, kan feil oppstå under tilførsel av totalvolum og grensene for alarmen endres. Trykk u om oppfyllingsfunksjonen er i stand til å fylle opp infusjonssettet med vist hastighet. Stopp oppfylling med k. Gjenta prosedyren inntil settet er fullstendig fyllt opp. Trykk så d for å fortsette. Bemerk: Under fylling av settet, skrus alle luft- og dråpealarmer av. Koble pasienten til apparatet. Besvar spørsmålene om tidligere brukt behandling skal brukes enten med u eller d (spørsmålet kan deaktiveres via serviceprogrammet). Om du velger u, pumpen går til hovedmenyen. Om du velger d uten dråpesensor tilkoblet, må du først legge inn et totalvolum og bekrefte med k. Bemerk: Av sikkerhetshensyn, anbefales det å bruke dråpesensorer spesielt i forbindelse med svært lave infusjonshastigheter. Tast inn infusjonshastigheten (=rate): Trykk l log tast inn hastigheten (rate) med q. Trykk s for å starte infusjon. Piler som beveger seg på displayet og grønt betjeningslys over displayet angir pågående infusjon. Bemerk: Stopp pågående infusjon når som helst ved å trykke s. Pumpen kan skrus av når som helst ved å trykke o i 3 sekunder. 11

12 BETJENING Kapittel Start av infusjon med forskjellige forhold mellom hastighet, totalvolum og tid Infusomat Space gjør det mulig å legge inn volum- og tidsgrense i tillegg til infusjonshastighet. Når to av disse parametrene legges inn, vil den tredje beregnes av pumpen. Hvis volum og/eller tid er forhåndsvalgt, plasseres et piltegn foran et av disse parametrene i hovedmenyen. Dette kalles målet. Når pumpen er i bruk, vises dette målsymbolet i displayet ved siden av pilene i bevegelse. Dette betyr at pumpen er programmert, enten med volum- eller tidsgrense. Piltegnet, som vises i hovedmenyen, henspeiler på den valgte parameteren for applikasjonen (totalvolum eller tid). Når hastigheten endres, justeres ikke såkalt målparameter i henhold til den nye hastigheten, men til parameteren uten piltegnet foran. Etter at infusjonen har startet, vises resterende totalvolum og tid i hovedmenyen og displayet (verdiene telles ned). 1.)Still inn totalvolum og tid => Infusjonshastigheten vil bli beregnet og vises nederst i displayet. Mål: volum. Velg totalvolum med t og trykk l. Still inn totalvolum med q og trykk k. Velg tid med t og trykk l. Still inn tid med q og trykk k. Kontrollér sannsynligheten for beregnet hastighet. Fortsett med tilsvarende fremgangsmåte for beregning av 2.) og 3.). 2.) Infusjon med volumgrense Still inn hastighet og totalvolum: Infusjonstiden vil bli beregnet og vises nederst i displayet. Mål: Totalvolum 3.) Infusjon med tidsgrense Still inn hastighet og tid: Infusjonsvolumet vil bli beregnet og vises nederst i displayet. Mål: Tid 12 For å endre innlagte verdier av totalvolum og tid (hastighet, totalvolum og tid eksisterer allerede ved endringstidspunktet): a) Målsymbolet plasseres foran totalvolum: Endring av totalvolum => Justering av tiden. Gammelt og nytt mål: totalvolum Endring av tiden => Justering av hastigheten. Gammelt og nytt mål: totalvolum b) Mål symbolet plasseres foran tiden: Endring av tiden => Justering av totalvolum. Gammelt og nytt mål: tiden

13 BETJENING Kapittel 1 Endring av totalvolum => Justering av tiden. Nytt mål: totalvolum Bemerk: Endring totalvolum/tid er kun mulig når pumpen er stoppet. 1.3 Administrering av bolus Det er tre måter å administrere en bolus på: 1.)Manuell bolus: Trykk nb. Trykk deretter k og hold tasten inne. Væske administreres så lenge tasten holdes inne. Infundert bolusvolum vises i displayet. Maksimalt bolusvolum er begrenset til 10 sekunder. 2.)Bolus med forhåndsvalgt volum: Trykk nb. Trykk deretter l og still inn bolusgrense ved å bruke q. Trykk nb for å bekrefte og start bolus. 3.)Bolus med hastighetsberegning: Trykk nb. Trykk deretter l og still inn bolusgrense ved å bruke q. Trykk k for å bekrefte bolusgrensen. Still inn tiden som bolus skal gis med q Beregnet bolushastighet vises øverst i displayet. Trykk nb for å bekrefte og start bolus. Du kan benytte serviceprogrammet for å legge inn en standard og en maksimal bolushastighet. Etter at ny behandling er startet, vil appratet uansett gå tilbake til standardinnstilt hastighet selv om bolushastigheten ble endret manuelt på forhånd. Bemerk: Dersom bolusgrensen ikke legges inn etter å ha trykket nb, vil displayet automatisk gå tilbake til kjøreinnstilling. Advarsel: Unngå overdosering! Gitt en bolushastighet på 1200 ml/time, betyr dette at 1 ml vil være infundert i løpet av 3 sekunder. For når som helst å avbryte bolusinfusjonen trykk c. 1.4 Endring av infusjonssett og start av ny behandling Bemerk: Koble alltid fra pasienten før skifte av settet for å unngå feil. La aldri pumpen gå mens settet skiftes. Kontroller og rengjør sikkerhetsklemmen regelmessig. Trykk sf for å stoppe infusjonen. Den grønne lysdioden slukkes. Steng rulleklemmen og avbryt pasienttilkoblingen. Trykk x og åpne pumpedøren med u. Press ned utløserknappen (grønn knapp press ), fjern settet og bytt til nytt sett. Bemerk: Om døren til pumpen av ukjent årsak ikke kan åpnes, er det en hendel på innsiden av dekslet til batterirommet. Benytt denne hendelen til å fjerne dekslet over pumpens nødåpning. Plasser hendelen i åpningen og vri den med klokken inntil pumpedøren åpnes. 13

14 BETJENING Kapittel 1 Steng pumpedøren, bekreft innsatt slangen med k og åpne rulleklemmen. Om nødvendig, fyll opp settet med u. Trykk så d for å fortsette. Koble til pasienten og kontroller parametrene med t. Start infusjonen ved å trykke sf. Bemerk: Ny behandling kan startes når som helst dersom infusjonen stoppes. Trykk c (gjentatte ganger) når pumpen står i hovedmeny, statusmeny eller meny for alternativer og fortsett å følge instruksjonene som beskrevet Stopp av infusjonen Trykk sf for å stoppe infusjonen. Den grønne lysdioden slukkes. Steng rulleklemmen og koble fra pasienten.. Trykk x Svar på spørsmål om pumpens dør skal åpnes med u. Press den grønne åpnemekanismen ned. Fjern slangen og steng pumpedøren. Hold o inne i 3 sekunder for å slå av pumpen. 1.6 Standby-innstilling I tilfeller av lengre stans i infusjonen, har brukeren muligheten til å bevare de innstilte verdiene. Trykk sf for å stoppe infusjonen. Trykk deretter o i mindre enn 3 sekunder. Bekreft at pumpen skal slås over til standby ved å trykke u. Standardinnstillingen for standby vises i displayet. Aksepter standardinnstillingen med k eller endre den med q (0-24 timer) og bekreft deretter med k. => Når pumpen står i standby-innstilling viser displayet gjenværende tid for denne innstillingen. Gå ut av standbyinnstillingen ved å trykke k. 14

15 TILLEGGSFUNKSJONER Kapittel 2 TILLEGGSFUNKSJONER 2.1 Forespørsel om pumpens status ved pågående infusjon Trykk c for å skifte mellom kjøreinnstilling og hovedmenyen mens pumpen administrerer. Naviger gjennom menyen med t for å kontrollere parametrene. Det er også mulig å foreta endring i statusmenyen, menyen for alternativer, velg Status eller Alternativ i hovedmenyen, åpne menyen med l og bla gjennom menyen med t. 2.2 Hastighet, totalvolum og endring av tid uten avbrudd i infusjonen og nullstilling av data i status menyen Endring av hastighet (=rate): Trykk l for å åpne menyen for hastighet mens pumpen står i kjøreinnstilling. Still inn nye verdier med q og bekreft med k. Det samme gjelder for online-endringer av totalvolum og tid. Nullstilling av data i statusmenyen: Parametrene infundert volum (=gitt volum) og medgått tid (brukt tid) kan nullstilles mens administreringen pågår eller er avbrutt. Velg Status i hovedmenyen med t og trykk l. Marker infundert volum (i ml) eller medgått tid (i timer:minutter) med t og åpne parametrene med l. Nullstill verdien med u. For å nullstille både totalvolum og tataltid, start en ny behandling. En annen måte å nullstille parametrene på når pumpen står i Hovedmenyen: Trykk c besvar spørsmålet om siste behandling skal brukel med u og nullstill verdiene med u Innsatt settype vises i menydisplayet under Sett og kan ikke endres etter bekreftelse ved begynnelsen av infusjonen. Gjenværende batterikapasitet vises i timer og minutter i menyen under Batteri Kap. og programvare i bruk vises i menyen under "Status". 15

16 OPSJONER Kapittel 3 OPSJONER Funksjonen for opsjoner kan velges og endres mens pumpen går eller er stanset. For å redigere et menyvalg velg Opsjoner i hovedmenyen og trykk l. Velg deretter ønsket funksjon med t og følg bruksanvisningen. 3.1 Okklusjonstrykk Jo høyere det innstilte trykknivået er, jo høyere må trykket stige for å utløse en okklusjonstrykkalarm. Velg menyen for Opsjoner ved å trykke l. Velg mellom ni trykknivåer (1=lavt nivå, 9=høyt nivå) ved å trykke l eller r og bekreft med k. 3.2 Bolushastighet Åpne boluhastighet i menyen for Opsjoner med l. Endre bolushastighet med q og bekreft innstilling med k. Bemerk: Innstill bolushastighet i henhold til behandlingskrav. Pass på å ikke overdosere! Med en gitt bolushastighet på 1200 ml/t, nås f.eks ml på et sekund. 3.3 KVO-Modus Pumpen kan fortsette infusjonen med en forhåndsvalgt KVO-hastighet når et forhåndsvalgt totalvolum/tid er passert (se "Tekniske data"). Varighet av KVOleveringen er definert i serviceprogrammet. Åpne KVO-modus i Valgmenyen med l. Besvar Ja/Nei spørsmålet med u for å aktivere KVO-modus. 3.4 Kontrast / Displaylys / Tastaturlys Kontrastlys, displaylys og tastaturlys kan justeres individuelt etter lysforholdene. Åpne kontrast, displaylys og tastaturlys i menyen for alternativer ved å trykke l. Velg mellom 9 kontrast- og displaylysnivåer med l eller r og bekreft med k. 16

17 OPSJONER Kapittel Alarmvolum Velg mellom 9 forskjellige nivåer av alarmvolum. Åpne alarmvolum i menyen for Opsjoner med l. Still inn volumet med l eller r og bekreft med k. 3.6 Dato / Tid Åpne dato/tid i valgmenyen med l. Endre dato og tid med q og bekreft innstillingen med k. 3.7 Makroinnstilling Infusjonshastigheten vises i storformat på displayet når makroinnstillingen er aktivert og pumpen doserer. Åpne makroinnstillingen i menyen for Opsjoner med l. Besvar Ja/Nei-spørsmål ved å trykke u for å aktivere makroinnstillingen. For rask aktivering av makroinnstilling: Trykk r og hold tasten nede mens pumpen doserer, inntil skriftstørrelsen endres. 17

18 ALARM Kapittel 4 ALARM Infusomat Space er utstyrt med lyd- og optisk alarmsignal. Alarmtype Utstyrsalarm Lydsignal Synlig signal Rødt lys Gult lys Tekst ja blinker av utstyrsalarm og alarmkode (se serviceprogram) ja blinker av se alarmbeskrivelse Driftsalarm Forhåndsalarm Påminnelsesalarm ja av blinker se alarmbeskrivelse ja av blinker se alarmbeskrivelse Alarmtips ja av av se alarmbeskrivelse Tilkalling av personell ja ja (de-)activate via service program ja nei Bekreftelse Trykk og hold O nede til pumpen slås av etter få sekunder. Trykk k for å bekrefte lydalarmen, alarmtekst og tilkalling av personell. Det røde lyset vises inntil infusjonen igjen startes. Trykk k for å dempe alarmen og slå av tilkalling av personell. Optisk alarm fortsetter til sprøyten er tom. Trykk k for å dempe alarmen, slå av tilkalling av personell og fjerne alarmteksten. Tipsene forsvinner uten bekreftelse. 4.1 Forhåndsalarm og driftsalarmer Forhåndsalarmer: Forhåndsalarmer oppstår få minutter før driftsalarmer (avhengig av serviceprogram). Under forhåndsalarmen gis et lydsignal, et gult lys blinker og tilkalling av personell aktiveres (valgfritt). Beskjeden på displayet varierer med årsak til alarmen. Signaltonen og tilkalling av personell skrus av med K. Displayet og lyset forblir i forhåndsalarmstatus til driftsalarmen slås av. Forhåndsalarmer fører ikke til avbrytelse av infusjonen. Display-beskjed Sprøyten er snart tom Totalvolum nær slutt Tid nær ute KVO aktiv Årsak til forhåndsalarm Veldig lite væske igjen i sprøyten. Forhåndsvalgt volum nesten ferdig infundert. Forhåndsvalgt tid nesten over. Totalvolum/tid er nådd og pumpen fortsetter infusjonen med KVO-hastighet. 18

19 ALARM Kapittel 4 En stoppeklokke på displayet viser gjenværende tid (avhengig av serviceprogram, fra 3-30 min). Pumpen går deretter over i driftsalarm. Forhåndsalarmene Totalvolum nær slutt (forhåndsvalgt volum) og Tid nesten ute (forhåndsvalgt tid) kan deaktiveres via serviceprogrammet. Driftsalarmer: Doseringen stoppes under driftsalarmen. Et lydsignal gis, et rødt lys blinker og tilkalling av personell aktiveres. Displayet viser Alarm og årsak til driftsalarmen. Lydsignalet og tilkalling av personell skrus av med K. Korrigeringer utføres avhengig av alarm årsak. Display-beskjed Tom sprøyte Totalvolum infundert Tiden ute Batteriet er tomt Høyt trykk KVO over Batterideksel fjernet Standby-tid utgått Årsak til alarm Ingen væske igjen i sprøyten. På grunn av varierende sprøytetoleranse for sprøyter fra andre produsenter, kan det være noe væske igjen i sprøyten. Ny start av infusjonen fører til fullstendig tømming av sprøyten og avstenging via trykksensoren. Skift sprøyte som beskrevet i pkt Forhåndsvalgt volum er infundert. Fortsett behandlingen eller velg ny behandling. Forhåndsvalgt tid er ute. Fortsett behandlingen eller velg ny behandling. Batteripakken er utladet. Koble til strømuttak og/eller skift batteripakken. Batterialarmen vil være på i 3 min. Pumpen vil så automatisk skrus av. Det oppstod en okklusjon i systemet. Det valgte trykknivået ble oversteget. En bolusreduksjon initieres automatisk av pumpen. Kontrollér om sprøyten er tom, slangene er bøyde, IV-tilkoblingen og filter er i orden. Øk okklusjons trykket om dette er nødvendig. På grunn av varierende sprøytetoleranse for sprøyter fra andre produsenter, kan en trykkalarm oppstå på grunn av høy sprøytefriksjon. KVO-tiden er over. Fortsett behandlingen eller velg ny behandling. Batteridekslet er ikke skikkelig påsatt. Når batteridekselet settes på skal man høre et lite klikk. Den valgte standby-tiden er gått ut. Velg ny tid eller fortsett med valgt behandling. 19

20 ALARM Kapittel 4 Batteri ikke innsatt Driver blokkert Kalibrer apparatet Dråpesensor-forbindelsen Kontroller upstream Luftboble" Ingen dråpe "For få dråper" "For mange dråper" "Flow" Det er ikke mulig å bruke pumpen uten batteripakke. Skru av pumpen og sett inn batteripakken som beskrevet i Sammendrag/Infusomat Space. Motoren leverer ikke pga. for høyt trykk i systemet. Koble fra pasienten og sett inn settet på nytt. Pumpens kalibreringsdata er endret (f.eks. etter en oppdatering). Kalibrer apparatet på nytt ved hjelp av serviceprogrammet. Forbindelsen til dråpesensoren er avbrutt mens pumpen infuserer. Kontroller om dråpesensoren er riktig montert på dryppkammeret. Om nødvendig, erstatt dråpesensoren eller forhåndsvelg totalvolum/tid og fortsett behandlingen. Upstream sensor starter en alarm. Kontroller om rulleklemmen er lukket eller infusjonsslangen er bøyd. Luft i systemet. Kontroller slangen for små luftbobler og koble om nødvendig fra pasienten for å gjenta oppfylling. Dråpesensoren oppdager ingen drypp. Infusjonsbeholderen er tom, rulleklemmen er lukket, dråpesensoren er ikke slått på, kontroller slangen for obstruksjoner eller kondensering på dryppkammeret (fjernes ved å riste det). Antall dråper er lavere enn forhåndsinnstillingen. Negativt trykk i glass-infusjonsbeholderen kan utlignes ved å åpne ventilen i dråpekammeret. Kontroller om beholderen er tom, om rulleklemmen er fullstendig åpnet og om slangen er bøyd. Antall dråper er høyere enn forhåndsinnstilte hastighet. Kontroller slangen for skade og forsikre om at slangen er korrekt innsatt. Dråpekammeret er fullt eller det er lekkasje i systemet. Undersøk settet for skade og kontroller drypp kammeret. 20

21 ALARM Kapittel 4 Data nullstilt Behandling og pumpeinnstillinger kunne ikke gjenopprettes. Legg inn behandling og pumpeinnstillinger på nytt. "Siste behandling nullstilt" Behandlingsdata kunne ikke gjenopprettes. Legg inn behandling på nytt. Det røde lyset slukkes ikke før administrasjonen startes igjen, eventuelt at pumpen er blitt slått av. 4.2 Påminnelsesalarm Påminnelsesalarm oppstår kun i to tilfeller: 1. Settet er tilkoblet, pumpen infuserer ikke, ingen verdi er endret og apparatet er ikke i drift på to minutter. Et lydsignal gis, det gule lyset blinker og tilkalling av personell aktiveres. a) Displayet viser Påminnelsesalarm! b) Displayet viser Konfig. ikke ferdig! Bekreft alarm med K og fortsett å stille inn behandling/oppstart. 2. Endring av verdi ble startet men ikke ferdigstilt og bekreftet. Dette kan også skje ved manglende engangsutstyr. Et lydsignal gis, displayet viser Ikke-akseptert verdi, det gule lyset blinker og tilkalling av personell aktiveres. Bekreft alarm med K og fortsett med å stille inn behandling. 4.3 Alarmtips Hvis uakseptable verdier legges inn vil passende tips vises i displayet (f.eks. Advarsel! Hastighet utenfor område, Parameteren kan ikke endres ). Disse tipsene forsvinner etter noen få sekunder og behøver ingen form for bekreftelse. 21

22 BATTERIDRIFT Kapittel 5 BATTERIDRIFT Infusomat Space er utstyrt med det nyeste NiMH-batteriet. Det har en driftstid på 8 timer ved 25 ml/t som nytt. For optimal kapasitet av batteriet, er apparatet utstyrt med beskyttelse mot overladning og fullstendig uttømming. Batteripakken lades ved at apparatet kobles til strømnettet. Ved frakobling fra strømnettet eller ved strømsvikt vil pumpen automatisk slå seg over på batteristrøm. Bemerk: Koble alltid pumpen fra pasienten og skru av apparatet før batteriskift. Indikatoren for batteristatus er et display som viser lavt, medium, høyt. For ytterligere informasjon om batterikapasitet (driftstid i timer og minutter), vennligst se under Batterikap. i statusmenyen til Infusomat Space. Viktig informasjon for selv-test av batteriet: Dersom batterisymbolet blinker under drift tilkoblet strømnettet, er enten batteriet utladet eller har redusert kapasitet. I slike tilfeller bør pumpen ikke kobles fra strømnettet. Dersom det er behov for å koble pumpen fra strømnettet på grunn av nødsituasjoner, må brukeren kontrollere om batterikapasiteten som vises i displayet er tilstrekkelig for tilsiktet bruk. Når batterisymbolet blinker vedvarende (> 1 time), må batteriet kontrolleres av en tekniker og erstattes hvis nødvendig. Retningslinjer for optimalt batteribruk: Batteriets levetid kan variere på grunn av varierende temperaturer varierende belastning (f.eks.hyppige boli) Batteriets levetid kan forlenges om batteriet lades og utlades regelmessig. Derfor må pumpen benyttes i batteriinnstilling inntil batterialarmen høres. Deretter må pumpen kobles til strømnettet i minst 6 timer eller batteriet må skiftes ut med et annet. Videre: Hvis mulig, ikke lad opp et batteri med mindre det har vært fullstendig utladet. Dersom et batteri som ikke er fullstendig utladet, lades flere ganger, vil batteriets kapasitet reduseres. Den opprinnelige kapasiteten kan nås igjen hvis batteriet lades fullstendig ut og så lades opp igjen. Ved normale temperaturforhold kan et batteri lades og utlades gjennomsnittlig 500 ganger før levetiden reduseres. Når pumpen ikke er knyttet til strømnettet utlades batteriet sakte av seg selv. Dette kan skje selv om pumpen ikke er i bruk.den opprinnelige kapasiteten vil kun oppnås etter flere lade- og utladningssykluser. Kun dersom pumpen drives kontinuerlig med et fullt oppladet batteri ved romtemperatur vil batteriets driftstid kunne utnyttes optimalt. Pumpens display for batteriets driftstid viser omtrentlig verdi basert på aktuell infusjonshastighet. Dersom batteriet blir eldre, kan det avvike fra driftstiden som er mulig å oppnå. Advarsel: Batterier kan eksplodere eller lekke når de åpnes eller brennes. Følg retningslinjer for spesialavfall. 22

Perfusor Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 688A xxxx

Perfusor Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 688A xxxx Perfusor Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 688A xxxx INNHOLD INNHOLD Perfusor Space er ifølge IEC/EN 60601-1 resp. IEC/EN 60601-2-24 en transportabel sprøytepumpe til administrering

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning FORMÅL OG OMFANG Gir en forenklet innføring i bruk av CADD Legacy - PCA smertepumpe modell 6300. For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142 Telefonknapper Telefondisplay Funksjonsbeskrivelse av knapper for standard håndsett D5130 FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer