Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B"

Transkript

1 Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B

2 INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8 Kapittel 1 Betjening Start av infusjon Start av infusjon med forskjellige forhold mellom... hastighet, totalvolum og tid Administrering av bolus Endring av infusjonssett og start av ny behandling Stopp av infusjon Standby-innstilling...14 Kapittel 2 Tilleggsfunksjoner Forespørsel om status ved pågående infusjon Hastighet, totalvolum og endring av innstilt tid uten avbrutt infusjon og nullstilling av data fra statusmenyen...15 Kapittel 3 Opsjoner Okklusjonstrykk Bolushastighet KVO-Modus Kontrast/Displaylys/Tastaturlys Alarmvolum Dato / Tid Makroinnstilling...17 Kapittel 4 Alarmer Forhåndsalarm og driftsalarm Påminnelsesalarm Alarmtips...21 Kapittel 5 Batteridrift...22 Kapittel 6 Oppstartsgrafer og Trompetkurver...23 Kapittel 7 Tekniske opplysninger...24 Kapittel 8 Garanti / TSC* / Service / Rengjøring / Avfall...26 Kapittel 9 Bruksanvisning for tilleggsutstyr...28 Bestilling...32 Infusomat Space er i følge IEC/EN ref. IEC/EN en volumetrisk infusjonspumpe for infusjon av små og store volum med stor nøyaktighet og egnet til intravenøs bruk, til blodoverføringer og for enteral ernæring. Den medisinske ekspertise må avgjøre om utstyret er tilpasset ønsket bruk.. Avgjørelsen må tas på grunnlag av garanterte egenskaper og tekniske data. For mer detaljet informasjon vennligst se Bruksanvisningen. 2

3 SAMMENDRAG/INFUSOMAT SPACE SAMMENDRAG/INFUSOMAT SPACE Piler: opp og ned Bla gjennom forskjellige menyer, endre innstillinger av tall mellom 0 og 9, svar på Ja/Nei-spørsmål. Piler: venstre og høyre Velg data fra en skala og skift mellom sifre når tallene tastes inn. Velg en spesiell funksjon med venstre piltast mens pumpen går eller står. q Gult lys: Forhåndsalarm, påminnelsesalarm. Grønt/rødt lys: Infusjon pågår/ alarm for apparatfeil, driftsalarm. Blått lys: Tilkobling til SpaceControl. Trykk for å nullstille enkeltverdier og for å gå tilbake til forrige skjermbilde/nivå for meny. c Trykk for å starte administrering av bolus. nb Driverhode med gripere for å holde sprøytestemplet. Trykk for å slå pumpen på/av. o k Åpne ulike funksjoner og bekreft verdier/ innstillinger/alarmer. m Trykk for å koble pumpen til SpaceControl og tildele en strekkode etter skanning. Sf Trykk for å starte/ stoppe infusjonen. Deksel til batterirommet Koble alltid pumpen fra pasienten og skru av apparatet før skifte av batteri. For å fjerne batteridekslet, trykk inn knappen under batterirommet med en spiss penn og dra dekslet ut fra apparatet. Trekk i den grønne låsemekanismen på baksiden av batteriet og ta ut batteripakningen om den skal byttes. På innsiden av dekslet til batterirommet er det festet en hendel for å åpne døren til pumpen i nødstilfelle (for nærmere infrmasjon se 1.4). Port for dråpe sensor 3 Stikkontakt P3 for SpaceControl Stikkontakt P2 for strømtilførsel, SpaceStation, tilkoblingskabel (12V), kombikabel og andre kabler for tilbehør (tilkalling av personell, service).

4 SAMMENDRAG/INFUSOMAT SPACE Trykk sensor Luft sensor Utløser-knapp Signal lampe Peristaltikk Sikkerhetsklemme Upstreamsensor Montering av stativfeste Plasser stativfeste oppå bakre del av pumpen og skyv stativfestet fremover inntil låsemekanismen klikker. For å fjerne stativfestet, trykk håndtaket til stativfestet ned og dra tilbake. Transport Maksimalt tre pumper (Infusomat Space eller Infusomat Space) og en SpaceControl kan kobles sammen. Unngå ytre mekanisk påvirkning. Sammenlåsing av apparater Plasser en pumpe oppå bakre ende av en annen pumpe og skyv den nedre pumpen bakover inntil låsen klikker og de grønne knappene står på linje. For å koble fra hverandre: Trykk inn grønn låseknapp på øverste pumpe og skyv nedre pumpe fremover. Montering på stativ Skyv åpningen av stativfestet mot vertikalt stativ og skru låsen hardt til. Skru opp for å løsne. For montering på horisontalt stativ: Skyv spaken ned og roter en av veiene til spaken klikker inn i sporet. Advarsel: Ikke len mot pumpen når pumpen er montert på stativet! 4

5 PASIENTENS SIKKERHET w Les Bruksanvisningen før bruk. Kun til bruk under regelmessig overvåking av spesielt opplært personale. PASIENTENS SIKKERHET Betjening Opplæring i bruk av Infusomat Space skal utføres av salgspersonell fra B. Braun eller andre autoriserte personer. Etter hver oppdatering av dataprogrammet, bør brukeren oppdatere seg på endringer av appratet og tilleggsutstyr beskrevet i Bruksanvisningen. Plasser Merkelapp med kortfattet bruksanvisning på toppen av pumpen for rask tilgang. Forsikre deg om at enheten er sikkert plassert og festet. Pumpen må plasseres på et stabilt underlag når den brukes i forbindelse med kort stativ. Plasser ikke pumpen over pasienten. Før administrering, kontroller pumpen for skader, manglende deler eller kontaminering, og kontroller lyd og synlige alarmer ved selvtest av systemet. Koble til pasienten først etter at slangen er korrekt tilkoblet og fyllt opp. Koble fra pasient ved skifte av sett for å unngå å gi feil dose. Velg infusjonssett tilpasset ønsket medisinsk bruk. Plasser infusjonsslange slik at den er uten knekk. Anbefalt bytte av engangsutstyr etter 24 timer (ta hensyn til nasjonale hygienekrav). Installering i medisinske rom må følge gjeldene bestemmelser (f.eks. VDE 0100, VDE 0107 eller IEC-publikasjoner). Ta hensyn til nasjonale spesifikasjoner og avvik. For å forhindre eksplosjon må ikke pumpen brukes i nærvær av brannfarlige anestetika. Kontroller at verdiene som vises i displayet er korrekte før infusjonsen startes. Dersom alarm for tilkalling av personell brukes, anbefales det å sjekke utstyret etter at pumpen er koblet til. Beskytt apparatet og strømtilførsel mot fuktighet. Dersom pumpeutstyret faller ned eller utsettes for slag, må det sjekkes av serviceavdelingen. Det må sjekkes om data som vises er rimelige før videre medisinske avgjørelser tas. Ved mobilt bruk (bruk i hjemmet, under pasienttransport i og utenfor sykehus): Sørg for sikker montering og plassering av pumpeutstyret. Endringer i plassering og kraftig støt kan føre til mindre endringer i utstyrets nøyaktighet. 5

6 PASIENTENS SIKKERHET Det kreves ekstra oppfølging av pasienten ved administrering av livsviktige medisiner. Luftsensoren kan ikke oppdage luft som diffunderer gjennom følgende deler: treveis kraner, infusjonsadaptere og ekstra slanger plassert mellom pumpe og pasient. Andre komponenter Bruk kun trykksikkert og kompatibelt engangsutstyr (minimum 2 bar/ 1500 mm Hg) for å unngå at innstilte data påvirkes noe som vil påvirke pasientens sikkerhet. Der flere infusjonsslanger er koblet til en enkelt vaskulær tilgang, kan muligheten for at de utøver gjensidig påvirkning på hverandre ikke utelukkes. Les de respektive produsenters informasjon vedrørende mulige uforlikeligheter for utstyr og legemidler. Bruk kun kompatible kombinasjoner av utstyr, tilbehør, deler og engangsutstyr med luer lock koblinger. Elektrisk utstyr som er tilkoblet må være i overenskomst med IEC/ENspesifikasjoner (f.eks. IEC/EN for databehandlingsutstyr). Brukeren er ansvarlig for systemkonfigurasjonen dersom tilbehør kobles til. Internasjonal standard IEC/EN må tas i betraktning. Sikkerhetsstandarder Infusomat Space tilfredsstiller alle sikkerhetsstandarder for medisinsk elektrisk utstyr i samsvar med IEC/EN og IEC/EN EMC-grensene (elektromagnetisk forlikelighet) ifølge IEC/EN og IEC/EN er oppfylt. Dersom utstyret brukes i nærheten av annet utstyr som kan forårsake stor grad av interferens (f.eks. HF kirurgisk utstyr, enheter for nukleær spin tomografi, mobiltelefoner etc.), skal anbefalt avstand mellom de forskjellige apparatene opprettholdes. 6

7 MENYSTRUKTUR / SAMMENDRAG MENYSTRUKTUR / SAMMENDRAG Betjening o x sf nb C K Q m På/Av-tast Tast for å åpne døren Start/Stopp-tast Bolus-tast Kanselleringstast OK-tast Tastatur med opp-, ned-, venstre-, høyre-piltast Tilkoblingstast Menystruktur Oppstartsmeny Hovedmeny Statusmeny Meny for alternativer Valg av sett Hastighet Totalvolum Trykk Tid Prime? Totalvolum Total tid Bolushastighet Macro Mode Bruk siste behandling? Tid Infundert volum KVO-Modus Medgått tid Kontrast Sett Display lys Batteri kapasitet Tastatur lys Status Versjon Alarmvolume Opsjoner Dato Pumpen kan standardiseres ved å (de-) aktivere menyenhetene i oppstarts- og opsjonsmenyen, samt i bolusfunksjonen via serviceprogrammet. 7

8 MENYSTRUKTUR / NAVIGASJON MENYSTRUKTUR / NAVIGASJON Innstillinger Forklaringer til Displayet Øverst i displayet er siste behandlingsprofil angitt. Ja/Nei-spørsmål kan besvares ved enten å trykke u for ja eller d for nei. Parametre som kan endres (f.eks.hastighet i ml/t) åpnes med l eller k. Når parametre innstilles, endre sifre/nivåer med l r. Hvit bakgrunn angir eksisterende siffer/nivå. Bruk u eller d for å endre eksisterende innstilling. Hjelpetekst øverst/nederst i displayet viser valgmuligheter for å fortsette (f.eks. bekreft hastighet med k, start infusjonen med sf eller fjern hastigheten ved å trykke c). Vanlig displaytekst under infusjonen: Nettilkobling Batteristatus Innstilling av trykkgrenser og eksisterende trykk Behandlingsprofil Aktivt forhåndsvalg av totalvolum eller tid. Piler i bevegelse angir drift Innstilt hastighet kan endres med l Totalt volum Rest tid Rest volum Enhet for administrering av legemiddel nb er trykket inn mens pumpen administrerer. Start manuell bolus ved f.eks ml/time ved å presse k (se øverst på displayet) eller fortsett med å innstille bolusgrense ved hjelp av l (se nederst på displayet). Denne meldingen vises når man prøver å stille inn et parameter (ved å trykke l) og parameteret ikke kan endres. 8

9 MENYSTRUKTUR / NAVIGASJON Innstillinger Forklaringer til Displayet Still inn trykknivået med l eller r og bekreft med k. Avbryt for å endre trykket ved å bruke c. Forhåndsalarmer viser følgende beskjed i displayet (f.eks. Totalvolum nesten oppbrukt ), et lydsignal gis og lysdioden vil blinke gult. For å bekrefte forhåndsalarm trykk k. I tilfelle en driftsalarm oppstår (f.eks. " Totalvolum infundert ") vil infusjonen stoppe, en lydalarm høres og lysdioden vil blinke rødt. Bekreft alarmen med k. Trykk og hold o tasten i 3 sek. for å slå av pumpen. 9

10 BETJENING Kapittel 1 BETJENING 1.1 Start av infusjon Kontroller at pumpen er sikkert plassert og montert. Kontroller helhet og eventuelle skader på pumpeutsyret. Ikke fest infusjonsbeholder i lavere nivå enn pumpen. Fest spike vertikalt i forhold til infusjonsbeholderen. Fyll nedre del av dråpekammeret til maks. 2/3. Fyll infusjonssettet nedenfra og opp, steng så rulleklemmen. Om appratet er koblet til strøm, vil displayet vise batteristatus, symbol for strøm tilkobling og siste behandling. Trykk o for å skru på apparatet. Legg merke til den automatiske selvtesten: Beskjeden Selvtest aktiv og versjon av programvare vises, to lydsignal gis og alle tre lysdioder (gult, grønt/rødt og blått) blinker en gang. Informasjon om strømtilførsel (nettstrøm eller batteridrift) og valgt trykk vil vises. I tilegg vil type sett innstallert vises i neste bilde (forutsatt at settet allerede er satt inn). Akkumulert luftvolum og maks størrelse på luftbobler vil så indikeres, dette vil igjen trigge luftalarmen i apparatet. Under den aller første oppstarten av apparatet, bes brukeren om å velge språk med t og bekrefte med l. Besvar følgende spørsmål med u for å bekrefte valgt språk. Trykk c for direkte å starte innlegging av alle parametre i behandlingen, eller trykk x og u for å åpne pumpedøren for å fortsette innsetting av slangen. Advarsel: Du kan kun sette inn infusjonssettet når appratet er skrudd på og pumpe elementet (peristaltikken) er satt inn. Det vil ellers være fare for fri flow. Vær oppmerksom på at rulleklemmen skal være lukket før infusjonsslangen settes inn, spesielt ved temperaturer på C. Forlat aldri pumpen under innsetting av infusjonssettet.. Før inn infusjonssettet fra høyre til venstre. Forsikre deg om at settet ikke er bøyd. Før settet først gjennom upstream sensor. Sett så inn i to-hulls feste. 10

11 BETJENING Kapittel 1 I neste steg, sett inn det hvite feste. Sett inn anti freeflowklemmen (se rød pil) i åpningen i det gønne feltet, i den retningen klemmen indikerer. Åpnemekanismen låser seg (kalt Utløserknapp) og sikkerhetsklemmen stenger settet, (blinkende gul varseltrekant slås av). Steng pumpedøren. Velg så det innsatte settet med t og bekreft med l. Åpne rulleklemmen. Advarsel: Om feil slange er valgt, kan feil oppstå under tilførsel av totalvolum og grensene for alarmen endres. Trykk u om oppfyllingsfunksjonen er i stand til å fylle opp infusjonssettet med vist hastighet. Stopp oppfylling med k. Gjenta prosedyren inntil settet er fullstendig fyllt opp. Trykk så d for å fortsette. Bemerk: Under fylling av settet, skrus alle luft- og dråpealarmer av. Koble pasienten til apparatet. Besvar spørsmålene om tidligere brukt behandling skal brukes enten med u eller d (spørsmålet kan deaktiveres via serviceprogrammet). Om du velger u, pumpen går til hovedmenyen. Om du velger d uten dråpesensor tilkoblet, må du først legge inn et totalvolum og bekrefte med k. Bemerk: Av sikkerhetshensyn, anbefales det å bruke dråpesensorer spesielt i forbindelse med svært lave infusjonshastigheter. Tast inn infusjonshastigheten (=rate): Trykk l log tast inn hastigheten (rate) med q. Trykk s for å starte infusjon. Piler som beveger seg på displayet og grønt betjeningslys over displayet angir pågående infusjon. Bemerk: Stopp pågående infusjon når som helst ved å trykke s. Pumpen kan skrus av når som helst ved å trykke o i 3 sekunder. 11

12 BETJENING Kapittel Start av infusjon med forskjellige forhold mellom hastighet, totalvolum og tid Infusomat Space gjør det mulig å legge inn volum- og tidsgrense i tillegg til infusjonshastighet. Når to av disse parametrene legges inn, vil den tredje beregnes av pumpen. Hvis volum og/eller tid er forhåndsvalgt, plasseres et piltegn foran et av disse parametrene i hovedmenyen. Dette kalles målet. Når pumpen er i bruk, vises dette målsymbolet i displayet ved siden av pilene i bevegelse. Dette betyr at pumpen er programmert, enten med volum- eller tidsgrense. Piltegnet, som vises i hovedmenyen, henspeiler på den valgte parameteren for applikasjonen (totalvolum eller tid). Når hastigheten endres, justeres ikke såkalt målparameter i henhold til den nye hastigheten, men til parameteren uten piltegnet foran. Etter at infusjonen har startet, vises resterende totalvolum og tid i hovedmenyen og displayet (verdiene telles ned). 1.)Still inn totalvolum og tid => Infusjonshastigheten vil bli beregnet og vises nederst i displayet. Mål: volum. Velg totalvolum med t og trykk l. Still inn totalvolum med q og trykk k. Velg tid med t og trykk l. Still inn tid med q og trykk k. Kontrollér sannsynligheten for beregnet hastighet. Fortsett med tilsvarende fremgangsmåte for beregning av 2.) og 3.). 2.) Infusjon med volumgrense Still inn hastighet og totalvolum: Infusjonstiden vil bli beregnet og vises nederst i displayet. Mål: Totalvolum 3.) Infusjon med tidsgrense Still inn hastighet og tid: Infusjonsvolumet vil bli beregnet og vises nederst i displayet. Mål: Tid 12 For å endre innlagte verdier av totalvolum og tid (hastighet, totalvolum og tid eksisterer allerede ved endringstidspunktet): a) Målsymbolet plasseres foran totalvolum: Endring av totalvolum => Justering av tiden. Gammelt og nytt mål: totalvolum Endring av tiden => Justering av hastigheten. Gammelt og nytt mål: totalvolum b) Mål symbolet plasseres foran tiden: Endring av tiden => Justering av totalvolum. Gammelt og nytt mål: tiden

13 BETJENING Kapittel 1 Endring av totalvolum => Justering av tiden. Nytt mål: totalvolum Bemerk: Endring totalvolum/tid er kun mulig når pumpen er stoppet. 1.3 Administrering av bolus Det er tre måter å administrere en bolus på: 1.)Manuell bolus: Trykk nb. Trykk deretter k og hold tasten inne. Væske administreres så lenge tasten holdes inne. Infundert bolusvolum vises i displayet. Maksimalt bolusvolum er begrenset til 10 sekunder. 2.)Bolus med forhåndsvalgt volum: Trykk nb. Trykk deretter l og still inn bolusgrense ved å bruke q. Trykk nb for å bekrefte og start bolus. 3.)Bolus med hastighetsberegning: Trykk nb. Trykk deretter l og still inn bolusgrense ved å bruke q. Trykk k for å bekrefte bolusgrensen. Still inn tiden som bolus skal gis med q Beregnet bolushastighet vises øverst i displayet. Trykk nb for å bekrefte og start bolus. Du kan benytte serviceprogrammet for å legge inn en standard og en maksimal bolushastighet. Etter at ny behandling er startet, vil appratet uansett gå tilbake til standardinnstilt hastighet selv om bolushastigheten ble endret manuelt på forhånd. Bemerk: Dersom bolusgrensen ikke legges inn etter å ha trykket nb, vil displayet automatisk gå tilbake til kjøreinnstilling. Advarsel: Unngå overdosering! Gitt en bolushastighet på 1200 ml/time, betyr dette at 1 ml vil være infundert i løpet av 3 sekunder. For når som helst å avbryte bolusinfusjonen trykk c. 1.4 Endring av infusjonssett og start av ny behandling Bemerk: Koble alltid fra pasienten før skifte av settet for å unngå feil. La aldri pumpen gå mens settet skiftes. Kontroller og rengjør sikkerhetsklemmen regelmessig. Trykk sf for å stoppe infusjonen. Den grønne lysdioden slukkes. Steng rulleklemmen og avbryt pasienttilkoblingen. Trykk x og åpne pumpedøren med u. Press ned utløserknappen (grønn knapp press ), fjern settet og bytt til nytt sett. Bemerk: Om døren til pumpen av ukjent årsak ikke kan åpnes, er det en hendel på innsiden av dekslet til batterirommet. Benytt denne hendelen til å fjerne dekslet over pumpens nødåpning. Plasser hendelen i åpningen og vri den med klokken inntil pumpedøren åpnes. 13

14 BETJENING Kapittel 1 Steng pumpedøren, bekreft innsatt slangen med k og åpne rulleklemmen. Om nødvendig, fyll opp settet med u. Trykk så d for å fortsette. Koble til pasienten og kontroller parametrene med t. Start infusjonen ved å trykke sf. Bemerk: Ny behandling kan startes når som helst dersom infusjonen stoppes. Trykk c (gjentatte ganger) når pumpen står i hovedmeny, statusmeny eller meny for alternativer og fortsett å følge instruksjonene som beskrevet Stopp av infusjonen Trykk sf for å stoppe infusjonen. Den grønne lysdioden slukkes. Steng rulleklemmen og koble fra pasienten.. Trykk x Svar på spørsmål om pumpens dør skal åpnes med u. Press den grønne åpnemekanismen ned. Fjern slangen og steng pumpedøren. Hold o inne i 3 sekunder for å slå av pumpen. 1.6 Standby-innstilling I tilfeller av lengre stans i infusjonen, har brukeren muligheten til å bevare de innstilte verdiene. Trykk sf for å stoppe infusjonen. Trykk deretter o i mindre enn 3 sekunder. Bekreft at pumpen skal slås over til standby ved å trykke u. Standardinnstillingen for standby vises i displayet. Aksepter standardinnstillingen med k eller endre den med q (0-24 timer) og bekreft deretter med k. => Når pumpen står i standby-innstilling viser displayet gjenværende tid for denne innstillingen. Gå ut av standbyinnstillingen ved å trykke k. 14

15 TILLEGGSFUNKSJONER Kapittel 2 TILLEGGSFUNKSJONER 2.1 Forespørsel om pumpens status ved pågående infusjon Trykk c for å skifte mellom kjøreinnstilling og hovedmenyen mens pumpen administrerer. Naviger gjennom menyen med t for å kontrollere parametrene. Det er også mulig å foreta endring i statusmenyen, menyen for alternativer, velg Status eller Alternativ i hovedmenyen, åpne menyen med l og bla gjennom menyen med t. 2.2 Hastighet, totalvolum og endring av tid uten avbrudd i infusjonen og nullstilling av data i status menyen Endring av hastighet (=rate): Trykk l for å åpne menyen for hastighet mens pumpen står i kjøreinnstilling. Still inn nye verdier med q og bekreft med k. Det samme gjelder for online-endringer av totalvolum og tid. Nullstilling av data i statusmenyen: Parametrene infundert volum (=gitt volum) og medgått tid (brukt tid) kan nullstilles mens administreringen pågår eller er avbrutt. Velg Status i hovedmenyen med t og trykk l. Marker infundert volum (i ml) eller medgått tid (i timer:minutter) med t og åpne parametrene med l. Nullstill verdien med u. For å nullstille både totalvolum og tataltid, start en ny behandling. En annen måte å nullstille parametrene på når pumpen står i Hovedmenyen: Trykk c besvar spørsmålet om siste behandling skal brukel med u og nullstill verdiene med u Innsatt settype vises i menydisplayet under Sett og kan ikke endres etter bekreftelse ved begynnelsen av infusjonen. Gjenværende batterikapasitet vises i timer og minutter i menyen under Batteri Kap. og programvare i bruk vises i menyen under "Status". 15

16 OPSJONER Kapittel 3 OPSJONER Funksjonen for opsjoner kan velges og endres mens pumpen går eller er stanset. For å redigere et menyvalg velg Opsjoner i hovedmenyen og trykk l. Velg deretter ønsket funksjon med t og følg bruksanvisningen. 3.1 Okklusjonstrykk Jo høyere det innstilte trykknivået er, jo høyere må trykket stige for å utløse en okklusjonstrykkalarm. Velg menyen for Opsjoner ved å trykke l. Velg mellom ni trykknivåer (1=lavt nivå, 9=høyt nivå) ved å trykke l eller r og bekreft med k. 3.2 Bolushastighet Åpne boluhastighet i menyen for Opsjoner med l. Endre bolushastighet med q og bekreft innstilling med k. Bemerk: Innstill bolushastighet i henhold til behandlingskrav. Pass på å ikke overdosere! Med en gitt bolushastighet på 1200 ml/t, nås f.eks ml på et sekund. 3.3 KVO-Modus Pumpen kan fortsette infusjonen med en forhåndsvalgt KVO-hastighet når et forhåndsvalgt totalvolum/tid er passert (se "Tekniske data"). Varighet av KVOleveringen er definert i serviceprogrammet. Åpne KVO-modus i Valgmenyen med l. Besvar Ja/Nei spørsmålet med u for å aktivere KVO-modus. 3.4 Kontrast / Displaylys / Tastaturlys Kontrastlys, displaylys og tastaturlys kan justeres individuelt etter lysforholdene. Åpne kontrast, displaylys og tastaturlys i menyen for alternativer ved å trykke l. Velg mellom 9 kontrast- og displaylysnivåer med l eller r og bekreft med k. 16

17 OPSJONER Kapittel Alarmvolum Velg mellom 9 forskjellige nivåer av alarmvolum. Åpne alarmvolum i menyen for Opsjoner med l. Still inn volumet med l eller r og bekreft med k. 3.6 Dato / Tid Åpne dato/tid i valgmenyen med l. Endre dato og tid med q og bekreft innstillingen med k. 3.7 Makroinnstilling Infusjonshastigheten vises i storformat på displayet når makroinnstillingen er aktivert og pumpen doserer. Åpne makroinnstillingen i menyen for Opsjoner med l. Besvar Ja/Nei-spørsmål ved å trykke u for å aktivere makroinnstillingen. For rask aktivering av makroinnstilling: Trykk r og hold tasten nede mens pumpen doserer, inntil skriftstørrelsen endres. 17

18 ALARM Kapittel 4 ALARM Infusomat Space er utstyrt med lyd- og optisk alarmsignal. Alarmtype Utstyrsalarm Lydsignal Synlig signal Rødt lys Gult lys Tekst ja blinker av utstyrsalarm og alarmkode (se serviceprogram) ja blinker av se alarmbeskrivelse Driftsalarm Forhåndsalarm Påminnelsesalarm ja av blinker se alarmbeskrivelse ja av blinker se alarmbeskrivelse Alarmtips ja av av se alarmbeskrivelse Tilkalling av personell ja ja (de-)activate via service program ja nei Bekreftelse Trykk og hold O nede til pumpen slås av etter få sekunder. Trykk k for å bekrefte lydalarmen, alarmtekst og tilkalling av personell. Det røde lyset vises inntil infusjonen igjen startes. Trykk k for å dempe alarmen og slå av tilkalling av personell. Optisk alarm fortsetter til sprøyten er tom. Trykk k for å dempe alarmen, slå av tilkalling av personell og fjerne alarmteksten. Tipsene forsvinner uten bekreftelse. 4.1 Forhåndsalarm og driftsalarmer Forhåndsalarmer: Forhåndsalarmer oppstår få minutter før driftsalarmer (avhengig av serviceprogram). Under forhåndsalarmen gis et lydsignal, et gult lys blinker og tilkalling av personell aktiveres (valgfritt). Beskjeden på displayet varierer med årsak til alarmen. Signaltonen og tilkalling av personell skrus av med K. Displayet og lyset forblir i forhåndsalarmstatus til driftsalarmen slås av. Forhåndsalarmer fører ikke til avbrytelse av infusjonen. Display-beskjed Sprøyten er snart tom Totalvolum nær slutt Tid nær ute KVO aktiv Årsak til forhåndsalarm Veldig lite væske igjen i sprøyten. Forhåndsvalgt volum nesten ferdig infundert. Forhåndsvalgt tid nesten over. Totalvolum/tid er nådd og pumpen fortsetter infusjonen med KVO-hastighet. 18

19 ALARM Kapittel 4 En stoppeklokke på displayet viser gjenværende tid (avhengig av serviceprogram, fra 3-30 min). Pumpen går deretter over i driftsalarm. Forhåndsalarmene Totalvolum nær slutt (forhåndsvalgt volum) og Tid nesten ute (forhåndsvalgt tid) kan deaktiveres via serviceprogrammet. Driftsalarmer: Doseringen stoppes under driftsalarmen. Et lydsignal gis, et rødt lys blinker og tilkalling av personell aktiveres. Displayet viser Alarm og årsak til driftsalarmen. Lydsignalet og tilkalling av personell skrus av med K. Korrigeringer utføres avhengig av alarm årsak. Display-beskjed Tom sprøyte Totalvolum infundert Tiden ute Batteriet er tomt Høyt trykk KVO over Batterideksel fjernet Standby-tid utgått Årsak til alarm Ingen væske igjen i sprøyten. På grunn av varierende sprøytetoleranse for sprøyter fra andre produsenter, kan det være noe væske igjen i sprøyten. Ny start av infusjonen fører til fullstendig tømming av sprøyten og avstenging via trykksensoren. Skift sprøyte som beskrevet i pkt Forhåndsvalgt volum er infundert. Fortsett behandlingen eller velg ny behandling. Forhåndsvalgt tid er ute. Fortsett behandlingen eller velg ny behandling. Batteripakken er utladet. Koble til strømuttak og/eller skift batteripakken. Batterialarmen vil være på i 3 min. Pumpen vil så automatisk skrus av. Det oppstod en okklusjon i systemet. Det valgte trykknivået ble oversteget. En bolusreduksjon initieres automatisk av pumpen. Kontrollér om sprøyten er tom, slangene er bøyde, IV-tilkoblingen og filter er i orden. Øk okklusjons trykket om dette er nødvendig. På grunn av varierende sprøytetoleranse for sprøyter fra andre produsenter, kan en trykkalarm oppstå på grunn av høy sprøytefriksjon. KVO-tiden er over. Fortsett behandlingen eller velg ny behandling. Batteridekslet er ikke skikkelig påsatt. Når batteridekselet settes på skal man høre et lite klikk. Den valgte standby-tiden er gått ut. Velg ny tid eller fortsett med valgt behandling. 19

20 ALARM Kapittel 4 Batteri ikke innsatt Driver blokkert Kalibrer apparatet Dråpesensor-forbindelsen Kontroller upstream Luftboble" Ingen dråpe "For få dråper" "For mange dråper" "Flow" Det er ikke mulig å bruke pumpen uten batteripakke. Skru av pumpen og sett inn batteripakken som beskrevet i Sammendrag/Infusomat Space. Motoren leverer ikke pga. for høyt trykk i systemet. Koble fra pasienten og sett inn settet på nytt. Pumpens kalibreringsdata er endret (f.eks. etter en oppdatering). Kalibrer apparatet på nytt ved hjelp av serviceprogrammet. Forbindelsen til dråpesensoren er avbrutt mens pumpen infuserer. Kontroller om dråpesensoren er riktig montert på dryppkammeret. Om nødvendig, erstatt dråpesensoren eller forhåndsvelg totalvolum/tid og fortsett behandlingen. Upstream sensor starter en alarm. Kontroller om rulleklemmen er lukket eller infusjonsslangen er bøyd. Luft i systemet. Kontroller slangen for små luftbobler og koble om nødvendig fra pasienten for å gjenta oppfylling. Dråpesensoren oppdager ingen drypp. Infusjonsbeholderen er tom, rulleklemmen er lukket, dråpesensoren er ikke slått på, kontroller slangen for obstruksjoner eller kondensering på dryppkammeret (fjernes ved å riste det). Antall dråper er lavere enn forhåndsinnstillingen. Negativt trykk i glass-infusjonsbeholderen kan utlignes ved å åpne ventilen i dråpekammeret. Kontroller om beholderen er tom, om rulleklemmen er fullstendig åpnet og om slangen er bøyd. Antall dråper er høyere enn forhåndsinnstilte hastighet. Kontroller slangen for skade og forsikre om at slangen er korrekt innsatt. Dråpekammeret er fullt eller det er lekkasje i systemet. Undersøk settet for skade og kontroller drypp kammeret. 20

21 ALARM Kapittel 4 Data nullstilt Behandling og pumpeinnstillinger kunne ikke gjenopprettes. Legg inn behandling og pumpeinnstillinger på nytt. "Siste behandling nullstilt" Behandlingsdata kunne ikke gjenopprettes. Legg inn behandling på nytt. Det røde lyset slukkes ikke før administrasjonen startes igjen, eventuelt at pumpen er blitt slått av. 4.2 Påminnelsesalarm Påminnelsesalarm oppstår kun i to tilfeller: 1. Settet er tilkoblet, pumpen infuserer ikke, ingen verdi er endret og apparatet er ikke i drift på to minutter. Et lydsignal gis, det gule lyset blinker og tilkalling av personell aktiveres. a) Displayet viser Påminnelsesalarm! b) Displayet viser Konfig. ikke ferdig! Bekreft alarm med K og fortsett å stille inn behandling/oppstart. 2. Endring av verdi ble startet men ikke ferdigstilt og bekreftet. Dette kan også skje ved manglende engangsutstyr. Et lydsignal gis, displayet viser Ikke-akseptert verdi, det gule lyset blinker og tilkalling av personell aktiveres. Bekreft alarm med K og fortsett med å stille inn behandling. 4.3 Alarmtips Hvis uakseptable verdier legges inn vil passende tips vises i displayet (f.eks. Advarsel! Hastighet utenfor område, Parameteren kan ikke endres ). Disse tipsene forsvinner etter noen få sekunder og behøver ingen form for bekreftelse. 21

22 BATTERIDRIFT Kapittel 5 BATTERIDRIFT Infusomat Space er utstyrt med det nyeste NiMH-batteriet. Det har en driftstid på 8 timer ved 25 ml/t som nytt. For optimal kapasitet av batteriet, er apparatet utstyrt med beskyttelse mot overladning og fullstendig uttømming. Batteripakken lades ved at apparatet kobles til strømnettet. Ved frakobling fra strømnettet eller ved strømsvikt vil pumpen automatisk slå seg over på batteristrøm. Bemerk: Koble alltid pumpen fra pasienten og skru av apparatet før batteriskift. Indikatoren for batteristatus er et display som viser lavt, medium, høyt. For ytterligere informasjon om batterikapasitet (driftstid i timer og minutter), vennligst se under Batterikap. i statusmenyen til Infusomat Space. Viktig informasjon for selv-test av batteriet: Dersom batterisymbolet blinker under drift tilkoblet strømnettet, er enten batteriet utladet eller har redusert kapasitet. I slike tilfeller bør pumpen ikke kobles fra strømnettet. Dersom det er behov for å koble pumpen fra strømnettet på grunn av nødsituasjoner, må brukeren kontrollere om batterikapasiteten som vises i displayet er tilstrekkelig for tilsiktet bruk. Når batterisymbolet blinker vedvarende (> 1 time), må batteriet kontrolleres av en tekniker og erstattes hvis nødvendig. Retningslinjer for optimalt batteribruk: Batteriets levetid kan variere på grunn av varierende temperaturer varierende belastning (f.eks.hyppige boli) Batteriets levetid kan forlenges om batteriet lades og utlades regelmessig. Derfor må pumpen benyttes i batteriinnstilling inntil batterialarmen høres. Deretter må pumpen kobles til strømnettet i minst 6 timer eller batteriet må skiftes ut med et annet. Videre: Hvis mulig, ikke lad opp et batteri med mindre det har vært fullstendig utladet. Dersom et batteri som ikke er fullstendig utladet, lades flere ganger, vil batteriets kapasitet reduseres. Den opprinnelige kapasiteten kan nås igjen hvis batteriet lades fullstendig ut og så lades opp igjen. Ved normale temperaturforhold kan et batteri lades og utlades gjennomsnittlig 500 ganger før levetiden reduseres. Når pumpen ikke er knyttet til strømnettet utlades batteriet sakte av seg selv. Dette kan skje selv om pumpen ikke er i bruk.den opprinnelige kapasiteten vil kun oppnås etter flere lade- og utladningssykluser. Kun dersom pumpen drives kontinuerlig med et fullt oppladet batteri ved romtemperatur vil batteriets driftstid kunne utnyttes optimalt. Pumpens display for batteriets driftstid viser omtrentlig verdi basert på aktuell infusjonshastighet. Dersom batteriet blir eldre, kan det avvike fra driftstiden som er mulig å oppnå. Advarsel: Batterier kan eksplodere eller lekke når de åpnes eller brennes. Følg retningslinjer for spesialavfall. 22

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Elektronisk totalstasjon Gratulerer med anskaffelse av ny Leica Geosystems totalstasjon. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner (se kapittel

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer