Kompendium i anatomi og fysiologi med læringsutbyttebeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompendium i anatomi og fysiologi med læringsutbyttebeskrivelse"

Transkript

1 Kompendium i anatomi og fysiologi med læringsutbyttebeskrivelse DIGITAL PRØVE

2 Innhold Cellebiologi 7 Cellens oppbygning 9 Metabolisme 12 Cellemembranen og membranproteiner 14 Nerveledning 16 Cellemembranen og membranproteiner 17 Hørselssansen 73 Balanse 74 Øyets anatomi 76 Syn 78 Langsyn og nærsyn 80 Akkomodasjon 81 Cytoplasma og cytoskjelettet 18 Cellekommunikasjon 20 Genetikk og arv 21 DNA - den genetiske koden 22 Proteinsyntesen - fra DNA til protein 23 Celledeling 26 Genetikk og arv 28 Vev og organer 31 Hud 34 Sirkulasjonssystemet 83 Det store og det lille kretsløpet 86 Hjertets grunnleggende anatomi 88 Hjertets elektriske aktivitet 91 Blodårer og lymfekar 92 Sirkulasjonsregulering 96 Regulering av total perifer motstand 98 Blodtrykksregulering og blodtrykksrefleks 100 Nervesystemet 37 Nervesystemets hovedtrekk og hovedoppgaver 40 Nervevev 41 Nerveledning 44 Aksjonspotensialet 46 Synapser 47 Nervesystemets overordnede organisering 48 Hjerneanatomi 50 Ryggmargens anatomi 54 Respirasjonssystemet 101 Respirasjonssystemets oppgaver og anatomi 104 Øvre luftveiers anatomi 105 Nedre luftveier og mediastinum 106 Respirasjonsmuskler og ventilasjon 111 Lungevolumene 114 Gassutveksling 116 Gasstransport og hemoglobinets metningskurve 117 Respirasjonsregulering 120 Reflekser 55 Det autonome nervesystemets oppbygning 58 Det autonome nervesystemets funksjon 61 Nyrene og urinveiene 123 Nyrenes hovedfunksjoner og anatomi 126 Urinveienes hovedfunksjon og anatomi 127 Sansene 63 Perifere reseptorer 66 Signaloverføring 67 Lukt og smak 68 Ørets anatomi 70 Hørsel 72 Nefronet 128 Grunnleggende nyrefysiologi 129 Urinproduksjon 134 Nyrenes endokrine funksjoner 135 Nyrenes regulering av blodtrykk, salt- og væskebalanse 138 Nyrenes rolle i syre-base-reguleringen 140 4

3 Fordøyelsessystemet 143 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi 146 Fordøyelseskanalens anatomi 149 Kjertelorganenes anatomi 152 Bukhinnene og fordøyelsessystemets blodforsyning 154 Fordøyelseskanalens fysiologi 156 Kjertelorganenes fysiologi 158 Immunsystemet 203 Oversikt over hele immunsystemet 205 Det uspesifikke immunforsvaret 206 Betennelsesreaksjonen 208 Det spesifikke immunforsvaret 209 Immunologiske organer og strukturer 212 Immunsystemets reaksjonshastighet 213 Fordøyelsessystemets regulering 162 Opptak av karbohydrater, proteiner og fett 166 Opptak av væske, salt, vitaminer og sporstoffer 170 Stoffomsetningen 172 Temperaturreguleringen 215 Normal kroppstemperatur og varmebalanse 217 Regulering av kroppstemperatur og feber 219 Endokrinologi 175 Hormonsystemets hovedtrekk og hovedoppgaver 178 Hypothalamus 179 Hypofysen 180 Thyreoidea og parathyreoidea 182 Binyrene 183 Endokrine pancreas 184 Insulin og blodsukker 185 Regulering av blodsukkeret 186 Reproduksjon 221 Mannens anatomi 223 Mannens fysiologi 225 Kvinnens anatomi 227 Kvinnens fysiologi 229 Svangerskap og fødsel 233 Fosterets utvikling 234 Fødsel 235 Melkeproduksjon og amming 236 Gonader og kjønnshormoner 188 Veksthormon 189 Negativ feedback 190 Andre hormoner 191 Bevegelsesapparatet 237 Viktige anatomiske begreper 238 Skjelettanatomi 243 Ledd 246 Blodet 193 Blodets oppgaver og bestanddeler 195 Produksjon og utvikling av blodceller 196 ABO- og rhesussystemet 198 Hemostase 200 Muskelanatomi 249 Skjelettmuskelens oppbygning 252 Muskelproteinene 253 Motoriske enheter 254 Muskelfysiologi 255 Muskelkontraksjon 257 5

4 Cellebiologi I dette kapittelet vil du få en introduksjon til cellen og en oversikt over hvordan en celle er bygd opp, og hvilke arbeidsoppgaver de ulike organellene har. Du får også et innblikk i hvordan cellens arvestoff er oppbygd, og hvordan informasjonen derfra brukes i cellen, og overføres til nye generasjoner. Hjelp til å komme i gang? Følg oss på Instagram SykepleiePluss 7

5 Læringsmål Biokjemi Etter gjennomført emne forventes det at studenten: kan nevne hva som menes med: o atom, molekyl, ion o elektroner, protoner, nøytroner o grunnstoff kan nevne hva som menes med en molekylformel og hvordan en molekylformel skrives kan nevne hvordan et ions ladning uttrykkes kan nevne de kjemiske tegnene for følgende grunnstoffer i kroppen: karbon (C), hydrogen (H), oksygen (O), fosfor (P), nitrogen (N), natrium (Na), klor (Cl), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), jern (Fe) kan nevne hvilke av disse grunnstoffene som inngår i næringsstoffer og makromolekyler som karbohydrater, lipider, proteiner og nukleinsyrer kan beskrive inndeling av karbohydrater i monosakkarider, disakkarider og polysakkarider kan beskrive inndeling av lipider i triglyserider, fosfolipider og steroider kan beskrive at proteiner er bygd opp av aminosyrer, og at aminosyrerekkefølgen bestemmer proteinets egenskaper kan beskrive funksjon til enzymer; at de er proteiner som kan katalysere kjemiske prosesser i kroppen kan beskrive oppbygning av DNA (deoksyribonukleinsyre); at det er bygd opp av nukleotider bestående av en fosfatgruppe, en sukkergruppe (deoksyribose), og en nitrogenbase (adenin, guanin, cytosin eller tymin) kan definere syre og base kan forklare ph-begrepet Celler Etter gjennomført emne forventes det at studenten: kan beskrive oppbygning og struktur av cellen, og navngi dens tilhørende celleorganeller kan beskrive følgende celleorganellers funksjon: o mitokondrier o ribosomer o lysosomer o endoplasmatisk retikulum glatt og kornet o golgiapparatet o celleskjelettet o cellekjernen kan beskrive mitokondrienes funksjon; at de er hovedansvarlig for cellens energiomsetning og er cellens kraftverk som frigjør energien i næringsstoffene ved å danne ATP (adenosintrifosfat) kan beskrive strukturen til DNA molekylet; at det er en dobbelt helix-struktur der rekkefølgen av nukleotidene i DNA fungerer som oppskrifter på proteiner i cellen kan beskrive at et gen utgjør et område av DNA med oppskriften på et bestemt protein kan nevne at proteiner produseres på ribosomene ut fra «oppskriftene» i genene kan beskrive trinnene i proteinsyntese med transkripsjon og translasjon: o kan beskrive transkripsjon med dannelse av et mrna-molekyl (messenger-rna) som en «kopi» av et gen og en budbringer for genetisk informasjon fra DNA-molekylet til ribosomene for translasjon til ferdig protein o kan beskrive translasjon på ribosomer hvor baserekkefølgen i mrna- molekylet bestemmer aminosyrerekkefølgen til et protein, hvis egenskaper bestemmes av aminosyrerekkefølgen kan nevne ulike ioner i intracellulærvæske og ekstracellulærvæske: Na +, Cl -, K +, Mg 2+, Ca 2+, H +, HCO 3 - kan nevne at Na + dominerer ekstracellulært (også i plasma), og at K + dominerer intracellulært kan definere begrepet homeostase og forklare homeostatiske mekanismer og deres betydning (eksempler på homeostatiske mekanismer: regulering av temperatur, blodtrykk, ph, blodglukose, blodgasser, blodets osmolaritet osv). kan forklare cellemembranen sin oppbygning og funksjon ut fra følgende momenter: o skiller mellom intracellulær og ekstracellulær væske o består av to lag fosfolipider som gir en hydrofil (vannelskende) utside og hydrofob (vannavvisende) innside o har membranproteiner reseptorer, ionekanaler, enzymer, ionepumper og visse antigener o regulerer transport inn og ut av cellen o kommunikasjon med omgivelsene kan nevne hva som menes med aktiv og passiv transport over cellemembranen kan forklare diffusjon av gasser og andre stoffer i væsker og over membraner kan beskrive hva som menes med osmose kan beskrive hva som menes med osmolaritet kan beskrive hvordan ionekanaler og transportproteiner er med på å regulere passasje av ioner og molekyler gjennom cellemembranen kan beskrive natrium-kalium-pumpen sin funksjon og hvordan den bidrar til å opprettholde membranpotensialet kan beskrive hva som menes med membranpotensialet; at det er en spenningsforskjell mellom utsiden og innsiden av cellemembranen kan beskrive eksocytose og endocytose over cellemembranen og hvilke funksjoner disse aktive transportformene har i cellen kan beskrive at fagocytose er en form for endocytose som noen hvite blodceller benytter for å fjerne mikroorganismer, vevsrester og fremmed materiale kan nevne oppbygning av ATP (adenosintrifosfat); at ATP er satt sammen av én sukkergruppe (ribose), én nitrogenbase (adenin) og tre fosfatgrupper kan beskrive cellens energiomsetning ut fra følgende momenter: o hvilke næringsstoffer cellen kan benytte i energiomsetningen o aerob og anaerob metabolisme o glukosemetabolisme kan beskrive at ved glykolyse (i cytosol) brytes glukose ned til pyruvat/pyrodruesyre og det dannes ATP (2 ATP per glukosemolekyl). ved fravær av oksygen brytes pyruvat/pyrodruesyre videre ned til melkesyre/laktat kan beskrive at ved tilgang til oksygen brytes pyruvat/ pyrodruesyre videre ned i mitokondriene til vann (H2O) og karbondioksid (CO2) og det dannes store mengder ATP (opptil 36 ATP per glukosemolekyl) kan nevne at prosessene som foregår i mitokondriene kalles sitronsyresyklus og oksidativ fosforylering o fettsyremetabolisme aerob prosess som produserer store mengder ATP medfører dannelse av CO2 og H2O o aminosyremetabolisme aerob prosess som under normale forhold ikke er vesentlig for energiproduksjonmedfører dannelse av urea o at cellens metabolisme medfører produksjon av varme o funksjonen til ATP o at ved glukosemangel i cellene må energi skaffes ved økt nedbryting av fettsyrer, som kan overbelaste mitokondriene i lever slik at det dannes ketonlegemer (ketoacidose) 8

6 Cellens oppbygning Cellemembran «Fabrikkgjerdet» Ribosomer «Arbeidere» Cellekjernen «Sjefen» Endoplasmatisk retikulum «Fabrikken» Golgiapparat «Postsentral» Mitokondrier «Kraftverk» Lysosomer «Securitas» Cellekjernen ("Sjefen") Inneholder den genetiske koden, eller "oppskriften", som styrer alle funksjoner i cellen. Arvestoffet kalles oftest bare DNA (deoksyribonukleinsyre). Et DNA-molekyl er 1,5-2 meter langt. Totalt inneholder kjernen 22 kromosompar + 2 kjønnskromosomer. Ribosomer ("Arbeidere") Ribosomer er "arbeidere" som bruker en kopi av "oppskriften" fra kjernen (mrna) til å bygge proteiner ved å sette sammen aminosyrer. Lysosom ("Securitas") Spesielle vesikler som inneholder kraftige fordøyelsesenzymer (hydrolaser) som dreper utslitte organeller og fremmede inntrengere. DIGITAL PRØVE Autofagi: Nedbrytning av cellens egne bestanddeler. Fagocytose: Nedbrytning av fremmede stoffer og skadet vev. Bilde: 9

7 Cellens oppbygning Ru ER ("Fabrikken") Endoplasmatisk retikulum (ER) + ribosomer kalles for ru ER. ER er forbundet med kjernen og har ribosomer bundet til overflaten. Ru ER fungerer som en "fabrikk" hvor ribosomene effektivt kan bygge proteiner etter instruksjon fra kjernen. Ru ER sørger også for at de ferdigproduserte proteinene brettes i riktig form og fasong (viktig for proteinenes funksjon). Glatt ER Glatt ER har i motsetning til ru ER ikke bundet ribosomer i overflaten, og har derfor fått betegnelsen glatt. Høy forekomst av glatt ER i testikler, eggstokker og svettekjertler. Ansvarlig for fettsyntese og syntese av steroider. I muskelceller kalles glatt ER for sarkoplasmatisk retikulum, og er ansvarlig for lagring og regulering av kalsiumkonsentrasjonen i muskelcellen. Golgiapparatet ("Postsentralen") Består av tett i tett med lange og flatklemte vesikler (blærer). Mottar, modifiserer, merker og videretransporterer proteiner som blir produsert i ER. Proteiner kan: 1 Sendes internt i cellen 3 Integreres i cellemembranen DIGITAL PRØVE 2 Sendes ut av cellen Golgiapparatet er også involvert i transport av fett i kroppen. 10

8 Cellens oppbygning Mitokondrier ("Kraftverk") Cellenes energiproduserende "kraftverk". Består av en ytre og en indre membran. Inneholder også eget arvestoff fra mor som er annerledes enn det som finnes i cellekjernen. Ytre rom Indre rom (matriks) Ytre membran Indre membran Produserer energi (ATP) via celleånding, som består av tre deler: 1 Sitronsyresyklusen 2 Elektrontransportkjeden 3 Oksidativ fosforylering I disse prosessene vil næringsstoffer og oksygen omgjøres til karbondioksid, vann og ATP (adenosintrifosfat). 11

9 Metabolisme Metabolisme Metabolisme er en fellesbetegnelse for alle kjemiske prosesser i kroppen der næringsstoffer enten brytes ned (katabolisme), eller brukes til å bygges opp større molekyler (anabolisme). Katabolisme Energifrigjørende prosesser Kjemiske reaksjoner Anabolisme Energikrevende prosesser DIGITAL PRØVE Nedbrytning og forbruk Oppbygging, lagring og vedlikehold Aerob og anaerob metabolisme Aerob metabolisme er energiproduksjon, hovedsakelig som ATP, når O2 er til stede. Anaerob metabolisme er energiproduksjon uten tilstrekkelig tilførsel av O2. Dette medfører mindre effektiv energiproduksjon og opphoping av laktat (melkesyre). Aerob metabolisme av glukose Anaerob metabolisme av glukose Glukose brytes ned til pyrodruesyre. Glukose brytes ned til pyrodruesyre. Oksygen er til stede for celleåndingen, som da består av tre trinn: Det er ikke tilstrekkelig oksygen til stede for sitronsyresyklus. Pyrodruesyre omdannes da direkte til melkesyre, og man får frigjøring av ATP. - Sitronsyresyklus (Krebs' syklus) - Elektrontransportkjeden - Oksidativ fosforylering med frigjøring av ATP Resultat: 1 glukosemolekyl " 38 ATP-molekyler. 12 Resultat: 1 glukosemolekyl " 2 ATP-molekyler.

10 Metabolisme Energikrevende prosess i kroppen ADP ATP Adenosin Fosfat Fosfat Fosfat ADP ATP ATP er kroppens viktigste energibærer Mitokondrie - Bevegelse * Muskelkontraksjon - ATP = Adenosin-tri-fosfat * Bevegelse av flimmerhår - ADP =Adenosin-di-fosfat Adenosintrifosfat (ATP) er kroppens viktigste molekyl for overføring av energi, og kan på mange måter sammenlignes med et batteri * Transport langs motorproteiner - Vekst DIGITAL PRØVE Består av adenosin og tre fosfatgrupper * ATP er nødvendig for vekst og vedlikehold av kroppens vev - Metabolisme - Hvis én fosfatgruppe fjernes, dannes molekylet ADP - Hvis to fosfatgrupper fjernes, dannes molekylet AMP * ATP er nødvendig som energibærer i flere livsviktige kjemiske reaksjoner i kroppen Mellom de to ytterste fosfatgruppene er det såkalte høyenergibindinger - Elektronene i bindingen er i en høyenergitilstand - Dersom bindingen brytes, vil det frigjøres energi ATP brukes i kroppen til f.eks: Varme (70 %) Næringsstoffer + Oksygen Energi 100% Basalmetabolisme ATP (30 %) Bevegelse Energi Kjemiske reaksjoner «på batteri» CO2 + H2O Mitokondrier Bilde av batteri: 2007 Nuno Pinheiro & David Vignoni & David Miller & Johann Ollivier Lapeyre & Kenneth Wimer & Riccardo Iaconelli / KDE / LGPL 3 Bilde: og enkeltelementer bearbeidet fra OpenStax Colleges/ Wikimedia Commons/CC-BY

11 Cellemembranen og membranproteiner Cellemembranen og membranproteiner Cellemembranen består av: Et dobbelt fosfolipidlag (med hydrofilt hode og hydrofobe haler) 2. Kolesterol (gir styrke til membranen) 3. Ulike proteiner: L FOSFO 1. FOSFAT + GLYSEROL - Transportproteiner (aktive og passive) R - Forankringsproteiner (knytter naboceller sammen) IPID - Proteiner som virker som enzymer (LIKER VANN) FETTSYRE - Reseptorproteiner (mottar informasjon fra andre celler) Hydrofilt hode Hydrofobe haler (HATER VANN) Kolesterol DIGITAL PRØVE Membranproteiner Cellemembranens hovedfunksjoner 1. Avgrenser cellens cytoplasma fra ekstracellulærvæsken. 2. Regulerer passasjen av stoffer inn og ut av cellen. 3. Har reseptorer på overflaten som kan være mottakere for hormoner. 4. Sanseceller kan ha membranreseptorer i overflaten som påvirkes av ulike sansestimuli. 5. Noen membranproteiner er enzymer som kan katalysere kjemiske reaksjoner (øke hastigheten). 6. Naboceller kan bindes sammen av proteiner i membranen. 7. Membranen er en forutsetning for å kunne skape kjemiske og elektriske gradienter, som for eksempel er helt nødvendig for å kunne sende nervesignaler. Bilde cellemembranen: Ladyofhats/Public Domain/ Wikimedia Commons og 14

12 Cellemembranen og membranproteiner Konsentrasjonsforskjeller over cellemembranen Det er store forskjeller mellom konsentrasjonene av ulike ioner på inn- og utsiden av cellen. Disse konsentrasjonsforskjellene benyttes av en rekke prosesser i cellen. Konsentrasjonsforskjellene må holdes relativt stabile, og derfor har cellen ionepumper som kompenserer for lekkasje inn og ut av cellen. Natrium-kalium-pumpen (Na + K + -pumpen) Den viktigste ionepumpen i cellemembranen krever energi, og kalles Na + K + -pumpen. - Pumper tre Na + -ioner ut og to K + -ioner inn for hvert ATP-molekyl som forbrukes. - Dette medfører at det blir mye Na + på utsiden av cellen (ekstracellulært) og mye K + inne i cellen (intracellulært). - Det vil oppstå en balansetilstand mellom membranens totale pumpeaktivitet og lekkasje som vi kaller hvilemembranpotensialet, og denne verdien vil variere mellom ulike celletyper. 15

13 Cellemembranen og membranproteiner Transport over cellemembranen Aktiv transport - Krever ATP (energi) 1. Primæraktiv transport: 2. Sekundæraktiv transport: Bruker ATP direkte Bruker ATP for å frakte stoffer over membranen. Bruker ATP indirekte Bruker konsentrasjonsforskjeller fra primæraktiv transport som energikilde (bruker ATP indirekte). 1) Primær aktiv transport Na+ 2) Sekundær aktiv transport Na+ Na+ Na+ Glukose Na+ [Na+] Ekstracellulært Na+/K+pumpe Symport Antiport Intracellulært H+ ATP ADP K+ K+ [K+] DIGITAL PRØVE Passiv transport - Krever ikke ATP 1. Direkte diffusjon 2. Ionekanaler 3. Transportproteiner Diffusjon av ioner gjennom vannfylte kanaler. Transport av små vannløselige molekyler og ioner. Transport av større molekyler gjennom binding til transportmolekyler. Bindingen forandrer transportmolekylets form. Kapasiteten er begrenset, og det må derfor konkurreres om plassene. Fettløselige molekyler kan diffundere direkte gjennom cellemembranen helt uavhengig av kanaler. Gassmolekyler (O2 og CO2), og delvis også vannmolekyler, er så små at de kan snike seg gjennom fosfolipidlagene. Bilde: 16

14 Cellemembranen og membranproteiner Transport over cellemembranen Blæretransport - Transport i vesikler 1. Eksocytose (transport ut av cellen) - Transport av stoffer fra cytoplasma til cellens utside. - Transport av nytt materiale til cellemembranen. 2. Endocytose (transport inn i cellen) - Opptak av stoffer som ikke kan fraktes gjennom cellemembranen på annen måte. Diffusjon Defineres som spredning av partikler fra et område med høy konsentrasjon, til et område med lav konsentrasjon i væske eller gass. Diffusjon er et resultat av alle molekylers tilfeldige egenbevegelser (termisk bevegelse). Diffusjon Bevegelse av partikler Eksempel: gassutveksling mellom kapillærer i lunge og alveoler. Osmose Defineres som diffusjon av vann gjennom en semipermeabel membran, hvilket fører til at konsentrasjonsforskjellene mellom to løsninger vil utlignes. Osmose Bevegelse av vann Eksempel: reabsorpsjon av væske i nyrene. Semipermeabel membran: En membran som tillater passasje av vann, men som holder tilbake oppløste stoffer. Osmotisk trykk: Et mål på trykket som trengs for å hindre at vann beveger seg over til løsningen med høyest konsentrasjon. Isotone løsninger - To løsninger med samme partikkeltetthet kalles for isotone løsninger. - Dersom det er ulik partikkeltetthet i to løsninger, gjelder følgende begreper: - Hyperton løsning: Løsningen med høyest partikkeltetthet (høy osmolaritet). - Hypoton løsning: Løsningen med lavest partikkeltetthet (lav osmolaritet). Bilde blæretransport: Bilder diffusjon/osmose: OpenStax College/ Wikimedia Commons / CC-BY

Grunnleggende cellebiologi

Grunnleggende cellebiologi Grunnleggende cellebiologi Ann Kristin Sjaastad Sert. yrkeshygieniker, Dr. Philos HMS-seksjonen, NTNU Tema Cellens oppbygning Transportmekanismer Arvestoff og proteinsyntese Mutasjoner og genotoksisitet

Detaljer

Fasit til oppgavene. K-skallet L-skallet M-skallet

Fasit til oppgavene. K-skallet L-skallet M-skallet Kapittel 1 1. Tegn atomet til grunnstoffet svovel (S), og få med antall protoner, nøytroner, elektroner, elektronskall og antall valenselektroner. K-skallet L-skallet M-skallet Svovel har, som vi kan se

Detaljer

Repetisjonsoppgaver samling 1 Cellen

Repetisjonsoppgaver samling 1 Cellen Repetisjonsoppgaver samling 1 Cellen 1) Tegn og forklar hvordan cellemembranen er oppbygd? 2) Hvordan er mitokondrier oppbygd og hvilke funksjoner har de? 3) Hva kan vesikler/blærer i cytoplasma inneholde?

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

... Proteiner og enzymer. kofaktor. polypeptid

... Proteiner og enzymer. kofaktor. polypeptid 30 Proteiner og enzymer Proteiner er bygd opp av rekker av aminosyrer som er kveilet sammen ved hjelp av bindinger på kryss og tvers, såkalte peptidbindinger. Slike oppkveilete rekker av aminosyrer kaller

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 11. april Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 11. april Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 11. april 2019 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 11 Klargjøring

Detaljer

Flervalgsoppgaver: celleånding

Flervalgsoppgaver: celleånding Flervalgsoppgaver - celleånding Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Celleånding 1 Nettoutbyttet av glykolysen er pyruvat, 2 ATP og 2 NADH + H + B) 2 pyruvat, 6 ATP og 2 NADH + H + C) 4 pyruvat,

Detaljer

BIOS 2 Biologi

BIOS 2 Biologi BIOS 2 Biologi 2 Figurer kapittel 4: elleåndingen Figur s 107 8 essensielle aminosyrer Tryptofan Metionin Maischips Valin Treonin Fenylalanin Leucin Isoleucin Lysin Bønnedipp Mais og bønner inneholder

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEMEMBRANEN

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEMEMBRANEN FLERVALGSOPPGAVER - CELLEMEMBRANEN Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Transport cellemembranen 1 På hvilken måte er ulike membraner i en celle forskjellige? A) Fosfolipider finnes bare i enkelte

Detaljer

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner. Læringsmål IA: Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner. Læringsmål IA: Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner Læringsmål IA: 2.1.2.6 Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner Transport Passiv Aktiv Diffusjon Fasilitert diffusjon Ionekanaler

Detaljer

BIOS 1 Biologi

BIOS 1 Biologi BIS 1 Biologi..... 1.................... Figurer kapittel 5: Transport gjennom cellemembranen Figur s. 123 glyserol organisk molekyl fosfat glyserol 2 2 2 2 3 R P 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2

Detaljer

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembranen

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembranen Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembranen Terje Espevik, IKM Innhold: Diffusjonshastighet av molekyler over et lipiddobbeltlag Ionekonsentrasjoner innenfor og utenfor en typisk celle Transportere

Detaljer

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet Innhold KAPITTEL 1 Litt grunnleggende cellebiologi...................................... 13 Cellemembranen er en livsviktig grense mellom cellen og dens omgivelser.. 13 Transport gjennom cellemembranen

Detaljer

Kompendium i anatomi og fysiologi med læringsutbyttebeskrivelse

Kompendium i anatomi og fysiologi med læringsutbyttebeskrivelse e øv Di gi ta l pr Kompendium i anatomi og fysiologi med læringsutbyttebeskrivelse 2018-2019 4. opplag, august 2018 All tekst og alle illustrasjoner i dette kompendiet er beskyttet av opphavsretten. Kopi

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 9. august 2018 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 9. august 2018 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 9. august 2018 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 11 Klargjøring

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 8. august 2019 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 8. august 2019 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 8. august 2019 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 11 Klargjøring

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ENERGIOMSETNING

FLERVALGSOPPGAVER ENERGIOMSETNING FLERVALGSOPPGAVER ENERGIOMSETNING FLERVALGSOPPGAVER FRA EKSAMEN I BIOLOGI 2 V2008 - V2011 Disse flervalgsoppgavene er hentet fra eksamen i Biologi 2 del 1. Det er fire (eller fem) svaralternativer i hver

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 18. desember 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 10 Klargjøring

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 20. april 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 14 Klargjøring

Detaljer

BIOS 2 Biologi

BIOS 2 Biologi . Figurer kapittel 2: Energi Figur s. 48 Solenergi Økosystem CO 2 + 2 O Fotosyntese i kloroplaster Organiske molekyler + O 2 Celleånding i mitokondrier Energi til arbeid Varme rodusentene i økosystemet

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEBIOLOGI

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEBIOLOGI FLERVALGSOPPGAVER - CELLEBIOLOGI Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Cellebiologi 1 Hvilken celleorganell er vanlig i både plante- og dyreceller? A) kloroplast B) cellevegg av cellulose C) mitokondrium

Detaljer

Introduksjon til Biokjemi. Ingar Leiros, Institutt for Kjemi, UiT

Introduksjon til Biokjemi. Ingar Leiros, Institutt for Kjemi, UiT Introduksjon til Biokjemi Ingar Leiros, Institutt for Kjemi, UiT Biokjemi Biokjemi (Wikipedia): -Studien av de kjemiske prosesser i levende organismer, eller sagt på en annen måte; det molekylære grunnlaget

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 7 Kroppens oppbygning og overflate

Figurer og tabeller kapittel 7 Kroppens oppbygning og overflate Side 140 Rød blodcelle Nervecelle Muskelcelle Cellene kan variere mye i form etter den funksjonen de har i kroppen. Side 141 jernemembran ellemembran ellekjerne rvestoff (DNA) itokondrie ndoplasmatisk

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR FYSIKK. EKSAMEN I FAG CELLEBIOLOGI 1 august 1997 Tid: kl

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR FYSIKK. EKSAMEN I FAG CELLEBIOLOGI 1 august 1997 Tid: kl NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Navn: Professor Tore Lindmo Tlf.:93432 EKSAMEN I FAG 74618 CELLEBIOLOGI 1 august 1997 Tid: kl

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017 Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 10. august 2017 Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 13 Bokmål Klargjøring

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 19. april Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 19. april Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 19. april 2018 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 10 Klargjøring

Detaljer

Flervalgsoppgaver: proteinsyntese

Flervalgsoppgaver: proteinsyntese Flervalgsoppgaver - proteinsyntese Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Proteinsyntese 1 Hva blir transkribert fra denne DNA sekvensen: 3'-C-C-G-A-A-T-G-T-C-5'? A) 3'-G-G-C-U-U-A-C-A-G-5' B) 3'-G-G-C-T-T-A-C-A-G-5'

Detaljer

Makromolekyler: type og felles egenskaper Inndeling/hovedgrupper Beskrivelse Eksempler Forenklet modell / strukturformel

Makromolekyler: type og felles egenskaper Inndeling/hovedgrupper Beskrivelse Eksempler Forenklet modell / strukturformel versiktstabell over de viktigste typene makromolekyler i levende organismer. I kolonnen «Beskrivelse» tar vi bare med de mest omtalte forbindelsene i faget biologi 2. Makromolekyler: Karbohydrater: Bygd

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK EKSAMEN I EMNE TFY4260 CELLEBIOLOGI OG CELLULÆR BIOFYSIKK

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK EKSAMEN I EMNE TFY4260 CELLEBIOLOGI OG CELLULÆR BIOFYSIKK Side av 1 av5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK EKSAMEN I EMNE TFY4260 CELLEBIOLOGI OG CELLULÆR BIOFYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Catharina Davies Tel 73593688 eller

Detaljer

Hovedområde: Bioteknologi Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002).

Hovedområde: Bioteknologi Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Hovedområde: Bioteknologi Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 26 V2008 Et eksempel på godkjent bruk av bioteknologi i Norge er A) gentesting for arvelige sykdommer B) genterapi

Detaljer

SENSORVEILEDNING. Dato: Eventuelt:

SENSORVEILEDNING. Dato: Eventuelt: SENSORVEILEDNING Emnekode: HSB1309 Emnenavn: Biokjemi Eksamensform: Skriftlig Dato: 03.06.19 Faglærer(e): Norunn Storbakk Eventuelt: Oppgave 1 a) Tegn og beskriv byggesteiner, oppbygging og strukturen

Detaljer

Bioenergetikk og Krebs syklus Oksidativ fosforylering

Bioenergetikk og Krebs syklus Oksidativ fosforylering Bioenergetikk og Krebs syklus Oksidativ fosforylering Bioenergetikk, IA 2015 Det store bildet Bioenergetikk ATP Den mengden ATP som brytes ned og dannes pr dag hos mennesket, tilsvarer omtrent kroppsvekten

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2018 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2018 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2018 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 13 Klargjøring

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

Kapittel 2: Næringsstoffene

Kapittel 2: Næringsstoffene Kapittel 2: Næringsstoffene Tid: 2 skoletimer Oppgave 1 Flervalgsoppgaver a) Hvilke hovedgrupper næringsstoffer gir oss energi? Vann Mineraler Karbohydrater Proteiner Vitaminer Fett b) Hvilket organisk

Detaljer

DNA - kroppens byggestener

DNA - kroppens byggestener DNA - kroppens byggestener Nina Baltzersen 22. september 2011 Enten man har slått seg, er forkjølet, støl etter trening eller rett og slett bare har en vanlig dag, så arbeider kroppen for fullt med å reparere

Detaljer

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2015. 2 Cellebiologi. Einar Sagstuen, Fysisk institutt, UiO

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2015. 2 Cellebiologi. Einar Sagstuen, Fysisk institutt, UiO FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2015 2 Cellebiologi Einar Sagstuen, Fysisk institutt, UiO CELLEBIOLOGI PROKARYOTE anaerobe kan leve uten tilførsel av oksygen mangler celle kjerne bakterier har

Detaljer

Medisinske aspekter; rehydreringsterapi

Medisinske aspekter; rehydreringsterapi Osmose, vannkanaler og regulering av cellevolum (Del 15.8- forts.) Medisinske aspekter; rehydreringsterapi Dannelsen av urin er basert på epitelceller som oppkonsentrerer urinen ved å trekke vannet ut

Detaljer

Kapittel 7: Cellulære spor for høsting av kjemisk energi

Kapittel 7: Cellulære spor for høsting av kjemisk energi Kapittel 7: Cellulære spor for høsting av kjemisk energi Glykolyse og cellulær respirasjon Glykolyse Sitronsyresyklus Elektrontransportkjeden med oksydativ fosforylering Aerobisk respirasjon: benyttes

Detaljer

Medisin stadium 1A Geir Slupphaug, IKM. Den eukaryote cellen I

Medisin stadium 1A Geir Slupphaug, IKM. Den eukaryote cellen I Medisin stadium 1A Geir Slupphaug, IKM Den eukaryote cellen I Celler finnes i utallige varianter Prokaryote celler Prokaryote celler deles inn i archaebakterier og eubakterier. De er relativt små (1-5

Detaljer

Kurs 1 Cellebiologi. Soneterapi og massasjeterapi

Kurs 1 Cellebiologi. Soneterapi og massasjeterapi Kurs 1 Cellebiologi Soneterapi og massasjeterapi Faget anatomi/fysiologi Pensum: Repeter: Anatomi & fysiologi Tilleggslitteratur: Menneskekroppen (mer utfyllende) Presentasjonene ligger på «Oppslagstavlen»

Detaljer

Cellular Energetics- Kap. 16

Cellular Energetics- Kap. 16 Forelesninger i BI 212 - Cellebiologi - Våren 2002 Cellular Energetics- Kap. 16 Tor-Henning Iversen, Plantebiosenteret (PBS),Botanisk institutt,ntnu e-mail : Tor-Henning.Iversen@chembio chembio.ntnu.no

Detaljer

Proteiner og aminosyrer

Proteiner og aminosyrer Proteiner og aminosyrer Presentasjonsplan 1/2 Cellen Grunnleggende komponenter DNA til mrna til proteiner Den genetiske koden: Hva er et codon? Presentasjonsplan 2/2 Aminosyrer del 1 Hvilke molekyler er

Detaljer

Samling 1 Cellebiologi

Samling 1 Cellebiologi Samling 1 Cellebiologi Soneterapi og massasjeterapi 1 Læringsutbyttebeskrivelser Cellebiologi Etter gjennomført emne er det forventet at studenten kan: Beskrive cellens oppbygning med cellemembran, cytoplasma

Detaljer

Den eukaryote cellen I. Prokaryote celler

Den eukaryote cellen I. Prokaryote celler Medisin stadium 1A Geir Slupphaug, IKM Celler finnes i utallige varianter Den eukaryote cellen I Prokaryote celler deles inn i archaebakterier og eubakterier. De er relativt små (1-5 μm) og har en enkel

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 11. april Nynorsk

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 11. april Nynorsk Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 11. april 2019 Nynorsk Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemiddel tillatne Tal på sider inkludert denne: 11 Klargjering

Detaljer

Samling 1 Cellebiologi

Samling 1 Cellebiologi Samling 1 Cellebiologi Soneterapi og massasjeterapi Læringsutbyttebeskrivelser Cellebiologi Etter gjennomført emne er det forventet at studenten kan: Beskrive cellens oppbygning med cellemembran, cytplasma

Detaljer

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2016

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2016 FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2016 2 Cellebiologi Einar Sagstuen, Fysisk institutt, UiO 25.08.2016 1 CELLEBIOLOGI PROKARYOTE anaerobe kan leve uten tilførsel av oksygen mangler celle kjerne bakterier

Detaljer

MED2200-2_OPPGAVE3_V17_ORD DEL 1

MED2200-2_OPPGAVE3_V17_ORD DEL 1 MED2200-2_OPPGAVE3_V17_ORD DEL 1 OVERVEKT OG TYPE 2 DIABETES Kari Larsen er 50 år og har en BMI på 32. Hun har gradvis økt i vekt over de siste 20 årene og har nå merket økt trettbarhet og hyppig vannlating.

Detaljer

Norsk Biologiolympiade

Norsk Biologiolympiade Oppgavesett runde 1 Norsk Biologiolympiade skoleåret 2017/2018 Dag: Valgfri dag i uke 40-42 Maksimal poengsum: 30 poeng Varighet: 45 min Hver oppgave gir maksimalt ett poeng Oppgavesettet er på 10 sider

Detaljer

Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Berit Johansen, 98691. EKSAMEN I: BI1001 Celle- og molekylærbiologi BOKMÅL

Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Berit Johansen, 98691. EKSAMEN I: BI1001 Celle- og molekylærbiologi BOKMÅL Side 1 av 5 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Berit Johansen, 98691 EKSAMEN I: BI1001 Celle-

Detaljer

EKSAMEN I EMNE SIF4070 CELLEBIOLOGI Mandag 7. mai 2001 Tid: kl Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt.

EKSAMEN I EMNE SIF4070 CELLEBIOLOGI Mandag 7. mai 2001 Tid: kl Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Side av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Navn: Bjørn Torger Stokke Tlf: 93434 BOKMÅL EKSAMEN I EMNE SIF4070 CELLEBIOLOGI Mandag 7. mai

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 2

Kjemien stemmer KJEMI 2 Figur s. 167 energi aktiveringsenergi uten enzym aktiveringsenergi med enzym substrat produkt reaksjonsforløp Aktiveringsenergien for en reaksjon med enzym er lavere enn for reaksjonen uten enzym. S P

Detaljer

Dyreceller. - oppbygning. - celleånding

Dyreceller. - oppbygning. - celleånding Dyreceller - oppbygning - celleånding Du skal kunne Beskrive og tegne hvordan dyreceller er bygd opp og hvordan de fungerer. Skille mellom de tre ulike typene av celler, og gi eksempler på forskjeller

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. i IDR 120- Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 - treningslære 1

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. i IDR 120- Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 - treningslære 1 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012 Individuell skriftlig eksamen i IDR 120- Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 - treningslære 1 Mandag 12. desember 2011 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen

Detaljer

LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY

LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY David L. Nelson and Michael M. Cox LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY Fifth Edition CHAPTER 19 Oxidative Phosphorylation 2008 W. H. Freeman and Company Cellulær respirasjon: siste trinn Elektronoverføring

Detaljer

Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet

Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet 1. Hvilke to hoveddeler består nervesystemet av? 2. Hvilke tre anatomiske deler består hjernen av? 3. Storhjernen deles inn i fire lapper. Gi navnet

Detaljer

Idrett og energiomsetning

Idrett og energiomsetning 1 Medisin stadium IA, Tonje S. Steigedal 2 ATP er den eneste forbindelsen som kan drive kontraksjon av musklene. ATPnivået i muskelcellene er imidlertid begrenset, og må etterfylles kontinuerlig. Ved ulike

Detaljer

Kjemi 2. Figur s Figurer kapittel 8: Biokjemi. Aktiveringsenergien for en reaksjon med enzym er lavere enn for reaksjonen uten enzym.

Kjemi 2. Figur s Figurer kapittel 8: Biokjemi. Aktiveringsenergien for en reaksjon med enzym er lavere enn for reaksjonen uten enzym. Figur s. 177 energi aktiveringsenergi uten enzym aktiveringsenergi med enzym substrat produkt reaksjonsforløp Aktiveringsenergien for en reaksjon med enzym er lavere enn for reaksjonen uten enzym. S P

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

Obligatorisk oppgave 2 MBV1030 Høst 2005

Obligatorisk oppgave 2 MBV1030 Høst 2005 Obligatorisk oppgave 2 MBV1030 Høst 2005 Levert av (navn): Første del: Flervalgsspørsmål. Angi det svaralternativet (ett) du mener er korrekt. I-1: Ved anaerob glykolyse dannes det laktat. Dersom glukosen

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: MBV1030 - Generell biokjemi Eksamenstype: Midtterminseksamen Eksamensdag: Mandag 11. oktober 2004 Tid for eksamen: kl 14.30 17.30

Detaljer

Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE2_V17_ORD

Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE2_V17_ORD Side 10 av 38 Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE2_V17_ORD Del 1: DÅRLIG HØRSEL Ingrid er 30 år og merker at hun hører stadig dårligere. Dette kan skyldes otosklerose der det skjer det en gradvis avleiring av bensubstans

Detaljer

Hormonsystem. Soneterapi og massasjeterapi Gihealth.com. Læringsmål hormonsystemet

Hormonsystem. Soneterapi og massasjeterapi Gihealth.com. Læringsmål hormonsystemet Hormonsystem Soneterapi og massasjeterapi Gihealth.com Læringsmål hormonsystemet Etter gjennomført emne er det forventet at studenten kan Kjenne til hovedinndelingen av det endokrine systemet Beskrive

Detaljer

Tor-Henning Iversen, Plantebiosenteret (PBS),Botanisk institutt,ntnu

Tor-Henning Iversen, Plantebiosenteret (PBS),Botanisk institutt,ntnu Forelesninger i BI 212 - Cellebiologi Membrantransport - Kap. 15 Tor-Henning Iversen, Plantebiosenteret (PBS),Botanisk institutt,ntnu e-mail : Tor- Henning.Iversen@chembio.ntnu.no Tlf. 73 59 60 87 PBS`s

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG BIOLOGI Naturfag biologi 1 Hva er IKKE riktig om nitrogenforbindelser? A) Alle dyr må spise mat som inneholder nitrogenforbindelser. B) Noen dyr kan utnytte N 2 fra luften.

Detaljer

Tor-Henning Iversen, Plantebiosenteret (PBS),Botanisk institutt,ntnu

Tor-Henning Iversen, Plantebiosenteret (PBS),Botanisk institutt,ntnu Forelesninger i BI 212 - Cellebiologi Biomembraner og subcellular organisering av eukaryote celler - Kap. 5 - vår 2002 Tor-Henning Iversen, Plantebiosenteret (PBS),Botanisk institutt,ntnu e-mail : Tor-

Detaljer

Velkommen til kjemikurs juni Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på Vg3

Velkommen til kjemikurs juni Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på Vg3 Velkommen til kjemikurs juni 2008 Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på Vg3 Program for dagen Presentasjon av Kjemien stemmer for kjemi 2 ved Vivi Ringnes Forsøk for kjemi 2 med utradisjonelt

Detaljer

Faglig kontaktperson under eksamen: Jens Rohloff (mob 97608994)

Faglig kontaktperson under eksamen: Jens Rohloff (mob 97608994) Side 1 av 6 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Jens Rohloff (mob 97608994) EKSAMEN I: BI1001

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Forelesninger i BI Cellebiologi. Enzymer : senker aktiveringsenergien. Figure 6.13

Forelesninger i BI Cellebiologi. Enzymer : senker aktiveringsenergien. Figure 6.13 Enzymer : senker aktiveringsenergien Figure 6.13 Aktive seter : camp-avhengig protein kinase *For å illustrere hvordan det aktive setet binder et spesifikt substrat er valgt som eksempel camp-avhengig

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Nynorsk

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Nynorsk Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 20. april 2017 Nynorsk Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemiddel tillatne Tal på sider inkludert denne: 14 Klargjering

Detaljer

BIOKJEMI MED BIOTEKNOLOGI

BIOKJEMI MED BIOTEKNOLOGI EKSAMEN BIOKJEMI MED BIOTEKNOLOGI Dato: 22.05.06 Tid: Kl. 09.00-13.00 Antall timer: 4 Antall studiepoeng: 6 Antall sider: 5 (herav 2 vedlegg) Fagansvarlig: Sven Olav Aastad Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 9. august 2018 Nynorsk

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 9. august 2018 Nynorsk Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 9. august 2018 Nynorsk Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemiddel tillatne Tal på sider inkludert denne: 11 Klargjering

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Nynorsk

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Nynorsk Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Nynorsk Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgåva består av 5 oppgåver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

Ernæring. Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning. 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1

Ernæring. Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning. 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1 Ernæring Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1 Hvorfor trenger vi mat? Vi trenger mat for at kroppen skal fungere som den skal. Det finnes forskjellige slags drivstoff

Detaljer

Lourdes Hydrogenvann maskin. Vann Gården As

Lourdes Hydrogenvann maskin. Vann Gården As Lourdes Hydrogenvann maskin Vann Gården As S Hydrogen S S S S Er det minste atomet som finner (1 proton 1 elektron) Komponerer 90% av universet En transportør for elektron (bevegelser mellom elektroner

Detaljer

FASIT TIL BIOKJEMIEKSAMEN 30. MAI 2005

FASIT TIL BIOKJEMIEKSAMEN 30. MAI 2005 FASIT TIL BIOKJEMIEKSAMEN 30. MAI 2005 Oppgave 1 a) Obligat aerobe bakterier må ha oksygen. De utfører aerob respirasjon hvor den endelige elektronakseptoren er oksygen. Fakultativt anaerobe bakterier

Detaljer

Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Berit Johansen (91897000) EKSAMEN I: BI1001 Celle- og molekylærbiologi BOKMÅL

Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Berit Johansen (91897000) EKSAMEN I: BI1001 Celle- og molekylærbiologi BOKMÅL 1 av 7 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Berit Johansen (91897000) EKSAMEN I: BI1001 Celle-

Detaljer

EKSAMEN I NAT. VIT 1. Kull 182 SENSORVEILEDNING

EKSAMEN I NAT. VIT 1. Kull 182 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I NAT. VIT 1 Kull 182 SENSORVEILEDNING Onsdag 16.05.12 kl. 09.00 13.00 Oppgave 1 - Det endokrine systemet 10% a) Hormoner kan deles i 3 hovedgrupper. Hva kalles disse 3 gruppene? Peptid- og proteinhormoner,

Detaljer

Regulering av karbohydratstoffskiftet

Regulering av karbohydratstoffskiftet Regulering av karbohydratstoffskiftet DEL I : Oppsummering og oversikt sentrale hormoner og organer i regulering av karbohydratstoffskiftet: Bukspyttkjertel : insulin, glukagon Binyrebark/marg : kortisol/adrenalin

Detaljer

Kapittel 20, introduksjon

Kapittel 20, introduksjon Kapittel 20, introduksjon Ekstracellulær signalisering Syntese Frigjøring Transport Forandring av cellulær metabolisme, funksjon, utvikling (trigga av reseptor-signal komplekset) Fjerning av signalet Signalisering

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgaven består av 5 oppgaver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

Ernæringsterapi. Hva er oksidativt stress? Oksidativt stress og kroppens antioksidanter. Hva er en fri oksygenradikal (FOR) Frie Oksygen Radikaler

Ernæringsterapi. Hva er oksidativt stress? Oksidativt stress og kroppens antioksidanter. Hva er en fri oksygenradikal (FOR) Frie Oksygen Radikaler Oksidativt stress og kroppens Hva er oksidativt stress? Oksygen er en forutsetning for liv Benyttes av mitokondriene i energiomsetningen Oksygen er en kraftig reaktant som kan ødelegge cellens funksjon

Detaljer

Opptak og transport av vann og næring. Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri

Opptak og transport av vann og næring. Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri Opptak og transport av vann og næring Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri Disposisjon Atomer Molekyler Kjemiske bindinger Opptak og transport av vann Opptak av næring Hydrogen og oksygen atom

Detaljer

Forelesninger i BI Cellebiologi. Protein struktur og funksjon - Kap. 3

Forelesninger i BI Cellebiologi. Protein struktur og funksjon - Kap. 3 Forelesninger i BI 212 - Cellebiologi Protein struktur og funksjon - Kap. 3 Tor-Henning Iversen, Plantebiosenteret (PBS),Botanisk institutt,ntnu e-mail : Tor-Henning.Iversen@chembio.ntnu.no Tlf. 73 59

Detaljer

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 2 Lys 2 6 12 6 Andre organiske forbindelser 2 Vi får de organiske forbindelsene vi trenger fra planter eller fra dyr som har spist planter. Figurer kapittel

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Nynorsk

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Nynorsk Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 18. desember 2017 Nynorsk Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemiddel tillatne Tal på sider inkludert denne: 10

Detaljer

Viktige opplysninger: Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall er vist i parentes ved hver spørsmålsgruppe.

Viktige opplysninger: Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall er vist i parentes ved hver spørsmålsgruppe. Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM2 Vår 2012 Onsdag 20. juni 2012 kl. 09:00-15:00 Oppgavesettet består av 6 sider, inkludert vedlegg Viktige opplysninger: Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall

Detaljer

IDR108 1 Treningslære og fysiologi

IDR108 1 Treningslære og fysiologi IDR108 1 Treningslære og fysiologi Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 Oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Oppgave 2 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 3 Skriveoppgave Manuell poengsum 4 Oppgave

Detaljer