Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TEMA: Kapto AS: orientering Næringsforeningen i Trondheimsregionen Skaun ved Hans Petter Øien Kvam TIL BEHANDLING: 32/13: MELDINGER FORMANNSKAPET /13: BYGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA; TOTALENTREPRISE KÅRING AV VINNER I ANBUDSKONKURRANSEN OG REVIDERT BUDSJETT. 34/13: ENDRING AV INVESTERINGSBUDSJETTET /13: ETISKE RETNINGSLINJER I SKAUN KOMMUNE RULLERING. 36/13: BRUK AV ØHJELP SENGEPOST UT OKTOBER 37/13: NY SKOLE I BØRSA UTREDNING AV MIDLERTIDIG UNDERVISNING PLASSERING AV MIDLERTIDIGE BRAKKER 38/13: SALG AV AKSJER I TRØNDERENERGI AS 39/13: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN 40/13: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN

2 Møtet må påregnes å vare en god stund pga mange saker. Det vil derfor bli servering. Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Jon P. Husby ordfører

3 Sak 32/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 32/13 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 13/2773 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 32/13 Formannskapet SAKEN GJELDER: MELDINGER FORMANNSKAPET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte journalposter.

4 Sak PS 33/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 33/13 Arkivkode: 614 A10 Arkivsaksnr: 13/1313 Saksbehandler: Yoshi Tsujimoto Saksnummer Utvalg Møtedato 44/13 Kommunestyret /13 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: BYGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA; TOTALENTREPRISE KÅRING AV VINNER I ANBUDSKONKURRANSEN OG REVIDERT BUDSJETT. RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken legges frem i møtet. SAKSDOKUMENTER: 1. Anbudsinnstilling fra juryen etter evaluering av anbudene fra 3 totalentreprenører, dat (Legges frem på møtet) 2. Revidert byggebudsjett etter anbudskonkurransen. (Legges frem på møtet) 3. Anbudsdokumenter fra 3 totalentreprenører. (Legges frem på møtet) SAKSFRAMLEGG: De 3 prekvalifiserte totalentreprenørene (HENT, Ruta Entreprenør og NCC) konkurrerte om planløsninger og pris etter anbudsdokumenter med tildelingskriterier, bl.a. rom og funksjonsprogram. I tillegg konkurrerte anbyderne om opsjonstilbud på 2 tilleggsavdelinger. Anbudsfristen var fredag den kl Prosjektutvikling MidtNorge AS har kontrollert anbudene konfidensielt og ikke funnet noen feil eller mangler mht. formaliteter. Juryen, styringsgruppa og en ekstern arkitekt (Skibnes arkitekter) og en ekstern landskapsarkitekt (Plan arkitekter), avholdt evalueringsmøter den og I tillegg arrangerte Prosjektutvikling MidtNorge AS et møte mellom prosjektlederne og eksterne arkitekter den for å evaluere de 3 planløsningene Side 3 av 24

5 Sak PS 33/13 Først evaluerte juryen planløsningene (Bygget, arealeffektivitet, utomhusanlegg og utvendig arealdisponering) etter de forhåndsbestemte tildelingskriteriene uten kjennskap til tilbudssum, dvs. juryen rangerte tilbudene etter planløsningene. Deretter ble juryen kjent med tilbudssummene som allerede var kontrollert og justert mht. feil, mangler, forbehold m.m av Prosjektutvikling MidtNorge AS. Valget falt på en totalentreprenør som både hadde de beste planløsningene og den laveste tilbudssummen. Se saksdok. 1. Prosjektutvikling MidtNorge AS har utarbeidet et totalt byggebudsjett som er basert på vinnerens tilbudskostnad før samspillsfasen. Se saksdok. 2. Framdriften: Det er ikke nødvendig å justere gjeldende framdriftsplan (dat ) etter anbudskonkurransen. Ang. opsjon, byggetrinn II (2 avdelinger): Kommunestyret vedtok i saksnr. 23/13 den at framtidig utvidelse med 2 avdelinger skulle inntegnes i forb. med forprosjektering, dvs. totalt 8 avd. Derfor er rom og funksjonsprogrammet integrert med de 2 avdelingene som byggetrinn II. Kommunestyret må i saken ta stilling til om vi skal bygge 6 eller 8 avdelinger. ØKONOMISK VURDERING: Kostnadsoverslaget til bygging av 6 avd. barnehage i 2009 (Ksak saksnr. 76/09, den ) var på kr. 35,6 mill. (inkl. mva). Dette kostnadsoverslaget ble justert i Ksak nr. 54//11, den til kr. 36,1 mill. (eks. tomtekjøp, men inkl. mva). I budsjett 2013 ble det bevilget kr , til planlegging, samt kr. 21 mill. til dette prosjektet (prosjekt nr. 506) og det ble avsatt kr. 21 mill. i 2014 i Budsjett 2013 og økonomiplanen for , dat Videre vurdering skal legges frem på møtet. Finansieringsplan: Legges frem på møtet. Kapitalkostnader: Side 4 av 24

6 Sak PS 33/13 Se saksdok. 2. legges frem på møtet. Konsekvenser for andre enheters budsjett: Ikke kjent pr. d.d. Side 5 av 24

7 Sak PS 34/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 34/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 13/2776 Saksbehandler: Frode Haugskott Saksnummer Utvalg Møtedato 34/13 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: ENDRING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2013 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar endringer og endelig investeringsbudsjett i tråd med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B: Budsjettskjema 2 A Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett ØR2 Revidert budsjett 2013 kstyre Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter (bl.a mvakomp.) Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Side 6 av 24

8 Sak PS 34/13 P.nr. Budsjettskjema 2 B Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett ØR2 Revidert budsjett 2013 kstyre Nærmiljøanlegg Venn Ølsholmen friluftsområde, erverv av grunn IKT investeringer generelt IKT investeringer skole Salg av eiendommer Utbygging av skole i Børsa Ombygging nybygget SUS Ny barnehage i Buvika Heis Vennatunet Utskifting asbest Havenget Gammelgarden Ledningstilknytning Skjetne vassverk Utskift asbest KleivaLiaklev Brekka utskifting asbestelement Utsk. Asbestledning Buvika SBrekka Utskifting asbestledn. Elistranda FV Vannledning, forlengelse SildværSandløkk Opprydding Brekka vann, trinn III Renseanlegg i Buvika Omlegging ledningsnett i Buvika Brekka avløp Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget Overføringsledning VennEggkleiva Kloakkering Naustmælensøndre byggetrinn Opprydding i Brekka, avløp trinn III Ny hovedadkomst Buvik Skole Trafikksikkerhetsplan Fylkesveger Kommunestyret vedtar følgende finansieringsrekkefølge ved regnskapsavslutningen: 2. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 3. Bruk av bundet investeringsfond 4. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 5. Bruk av lånemidler 6. Bruk av ubundet investeringsfond 7. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet Side 7 av 24

9 Sak PS 34/13 SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Kommunestyret inviteres med dette til å gjøre nødvendige vedtak på budsjettendringer og finansiering av investeringsbudsjettet for Investeringer i anleggsmidler: I nytt forslag til investeringsbudsjett for 2013 er investeringer i anleggsmidler redusert fra 68,3 mill. kr til i overkant av 11,4 mill. kr. Budsjettskjema 2B under viser status for de tidligere vedtatte prosjektene. Hovedårsaken til at budsjettet foreslås redusert med over 56,8 mill. kr er at store prosjekter som utbygging av skole i Børsa (p504), ny barnehage i Buvika (p506) og ny hovedadkomst Buvik skole (p823) ikke gjennomføres som planlagt i I tillegg er det en rekke prosjekter innen vann og avløp som er skjøvet fram til For øvrig er kostnaden per prosjekt tilpasset antatt forbruk i Noen av prosjektene vil imidlertid ikke bli ferdigstilt i 2013, men vil strekke seg inn i Rådmannen vil komme nærmere tilbake til disse i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2013 i mai neste år. Prosjekt 015 Nærmiljøanlegg Venn trinn III er tidligere uteglemt i ØR2. Dette går på ferdigstillelse av uteområdet ved oppvekssenteret. Prosjektet er kostnadsberegnet til kr , og finansieres ved bruk av spillemidler, dugnad og kommunal egenandel. Side 8 av 24

10 Sak PS 34/13 Revidert Forbruk per Antatt forbruk Nytt revidert P.nr. Budsjettskjema 2 B budsjett 2013 oktober 2013 novdes 2013 budsjett 2013 Endring 015 Nærmiljøanlegg Venn Ølsholmen friluftsområde, erverv av grunn IKT investeringer generelt IKT investeringer skole Salg av eiendommer Utbygging av skole i Børsa Ombygging nybygget SUS Ny barnehage i Buvika Heis Vennatunet Utskifting asbest Havenget Gammelgarden Ledningstilknytning Skjetne vassverk Utskift asbest KleivaLiaklev Brekka utskifting asbestelement Utsk. Asbestledning Buvika SBrekka Utskifting asbestledn. Elistranda FV Vannledning, forlengelse SildværSandløkk Opprydding Brekka vann, trinn III Renseanlegg i Buvika Omlegging ledningsnett i Buvika Brekka avløp Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget Overføringsledning VennEggkleiva Kloakkering Naustmælensøndre byggetrinn Opprydding i Brekka, avløp trinn III Ny hovedadkomst Buvik Skole Trafikksikkerhetsplan Fylkesveger Budsjettskjema 2A under viser hvordan investeringsbudsjettet er foreslått finansiert. Revidert Forbruk per Antatt forbruk Nytt revidert Budsjettskjema 2 A budsjett 2013 oktober 2013 novdes 2013 budsjett 2013 Endring Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter (bl.a mvakomp.) Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Side 9 av 24

11 Sak PS 34/13 Ut fra skjemaet ser vi at årets totale finansieringsbehov er på 53,9 mill. kr. Av dette utgjør anleggsmidlene 11,4 mill. kr (jf. skjema 2B). Utlån er på 31,0 mill. kr, fordelt med 12,0 mill. kr på startlån og 19,0 mill. kr som omgjøring av egenkapital i Trønderenergi til ansvarlig lån. Rent teknisk føres dette som utlån i kommunens regnskap (jf. kommunestyrets vedtak i sak 19/13 i møte ), og finansieres ved ekstra utbytte fra Trønderenergi på 18,2 mill. kr og det resterende fra disposisjonsfond. Videreutlån av startlån på 12,0 mill. kr finansieres ved bruk av nytt lån fra Husbanken på 10,0 mill. kr, samt 2,0 mill. kr fra tidligere års ubrukte lånemidler. Avdrag på lån (3,6 mill. kr) og avsetninger 7,0 mill. kr) har også sammenheng med startlån og finansieres gjennom mottatte avdrag på utlån og bruk av tidligere avsetninger av avdrag. Aksjer og andeler, kr , er egenkapitalinnskudd til KLP og finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kommunal og regionaldepartementet ga i oktober 2011 ut en ny veileder angående budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hovedregelen her er at, med unntak av øremerkede midler, er alle midler i investeringsregnskapet å betrakte som frie midler til felles finansiering av investeringsregnskapet. Dette betyr blant annet at det ikke lengre er nødvendig å knytte lånemidler til konkrete prosjekter. Ved regnskapsavslutningen skal alle vedtatte investeringsprosjekter finansieres. Av praktiske årsaker vil det være en fordel for rådmannen å ha klare kjøreregler for bruken av de ulike finansieringskildene til investeringsregnskapet. Rådmannen vil derfor foreslå at følgende finansieringsrekkefølge benyttes ved regnskapsavslutningen: 1. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 2. Bruk av bundet investeringsfond 3. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 4. Bruk av lånemidler 5. Bruk av ubundet investeringsfond 6. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet Side 10 av 24

12 Sak PS 35/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 35/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 13/2762 Saksbehandler: Arnfinn Østgaard Saksnummer Utvalg Møtedato / Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet SAKEN GJELDER: ETISKE RETNINGSLINJER I SKAUN KOMMUNE RULLERING. RÅDMANNENS INNSTILLING: Saka tas til etterretning og gjeldende retningslinjer, vedtatt (vedlegg 1), stadfestes. Retningslinjene forutsettes rullert av kommunestyret én gang hver valgperiode. SAKSDOKUMENTER: 1. Skaun kommunes Etiske retningslinjer, vedtatt av kommunestyret Rådmannens notat til kontrollutvalget og kommunestyret: Om å kjenne og følge kommunens etiske retningslinjer, datert (Ikke utsendt) SAKSFRAMLEGG: Etter at Kontrollutvalget tok opp sak om Etiske retningslinjer Skaun kommune i 2006, og disse ble tatt opp til revidering, noterte Kontrollutvalget (sitat):.. at det i tiden fremover vil arbeides aktivt for å bevisstgjøre politikere og administrasjonen om nødvendigheten av at Skaun kommune opptrer i hht gjeldende etiske standarder. Kontrollutvalget bør invitere ledelsen i kommunen til et senere møte, for å bli oppdatert om kommunens arbeid på dette område. Retningslinjene gjennomgås årlige liksom varslingsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven ved hver enhet, som så rapporterer dette i den faste årlige egenrapporteringen pr , om HMS arbeidet siste år, til rådmannen, og videre til AMU som egen sak. Fom omfattes også flg.: Økonomireglementet, om innkjøp, attestasjon, anvisning er gjennomgått. Fravær/ferie mv. er dokumentert/ rapportert til Økonomi og personalkontoret. Side 11 av 24

13 Sak PS 35/13 Deltakelse i faglige forum/nettverk er kontrollert og i tråd med kommunens etiske retningslinjer. Retningslinjene gjennomgås med politikerne, som del av folkevalgtopplæringen, etter hvert kommunevalg. I tillegg ønskes retningslinjene nå gjennomgått og rullert én gang i hver valgperiode. MERKNADER: Etter rådmannens syn mangler vi ikke etiske retningslinjerer, reglement og/eller rutiner, men kan tilsynelatende av og til mangle våkenhet, konsentrasjon eller evne/vilje til å følge bestemmelsene. Rådmannen har derfor tatt skritt for å bedre/styrke oppfølgingsrutinene med og innen enhetene. KS har viet sosiale medier spesiell oppmerksomhet, som kommunikasjonsverktøy som har kommet for å bli. Rådmannen deler dette synet og ser for seg at kommunens bruk av sosiale medier; både ansattes og folkevalgtes, blir omtalt i kommunens kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan, evt. med egne retningslinjer for bruk av sosiale medier. ØKONOMISK VURDERING: Ingen konsekvenser for kommunens budsjett Side 12 av 24

14 Sak PS 36/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 36/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 13/2754 Saksbehandler: Trude Wikdahl Saksnummer Utvalg Møtedato 42/13 Helse, oppvekst og kulturutvalget /13 Formannskapet SAKEN GJELDER: BRUK AV ØHJELP SENGEPOST UT OKTOBER RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken tas til orientering. SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Skaun kommune deltar sammen med 11 andre kommuner i et samarbeid om SiO sengepost ved Orkdal sjukehus. Øyeblikkelig hjelpavdelingen startet og har 7 sengeplasser. Etter innbyggertallet er det beregnet at Skaun kommune kontinuerlig skal kunne benytte om lag 1 sengeplass. Bildet under viser antallet pasienter ved SiO de 10 første månedene i år for Skaun og fire av de andre kommunene som deltar i samarbeidet. Totalt har sengeposten hatt 404 innleggelser de første 10 månedene, hvorav 63 pasienter har kommet fra Skaun. Gjennomsnittlig liggetid er på 1, 75 døgn. Side 13 av 24

15 Sak PS 36/13 Bruken av sengeposten er fortsatt lavere enn potensialet, selv om oktober måned viser en økning i bruken for Skaun sitt vedkommende. Mulige årsaker til den relativt lave bruken totalt sett kan være at tilbudet er nytt og at det har vært mangler i informasjon til dem som har innleggelsesrett i SiO. I tillegg kan kriteriene for innleggelse være dårlig kjent eller feiltolket. Kriteriene for innleggelse og bruken av sengeposten ble tatt opp som egen sak i møte med fastlegene i Skaun i midten av september, og dette vil også følges opp videre fremover. ØKONOMISK VURDERING: Skaun kommune har mottatt kr , i tilskudd til etablering og drift av SiO Øyeblikkelig hjelp sengepost i Dette tilsvarer Skaun kommunes egenandel i forbindelse med drift av avdelingen. Det er forventet tilsvarende tilskudd i Side 14 av 24

16 Sak PS 37/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 37/13 Arkivkode: 614 A20 Arkivsaksnr: 13/2728 Saksbehandler: Bjørn Idar Ekren Saksnummer Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet SAKEN GJELDER: NY SKOLE I BØRSA UTREDNING AV MIDLERTIDIG UNDERVISNING PLASSERING AV MIDLERTIDIGE BRAKKER RÅDMANNENS INNSTILLING: Midlertidig barneskole i Børsa plasseres nord og øst for Skaun ungdomsskole mens ny barneskole bygges. SAKSDOKUMENTER: Vurdering av alternativer for midlertidig skole vedl. 1 Kartskisser for alt. 1, 2, 3 og 4 vedl. 2 Redegjørelser fra rektorer vedl. 3 SAKSFRAMLEGG: Det er nå inngått kontrakt om bygging av skole i Børsa med vinneren av anbudskonkurransen Skanska Norge as. Kontrakttert tempoplan tilsier riving av eksisterende barneskole ca. 1. mai i Skanska har basert sitt tilbud på at montering av midlertidige brakker må starte i midten av mars for å være klare til bruk etter påske. Valg av lokaliseringssted må fra kommunens side være avklart innen for å holde tempoplanen. I anbudskonkurransen om bygging av ny skole i Børsa var det opprinnelig forutsatt at eksisterende skolebygg skulle stå og at disse skulle benyttes til undervisning mens bygging av ny skole pågikk. Dette ble etter forespørsel fra tilbydere endret til at man kunne rive hele skolen før bygging startet og i stedet tilby en brakkerigg for midlertidig undervisning. Området ved Skaun ungdomsskole ble i anbudskonkurransen brukt som lokaliseringssted for midlertidig barneskole. Her er tilgang til alle fasiliteter som; vann og avløp, enkel adkomst, bussholdeplass og strøm. Området ble også vurdert til å være godt egnet i forhold til arealplaner og en enklest mulig byggesøknadsprosess ifbm. oppføring av midlertidig bygg. Geotekniske forhold er også avklart. Aktuelle tomteområde er regulert til skoleformål. Side 15 av 24

17 Sak PS 37/13 Valg av sted for midlertidig barneskole er en del av rådmannens mandat ang. bygging av ny skole i Børsa. Pga. sterkt politisk engasjement i dette tema, velger en å legge saken fram for prosjektets politiske referansegruppe for endelig vedtak. I en ny vurdering av sted for midlertidig barneskole har vi vurdert fire alternativer: 1. Plassering på ungdomsskoletomta (inkl. i kontrakten med Skanska Norge as). 2. Einmoen fotballbane 3. Eliløkken (nord for tidligere kontor og butikkbygg) 4. Moan (vest for miljøstasjon) Vedlegg 1 viser de fire alternative stedene vurdert ifht. 18 tema / kriterier. Avvikende kostnader ifht. lokalisering ved ungdomsskolen er vist i egne kolonner for alternativene 2, 3 og 4. Vedlegg 2 viser kartskisser for de fire alternativene. Vedlegg 3 viser uttalelser om lokalisering av midlertidig skole i Børsa fra rektor ved Børsa skole og fra rektor ved Skaun ungdomsskole. De alternative stedene for midlertidig skole representerer ulik risiko for utsettelse av byggeprosjektet. Dispensasjonssøknad med hensyn til arealformål og eventuelle geotekniske undersøkelser representerer en betydelig risiko for utsettelse av byggestart/ferdigstillelse av skoleanlegget i alle alternativene 2, 3 og 4. Alternativ 4 representerer også usikkerhet mht. tidsforbruk og evt. utsettelse av prosjektet tilknyttet etablering av tilstrekkelig strømkapasitet Utsettelser av prosjektets gjennomføring vil medføre økte kostnader. Viktig i vurderingene er også avstanden mellom den midlertidige skolen og aktuelle funksjoner i Børsa sentrum som kan avhjelpe driftsutfordringer i byggeperioden: Rådhus med bibliotek, helse og Ksal, SUS / samfunnshus, idrettsanlegg og Solbakken. Behovet for riggkapasitet er noe større enn i Skanska sitt tilbud og dette skal løses innenfor nåværende budsjettrammer og kontrakt med Skanska. Dette minimerer mulighetene for ytterligere merkostnader tilknyttet midlertidig skole. Konklusjon: Ved valg av sted for midlertidig skole i Børsa har en lagt vekt på alle momentene redegjort for i matrisen vist i vedlegg 1 og i rektorenes uttalelser vist i vedlegg 3. Sentralt i vurderingen Side 16 av 24

18 Sak PS 37/13 står hensynet til å holde tempoplanen og budsjett. På dette grunnlag er det riktig å plassere Børsa skole midlertidig som vist i alternativ 1. Rådmannens mandat og derigjennom også referansegruppas oppgave fra kommunestyret omfatter blant annet å søke kostnadsreduserende tiltak ved gjennomføringen av prosjektet. Dersom en velger et av alternativene 2, 3 eller 4, med høyere kostnad en det som er lagt til grunn for vedtatt budsjett, må saken sendes Kstyret for revidert bevilgning. Dette vil medføre en utsettelse av byggeprosjektet og økte kostnader. ØKONOMISK VURDERING: Alternative lokaliseringssteder nr. 2, 3 og 4 har en høyere kostnad enn alternativ 1: Alt. 2; merkostnad kr , Alt. 3; merkostnad kr , Alt. 4; merkostnad kr , Side 17 av 24

19 Sak PS 38/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 38/13 Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 13/1823 Saksbehandler: Saksnummer Utvalg Møtedato 38/13 Formannskapet SAKEN GJELDER: SALG AV AKSJER I TRØNDERENERGI AS Side 18 av 24

20 Sak PS 39/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 39/13 Arkivkode: 131 U00 Arkivsaksnr: 13/1634 Saksbehandler: Geir Evjen Saksnummer Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet SAKEN GJELDER: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommune ønsker ikke å delta i arbeidet med en Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen på nåværende tidspunkt. SAKSDOKUMENTER: 5. Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen felles saksframlegg til de ti kommunestyrene, med vedlegg SAKSFRAMLEGG: Forankring av arbeidet med strategisk næringsplan i Orkdalsregionen skjer med vedtak i to trinn i kommunestyrene. Regionrådet i Orkdalsregionen vedtok i møte , som trinn 1 i arbeidet med Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen, at følgende forslag til felles vedtak skulle sendes ut til de 10 kommunene i regionen: Regionrådet slutter seg til opplegget som AU har skissert, og ber om at det framlagte felles saksframlegget blir sendt til kommunene med slikt forslag til likelydende vedtak i kommunestyrene i august/september i år: Xx kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt og arbeidsgrupper. Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen». Side 19 av 24

21 Sak PS 39/13 Et mer detaljert opplegg for organisering, framdrift, egeninnsats og samla ressursbruk behandles i regionrådet og kommunene høsten Forslaget om å utarbeide strategisk næringsplan er nå behandlet i alle ti kommuner. Ni av kommunene har gjort vedtak som er forholdsvis identisk med forslaget til vedtaket som er utsendt fra regionrådet. Skaun kommunestyre behandlet denne saken møte den , og fattet følgende: Skaun kommune ønsker ikke å ta stilling til eventuell deltakelse i arbeidet med en Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen før kostnader til planarbeidet og oppfølging av planen er nærmere avklart. Som et trinn 2, er det nå utarbeidet nytt felles saksframlegg, med forslag til nytt felles vedtak i kommunene. I trinn to er kostnadene for den enkelte kommune nedjustert vesentlig, slik at en eventuell kostnad for Skaun kommune vil være kroner, forutsatt at SørTrøndelag fylkeskommune bevilger kroner. Den budsjettmessige kostnaden med å delta i arbeidet med Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen vil derfor være liten. Imidlertid legges det opp til at kommunen skal bidra med ressurser ut over den andelen av felleskostnadene. I forslaget til likelydende vedtak heter det bl.a. Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt og arbeidsgrupper. Det er forholdsvis uklart hvor stort omfang kommunens ansvar mht arbeidet vil være, slik det er angitt i forslaget. Skaun kommune har begrenset med ressurser å avse til slikt arbeid, stillingen som næringsansvarlig ble avviklet ifbm. budsjettarbeidet i I tillegg deltar kommunen i Trondheimsregionen og næringsplanarbeidet der, noe som også innebærer bruk av ressurser. Ut fra dette er det rådmannens vurdering at den samlede belastningen for kommunen vil være av en slik karakter at det ikke er å anbefale at Skaun kommune deltar i arbeidet med Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen på nåværende tidspunkt. ØKONOMISK VURDERING: Budsjettmessig konsekvens for 2014 er kr Ressursinnsats forøvrig er ukjent. Side 20 av 24

22 Sak PS 40/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 40/13 Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 13/952 Saksbehandler: Knut Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 17/13 Arbeidsmiljøutvalget / Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet / Skaun eldreråd / Råd for funksjonshemmede / Kommunestyret SAKEN GJELDER: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT : 7.1 Økonomiplan De økonomiske rammer som fremgår av dette dokumentet, og de mål og premisser disse bygger på, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i økonomiplanperioden. 2. Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte tiltakslistene for drift og investering, og forutsetter at rådmannen følger opp disse i 2014, og utvikler dem videre i økonomiplanperioden.. 3. Kommunestyret forutsetter at dersom noen tiltak får konsekvenser som i vesentlig grad vil berøre brukerne og/eller er av prinsipiell betydning, legges dette frem til politisk behandling. 7.2 Årsbudsjett og mål 2014 Skaun kommunestyre vedtar driftsbudsjett for 2014 og økonomiplan for , slik det går fram av budsjettskjema 1A og tiltakslisten for drift foreslåtte tiltak. Hovedtallene i budsjettskjema 1A for frie inntekter, finansutgifter og avsetninger vedtas. Sum til fordeling drift for 2014, kr fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: Side 21 av 24

23 Sak PS 40/13 Sentraladministrasjonen Skoler inkl SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan ekskl gebyr Plan, gebyrbelagte tjenesteområder Eiendomsdrift Eiendomsskatt og skatt formue og inntekt. I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2014 ut på alle faste eiendommer i kommunen. Eiendomsskatten for 2014 er 4 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i sak 22/13, møte Formuesskatt for 2014 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. Inntektsskatt for 2014 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. 7.4 Investeringsbudsjett og finansiering Investeringer: Side 22 av 24

24 Sak PS 40/13 Investeringsbudsjettet for 2014 og økonomiplanen for vedtas iht. budsjettskjema 2A og 2B. Sum investeringer anleggsmidler for 2014 på kr og fordelingen av investeringsramma på prosjektnummer vedtas. P.nr Prosjektnavn Budsjett Utbygging Buvik skole Utbygging av skole i Børsa Ny barnehage i Buvika Egenkapitalinnskudd KLP IKT investeringer generelt IKT investeringer skoler ENØK tiltak Jåren/Råbygda oppvekstsenter., overvann Ny traktorgraver Fornying grøntutstyr SUS,renovering av elevgarderober,gml.bygg Paviljong Meieribakken Ny feierbil Erverv av grunn Veg 9 Lensmannsekra Grunnerverv Buvik sentrum Flyktningeboliger Utskift asbest KleivaLiaklev Vannledning, forlengelse SildværSandløkk Opprydding Brekka vann, trinn III Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget Forprosjekt Viggja Kloakkering Naustmælensøndre byggetrinn Mottak slam fra tette tanker, buffertank Ny hovedadkomst Buvik skole Trafikksikkerhetsplan fylkesveger Sum investeringer Låneopptak. Låneopptak til investeringer i 2014 vedtas med kr Lån til videre utlån, startlån, vedtas med kr Side 23 av 24

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Sak 5/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT 15.11.13:

Sak 5/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT 15.11.13: Side 2 Ingen kommentarer til innkallingen. Sak 5/13 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT 15.11.13: 7.1 Økonomiplan 2014 2017 1.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 21.11.2013 Tid: 13:00-21:00 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn Gudmund

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Sak 39/12 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN

Sak 39/12 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN Side 2 ORIENTERINGER: Notat fra Ole Martin Føll til rådmannen: Orientering om snøbrøyting/strøing, datert 21.11.2012, ble delt ut. Informasjon om den interkommunale barneverntjenesten ble delt ut. Sak

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 15.11.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 19.00 Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Sak 30/13. Sakstittel: MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 19.11.2013

Sak 30/13. Sakstittel: MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 19.11.2013 Side 2 Sak 30/13 Sakstittel: MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 19.11.2013 BEHANDLING: Det ble stilt spørsmål og redegjort for melding nr 4, 6, 12, 15, 18 og 24. Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning

Detaljer

SAKSPAPIRER. Sakliste

SAKSPAPIRER. Sakliste SAKSPAPIRER Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.01.2014 Sakliste 1/14: HASTEMØTE VEDRØRENDE NY BEHANDLING AV LOKALISERING AV MIDLERTIDIG BARNESKOLE I BYGGEPERIODEN Sak 1/14 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr:

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole.

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Side 2 Sak 28/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013 BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Statusrapport pr. 03.10.13 for planlegging av barnehage på

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 19.11.2015 Tid: 13:00 14:20 og 15:00 17:50 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Medlem Asbjørn

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

Sak 46/14. Sak 47/14

Sak 46/14. Sak 47/14 Side 2 Sak 46/14 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 20.11.2014 Formannskapet foretok befaring på Børsa skole. Repr. fra Skanska ledsaget formannskapet i og utenfor bygget, og orienterte om byggeprosessen

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tilleggssakliste TIL BEHANDLING: 38/15: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 I etterkant av møtet er det ønskelig

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement -

Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement - Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement - Vedtatt i Kåfjord Kommunestyre 21.06.1993, sak 42/93 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK FOR KÅFJORD KOMMUNES'l'YHE i møte den 21. juni 1993.

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Side 1 Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 04.10.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 18.30. Saksdokumenter utsendt til medlemmer, varamedlemmer, rådmann,

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Vedtatt i bystyret 12. mars 2008. 1. Generelt Kristiansand kommune har vedtatt en arbeidsgiverpolitisk plattform. Denne plattformen

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 3/10 Administrasjonsutvalget 30.11.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 3/10 Administrasjonsutvalget 30.11.2010 Sak 3/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 3/10 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 10/1977 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 3/10 Administrasjonsutvalget 30.11.2010 SAKEN GJELDER: MELDINGER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 ORIENTERINGER: Helse- og mestringsboliger universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Første gang vedtatt av Haugesund bystyre i møte 17.06.1992, sak 53/92, justert i bystyremøte 23.02.2000, sak 14/00. Sist behandlet og vedtatt av Haugesund

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Revidering vedtatt i kommunestyret 15.06.201503.05.10, sak xx18/150, gjeldende fra og med 16.06.201504.05.10. Aurskog-Høland kommune

Detaljer

Sak 57/13. Sak 58/13

Sak 57/13. Sak 58/13 Side 2 Sak 57/13 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 17.10.2013 Bjørn Hammer oppfordret kommunestyrets medlemmer til å bidra som sjåfører under TVaksjonen søndag 20.10. Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Sak 25/16 RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN

Sak 25/16 RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN Sak 25/16 RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse til strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2015 2020:

Detaljer

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune 1. Generelle bestemmelser Vefsn kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar

Detaljer

Sak 10/12. Sak 11/12

Sak 10/12. Sak 11/12 Side 2 Sak 10/12 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - UTBEDRING AV LØYPENETTET VED RAMSJØEN SKIANLEGG - ANL.NR. 1657070307 Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets

Detaljer

Sak 4/16 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

Sak 4/16 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Sak 4/16 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2017, og økonomiplan for perioden 2017-2020 med de

Detaljer

Skaun kommunes profileringsfilmer ble vist før behandlingen av sak 88/13. Sak 88/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17

Skaun kommunes profileringsfilmer ble vist før behandlingen av sak 88/13. Sak 88/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 Side 3 Ordfører Jon P. Husby refererte svar fra Skanska på spørsmål fra Krf, referert i kommunestyrets møte 12.12.2013, vedrørende stenging av tunneler på E 39 nattestid: På spørsmål om skilting, omkjøringsveier

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 05.06.2014 Tid: 08:00 09:00 og 10:30-13:40 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby FD Nestleder

Detaljer

Sak 37/14. Sak 38/14

Sak 37/14. Sak 38/14 Side 2 Sak 37/14 MELDINGER - FORMANNSKAPET 02.10.2014 Leder for Orkladal næringsforening Ove Snuruås orienterte om arbeidet med strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Daglig leder for Kapto AS Ola

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL -

ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL - STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 08/805-1 08/14236 007 14.10.2009 ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL - 1. Forord Ansatte i Strand kommune har en viktig rolle for å kunne

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

Etiske retningslinjer i Trysil kommune

Etiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Etiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2777 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 i møte 18.09.07 1. Retningslinjene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE Side 3 Sak 27/14 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 19.06.2014 Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene tas til orientering. Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Etiske retningsl injer

Etiske retningsl injer Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal dato Etiske retningsl injer for folkevalgte og ansatte i Sigdal kommune Innledning De etiske retningslinjene er en revidering av tidligere vedtatte retningslinjer i Sigdal

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Onsdag 28.04.2010 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus, fra kl. 17.00 til kl. 21.05 Saksdokumener for sakene 12-19/10 utsendt 21.04.10 til medlemmer,

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hammerdalen barnehage v/avd.ingeniør Yoshi Tsujimoto Helse-, omsorg og mestringsboliger

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyre 22.06.17 i sak 22/17 Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 20: P.nr. 508: Egenkapitalinnskudd KLP 2014 KLP har innkalt egenkapitalskudd de siste årene. For 2014 er tilskuddet kr. 1.002.000. Må føres i investeringsregnskapet,

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.03.2014 kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 12/14: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 12.03.2014 13/14: HENSTILLING TIL STORTINGET OM Å GRUNNLOVSFESTE

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. NB! Oppmøte på Buvik skole kl. 13.00 Kl. 14.30: Orienteringer LP-modellen v/rådgiver Hege

Detaljer

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand.

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand. Side 2 Ingen merknader til innkalling og saksliste utsendt 29.05.2015. ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 46/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 58/15 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 1 FORTROLIGE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/13: IFBM. NY BØRSA BARNESKOLE INVITERES TIL INFOMØTE OG STUDIETUR. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Ellers møtte: Rådmann Jan-Yngvar Kiel og økonomisjef Knut Nygård som også førte møteboka.

Møteprotokoll. Formannskapet. Ellers møtte: Rådmann Jan-Yngvar Kiel og økonomisjef Knut Nygård som også førte møteboka. Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00-16:00 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn G. Hammer

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Sak 16/14. Sak 17/14

Sak 16/14. Sak 17/14 Side 2 Sak 16/14 ÅRSMELDING 2013 FOR SKAUN KOMMUNE Årsmeldinga for 2013 tas til orientering. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Årsmeldinga for 2013 tatt til orientering. Sak 17/14 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Side 2 Sak 76/12 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Reidar Hovtun fremmet forslag på Jan Ole Sund som settevaraordfører. Jan Ole Sund ble enstemmig valgt som settevaraordfører. Ny melding (5): Årsrapport

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE Vedtatt i Kommunestyret 08.10.07, sak nr. 83/07. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 3 1. Hensynet til innbyggerne 3 2. Hensynet til kommunens

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Revidert av Flekkefjord bystyre 11.05.2017 sak 23/17. - --...- - 1. Innledning Flekkefjord kommunes virksomhet skal være tillitsskapende

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 Ingen bemerkninger til innkalling og sakliste utsendt den 13.10.2016. Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 VEDTAKSKONTROLL 1. OG 2. TERTIAL

Detaljer

Sak 15/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til underretning.

Sak 15/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til underretning. Side 2 Sak 15/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.06.2013 Ny melding: Startlån-delegert vedtak, dat 30.05.13. U.off 13. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til underretning. Orienteringer:

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13)

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13) Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune () 1. Generelt Lyngdal kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte og folkevalgte har

Detaljer

Sak 30/14. Sak 31/14

Sak 30/14. Sak 31/14 Side 2 Sak 30/14 MELDINGER - FORMANNSKAPET 28.08.2014 Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. VEDTAK: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Det

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Sak 14/16 INFRASTRUKTURFOND GENERELT FOR SKAUN KOMMUNE OG SPESIELT FOR BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING:

Sak 14/16 INFRASTRUKTURFOND GENERELT FOR SKAUN KOMMUNE OG SPESIELT FOR BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING: Sak 14/16 Sakstittel: ETABLERING AV KOMMUNALT INFRASTRUKTURFOND GENERELT FOR SKAUN KOMMUNE OG SPESIELT FOR BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Ved etablering og bruk av KIF skal

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Møtedato: Tid: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Møtedato: Tid: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 08:00 Forfall meldes til www.postmottak@orland.kommune.no eller Infotorget tlf.

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gran kommune 2 HJELP TIL Å TA DE RIKTIGE VALGENE Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Gran kommune handler om at vi som kommune skal stå for de valgene

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Onsdag 16.03.2011 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus, fra kl. 13.00 til kl. 16.45. Saksdokumenter utsendt 09.03.2011 til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 26.10.2016 kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 32/16: UTVIDELSE AV SKAUN UNGDOMSSKOLE ANBUDSKONKURRANSE, GRUNNLAGSDOKKUMENTER Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE 1. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 12.02.2007 2. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 16.06.2008 Ansvarlig: Rådmann Nils Schaug 1.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer