Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TEMA: Kapto AS: orientering Næringsforeningen i Trondheimsregionen Skaun ved Hans Petter Øien Kvam TIL BEHANDLING: 32/13: MELDINGER FORMANNSKAPET /13: BYGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA; TOTALENTREPRISE KÅRING AV VINNER I ANBUDSKONKURRANSEN OG REVIDERT BUDSJETT. 34/13: ENDRING AV INVESTERINGSBUDSJETTET /13: ETISKE RETNINGSLINJER I SKAUN KOMMUNE RULLERING. 36/13: BRUK AV ØHJELP SENGEPOST UT OKTOBER 37/13: NY SKOLE I BØRSA UTREDNING AV MIDLERTIDIG UNDERVISNING PLASSERING AV MIDLERTIDIGE BRAKKER 38/13: SALG AV AKSJER I TRØNDERENERGI AS 39/13: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN 40/13: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN

2 Møtet må påregnes å vare en god stund pga mange saker. Det vil derfor bli servering. Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Jon P. Husby ordfører

3 Sak 32/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 32/13 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 13/2773 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 32/13 Formannskapet SAKEN GJELDER: MELDINGER FORMANNSKAPET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte journalposter.

4 Sak PS 33/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 33/13 Arkivkode: 614 A10 Arkivsaksnr: 13/1313 Saksbehandler: Yoshi Tsujimoto Saksnummer Utvalg Møtedato 44/13 Kommunestyret /13 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: BYGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA; TOTALENTREPRISE KÅRING AV VINNER I ANBUDSKONKURRANSEN OG REVIDERT BUDSJETT. RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken legges frem i møtet. SAKSDOKUMENTER: 1. Anbudsinnstilling fra juryen etter evaluering av anbudene fra 3 totalentreprenører, dat (Legges frem på møtet) 2. Revidert byggebudsjett etter anbudskonkurransen. (Legges frem på møtet) 3. Anbudsdokumenter fra 3 totalentreprenører. (Legges frem på møtet) SAKSFRAMLEGG: De 3 prekvalifiserte totalentreprenørene (HENT, Ruta Entreprenør og NCC) konkurrerte om planløsninger og pris etter anbudsdokumenter med tildelingskriterier, bl.a. rom og funksjonsprogram. I tillegg konkurrerte anbyderne om opsjonstilbud på 2 tilleggsavdelinger. Anbudsfristen var fredag den kl Prosjektutvikling MidtNorge AS har kontrollert anbudene konfidensielt og ikke funnet noen feil eller mangler mht. formaliteter. Juryen, styringsgruppa og en ekstern arkitekt (Skibnes arkitekter) og en ekstern landskapsarkitekt (Plan arkitekter), avholdt evalueringsmøter den og I tillegg arrangerte Prosjektutvikling MidtNorge AS et møte mellom prosjektlederne og eksterne arkitekter den for å evaluere de 3 planløsningene Side 3 av 24

5 Sak PS 33/13 Først evaluerte juryen planløsningene (Bygget, arealeffektivitet, utomhusanlegg og utvendig arealdisponering) etter de forhåndsbestemte tildelingskriteriene uten kjennskap til tilbudssum, dvs. juryen rangerte tilbudene etter planløsningene. Deretter ble juryen kjent med tilbudssummene som allerede var kontrollert og justert mht. feil, mangler, forbehold m.m av Prosjektutvikling MidtNorge AS. Valget falt på en totalentreprenør som både hadde de beste planløsningene og den laveste tilbudssummen. Se saksdok. 1. Prosjektutvikling MidtNorge AS har utarbeidet et totalt byggebudsjett som er basert på vinnerens tilbudskostnad før samspillsfasen. Se saksdok. 2. Framdriften: Det er ikke nødvendig å justere gjeldende framdriftsplan (dat ) etter anbudskonkurransen. Ang. opsjon, byggetrinn II (2 avdelinger): Kommunestyret vedtok i saksnr. 23/13 den at framtidig utvidelse med 2 avdelinger skulle inntegnes i forb. med forprosjektering, dvs. totalt 8 avd. Derfor er rom og funksjonsprogrammet integrert med de 2 avdelingene som byggetrinn II. Kommunestyret må i saken ta stilling til om vi skal bygge 6 eller 8 avdelinger. ØKONOMISK VURDERING: Kostnadsoverslaget til bygging av 6 avd. barnehage i 2009 (Ksak saksnr. 76/09, den ) var på kr. 35,6 mill. (inkl. mva). Dette kostnadsoverslaget ble justert i Ksak nr. 54//11, den til kr. 36,1 mill. (eks. tomtekjøp, men inkl. mva). I budsjett 2013 ble det bevilget kr , til planlegging, samt kr. 21 mill. til dette prosjektet (prosjekt nr. 506) og det ble avsatt kr. 21 mill. i 2014 i Budsjett 2013 og økonomiplanen for , dat Videre vurdering skal legges frem på møtet. Finansieringsplan: Legges frem på møtet. Kapitalkostnader: Side 4 av 24

6 Sak PS 33/13 Se saksdok. 2. legges frem på møtet. Konsekvenser for andre enheters budsjett: Ikke kjent pr. d.d. Side 5 av 24

7 Sak PS 34/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 34/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 13/2776 Saksbehandler: Frode Haugskott Saksnummer Utvalg Møtedato 34/13 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: ENDRING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2013 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar endringer og endelig investeringsbudsjett i tråd med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B: Budsjettskjema 2 A Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett ØR2 Revidert budsjett 2013 kstyre Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter (bl.a mvakomp.) Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Side 6 av 24

8 Sak PS 34/13 P.nr. Budsjettskjema 2 B Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett ØR2 Revidert budsjett 2013 kstyre Nærmiljøanlegg Venn Ølsholmen friluftsområde, erverv av grunn IKT investeringer generelt IKT investeringer skole Salg av eiendommer Utbygging av skole i Børsa Ombygging nybygget SUS Ny barnehage i Buvika Heis Vennatunet Utskifting asbest Havenget Gammelgarden Ledningstilknytning Skjetne vassverk Utskift asbest KleivaLiaklev Brekka utskifting asbestelement Utsk. Asbestledning Buvika SBrekka Utskifting asbestledn. Elistranda FV Vannledning, forlengelse SildværSandløkk Opprydding Brekka vann, trinn III Renseanlegg i Buvika Omlegging ledningsnett i Buvika Brekka avløp Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget Overføringsledning VennEggkleiva Kloakkering Naustmælensøndre byggetrinn Opprydding i Brekka, avløp trinn III Ny hovedadkomst Buvik Skole Trafikksikkerhetsplan Fylkesveger Kommunestyret vedtar følgende finansieringsrekkefølge ved regnskapsavslutningen: 2. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 3. Bruk av bundet investeringsfond 4. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 5. Bruk av lånemidler 6. Bruk av ubundet investeringsfond 7. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet Side 7 av 24

9 Sak PS 34/13 SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Kommunestyret inviteres med dette til å gjøre nødvendige vedtak på budsjettendringer og finansiering av investeringsbudsjettet for Investeringer i anleggsmidler: I nytt forslag til investeringsbudsjett for 2013 er investeringer i anleggsmidler redusert fra 68,3 mill. kr til i overkant av 11,4 mill. kr. Budsjettskjema 2B under viser status for de tidligere vedtatte prosjektene. Hovedårsaken til at budsjettet foreslås redusert med over 56,8 mill. kr er at store prosjekter som utbygging av skole i Børsa (p504), ny barnehage i Buvika (p506) og ny hovedadkomst Buvik skole (p823) ikke gjennomføres som planlagt i I tillegg er det en rekke prosjekter innen vann og avløp som er skjøvet fram til For øvrig er kostnaden per prosjekt tilpasset antatt forbruk i Noen av prosjektene vil imidlertid ikke bli ferdigstilt i 2013, men vil strekke seg inn i Rådmannen vil komme nærmere tilbake til disse i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2013 i mai neste år. Prosjekt 015 Nærmiljøanlegg Venn trinn III er tidligere uteglemt i ØR2. Dette går på ferdigstillelse av uteområdet ved oppvekssenteret. Prosjektet er kostnadsberegnet til kr , og finansieres ved bruk av spillemidler, dugnad og kommunal egenandel. Side 8 av 24

10 Sak PS 34/13 Revidert Forbruk per Antatt forbruk Nytt revidert P.nr. Budsjettskjema 2 B budsjett 2013 oktober 2013 novdes 2013 budsjett 2013 Endring 015 Nærmiljøanlegg Venn Ølsholmen friluftsområde, erverv av grunn IKT investeringer generelt IKT investeringer skole Salg av eiendommer Utbygging av skole i Børsa Ombygging nybygget SUS Ny barnehage i Buvika Heis Vennatunet Utskifting asbest Havenget Gammelgarden Ledningstilknytning Skjetne vassverk Utskift asbest KleivaLiaklev Brekka utskifting asbestelement Utsk. Asbestledning Buvika SBrekka Utskifting asbestledn. Elistranda FV Vannledning, forlengelse SildværSandløkk Opprydding Brekka vann, trinn III Renseanlegg i Buvika Omlegging ledningsnett i Buvika Brekka avløp Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget Overføringsledning VennEggkleiva Kloakkering Naustmælensøndre byggetrinn Opprydding i Brekka, avløp trinn III Ny hovedadkomst Buvik Skole Trafikksikkerhetsplan Fylkesveger Budsjettskjema 2A under viser hvordan investeringsbudsjettet er foreslått finansiert. Revidert Forbruk per Antatt forbruk Nytt revidert Budsjettskjema 2 A budsjett 2013 oktober 2013 novdes 2013 budsjett 2013 Endring Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter (bl.a mvakomp.) Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Side 9 av 24

11 Sak PS 34/13 Ut fra skjemaet ser vi at årets totale finansieringsbehov er på 53,9 mill. kr. Av dette utgjør anleggsmidlene 11,4 mill. kr (jf. skjema 2B). Utlån er på 31,0 mill. kr, fordelt med 12,0 mill. kr på startlån og 19,0 mill. kr som omgjøring av egenkapital i Trønderenergi til ansvarlig lån. Rent teknisk føres dette som utlån i kommunens regnskap (jf. kommunestyrets vedtak i sak 19/13 i møte ), og finansieres ved ekstra utbytte fra Trønderenergi på 18,2 mill. kr og det resterende fra disposisjonsfond. Videreutlån av startlån på 12,0 mill. kr finansieres ved bruk av nytt lån fra Husbanken på 10,0 mill. kr, samt 2,0 mill. kr fra tidligere års ubrukte lånemidler. Avdrag på lån (3,6 mill. kr) og avsetninger 7,0 mill. kr) har også sammenheng med startlån og finansieres gjennom mottatte avdrag på utlån og bruk av tidligere avsetninger av avdrag. Aksjer og andeler, kr , er egenkapitalinnskudd til KLP og finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kommunal og regionaldepartementet ga i oktober 2011 ut en ny veileder angående budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hovedregelen her er at, med unntak av øremerkede midler, er alle midler i investeringsregnskapet å betrakte som frie midler til felles finansiering av investeringsregnskapet. Dette betyr blant annet at det ikke lengre er nødvendig å knytte lånemidler til konkrete prosjekter. Ved regnskapsavslutningen skal alle vedtatte investeringsprosjekter finansieres. Av praktiske årsaker vil det være en fordel for rådmannen å ha klare kjøreregler for bruken av de ulike finansieringskildene til investeringsregnskapet. Rådmannen vil derfor foreslå at følgende finansieringsrekkefølge benyttes ved regnskapsavslutningen: 1. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 2. Bruk av bundet investeringsfond 3. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 4. Bruk av lånemidler 5. Bruk av ubundet investeringsfond 6. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet Side 10 av 24

12 Sak PS 35/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 35/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 13/2762 Saksbehandler: Arnfinn Østgaard Saksnummer Utvalg Møtedato / Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet SAKEN GJELDER: ETISKE RETNINGSLINJER I SKAUN KOMMUNE RULLERING. RÅDMANNENS INNSTILLING: Saka tas til etterretning og gjeldende retningslinjer, vedtatt (vedlegg 1), stadfestes. Retningslinjene forutsettes rullert av kommunestyret én gang hver valgperiode. SAKSDOKUMENTER: 1. Skaun kommunes Etiske retningslinjer, vedtatt av kommunestyret Rådmannens notat til kontrollutvalget og kommunestyret: Om å kjenne og følge kommunens etiske retningslinjer, datert (Ikke utsendt) SAKSFRAMLEGG: Etter at Kontrollutvalget tok opp sak om Etiske retningslinjer Skaun kommune i 2006, og disse ble tatt opp til revidering, noterte Kontrollutvalget (sitat):.. at det i tiden fremover vil arbeides aktivt for å bevisstgjøre politikere og administrasjonen om nødvendigheten av at Skaun kommune opptrer i hht gjeldende etiske standarder. Kontrollutvalget bør invitere ledelsen i kommunen til et senere møte, for å bli oppdatert om kommunens arbeid på dette område. Retningslinjene gjennomgås årlige liksom varslingsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven ved hver enhet, som så rapporterer dette i den faste årlige egenrapporteringen pr , om HMS arbeidet siste år, til rådmannen, og videre til AMU som egen sak. Fom omfattes også flg.: Økonomireglementet, om innkjøp, attestasjon, anvisning er gjennomgått. Fravær/ferie mv. er dokumentert/ rapportert til Økonomi og personalkontoret. Side 11 av 24

13 Sak PS 35/13 Deltakelse i faglige forum/nettverk er kontrollert og i tråd med kommunens etiske retningslinjer. Retningslinjene gjennomgås med politikerne, som del av folkevalgtopplæringen, etter hvert kommunevalg. I tillegg ønskes retningslinjene nå gjennomgått og rullert én gang i hver valgperiode. MERKNADER: Etter rådmannens syn mangler vi ikke etiske retningslinjerer, reglement og/eller rutiner, men kan tilsynelatende av og til mangle våkenhet, konsentrasjon eller evne/vilje til å følge bestemmelsene. Rådmannen har derfor tatt skritt for å bedre/styrke oppfølgingsrutinene med og innen enhetene. KS har viet sosiale medier spesiell oppmerksomhet, som kommunikasjonsverktøy som har kommet for å bli. Rådmannen deler dette synet og ser for seg at kommunens bruk av sosiale medier; både ansattes og folkevalgtes, blir omtalt i kommunens kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan, evt. med egne retningslinjer for bruk av sosiale medier. ØKONOMISK VURDERING: Ingen konsekvenser for kommunens budsjett Side 12 av 24

14 Sak PS 36/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 36/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 13/2754 Saksbehandler: Trude Wikdahl Saksnummer Utvalg Møtedato 42/13 Helse, oppvekst og kulturutvalget /13 Formannskapet SAKEN GJELDER: BRUK AV ØHJELP SENGEPOST UT OKTOBER RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken tas til orientering. SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Skaun kommune deltar sammen med 11 andre kommuner i et samarbeid om SiO sengepost ved Orkdal sjukehus. Øyeblikkelig hjelpavdelingen startet og har 7 sengeplasser. Etter innbyggertallet er det beregnet at Skaun kommune kontinuerlig skal kunne benytte om lag 1 sengeplass. Bildet under viser antallet pasienter ved SiO de 10 første månedene i år for Skaun og fire av de andre kommunene som deltar i samarbeidet. Totalt har sengeposten hatt 404 innleggelser de første 10 månedene, hvorav 63 pasienter har kommet fra Skaun. Gjennomsnittlig liggetid er på 1, 75 døgn. Side 13 av 24

15 Sak PS 36/13 Bruken av sengeposten er fortsatt lavere enn potensialet, selv om oktober måned viser en økning i bruken for Skaun sitt vedkommende. Mulige årsaker til den relativt lave bruken totalt sett kan være at tilbudet er nytt og at det har vært mangler i informasjon til dem som har innleggelsesrett i SiO. I tillegg kan kriteriene for innleggelse være dårlig kjent eller feiltolket. Kriteriene for innleggelse og bruken av sengeposten ble tatt opp som egen sak i møte med fastlegene i Skaun i midten av september, og dette vil også følges opp videre fremover. ØKONOMISK VURDERING: Skaun kommune har mottatt kr , i tilskudd til etablering og drift av SiO Øyeblikkelig hjelp sengepost i Dette tilsvarer Skaun kommunes egenandel i forbindelse med drift av avdelingen. Det er forventet tilsvarende tilskudd i Side 14 av 24

16 Sak PS 37/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 37/13 Arkivkode: 614 A20 Arkivsaksnr: 13/2728 Saksbehandler: Bjørn Idar Ekren Saksnummer Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet SAKEN GJELDER: NY SKOLE I BØRSA UTREDNING AV MIDLERTIDIG UNDERVISNING PLASSERING AV MIDLERTIDIGE BRAKKER RÅDMANNENS INNSTILLING: Midlertidig barneskole i Børsa plasseres nord og øst for Skaun ungdomsskole mens ny barneskole bygges. SAKSDOKUMENTER: Vurdering av alternativer for midlertidig skole vedl. 1 Kartskisser for alt. 1, 2, 3 og 4 vedl. 2 Redegjørelser fra rektorer vedl. 3 SAKSFRAMLEGG: Det er nå inngått kontrakt om bygging av skole i Børsa med vinneren av anbudskonkurransen Skanska Norge as. Kontrakttert tempoplan tilsier riving av eksisterende barneskole ca. 1. mai i Skanska har basert sitt tilbud på at montering av midlertidige brakker må starte i midten av mars for å være klare til bruk etter påske. Valg av lokaliseringssted må fra kommunens side være avklart innen for å holde tempoplanen. I anbudskonkurransen om bygging av ny skole i Børsa var det opprinnelig forutsatt at eksisterende skolebygg skulle stå og at disse skulle benyttes til undervisning mens bygging av ny skole pågikk. Dette ble etter forespørsel fra tilbydere endret til at man kunne rive hele skolen før bygging startet og i stedet tilby en brakkerigg for midlertidig undervisning. Området ved Skaun ungdomsskole ble i anbudskonkurransen brukt som lokaliseringssted for midlertidig barneskole. Her er tilgang til alle fasiliteter som; vann og avløp, enkel adkomst, bussholdeplass og strøm. Området ble også vurdert til å være godt egnet i forhold til arealplaner og en enklest mulig byggesøknadsprosess ifbm. oppføring av midlertidig bygg. Geotekniske forhold er også avklart. Aktuelle tomteområde er regulert til skoleformål. Side 15 av 24

17 Sak PS 37/13 Valg av sted for midlertidig barneskole er en del av rådmannens mandat ang. bygging av ny skole i Børsa. Pga. sterkt politisk engasjement i dette tema, velger en å legge saken fram for prosjektets politiske referansegruppe for endelig vedtak. I en ny vurdering av sted for midlertidig barneskole har vi vurdert fire alternativer: 1. Plassering på ungdomsskoletomta (inkl. i kontrakten med Skanska Norge as). 2. Einmoen fotballbane 3. Eliløkken (nord for tidligere kontor og butikkbygg) 4. Moan (vest for miljøstasjon) Vedlegg 1 viser de fire alternative stedene vurdert ifht. 18 tema / kriterier. Avvikende kostnader ifht. lokalisering ved ungdomsskolen er vist i egne kolonner for alternativene 2, 3 og 4. Vedlegg 2 viser kartskisser for de fire alternativene. Vedlegg 3 viser uttalelser om lokalisering av midlertidig skole i Børsa fra rektor ved Børsa skole og fra rektor ved Skaun ungdomsskole. De alternative stedene for midlertidig skole representerer ulik risiko for utsettelse av byggeprosjektet. Dispensasjonssøknad med hensyn til arealformål og eventuelle geotekniske undersøkelser representerer en betydelig risiko for utsettelse av byggestart/ferdigstillelse av skoleanlegget i alle alternativene 2, 3 og 4. Alternativ 4 representerer også usikkerhet mht. tidsforbruk og evt. utsettelse av prosjektet tilknyttet etablering av tilstrekkelig strømkapasitet Utsettelser av prosjektets gjennomføring vil medføre økte kostnader. Viktig i vurderingene er også avstanden mellom den midlertidige skolen og aktuelle funksjoner i Børsa sentrum som kan avhjelpe driftsutfordringer i byggeperioden: Rådhus med bibliotek, helse og Ksal, SUS / samfunnshus, idrettsanlegg og Solbakken. Behovet for riggkapasitet er noe større enn i Skanska sitt tilbud og dette skal løses innenfor nåværende budsjettrammer og kontrakt med Skanska. Dette minimerer mulighetene for ytterligere merkostnader tilknyttet midlertidig skole. Konklusjon: Ved valg av sted for midlertidig skole i Børsa har en lagt vekt på alle momentene redegjort for i matrisen vist i vedlegg 1 og i rektorenes uttalelser vist i vedlegg 3. Sentralt i vurderingen Side 16 av 24

18 Sak PS 37/13 står hensynet til å holde tempoplanen og budsjett. På dette grunnlag er det riktig å plassere Børsa skole midlertidig som vist i alternativ 1. Rådmannens mandat og derigjennom også referansegruppas oppgave fra kommunestyret omfatter blant annet å søke kostnadsreduserende tiltak ved gjennomføringen av prosjektet. Dersom en velger et av alternativene 2, 3 eller 4, med høyere kostnad en det som er lagt til grunn for vedtatt budsjett, må saken sendes Kstyret for revidert bevilgning. Dette vil medføre en utsettelse av byggeprosjektet og økte kostnader. ØKONOMISK VURDERING: Alternative lokaliseringssteder nr. 2, 3 og 4 har en høyere kostnad enn alternativ 1: Alt. 2; merkostnad kr , Alt. 3; merkostnad kr , Alt. 4; merkostnad kr , Side 17 av 24

19 Sak PS 38/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 38/13 Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 13/1823 Saksbehandler: Saksnummer Utvalg Møtedato 38/13 Formannskapet SAKEN GJELDER: SALG AV AKSJER I TRØNDERENERGI AS Side 18 av 24

20 Sak PS 39/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 39/13 Arkivkode: 131 U00 Arkivsaksnr: 13/1634 Saksbehandler: Geir Evjen Saksnummer Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet SAKEN GJELDER: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommune ønsker ikke å delta i arbeidet med en Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen på nåværende tidspunkt. SAKSDOKUMENTER: 5. Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen felles saksframlegg til de ti kommunestyrene, med vedlegg SAKSFRAMLEGG: Forankring av arbeidet med strategisk næringsplan i Orkdalsregionen skjer med vedtak i to trinn i kommunestyrene. Regionrådet i Orkdalsregionen vedtok i møte , som trinn 1 i arbeidet med Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen, at følgende forslag til felles vedtak skulle sendes ut til de 10 kommunene i regionen: Regionrådet slutter seg til opplegget som AU har skissert, og ber om at det framlagte felles saksframlegget blir sendt til kommunene med slikt forslag til likelydende vedtak i kommunestyrene i august/september i år: Xx kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt og arbeidsgrupper. Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen». Side 19 av 24

21 Sak PS 39/13 Et mer detaljert opplegg for organisering, framdrift, egeninnsats og samla ressursbruk behandles i regionrådet og kommunene høsten Forslaget om å utarbeide strategisk næringsplan er nå behandlet i alle ti kommuner. Ni av kommunene har gjort vedtak som er forholdsvis identisk med forslaget til vedtaket som er utsendt fra regionrådet. Skaun kommunestyre behandlet denne saken møte den , og fattet følgende: Skaun kommune ønsker ikke å ta stilling til eventuell deltakelse i arbeidet med en Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen før kostnader til planarbeidet og oppfølging av planen er nærmere avklart. Som et trinn 2, er det nå utarbeidet nytt felles saksframlegg, med forslag til nytt felles vedtak i kommunene. I trinn to er kostnadene for den enkelte kommune nedjustert vesentlig, slik at en eventuell kostnad for Skaun kommune vil være kroner, forutsatt at SørTrøndelag fylkeskommune bevilger kroner. Den budsjettmessige kostnaden med å delta i arbeidet med Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen vil derfor være liten. Imidlertid legges det opp til at kommunen skal bidra med ressurser ut over den andelen av felleskostnadene. I forslaget til likelydende vedtak heter det bl.a. Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt og arbeidsgrupper. Det er forholdsvis uklart hvor stort omfang kommunens ansvar mht arbeidet vil være, slik det er angitt i forslaget. Skaun kommune har begrenset med ressurser å avse til slikt arbeid, stillingen som næringsansvarlig ble avviklet ifbm. budsjettarbeidet i I tillegg deltar kommunen i Trondheimsregionen og næringsplanarbeidet der, noe som også innebærer bruk av ressurser. Ut fra dette er det rådmannens vurdering at den samlede belastningen for kommunen vil være av en slik karakter at det ikke er å anbefale at Skaun kommune deltar i arbeidet med Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen på nåværende tidspunkt. ØKONOMISK VURDERING: Budsjettmessig konsekvens for 2014 er kr Ressursinnsats forøvrig er ukjent. Side 20 av 24

22 Sak PS 40/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 40/13 Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 13/952 Saksbehandler: Knut Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 17/13 Arbeidsmiljøutvalget / Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet / Skaun eldreråd / Råd for funksjonshemmede / Kommunestyret SAKEN GJELDER: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT : 7.1 Økonomiplan De økonomiske rammer som fremgår av dette dokumentet, og de mål og premisser disse bygger på, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i økonomiplanperioden. 2. Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte tiltakslistene for drift og investering, og forutsetter at rådmannen følger opp disse i 2014, og utvikler dem videre i økonomiplanperioden.. 3. Kommunestyret forutsetter at dersom noen tiltak får konsekvenser som i vesentlig grad vil berøre brukerne og/eller er av prinsipiell betydning, legges dette frem til politisk behandling. 7.2 Årsbudsjett og mål 2014 Skaun kommunestyre vedtar driftsbudsjett for 2014 og økonomiplan for , slik det går fram av budsjettskjema 1A og tiltakslisten for drift foreslåtte tiltak. Hovedtallene i budsjettskjema 1A for frie inntekter, finansutgifter og avsetninger vedtas. Sum til fordeling drift for 2014, kr fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: Side 21 av 24

23 Sak PS 40/13 Sentraladministrasjonen Skoler inkl SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan ekskl gebyr Plan, gebyrbelagte tjenesteområder Eiendomsdrift Eiendomsskatt og skatt formue og inntekt. I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2014 ut på alle faste eiendommer i kommunen. Eiendomsskatten for 2014 er 4 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i sak 22/13, møte Formuesskatt for 2014 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. Inntektsskatt for 2014 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. 7.4 Investeringsbudsjett og finansiering Investeringer: Side 22 av 24

24 Sak PS 40/13 Investeringsbudsjettet for 2014 og økonomiplanen for vedtas iht. budsjettskjema 2A og 2B. Sum investeringer anleggsmidler for 2014 på kr og fordelingen av investeringsramma på prosjektnummer vedtas. P.nr Prosjektnavn Budsjett Utbygging Buvik skole Utbygging av skole i Børsa Ny barnehage i Buvika Egenkapitalinnskudd KLP IKT investeringer generelt IKT investeringer skoler ENØK tiltak Jåren/Råbygda oppvekstsenter., overvann Ny traktorgraver Fornying grøntutstyr SUS,renovering av elevgarderober,gml.bygg Paviljong Meieribakken Ny feierbil Erverv av grunn Veg 9 Lensmannsekra Grunnerverv Buvik sentrum Flyktningeboliger Utskift asbest KleivaLiaklev Vannledning, forlengelse SildværSandløkk Opprydding Brekka vann, trinn III Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget Forprosjekt Viggja Kloakkering Naustmælensøndre byggetrinn Mottak slam fra tette tanker, buffertank Ny hovedadkomst Buvik skole Trafikksikkerhetsplan fylkesveger Sum investeringer Låneopptak. Låneopptak til investeringer i 2014 vedtas med kr Lån til videre utlån, startlån, vedtas med kr Side 23 av 24

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015 Søgne kommune Arkiv: 200 Saksmappe: 2014/3535-38099/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Nytt økonomireglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune Internkontroll håndbok for Snillfjord Kommune Hensikt: Dette reglement skal være et nytteverktøy for de ansatte i Snillfjord kommune med henblikk på oppgave, myndighet- og ansvarsfordeling. I tillegg vil

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer