Totalt Investert Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) Totalt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt"

Transkript

1 Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 20: P.nr. 508: Egenkapitalinnskudd KLP 2014 KLP har innkalt egenkapitalskudd de siste årene. For 2014 er tilskuddet kr Må føres i investeringsregnskapet, men kan ikke lånefinansieres. Egenkapitaltilskuddet for 2014 er foreslått dekket med bruk av disposisjonsfond. Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Kjøp av aksjer og andeler : Startlån til utlån 2014 Innstilling FSK : Opptak startlån 10 mill. kr. utlån 10 mill. kr Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Utlån Kapittel : Sentraladministrasjonen og fellesutgifter 12: P.nr. 510: IKT investeringer generelt 2014 Nødvendige tiltak datarom kr Oppgr. SAN/backup kr Ny Helpdeskløsning kr 25. november 2013 kl Side 1

2 Nye datamaskiner/lisenser kr Nettverksovervåking kr Sikkersone trådløst skoler kr Nye projektører rådhuset kr Totalt: kr *Nødvendige tiltak datarom innebærer: SCCM åpensone, modulsvitsj, nye VMWarehoster, DNS fysisk server, brannmurservere, driftsserver, oppgradere Office og Exchange. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Datautstyr (kjøp og finansiell leasing) Mva. komp. høy sats Mva. komp. høy sats : P.nr. 511: IKT investeringer skolene Utskifting/flere datamaskiner til elever og lærere, smartboard og annet datautstyr kr Oppgradering elevservere/lisenser kr Totalt: kr Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Elev PCer Datautstyr (kjøp og finansiell leasing) Mva. komp. høy sats november 2013 kl Side 2

3 Mva. komp. høy sats Kapittel : Plan ekskl gebyr 52: P.nr. 522: Erverv av grunn. Festeavgift for Solbakken, ble justert 1. april 2013 til kr Festeavgiften ble sist regulert i 1988 til kr 1397, per år til dagens. Det er 25 år til neste regulering. Vi er inne i forhandlinger og er tilbydd kr 800 per kvm. Vi bør vurdere om vi ønsker å kjøpe tomta. erverv av grunn fra opplysningsfondet: Festa tomt Solbakken kr Festa tomt Meieribakken kr Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Grunnerverv Bruk av ubundne investeringsfond : P.nr. 525: Grunnerverv Buvik sentrum Gjelder budsjettmessig oppfølging av vedtatt overenskomst med Per J. Saltnessand, dat Samla omsetning i overenskomsten pkt 11. utgjør kr , netto finansieringsbehov er kr Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) 25. november 2013 kl Side 3

4 Grunnerverv Refusjon fra andre (private) Bruk av ubundne investeringsfond Kapittel : Plan, gebyrbelagte tjenesteområder 15: P.nr. 515: Ny traktorgraver Eksisterende traktorgraver er fra 2005 og begynner å bli utslitt (flere slanger har røket). Graveren brukes bla. til å grave graver, noe som vanligvis gjøres samme dag som begravelsen finner sted. Vi er derfor avhengig av å ha en driftssikker maskin. Kostnadene fordeles slik: 33,3 % Funksjon 3930, Kirkegårder 33,3 % Funksjon 3450, Distribusjon vann 33,3 % Funksjon 3530, Avløpsnett Transportmidler (kjøp, leie, leasing) Transportmidler (kjøp, leie, leasing) Transportmidler (kjøp, leie, leasing) november 2013 kl Side 4

5 : P.nr. 521: Ny feierbil D.v.s. den eldste av de to bilene vi har i dag. Denne ble kjøpt inn i 2001, og avskriving på disse bilene er 10 år. Kostnaden ved kjøp av ny er ca. kr og dekkes via gebyrområdet feiing. Reparasjoner og påfølgende mangel på bil gjør at man ikke blir like effektiv ved utføring av tjenesten. Bare i 2013 er det brukt omtrent på reparasjon og vedlikehold av denne bilen. Ved skifte av disse bilene etter 10 år kan disse selges med en restverdi. Ved valg av biltype kan det diskuteres hva som vil være mest hensiktsmessig. Vi er avhengig av 4WD og høy bakkeklaring for at bilen skal nå ut til alle boliger i kommunen. Den vi har i dag er godkjent som utrykningskjøretøy. Sted Ansvar: Teknisk kontor gebyrlagte tjenester (510) Transportmidler (kjøp, leie, leasing) : P.nr. 641: Uskifting asbestledn. Kleiva Liaklev november 2013 kl Side 5

6 : P.nr. 645: Vannledning forlengelse Sildværveien Sandløkk : P.nr. 650: Opprydding i Brekka, vann, trinn III Materialer til påkostning/nybygg november 2013 kl Side 6

7 : P.nr. 651: Opprydding i Brekka, vann, trinn IV : P.nr. 652: Opprydding i Brekka, vann, trinn V november 2013 kl Side 7

8 40: P.nr. 727: Kloakkering/Lykkjneset/Havenget : P.nr. 729: Forprosjekt Viggja Andre tjenester (konsulenttjenester) : P.nr. 735: Kloakkering Naustmælen, søndre byggetrinn. 25. november 2013 kl Side 8

9 : P.nr. 736: Mottak av slam fra tette tanker : P.nr. 751:Opprydding Brekka,avløp, trinn IV. 25. november 2013 kl Side 9

10 : P.nr. 752:Opprydding Brekka, avløp, trinn V : P.nr. 753 Vassbygda/Hove RA Forprosjekt i november 2013 kl Side 10

11 Andre tjenester (konsulenttjenester) Kapittel : Eiendomsdrift 2: P.nr. 504: Bygging av ny Børsa skole i Børsa Totalbevilgning inkl. idrettshall kr. 203,5 mill. 6,5 mill. antas gå med i 2013, 197 mill. kr. bevilges 2014 og 215. Tippemidler 10 mill. kr. Økt driftsutgift hall 1 mill. pr år, halvårs drift i Mva. komp. høy sats Mva. komp. høy sats Overføring fra fylkeskommuner Sum tilskudd november 2013 kl Side 11

12 Driftskonsekvenser Reserverte bevilgninger/avsetninger : P.nr. 503: Utbygging Buvik skole Sak FSK utbygging på 105 mill. kr. 2014: 8 mill kr. 2015: 75 mill kr. 2015: 22 mill kr Mva. komp. høy sats Mva. komp. høy sats : P.nr. 512: ENØKtiltak Nødvendige investeringer hvis vi inngår en EPCkontrakt. Viser til Ksak 37 / 13 Tallet er hentet fra Pensrapporten. 25. november 2013 kl Side 12

13 Mva. komp. høy sats Mva. komp. høy sats Driftskonsekvenser Strøm Strøm Strøm Strøm Strøm Strøm Strøm Strøm Strøm Strøm november 2013 kl Side 13

14 Strøm : P.nr. 516: Fornying grøntutstyr 2014 Det er stort behov for utskifting av grøntutstyr. Det brukes forholdsvis mye tid og penger til reparasjon av dagens utstyr. Det vil også være tidsbesparende å skifte ut oppsamlingsutstyr med bioklppere. Kr , Inventar, utstyr, maskiner (kjøp og finan Mva. komp. høy sats Mva. komp. høy sats : P.nr. 519: Ungdomsskolen totalrenovering av elevgarderobene gammelbygg Meldt inn av rektor Mva. komp. høy sats Mva. komp. høy sats november 2013 kl Side 14

15 : P.nr. 524: Veg 9 Lensmannsekra. Dette er vegen som binder sammen Rådhusvegen og adkomstvei til Rossvold prestegård. Første del av vegen, ca. 50 meter, ble bygd i forbindelse med at bygningen Rådhusplassen ble oppført. Det gjenstår ca. 65 meter, 5 meters bredde. totalt er denne strekningen beregnet til å koste ca. kr inkl. mva. og kostnader til eget arbeid. Del av tomt 20 som nylig ble solgt, skal bebtgges i nær framtid, og dey er en stor fordel for kommunen at siste del av vegen bygges samtidig. Alternativet er en midlertidig løsning, med å bygge en snuplass ved enden av denne tomta og Rådhusplassen slik at kjøretøy kan snu her, for så på et seinere tidspunkt å bygge ferdig vegen. Dette er også en kostnad kommunen må ta. Ved salg av all eiendom i sentrum, krever vi refusjon for opparbeidelse av infrastruktur. For denne tomta utgjør det kr. 420 pr. kvm ubebygd tomt, totalt ca kr Byggingen av vegen finansieres av fond på infrastruktur i Børsa sentrum Mva. komp. høy sats Mva. komp. høy sats Bruk av ubundne investeringsfond : P.nr. 526: Flyktningeboliger. Ksak 50/13, møte Vedtaket innebærer bosetting av 6 pr. år pr år i 2014, 2015 og Forutsetning: Kjøp av 2 egnede boliger 25. november 2013 kl Side 15

16 som skal brukes som bofellesskap. Finansiering tas ifm. budsjettet for 2014 Kostnad kr , og 20% tilskudd fra Husbanken kr Renter og avdrag samt driftsutgiftene på boligene dekkes ved husleieinntektene Kjøp av eksisterende bygg/anlegg Andre statlige overføringer Sum tilskudd Driftskonsekvenser Husleie, festeavgifter, utleie av lokaler : P.nr. 527: Ny 8 avd. barnehage i Buvika. Etter anbudskonkurransen for ny barnehage er prosjektkostnadene for ny 8 avd. barnehage 72,1 mill. Kostnadene fordeler seg med kr. 40,0 mill. kr. i 2014 og 32,1 mill. kr. i I rådmannens budsjettnotat er det forutsatt bygging av 6 avd. barnehage, med ei anslått kostnadsramme på 50,0 mill. kr. Finansiering: Lån: kr (53%) Mva: kr (19%) Fond: kr (28%) 25. november 2013 kl Side 16

17 Mva. komp. høy sats Mva. komp. høy sats : P.nr. 823: Ny hovedadkomst Buvik skole v1 Bygging av den såkalte veg 11. Anleggskostnad estimeres til 6,5 mill. kr. Kommunestyret har vedtatt overenskpmst med Per. J. Saltnessand. Budsjettmessig oppfølging av overenskomsten er det lagd et eget tiltak på Mva. komp. høy sats Mva. komp. høy sats november 2013 kl Side 17

18 : P.nr. 841: Trafikksikkerhetsplan fylkesveger. Aksjon Skoleveg 2014: Kr Dette er forskudd hvor vi får full refusjon av fylkeskommunen. Statens vegvesen har gitt tilsagn i skriv av for 2 tiltak i 2014: Fv 773 Fartsreduserende tiltak v/børsa skole/barnehage kr Fv 801 Gatelys Ilhaugen fra Gammelgården til Ilhaugen () pkt 400 meter) kr Forutsetningen er at Fylkeskommunen setter av beløp i budsjettet sitt iht. handlingsprogrammet for fylkesveger Overføring fra fylkeskommuner Sum tilskudd : P.nr.520: Paviljong Meieribakken Paviljong ved Meieribakken vil løse det behovet vi i dag har for leiligheter til unge ressurskrevende, samt at vi i dag ikke har eksisterende kommunal avlastning som er en prekær situasjon november 2013 kl Side 18

19 : p.nr. 513: JårenRåbygda oppvekstsenter overvannsproblematikk I vår fikk vi oversvømmelse med vanninntrenging i JårenRåbygda barnehage. Dette førte til betydelige skader som i disse dager er under utbedring (forsikringssak). For å hindre gjentakelse er vi nødt til å foreta div. utbedringer. Disse er kostnadsberegnet til kr Hvis vi ikke gjør noe og dette gjentar seg, så vil vi sannsynligvis få avkorting på forsikringen Mva. komp. høy sats Mva. komp. høy sats Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum andre driftskonsekvenser november 2013 kl Side 19

20 25. november 2013 kl Side 20

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TEMA: Kapto AS: orientering Næringsforeningen i Trondheimsregionen Skaun ved Hans Petter Øien Kvam TIL BEHANDLING:

Detaljer

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom Formannskapets innstilling 23.11.12. Valgte tiltak Drift. Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag Eiendomsskatt på bolig 4 promille. 2014 Eiendomsskatt på bolig og verk/bruk 4 promille.

Detaljer

Skaun kommunes profileringsfilmer ble vist før behandlingen av sak 88/13. Sak 88/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17

Skaun kommunes profileringsfilmer ble vist før behandlingen av sak 88/13. Sak 88/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 Side 3 Ordfører Jon P. Husby refererte svar fra Skanska på spørsmål fra Krf, referert i kommunestyrets møte 12.12.2013, vedrørende stenging av tunneler på E 39 nattestid: På spørsmål om skilting, omkjøringsveier

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

BUDSJETT 2011. Velkommen!

BUDSJETT 2011. Velkommen! BUDSJETT 2011 Velkommen! Vedtatt i kommunestyret 30.11.2010 Innhold UTSKRIFT AV K.SAK 067/10: ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2011-2014 MED BUDSJETT 2011 3 BUDSJETT 2011 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 5 VEKTING

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Budsjett 2015. Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1

Budsjett 2015. Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1 Innhold BUDSJETT 2015 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3 VEKTING AV LÅN 6 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 13 BUDSJETTRAMMER 2015, BUDSJETTSKJEMA 1B 14 BUDSJETTSKJEMA

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2015 2018 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 05.06.2014 kl. 08:00-16:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 05.06.2014 kl. 08:00-16:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 05.06.2014 kl. 08:00-16:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Eierskapsmelding Revisjon av reglementer for politiske utvalg (kl. 12.00) TILLEGGSSAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 10224/2012-150 08.10.2012 Saksbehandler: David Eriksen ØKONOMIPLAN 2013-2019 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Fast utvalg plan 24.10.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 12.12.13 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder INNHOLD

Detaljer

5.6 Kommunalområde samfunn

5.6 Kommunalområde samfunn 5.6 Kommunalområde samfunn Tabellen viser endringer fra budsjett 2011 på virksomhetsnivå: (i 1000) Virksomhetsområde Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Boligkontor -2 050-4 100-6 150-8

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : DRIFT 4: VAR PÅKOSTNING AVLØPSNETTET I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Kapittel 1 Vedtak 6. (1) Budsjett 2014, Økonomiplan 2015-2018.. 6. (5) Driftsstøtte til private barnehager..7

Kapittel 1 Vedtak 6. (1) Budsjett 2014, Økonomiplan 2015-2018.. 6. (5) Driftsstøtte til private barnehager..7 Innhold Kapittel 1 Vedtak 6 (1) Budsjett 2014, Økonomiplan 2015-2018.. 6 (2) Lån til selvfinansierende tiltak (3) Delegert myndighet og fullmakt (4) Betalingssatser for kommunale barnehager (5) Driftsstøtte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer