Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12: Side 1 av 36

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 36 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12: Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant) AP - Knut Roald Dalen (representant) AP - Rigmor Sørdal (representant) AP - Stian Bråten (representant) AP - Sølvi Andersen (representant) AP - Vera Arntsberg Bråten (representant) SP - Anne-Margrethe Simonsen (representant) SP - Jann Eirik Torgersen (representant) SP - Kjetil Sjåvik (representant) SP - Solbjørg Hoff (representant) SP - Terje Daleng (representant) SV - Bjørnar Hansen (representant) Forfall: AP - Anne Grete T. Konradsen (representant) SP - Arnstein Ingebrigtsen (representant) Vara: AP - Arnfinn Grubben (vararepresentant) SP - Harald Lie (vararepresentant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Mona Vik Larsen Av 17 medlemmer møtte 15. Totalt frammøtte: 17 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 006/10 Referatsaker 007/10 Vederlag / egenandel for heimetjenester, revidering. 008/10 Reglement for skoleskyss i Hattfjelldal kommune 009/10 MIC - Serbia /10 Valg av representanter til kontrollutvalget /10 Kommunale utleieboliger og eiendomsoversikt 012/10 Låneopptak - Startlån /10 Intensjonsavtale mellom Telenor og Hattfjelldal kommune.

2 014/10 Konsesjon på erverv av gnr. 32 bnr 2 Side 2 av 36 Underskrifter:

3 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 3 av 36 DATO- 10/354 10/2439 Mona V. Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /10 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret Møtebehandling: SV v/ Bjørnar Hansen foreslår at saken ang. tilskudd til Norsk landbruksrådgivning tas opp til ny behandling i kommunestyret. KS-006/10 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 10/1106 I Skatteetaten Kontrollrapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hattfjelldal kommune 2 10/1218 I Økologiske bruk i Hattfjelldal Ang. politisk bestemt tvungen valg av landbruksrådgivning/veiledni ng

4 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 4 av 36 FE-231, FA-F00 08/480 10/657 Sissel Marit Bue Vederlag / egenandel for heimetjenester, revidering. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling 1. Vedtaket om abonnementsordningen vor vederlag på heimetjenester oppheves. 2. Hattfjelldal kommune innfører vederlag på timebasis for heimetjenester / tjenester utenfor institusjon med virkning fra 1. mai Timeprisen for 2010 settes til NOK 237. Timeprisen fastsettes deretter i økonomiplan / budsjettbehandlingen hvert år ut fra endringer i fagarbeiders lønn. 4. Det utarbeides retningslinjer for utmåling av vederlag for heimetjenester Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-014/10 Vedtak: 1. Vedtaket om abonnementsordningen vor vederlag på heimetjenester oppheves. 2. Hattfjelldal kommune innfører vederlag på timebasis for heimetjenester / tjenester utenfor institusjon med virkning fra 1. mai Timeprisen for 2010 settes til NOK 237. Timeprisen fastsettes deretter i økonomiplan / budsjettbehandlingen hvert år ut fra endringer i fagarbeiders lønn. 4. Det utarbeides retningslinjer for utmåling av vederlag for heimetjenester Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-007/10 Vedtak: 1. Vedtaket om abonnementsordningen vor vederlag på heimetjenester oppheves. 2. Hattfjelldal kommune innfører vederlag på timebasis for heimetjenester / tjenester utenfor institusjon med virkning fra 1. mai Timeprisen for 2010 settes til NOK 237. Timeprisen fastsettes deretter i økonomiplan / budsjettbehandlingen hvert år ut fra endringer i fagarbeiders lønn. 4. Det utarbeides retningslinjer for utmåling av vederlag for heimetjenester. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

5 Side 5 av 36

6 Habilitet i forvaltningen: Det er ingen kjent administrativ inhabilitet forbundet med denne saken. Side 6 av 36 Saksopplysninger: Bakgrunn for denne saken er at Hattfjelldal kommune har abonnementsordning for egenandeler / vederlag for heimetjenestene. Dette har vært og er vanskelig å forstå for tjenestemottakere. Videre har det også vært vanskelig å administrere for kommunen. Flere og flere kommuner går over til timebetaling. Dette vil også bli forslaget i Hattfjelldal kommune. Vederlag utfor institusjon har sin hjemmel i Forskrift til lov om sosiale tjenester nr 915, sist oppdatert 16. desember 2009 med virkning fra 1. januar Saken er sendt til høring hos avdelingsleder og enhetsledere i PRO-avdelingen, videre til regnskapssjefen. Det har ikke kommet innvendinger på saksframlegget. Vurdering: Det kan kreves vederlag for tjenester utenfor institusjon ut fra Sosialtjenesteloven 11 og Forskrift til Sosialtjenesteloven 8-1 > 8-5. Det kan dog ikke kreves vederlag for tjenester begrenset av 8-2. Dette gjelder følgende: Heimesykepleie etter Kommunehelsetjenesteloven 1-3. Praktisk bistand og opplæring etter Sosialtjenesteloven 4-2 bokstav a til personlig stell og egenomsorg. Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid etter Sosialtjenesteloven 4-2 bokstav b. Med avlastningstiltak menes i denne forskrift tiltak som settes i verk til hjelp for den som har særlig tyngende omsorgsarbeid i tillegg til tjenester den omsorgs-trengende er tildelt i samsvar med bestemmelsene i 4-2 bokstavene a, c og d. Støttekontakt som tildeles personer eller familier som nevnt i Sosialtjenesteloven 4-2 bokstav c. Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid etter Sosialtjenesteloven 4-2 bokstav e. Alle andre tjenester kan det kreves vederlag for. Den største gruppen er de tjenestemottakerne som får praktisk bistand / heimehjelp etter Sosialtjenesteloven 4 2 bokstav a, dog ikke praktisk bistand til personlig stell og egenomsorg. Vederlagsordningen i Hattfjelldal kommune har siden midten av 90-tallet vært basert på en abonnementsordning. Denne har vært vanskelig å forstå for tjenestemottakere. Videre har den vært vanskelig å administrere for kommunen. Hattfjelldal kommune går derfor over til timebetaling for tjenester utenfor institusjon. Beregningen av vederlaget finnes i forskriftens 8-3. Det er dog noen begrensninger i : Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av vederlag og betalingssatser for de tjenester som er nevnt i 8-1. Vederlaget må likevel ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste (selvkost). Betales tjenestene etter en abonnementsordning kan vederlaget ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet omfatter. Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10% av timelønnen og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. Vederlaget kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue. 8-4: Når kommunen bestemmer det maksimale vederlag en person skal betale pr. år for tjenester som nevnt i 8-1 skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar i det aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn som nevnt i 8-2 nr. 5 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester som nevnt i 8-1 ikke overstige et utgiftstak på kroner 160 pr. måned. Til husstanden regnes bare ektefeller/samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom hjelpen ytes på grunnlag av barnets omsorgs- eller pleiebehov.

7 Hvis et av husstandens medlemmer betaler vederlag for langtidsopphold etter 3 jf. 6 i forskriften 26. april 1995 nr. 392 om vederlag for opphold i institusjon m.v. - eller mottar avkortede trygdeytelser på grunn av opphold utenfor hjemmet, regnes vedkommende ikke som medlem av husstanden etter bestemmelsen i annet ledd. Departementet gir veiledende retningslinjer for beregningen av vederlag for tjenester som nevnt i 8-1. Side 7 av 36 For adgangen til å beregne vederlag for annen praktisk bistand enn den som er nevnt i 8-1 gjelder 8-3 annet til og med femte ledd tilsvarende. Ut fra ovenstående beregnes et vederlag på timebasis slik: Lønn fagarbeider ut fra 35,5 t/u ): 1846 t/å NOK 171,46 Feriepenger 1,23 % NOK 2,11 Pensjon 18 % NOK 31,24 Arbeidsgiveravgift 5,1 % NOK 10,45 Administrasjonsutgifter 10 % (jfr. Forskriften 8-3) NOK 21,53 Til sammen NOK 236,79 Det er viktig at beløpet ikke overgår selvkost. Det gjør det på ingen måte ikke. Ikke minst transport gjør at denne timeprisen er lav i forhold til reelle kostnader for kommunen. Ut fra dette er det aktuelt å starte på en vederlagspris på timebasis med NOK 237 pr time. Administrative og økonomiske konsekvenser: Administrativt er dette er forenkling av systemet, dvs. det kreves mindre tid til administrativt arbeid. Dersom faktureringen etter hvert legges inn i CosDoc blir det en ytterligere administrativ forenkling. Det vil bli økonomisk vinning fordi det vil oppstå færre tvilstilfeller. De tvilstilfellene som oppstår blir enklere å behandle. Når også arbeidslistene skal underskrives av tjenestemottaker vil det bli en økonomisk gevinst. Det er kun opp til 2 G det fastsettes et vederlagstak. Ut over det skal det ikke være tak. Dette har tidligere kommunen misforstått og satt tak for all inntekt. Her vil det bli en positiv økonomisk utvikling. Det er pr. dato ikke mange med inntekt over 2 G, men de finnes og de blir flere etter hvert. Konklusjon: Vedtaket om abonnementsordningen oppheves. Hattfjelldal kommune innfører vederlag på timebasis for tjenester utenfor institusjon med virkning fra 1. mai Timeprisen for 2010 settes til NOK 237. Timeprisen fastsettes i økonomiplan / budsjettbehandlingen hvert år ut fra endringer i fagarbeiders lønn. Det utarbeides retningslinjer for utmåling av vederlag for heimetjenester. Sissel Marit Bue rådgiver

8 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 8 av 36 FA-N06 10/93 10/422 Bjørn Erik Davidsen Reglement for skoleskyss i Hattfjelldal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling 1. Alle elever på 1. til 4. trinn i Hattfjelldal kommune som har en skoleveg som er 2.km eller mer skal ha tilbud om gratis skoleskyss. 2. Elever på 5. til 10. trinn som bor i områdene Valmåsen, Oladalen og langs RV 804 fra Solum og sørover skal ha tilbud om gratis skoleskyss til Hattfjelldal skole. 3. Elever som bor langs RV 804 fra Lonasvingen og nordover skal ha tilbud om gratis skoleskyss til Susendal skole. 4. Elever som bor langs RV. 73 øst for Hoff verksted skal ha tilbud om gratis skoleskyss. 5. Reglementet gjelder fra skolestart skoleåret 2010/11, og inntil nytt reglement er vedtatt Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen innstilling enstemmig vedtatt. FS-015/10 Vedtak: 1. Alle elever på 1. til 4. trinn i Hattfjelldal kommune som har en skoleveg som er 2.km eller mer skal ha tilbud om gratis skoleskyss. 2. Elever på 5. til 10. trinn som bor i områdene Valmåsen, Oladalen og langs RV 804 fra Solum og sørover skal ha tilbud om gratis skoleskyss til Hattfjelldal skole. 3. Elever som bor langs RV 804 fra Lonasvingen og nordover skal ha tilbud om gratis skoleskyss til Susendal skole. 4. Elever som bor langs RV. 73 øst for Hoff verksted skal ha tilbud om gratis skoleskyss. 5. Reglementet gjelder fra skolestart skoleåret 2010/11, og inntil nytt reglement er vedtatt Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-008/10 Vedtak: 1. Alle elever på 1. til 4. trinn i Hattfjelldal kommune som har en skoleveg som er 2.km eller mer skal ha tilbud om gratis skoleskyss. 2. Elever på 5. til 10. trinn som bor i områdene Valmåsen, Oladalen og langs RV 804 fra Solum og sørover skal ha tilbud om gratis skoleskyss til Hattfjelldal skole. 3. Elever som bor langs RV 804 fra Lonasvingen og nordover skal ha tilbud om gratis skoleskyss til Susendal skole. 4. Elever som bor langs RV. 73 øst for Hoff verksted skal ha tilbud om gratis skoleskyss. 5. Reglementet gjelder fra skolestart skoleåret 2010/11, og inntil nytt reglement er vedtatt. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

9 Habilitet i forvaltningen: Side 9 av 36 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Kapittel 7.doc Saksopplysninger: De statlige bestemmelsene for skyss og innlosjering av skoleelever er beskrevet i Opplæringsloven kap.7. Minimumsbestemmelsene er at elever på 1. trinn har krav på skyss når de bor mer enn 2 km. fra skolen. For trinnene 2. til 10. må avstanden være 4 km. for at skal ha krav på skyss. Skoleskyssordningen er underlagt konsesjon. Det vil si at det er nordland fylkeskommune som gjør avtale med transportør som da får enerett til å drive skyssvirksomheten. Eventuelle lokale løsninger skal avtales gjennom transportøren. Kommunen har ikke anledning til å avtale skoleskyss lokalt. En del kommuner har lokale bestemmelser for skoleskyss. Dette er mulig så lenge det ikke berører transportøren på en slik måte at de må stille med kapasitet utover det som er avtalt mellom dem og Nordland fylkeskommunen. Det må for eksempel ikke medføre at det må settes opp ekstra buss, eller at buss må ha flere seter enn avtalt. Det kan se ut som det særlig er kommuner med spredt bebyggelse, lange, øde veistrekninger og værutsatte områder som velger å utvide skoleskyssordningen utover det lovpålagte. Det er delegert til rektor å sørge for at elever som har krav på skyss, får det. Ved en gjennomgang av busslistene de siste årene ser en at en del elever har skyss selv om de ikke har krav på dette i følge de statlige bestemmelsene. Opplæringsloven 7-1 har en setning der det står at: elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Rektorene har opp gjennom årene utvist et skjønn med henvisning til denne bestemmelsen som etter hvert har festet seg som en fast ordning. Det er bland annet med bakgrunn i dette at en ser det som formålstjenlig å få et fast regelverk å forholde seg til i saken. I forbindelse med Fylkesmannens tilsyn med Hattfjelldal kommune som skoleeier den ble det avdekket at Hattfjelldal kommune mangler dokumentasjon av praksis på en del områder som er regulert av lov og forskrift. Det er også i den forbindelse ønskelig å få på plass et reglement som regulerer rettet til skoleskyss i kommunen. Vurdering: Det er viktig for elevens læringsutbytte at skoledagen får en god start. I følge opplysinger som er innhentet, kan en spasertur fra Valmåsen, som er omtalt i forslaget til vedtak, og til Hattfjelldal skole ta bort imot en time for en liten skoleelev. På en fin vårdag, kan nok det være en fin start på dagen, men skoledagen blir lang, og ikke alle dager er like trivelige ute. Sikkerhetsaspektet som er nevnt i lovens 7-1 er nok ikke særlig fremtredende i Hattfjelldal. Selv om veien til skolen ofte i tid faller sammen med at mange er på vei til arbeid, er ikke trafikken særlig stor. Da er kanskje muligheten for å treffe ville dyr mer skremmende. Oladalen og Valmåsen som er nevnt i forslaget ligger tett opp til 4 km fra skolen. Den ytterste bosetningen på Valmåsen faktisk litt i overkant av 4 km. Solum er tatt med som grense fordi svingen rett nedenfor er svært uoversiktlig. Det ble i sin tid søkt om midler fra Aksjon skoleveg for å få laget en gangsti langs denne veistrekningen, men søknaden ble avslått. Når det gjelder strekningen fra Lonasvingen, i praksis fra Ivarrud og til skolen i Susendal er denne ca. 3 km. Veien er uten belysning og har uoversiktlige områder. Det samme gjelder for elever som bor langs RV. 73. Administrative og økonomiske konsekvenser: Reglementet vil ikke få noen administrative konsekvenser. Siden reglementet slik det er foreslått stadfester en ordning som allerede er i bruk, vil det ikke bety behov for økte bevilgninger i forhold til dagens nivå. En innstramming av praksis slik at en kommer på minstenivået slik det er beskrevet i loven, vil medføre en besparelse på ca ,- kr. pr. år

10 Side 10 av 36 med dagens elevgrunnlag, og frata 6 elever retten til skoleskyss. Dette tallet vil sjølsagt variere noe fra år til år i takt med antallet aktuelle elever, og hvilket klassetrinn de går på, og dermed antallet skoledager pr. uke. Konklusjon: Hattfjelldal kommune vedtar lokalt reglement for skoleskyss til skolene i kommunen. Reglementet utvider retten til skoleskyss for noen elever utover det som er minstekravet i Opplæringsloven kap.7 Bjørn Erik Davidsen spesialkonsulent

11 Hattfjelldal kommune MIC - Serbia 2010 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 11 av 36 FE-075, TI-&40 10/51 10/261 Bjørn Erik Davidsen Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling 1. Hattfjelldal kommune godkjenner at det igangsettes et samarbeidsprosjekt med vår vennskapskommune Vrnjacka Banja. 2. Prosjektet heter: Å bygge opp et system for hjemmebasert hjelp og omsorg til fattige og enslige i landsbyene rundt byen. og har en kostnadsramme over tre år på ,- 3. Det søkes om støtte fra DU på ,-. Resten er egeninnsats fordelt på ,- pr. år fra Hattfjelldal kommune i form av arbeidsinnsats til prosjekt- og økonomistyring, og veiledning og rådgivning. Vrnjacka Banja vil bidra med kr ,- i egeninnsats tredje prosjektår. 4. Rådmann sørger for at nødvendig personell innenfor den angitte økonomiske rammene blir stilt til rådighet. 5. Det legges fram en årlig rapport, og en sluttrapport for kommunestyret Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen innstilling enstemmig vedtatt. FS-016/10 Vedtak: 1. Hattfjelldal kommune godkjenner at det igangsettes et samarbeidsprosjekt med vår vennskapskommune Vrnjacka Banja. 2. Prosjektet heter: Å bygge opp et system for hjemmebasert hjelp og omsorg til fattige og enslige i landsbyene rundt byen. og har en kostnadsramme over tre år på ,- 3. Det søkes om støtte fra DU på ,-. Resten er egeninnsats fordelt på ,- pr. år fra Hattfjelldal kommune i form av arbeidsinnsats til prosjekt- og økonomistyring, og veiledning og rådgivning. Vrnjacka Banja vil bidra med kr ,- i egeninnsats tredje prosjektår. 4. Rådmann sørger for at nødvendig personell innenfor den angitte økonomiske rammene blir stilt til rådighet. 5. Det legges fram en årlig rapport, og en sluttrapport for kommunestyret Kommunestyret Møtebehandling: Pga av nye momenter i saken, trekker formannskapet sin innstilling, og Rådmannen legger frem forslag på ny innstilling: 1. Hattfjelldal kommune godkjenner at det igangsettes et samarbeidsprosjekt med vår vennskapskommune, Vrnjacka Banja. 2. Prosjektet heter Etablering av frivillighetssentral. 3. Det søkes støtte fra UD på kr ,- over en treårsperiode. Egeninnsatsen fra Hattfjelldal kommune er beregnet til 25 % stilling pr. år i tre år i form av prosjekt- og økonomistyring. 4. Rådmannen sørger for at nødvendig personell blir stilt til rådighet innenfor de angitte økonomiske rammene. 5. Det leges fram en årlig rapport, og en sluttrapport for kommunestyret.

12 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 12 av 36 KS-009/10 Vedtak: 1. Hattfjelldal kommune godkjenner at det igangsettes et samarbeidsprosjekt med vår vennskapskommune, Vrnjacka Banja. 2. Prosjektet heter Etablering av frivillighetssentral. 3. Det søkes støtte fra UD på kr ,- over en treårsperiode. Egeninnsatsen fra Hattfjelldal kommune er beregnet til 25 % stilling pr. år i tre år i form av prosjekt- og økonomistyring. 4. Rådmannen sørger for at nødvendig personell blir stilt til rådighet innenfor de angitte økonomiske rammene. 5. Det leges fram en årlig rapport, og en sluttrapport for kommunestyret. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

13 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet Side 13 av 36 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Budsjett hdal.xls søknad Hattfjelldal.doc Saksopplysninger: Hattfjelldal kommune inngikk den en intensjonsavtale om vennskap og samarbeid med Vrnjacka Banja kommune i Serbia. Tanken var å komme inn i det statlige programmet for samarbeid og utvikling på Vest-Balkan, kalt MIC Serbia. (Municipality International Cooperation; internasjonalt kommunesamarbeid). Dette er et program som går i treårs bolker, fra 2007 til 2009, og det var derfor ikke mulig å hoppe på midt i en periode. Nå settes det i gang et nytt program, og Hattfjelldal kommune er en av sju kommuner i Norge som har meldt sin interesse for å delta i denne perioden. Programmets hovedintensjon er at norske kommuner skal bidra til å utvikle kommuneadministrasjonen i vennskapskommunen til beste for befolkningen der. Det er gjort en del evalueringer av tidligere program, og avdekket noen uheldige sider og følger av disse programmene. Det er derfor foretatt noen innskjerpinger i retningslinjene for programmet. Det går først og fremst ut på at prosjekt som det søkes midler til skal ha en solid forankring, både i den norske og den serbiske kommune. Dernest må midlene innrettes slik at de hovedsakelig brukes i vennskapskommune, og på en slik måte at de skaper bærekraft i denne kommune. Søknadsfristen for å komme med i programmet er satt til Midlene stilles til rådighet av UD, og kanaliseres via KS. Det stilles strenge krav til rapportering, regnskapsføring og revisjon, men ikke i større grad enn vi er vant til i andre prosjekter med ekstern finansiering. UD vil ikke si hvor mye penger det ligger i programmet, men KS opplyser at tidligere prosjekter har fått anslagsvis ,- pr. år i tre år. Fra samarbeidsavtalen ble inngått og fram til nå, har Hattfjelldal kommune hatt en løpende dialog med vå samarbeidskommune om hva det kan være interessant å søke om når muligheten for å delta i programmet bød seg. Vi har til sammen ti prosjektideer som de ønsker vi prioriterer mellom. KS har satt en begrensning i søknadsmengden på at de kun vi ha en søknad fra hver kommune. Det betyr både at de fleste av ideene vi har liggende, må vente, men også at vi må arbeide mye med å formulere en hovedmålsetting for dette prosjektet som favner så vidt, at det er rom for flere delmål og delaktiviteter. Vi har også sett det som både formålstjenlig og interessant å inngå et samarbeid med våre nabokommuner Hemnes og Vefsn som både har sine vennskapskommuner, og dessuten lang erfaring med denne type arbeid. Vi samarbeider både om utformingen av søknadene, og har også en tanke om å få til et interkommunalt samarbeid med de respektive kommuner i Serbia. Dette er også en tanke som KS synes er svært interessant. I forbindelse med et besøk i Serbia sommeren 2009 hadde vi et felles møte med de seks aktuelle kommunene, og alle ga sin tilslutning til denne tanken. Vurdering: En av de søknadene det er ytret ønske om å få realisert, er å få bygd opp et system for pleie og omsorg blant enslige og fattige som bor i landsbyene rundt byen Vrnjacka Banja. Det er allerede etablert et system for dette i byen med utgangspunkt i et sosialsenter. Prosjektideen var i utgangspunktet å bygge opp noe tilsvarende det som kalles frivillighetssentral hos oss. Etter hvert som prosjektet ble utviklet viste det seg at det måtte ta utgangspunkt i kommunens organisasjon. To hovedgrunner til det er at prosjektet er for omfattende og har et så alvorlig innhold at det må forankres i det offentlige. For det andre er det en av hovedmålsettingene for denne type prosjekt at en skal bygge opp økt kompetanse og kapasitet i kommunen en samarbeider med.

14 Prosjektet heter derfor nå: Å bygge opp et system for hjemmebasert hjelp og omsorg til fattige og enslige i landsbyene rundt byen. Allikevel vil en innenfor rammen av prosjektet forsøke å mobilisere frivillig sektor til det praktiske arbeidet som vil bli aktuelt. Hovedaktiviteter i prosjektet vil bli å delta i planlegging og styring av utviklingsarbeidet i Vrnjacka Banja. Til dette vil det bli behov for personale fra vår pleie og omsorgssektor ca. to uker, to ganger i året. Vi vil også få besøk av aktuelt personale derfra i tilsvarende omfang. I tillegg vil det bli en del arbeid med administrasjon og økonomioppfølging av prosjektet. Egenandelen som er lagt inn fra Hattfjelldal kommune er tenkt å dekke administrasjon av prosjektet og veiledning av de som kommer på besøk. Alle andre utgifter, inkludert dekning av lønn under møter i Vrnjacka Banja forutsettes dekket av prosjektet. Som nevnt ligger det ni andre prosjektideer på vent. I tillegg er det stor interesse for våre systemer og rutiner på saksbehandlings- og økonomistyringsområdet. Det vil si at det er et stort potensiale for å videreutvikle samarbeidet seinere. Prosjektet er så vidt drøftet med aktuelle personer i vår pleie- og omsorgssektor. De kom seint med i prosessen, men det henger sammen med at prosjektideen var under utvikling helt fram til søknadsdatoen. Det har i det hele tatt vært et tidspress for å få ting på plass siden KS ikke hadde retningslinjene klare før de ble presentert på et møte den Disse drøftingene må videreføres, og vi har tida fram til for å få alle ting på plass. Den datoen er satt som siste frist for å få svar på søknaden. Etter det vil vi ha tida fram til etter sommerferien (i praksis 01.09) med å planlegge hvordan prosjektet skal startes opp. Administrative og økonomiske konsekvenser: Hattfjelldal kommune vil måtte stille med noe personalressurser i prosjektet. Slik jeg forstår situasjonen, er det en svært anstrengt bemanningssituasjon i PRO for tiden. Det er viktig at de som blir involvert i prosjektet er motivert for arbeidet, og at vi ikke utsetter våre tjenester for uakseptable belastninger. Dette bør kunne løses gjennom nøye planlegging. Administrasjon av prosjektet vil også kreve noe innsats, men det bør også kunne gå bra ved at aktiviteter planlegges på litt sikt slik at prosjektaktiviteter kan tilpasses andre oppgaver. Det forutsettes at prosjektet skal ikke påføre Hattfjelldal kommune direkte økonomiske forpliktelser. Konklusjon: Side 14 av 36 Bjørn Erik Davidsen spesialkonsulent

15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 15 av 36 FE /75 10/1323 Bent Øverby Valg av representanter til kontrollutvalget Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Ingen Formannskapet Møtebehandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag på Anne Tove Erlandsen Lie FS-023/10 Vedtak: Forslag fra formannskapet er: Anne Tove Erlandsen Lie Kommunestyret Møtebehandling: Harald Lie ønsker sin habilitet vurdert fordi han er gift med henne som er foreslått som medlem fra formannskapet. Han ble erklært habil. SV v/ Bjørnar Hansen foreslår Louise Fontain som fast medlem i kontrollutvalget og Anne Tove Erlandsen Lie som 1. vara medlem. SP v/ Terje Daleng foreslår Anne Tove Erlandsen Lie som fast medlem i kontrollutvalget. SP sitt forslag på innstilling vedtatt mot 1 stemme. Det må velges ny nestleder til Hattfjelldal kontrollutvalg. SP v/ Terje Daleng foreslår Anne Tove Erlandsen Lie som nestleder i Hattfjelldal kontrollutvalget. SP sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. Det må velges nytt styremedlem til Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat. SP v/ Terje Daleng foreslår Anne Tove Erlandsen Lie som styremedlem i Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat. SP sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. KS-010/10 Vedtak: Anne Tove Erlandsen Lie er valgt til fast medlem i kontrollutvalget. Anne Tove Erlandsen Lie er valgt til nestleder i Hattfjelldal kontrollutvalget. Anne Tove Erlandsen Lie er valgt til styremedlem i Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

16 Side 16 av 36

17 Habilitet i forvaltningen: Side 17 av 36 Trykte vedlegg: Kommuneloven 77 Forskrift om kontrollutvalg i kommunene/fylkeskommunen Saksopplysninger: Mona Vik Larsen fikk sin søknad om fritak fra kontrollutvalget innvilget i FS-sak 007/10. Medlemmer til kontrollutvalget må derfor velges på nytt. Kommunens ordfører, varaordfører og øvrige medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er utelukket fra valg til kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer og varamedlemmer av andre kommunale utvalg med beslutningsmyndighet. Benny Gullholm ble foreslått som ny representant på kommunestyremøte Hun er ansatt i Hattfjelldal kommune. Kommunalt ansatte kan heller ikke velges til medlemmer av kontrollutvalget. Disse ble valgt for Arne Steinbakken (leder) 2. Mona G. Vik 3. Håmund Ivarrud Vararepresentanter: 1. Louise Fontain 2. Bjørnar Hansen 3. Ingjerd Dalen Vurdering: Det formelt riktige i forhold til bemanning av kontrollutvalget, er at når det skjer at et medlem trer ut av utvalget, så skal hele utvalget oppløses og et nytt velges. Kommunestyret kan godt velge de samme personene en gang til, men med de nødvendige endringer jfr. Kommuneloven 77 og denne paragrafs forskrift om kontrollutvalg i kommunene/fylkeskommunen Louise Fontain har fungert som vararepresentant for Mona Vik Larsen, derfor virker det kurant at hun rykker opp som nestleder, og at man finner en ny vararepresentant som erstatter henne. Louise Fontain satt som fast medlem i kontrollutvalget i perioden Mona vik Larsen formannskapssekretær

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant)

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant) Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: Forfall: Vara: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer