Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12: Side 1 av 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 36 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12: Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant) AP - Knut Roald Dalen (representant) AP - Rigmor Sørdal (representant) AP - Stian Bråten (representant) AP - Sølvi Andersen (representant) AP - Vera Arntsberg Bråten (representant) SP - Anne-Margrethe Simonsen (representant) SP - Jann Eirik Torgersen (representant) SP - Kjetil Sjåvik (representant) SP - Solbjørg Hoff (representant) SP - Terje Daleng (representant) SV - Bjørnar Hansen (representant) Forfall: AP - Anne Grete T. Konradsen (representant) SP - Arnstein Ingebrigtsen (representant) Vara: AP - Arnfinn Grubben (vararepresentant) SP - Harald Lie (vararepresentant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Mona Vik Larsen Av 17 medlemmer møtte 15. Totalt frammøtte: 17 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 006/10 Referatsaker 007/10 Vederlag / egenandel for heimetjenester, revidering. 008/10 Reglement for skoleskyss i Hattfjelldal kommune 009/10 MIC - Serbia /10 Valg av representanter til kontrollutvalget /10 Kommunale utleieboliger og eiendomsoversikt 012/10 Låneopptak - Startlån /10 Intensjonsavtale mellom Telenor og Hattfjelldal kommune.

2 014/10 Konsesjon på erverv av gnr. 32 bnr 2 Side 2 av 36 Underskrifter:

3 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 3 av 36 DATO- 10/354 10/2439 Mona V. Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /10 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret Møtebehandling: SV v/ Bjørnar Hansen foreslår at saken ang. tilskudd til Norsk landbruksrådgivning tas opp til ny behandling i kommunestyret. KS-006/10 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 10/1106 I Skatteetaten Kontrollrapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hattfjelldal kommune 2 10/1218 I Økologiske bruk i Hattfjelldal Ang. politisk bestemt tvungen valg av landbruksrådgivning/veiledni ng

4 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 4 av 36 FE-231, FA-F00 08/480 10/657 Sissel Marit Bue Vederlag / egenandel for heimetjenester, revidering. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling 1. Vedtaket om abonnementsordningen vor vederlag på heimetjenester oppheves. 2. Hattfjelldal kommune innfører vederlag på timebasis for heimetjenester / tjenester utenfor institusjon med virkning fra 1. mai Timeprisen for 2010 settes til NOK 237. Timeprisen fastsettes deretter i økonomiplan / budsjettbehandlingen hvert år ut fra endringer i fagarbeiders lønn. 4. Det utarbeides retningslinjer for utmåling av vederlag for heimetjenester Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-014/10 Vedtak: 1. Vedtaket om abonnementsordningen vor vederlag på heimetjenester oppheves. 2. Hattfjelldal kommune innfører vederlag på timebasis for heimetjenester / tjenester utenfor institusjon med virkning fra 1. mai Timeprisen for 2010 settes til NOK 237. Timeprisen fastsettes deretter i økonomiplan / budsjettbehandlingen hvert år ut fra endringer i fagarbeiders lønn. 4. Det utarbeides retningslinjer for utmåling av vederlag for heimetjenester Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-007/10 Vedtak: 1. Vedtaket om abonnementsordningen vor vederlag på heimetjenester oppheves. 2. Hattfjelldal kommune innfører vederlag på timebasis for heimetjenester / tjenester utenfor institusjon med virkning fra 1. mai Timeprisen for 2010 settes til NOK 237. Timeprisen fastsettes deretter i økonomiplan / budsjettbehandlingen hvert år ut fra endringer i fagarbeiders lønn. 4. Det utarbeides retningslinjer for utmåling av vederlag for heimetjenester. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

5 Side 5 av 36

6 Habilitet i forvaltningen: Det er ingen kjent administrativ inhabilitet forbundet med denne saken. Side 6 av 36 Saksopplysninger: Bakgrunn for denne saken er at Hattfjelldal kommune har abonnementsordning for egenandeler / vederlag for heimetjenestene. Dette har vært og er vanskelig å forstå for tjenestemottakere. Videre har det også vært vanskelig å administrere for kommunen. Flere og flere kommuner går over til timebetaling. Dette vil også bli forslaget i Hattfjelldal kommune. Vederlag utfor institusjon har sin hjemmel i Forskrift til lov om sosiale tjenester nr 915, sist oppdatert 16. desember 2009 med virkning fra 1. januar Saken er sendt til høring hos avdelingsleder og enhetsledere i PRO-avdelingen, videre til regnskapssjefen. Det har ikke kommet innvendinger på saksframlegget. Vurdering: Det kan kreves vederlag for tjenester utenfor institusjon ut fra Sosialtjenesteloven 11 og Forskrift til Sosialtjenesteloven 8-1 > 8-5. Det kan dog ikke kreves vederlag for tjenester begrenset av 8-2. Dette gjelder følgende: Heimesykepleie etter Kommunehelsetjenesteloven 1-3. Praktisk bistand og opplæring etter Sosialtjenesteloven 4-2 bokstav a til personlig stell og egenomsorg. Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid etter Sosialtjenesteloven 4-2 bokstav b. Med avlastningstiltak menes i denne forskrift tiltak som settes i verk til hjelp for den som har særlig tyngende omsorgsarbeid i tillegg til tjenester den omsorgs-trengende er tildelt i samsvar med bestemmelsene i 4-2 bokstavene a, c og d. Støttekontakt som tildeles personer eller familier som nevnt i Sosialtjenesteloven 4-2 bokstav c. Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid etter Sosialtjenesteloven 4-2 bokstav e. Alle andre tjenester kan det kreves vederlag for. Den største gruppen er de tjenestemottakerne som får praktisk bistand / heimehjelp etter Sosialtjenesteloven 4 2 bokstav a, dog ikke praktisk bistand til personlig stell og egenomsorg. Vederlagsordningen i Hattfjelldal kommune har siden midten av 90-tallet vært basert på en abonnementsordning. Denne har vært vanskelig å forstå for tjenestemottakere. Videre har den vært vanskelig å administrere for kommunen. Hattfjelldal kommune går derfor over til timebetaling for tjenester utenfor institusjon. Beregningen av vederlaget finnes i forskriftens 8-3. Det er dog noen begrensninger i : Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av vederlag og betalingssatser for de tjenester som er nevnt i 8-1. Vederlaget må likevel ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste (selvkost). Betales tjenestene etter en abonnementsordning kan vederlaget ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet omfatter. Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10% av timelønnen og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. Vederlaget kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue. 8-4: Når kommunen bestemmer det maksimale vederlag en person skal betale pr. år for tjenester som nevnt i 8-1 skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar i det aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn som nevnt i 8-2 nr. 5 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester som nevnt i 8-1 ikke overstige et utgiftstak på kroner 160 pr. måned. Til husstanden regnes bare ektefeller/samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom hjelpen ytes på grunnlag av barnets omsorgs- eller pleiebehov.

7 Hvis et av husstandens medlemmer betaler vederlag for langtidsopphold etter 3 jf. 6 i forskriften 26. april 1995 nr. 392 om vederlag for opphold i institusjon m.v. - eller mottar avkortede trygdeytelser på grunn av opphold utenfor hjemmet, regnes vedkommende ikke som medlem av husstanden etter bestemmelsen i annet ledd. Departementet gir veiledende retningslinjer for beregningen av vederlag for tjenester som nevnt i 8-1. Side 7 av 36 For adgangen til å beregne vederlag for annen praktisk bistand enn den som er nevnt i 8-1 gjelder 8-3 annet til og med femte ledd tilsvarende. Ut fra ovenstående beregnes et vederlag på timebasis slik: Lønn fagarbeider ut fra 35,5 t/u ): 1846 t/å NOK 171,46 Feriepenger 1,23 % NOK 2,11 Pensjon 18 % NOK 31,24 Arbeidsgiveravgift 5,1 % NOK 10,45 Administrasjonsutgifter 10 % (jfr. Forskriften 8-3) NOK 21,53 Til sammen NOK 236,79 Det er viktig at beløpet ikke overgår selvkost. Det gjør det på ingen måte ikke. Ikke minst transport gjør at denne timeprisen er lav i forhold til reelle kostnader for kommunen. Ut fra dette er det aktuelt å starte på en vederlagspris på timebasis med NOK 237 pr time. Administrative og økonomiske konsekvenser: Administrativt er dette er forenkling av systemet, dvs. det kreves mindre tid til administrativt arbeid. Dersom faktureringen etter hvert legges inn i CosDoc blir det en ytterligere administrativ forenkling. Det vil bli økonomisk vinning fordi det vil oppstå færre tvilstilfeller. De tvilstilfellene som oppstår blir enklere å behandle. Når også arbeidslistene skal underskrives av tjenestemottaker vil det bli en økonomisk gevinst. Det er kun opp til 2 G det fastsettes et vederlagstak. Ut over det skal det ikke være tak. Dette har tidligere kommunen misforstått og satt tak for all inntekt. Her vil det bli en positiv økonomisk utvikling. Det er pr. dato ikke mange med inntekt over 2 G, men de finnes og de blir flere etter hvert. Konklusjon: Vedtaket om abonnementsordningen oppheves. Hattfjelldal kommune innfører vederlag på timebasis for tjenester utenfor institusjon med virkning fra 1. mai Timeprisen for 2010 settes til NOK 237. Timeprisen fastsettes i økonomiplan / budsjettbehandlingen hvert år ut fra endringer i fagarbeiders lønn. Det utarbeides retningslinjer for utmåling av vederlag for heimetjenester. Sissel Marit Bue rådgiver

8 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 8 av 36 FA-N06 10/93 10/422 Bjørn Erik Davidsen Reglement for skoleskyss i Hattfjelldal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling 1. Alle elever på 1. til 4. trinn i Hattfjelldal kommune som har en skoleveg som er 2.km eller mer skal ha tilbud om gratis skoleskyss. 2. Elever på 5. til 10. trinn som bor i områdene Valmåsen, Oladalen og langs RV 804 fra Solum og sørover skal ha tilbud om gratis skoleskyss til Hattfjelldal skole. 3. Elever som bor langs RV 804 fra Lonasvingen og nordover skal ha tilbud om gratis skoleskyss til Susendal skole. 4. Elever som bor langs RV. 73 øst for Hoff verksted skal ha tilbud om gratis skoleskyss. 5. Reglementet gjelder fra skolestart skoleåret 2010/11, og inntil nytt reglement er vedtatt Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen innstilling enstemmig vedtatt. FS-015/10 Vedtak: 1. Alle elever på 1. til 4. trinn i Hattfjelldal kommune som har en skoleveg som er 2.km eller mer skal ha tilbud om gratis skoleskyss. 2. Elever på 5. til 10. trinn som bor i områdene Valmåsen, Oladalen og langs RV 804 fra Solum og sørover skal ha tilbud om gratis skoleskyss til Hattfjelldal skole. 3. Elever som bor langs RV 804 fra Lonasvingen og nordover skal ha tilbud om gratis skoleskyss til Susendal skole. 4. Elever som bor langs RV. 73 øst for Hoff verksted skal ha tilbud om gratis skoleskyss. 5. Reglementet gjelder fra skolestart skoleåret 2010/11, og inntil nytt reglement er vedtatt Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-008/10 Vedtak: 1. Alle elever på 1. til 4. trinn i Hattfjelldal kommune som har en skoleveg som er 2.km eller mer skal ha tilbud om gratis skoleskyss. 2. Elever på 5. til 10. trinn som bor i områdene Valmåsen, Oladalen og langs RV 804 fra Solum og sørover skal ha tilbud om gratis skoleskyss til Hattfjelldal skole. 3. Elever som bor langs RV 804 fra Lonasvingen og nordover skal ha tilbud om gratis skoleskyss til Susendal skole. 4. Elever som bor langs RV. 73 øst for Hoff verksted skal ha tilbud om gratis skoleskyss. 5. Reglementet gjelder fra skolestart skoleåret 2010/11, og inntil nytt reglement er vedtatt. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

9 Habilitet i forvaltningen: Side 9 av 36 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Kapittel 7.doc Saksopplysninger: De statlige bestemmelsene for skyss og innlosjering av skoleelever er beskrevet i Opplæringsloven kap.7. Minimumsbestemmelsene er at elever på 1. trinn har krav på skyss når de bor mer enn 2 km. fra skolen. For trinnene 2. til 10. må avstanden være 4 km. for at skal ha krav på skyss. Skoleskyssordningen er underlagt konsesjon. Det vil si at det er nordland fylkeskommune som gjør avtale med transportør som da får enerett til å drive skyssvirksomheten. Eventuelle lokale løsninger skal avtales gjennom transportøren. Kommunen har ikke anledning til å avtale skoleskyss lokalt. En del kommuner har lokale bestemmelser for skoleskyss. Dette er mulig så lenge det ikke berører transportøren på en slik måte at de må stille med kapasitet utover det som er avtalt mellom dem og Nordland fylkeskommunen. Det må for eksempel ikke medføre at det må settes opp ekstra buss, eller at buss må ha flere seter enn avtalt. Det kan se ut som det særlig er kommuner med spredt bebyggelse, lange, øde veistrekninger og værutsatte områder som velger å utvide skoleskyssordningen utover det lovpålagte. Det er delegert til rektor å sørge for at elever som har krav på skyss, får det. Ved en gjennomgang av busslistene de siste årene ser en at en del elever har skyss selv om de ikke har krav på dette i følge de statlige bestemmelsene. Opplæringsloven 7-1 har en setning der det står at: elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Rektorene har opp gjennom årene utvist et skjønn med henvisning til denne bestemmelsen som etter hvert har festet seg som en fast ordning. Det er bland annet med bakgrunn i dette at en ser det som formålstjenlig å få et fast regelverk å forholde seg til i saken. I forbindelse med Fylkesmannens tilsyn med Hattfjelldal kommune som skoleeier den ble det avdekket at Hattfjelldal kommune mangler dokumentasjon av praksis på en del områder som er regulert av lov og forskrift. Det er også i den forbindelse ønskelig å få på plass et reglement som regulerer rettet til skoleskyss i kommunen. Vurdering: Det er viktig for elevens læringsutbytte at skoledagen får en god start. I følge opplysinger som er innhentet, kan en spasertur fra Valmåsen, som er omtalt i forslaget til vedtak, og til Hattfjelldal skole ta bort imot en time for en liten skoleelev. På en fin vårdag, kan nok det være en fin start på dagen, men skoledagen blir lang, og ikke alle dager er like trivelige ute. Sikkerhetsaspektet som er nevnt i lovens 7-1 er nok ikke særlig fremtredende i Hattfjelldal. Selv om veien til skolen ofte i tid faller sammen med at mange er på vei til arbeid, er ikke trafikken særlig stor. Da er kanskje muligheten for å treffe ville dyr mer skremmende. Oladalen og Valmåsen som er nevnt i forslaget ligger tett opp til 4 km fra skolen. Den ytterste bosetningen på Valmåsen faktisk litt i overkant av 4 km. Solum er tatt med som grense fordi svingen rett nedenfor er svært uoversiktlig. Det ble i sin tid søkt om midler fra Aksjon skoleveg for å få laget en gangsti langs denne veistrekningen, men søknaden ble avslått. Når det gjelder strekningen fra Lonasvingen, i praksis fra Ivarrud og til skolen i Susendal er denne ca. 3 km. Veien er uten belysning og har uoversiktlige områder. Det samme gjelder for elever som bor langs RV. 73. Administrative og økonomiske konsekvenser: Reglementet vil ikke få noen administrative konsekvenser. Siden reglementet slik det er foreslått stadfester en ordning som allerede er i bruk, vil det ikke bety behov for økte bevilgninger i forhold til dagens nivå. En innstramming av praksis slik at en kommer på minstenivået slik det er beskrevet i loven, vil medføre en besparelse på ca ,- kr. pr. år

10 Side 10 av 36 med dagens elevgrunnlag, og frata 6 elever retten til skoleskyss. Dette tallet vil sjølsagt variere noe fra år til år i takt med antallet aktuelle elever, og hvilket klassetrinn de går på, og dermed antallet skoledager pr. uke. Konklusjon: Hattfjelldal kommune vedtar lokalt reglement for skoleskyss til skolene i kommunen. Reglementet utvider retten til skoleskyss for noen elever utover det som er minstekravet i Opplæringsloven kap.7 Bjørn Erik Davidsen spesialkonsulent

11 Hattfjelldal kommune MIC - Serbia 2010 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 11 av 36 FE-075, TI-&40 10/51 10/261 Bjørn Erik Davidsen Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling 1. Hattfjelldal kommune godkjenner at det igangsettes et samarbeidsprosjekt med vår vennskapskommune Vrnjacka Banja. 2. Prosjektet heter: Å bygge opp et system for hjemmebasert hjelp og omsorg til fattige og enslige i landsbyene rundt byen. og har en kostnadsramme over tre år på ,- 3. Det søkes om støtte fra DU på ,-. Resten er egeninnsats fordelt på ,- pr. år fra Hattfjelldal kommune i form av arbeidsinnsats til prosjekt- og økonomistyring, og veiledning og rådgivning. Vrnjacka Banja vil bidra med kr ,- i egeninnsats tredje prosjektår. 4. Rådmann sørger for at nødvendig personell innenfor den angitte økonomiske rammene blir stilt til rådighet. 5. Det legges fram en årlig rapport, og en sluttrapport for kommunestyret Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen innstilling enstemmig vedtatt. FS-016/10 Vedtak: 1. Hattfjelldal kommune godkjenner at det igangsettes et samarbeidsprosjekt med vår vennskapskommune Vrnjacka Banja. 2. Prosjektet heter: Å bygge opp et system for hjemmebasert hjelp og omsorg til fattige og enslige i landsbyene rundt byen. og har en kostnadsramme over tre år på ,- 3. Det søkes om støtte fra DU på ,-. Resten er egeninnsats fordelt på ,- pr. år fra Hattfjelldal kommune i form av arbeidsinnsats til prosjekt- og økonomistyring, og veiledning og rådgivning. Vrnjacka Banja vil bidra med kr ,- i egeninnsats tredje prosjektår. 4. Rådmann sørger for at nødvendig personell innenfor den angitte økonomiske rammene blir stilt til rådighet. 5. Det legges fram en årlig rapport, og en sluttrapport for kommunestyret Kommunestyret Møtebehandling: Pga av nye momenter i saken, trekker formannskapet sin innstilling, og Rådmannen legger frem forslag på ny innstilling: 1. Hattfjelldal kommune godkjenner at det igangsettes et samarbeidsprosjekt med vår vennskapskommune, Vrnjacka Banja. 2. Prosjektet heter Etablering av frivillighetssentral. 3. Det søkes støtte fra UD på kr ,- over en treårsperiode. Egeninnsatsen fra Hattfjelldal kommune er beregnet til 25 % stilling pr. år i tre år i form av prosjekt- og økonomistyring. 4. Rådmannen sørger for at nødvendig personell blir stilt til rådighet innenfor de angitte økonomiske rammene. 5. Det leges fram en årlig rapport, og en sluttrapport for kommunestyret.

12 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 12 av 36 KS-009/10 Vedtak: 1. Hattfjelldal kommune godkjenner at det igangsettes et samarbeidsprosjekt med vår vennskapskommune, Vrnjacka Banja. 2. Prosjektet heter Etablering av frivillighetssentral. 3. Det søkes støtte fra UD på kr ,- over en treårsperiode. Egeninnsatsen fra Hattfjelldal kommune er beregnet til 25 % stilling pr. år i tre år i form av prosjekt- og økonomistyring. 4. Rådmannen sørger for at nødvendig personell blir stilt til rådighet innenfor de angitte økonomiske rammene. 5. Det leges fram en årlig rapport, og en sluttrapport for kommunestyret. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

13 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet Side 13 av 36 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Budsjett hdal.xls søknad Hattfjelldal.doc Saksopplysninger: Hattfjelldal kommune inngikk den en intensjonsavtale om vennskap og samarbeid med Vrnjacka Banja kommune i Serbia. Tanken var å komme inn i det statlige programmet for samarbeid og utvikling på Vest-Balkan, kalt MIC Serbia. (Municipality International Cooperation; internasjonalt kommunesamarbeid). Dette er et program som går i treårs bolker, fra 2007 til 2009, og det var derfor ikke mulig å hoppe på midt i en periode. Nå settes det i gang et nytt program, og Hattfjelldal kommune er en av sju kommuner i Norge som har meldt sin interesse for å delta i denne perioden. Programmets hovedintensjon er at norske kommuner skal bidra til å utvikle kommuneadministrasjonen i vennskapskommunen til beste for befolkningen der. Det er gjort en del evalueringer av tidligere program, og avdekket noen uheldige sider og følger av disse programmene. Det er derfor foretatt noen innskjerpinger i retningslinjene for programmet. Det går først og fremst ut på at prosjekt som det søkes midler til skal ha en solid forankring, både i den norske og den serbiske kommune. Dernest må midlene innrettes slik at de hovedsakelig brukes i vennskapskommune, og på en slik måte at de skaper bærekraft i denne kommune. Søknadsfristen for å komme med i programmet er satt til Midlene stilles til rådighet av UD, og kanaliseres via KS. Det stilles strenge krav til rapportering, regnskapsføring og revisjon, men ikke i større grad enn vi er vant til i andre prosjekter med ekstern finansiering. UD vil ikke si hvor mye penger det ligger i programmet, men KS opplyser at tidligere prosjekter har fått anslagsvis ,- pr. år i tre år. Fra samarbeidsavtalen ble inngått og fram til nå, har Hattfjelldal kommune hatt en løpende dialog med vå samarbeidskommune om hva det kan være interessant å søke om når muligheten for å delta i programmet bød seg. Vi har til sammen ti prosjektideer som de ønsker vi prioriterer mellom. KS har satt en begrensning i søknadsmengden på at de kun vi ha en søknad fra hver kommune. Det betyr både at de fleste av ideene vi har liggende, må vente, men også at vi må arbeide mye med å formulere en hovedmålsetting for dette prosjektet som favner så vidt, at det er rom for flere delmål og delaktiviteter. Vi har også sett det som både formålstjenlig og interessant å inngå et samarbeid med våre nabokommuner Hemnes og Vefsn som både har sine vennskapskommuner, og dessuten lang erfaring med denne type arbeid. Vi samarbeider både om utformingen av søknadene, og har også en tanke om å få til et interkommunalt samarbeid med de respektive kommuner i Serbia. Dette er også en tanke som KS synes er svært interessant. I forbindelse med et besøk i Serbia sommeren 2009 hadde vi et felles møte med de seks aktuelle kommunene, og alle ga sin tilslutning til denne tanken. Vurdering: En av de søknadene det er ytret ønske om å få realisert, er å få bygd opp et system for pleie og omsorg blant enslige og fattige som bor i landsbyene rundt byen Vrnjacka Banja. Det er allerede etablert et system for dette i byen med utgangspunkt i et sosialsenter. Prosjektideen var i utgangspunktet å bygge opp noe tilsvarende det som kalles frivillighetssentral hos oss. Etter hvert som prosjektet ble utviklet viste det seg at det måtte ta utgangspunkt i kommunens organisasjon. To hovedgrunner til det er at prosjektet er for omfattende og har et så alvorlig innhold at det må forankres i det offentlige. For det andre er det en av hovedmålsettingene for denne type prosjekt at en skal bygge opp økt kompetanse og kapasitet i kommunen en samarbeider med.

14 Prosjektet heter derfor nå: Å bygge opp et system for hjemmebasert hjelp og omsorg til fattige og enslige i landsbyene rundt byen. Allikevel vil en innenfor rammen av prosjektet forsøke å mobilisere frivillig sektor til det praktiske arbeidet som vil bli aktuelt. Hovedaktiviteter i prosjektet vil bli å delta i planlegging og styring av utviklingsarbeidet i Vrnjacka Banja. Til dette vil det bli behov for personale fra vår pleie og omsorgssektor ca. to uker, to ganger i året. Vi vil også få besøk av aktuelt personale derfra i tilsvarende omfang. I tillegg vil det bli en del arbeid med administrasjon og økonomioppfølging av prosjektet. Egenandelen som er lagt inn fra Hattfjelldal kommune er tenkt å dekke administrasjon av prosjektet og veiledning av de som kommer på besøk. Alle andre utgifter, inkludert dekning av lønn under møter i Vrnjacka Banja forutsettes dekket av prosjektet. Som nevnt ligger det ni andre prosjektideer på vent. I tillegg er det stor interesse for våre systemer og rutiner på saksbehandlings- og økonomistyringsområdet. Det vil si at det er et stort potensiale for å videreutvikle samarbeidet seinere. Prosjektet er så vidt drøftet med aktuelle personer i vår pleie- og omsorgssektor. De kom seint med i prosessen, men det henger sammen med at prosjektideen var under utvikling helt fram til søknadsdatoen. Det har i det hele tatt vært et tidspress for å få ting på plass siden KS ikke hadde retningslinjene klare før de ble presentert på et møte den Disse drøftingene må videreføres, og vi har tida fram til for å få alle ting på plass. Den datoen er satt som siste frist for å få svar på søknaden. Etter det vil vi ha tida fram til etter sommerferien (i praksis 01.09) med å planlegge hvordan prosjektet skal startes opp. Administrative og økonomiske konsekvenser: Hattfjelldal kommune vil måtte stille med noe personalressurser i prosjektet. Slik jeg forstår situasjonen, er det en svært anstrengt bemanningssituasjon i PRO for tiden. Det er viktig at de som blir involvert i prosjektet er motivert for arbeidet, og at vi ikke utsetter våre tjenester for uakseptable belastninger. Dette bør kunne løses gjennom nøye planlegging. Administrasjon av prosjektet vil også kreve noe innsats, men det bør også kunne gå bra ved at aktiviteter planlegges på litt sikt slik at prosjektaktiviteter kan tilpasses andre oppgaver. Det forutsettes at prosjektet skal ikke påføre Hattfjelldal kommune direkte økonomiske forpliktelser. Konklusjon: Side 14 av 36 Bjørn Erik Davidsen spesialkonsulent

15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 15 av 36 FE /75 10/1323 Bent Øverby Valg av representanter til kontrollutvalget Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Ingen Formannskapet Møtebehandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Forslag på Anne Tove Erlandsen Lie FS-023/10 Vedtak: Forslag fra formannskapet er: Anne Tove Erlandsen Lie Kommunestyret Møtebehandling: Harald Lie ønsker sin habilitet vurdert fordi han er gift med henne som er foreslått som medlem fra formannskapet. Han ble erklært habil. SV v/ Bjørnar Hansen foreslår Louise Fontain som fast medlem i kontrollutvalget og Anne Tove Erlandsen Lie som 1. vara medlem. SP v/ Terje Daleng foreslår Anne Tove Erlandsen Lie som fast medlem i kontrollutvalget. SP sitt forslag på innstilling vedtatt mot 1 stemme. Det må velges ny nestleder til Hattfjelldal kontrollutvalg. SP v/ Terje Daleng foreslår Anne Tove Erlandsen Lie som nestleder i Hattfjelldal kontrollutvalget. SP sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. Det må velges nytt styremedlem til Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat. SP v/ Terje Daleng foreslår Anne Tove Erlandsen Lie som styremedlem i Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat. SP sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. KS-010/10 Vedtak: Anne Tove Erlandsen Lie er valgt til fast medlem i kontrollutvalget. Anne Tove Erlandsen Lie er valgt til nestleder i Hattfjelldal kontrollutvalget. Anne Tove Erlandsen Lie er valgt til styremedlem i Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

16 Side 16 av 36

17 Habilitet i forvaltningen: Side 17 av 36 Trykte vedlegg: Kommuneloven 77 Forskrift om kontrollutvalg i kommunene/fylkeskommunen Saksopplysninger: Mona Vik Larsen fikk sin søknad om fritak fra kontrollutvalget innvilget i FS-sak 007/10. Medlemmer til kontrollutvalget må derfor velges på nytt. Kommunens ordfører, varaordfører og øvrige medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er utelukket fra valg til kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer og varamedlemmer av andre kommunale utvalg med beslutningsmyndighet. Benny Gullholm ble foreslått som ny representant på kommunestyremøte Hun er ansatt i Hattfjelldal kommune. Kommunalt ansatte kan heller ikke velges til medlemmer av kontrollutvalget. Disse ble valgt for Arne Steinbakken (leder) 2. Mona G. Vik 3. Håmund Ivarrud Vararepresentanter: 1. Louise Fontain 2. Bjørnar Hansen 3. Ingjerd Dalen Vurdering: Det formelt riktige i forhold til bemanning av kontrollutvalget, er at når det skjer at et medlem trer ut av utvalget, så skal hele utvalget oppløses og et nytt velges. Kommunestyret kan godt velge de samme personene en gang til, men med de nødvendige endringer jfr. Kommuneloven 77 og denne paragrafs forskrift om kontrollutvalg i kommunene/fylkeskommunen Louise Fontain har fungert som vararepresentant for Mona Vik Larsen, derfor virker det kurant at hun rykker opp som nestleder, og at man finner en ny vararepresentant som erstatter henne. Louise Fontain satt som fast medlem i kontrollutvalget i perioden Mona vik Larsen formannskapssekretær

18 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 18 av 36 FE- 09/717 09/6799 Jostein Grandaunet Kommunale utleieboliger og eiendomsoversikt Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling 1. Kommunale utleieboliger. Husleien tilpasses markedspris, økningen skjer i henhold til husleielovens bestemmelser. Det innføres maks botid på 3 år. For nye leiekontrakter innføres øking av husleien med 20 % hvis botiden overskrides. 2. Hattfjelldal kommune skal eie nødvendig tomtegrunn. Kjøp av tomtegrunn fremmes i budsjettsammenheng når det er lønnsomt å kjøpe den konkrete tomten. 3. Kommunestyret tar eiendomsopplistingen til orientering Formannskapet Møtebehandling: Pkt. 1, linje 2 endres slik:..det innføres maks botid. For kontrakter over mak botid får %-vis påslag. FS-013/10 Vedtak: 1. Kommunale utleieboliger. Husleien tilpasses markedspris, økningen skjer i henhold til husleielovens bestemmelser. Det innføres maks botid. For kontrakter over mak botid får %-vis påslag. 2. Hattfjelldal kommune skal eie nødvendig tomtegrunn. Kjøp av tomtegrunn fremmes i budsjettsammenheng når det er lønnsomt å kjøpe den konkrete tomten. 3. Kommunestyret tar eiendomsopplistingen til orientering Kommunestyret Møtebehandling: Etter et felles gruppemøte legger gruppene AP/SV og SP frem følgende forslag på innstilling: Kommunale utleieboliger. 1. Husleien tilpasses markedspris, økningen skjer i henhold til husleielovens bestemmelser. 2. I Hattfjelldal sentrum innføres det maks botid på 5 år. Etter 3 år økes husleie med 10 %, og etter 5 år økes husleia med 20 %. For nåværende leietakere regnes maks botid fra Hattfjelldal kommune skal eie nødvendig tomtegrunn. Kjøp av tomtegrunn fremmes i budsjettsammenheng når det er lønnsomt å kjøpe den konkrete tomten. 4. Kommunestyret tar eiendomsopplistingen til orientering. AP/SV og SP sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. KS-011/10 Vedtak: Kommunale utleieboliger. 1. Husleien tilpasses markedspris, økningen skjer i henhold til husleielovens bestemmelser.

19 Side 19 av I Hattfjelldal sentrum innføres det maks botid på 5 år. Etter 3 år økes husleie med 10 %, og etter 5 år økes husleia med 20 %. For nåværende leietakere regnes maks botid fra Hattfjelldal kommune skal eie nødvendig tomtegrunn. Kjøp av tomtegrunn fremmes i budsjettsammenheng når det er lønnsomt å kjøpe den konkrete tomten. 4. Kommunestyret tar eiendomsopplistingen til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

20 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet Side 20 av 36 Saksopplysninger: Kommunen eier/fester følgende eiendommer Antall Adresse G.nr B.nr F.nr Byggeår Bruksareal, bygninger m 2 Festetomter areal m 2 Festeavgift kr/år Boenheter garasjecarport / Merknad UTLEIEBOLIGER Bj. Aaslidsvei hybelleiligh. Bj. Aaslidsvei carport Bj. Aaslidsvei 15B Svenskveien / hybelleiligh. Granliveien garasje Granliveien garasje Elgstien hybelleiligh. - carport bod Austre Slettåsvei carport Austre Slettåsvei hybelleiligh. - carport Sveanveien / garasje Haga II sokkelleligh. - garasje/uthus Hotellveien carport Toppenveien Ungd.leiligh. - carport Varntresk Sum Kostnad ved kjøp av festetomter, kr/m 2 kr 30,00 kr ,00 TRYGDE- OMSORGSBOLIGER Kalkviksvei 2 A Trygdeboliger - uthus Kalkviksvei 2 B Trygdeboliger - uthus Kalkviksvei 5 B Trygdeboliger - uthus Elsvassveien Trygdeboliger - carport O.T.Olsensvei Omsorgsboliger - garasje Sum

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00-11:50. Side 1 av 10

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00-11:50. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00-11:50 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30 Hattfjelldal kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 12.30 Møtebok for Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP Ann-Elen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine Thorsen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 09:30 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine

Detaljer

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Utskriftsdato: 20.12.2017 07:23:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2011 Nummer: FOR-2011-12-16-1349 Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet Dokumenttype:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C83 14/279 14/5519 Mona V. Larsen 25.08.2014 Fritak fra politisk verv Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 15:30 16:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15 Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 17:45 18:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 16:00 18:10 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument.

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-D12 09/667 13/7830 Stian Skjærvik 15.11.2013 Vedr. interpellasjon av 18.09.13 - Vurdering av sletting av dokument. Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/578 14/3902 Bjarne Haugen 30.05.2014 Bruk av bevilgninger til vei. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for Hattfjelldal kommune Møteprotokoll for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Fru Haugans hotel Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 16:00 17:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Anne Siri Hamarsbøen (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 14.03.2013 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag)

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag) Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Medlemmer: A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 613, TI - &30 Arkivsak: JournalpostID: 16/4178 Saksbehandler: Anne-Margrethe Simonsen Dato: 22.05.2016 Retningslinjer for kommunalt boligtilskudd Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,.

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,. Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 140, FA - K01 JournalpostID: 16/4186 Saksbehandler: Bjarne Haugen Dato: 19.05.2016 Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/788 14/6161 Hogne Hjerpås 07.11.2014 Hattfjelldal Frivilligsentral som kommunal enhet Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223, FA-U04 15/433 15/5303 Stian Skjærvik 10.07.2015 Søknad om Investeringstilskudd - HaG Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.01.2017 Tidspunkt: 10:30 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 38/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/4809 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 14.06.2016 Behandling av konsesjonssøknad Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 151 Arkivsak: JournalpostID: 17/7498 Saksbehandler: Jim Ingebrigtsen Dato: 22.11.2017 Budsjett 2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 29.11.2017

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.04.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/735 15/6060 Hogne Hjerpås 24.08.2015 Kvalitetsmelding grunnskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 033, FA - H10 JournalpostID: 16/4427 Saksbehandler: Elisabeth Almli Bogfjellmo Dato: 03.06.2016 Brukerråd pleie og omsorg Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/204 15/1240 Hogne Hjerpås 11.02.2015 Språksamlinger Sameskolen Midt-Norge Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.12.2013 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kari Wiegaard, Siri Kleiven,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 17.04.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 12.10.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:00 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer