Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00-11:50. Side 1 av 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00-11:50. Side 1 av 10"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00-11:50 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant) SP - Anne-Margrethe Simonsen (representant) SP - Terje Daleng (representant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Mona Vik Larsen Av 5 medlemmer møtte 5. Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 024/10 Intensjonsavtale mellom Telenor og Hattfjelldal kommune. 025/10 Låneopptak - Startlån /10 Konsesjon på erverv av gnr. 32 bnr 2 Underskrifter:

2 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 2 av 10 FE /437 10/1695 Bjarne Haugen Intensjonsavtale mellom Telenor og Hattfjelldal kommune. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /10 Formannskapet /10 Rådmannens innstilling 1. Intensjonsavtalen mellom Telenor og Hattfjelldal kommune om utbygging av mobilnettet i Ytre Ørjedal og Susendalskroken undertegnes. 2. Administrasjonen fortsetter arbeidet med å kartlegge/planlegge utbygging i områdene Varntresk, Famnvatnet, Vesterbukt og Gryteselv. 3. Kommunesturet bevilger NOK ,- inkl mva til utbygging av mobilnettet i Ytre Ørjedal og Susendalskroken. Tiltaket finansieres av Vefsnafondet: konteres på ansvar 602, funksjon 325 og eget prosjektnummer Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-024/10 Vedtak: 1. Intensjonsavtalen mellom Telenor og Hattfjelldal kommune om utbygging av mobilnettet i Ytre Ørjedal og Susendalskroken undertegnes. 2. Administrasjonen fortsetter arbeidet med å kartlegge/planlegge utbygging i områdene Varntresk, Famnvatnet, Vesterbukt og Gryteselv. 3. Kommunesturet bevilger NOK ,- inkl mva til utbygging av mobilnettet i Ytre Ørjedal og Susendalskroken. Tiltaket finansieres av Vefsnafondet: konteres på ansvar 602, funksjon 325 og eget prosjektnummer.

3 Habilitet i forvaltningen: Det er ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 3 av 10 Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 3 I RE: Påminnelse elenor.com, 4 U Telenor Norge Prioritering av mobildekning i Hattfjelldal kommune 8 I Forslag Intensjonsavtale Hattfjeldal kommune elenor.com, 21 I Sørdal, Ingrid Re: Mobildekning Varntresk/Famnvatn 31 I FW: telenor elenor.com, 35 S Intensjonsavtale mellom Telenor og Hattfjelldal kommune. Saksopplysninger: I mars 2008 hadde Formannskapet oppe som referatsak en underskriftskampanje ang krav om mobildekning i Ørjedal, og administrasjonen ble bedt om å oversende Telenor underskriftene fra 426 personer som har tilknytning til området. Svar fra Telenor ble etterspurt gjentatte ganger, men det var ikke før dekningsdirektør Amundsen kom på signingsferd nordover i mars 2009, at det ble fremdrift i saken. Men vi har i ettertid også måttet etterlyse svar. NetCom har også vært forespurt, men ikke svart i det hele tatt. Andre utbyggere konsentrerer seg kun om våre største byer. Det har vært kontakt med Direct Connect og etterspurt muligheter, men de har ingen mobilnettløsninger. I Telenors første forslag til intensjonsavtale, for Ørjedal og Kroken, var kommunens anleggsbidrag godt over to mill eks mva, + arbeid med etablering av hytte, mast og fremføring av kraft, stipulert av Telenor til mellom tre og fem hundre tusen. Under besøket fra Telenor i feb. 09 fikk man avklart en del spørsmål og er kommet fram til en enklere løsning. De har også byttet utstyrsleverandør, slik at komponentene nå er billigere. Den tekniske løsningen og infrastruktur man i fellesskap har kommet fram til beløper seg nå til NOK ,-, pluss kostnader til oppføring/oppsetting av mast/skap og fremføring av strøm. Dersom infrastrukturen er tilrettelagt innen , er Telenors mål at utbyggingen skal være gjennomført i løpet av siste halvår Fylkeskommunen har vært kontaktet i håp om at de kunne være med å finansiere en del av utbyggingen. I utgangspunktet gjorde de ikke det, men hadde restmidler etter breibandsutbyggingen som kunne komme til anvendelse. Dette fordret imidlertid utbygging til mobilt breiband, som er tre ganger så dyrt som tradisjonell mobildekning, fordi basestasjonene må stå så mye tettere. Siden vi allerede har tilnærmet 100 % breibandsdekning, anses enda en slik utbygging uaktuell. Frist for undertegning av intensjonsavtalen er forlenget til Vurdering: Andre grendelag har kommet på banen etter første møte med Telenor. Varntreskområdet, fra Sørdal til Famnvatnet/Linnerud, Vesterbukt/Tvildal og Gryteselv har variabel dekning. Utbyggingen i Ørjedal/Martavala garanterer ikke dekning innerst i dalen, men man håper på reflekser slik at også denne delen av dalen i alle fall blir bedre rustet enn i dag, hvor hele området fra Sønsterud og østover er dødt. Forventet dekning fremgår av intensjonsavtalens vedlagte kart. Dersom området fra Fagerbakken og østover fremdeles blir uten dekning, kan

4 man bygge ut dette i en senere fase, sammen med de andre områdene som er dårlig dekket. Side 4 av 10 Telenor har ikke kapasitet til flere utbygginger i denne omgang, men man må se for seg at kravet fra de andre grendene etter hvert gjør seg gjeldende. Jeg har ikke gjort tilstrekkelige undersøkelser i f.t. hvor mange base-, evt. repeeterstasjoner, som trengs i disse områdene. Inntektspotensialet for Telenor er, i h.t. mottatte data fra grendene, ikke større enn i Ørjedal og Susendal, slik at kommunens anleggsbidrag blir sannsynligvis noenlunde lik disse pr stasjon. Med utgangspunkt i GSM-kartet, ser det ut til at man kan klare seg med en basestasjon i hvert av områdene. For Gryteselv og Vesterbukt/Tvildal er det kanskje tilstrekkelig med repeeterstasjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Det må påregnes en del koordinering og initiativ til dugnadsinnsats for å få på plass stasjonen på Nordgård. Man regner med at dugnadsviljen fra næringsdrivende og beboere i området er stor, når det er utsikter til å få mobildekning, slik at Kommunens kostnader utover anleggsbidraget på NOK ,- + mva, og kostnadene til elektriker, er tilnærmet lik null. NOK ,- + mva anses som tilstrekkelig. Dette er imidlertid bare begynnelsen. Kostnadene for videre utbygging i de områdene som fremdeles har dårlig dekning, anslås til mellom 2 2,5 mill + mva, avhengig av hva slags ferdig infrastruktur man kan knyttes seg opp til. Konklusjon: Det er både et krav og en forventning blant næringsdrivende og befolkning for øvrig i våre dalfører at mobildekningen er tilfredsstillende. Det foreslås derfor at intensjonsavtalen mellom Telenor og Hattfjelldal kommune undertegnes og at administrasjonen fortsetter arbeidet med å kartlegge/planlegge utbygging i de andre nevnte områdene. Tiltaket finansieres av Vefsnafondet og konteres på ansvar 602, funksjon 325. Bjarne Haugen avdelingsleder

5 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 5 av 10 FE / /2399 Stian Skjærvik Låneopptak - Startlån 2010 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyrer vedtar å søke Husbanken om startlån på kr ,- til videre utlån. Renter og avdrag innarbeides slik i budsjett og økonomiplan: Investeringsregnskapet: : kr , : kr ,- Driftsregnskapet: : kr , : kr ,- Låneopptaket skjer forøvrig i samsvar med økonomireglementets bestemmelser. Låneopptaket søkes godkjent av Fylkesmannen Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-025/10 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyrer vedtar å søke Husbanken om startlån på kr ,- til videre utlån. Renter og avdrag innarbeides slik i budsjett og økonomiplan: Investeringsregnskapet: : kr , : kr ,- Driftsregnskapet: : kr , : kr ,- Låneopptaket skjer forøvrig i samsvar med økonomireglementets bestemmelser. Låneopptaket søkes godkjent av Fylkesmannen.

6 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 6 av 10 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel startlån pr xls Saksopplysninger: Hattfjelldal kommune har de siste årene hatt liten etterspørsel etter startlån (tidl. Etableringslån). Pr. dato står det til rest ca. kr ,- til videre utlån. Ordningen med startlån er en del av statens boligsosiale virkemiddel for å stimulere til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan da søke om startlån. Startlån kan gis til: Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig. Toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Utbedring av bolig. Ordningen med startlån administreres av Husbanken. Kommunene kan hvert år søke tildelt lånemidler for videre utlån i egen kommune. Lånene gis på ordinære vilkår, men likevel med noen spesielle begrensninger. Den vesentligste forskjellen på startlån og øvrig innlån er at staten hefter for inntil 75 % av mulig tap på utlån. For startlån som er gitt etter har kommunen tapsrisikoen for de første 25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 prosent. For begge ordninger forutsettes det at: kommunen ikke har refinansiert husbanklånet eller finansiert videreutlånet fra annen långiver enn Husbanken tapet er realisert, det vil si at boligen er solgt eller at tapet skyldes en fullført gjeldsordning kommunen har vurdert om det er mulig å dekke hele eller deler av tapet gjennom avtale med låntakeren eller ved bruk av rettslige midler (utleggsbegjæring) før kommunen søker om tapsdeling. dersom kommunen på et senere tidspunkt får inndrevet hele eller deler av restkravet, skal det innfordrede beløp godskrives partene i henhold til prioriteringsreglene. Kommunene kan trekke fra kostnadene ved innkrevingen før endelig beløp fordeles. Dette er ordnet slik at kommunene er gitt mulighet for å bygge opp et tapsfond gjennom ordningen med boligtilskudd fra Husbanken. Hattfjelldal kommunes tapsfond er på ca. kr ,-. Ved tap på kommunens utlån vil en altså kunne avskrive lånet mot dette tapsfondet. Etterspørselen etter lån har i første halvår vært større enn tidligere. Pr. dato er 2 søknader under forberedelse. Disse søknadene vil overstige tilgjengelige lånemidler. Kommunen bør derfor søke Husbanken om bevilgning av mer utlånsmidler. For å ta høyde for at det kan komme flere søknader i løpet av året bør låneopptaket være på kr.1,5 mill. Som serielån med nedbetalingstid på 25 år vil dette gi avdragskostnader på kr ,- pr. år og rentekostnader på ca. kr ,- i år 1 (rente 3%) med årlig nedtrapping. (se vedlegg). Utlån fra kommunen skjer på samme vilkår som i Husbanken (maks. nedbetalingstid i kommunen er i økonomireglementet dog satt til 18 år). Mottatte renter/avdrag benyttes til nedbetalig av samlet startlånsgjeld. Netto kostnad for kommunen vil da være forskutteringen av de rente-/avdragskostnadene på den delen av lånet som ikke er kommet til videre utlån.

7 Side 7 av 10 Avdragskostnadene skal regnskapsføres i investeringsregnskapet og dekkes av mottatte avdrag på tidligere utlån og av generelt driftsfond. Rentene regnskapsføres i driftsregnskapet og dekkes delvis av mottatte renteinntekter på tidligere utlån. Som følge av at Hattfjelldal kommune er Robek-kommune, må låneopptaket godkjennes av Fylkesmannen. Vurdering: Startlånsordningen er viktig som boligsosialt tiltak også i Hattfjelldal kommune. Etterspørselen etter lån har de siste årene vært svært varierende og er slik sett vanskelig å forutse. Ordningen administreres av husbanken og kommunen må derfor søke Husbanken om tildeling av midler. Dette gjøres normalt en gang pr. år (søknadsfrist januar), men det er anledning til å søke tilleggsbevilgning i løpet av året. For kommunen vil et låneopptak i form av startlån i husbanken skje på ordinær måte som for andre lån, med unntak av at en ikke innhenter konkurrerende tilbud. Lånene avdras gjerne som serielån over 25 år. Renter og avdrag må innarbeides i budsjett og økonomiplan. Administrative og økonomiske konsekvenser: Økonomiske konsekvenser av startlånet er beskrevet under saksopplysninger. Administrative kostnader begrenser seg til arbeidet med søknad og lånedokumenter, samt oppfølging av lånekunder med bl.a. innkreving av renter/avdrag. Konklusjon: Kommunen søker Husbanken om startlån til videre utlån på kr.1,5 mill. Renter og avdrag innarbeides i budsjett og økonomiplan. Stian Skjærvik ass. rådmann

8 Hattfjelldal kommune Konsesjon på erverv av gnr. 32 bnr 2 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 8 av 10 FA-V60 10/264 10/2357 Hilgunn Anita Iversen Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, gis Ørnes Hyttefelt As (selskap under stiftelse) konsesjon for kjøp av eiendommen Ørnes gnr. 32 bnr. 2 i Hattfjelldal. Det settes som vilkår at jordbruksarealene skal leies ut til evt. ny reguleringsplan foreligger. Kopi av leiekontrakt leveres NTK-avd innen 1. september Skogen skal drives i samarbeid med skogbruksmyndighetene i kommunen. Avtalt pris kr ,- aksepteres Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-026/10 Vedtak: I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, gis Ørnes Hyttefelt As (selskap under stiftelse) konsesjon for kjøp av eiendommen Ørnes gnr. 32 bnr. 2 i Hattfjelldal. Det settes som vilkår at jordbruksarealene skal leies ut til evt. ny reguleringsplan foreligger. Kopi av leiekontrakt leveres NTK-avd innen 1. september Skogen skal drives i samarbeid med skogbruksmyndighetene i kommunen. Avtalt pris kr ,- aksepteres.

9 Habilitet i forvaltningen: Side 9 av 10 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Vedlegg Kjøpekontrakt Ørnes 32 2.pdf Ørnes reguleringsplan.pdf Uttrykte vedlegg: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 U Ørnes Hyttefelt AS Krav om behandlingsgebyr for behandling av konsesjonssak Saksopplysninger: Ørnes Hyttefelt AS (selskap under stiftelse), søker konsesjon for erverv av gnr. 32 bnr. 2 i Hattfjelldal. Avtalt kjøpesum er kr ,-. Eiendommen skal brukes som turistanlegg for hyttebebyggelse iht. reguleringsplan. Eiendommen ligger i LNF- sone 2 i kommuneplanens arealdel, med adgang til spredt bebyggelse. Bruket: Eiendommen Ørnes gnr. 32 bnr. 2 ligger ved Unkervatn, ca 27 km fra Hattfjelldal sentrum. Eiendommens totalareal er 395 dekar. 292 dekar er regulert til Turistanlegg, 103 daa er jord- og skogbruksareal, spesifisert nedenfor: Hovedparsellen er regulert til Turistanlegg, i den reguleringsplanen inngår noe jord og skogbruksareal, henholdsvis ca 15 daa jordbruksareal og 17 daa produksjonsskog. Storholmen består av produktiv skogsmark og er på ca 53 daa. I tillegg er Småholman på ca 18 dekar til sammen, også dette produktiv skogsmark. Eiendommen er kun bebygd med et lite gammelt eldhus på 25 m² som ikke er egnet til vinterbruk. De andre bygningene, våningshus og driftsbygning, er fjernet. Det har ikke vært selvstendig drift på eiendommen de siste 30 år. Dyrka jord har blitt høstet men det finnes ingen leiekontrakt. Lovanvendelse: Ervervet er konsesjonspliktig, jf. konsesjonsloven av 23. nov Søknaden avgjøres av kommunestyret som kan innvilge konsesjon, sette vilkår for konsesjon eller avslå konsesjon. Kommunen skal ved vurderingen ta utgangspunkt i 1 lovens formål: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettingen. 9. (Særlige forhold for landbrukseiendommer) Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling

10 Side 10 av om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen. Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet sameiere økes. Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. Selskaper med begrenset ansvar er aksjeselskap (AS) og samvirkelag. Rundskriv M-5/2003 fra landbruksdepartementet gir nærmere retningslinjer for saksbehandling og bruk av lovens virkemidler. I merknad til 9 tredje ledd heter det at det må være en reell mulighet for at selskap med begrenset ansvar kan gis konsesjon. Det vises også til jordlovens 1 Føremål hvor det i første og andre ledd heter: Denne lov har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landbruket med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressuraane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressuraane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessige gode løysingar. Vurdering: Avtalte pris er kr ,- i denne summen er det et regulert hyttefelt med mulighet for salg av hytter. Prisen gjenspeiler ikke verdien på landbruksarealet alene. Begrunnelsen for å opprette et AS er å kunne drive Turistanlegget bedre og mer effektivt. I og med at to tredjedeler av eiendommen allerede er regulert blir dette en spesiell sak i konsesjonssammenheng. Eiendommen kan ikke fullt ut betraktes som en landbrukseiendom og denne saken vil ikke kunne settes som eksempel i andre saker som gjelder rene landbrukseiendommer. Det er et landbrukspolitisk mål at landbrukseiendommer eies av fysiske personer som selv bebor og driver sine eiendommer. Det vil ikke være kontrollmulighet ved salg av aksjer. Selskapets aksjer kan selges konsesjonsfritt til hvem som helst. Etter siste lovendring per 1. juli 2009 er det ikke boplikt på eiendommen Ørnes gnr 32 bnr 2. Det er i denne lovendringen innført varig driveplikt på dyrka jord, jordbruksarealet må dermed drives inntil det eventuelt blir ny reguleringsplan. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Konklusjon: Søknaden innvilges. Det legges vekt på at større arealer av eiendommen allerede er regulert til Turistanlegg. Det er driveplikt på dyrka jord etter ny lovendring. Resterende skogarealer drives i samråd med skogbruksmyndighetene i kommunen. Hilgunn Anita Iversen Jordbrukssjef

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36 Hattfjelldal kommune Side 1 av 36 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57 Hattfjelldal kommune Side 1 av 57 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 19:00-22:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Tidspunkt: 10.12.2008 kl. 14:00 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sak 08/62, 08/69 og 08/70. Vi møter op utenfor rådhuset kl

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer