FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde"

Transkript

1 FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk leder Eva Vinje Aurdal nestleder Monica Molvær Geir Inge Lien Sidsel Rykhus Thorbjørn Fylling Iver Nordseth Runar Karl Stette bedr.medlem Rune Sjurgard leder RU Meldte forfall til møtet: Fra administrasjonen møter: Gunnar Bendixen Alf Åge Berg May-Ann Bruun Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Informasjon om møtet: 1

2 SAKLISTE Fylkesstyret KS Møre og Romsdal ( ) kl. 13:30 Side Saksfremlegg 12/1 08/ Godkjenning av protokoll 16. desember /2 12/ Årsmelding Fylkesstyret KS M&R 3 12/4 12/ M&R: Innspill til første konsultasjonsmøte 6 12/5 12/ M&R: Felles IKT-organisering i kommunesektoren styrets uttalelse. 7 12/6 12/ Plan - Retning for styrets arbeid 8 12/7 12/ M&R: Kommunenes utfordringer i forbindelse med klimaendringer og hendelser klimaendringene fører med seg. 12/8 12/ Oppnemning av representant til arbeidsgruppe rusførebygging God Helse 12/9 10/ KS M&R: Ny samarbeidsavtale mellom RUS-foretaket i Helse Midt-Norge og kommunene /10 12/ M&R: Høring fastlegeforskrift og folkehelseforskrift /11 10/ KS M&R: Samhandlingsreformen, status og anbefaling av samarbeidsavtale, pkt om varsling 14 Orienteringssaker 12/1 10/ Samarbeid mellom KS og Fylkesmannen i M&R 17 Eventuelt 2

3 Saksfremlegg 12/1 Godkjenning av protokoll 16. desember Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal ( / ) Forslag til vedtak Protokoll fra styremøtet 16. desember 2011 godkjennes. Saksframstilling Vedlegg til sak Protokoll.docx 12/2 Årsmelding Fylkesstyret KS M&R Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal ( / ) Forslag til vedtak Årsmelding 2011 for fylkesstyret i KS Møre og Romsdal godkjennes. Saksframstilling Styret for KS Møre og Romsdal har frem til Fylkesmøtet 24. november bestått av : Styremedlem: 1 Bernhard Riksfjord, nestleiar AP 2 Hannelore Måseide AP 3 Veslemøy Hungnes H 4 Ronny Harald Blomvik Frp 5 Maritta Ohrstrand, styreleiar SP 6 Jan Kåre Aurdal KrF 7 Iver Nordseth V 8 Olav Bye Bedr. 3

4 Vara for: Vara-nr.: Varamedlemer: 1 og 2 1 Tove-Lise Tove 2 Mons Otnes 3 Gudny Fagerhol 4 Trond Seth 3 1 Toril Hovdenak 2 Charles Tøsse 3 Ole Morten Sørvik 4 1 Margareth Hoff Berg 2 Geir Stenseth 5 1 Geir Inge Lien 2 Odd Jostein Drotninghaug 3 Ingunn Oldervik Golmen 6 1 Aud Toril Gagnat 2 Kjell Lode 3 Oddhild Sandøy 7 1 Gunn Berit Gjerde 2 Jarle Haga 3 Trond Hansen Riise Valg av fylkesstyre gjort i Fylkesmøte 24. november 2011: Faste utsendinger (Navn, parti, kommune) 1. Knut Støbakk, KrF Giske kommune 2. Eva V. Aurdal, Ap Ålesund kommune 3. Monica Molvær, H Ålesund kommune 4. Geir Inge Lien, Sp Vestnes kommune 5. Sidsel Rykhus, Ap Molde kommune 6. Thorbjørn Fylling, Frp Ørskog kommune 7. Iver Nordseth, V Møre og Romsdal fylkeskommune Vara i rekkefølge 1. Helge Orten, H Møre og Romsdal fylkeskommune 2. Anne Dyb Liaaen, H Møre og Romsdal fylkeskommune 3. Ola Rognskog, Sp Halsa kommune 4. Margareth Hoff Berg, FrP Møre og Romsdal fylkeskommune 5. Randi Asbjørnsen, SML Møre og Romsdal fylkeskommune 6. Rolf Jonas Hurlen, H Nesset kommune 7. Roger Osen, Ap Smøla kommune 8. Randi W. Frisvoll, Krf Møre og Romsdal fylkeskommune 9. Frøydis Austigard, V Molde kommune 4

5 Møter og arrangementer i 2011: Styremøter: 3. februar 25. mars 1. juni 23. september 19. oktober 16. desember Saker og uttalelser: Årsmelding 2010 Debattheftet 2011 Innspill til konsultasjonsmøter og bilaterale møter Uttale rev. nasjonalbudsjett for 2011 og komm.prp. for 2012 Samhandlingsreformen NAV Samarbeidsavtalen med Fylkesmannen Energi Konsekvenser for kommunene av eget prisområde og forsyningssituasjon Bosetting av flyktninger Offentlige anskaffelser KS Folkevalgtprogram Evaluering Arbeidsmiljøkonferansen Uttale Statsbudsjettet 2012 Plan og aktiviteter for 2012 Konferanser og fylkesmøte: 7. januar: Møte med Mørebenken februar: Strategikonferanse og fylkesmøte mars: Studietur for ordførere 19. mai: Temadag Kommuneproposisjonen 19. oktober: Statsbudsjettkonferanse november: Høstkonferanse og fylkesmøte 9. desember: Julemøte for ordførere og varaordførere 5

6 12/4 M&R: Innspill til første konsultasjonsmøte Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal ( / ) Forslag til vedtak Styret for KS Møre og Romsdal har følgende innspill til det første faste konsultasjonsmøtet 2012: 1. Effektene av samhandlingsreformen må følges nøye. Det er ikke lagt inn midler til økt satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene, noe som er nødvendig og innarbeide fra 2013 dersom kommunene skal greie å forebygge sykehusinnleggelser. 2. Det er helt nødvendig for kommunene å få økt frihet til å løse oppgavene ut fra lokale prioriteringer og løsninger dersom det skal være mulig å levere flere og bedre tjenester innenfor eksisterende rammer, jfr eksempelet fra Kristiansund kommune som omhandler krav fra Justisdepartementet om at egenvakthold av egne formålsbygg (skole, barnehager osv) ikke lenger kan utføres av egne medarbeidere. Dermed må det leies vakttjenester, noe som både er fordyrende og effektivitetshemmende. 3. I inntektssystemet tas det ikke tilstrekkelig høyde for effektene av fraflytting. Dette gjelder i hovedsak yngre innbyggere, dermed blir alderssammensetningen mer uheldig for fraflyttingskommuner med tanke på eldre og mer kostnadskrevende brukere, noe som ikke er tilstrekkelig kompensert i inntektssystemet. 4. Kommunene må telle antall hoder i barnehagen får ikke lov til å telle antall plasser. Dette gir vridninger med hensyn til krav om antall personell med pedagogisk utdanning, noe som er fordyrende og effektivitetshemmende, jfr innspill fra Kristiansund kommune. 5. Flere innspill? Saksframstilling Det første faste møtet mellom regjeringen og KS i 2012 De faste konsultasjonsmøtene mellom regjeringen og KS er en sentral arena for å drøfte rammebetingelsene til kommunene og fylkeskommunene. Disse møtene innebærer en unik mulighet for bilateral og direkte politisk kontakt mellom regjeringen og KS. KS har som målsetting å arbeide for en styrking og videreutvikling av ordningen. På bakgrunn av ønsket om å styrke ordningen etablerte KS i 2011 et opplegg som skal bidra til bedre og tettere medlemsdialog ved at administrasjonen i KS ber om innspill fra fylkesstyrene i forkant av hvert konsultasjonsmøte. I 2012 er det avtalt 3 faste konsultasjonsmøter (som følger regjeringens budsjettkalender); 1. faste konsultasjonsmøte 6. mars 2. faste konsultasjonsmøte 24. april 4. faste konsultasjonsmøte 23. oktober Det 3. faste møtet, som tidligere har vært gjennomført som plenumsmøte, ble i 2011 erstattet med bilaterale møter med polisk ledelse i fagdepartementene. Denne endringen vil bli evaluert i forbindelse med det 2. faste møtet i år. KS stiller seg positiv til å videreføre endringen med bilaterale møter i august i faste møte 6. mars 2012 På det 1. faste møte drøfter KS, Kommunal- og regionaldepartementet og Finansdepartementet rammene for kommuneopplegget i neste års statsbudsjett. Det legges ikke opp til å ta opp enkeltsaker på dette møtet. Hovedtema er den økonomiske situasjonen i kommuner og 6

7 fylkeskommuner, herunder kostnader knyttet til demografi, inntektsmuligheter og muligheter for effektivisering. Et sentralt grunnlagsdokument for drøftingene er notat fra TBU (det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi). Til dette arbeidet bidrar KS med informasjon om regnskap fra foregående år (KS regnskapsundersøkelse) og en kartlegging av prioriteringer i vedtatte budsjetter for inneværende år (KS budsjettundersøkelse). Til dette møtet vil det også bli vurdert om det er saker som skal kostnadsberegnes. Staten og KS er enige om at statlig initierte reformer av politisk og økonomisk betydning skal kostnadsberegnes via konsultasjonsordningen. Kostnadsberegninger kan meldes opp til alle de faste møtene i løpet av året. KS ber om innspill til det første faste møtet med regjeringen På det siste faste møtet i 2011 uttrykte KS forståelse for behovet for en stram nasjonal budsjettpolitikk, og dermed også stramhet i de samlede rammene for kommuneopplegget for Samtidig understreket KS behovet for en felles forståelse for hvilket handlingsrom rammene gir kommunesektoren. Fra KS side ble det påpekt at det er viktig at det ikke blir for stort gap mellom befolkningens forventninger og det kommunene og fylkeskommunene har mulighet til å gjennomføre. Kartleggingen av vedtatte budsjetter i kommuner og fylkeskommuner (KS budsjettundersøkelse) viser at en god del kommuner budsjetterer med et bedre netto driftsresultat i 2012 enn forventet resultat fra Samtidig sier flere kommuner at de vil bygge ut tjenestetilbudet på de fleste områder enn antall kommuner som vil redusere dette. Unntakene er driftsmidler til vei og bygg, kultur og sosialtjeneste. Videre viser kartleggingen av vedtatte budsjetter at investeringsaktiviteten vil øke i en god del kommuner. Svarene fra budsjettundersøkelsen blant fylkeskommunene viser at spesielt at det er budsjettert med en økning i kollektivtransportsektoren. På bakgrunn av at det fra regjeringens side er varslet et stramt budsjettopplegg i årene framover, og dagens økonomiske situasjon ber KS om en tilbakemelding på elementer som fylkesstyrene mener det er viktig å få drøftet med regjeringen på det første faste møtet. Det vil da spesielt gjelde større saker som påvirker de økonomiske rammene til kommuner og fylkeskommuner fra 2012 til Administrasjonen i KS vil ta utgangspunkt i at veksten i kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter (justert for pris og lønnsvekst) fra 2012 til 2013 i det minste må dekkes fullt ut. Ut over dette spør administrasjonen i KS fylkesstyrene om: Er det konkrete forventninger til økt omfang på kommunesektorens velferdstjenester/oppgaver fra 2012 til 2013, som fylkesstyrene mener følger av signaler, løfter eller pålegg fra statens side og som er av slikt omfang at det bør tas hensyn til ved fastsettelsen av inntektsrammene? Aktuelle saker kan for eksempel være ulike former for normering som vil svekke kommunesektorens muligheter for å kunne gjennomføre gode lokale prioriteringer og medføre økte kostnader. Er det områder hvor kommunene/fylkeskommunene må regne med at det er en underliggende kostnadsvekst som følge av betydelig økning i antall brukere, som for eksempel ressurskrevende tjenester og spesialundervisning? KS ber om tilbakemelding fra fylkesstyrene på disse kulepunktene, men også andre områder som vil gi kostnadspress i de kommunale og fylkeskommunale budsjettene i Innspill fra Kristiansund kommune: Barnehager og fylkesmannens tolkning av ped. norm. 7

8 Kommunene må telle antall hoder i barnehagen får ikke lov til å telle antall plasser. Dette kan gi følgende utfordringer for kommunene i hele landet: 1. Flere assistentstillinger må omgjøres til førskolelærerstillinger - overtallighet i assistentgruppen - økte lønnskostnader til førskolelærere - behov for ekstra personalressurs for å dekke opp 4 t/uke leseplikt for førskolelærere 2. Rekrutteringsproblemer - mange ped.ledere på disp allerede i dag, utfordringen vil øke når hele landet må gjennomføre tilpasning som følge av ny tolkning 3. Endringer av vedtekter i de private barnehagene økte utfordringer for de kommunale barnehager dårligere brukertilbud - flere private barnehager kommer som følge av tolkningen til å fjerne deltidsplasser i sin barnehage - kun kommunale barnehager vil gi tilbud om deltidsplasser - deltidsplasser er mer kostbare enn helplasser for barnehageeier - de vil totalt sett kunne bli færre deltidsplasser 4. Kostnadsøkning på to nivå - kommunene får vesentlig større kostnader med å ta ansvaret for deltidsplassene - kommunens utgifter til de private barnehagene vil øke, da de private skal ha prosentmessig andel av budsjettet til de kommunale barnehagene (selv om de selv reduserer sine utgifter ved ikke å tilby deltplasser). 12/5 M&R: Felles IKT-organisering i kommunesektoren styrets uttalelse. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal ( / ) Forslag til vedtak Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal tar saken så langt til orientering, og vil fatte endelig uttale i styremøte i mars når kommunene har fått uttalt seg. Saksframstilling Hovedstyret i KS har behandlet en sak om felles IKT-samordning i kommunesektoren, og administrasjonen er bedt om å utrede de organisatoriske, juridiske og finansielle alternativene for et faglig miljø for IKT. IKT benyttes av kommunene som støtteverktøy for svært mange tjenester. Det er et stort antall fagsystemer, og vanligvis 3-4 tilbydere pr. fagsystem. Problemstillinger er at kommunene er «innelåste» i leverandøreide løsninger, de ulike fagsystemene kan ikke kommunisere med hverandre, hverken internt i kommunene eller med eksterne aktører. Dette fører bl.a. til store integrasjonskostnader, og mange kommuner sliter med manglende strategi- og bestillerkompetanse, og IKT-kompetanse generelt. I tillegg er det et stort IKT-gap kommunen imellom. 8

9 Et godt eksempel på situasjonen er samhandlingsreformen, der bedre samhandling i helsetjenesten krever at informasjon om pasienter kan flyte mellom aktørene i helsetjenesten når det er behov for det. KS opplever et betydelig trykk fra medlemmene for å få mer koordinering og samordning på IKTområdet. I tillegg uttrykker eksterne virksomheter ønske om at de kan forholde seg mer samlet til kommunesektoren innen IKT. KS har etterlyst mer samordning fra statens side, og opplever nå at FAD er opptatt av utviklingen i kommunesektoren. Utfordringsbildet gjør det viktig å se nærmere på hvilke av de konkrete utfordringene som bør prioriteres, og som egner seg for en felles organisering. Oppgavene kan grupperes i tre nivåer: (1) Samhandling og koordinering, (2) Utvikling, implementering og forvaltning og (3) Drift og vedlikehold (se vedlegg for nærmere beskrivelse) Det er gjennom en FoU-rapport utarbeidet av Rambøll drøftet flere organisatoriske modeller, og i vedlagte utredning er det beskrevet tre alternativer: 1. Forvaltningsorgan underlagt KRD eller annet departement 2. Selskap eid av kommunesektoren 3. Selskap eid av KS Det vises til vedlegget for beskrivelse og drøfting av modellene. (Link til Rambøll-rapporten: ). Uansett hvilken modell som velges, vil ikke alle utfordringer løses ved å opprette et felles fagmiljø på IKT i kommunesektoren. Relasjonen mellom staten og kommunesektoren på det strategiske området bør endres, og KS bør i det videre arbeidet fortsatt argumentere for etablering av et felles strategisk prioriteringsorgan for offentlig sektor på IKT-området. KS ønsker tilbakemelding fra fylkesstyrene på (1) Anbefalt modell, (2) Mandat og (3) Finansiering. Saksgang: Kommunene og fylkeskommunen i M&R er invitert til å uttale seg til IKT-samordning i kommunesektoren med grunnlag i utredning til KS hovedstyre og rapporten fra Rambøll. Fristen for innsending til KS M&R er satt til 5. mars, og det legges opp til endelig behandling i fylkesstyret under det felles styremøtet i uke 11. Frist for innsending til KS sentralt er 20. mars. Vedlegg til sak IKT-samordning i kommunesektoren Sak.docx 12/6 Plan - retning for styrets arbeid Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal ( / ) 9

10 Forslag til vedtak Styret for KS Møre og Romsdal slutter seg til retningsbeskrivelsene i saksfremstillingen og ber om at plandokumentet blir lagt frem for fylkesmøtet. Saksframstilling Fylkesstyret skal fremme KS formål i tråd med prioriteringer fra Landsting, Landsstyret og KS Hovedstyre ( 13.1). Fylkesmøtet gir retning for Fylkesstyrets arbeid og behandler årsmelding om fylkesstyrets arbeid ( 12.7) Hovedstyrets plan for 2012 legges til grunn for Styrets arbeid i PLAN 2012: Hovedmål og resultatmål. Plan 2012 ble behandlet av Hovedstyret i møte Plan 2012 med hovedmål og resultatmål er utgangspunkt for detaljplanleggingen i avdelingene og regionene. Plan 2012 tilpasses den 4-årsstrategien som Landsstyret vil vedta i mai årsstrategien vil bygge på uttalelsene fra Landstinget, og Plan 2012 tar hensyn til grunnlagsdokumentet for uttalelsene fra LT. Plan 2012 for Styret for KS Møre og Romsdal tar utgangspunkt i hovedstyrets hovedmål og resultatmål, samt retning for arbeidet gitt av rådmannsutvalgene, fylkesstyrene og fylkesmøtene. (Retning for styrets arbeid er satt inn med blått) Vedtatte hovedmål: Interessearbeidet Hovedmål 1: Kommunesektoren skal sikres en økonomisk og organisatorisk handlefrihet som gir grunnlag for - bærekraftige velferd over hele landet, - et styrket lokaldemokrati. Arbeidsgivervirksomheten Hovedmål 2: Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at kommuner og bedrifter i KS-området er godt i stand til å løse innbyggernes behov. Hovedmål 3: Hovedtariffoppgjøret 2012 skal gi resultater som styrker kvalitet og nyskaping, bidrar til god arbeidskraftsituasjon og sikrer innbyggerne gode kommunale og fylkeskommunale tjenester. Region og Utviklingsarbeidet Hovedmål 4: KS skal være kommunenes viktigste samarbeidspartner for å fremme lokal og regional samfunnsutvikling og oppgaveløsning som er rettet mot framtiden, har god kvalitet, og som er utviklet i nær dialog med innbyggerne. Medlemsorganisasjonen og konsernet: 10

11 Hovedmål 5: KS skal ha et sterkt omdømme i alle relevante målgrupper Hovedmål 6: KS og KS sine datterselskaper skal presentere et helhetlig og koordinert tilbud til medlemmene. HOVEDOMRÅDE 1: Interessearbeidet Innledning: Når alle kjører Mercedes forlanger vi 4-felts motorvei overalt. De teknologiske mulighetene og den private og statlige økonomien skaper et press på tilsvarende gode offentlige tjenester. Det er riktig og viktig at oppgaver overføres fra staten, men kommunene og fylkeskommunene rår ikke over økonomiske virkemidler som tilsvarer disse forventningene Det er viktig å bruke de kommende årene til å klare å håndtere velferdsutfordringene. Velferdsordningene må gjøres bærekraftige, vekstevnen i økonomien må styrkes, forventningene må møtes og det framtidige utgiftsbehovet må tilpasses inntektene. Økt effektivitet og kvalitet i tjenesteproduksjonen, gjennom innovasjon og fornyelse, vil være en viktig nøkkel for å tilby bedre tjenester til en kostnad som det er mulig å bære. Kommunesektoren kan bidra til å styrke landets vekstevne samtidig som utgiftsbehovet dempes. Dette kan gjøres ved å prioritere innsatsen ift effektiv og varig infrastruktur og gode infrastrukturtjenester både innen samferdsel og tekniske tjenester. Nye tiltak for å redusere klimagassutslippene og gjennomføre nødvendige klimatilpasningstiltak krever også betydelige nyinvesteringer. Utgangspunktet er krevende, med et betydelig etterslep i vedlikehold av veier og annen infrastruktur - på toppen av et stort akkumulert vedlikeholdsbehov på bygninger. Hovedmål 1: Kommunesektoren skal sikres en økonomisk og organisatorisk handlefrihet som gir grunnlag for - bærekraftig velferd over hele landet, - styrket lokaldemokrati. Resultatmål 1. Kommunesektoren skal sikres en sammenheng mellom inntektsvekst og oppgaver som gir grunnlag for et netto driftsresultat på 3 pst, rom for kvalitetsutvikling og innovasjon innen sentrale tjenesteområder, og sterkere prioritering av verdibevarende vedlikehold. 2. Alle statlig initierte reformer som forutsettes gjennomført i kommunesektoren skal være fullfinansiert for kommunesektoren samlet. 3. Det lokalpolitiske handlingsrommet skal utvides, blant annet gjennom oppfølging av lov- og forskriftsendringer og stortingsmeldingen om forholdet kommune-stat om lokal handlefrihet og initiativ til endringer i forhold til tilsyn og innsigelser. 4. Det skal sikres reelle forenklinger for kommunesektoren i regelverket for offentlige anskaffelser. 5. Fylkeskommunene og kommunenes muligheter for å drifte og utvikle effektive og framtidsrettede samferdselsløsninger skal styrkes. 11

12 6. Kommunesektoren skal gis reelle muligheter til å kunne ta et betydelig ansvar for nasjonale mål for klimautslippsreduksjoner, og til å kunne gjennomføre nødvendige klimatilpasningstiltak. 7. Samhandlingsreformen skal gjennomføres i tråd med avtaler inngått nasjonalt og lokalt, i tråd med avtalte økonomiske rammer, og slik at kommunene gis myndighet og mulighet til å kunne gi innbyggerne et tilbud med høy kvalitet. 8. Kommunenes muligheter til å utvikle et helhetlig og sammenhengende velferds-, pleie- og omsorgstilbud, tilpasset lokale behov, skal være en premiss i alle statlig initierte satsinger i sektoren. 9. Kommuner og fylkeskommuners selvstendige rolle som eier- og myndighetsorgan for skole og barnehage skal styrkes, og økt interessepolitiske gjennomslag overfor staten skal bedre den lokale eierstyringens rammevilkår. 10. Det skal etableres et faglig organ for felles IKT utvikling. Organet skal ledes av kommunesektoren og støttes av staten. 11. Det skal utvikles virkemidler for innovasjon i kommunesektoren, som stimulerer til nye løsninger og reduserer kommunenes risiko. Styret for KS Møre og Romsdal vil bidra til oppfølging av resultatmålene under interessearbeidet gjennom løpende kontakt med medlemmene. Det vil særlig bli fulgt nøye med på arbeidet med implementeringen av samhandlingsreformen, utviklingen av et likeverdig samferdselstilbud, større lokal handlefrihet på barnehageområdet, gode fellesløsninger på IKT-området, samt bedre muligheter for kommunene til å drive innovativt utviklingsarbeid. HOVEDOMRÅDE 2: Arbeidsgivervirksomheten Innledning: Fremtidig knapphet på arbeidskraft kombinert med økt behov for velferdstjenester er en utfordring som krever langsiktig arbeid fra kommuner og fylkeskommuner. Erfaring og forskning viser at kommuner som jobber systematisk og har utviklet en arbeidsgiverstrategi oppnår gode resultater på mange felt. Det vil være nødvendig å arbeide systematisk med arbeidsgiverstrategier som kan rekruttere flere, samtidig som arbeidsgivere må intensivere arbeidet med å beholde sine ansatte og mobilisere kompetansen hos dem. I vår sektor jobber 51 % av ansatte deltid, og sykefraværet er fortsatt høyt. Dette er en ubrukt arbeidskraftreserve, i tillegg til at det er det omdømmeproblem. En lokal forankret lønnspolitikk vil, sammen med Hovedtariffavtalens lønns- og arbeidsvilkår, være et viktig virkemiddel for å beholde og rekruttere rett kompetanse. Konjunkturutsiktene, både nasjonalt og internasjonalt, taler for at lønnsveksten i Norge bør være moderat i 2012 og at lønnsveksten de konkurranseutsatte bedriftene kan tåle, må danne rammen for lønnsveksten i resten av økonomien, herunder i KS-området. Hovedmål 2: Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at kommuner og bedrifter i KS-området er godt i stand til å løse innbyggernes behov. Resultatmål 1. KS medlemmer skal bli tydeligere arbeidsgivere og mere bevisst kommunesektorens arbeidsgiverrolle. 12

13 2. KS skal være en aktiv pådriver for at kommunesektoren beholder, mobiliserer, utvikler og rekrutterer personell med riktig kompetanse, som i større grad jobber heltid. 3. Kommunesektoren skal nå målene som er satt i IA-avtalen om redusert sykefravær, flere arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og økt avgangsalder. 4. KS skal ved oppfølging av aktuelle lovendringer og konkrete lovforslag mv. arbeide for at arbeidsgiverne får større fleksibilitet. 5. Kommunesektoren skal bli bedre kjent med mulighetsrommet som ligger i gjeldende regelverk (f.eks. styringsretten og arbeidstidsreglene) 6. Kommunesektoren skal sikres gode betingelser gjennom det europeiske partssamarbeidet, med vekt på rekruttering og revideringen av arbeidstidsdirektivet. Styret vil følge med, og bidra til oppfølging av IA-avtalen. Styret vil uttale seg gjennom aktuelle høringsuttalelser. Hovedmål 3: Hovedtariffoppgjøret 2012 skal gi resultater som styrker kvalitet og nyskaping, bidrar til god arbeidskraftsituasjon og sikrer innbyggerne gode kommunale og fylkeskommunale tjenester. Resultatmål: 1. Hovedtariffoppgjøret forankres og gjennomføres i samsvar med medlemmenes prioriteringer og på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunket og lønnsvekst i andre tariffområder. 2. Sentrale generelle og forbundsvise særavtaler reforhandles med sikte på modernisering og forenkling for å ivareta kommuner og fylkeskommuners behov for handlingsrom. Styret for KS Møre og Romsdal vil følge nøye med på det kommende hovedtariffoppgjøret, og sikre medlemsforankring gjennom strategikonferanse, tariffkonferanse og løpende medlemskontakt. HOVEDOMRÅDE 3: Region og Utviklingsarbeidet Innledning Oppgaver som næringsutvikling, planlegging, kultur og infrastrukturutbygging vies forholdsmessig mindre politisk og økonomisk oppmerksomhet enn tidligere, sett i forhold til de kommunale og fylkeskommunale tjenestene. Tyngdepunktet har dermed forskjøvet seg fra de frie samfunnsutviklingsoppgavene til tjenesteproduksjon. 13

14 Samtidig er det nettopp innen samfunnsutvikling at vi kanskje finner det største politiske handlingsrommet, og dette er politikkområder av stor betydning for innbyggerne og for utvikling av lokalsamfunn og regioner. Samfunnsutvikling skjer ofte gjennom å aktivisere og koble ressurser fra kommune, næringsliv og frivillige organisasjoner noe som forutsetter mye samsnakking. God planlegging forutsetter ofte at en får innspill fra innbyggerne tidlig i en planprosess og ikke i sluttfasen når det meste er «låst» (eks. i forb. med off. ettersyn). Dette innebærer at det er viktig at det finnes gode arenaer hvor innbyggernes interesser og stemmer kan komme til uttrykk. Hovedmål 4: KS skal være kommunesektorens viktigste samarbeidspartner for å fremme lokal og regional samfunnsutvikling og oppgaveløsning som er rettet mot framtiden, har god kvalitet, og som er utviklet i nær dialog med innbyggerne. Resultatmål: 1. Innbyggere og brukere skal vise høy grad av tilfredshet med kvaliteten på kommunale tjenester. 2. Fylkeskommunene og kommunene skal lede den lokale og regionale samfunnsutviklingen gjennom samarbeid med innbyggerne, andre forvaltningsnivåer og andre samfunnsaktører, og framstå tydelig og kompetent, og måle innbyggernes tilfredshet med involvering i viktige prosesser. 3. Kommunesektoren gir lokalt tilpassede, effektive og framtidsrettede tjenester. 4. Kommunesektoren skal bygge innovasjonskultur for å finne helt nye løsninger på utfordringer som ikke lar seg løse ved tradisjonell effektivisering og utvikling. 5. Kommunesektoren skal ta sin del av ansvaret for gjennomføring av samhandlingsreformens intensjoner, med vekt på pasientsikkerhet, kompetansebygging og økt kvalitet, under forutsetning av at rammebetingelsene blir akseptable. 6. Kommunesektoren skal kunne vise til at egenkontroll gjennomføres systematisk som grunnlag for kvalitetsvurdering, utvikling, åpenhet og sikring av høy etisk standard. 7. Kommunesektoren skal være profesjonelle eiere med gjensidig respektert rolleforståelse mellom politikk og administrasjon. 8. Kommunesektoren skal arbeide strategisk med innføring av digitale tjenester, for å støtte opp under drift, forvaltning, utviklings- og innovasjonsarbeid i sektoren. 9. KS folkevalgtprogram skal ha høy score i evalueringen og stor deltakelse fra samtlige medlemsgrupper (store, mellomstore og små kommuner og fylkeskommuner). 14

15 10. Kommunesektoren skal skaffe seg nødvendig internasjonal kompetanse for framtidig samfunnsutvikling og oppgaveløsning, og samtidig bidra til samfunnsutvikling og oppgaveløsning i andre land. 11. Kommunesektoren skal kjenne godt til offentlig støtte-reglene ved organisering og utøvelse av kommunal/fylkeskommunal virksomhet. Styret vil følge opp arbeidet med samhandlingsreformen i tråd med intensjonene, samt kontinuerlig konsultere medlemmene om erfaringene med samhandlingen med helseforetakene. HOVEDOMRÅDE 4: Medlemsorganisasjonen og konsernet Innledning I 2012 vil flere nyvalgte lokalpolitikere ha liten erfaring med KS. Derfor må forventninger avklares og roller defineres: - Medlemmene er virksomheter, ikke personer. - Medlemspolitikken bestemmes av KS styrer og tillitsvalgte. I KS representerer de medlemmene, som kommunalpolitikere representerer de sine partier. - KS må også i 2012 være tydelig i sine prioriteringer og hvilke saker KS skal være synlig på. KS omdømme er omgivelsenes oppfatning av oss over tid. Gode resultater innenfor KS kjerneområder som blir riktig kommunisert, og avstemte forventninger, gir godt omdømme. Systematiske målinger som følges opp må sikre at medlemmenes behov ivaretas, og at det blir riktig kommunisert. Fylkeskommunene har behov for å bli mer synlig ivaretatt innenfor KS. KS skal være synlig på prioriterte saker hvor KS har sterk faglig ekspertise og gjennomslagsevne. Mange nye folkevalgte vil i løpet av 2012 danne sin oppfatning av KS gjennom hvordan vi opptrer i mediene. Dette arbeidet skal fortsatt prioriteres høyt med en klar bevissthet om hvilke saker som skal bære KS bilde i offentligheten. KS prioriteringer skal først og fremst være tydelig på KS egne kanaler som KS Aktuelt, nyhetsbrev og sosiale medier. Hovedmål 5: KS skal ha et sterkt omdømme i alle relevante målgrupper Resultatmål: 1. KS skal søke løsninger som samler på tvers av geografi, kommunestørrelse og partipolitiske skillelinjer 2. KS skal framstå som synlig og tydelig i sin rolle som ekspertorganisasjon i sin kommunikasjon med medlemmene og omverden. 3. KS skal ha felleskanaler m høy brukertilfredshet og bruksfrekvens. 4. KS skal i løpet av 2012 ha utviklet og tatt i bruk et besøkssenter. 15

16 Innledning Nesten 30 % av de fast ansatte kan velge å slutte i løpet kommende landstingsperiode. Dette betyr at vi må planlegge aktivt både for avgang og tilgang på kompetanse slik at organisasjonen ikke plutselig kommer i en situasjon hvor vi får store utfordringer i forhold til leveranser til medlemmene. Bemanningsstrategien vår har som mål både å redusere gjennomsnittsalderen, ta vare på yngre talent og bemanne for våre medlemmers framtidige utfordringer. Datterselskapene i konsernet er alle sammen små organisasjoner. Selv om ikke alle har like få ansatte, er de alle for små til å forsvare kostnadene med egenproduksjon av lønn, regnskap, IKT og andre administrative støttetjenester. I den grad KS kan tilby konsernselskapene dette på konkurransedyktige vilkår, blir KS sine egne støttetjenester billigere og bedre. En god oversikt over konsernets samlede risiko forutsetter en systematisk analyse og rapportering i flere ledd fra datterselskapene og de ulike områdene og prosjektene i KS. Hovedmål 6: KS og KS sine datterselskaper skal presentere et helhetlig og koordinert tilbud til medlemmene. Resultatmål: KS Organisasjon: 1. KS skal ha en kompetent bemanning som gjør at vi kan møte medlemmenes framtidige behov. 2. KS skal ha enkel arbeidsflyt og kompetansedeling, effektivt samarbeid og gode styringsdata ved hjelp av gode verktøy som oppleves velfungerende. Konsernet: 3. KS vil hente ut gevinster i form av kostnadseffektivisering og styring gjennom ytterligere samordning av fellestjenester i konsernet, herunder økonomi og regnskap, lønn, IKT, administrasjon og profilering. 4. KS og konsernselskapene skal ha god risikostyring som måles gjennom en systematisk risikoanalyse, som inngår i rapporteringen til hovedstyret og konsernstyret. 12/7 Kommunenes utfordringer i forbindelse med klimaendringer og hendelser klimaendringene fører med seg. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal ( / ) Forslag til vedtak Styret for KS Møre og Romsdal slutter seg til innholdet i notatet vedrørende «Kommunenes utfordringer i forbindelse med klimaendringer og hendelser klimaendringene fører med seg», og ber Hovedstyret følge opp dette. 16

17 Saksframstilling Styrene for KS ene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har fått seg forelagt vedlagte sak vedrørende «Kommunenes utfordringer i forbindelse med klimaendringer og hendelser klimaendringene fører med seg». Hensikten med saken er å synliggjøre vestlandskommunenes spesielle utfordringer og Hovedstyret utfordres på å følge opp dette fra KS sin side. Styret for KS Møre og Romsdal bes vurdere om KS Møre og Romsdal kan slutte seg til innholdet i notatet. Vedlegg til sak Klima - beredskap.docx 12/8 Oppnemning av representant til arbeidsgruppe rusførebygging God Helse Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal ( / ) Forslag til vedtak Saksframstilling I dette mandatet er det tatt utgangspunkt i intensjonane i Helsedirektoratet sitt rundskriv IS-1/2010 Nasjonale mål og hovudprioriteringar for 2010, med årlege oppdateringar. Dette gir klare føringar om samarbeid mellom fylkesmannen, fylkeskommunen og spesialisthelsetenesta. Vidare bygger vi på tidligare samarbeid mellom fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommunen og Kompetansesenter rus Midt-Norge gjennom mange år. Samarbeidet har vært aktivt sjølv om det organisatoriske fundamentet er endra gjennom ulike omorganiseringar. Frå 1. januar 2010 er lov om fylkeskommunars oppgåver i folkehelsearbeidet sett i kraft. Denne ligg også til grunn for fylkeskommunen sin rolle i å vere pådrivar for og samordne folkehelsearbeidet i fylket bl.a. gjennom alliansebygging og partnarskap og ved å understøtte kommunenes folkehelsearbeid. Frå nasjonale føringar til lokal praksis Mandat for samarbeid og samhandling om folkehelsearbeid på rusområde i Møre og Romsdal 1. FØRINGAR Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Rusbehandling Midt-Norge HF ved Kompetansesenter rus Midt-Norge avdeling Ålesund (KoRus) og Møre og Romsdal fylkeskommune har som intensjon å samarbeide om oppgåver knytt til rusområdet jfr de nasjonale føringane frå Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. 2. ORGANISERING Det blir sett ned ei arbeidsgruppe med representantar frå følgjande instansar: - Kultur og folkehelseutvalet 17

18 - Fylkespolitikar - Fylkesmannen i Møre og Romsdal, (helse og sosialavdelinga og oppvekst og utdanningsavdelinga) - Møre og Romsdal fylkeskommune, (kulturavdelinga ved seksjon folkehelse og fysisk aktivitet og utdanningsavdelinga) - KS - Ungdomspanelet ved koordinator - Actis, rusfeltet sitt samarbeidsorgan, som er ein paraplyorganisasjon for dei frivillige organisasjonane innan rusfeltet - Kompetansesenter Rus - Midt Norge, (KoRus). - Rusbehandling Midt-Norge HF Gruppa skal leiast av politisk representant frå fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune. 3. ROLLER - Fylkeskommunen og fylkesmannen har ulike føringar og roller der oppgåver på rusområder inngår. Dei har ansvar for å etablere nettverk og bidra med økonomiske tilskotsordningar, faglige råd og rettleiing ut mot kommunane og skolar. - KoRus har ansvar for kompetanseheving, økonomiske tilskotsordningar og tiltaksutvikling i kommunane og spesialisthelsetenesta. - Spesialisthelsetenesta har oppgåver ut mot kommunane i tråd med samhandlingsreforma. - Actis har ansvar for å stimulere og oppmuntre til frivillig engagement i kommunane, samordne synspunkt og vere bindeledd mellom offentleg og frivillig innsats. - KS som bindeledd mellom kommunane i Møre og Romsdal og fylkeskommunen Det er viktig å avklare og samordne dei ulike oppgåvene og rollene og sjå korleis vi kan finne synergieffekt av dette. 4. OPPGAVER Arbeidsgruppa skal samarbeide om oppgåver på rusområde som skissert i embetsoppdraget, nasjonale mål og hovudprioriteringar for kvart år frå Helsedirektoratet og opptrappingsplanen for rusfeltet. Arbeidet skal ha fokus på folkehelsearbeid på rusområdet, der førebygging og tidleg innsats er viktige stikkord. 5. SAMHANDLING For å løyse oppgåvene om å omsette nasjonale føringar til lokal praksis må man utvikle modeller for samhandling med kommunane. Arbeidsgruppa vil arbeide ut i frå en modell der aktørane i arbeidsgruppa enten aleine eller i samarbeid disponerer tre slags verktøy Utviklingsarbeid i kommunane Tiltak i folkehelsearbeidet på rusområdet må utarbeidast lokalt i kommunane. Arbeidsgruppa har derfor valt ein modell der vi reiser ut til kommunane og tilbyr rettleiing i utvikling av tiltak innanfor gitte satsingsområder. Rettleiaren skal følgjast opp med arbeidsseminar som har dialog om haldningar, kunnskap og verktøy som kommunen treng til å utvikle tiltak. Arbeidsseminara planleggjast og gjennomførast i samarbeid med lokale nettverk og fagpersonar i kommunen Fagsamlingar mellom kommunane. Arbeidsgruppa vil samarbeide om å gjennomfører to rusfagsamlingar i året for kommunane. Samlingane vil bli brukt til informasjon og dialog om nasjonale føringar, lokale prosjekt i tillegg til kompetansehevande tiltak i forhold til rusfaget. Kommunane vil bli utfordra til å vise frem sitt arbeid og det vil bli drøfting om faglige tema. Arbeidsgruppa vil samhandle om å gjennomføre større tiltak som fylkeskonferansar Økonomiske tilskotsordningar til kommunane 18

19 Både fylkesmannen, fylkeskommunen og KoRus forvaltar økonomiske tilskotsordningar til kommunane. Arbeidsgruppa skal, gjennom utveksling av informasjon og gjennom samarbeid, i større grad harmonisere innsatsen overfor kommunane slik at vi bidrar til positiv synergieffekt i dei rustiltak kommunane utviklar. Vedlegg NIVÅ NASJONALT REGIONALT FYLKE LOKALT ROLLE Føringar Prioriteringar og Samhandling Praksis Plan VERKTØY Lov om fylkeskommun ars oppgåve i folkehelsearbei d Regional Kompetanseplan Fylkesplanen Utviklingsarbeid, eks DUGNAD Opptrappings - planen for rusfeltet Embetsoppdrag Nasjonale mål og hovudprioriteri ngar for 2010 (IS_1/2010) Samhandlingsreforma Fylkesvise nettverk og fagsamlingar mellom kommunane Større konferanse for kommunane Økonomiske tilskotsordningar til tiltak og koordinatorar Koordinatorer, prosjektleiarar medarbeidarar Tverrfaglege grupper i kommunane med politisk og fagleg forankring Gjennomføring ved tenestested Nye fylkespolitikarar i arbeidsgruppa er Randi Asbjørnsen og Torgunn Nerland. Vedlegg til sak Innkalling møte arbeidsgruppa God helse.docx Referat møte 21 sept 2011 God helse.docx 19

20 12/9 Ny samarbeidsavtale på rusområdet i Midt-Norge Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal ( / ) Forslag til vedtak Fylkesstyret anbefaler kommunene å inngå samarbeidsavtaler med RUS-foretaket i Helse Midt-Norge med avtaletekst slik forhandlingsutvalget foreslår Saksframstilling Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunene og Rus-behandling Midt Norge HF. Nye lover og forskrifter: Stortinget vedtok 14. juni nye lover som begge er trådt i kraft : Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven). De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i Spesialisthelsetjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasientrettighetslov, fastlegeforskrift etc. Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30, kapittel seks, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller 11 minimumskrav til hva avtalen mellom partene skal inneholde. For fire av disse kravene skal avtale være inngått innen , og for de 7 øvrige innen Det er adgang til at partene kan inngå avtale om samarbeid ut over de minimumskravene som er gitt i Helse- og omsorgstjenestelovens 6-2. Forslag til avtaletekster vedlagt denne saken, bygger også på veileder gitt fra statlige myndigheter og tidligere intensjonsavtale inngått mellom Rus-behandling Midt Norge HF og de fleste kommunene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag samt Nord-Trøndelag. Om arbeidet med forslag til avtaler/videre prosess med avtalene. Fra kommunene i Midt Norge deltok; Fra Møre og Romsdal: Liv Trædal og Nils Morsund Sør Trøndelag: Boel Helgesen og Siv Ekrem Nord Trøndelag: Marit Pedersen og Inge Falstad I tillegg deltok Ottar Vist fa KS Fra Helse Midt Norge deltok: 20

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Overordnet samarbeidsavtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG HEMNE KOMMUNE - FASE 2 Ferdigbehandles i: Kommunestyret

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-16 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skaslien Gjestgiveri OBS! Merk sted! Dato: Tirsdag 24.01.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2011/3205 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 22.12.2011 Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF Utval Møtedato Utvalssak

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/113 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunalt råd for mennesker 26.01.2015 001/15 JOHVEB med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet 26.01.2015 001/15

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Landsstyret

Sak nr. Behandles av: Møtedato Landsstyret Saksframlegg Dokumentnr.: 08/02860-13 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Dato: 2323.04.2012 Sak nr. Behandles av: Møtedato Landsstyret 24.05.2012 LANGTIDSSTRATEGIER FOR KS 2012-2016 Forslag til vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

SAK NR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI)

SAK NR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI) Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 003 2015 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI) Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Helse- og omsorgssjef i Namsos. Samhandlingsreformen - godkjenning av samarbeidsavtale

Namsos kommune. Saksframlegg. Helse- og omsorgssjef i Namsos. Samhandlingsreformen - godkjenning av samarbeidsavtale Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-8 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Samhandlingsreformen - godkjenning av samarbeidsavtale Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service

Detaljer

Tor Magne Fredriksen, Stabsleder, Adm.dir,

Tor Magne Fredriksen, Stabsleder, Adm.dir, Tor Magne Fredriksen, Stabsleder, Adm.dir, 04.05.2017 En omfattende virksomhet 19 fylkeskommuner 426 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000 ansatte 11 500 politikere Disponerer Ca. Kr 450 mrd kroner

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

KS kommunesektorens organisasjon. Geir Runar Johannessen, områdedirektør KS

KS kommunesektorens organisasjon. Geir Runar Johannessen, områdedirektør KS KS kommunesektorens organisasjon Geir Runar Johannessen, områdedirektør KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at storting og regjering skal vise folkevalgte tillit og

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS KS - kommunesektorens organisasjon Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at

Detaljer

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS KS - kommunesektorens organisasjon Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at storting

Detaljer

Dette er KS Tønsberg 3. des 2015

Dette er KS Tønsberg 3. des 2015 Dette er KS Tønsberg 3. des 2015 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Lasse Hansen, adm.dir 21 år i kommunesektoren, 4 kommuner 9 år som rådmann, Notodden og Fredrikstad 10 år i Miljøverndept Velkommen

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/211-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato:15.01.2018 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Vedlegg: Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA,

Detaljer

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.: 11/6570

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.: 11/6570 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 30.01.2012 002/12 KAMO Formannskap 31.01.2012 007/12 KAMO Kommunestyret 09.02.2012 005/12 KAMO Saksansv.:

Detaljer

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 06.08.2014 Arkiv: :FE 112 Arkivsaksnr.: 14/1051 Journalpostløpenr.: 14/21689 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Utvalg

Detaljer

Dialogmøte 7. april 2017

Dialogmøte 7. april 2017 Dialogmøte 7. april 2017 Anders Riise, styreleder KS Møre og Romsdal Visjon: «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Sak 17/5 i fylkesstyret i KS, Arbeidsoppgåver/oppfølgingsoppgåver på helseområdet

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Dagens situasjon i kommunesektoren IKT viktig bidrag for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Retningslinjer for Rådmannsutvalgets arbeid

Retningslinjer for Rådmannsutvalgets arbeid Retningslinjer for Rådmannsutvalgets arbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 1 RETNINGSLINJER FOR RÅDMANNSUTVALGETS ARBEID 2015-2017 Innledning

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Målet Levere gode tjenester via elektroniske kanaler Profesjonell og tydelig bestiller

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ØYER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF. Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner.

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ØYER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF. Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. Saksbehandler: Mike Gørtz Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/332 REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ØYER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. Andre

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV

HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Arkivsak-dok. 10/05892-7 Saksbehandler Oddmund Frøystein Saksgang Møtedato 1 Fylkesutvalget 18.1.2011 HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

FYLKESSTYRET I NORD-TRØNDELAG Dato: kl. 10:00 Sted: Mære Landbruksskole, Steinkjer. Møterom: "Lesesalen"

FYLKESSTYRET I NORD-TRØNDELAG Dato: kl. 10:00 Sted: Mære Landbruksskole, Steinkjer. Møterom: Lesesalen FYLKESSTYRET I NORD-TRØNDELAG Dato: 18.01.2017 kl. 10:00 Sted: Mære Landbruksskole, Steinkjer. Møterom: "Lesesalen" Til stede: Marit Voll, Pål Sæther Eiden, Joar Håve, Arnhild Holstad, Karl Meiner Buchholt,

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Til medlemmene i Administrativt samhandlingsutval Dykkar ref: Vår ref: gen Dato 08.02.13 INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT SAMHANDLINGSUTVAL NORDMØRE OG ROMSDAL 14. FEBRUAR 2013 Vi kallar med dette

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold Jeg tenker at jeg Innledningsvis må si noe om hvordan KS ser på sin rolle i dette samarbeidet. Jeg skal

Detaljer

Kommunereformen. - KS sin rolle i videre prosess. Tom Mikalsen, Regiondirektør KS Nord-Norge, Leirfjord, 5. november 2014

Kommunereformen. - KS sin rolle i videre prosess. Tom Mikalsen, Regiondirektør KS Nord-Norge, Leirfjord, 5. november 2014 Kommunereformen - KS sin rolle i videre prosess Tom Mikalsen, Regiondirektør KS Nord-Norge, Leirfjord, 5. november 2014 «Kommunegrensene kan endres med gode lokale prosesser. Oppgavene avgjør» Argumenter

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

RNB 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Kommentarer fra KS - Hordaland 12. mai

RNB 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Kommentarer fra KS - Hordaland 12. mai RNB 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Kommentarer fra KS - Hordaland 12. mai Er tilbakeslaget i norsk økonomi over? 2 Fortsatt svak utvikling i privat etterspørsel det er offentlig etterspørsel som har vist

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Eldrerådet. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen / møterom 51 Møtedato:

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Eldrerådet. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen / møterom 51 Møtedato: Lillehammer kommune Eldrerådet MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen / møterom 51 Møtedato: 13.02.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til Eli J. Strandum tlf. 610 50552 eller

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet har i høringsbrevet bedt kommunen uttale seg særskilt om disse punktene:

Helse- og omsorgsdepartementet har i høringsbrevet bedt kommunen uttale seg særskilt om disse punktene: HELSE OG SOSIAL Helse- og sosialdirektøren Dato 28. oktober 2016 Saksnr.: 201610760-2 Saksbehandler Hilde Engenes Saksgang Helse- og sosialstyret Formannskapet Møtedato Høringsuttalelse Endring i forskrift

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

KS kommunesektorens organisasjon. Signe Pape KS regionsdirektør Akershus og Østfold

KS kommunesektorens organisasjon. Signe Pape KS regionsdirektør Akershus og Østfold KS kommunesektorens organisasjon Signe Pape KS regionsdirektør Akershus og Østfold Hovedstyret Landstinget Landsstyret Øivind Sand, ordfører i Rælingen og styremedlem i Akershus Rådmannsutvalget Fylkesstyret

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/12 Møtedato 11.04.12 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x X John Harry Kvalshaug, Styreleiar HMR X Britt Flem, Styremedlem HMR X Christian

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 02/12 Møtedato 14.06.12 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Britt Flem, Styremedlem HMR, nestleiar

Detaljer

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal Innherred samkommune Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal 1 2 Hva preger helsetjenesten i kommunene? 1.Allerede ganske stor: En omsetning på 75 tusen millioner 2.120 000 betalte årsverk, vel

Detaljer

Sak 143/10 Høring - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Sak 143/10 Høring - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Komite for samferdsel Sak 143/10 Høring - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener det er positivt at lovforslaget på mange

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01324-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 29.05.2012 11/12 2 Rådet for mennesker med nedsatt 29.05.2012 11/12

Detaljer

Referat frå styremøte nr. 8, Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua

Referat frå styremøte nr. 8, Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Referat frå styremøte nr. 8, 2014 Dato: 14.11.2014 Tid: kl. 10.00 13.00 Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Til stades: Frå styret: Styreleiar Anders Riise, Hareid kommune Nestleiar Geir Ove Vegsund,

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM Helse Midt Norge RHF og KS i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Samhandlingsavtale mellom Helse Midt Norge RHF og kommunene i Midt Norge, her representert ved KS

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Strategi for Romsdal Regionråd. Medlemsmøtet 1. juni 2017

Strategi for Romsdal Regionråd. Medlemsmøtet 1. juni 2017 Strategi for Romsdal Regionråd Medlemsmøtet 1. juni 2017 6/3/2017 6/3/2017 6/3/2017 Innledning Sterkt felleskap basert på gjensidig respekt og tillit Skal bygge opp under og videreutvikle det sterke interessefellesskapet

Detaljer

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform Fylkesmann Kristin Hille Valla 20.05.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Saksframlegg SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge Saksfremlegg - arkivsak 05/16360

Detaljer

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle?

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Ekspedisjonssjef Tor Åm Oppstartsseminar nasjonal strategi Inn på tunet Oslo 17. november 2010 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell Referat frå styremøte nr. 2, 2015 Dato: 09.04.2015 Tid: kl. 09.00 13.00 Stad: Parken Hotell Til stades: Frå styret: Styreleiar Anders Riise, Hareid kommune Nestleiar Geir Ove Vegsund, Sula kommune Styremedlem

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Gjennomslag for kommunesektoren

Gjennomslag for kommunesektoren Gjennomslag for kommunesektoren Strategikonferansen 2017, Sogn og fjordane, Førde, Lasse Hansen, Adm.dir KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 2014-2016 En reise! KS viktigste oppgaver Landets

Detaljer

Kommunereformarbeidet i KS

Kommunereformarbeidet i KS Kommunereformarbeidet i KS 14. august 2014, Tankesmie kommunereform Nord-Trøndelag Marit Moe, spesialrådgiver KS Midt-Norge, Nord-Trøndelag Forventninger til KS fra Regjeringen, brev av 3. juni i år Invitasjon

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne

Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Einar Braaten Saksmappe: 2010/9098-33100/2010 Arkiv: G00 Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne Utvalgssaksnr

Detaljer

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Signe Pape, regiondirektør KS Akershus og Østfold

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Signe Pape, regiondirektør KS Akershus og Østfold Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle Signe Pape, regiondirektør KS Akershus og Østfold Storting og regjering: Fylkesmannen skal samarbeide med KS om regionreformen. KS Landsstyre er positive til at

Detaljer

Regjeringens politikk for statlig tilsyn med kommunesektoren

Regjeringens politikk for statlig tilsyn med kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regjeringens politikk for statlig tilsyn med kommunesektoren Informasjonsmøte om Kommuneproposisjonen 2018 Agder, 12. mai 2017 Statlig tilsyn med kommunene Meld.

Detaljer