Kirkelig fellesråd i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkelig fellesråd i Oslo"

Transkript

1 Kirkelig fellesråd i Oslo Protokoll fra møte i KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO torsdag 13.februar 2014 kl i Vålerenga kirke, menighetssalen, Av 59 stemmeberettigede var 41 representanter med stemmerett til stede. En person kom under sak 5. Fremmøteliste på side 2. Andakt v/ Ole Herman Fisknes Møteleder: Torunn Sneltvedt Kommentarer til innkallingen: Det var ingen merknader til innkallingen. Kommentarer til dagsorden: Det var ingen merknader til dagsorden.

2 Fremmøteliste for møte i Kirkelig Fellesråd i Oslo: Domprostiet Domkirken: Karen Sofie Fagerborg: Trond Walstad Grønland: forfall Christophersen Trefoldighet: Victor Conrad Gamle Aker: forfall Kampen: Britt Vareberg Rønneberg Frogner: Eva Schjoldager Markus: forfall Vålerengen: Ola Brattegard Uranienborg: Torunn Sneltvedt Lovisenberg: forfall Gamlebyen: Bjarne Rostad Bygdøy: Forfall Nordre Aker prosti: Torshov: Lasse Bjølgerud Paulus: Rigmor Langemyr Sinsen: Magnhild Hol Lilleborg: Tormod Værvågen Sagene: Knut Sand Bakken Hasle: Alf Knutsen Sofienberg: Jan Frode Rogndokken Iladalen: Øyvind Bergøy Pedersen Vestre Aker prosti: Vestre Aker: forfall Grefsen: Ole Herman Fisknes Ris: Sverre Kjetil Berge Bakkehaugen: Rigmor Smith Røa: Arvid Kopperdal Nordberg: forfall Garsen Ullern: forfall Sørkedalen: forfall Maridalen: forfall Skøyen: Silje Osberg Voksen: Bjørn Gjefsen Majorstuen: Arnbjørn Jacobsen Østre Aker prosti: Østre Aker: Forfall Romsås: Ingebjørg Skjelvik Haugerud: Terje Gregersen Stovner: forfall Rødtvedt: Karen Marie Engeseth Tonsen: Karen Eldbjørg Toven Fossum: forfall Høybråten: Helge Vinorum Bredtvet: Forfall Ellingsrud: Bjørn Engstrøm Grorud: Paul H. Pedersen Furuset: forfall Søndre Aker prosti: Nordstrand: Karin Kjenne Holmlia: Åse Grøneng Manglerud: Flemming Bjønnes Ljan: Forfall Hauketo-Prinsdal: Ellen Oppsal: Marianne Næss Selle Strandenæs Bekkelaget: Betzy Marie Ellingsen Lambertseter: forfall Klemetsrud: Anne Tolpinrød Tunold Ormøy: Tove Rasch Bøler: Liv Sommer Holmen Mortensrud: Jofred Nesje Biskopens representant: forfall Bystyrevalgt representant: Erik Lunde Kirkelig fellesråds administrasjon: Kirkeverge Robert Wright, ass. Kirkeverge Tore Nærbøe Forset, bygg- og vedlikeholdssjef Torbjørn Borgen, økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, administrasjonssekretær Liv Irene Ruud

3 Sak F 01/14 Protokoll fra Fellesrådets møte Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak: Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte godkjennes Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte godkjennes Sak F 02/14 Valg 2.1 Valg av nestleder Leder og nestleder for 2014 ble valgt på fellesrådsmøtet , men nestleder har i etterkant meldt at det på grunn av endret situasjon i jobbsammenheng så er han nødt til å trekke seg / få permisjon fra vervet som nestleder for hele 2014, det vil si for den perioden han er valgt som nestleder for. På grunn av dette må fellesrådet velge ny nestleder for Valgkomiteens innstilling til vedtak: Lasse Bjølgerud anbefales valgt som nestleder. Lasse Bjølgerud er valgt som nestleder i Fellesrådet/hovedkomiteen for 2014 Enstemmig. 2.2 Valg av ny representant og vararepresentant fra Nordre Aker til hovedkomiteen Siden valgkomiteen har innstilt på at representanten i hovedkomiteen fra Nordre Aker, Lasse Bjølgerud, skal velges som nestleder, vil komiteen også innstille på ny representant/vararepresentant fra Nordre Aker. Valgkomiteen innstilling til vedtak: Jan Frode Rogndokken anbefales valgt som representant for Nordre Aker til hovedkomiteen, Rigmor Langemyr anbefales valgt som vararepresentant fra Nordre Aker til hovedkomiteen. Jan Frode Rogndokken er valgt som ny representant fra Nordre Aker til hovedkomiteen. Rigmor Langemyr er valgt som vararepresentant fra Nordre Aker til hovedkomiteen. Enstemmig. 2.3 Valg av ny vararepresentant til Bygge og vedlikeholdskomiteen for Domprostiet og Østre Aker prosti Representantene for Domprostiet og Østre Aker prosti kom sammen i møtet og foreslo følgende personer til disse vervene:

4 Fra Domprostiet: Trond Walstad og fra Østre Aker prosti: Bjørn Engstrøm Trond Walstad er valgt som ny vararepresentant fra Domprostiet og Bjørn Engstrøm er valgt som ny vararepresentant fra Østre Aker prosti til Bygg og vedlikeholdskomiteen. Enstemmig 2.4 Valg av ny vararepresentant til ADMU (administrasjonsutvalget) Valgkomiteen kom sammen i møtet og foreslo Arvid Kopperdal som ny vararepresentant til ADMU. ADMU Arvid Kopperdal er valgt som ny vararepresentant til Enstemmig Sak F 03/14 Regnskapsrapport for 2013 Regnskapet for 2013 som fremlegges i denne saken er avsluttet pr Regnskapet er etter kirkevergens vurdering i henhold til god kommunal regnskapsskikk, og alle vesentlige utgifter/inntekter vedr fremgår av regnskapet. Kirkevergen er ikke kjent med at regnskapet inneholder vesentlige feil eller mangler, og vil anbefale at vedlagte obligatoriske regnskapsoppstillinger avlegges som Kirkelig fellesråd i Oslo sitt regnskap for Når fellesrådet har avlagt regnskapet oversendes dette revisor for revisjon. Hovedkomiteens tilstedeværende representanter inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak: Fellesrådet avlegger: driftsregnskapsoppstilling med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr investeringsregnskapsoppstilling med kr. 0 i udekket / udisponert mer / mindreforbruk balanseoppstilling, der sum eiendeler = sum gjeld og egenkapital = kr ,- som Kirkelig fellesråd i Oslo sitt regnskap for Regnskapet undertegnes av fellesrådets leder og kirkevergen og oversendes revisor for revisjon. Kirkevergen gis fullmakt til å foreta nødvendige regnskapsmessige disposisjoner. Fellesrådet avlegger: driftsregnskapsoppstilling med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr investeringsregnskapsoppstilling med kr. 0 i udekket / udisponert mer / mindreforbruk

5 balanseoppstilling, der sum eiendeler = sum gjeld og egenkapital = kr ,- som Kirkelig fellesråd i Oslo sitt regnskap for Regnskapet undertegnes av fellesrådets leder og kirkevergen og oversendes revisor for revisjon. Kirkevergen gis fullmakt til å foreta nødvendige regnskapsmessige disposisjoner Sak F 04/14 Rehabiliteringsbudsjettet for 2014 I kirkevergens budsjettsøknad til kommunen de siste årene har vi anmodet om kr 60 mill i årlige rehabiliteringsmidler. Dette ble også gjort i søknaden for Beløpet er omsøkt som et rammebeløp. Utenom rammebeløpet ble det også søkt om et øremerket beløp på kr 60 mill til rehabilitering av Paulus kirke, og kr 4 mill til IT investeringer. Vedlikeholdsetterslepet er på mer enn kr 500 mill. I kommunens økonomiplan for 2014 lå det inne et beløp på kr 20 mill til Nordstrand kirke. Midler til denne kirken var innvilget i 2013 med en fordeling av midlene over to år, årene 2013 og Rammebeløpet for 2014 på kr 20 mill er således tatt ned med 1/3 fra forrige år. Det er disse kr 20 mill fellesrådet nå skal finne beste anvendelse for. Beløpet er gitt som nettobeløp. Dvs at tilbakeført mva kompensasjon av nettobeløpet kommer som tillegg. Mva kompensasjonen foreslås som tidligere å være sikkerhetsnettet for akutte tiltak på kirkene, og uforutsette problemer i enkeltprosjektene. En reduksjon på kr 10 mill i rammen blir en stor utfordring da bygg- og anleggsavdelingens tiltaksvolum for 2014 er lagt opp til en årlig rammebevilgning på kr 30 mill. Reduksjonen vil gi enda større pågang for driftsteamene, da forfallet nå vil øke ytterligere. Hovedkomiteen anbefaler Fellesrådet å vedta at rehabiliteringsbudsjettet for 2014 fordeles slik: 1) Tiltak nr Kort beskrivelse Beløp 1. Orgelrehabilitering i Frogner kirke Forutsetninger: 1 Orglet rehabiliteres som listeført. Stipulert kostnad kr 9 mill som oppsatt i budsjettforslaget. KfiO sin andel: Kr 2 mill inneværende år og kr 4 mill som bevilges i 2015 eller 2016, avhengig av fremdrift i produksjonen. MR sin andel: Kr 3 mill inneværende år. 2 Orglet tas ut av bruk når det medfører kostnader over driftsbudsjettet for å holde det spillbart Miljøfyrtårnarbeid Energisparing Forebygging av brann i kirkene - utskifting av el anlegg, sprinkling mm Flytting av gatekapellet fra domkirken til Bjørndal Nødvendige oppgraderinger i domkirken Merknad: Bevilgningen gjelder delprosjekt 2, lysanlegg, delprosjekt 3, skrifterom og delprosjekt 4, toaletter i våpenhuset Avsluttende radonarbeider Ny drenering og utskiftinger i sanitæranlegg/ avløpsnettet Universell utforming

6 a.I 9.7.b.I 9.7.b II 9.7.b.III 9.7.c.I Utskifting og oppgradering av lyd/lys og bilde i kirkene Tilstandsregistreringer, kostnadsoverslag, prosjekteringer Større orgelvedlikehold og befukteranlegg ) Bystyrets bevilgning på kr 20 mill er som tidligere gitt som nettobeløp. Dvs at tilbakeført mva kompensasjon av nettobeløpet kommer som tillegg. Tilbakeført mva vil gradvis bli tilbakeført til investering i løpet av rehabiliteringsperioden. Mva kompensasjonen foreslås som tidligere å være sikkerhetsnettet for akutte tiltak på kirkene og uforutsette problemer i enkeltprosjektene. Jofred Nesje, representant for Mortensrud og nestleder i Bygg og vedlikeholdskomiteen, la fram følgende endringsforslag til hovedkomiteen innstilling: Forslag: Endring tiltak nr 1, Orgelrehabilitering: De 2 millioner foreslått til Frogner, brukes til digitale instrument og installasjon. Det åpnes for å bruke av potten for større orgelvedlikehold også, om det er nødvendig for å få gode løsninger. Frogner, Østre Aker, Trefoldighet, Grefsen, Vestre Aker og Kampen prioriteres først. Om det blir lite penger, velger man provisorisk installasjon i første omgang, men sikrer at instrumentet kommer på plass hos alle som ønsker det. Rammen pr instrument foreslås satt til ca kr. Resten (1,4 mill + eventuelt fra pott om orgelvedlikehold) er til installasjon/tilpasning i de 6 kirkene. Jofred Nesje sitt forslag ble satt opp i mot hovedkomiteens forslag og det ble stemt over det. Jofred Nesje sitt forslag fikk 8 stemmer, Hovedkomiteens forslag fikk 32 stemmer. 1) Tilta k nr Fellesrådet vedtar at rehabiliteringsbudsjettet for 2014 fordeles slik: Kort beskrivelse Beløp 9. Orgelrehabilitering i Frogner kirke Forutsetninger: 3 Orglet rehabiliteres som listeført. Stipulert kostnad kr 9 mill som oppsatt i budsjettforslaget. KfiO sin andel: Kr 2 mill inneværende år og kr 4 mill som bevilges i 2015 eller 2016, avhengig av fremdrift i produksjonen. MR sin andel: Kr 3 mill inneværende år. 4 Orglet tas ut av bruk når det medfører kostnader over driftsbudsjettet for å holde det spillbart. 10. Miljøfyrtårnarbeid Energisparing Forebygging av brann i kirkene - utskifting av el anlegg, sprinkling mm Flytting av gatekapellet fra domkirken til Bjørndal

7 14. Nødvendige oppgraderinger i domkirken Merknad: Bevilgningen gjelder delprosjekt 2, lysanlegg, delprosjekt 3, skrifterom og delprosjekt 4, toaletter i våpenhuset a. I 9.7.b. I 9.7.b II 9.7.b. III 9.7.c. I Avsluttende radonarbeider Ny drenering og utskiftinger i sanitæranlegg/ avløpsnettet Universell utforming Utskifting og oppgradering av lyd/lys og bilde i kirkene Tilstandsregistreringer, kostnadsoverslag, prosjekteringer Større orgelvedlikehold og befukteranlegg ) Bystyrets bevilgning på kr 20 mill er som tidligere gitt som nettobeløp. Dvs at tilbakeført mva kompensasjon av nettobeløpet kommer som tillegg. Tilbakeført mva vil gradvis bli tilbakeført til investering i løpet av rehabiliteringsperioden. Mva kompensasjonen foreslås som tidligere å være sikkerhetsnettet for akutte tiltak på kirkene og uforutsette problemer i enkeltprosjektene. Sak F 05/14 Organisering av kirken i Oslo bispedømme/kirken i Oslo Stortinget vedtok endring i Grunnloven som innebærer en ny organisering av forholdet mellom Den norske Kirke og staten. Kirken får økt indre selvstyre og skal bl.a. stå for utnevning av biskoper og proster. Staten skal fortsatt lønne og ivareta arbeidsgiveransvaret for biskoper, proster, prester og andre kirkelig ansatte som ikke lønnes av fellesrådene. Bakgrunnen for vedtaket er det såkalte kirkeforliket, der Stortinget gikk inn for at staten ikke lengre skal holde seg med en religion, avvikling av kirkelig statsråd, at kirken skal utnevne biskoper og proster, og at staten i mindre grad skal styre Den norske kirke. Kirkevergen ønsker en dialog med Fellesrådet i forhold til ny kirkelig struktur i Den norske kirke, med særlig fokus på strukturen i Oslo bispedømme og i Oslo. Etter initiativ fra ledelsen i Kirkelig fellesråd i Oslo er det nedsatt en gruppe som skal diskutere framtidig kirkelig struktur i Oslo. Gruppen består av leder og nestleder i Oslo Bispedømme og tilsvarende fra KfiO, leder fra fellesrådene i Asker og Bærum, stiftsdirektør og kirkeverger. Det tas sikte på 4 møter våren Et utgangspunkt for gruppens arbeid er at Oslo Bispedømme og Kirken i Oslo står i en særstilling sammenlignet med landet for øvrig. Dette kan danne grunnlag for andre løsninger og eventuelle prøveordninger. Kirkevergens innstilling til vedtak: Samtalen fra saken tas til etterretning. Samtalen fra saken tas til etterretning.

8 Sak F 06/14 Orienteringssaker 6.1 Referater fra Hovedkomiteens møter og Innstilling til vedtak: Referatene tas til orientering. Referatene tas til orientering. 6.2 Referat fra Bygg og vedlikeholdskomiteen Innstilling til vedtak: Referatet tas til orientering. Referatet tas til orientering. 6.3 Flytte fellesrådsmøtet 5.juni 2014 Hovedkomiteens tilstedeværende medlemmer anbefaler fellesrådet å fatte følgende vedtak: Neste Fellesrådsmøte flyttes fra 5.juni til 12.juni 2014 Neste Fellesrådsmøte flyttes fra 5.juni til 12.juni Blåse liv i kirkene. Onsdag 3. september arrangeres det et møte i Oslo bispegård hvor dette temaet blir behandlet med innledere og hvor det blir rom for samtale.

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 20.01.15 Saksnummer: /TB Sak BV 2/15* FORSLAG TIL BRUK AV REHABILITERINGSMIDLER Sak H 03.15 REHABILITERINGSBUDSJETT Sak F 04.15 REHABILITERINGSBUDSJETT Saksordfører: Jofred

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.02.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 09.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Sak F 05.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Saksordfører: INNLEDNING / SAMMENDRAG Regnskapet

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE

ÅRSRAPPORT. Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE ÅRSRAPPORT 2012 Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE Årsrapporten 2012 Hvem skal Forrige årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo var sterkt preget av Oslo-kirkenes rolle i etterkant av 22. juli.

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Dato: 17.2.211 Tidspunkt: I 19:3 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Målfrid Espeland 4-a Utvalgsleder L& Espeia

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer