Et sammendrag av. onkel Lamberts geografioppgave fra Nesna Lærerskole. Geografioppgave. Evenes kommune. m/hovedvekt på Bogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et sammendrag av. onkel Lamberts geografioppgave fra Nesna Lærerskole. Geografioppgave. Evenes kommune. m/hovedvekt på Bogen"

Transkript

1 Et sammendrag av onkel Lamberts geografioppgave fra Nesna Lærerskole Geografioppgave Evenes kommune m/hovedvekt på Bogen 1

2 Innholdsliste Side En titt tilbake i tiden.. 4 Tegnet kart over Evenes kommune Oversikt over Evenes kommune: Beliggenhet. 5 Folk. 5 Bergarter. 5 Jordsmonn... 6 Skogslag.. 6 Villdyr. 7 Fugler.. 7 Været... 8 Samferdsel..10 Næringsliv (antall sysselsatte) 11 Jordbruk..12 Naturen i Bogen-område.14 Verksted og industri, i Bogen spesielt.16 Flyplass 20 Telefon.20 Kraftforsyning..20 Handel i Bogen.20 2

3 3

4 En titt tilbake i tiden Evenes herred omfattet før i tiden hele Ofoten, først i 1925 ble Ballangen skilt ut som egen kommune, og fra 1963 som eget sogn. Evenes og storebror Ankenes er fremdeles et sogn og heter Ofoten sogn med sognepresten på Evenes, og Ankenes som res. Kap. Steinalderen En del funn fra Evenes: På Tårstad er funnet en skiferkniv, et fiskesøkk, en skiferpel fra Utheim i Evenes. På Liland er funnet: 1. et skiferspyd fra yngre steinalder 1 grønnstenhakke fra Finland 3 eneggede skiferkniver Disse lå nær hverandre i sumpig jord. Beinblandet spiss eller kniv av skifer 5 tilhogne skiferstykker På Skavli i Evenes er funnet 1 grønnstenøks. På Elvemo i Bogen er funnet en fint tilhogget pilespiss av flint. I Lenvik er funnet en grønnstenøks. Jernalderen og middelalderen Fra år e. Kr. Har vi et gravfunn på sverd og øks på Mersvingen. En gravhaug er funnet på Liland. Tre på Nes og en på Stunes. Det ser ut til at enkelte stormenn og høvdinger har bodd på Liland og Tårstad, som må være de eldste bebodde steder i Evenes. Fra Middelalderen er det blitt gjort bare et funn, og det er to jernøkser, funnet i Lenvik. 4

5 Oversikt over Evenes kommune i Nordland Beliggenhet Evenes kommune ligger på nordsida av Ofotfjorden i Nordland fylke. Kommunen grenser til Skånland kommune i Troms fylke. Mot vest grenser kommunen til Tjeldsund kommune og mot syd og øst til Ofotfjorden og Ankenes kommune. Evenes strekker seg fra Forra, som er den største tangen i Bogen-bukta, og mot Ramnesodden i Tjeldsund. Fra Bogen går et dalføre opp mot Niingen-fjella og like nord for disse, mot Troms og mot Skånland. Evenes kommune har et fl. Innhold på 246,03km2. Herav 241,55km2. Herav 241,55 km2 fastland og 4,48 km2 øyer. Total lengde på kommunen er 24 km, med ei strandlinje på 53km. Bogen-bukta er ca. 8 km lang med størst bredde 12 km. Folk Folketallet i Evenes var pr. 31/ Det har vært ynkende de senere år grunnet skiftende arbeidsplasser. Men nu synes det imidlertid å ha stabilisert seg noe. Mesteparten av bosettingen finner en langs fjorden, mens Lenvikmark, Botnmark og Evenesmark er innlandsbygder. Ca. 60 % av folkemengden bor i mer eller mindre tettbebyggelse, med fra 100 til 560 mennesker i grenda. Størst av disse tettbebyggelsene er Bogen med ca. 560 bosatte. Bergarter Nesten hele jordbotn i Evenes består av glimmerskifer, men det er også store mengder med kalkstein. Glimmerskifer som hører til de sedimentære bergarte, gir god dyrkningsjord. Kalkstein som engang har vært skjellsand og siden er blitt omkrystallisert finnes særlig ute i Evenes. Mellom disse lagene av glimmerskifer og kalkstein finnes det enkelte lag jernmalm, til dels store mengder. Lagene som inneholder jernmalm er av høy kvalitet, høy prosent, men i så tynne lag og med så mye glimmerskifer i mellom at den er lite drivverdig. 5

6 Innerst i Bogen i Bergvikfjellet fant man drivverdige forekomster av jernmalm like før århundreskiftet. Og et svensk A/B A/B Ofoten Malmfælters drift, ervervet retten til disse forekomstene. De solgte retten til et engelsk selskap, som drev i noen år. Igjen var det svensk kapital til 1. verdenskrig, og så var det slutt en tid. Fra 1929 og to år framover drev et Oslofirma L. Andersen Aars med tyske og arbeideraksjer gruvene. Og fra 1936 A/S Sydvaranger til siste krig brøt ut. På Lakså finnes kalkstein eller kalkglimmerskifer i et belte fra nordøst. I denne forekommer uregelmessig kopperkis og magnetkis fulgt av strålstein og litt kvarts, der er også litt sinkblanding og litt blyglans. Det har vært forsøk på å utvinne kopperkis, svovelkis og magnetkis under navnet Lilands kobberverk, men det har bare ført til tap, og resultatene har heller vært dårlig. Jordsmonnet Evenes er moldholdig sandjord, men steder ved Liland forekommer det leire. Rødmold forekommer på gårdene som ligger høgt til fjells. Noen steder blir jordsmonnet som er myr nyttet til torvmyr (brensel). Ikke så rent liten del av disse myrene er moltemyrer, og da særlig i Lenvikmark og på Lavangseidet. Skogslagene en finner i kommunen er furu, bjørk, osp og rogn, hegg selje, vidje og nu ganske store arealer plantet gran. Det blir årlig hogd ca. 700 favner bjørk, og størsteparten av denne skogen ligger nord for Tårstad. Her og i indre Bogen er målt bjørk på ca. 20 m. I Evenes er det ca da produktiv Skog, og ca da uproduktiv skog. Fra var det plantet ut ca stk. gran, og fra var det satt ut 1,8 mill. planter. En regner nå med ca da plantefelt. Bygningstømmer må kommunen kjøpe inn, men det er noen som allerede har fått hugge av egen skog (planteskog). Vekstvilkåra må sies å være gode i Evenes. Særlig i indre Bogen. Her har man kunnet måle årsskudd på gran og furu på opptil 60 cm, og hegg og vidje på over 1 m. Her er og prøvet med epletrær. Frøene som ble plantet av sydfrukter for over 20 år siden har gitt fine epler. I hager dyrkes foruten prydbusker, rips, solbær og stikkelsbær. 6

7 I det hele tatt er det en rik flora i indre Evenes, og man har funnet blant annet den skjeldne planten Maria gullsko. Villdyr Reven er det mest dominerende og må nok ta skylda for den lille harebestanden. At ekorn bestanden tiltar kan skyldes de voksende barskogfelter. Oteren er kjent i Evenes og mår har man også truffet på. Elgstammen er på ca. 30 dyr, og enkelte mener at man må få jakttillatelse på elgen før den tar overhånd. Tamreinflokkene er i et antall av ca Blant disse og i saueflokkene har jerv og gaupe år om anna gjort stor skade. For ca. 100 år siden var det vanlig med bjørn i Evenes. Fugler Av standfugler har vi: tiur, orrfugl, rype, kråke, skjære, spurv, tamdue, hauk, ørn, ravn, fjellvåk, musvåk, kattugle, hubro. Av flyttfugler er stær, trost, flere arter linerle, gauk, svale med flere. En kan om sommeren se svaner, særlig på vannene i Tårstadmarka. Rugder, storspove, heilo er også sett. Av sjøfugler fins her mange arter: flere arter måke, ærfugl, and, tjeld, alker, skar, lomvi med flere. 7

8 Været De klimatiske tilhøva i Evenes er stort sett bra. Og sommeren har til dels høy temperatur. Det har vært målt 36` og helt vindstille i Bogen, særlig i juli og august. Vinteren kan enkelte ganger være hard med store snømengder. For eksempel i 1940, 1953 og 1965, da snømengda var over det normale. I 1965 var det målt 180 cm i skogen. Men når våren kommer, tiner snøen med stor hast og i Niingenfjella kan det gå snøskred uavbrutt, nesten opptil flere dager. Denne hurtige snøsmeltingen skyldes for en del at sola skinner mot de høge fjella som reflekterer varmen ned til lavlandet. 8

9 9

10 Samferdsel Samferdselsmulighetene i Evenes er meget gode, idet riksvei 795, som bøyer av fra stamveg 50 i Bjerkvik, går videre gjennom Evenes til Harstad. Denne riksvei har ei stor trafikktetthet, da den er eneste ruteforbindelse mellom Harstad, Hinnøya og Narvik med innland. Riksveg 795 er karakterisert som heller dårlig for så stor trafikk, men det er nu satt opp store utbedringsplaner, særlig i forbindelse med flyplassutbyggingen på Evenes. Gjennom Bogen har man allerede stukket ut ny veg, og lenger inn mot Narvik er man i full gang med forbedringer. Fra Holmevann går riksveg (796) mot Grovfjord i Skånland. Ved Lenvik er det god fylkesveg til Forra og Brenna på sørsiden av Forratangen. Fra Bogen går god kommunal veg i nordlig retning mot Niingen kraftstasjon (ca. 2 km). Fra Stordalen går det fylkesveg om Liland til Evenes (og Tårstad) og videre mot riksvei 795, 14 km (+ 5km). Fra Stunes går kommunal veg på vestsiden av Langvan til riksvei 795 ved Breistrand. Fra Evenesmark går god vei til Kvitfors kirke og videre til Kjønna og Bø i Skånland ca. 2 km. Fra denne veg går videre kommunal veg over Svartvann v/dalhaug og Boltås i Skånland, 3 km. Bussruter: Evenes har to ganger daglig rutebuss forbindelse hver veg Narvik-Harstad og hver dag rutebil tur/retur Narvik-Ramsund. Dessuten kjører en kombinert rute Tårstad-Narvik daglig. Båtruter: Tårtad, Liland og Bogen har daglig rutebåtforbindelse, og flere kystgodsruter anløper disse steder. Lenvik, Botn og Forra har dessuten anløp av lokalbåter fra Narvik. Biler: Det er 7 drosjebevilgninger i Evenes, hertil kommer skolebussene til Sentralskolen på Liland. Av privatbiler finnes det over

11 Næringsliv Antall sysselsatte i hver næringsgrein i Evenes kommune pr. 30/4-1965: i jordbruket (siste opptatt statistikk 31/8-64) personer i fiskeri (mantallsførte) i industri. 53 handel og kontor 25 samferdsel og transport.. 14 sjøfolk fra Evenes, (innenriks og utenriks) ca. 100 Enn videre har en pr. 30/ ansatte i nevnte yrkesgrupper: Finansinstitusjon. 5 personer Off. administrasjon. 11 Privat bygg. Virksomhet 11 Kommunal, fylkeskom. og statlig anleggsvirksomhet.. 51 Undervisning.. 20 Helse o veterinærvesen... 3 Lønnet husarbeide.. 18 Vask og rengjøring. 11 Kraftforsyning 12 Til sammen personer 11

12 Jordbruk Etter jordbrukstellingen i Evenes i 1959 rår bygda over disse arealer: Dyrka jord da Naturlig eng og beite og slott da Til dette dyrkningsarealet kommer : Fulldyrka da Overflatedyrka. 263 da Pr 31/ er det i Evenes kommune sammenlagt oppdyrka da Til dyrkingsarealer: Fulldyrking da Overflatedyrking da I alt da Av dette dyrkingsarealet: Produktiv skog da Kikka til drift med 4-hjuls traktor etter oppdyrking da Det meste som blir dyrka er krøtterfor, poteter og grønnsaker. Det dyrkes ikke lenger noen kornsort av betydning i Evenes. Tallet på bruk etter størrelsen: 5-10 da 17 bruk da da da da da da 3 Tilsammen. 308 bruk pr

13 Pr. ½ 1963 var det: 19 bruk med bare sauehold, middeltall pr bruk: 10,4 dyr 27 bruk med bare storfehold, middeltall pr bruk: 3,9 kyr + 2 ungdyr 183 bruk med storfe og sauehold, middeltall pr bruk: 4,2 kyr, 2,5 ungdyr, 5,3 sau Til sammen 229 bruk med husdyrhold Buskapen fordeler seg slik pr ½ 1963: Hester.. 62 Avlsauer 1174 Kyr Geiter. 15 Ungdyr 515 Høns Maskinparken i Evenes kommune må sies å være forholdsvis stor. Den er nu nådd opp i 115 traktorer, mange med godt utstyr, dertil 2 grøftemaskiner og 1 buldoser. Yrkestilhøve, alder, fagutdanning m.m Mannlige brukarar etter yrkestilhøve: Einaste yrke.. 86 Etter alder: Under 40 år Hovedyrke år 151 Attåtyrke år og over. 81 Kvinnelige brukare Med landbruksfagskole: 28 Med husmorskole: 29 De fleste bruk er med fjøskontroll. 13

14 Naturen i Bogen-området Det høgste fjellet i kommunen er Lilletind 1137 m. Det ligger øst for Laksådalens` øvre del og nord for Stortind 788 m. Fra Lilletind er det god utsikt til alle kanter, og nord for denne tind er det en liten isbre. Øst for Lilletind har vi Niingene, med Stor-Niingen som den høgste topp 1074 m. Lille-Niingen 768 m. Under og mellom disse tindene ligger en meget dyp botn med et lite vatn Rogndalsvatn 132 m.o.h. Nedenfor ligger Strandvatn 4 m.o.h. og har utløp innerst i Bogen. Bogen går i nordlig retning inn fra Ofotfjorden og på venstre side ligger Skogøy med høyeste punkt 133m. og flatemål på 4,11 km2. Rundt Skogøy ligger noen mindre øyer: Ungsmaløya 0,20 km2 og Bårøya 0,15 km2. Syd for Strandvannet har vi Bergvikfjella 339 m og mot øst Sauen 519 m og Butind som går til Troms` grense 799 m. Vassdrag: Niingenvassdraget har sitt utløp i høyfjellet i Skånland kommune i Troms. Niingenvannet danner basseng for Niingen kraftverk. Vannet ligger 616 m.o.h.. Vassdraget er ca. 13 km langt. 14

15 15

16 Verksted og Industri i Bogen spesielt Industrien i Evenes har i dette århundre vært svært variabel. Det har syntes som om ingenting har lyktes, eller vil slå rot. Bergverksdriften har flere ganger skiftet eier, og med lange dødperioder mellom. Så planla tyskerne et ganske stort skipsverft med tørrdokk og flytedokk. Flytedokken var på plass og i bruk, og tørrdokken nærmest ferdig da krigen sluttet. Så ble flytedokken solgt til Moss verft og dokk uten at det lyktes kommunen å skaffe kapital til å beholde den. (Egen tilføyelse: Dokken var antakelig verd 100 mill. på den tiden.) Tørrdokken ble solgt til Kristiania Spigerverk. Det liktes likevel et selskap med ing. Artur Arntzen i spissen å få kjøpe Maskinverkstedet og støperiet. Dette ble siden Bogen Verft A/S. Men så i 1962 begynte dette selskap å flytte mer og mer til Narvik, og det lyktes kommunen å stoppe en del av denne flyttingen. Det ble dannet et selskap som overtok støperiet og dannet Sentralstøperiet for Nord-Norge. Sentralstøperiet for Nord-Norge leverer alt av støpeartikler for andre forbrukere i Nord-Norge. Avtakere er bl.a. L.K.A.B, Narvik, A/S Norsk Jernverk, Mo i Rana, Kårbøs Mekaniske Verksted, Harstad, Brødrene 16

17 Lambertsen Mekaniske Verksted, Bogen m.fl. Bedriften beskjeftiger 8 mann. De skal nå utvide og har kjøpt stor elektro ovn. Maskinverkstedet etter Bogen Verft ble overtatt og kjøpt av Br. Lambertsen Mek. Verksted. Denne bedriften en fortsettelse av ei smie og blikkenslagerbedrift Anton Lambertsen drev fra Da den til å begynne med var stort sett alene i Ofoten med blikkenslagerverksted, var den nokså engasjert i Narvik under anleggsperioden. Senere har den hatt leveranser for det meste bare innenfor kommunen. Fra 1947 overtok tre av sønnene og kjøpte inn en del verktøy. De utvidet verkstedet til å omfatte alt mekanisk reparasjonsarbeide. Særlig ble det mye rep. arbeide for Statens Vegvesen av redskaper, brøytemateriell m.m. Takrenner og sanitæranlegg til de mange nye bygg som etter hvert reises i Bogen og omegn. Fra 1/ ble det oppnådd enighet med tidligere Bogen Verft A/S, Statens Utbyggingsfond og Br. Lambertsen om overtakelse av maskinverkstedet til Bogen Verft A/S. Dette verkstedet har et flatemål på 1100km2, og må sies å være et av de største verksteder i Nord-Norge hva maskinelt utstyr angår. Maskiner og verksteder er og for en stor del nyeste typer. Verkstedet er stort nok til 30 mann, men 17

18 foreløpig er det bare 15 ansatte. Bedriften har vært i stadig utvikling. Det som produseres her er: hydrauliske dekksmaskiner, hydrauliske heisekraner, veiskraper og høvler, siloer og knuseanlegg for S.S.V. Hertil stort sett all slags redskaper. For et år siden ble det sjøsatt en båt fra dette verkstedet. Den var beregnet til sandtransport i indre Ofoten. Det har vært leveranser til Jernverket av mindre jern og stålvarer. Dessuten har den ene av brødrene konstruert en kaikran som er blitt godt mottatt. Den egner seg godt for silde- og fiskefabrikker og kan også brukes på skip. Føreren sitter i lukket kabin 4 m over bakken. Ofoten plastmatteindustri, Bogen, er nå opphørt. Bedriften produserte matter og løpere, lamper og lampeskjermer av plast. Den eides av Åge Skog og drev mest som hjemmeindustr. Den pågikk i ca. 10 år. Entreprenørforretning Abrahamsen & Sønn utfører byggearbeid i mur, tre og jernbetong. Tegninger og beregninger på forlangende. A/S Nord-Norsk treindustr Ligger like overfor kaia i Bogen. Den er dannet av tidligere arbeidere på samme bedrift, etter at den tidligere Mathisen Trevarefabrikk gikk konkurs. Trevarefabrkken beskeftiger 7 mann og produserer dører, vinduer, trapper, kjøkkeninnredninger etc. I løpet av ble det satt opp to ferdighus. nag Surstoffabrikk i Bogen i Ofoten ligger like ovenfor trevarefabrikken. 18

19 Tyskerne hadde marinehavn i Bogen og bygde surstoffabrikk. Den brant ned straks etter krigen og A/S Gasaccumulator, Oslo bygde den opp igjen i Anlegget ble utvidet 1949 og leverte da 40 m3 surstoff pr time. Surstoffet tas fra luften og prinsippet med å lage surstoff er å skille kvelstoffet fra surstoffet. Det gjøres ved nedkjøling til-180 C. Fabrikken leverer surstoff til hele Nord-Norge, nord for Vestfjorden, unntatt Kirkenes som har ny fabrikk i samme selskap. Surstoffet leveres til depot i Narvik, Harstad, Vesterålen og Tromsø. Derfra går det til industrien hvor det brukes til sveising og skjæring, helst ved båtverft (bygging av båter). Mye går til sykehus, til luftforsvaret og til Svalbard 150 surstoffbeholdere a` 6 m3 fylles pr døgn. Fabrikken har 3 arbeidsskift og 7 ansatte. A/S Forra Slip ledes av Mangor Rasmussen. Det hele ble startet i 1920 av faren, Nils Rasmussen, med bygging av småbåter. Nå bygges båter opp til 120 fot. De reparerer og pusser opp lokalbåtene (vårpuss). Det er et av de få verft som benytter laminert materiell i spant og bjelker. Sesongvis har de ansatte. 19

20 Flyplass På Evenesmyrene skal det bygges storflyplass til 22 mill kr. Dersom Nato kommer med blir den større og skal da koste 120 mill. kr. Etter planen skal 1. fly lande engang i Telefon I kommunen har Bogen og Liland egen telefonstasjon. Kraftforsyning Tettbebyggelsen Bogen har hatt elektrisk kraft siden 1917, fra en liten kraftstasjon i Vassbotn i indre Bogen. Denne kraftstasjonen var bygget vesentlig for å skaffe kraft til jernmalmgrubene i Bogen. Den var påbegynt i 1911 og ferdig i I 1950 tok så Niingen A/S fatt, og med hjelp fra staten fikk man så utbygget Niingen 100 %. Det tok fire år å reise kraftverket, som har kapasitet på 12 kwh. Inntil 1961 var den i samkjøring med Vågsfjord, Lofoten og Vesterålen, samt Ofotens kraftselskaper. Men siden er det blitt samkjøring med Innseth-falla, og stasjonen er således i samkjøring med største delen av nordre Nordland og Troms og Finnmark fylker. Produksjonen kan økes til kwh. Dessverre krevde utbyggingen fem menneskeliv, idet et stort snøras tok ei arbeidsbrakke oppe på Niingen-fjellet i Ei hending som sent eller aldri vil glemmes. Handel Bogen Samvirkelag Ble startet 1937 som et innkjøpslag, men fra 1945 med status som Samvirkelag. Etter å ha gått konkurs, ble det i mai 1961 slått sammen med Evenes samvirkelag, som filial under Liland. A.s. Michaelsen & sønn Bogen i Ofoten ble etablert Telegr. adr.: Michaelsen Rikstlf Kolonial manufaktur -skotøy- kjøkkenutstyr bygningsartikler malervarer sportsartikler - Grudes konfeksjon, aut. radioforhandler, lager av sprengstoff, D.S. (dvs. ekspedisjon ved båtanløp eller dampskipsekspedisjon), og bussekspedisjon. Norden assuranse. 20

21 Firmaet er et av de mest moderne i kommunen med selvbetjening. Det beskjeftiger 7 pers. Omkostningen er på ca. kr og fonds er Forretningen drives nu av Trygve og Svein Michaelsen. L. J. Hansen, handelsforretning, Bogen Ble startet 1923 av lilli og John Hansen. Forretningen ble overtatt av sønnen, som sluttet med handelen og i stedet startet hønseri for ca. 3-4 år siden. Han driver helt moderne med ca høns. Eggene leveres til Narvik. Han har ikke leid arbeidshjelp. Arne Strøm, handelsforretning Ble flyttet fra Botn til Bogen da Birger Hansen sluttet. Strøm kjøpte Bogen gamle skole, som nå er modernisert. Han har også postekspedisjonen som er i samme bygg. Lokalene etter Hansens forretning har militæret overtatt. 21

LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND

LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND Fra grenda Stein på Sømna En aktiv landbruksregion med fjell, skog, dyrkajord, dype fjorder og et mildt klima pga nærheten til Golfstrømmen. Landbruket på Sør-Helgeland Side

Detaljer

50 Bli med på -leken

50 Bli med på -leken Bli med på 50 -leken Friluftsskolens 50-lek FORBEREDELSER De 50 kortene spres ut på et område. Jo større område, jo mer slitsomt blir det. Kortene kan enten legges på bakken eller henges opp i busker og

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange Foto: Åsmund Langeland leby e Nøk argreth Foto: M Landbruket i Stange Landbruket i Stange Langs Mjøsas bredder, midt i et av landets viktigste landbruksområder, finner du Stange. Av kommunens 20 000 innbyggere

Detaljer

Steinalderen (10 000 1800 f.kr.)

Steinalderen (10 000 1800 f.kr.) Steinalderen (10 000 1800 f.kr.) Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Ordforklaringer klima - vær og temperatur å smelte - når is blir til vann, smelter isen planter - gress, trær og blomster

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Et par bilder fra Paleros.

Et par bilder fra Paleros. PALEROS 10. - 17. JUNI 2013 Paleros er en liten fiskerlandsby som ligger lengst vest på det greske fastlandet. Det er et rolig sted som er lite påvirket av turisme. Fiskebåtene er fremdeles i drift. Langs

Detaljer

1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5.

1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5. Tidslinje i grunneierlaget 1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5.000 kroner til kirkeorgel Innført jaktkort

Detaljer

Kjell L. Olsen; Hellarmo. "Tur på gamle tomter" Hellarmo. av Kjell Lund Olsen. Hellarmo stasjons- og kaiområde.

Kjell L. Olsen; Hellarmo. Tur på gamle tomter Hellarmo. av Kjell Lund Olsen. Hellarmo stasjons- og kaiområde. Side 1 av 6 "Tur på gamle tomter" Hellarmo av Kjell Lund Olsen Hellarmo stasjons- og kaiområde. Hellarmo Helt avgjørende for bergverksdriften i Sulitjelma var å etablere en transportlinje mellom gruvesamfunnet

Detaljer

Utvikling av mekanisert treverk industri

Utvikling av mekanisert treverk industri Utvikling av mekanisert treverk industri Utvikling av mekanisert treverk industri begynte med etablering av første fabrikkene i begynnelse av 17 ȧrhundre; Det begynte med etablering av første sagbruk;

Detaljer

THASSOS 21. - 28. SEPTEMBER 2010

THASSOS 21. - 28. SEPTEMBER 2010 THASSOS 21. - 28. SEPTEMBER 2010 Før vi reiste til Thailand, fant vi ut at vi fikk tid til en tur til Hellas. Ving hadde en billig restplass som vi syntes passet. Turen gikk til Thassos via Skiathos hvor

Detaljer

OPPGAVER - TRESLAG ALM ASK SVAR SVAR. DETTE MATERIELLET ER HENTET FRA - side 1 av 10

OPPGAVER - TRESLAG ALM ASK SVAR SVAR. DETTE MATERIELLET ER HENTET FRA  - side 1 av 10 ALM Hva er kjerneved? Hvilke områder defineres som Sørlandet i Norge? Hva er den største utfordringen for trærne når det er tørkesommer? ASK Beskriv bladformen på ask. Finn et annet treslag som det vokser

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Oppstarten og den første tiden

Oppstarten og den første tiden Oppstarten og den første tiden Sverre L. Sivertsen Siden Lukeenga Aerodrom fyller 20 år i år kan det være interessant å se tilbake på hva som forgikk i oppstarten og i den første tiden. Med støtte i hukommelse,

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Kommunesider for Buskerud

Kommunesider for Buskerud Kommunesider for Buskerud Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Buskerud. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING Sak: Linnestad Næringsområde nord Gbnr 212/2 Kommune Re Saksnr 2007/03102 Rapport v/ Unn Yilmaz Rapportdato 26.10.2007 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen Hensikten

Detaljer

Presentasjon til møtet med Kunnskapsdepartementet 11. Februar 2010

Presentasjon til møtet med Kunnskapsdepartementet 11. Februar 2010 Presentasjon til møtet med Kunnskapsdepartementet p 11. Februar 2010 Videregående trinn 1 Fellesfag Ingen programfag Videregående trinn 3 Fellesfag 15 timer/uke Programfag 15 timer/uke Videregående trinn

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Strekning Produksjon. **) Kolonnen viser produksjon utført med undertransportør i dag ***) Bussklasse I og II skal ha 25-40 ståplasser

Strekning Produksjon. **) Kolonnen viser produksjon utført med undertransportør i dag ***) Bussklasse I og II skal ha 25-40 ståplasser Rutenummer Strekning Produksjon Herav undertransportør ** Bussklasse Minimum setetall Kommentar 18-613 Hundholmen - Kjøpsvik - Efjord - Narvik 98 971 km 98 971 km II ***) 50 R= tur nr 1006, 2002, 2003,

Detaljer

Båtbyggeren fra Bjørsvika.

Båtbyggeren fra Bjørsvika. Båtbyggeren fra Bjørsvika. Magnus Berg Andersen ble født den 09. 08. 1895 i Holmen i Bjørsvika. Magnus var den eldste i søskenrekken av til sammen 4 ekte brødre. I virkeligheten var de 5 gutter idet Petra

Detaljer

Kommunesider for Telemark

Kommunesider for Telemark Kommunesider for Telemark Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Telemark. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer

ENDRI NG AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRADER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL.

ENDRI NG AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRADER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL. MELPING FRA FISKERIDIREKTØREN J-30-91 (J-21-91 UTGAR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax (05) 23 80 90 TH.(05l 23 80 00 Ber gen, 08.02. 1991 ES/TAa ENDRI NG AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN NORD-NORGELINJEN Nord-Norgelinjen BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET Gardermoen, UTFORDRINGER 17.-18. OG oktober VEIEN 2016 VIDERE HARSTAD LØDINGEN TROMSØ NARVIK

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Kapittel 2 Vannregion Nordland

Kapittel 2 Vannregion Nordland Kapittel 2 Vannregion Nordland Vannregion Nordland strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til fylkesgrensen mot Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst og til 1 nautisk

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 10.11.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 Karpathos er den nest største og den sydligste øya i den greske øygruppa Dodekanesene (Tolvøyene), som ligger øst i Egeerhavet. Karpathos er 50 km. lang og 11 km. på det bredeste

Detaljer

ALM. (Opptil 40 meter)

ALM. (Opptil 40 meter) ALM (Opptil 40 meter) Alm er et løvtre som vokser i Norge nord til Nordland, i spredte bestander. Den trives best i varme, sørvendte lier. Almen har grå bark. På eldre trær sprekker den gjerne opp. Veden

Detaljer

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bremnes avfallspark, gnr/bnr: 25/7 i Sortland kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 712038-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Reno-Vest IKS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus KONTAKTPERSON Kai

Detaljer

Topptrimmen - Turbeskrivelser

Topptrimmen - Turbeskrivelser Topptrimmen - Turbeskrivelser Utarbeidet av FAU i samarbeid med Seim Idrettslag som arrangørene av Topptrimmen NB Vi gjør samtidig oppmerksom på at poeng for overnatting ute kun gis ved overnatting i forbindelse

Detaljer

LEK OG LÆR MED LODIN LYNX

LEK OG LÆR MED LODIN LYNX ELEVHEFTE LEK OG LÆR MED LODIN LYNX NAVN: SKOLE: www.dntoslo.no Naturopplevelser for livet LODIN LYNX PÅ VILLE VEIER Langt inne i skogen sitter Lodin Lynx. Han er en ensom gaupeunge. Han har mistet mamma

Detaljer

Gruppe 3: Biler fra 1940-1949

Gruppe 3: Biler fra 1940-1949 Gruppe 3: Biler fra 1940-1949 WILLYS JEEP Årsmodell: 1943. Vekt: 1110 kg. Sideventilert motor, 4 sylindre: Hk = 54 v/ 4000 omdreininger. Slagvolum = 2,2 liter. 3 gir forover + fire hjuls trekk + krabbegir.

Detaljer

Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen

Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen 2002-2004 Første bestandsplan (en pioner i nord) 32 dyr: 21 kalver, 9 ungdyr, 4 kyr, ingen okser 2005-2007 Bergvik og Strand kommer til som

Detaljer

Kraftige vindkast i Ofoten og Sør-Troms

Kraftige vindkast i Ofoten og Sør-Troms METinfo Nr. 16/2015 ISSN 1894-759 METEOROLOGI ø, 05.03.2015 Kraftige vindkast i Ofoten og Sør- Rapport etter uvær i Ofoten og Sør- 29-01-2015 Matilda Hallerstig Sammendrag Torsdag 29.01.2015 oppsto store

Detaljer

Storestølen Fjellstue

Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue ligger midt mellom Bergen og Oslo, tett på den vakre nasjonalparken Hallingskarvet. Storestølen Fjellstue er et utmerket sted å reise med hele familien, hvis

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

L\DUSTIUELL YIRKSO_\I LlET I STIU~DA

L\DUSTIUELL YIRKSO_\I LlET I STIU~DA Trondheim politidistrikt fra 1. april 1944. Seinere ble den endelige sammenslutning fastsatt till. juli 1944. Selve overflyttinga til Trondheim politikammer fant sted den 1. august 1944. Det var med en

Detaljer

I i I ~!~~'!~~~"~~!!!

I i I ~!~~'!~~~~~!!! MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-122-90 (J-114-90 UTGAR) I i I ~!~~'!~~~"~~!!! Bergen, 17. september 1990 ES/MN ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1990 I VISSE OMRADER I TROMS, NORDLAND,

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRÅDER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL.

ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRÅDER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL. NSLDING l'ra l'isdr.idiult'l'ør&n J - 21-91 (J-5-91 O'l'Gh) Bergen, 30. 01.1991 ES / TAa ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRÅDER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I

Detaljer

KONSTRUKSJONSTEGNINGER AV NILS SKANDFER

KONSTRUKSJONSTEGNINGER AV NILS SKANDFER KONSTRUKSJONSTEGNINGER AV NILS SKANDFER Nils Skandfer (1870-1954) ble født på Ibestad ved Harstad, og hadde 10 års erfaring fra Lofot- og Finnmarksfiske før han som 27 åring begynte i lære hos Colin Archer.

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Gausvik første kraftverk, utstilt på museet i Helleren. Dette aggregatet var i bruk frem til 1948.

Gausvik første kraftverk, utstilt på museet i Helleren. Dette aggregatet var i bruk frem til 1948. Høstturen gikk til kraftverkene i Gausvik, Grovfjord, Gratangen og Bogen. 26 personer fikk høre Geir Haukebøe og Per O Sjøvold informere om den andre industrielle revolusjon i vårt område og «det hvite

Detaljer

Kvaliteten på det norske veinettet

Kvaliteten på det norske veinettet Kvaliteten på det norske veinettet 50 km i 1958, ei dagsreise Viktige funksjonskrav til veier Funksjonskrav Definisjon Tilgjengelighet Framkommelighet Pålitelighet Sikkerhet Tilgjengelig vei med akseptabel

Detaljer

I i I ~~:..~~~~~~;~~~!!!

I i I ~~:..~~~~~~;~~~!!! NSLDING rra risdludirblttørzn J-147-90 (J-135-90 OTGll) I i I ~~:..~~~~~~;~~~!!! Bergen, 30. oktober 1990 ES / MN ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1990 I VISSE OMRÅDER I TROMS, NORDLAND,

Detaljer

MØBELINDUSTRI I GUDBRANDSDALEN. Kåre Hosar

MØBELINDUSTRI I GUDBRANDSDALEN. Kåre Hosar MØBELINDUSTRI I GUDBRANDSDALEN Kåre Hosar 27. 1. 2016 MØBELPRODUKSJON GJENNOM TIDENE Møbelproduksjon har foregått i Gudbrandsdalen gjennom lange tider. Først ved at håndverkeren kom til garden og utførte

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Fotspor etter pattedyr

Fotspor etter pattedyr De fleste ville dyr er svært sky. Mange pattedyr er aktive bare når det er mørkt, og sees derfor sjelden, men de avsetter fotspor som avslører deres tilstedeværelse i et område. For å bestemme hvilket

Detaljer

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritim verdiskapning i nord Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritimt Forum Maritimt Forum Nord medlemmer Alstadhaug Havnevesen Hurtigruten ASA Akvaplan-niva AS Høgskolen i Narvik

Detaljer

Høye trær på Vestlandet

Høye trær på Vestlandet Høye trær på Vestlandet Jan-Ole Skage Norsk institutt for skog og landskap Regionkontor Vest-Norge, Fana Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) har de siste årene gjort målinger av flere

Detaljer

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Riktig svar er markert med tykk skrift. SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Herfra kan du se mange sau på beite. De spiser mye gress og skjøtter dermed det flotte landskapet på Lundsneset. Menneskene

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Bilder fra arrangementet: Mekanisk ugrasregulering i potet og grønnsaker, Lærdal 12.juni, 2013

Bilder fra arrangementet: Mekanisk ugrasregulering i potet og grønnsaker, Lærdal 12.juni, 2013 Bilder fra arrangementet: Mekanisk ugrasregulering i potet og grønnsaker, Lærdal 12.juni, 2013 Arrangør: prosjektet «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» Et samarbeidsprosjekt mellom Lærdal Grønt

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 13 14 28.03 Aksel 3 år. Forming: Tusselusene 04.04 Gustav 1 år. Forming: Tusselusene 29.03 Forming: Valg: Tusselusene 05.04 Forming: Valg: Tusselusene 30.03 06.04

Detaljer

Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen. Gunnar O. Hårstad

Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen. Gunnar O. Hårstad Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen Gunnar O. Hårstad Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av

Detaljer

Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016

Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016 Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016 Kvifor strid om gruver? Vi har hatt gruvedrift i Noreg i minst 500 år. Kvifor blir et da slik strid om det no? Er

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

Lotto Begreper 1-3 år

Lotto Begreper 1-3 år Lotto Begreper 1-3 år Vare nr. 10001 Husdyr Klær Mat Leggetid Leker Kroppen Inneholder 6 spillebrett og 48 kort. Størrelse: Spillebrett 32,5 x 16 cm. Kort 6 x 6 cm. Lotto Begreper I 3-6 år Vare nr. 10002

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Detaljer

Reguleres: Delkart 1 - Sortland Kommune. Sortland Kommune. Kvæfjord Kommune DEL 1. Sortlandsbrua. Eksisterende trasé Tunnel. Strand.

Reguleres: Delkart 1 - Sortland Kommune. Sortland Kommune. Kvæfjord Kommune DEL 1. Sortlandsbrua. Eksisterende trasé Tunnel. Strand. Kringelneset FV Sørfjorden FV DEL sbrua sbrua - Kvalsauk E E 7 Osvolldalen E E 89 sundet Strandheia Trolldals- Strand Tverr Osvoll Kommune Blåheia Nordheia Kjerringnes RV Sæterdals- Kjerringnesøya Galten

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Klaver og helder. I. Dyrene blir bundet fast inne

Klaver og helder. I. Dyrene blir bundet fast inne Norsk etnologisk gransking Emne nr. 22 Mars 1950 Klaver og helder Før i tiden og framleis binder en husdyra i fjøs og stall, eller også ute, for å hindre dem i å gå for langt bort eller tråkke for meget

Detaljer

Raet nasjonalpark Utredning om: Landbruk. Fra Søm med utsikt mot Sømskilen

Raet nasjonalpark Utredning om: Landbruk. Fra Søm med utsikt mot Sømskilen Raet nasjonalpark Utredning om: Landbruk Fra Søm med utsikt mot Sømskilen Innhold Sammendrag 3 Innledning og prosess 3 Jordbruk 3 Beiting 5 Tangrett og andre rettigheter 5 Skogbruk 6 Kilder 9 2 Sammendrag

Detaljer

Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune, Nordland

Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune, Nordland Norges Vassdrags- og energidirektorat Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Dato: 21.06.2013 Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

[jj FISKERIDIREKTORATET

[jj FISKERIDIREKTORATET Aik.nr.c l/3:j. 3f_ [jj FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telefax: (05) 23 80 90 - Telefon: (05}28 80 00 Bergen, 09.02.1990 ES/MN ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER

Detaljer

Vakkert gedigent krystallsølv med hvite krystaller av kalkspat fra Kongsberg. Stuffen er ca 9 cm. Bilde: Natural History Museum, London

Vakkert gedigent krystallsølv med hvite krystaller av kalkspat fra Kongsberg. Stuffen er ca 9 cm. Bilde: Natural History Museum, London Forfatterens forhold til Hardangervidda ligger i de sommerlige og vinterlige oppholdene fra barnsben av. Slektsgården, som ligger i Uvdal, har nær tilknytning til Hardangervidda. Flaatagården bygde mye

Detaljer

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK Skarvan og Roltdalen Norges nasjonalparker natur som får være seg selv I Norges nasjonalparker er det naturens lover som gjelder. Det er naturen selv som bestemmer, og

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/politikkokonomi/bm/referansebruk.shtml

Detaljer

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten Oppdatering pr. 1.1.2015 Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten For TYSFJORD KOMMUNE www.tysfjord.kommune.no Utført av TRANSPORTUTVIKLING AS 11. mars 2015 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 FERGER I NORDLAND

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER FOR UNN NARVIK

TILGJENGELIGHETSANALYSER FOR UNN NARVIK Oppdragsgiver: Oppdrag: 611258-01 Tilgjengelighetsanalyser for UNN Narvik - Beregninger Dato: 05.12.2016 Skrevet av: Kari Skogstad Norddal Kvalitetskontroll: Espen Ørnes TILGJENGELIGHETSANALYSER FOR UNN

Detaljer

Sykling i Castellabate

Sykling i Castellabate Sykling i Castellabate Litt om oppholdet: Vi bor i Santa Marco di Castellabate som ligger 12 mil syd for Napoli. Se mer her www.santa-maria-di-castellabate.com. Vi bor på Hotell Hermitage som er et 4*

Detaljer

Karl Erik Harr. Rotur i evigheten. Gulden. kunstverk. malerier 7. mai - 28. juni 2015

Karl Erik Harr. Rotur i evigheten. Gulden. kunstverk. malerier 7. mai - 28. juni 2015 Karl Erik Harr Rotur i evigheten malerier 7. mai - 28. juni 2015 Gulden kunstverk etablert 1985 KJÆRE VÅRHERRE Gi meg en halvtime til av oppholdsvær under skyene. Fjorden går i striper av sølv mot Yttersida.

Detaljer

Skognæringsforum Nordlands fagdag 17. mars Åpning av fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund

Skognæringsforum Nordlands fagdag 17. mars Åpning av fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund Skognæringsforum Nordlands fagdag 17. mars 2016. Åpning av fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund Først og fremst må jeg få takke for å få lov til å åpne denne fagdagen og velkommen til alle dere som

Detaljer

SEILAND. Alpint øylandskap i Vest-Finnmark

SEILAND. Alpint øylandskap i Vest-Finnmark SEILAND Alpint øylandskap i Vest-Finnmark 3 Steile kystfjell med skandinavias nordligste isbreer Seiland er en egenartet og vakker del av Vest-Finnmarks øynatur, med små og store fjorder omkranset av bratte

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Figur 19 Bildet til høyre viser Nordbytjern. Til venstre vises en del av myra. Det er et høyt jerninnhold som farger myra rød.

Figur 19 Bildet til høyre viser Nordbytjern. Til venstre vises en del av myra. Det er et høyt jerninnhold som farger myra rød. Figur 19 Bildet til høyre viser Nordbytjern. Til venstre vises en del av myra. Det er et høyt jerninnhold som farger myra rød. 5.1.3 Vurdering av konflikt i trasealternativene Trasealternativ Potensial

Detaljer

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 01.12.2016 Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

RAPPORT MARITIM ARKEOLOGISK BEFARING

RAPPORT MARITIM ARKEOLOGISK BEFARING TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET RAPPORT MARITIM ARKEOLOGISK BEFARING Dato:1-2.09.2014 Saksnr: 2014/3573 Kommune: Ibestad, Troms Sted: Engenes havn Sjøkart nr.: 80 Type sak: Tromsø Museum fikk oversendt

Detaljer