Rapport for Oslo Dokumentarkino

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 2007. Oslo Dokumentarkino"

Transkript

1 Rapportfor2007 OsloDokumentarkino Denkritiskedokumentarfilmenerennødvendiginformasjonskildeforåholdesegorientertomverdenog kunneforholdesegtilenkompleksogvanskeligvirkelighet.denkritiskedokumentarfilmenskaperøkt interesseogengasjementforpolitikkoglokaleogglobalesaker,ogeriøkendegradenviktiginspirasjonskilde forandredeleravkultur,kunst ogsamfunnslivet.beboerneioslotrengerentilgangtildissefilmene.oslo DokumentarkinoerdenviktigsteaktøreniåpromotereogtilgjengeliggjøredissefilmeneiOslo. PublikumpåveiinntiletavOsloDokumentarkinosarrangementer. ParkteatretSceneharværtdenmestbruktearenaenforOslo Dokumentarkinosarrangementeri2007 O s l o D o k u m e n t a r k i n o, O l a f R y e s p l a s s 1 2, O s l o, w w w. d o k u m e n t a r k i n o. n o, p o s d o k u m e n t a r k i n o. n o, t e l :

2 RapportfraOsloDokumentarkino RapportfraOsloDokumentarkinofor2007 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Denkritiske,aktuelledokumentarfilmeniNorgei Hvavihargjorti Økonomi... 3 Samarbeidoggjester... 4 Ånåuttilfleregjennomandreforaogflerekanaler... 6 Inntekter(billettinntekter,arrangementerforandreogDVD distribusjon)...7 Toeksemplerfraarrangementeri TotalDenial... 7 WaronDemocracy... 8 Forenkletregnskap... 9 Støtte/inntekter/tilgjengeligemidler... 9 Utgifter... 9 Vedlegg:Oversiktoverarrangementer/visningeri2007 Innledning Oslo Dokumentarkino har i 2007 gjennomført 52 arrangementer, vist 58 filmer og arrangert 26 paneldiskusjoneritilknytningtilfilmvisninger. Året2007harvistatdeteretstortbehovfordettilbudetOsloDokumentarkinotilbyriOslo. Dokumentarfilmenutgjøridagetsværtviktigmediumsomtilbyrandreperspektiverenndetstørstedelen avmassemediagjør. Den kritiske dokumentarfilmen er en viktig del av kulturlivet og en inspirasjonskilde for andre deler av kulturogkunstområdet. Oslo Dokumentarkino er en scene for ny og aktuell dokumentarfilm og en arena for deltakende samfunnsdebatt. Denkritiske,aktuelledokumentarfilmeniNorgei2007 Den kritiske aktuelle dokumentarfilmen har vært framme i samfunnsdebatten ved flere anledninger i løpetavåretoganerkjennelsenavbehovetforåhaenuavhengig,kritiskdokumentarfilmproduksjoner voksende. Dokumentarfilmenerogsåiøkendegradenviktigdelavkunstlivet. Denkritiske,uavhengigedokumentarfilmenharhattenvoksendepopularitetiverden(særligdenvestlige verden) de siste årene. Denne populariteten har blitt fôret av en voksende interesse for alternativ informasjonparalleltmedenvoksendefrustrasjonoverstoredeleravmassemediasmanglendeevnetilå få fram forskjellige perspektiver. Samtidig har ny og billigere teknologi muliggjort at produksjon og distribusjonavdokumentarfilmharblittbilligereogenklere.ethvertsamfunneravhengigavatdetstadig skapesnyekritiskemediekanaleretterhvertsomdeetablertemedieinstitusjonenenaturlignokgårfraå være systemkritiske til å bli systembevarende, for å bevare et dynamisk samfunn der ytringsfriheten er virkelig og eksisterende. I dag er dokumentarfilmen mediet for en stor del av den uavhengige samfunnskritikkenogsamfunnsdebatten,bådemedtankepålokaleogglobaleforhold.

3 RapportfraOsloDokumentarkino OsloDokumentarkinoharværtmedpååskapeogfremmedenneanerkjennelseniOslo.Vierdeneneste aktørenikulturlivetsomhardedikertosstilågjøredeviktigsteogbestedokumentarfilmene,norskeog utenlandske,tilgjengeligeioslo. Hvavihargjorti2007 Oslo Dokumentarkino har i 2007 bestått av Sarah Prosser og Ketil Magnussen. 52 arrangementer ble gjennomført. De fleste av oss alene, men også endel i samarbeid med andre. Halvparten av disse arrangementenevarmedorganisertediskusjonerettervisningene. Seogsåoversiktoverarrangementeriegetdokument(vedlegg). OsloDokumentarkinoharsamarbeidetmedFilmfraSørutenomfestivalperiodenogi2007ogsåarrangert flere filmvisninger og diskusjoner under selve festivalen, som del av festivalprogrammet. De arrangementenesomermedioversiktovervisningeri2007erarrangementersomoslodokumentarkino harorganisert.åsamarbeidemedfestivalengjøratvinåruttilnyegrupper,ettersomfestivalenersvært godt kjent i Oslo og har et stort publikum. Vi samarbeidet i 2007 også med Cinemateket/Filminstituttet medvisningerundereurodok(deneuropeiskedokumentarfilmfestivalen. Norads filmklubb ble startet i Filmene blir foreslått av Oslo Dokumentarkino og vi kjøper visningsrettighetene,planleggertematikkoginvitererdeltakere,girintroduksjonogstårsomordstyrere. Filmklubben er åpen for alle men henvender seg sterkest til ansatte i Norad og i organisasjoner som samarbeidermednoradellersomjobberitilsvarendefelt.visningeneharværtpådagtidinoradseget auditorium. Norad betaler utgiftene og et honorar til Oslo Dokumentarkino slik at dette er med på å finansierevirksomheten. Vi har også arrangert filmvisninger på oppdrag for andre organisasjoner; dvs at vi skaffer filmer, rettigheter og ordner med visningssted og teknikk, og av og til også arrangerer diskusjoner. Vi tror at mange flere kan bruke dokumentarfilm for å skape oppmerksomhet om temaer de jobber med og for å skapeengasjementogdebatt.deviharhattdirekteoppdragfori2007ernorad,utenriksdepartementet, NorskElbilforeningogFagforbundet. I 2007 har vi også startet med distribusjon av enkelte filmer på DVD. Vi har to hovedmål med dette; å gjøre flere kritiske dokumentarfilmer lettere tilgjengelig for et norsk publikum, og å gjøre det mulig for flerepersonerogorganisasjonerågjøredetsammesomoss,nemligåorganiserevisningerogdiskusjoner isittegetlokalmiljø.deterselvfølgeligogsåenfordelomviklareråskapeenøkonomiskgevinstavdette somigjenkanværemedåfinansiereoslodokumentarkinosarrangementer. Vi har også utforsket mulighetene for å nå ut gjennom andres kanaler til et større publikum. Aviser, bokklubber, biblioteker og fagforeninger har vært på listen. Skoler og universiteter er også aktuelle kanalerogvihåperogsååkunnenærmeosskommersielleselskaperpåsikt. Økonomi OsloDokumentarkinovari2007støttetavInstitusjonenFrittOrd,Oslokommune,NorskFilminstituttog NorskFilmvederlagsfond. Totaltvarplanlagtbudsjettfor2007på NOK. Vifikktotaltkr istøtte.Inntekterkompå Totalekostnaderkompå kr. Tiltaketgikk411933iunderskudd.DetteunderskuddetdekkesavegenandelfraSarahProsserogKetil Magnussen. Seforenkletregnskaptilsluttidennerapporten.

4 RapportfraOsloDokumentarkino Samarbeidoggjester Vihariløpetavåretsamarbeidetmed: FilmfraSør, Cinemateket, OsloKino, NobelsFredssenter, NRK, Landsforeningenforbarnevernsbarn, Afghanistan komiteen, Menneskerettighetshuset, NorskElbilforening, ForumforUtviklingogMiljø, PureSalmonCampaign, LeMondeDiplomatique, UD, InternationalCenterforTransitionalJustice, Kortfilmfestivalen(Grimstad), DalchowsVerden, Advokatforeningen, ArendalKulturhus UNEP GRIDArendal. Halvpartenavarrangementeneharværtmedorganisertediskusjoneritilleggtilfilmer. Innledere/paneldeltakerepåvårearrangementeri2007harvært: MariusHolm(nestlederBellona) JanHerdal(redaktørOljekrisa.no) HenrietteWesthrin(statssekretær Miljøverndepartementet) LarsHaltbrekken(leder,Naturvernforbundet) OlavGjelsvik(professorifilosofi,UiO) AtleSommerfeldt(generalsekretærKirkens Nødhjelp) OleMoen(professorUiO) ØysteinDahle(WorldwatchInst.,Cicero) BårdLahn(lederNaturogUngdom) LindaMoreno(SamiAl Ariansadvokat,USA) HåkonHelle(Høyesterettsadvokat) GeraldFolkvord(AmnestyInternationalNorge) TrulsLie(redaktørLeMondeDiplomatiqueNorden) ArildKnutsen(Foreningenforhuman narkotikapolitikk) TrondJensrud(OsloArbeiderparti) ErlingFossen(OsloByaksjon) AndersRomarheim(forskervedInstituttfor forsvarsstudier) SverreTomRadøy(journalist) BeateArnestad(filmskaper) MortenDaae(filmprodusent) TonjeHessenSchei(filmskaper) LineHalvorsen(filmskaper) ErlingBorgen(filmskaper) PaulvanZyl(Tidl.Exec.Secr.,SouthAfricaTruthand ReconciliationCommission TRC) JoseZalaquett(Tidl.medlem ChilenskTRC) MichaelSahlin(SverigesambassadørtilNorge) NoraSveaass(Dr.Psychol.,Nasjonalt kunnskapssenteromvoldogtraumatiskstress+ medlemavfnstorturkommisjon), TuvaRaanes(journalistTV2) OlaTunander(PRIO) GroHolm(nyhetssjefNRK) LarsOttoReiersen(ArcticMonitoringand AssessmentProgramme) MarteGraffJenssen(styremedlemiDennorske Burmakomité) ÅshildKolås(forskerPRIO) HansPetterGraver(ProfessorUiO) HeikkiHolmås(stortingsrep.forSV) MarenEsmark(lederWWFNorge) CristianPerezMunoz(ansattrepresentant,Cermaq Chile) DonStaniford(PureSalmonCampaign) RicardoCasas(ansattrepresentant,CermaqChile) ØyunnHolen(nestlederiLegerUtenGrenser) DagHerbjørnsrud(utviklingsredaktøriNyTid) SteinTønnesson(direktørPRIO) ShirinEbadi(menneskerettighetsforkjemperog fredsprisvinner) KevinM.Johnson(USAsviseambassdørtilNorge) IvanBriscoe(forskerFRIDE,Madrid) MarkTaylor(fagsjefFafo) YamileCalderon(journalistogfotograf,Colombia) AndrewBlackwell(filmprodusent,USA) EndreStiansen(forskerPRIO) JezzaNeumann(filmskaper/produsent,UK) KateBlewett(filmskaper/produsent,UK) ShukriaBarakzai(parlamentsmedlemAfghanistan) Dr.DenizKandiyoti(forsker SchoolofOrientaland AfricanStudies SOAS London) JohanHoland(tidl.barnevernsbarn) ElisabethBache Hansen(forskningslederNOVA) TrineScheiGrande(stortingsrep.Venstre) ReidarHjermann(Barneombud) ArildHumlen(asyladvokat) TrygveG.Nordby(tidldirUDI,någen.sekrfor NorgesRødeKors) RolfReikvam(stortingsrep.forSV) PålHollender(filmskaperogkunstner,Sverige)

5 RapportfraOsloDokumentarkino Ved de fleste arrangementene med panel/diskusjoner har vi selv (Sarah Prosser eller Ketil Magnussen) værtordstyrere,menvedenkelteanledninger,derviharmentatdetharpassetbedre,harviinvitertinn andre til å lede diskusjonen. Se dokumentet Oversikt over visninger i 2007 for en beskrivelse av arrangementene. Mark Taylor (Fafo) var ordstyrer for diskusjonen mellomusasviseambassadørkevinm.johnsonogivan Briscoe (FRIDE Madrid) fredag 5. Oktober på Vika Kino; War on Democracy, om USAs politikk i Latin Amerika,ettervisningavJohnPilgersfilmTheWaron Democracy. Publikum:400 Arild Knutsen (Foreningen for human narkotika politikk) i diskusjon med Trond Jensrud (Oslo AP) mandag 26. Februar på Parkteatret, med Erling Fossen som ordstyrer; Oslo er Metadonia om tilbudet (eller mangelen på tilbud) til heroinavhengige i Oslo. Diskusjon mellom visning av filmene Methadonia og Ibogaine Rites of Passage. Publikum:ca150 Marius Holm (nestleder Bellona) og Jan Herdal (redaktør Oljekrisa.no) diskuterer hvorvidt ny teknologi kan redde verden ut av energi og klimakrisen. Vi er avhengige av olje på Parkteatret mandag 29 januar. Diskusjon etter filmen Crude Impact..Ordstyrer:KetilMagnussen.Publikum:ca80.

6 RapportfraOsloDokumentarkino Ånåuttilfleregjennomandreforaogflerekanaler I2007harviistørregradenntidligereutforsketmulighetenforånåuttilfleremedfilmerogtemaer,ved åsamarbeidemedandreorganisasjoneroginstitusjoner.viharogsåsattigangmedegendistribusjonog arrangertfilmvisningerogdiskusjonerpåoppdragforandre. Enny forstad tilshanghai.fratheplanet,vistpå VikaKino. Problembarna;blirbarnevernsbarndiskriminerti Norge?FilmogdiskusjonpåParkteatret. PublikumpåEverything scoolpåparkteatret. IllustrasjonfraEndreStiansens(PRIO)innleggom Darfur,påParkteatret.

7 RapportfraOsloDokumentarkino Inntekter(billettinntekter,arrangementerforandreogDVD distribusjon) Som forespeilet i søknader har vi hele tiden arbeidet for å finne kommersielle muligheter for Oslo Dokumentarkino.Vihararrangertdiskusjonerogfilmvisningerforandreogviharbegyntåfungeresom distributør for enkelte filmer. Et av våre mål er å finne nye distribusjonsveier for aktuelle dokumentarfilmer. Vi tror disse filmene har et langt større potensiale til distribusjon enn det som er utnyttetidag.mangetegnitidenviseratdeterenøkendeinteresseforalternativeinformasjonskilderfor nyheter om verden og vårt eget samfunn, og en interesse for å delta i samfunnsdebatten, og dokumentarfilmenerenglimrendekanalforenengasjerendemåteåformidle(ogtaimot)informasjonpå. Videkkerinnnoeavleiekostnadenevåremedbillettinntekter,mendeterforeløpigvanskeligåsedette som en inntekskilde utover dette. Våre arrangementer er svært rimelige, men det ville uansett være umuligåkreveenbillettprissomvillegiossennettoinntektavvårevanligevisninger. OsloDokumentarkinohararrangertenkeltevisningerpåoppdragforogisamarbeidmedandre.Dettehar gittossenliteninntekt.viharogsåvideresolgtenfilmtilfagforbundetderviharkunnetdekkeoppvåre kostnadermedåskaffefilmen,forhandleavtalenogtrykkeoppdvd er. I 2007 begynte vi som distributør. Det er små inntekter av dette i 2007 men vi regner med å øke disse utoverdenesteårene. Toeksemplerfraarrangementeri2007 TotalDenial MilenaKaneva Bulgaria/Italia min Filmogdebatt Onsdag23.mai2007,påVikaKino.Publikum:ca80 Hva skal til for at det etiske retningslinjene for pensjonsfondet skal svarteliste selskaper? Hva ønskerviinorgeåtjenepengerpå? Filmen Total Denial handler om Burma, internasjonale oljeselskaper og brudd på menneskerettigheter. I diskusjonen etter filmen forsøkte vi å gå inn på problematikken rundt det norske pensjonsfondets investeringer i virksomheter som forårsaker grove overgrep og brudd på menneskerettigheter. I paneletvar: MarteGraffJenssen,styremedlemiDennorskeBurmakomité, ÅshildKolås,forskerPRIO, HansPetterGraver,ProfessorUiO, HeikkiHolmås,stortingsrep.forSV Ordstyrer:KetilMagnussen DiskusjonenblefilmetavFinskTV,sommaterialetilenTV serie om statlige investeringsfond og deres investeringer. Det finske tv teametvarimponertavatslikediskusjonerfantsted,selvomdeforegikksliksomher,ienkinosalfor etforholdsvislitepublikum. I1992gikktovestligeoljeselskaper TOTALogUNOCAL innietjoint venturesamarbeidmedden burmesiskemilitærjuntaenombyggingenavengassrørledningiburma.denburmesiskehæren,somble leietinnavdetoselskapeneforåsikreprosjektet,tvanglokalbefolkningentilslavearbeid,brant landsbyer,voldtok,torturerteogdrepte.hundretusenerrømteinnijungelenforåunnslippeovergrepene. NoenavofrenegårseneretilsakmotUNOCALiUSAogkrevererstatningforskadenedeerpåførtav selskapet.filmenertattoppiburma,thailand,europaogusa.jurudiskespissfindigheterhindretet

8 RapportfraOsloDokumentarkino søksmålmottotalsomellersvilleværelikerelevantsomsøksmåletmotunocal.søksmåletmot UNOCALendtemedetforlikderresultateterhemmelig. DetnorskepensjonsfondetinvestereriTOTAL(idenperiodendegrovesteovergrepenesomer dokumentertidennefilmenforegikkvartotaldenstørsteenkeltinvesteringenfordetnorske oljefondet).etikkrådetblegjortoppmerksommepåovergrepeneiburma.etikkrådetsvurderinger imidlertidatdisseovergrepeneblebegåttforflereårsidenogatrådetsretningslinjerdermedikkekan brukestilåtrekkefondetutavtotal.total,ogdermeddetnorskepensjonsfondet,tjeneridagpenger pårørledningensomblebyggetpåbekostningavstorelidelserforetstortantallmennesker.fungererda deetiskeretningslinjeneforoljefondetslikvitrordeskalfungere? Vihaddeenveldiggodoginteressantdiskusjonetterfilmenmedetsværtrelevantpanel.HansPetter GraverledetutvalgetsomanbefalteetableringenavEtikkrådet.MarteGraffJenssenfraBurma komiteen ogåshildkolåsfrapriohargodfagkunnskapomburmaogsakensomtasoppifilmenogheikkiholmås representerteregjeringspartiene.meddetspesifikke caset TOTALiBrumasombakgrunnbledetlangt lettereåføreenkonkretogforståeligsamtaleombehovetforetetikkrådogforenpågåendediskusjonom hvordandettefungerer,samtågåinnidetproblematiskeietikkrådetsarbeid. WaronDemocracy JohnPilger UK min Filmogdebatt,VikaKino,sal1,Fredag5.oktoberkl.18:30,Publikum:400 HvorgårVenezuelaoghvaerdemokratiiLatin Amerika? Venezuela anewdemocracyinlatinamericaormovingtowardsdictatorship? Oslo Dokumentarkino organiserte og hadde ansvar for det største av Det kritiske rom arrangementene under FilmfraSørfesitvalen.Arrangementetbestoavvisningav filmen The War on Democracy og diskusjon med USAs viseambassadør til Norge Kevin M. Johnson i diskusjon med forsker Ivan Briscoe (FRIDE Madrid). Ordstyrer: MarkTaylor(fagsjef Fafo, Internasjonal Avdeling) Filmen The War on Democracy er John Pilgers svært sterke angrep på USAs forsøk på å bringe demokrati" til Latin Amerika, fra Guatemala i 1953 til Venezuela idag. De som kjenner John Pilgers arbeidvetathanerbådekompromissløsogsværtgrundig,endyktig intervjuer og en god forteller. Pilgers utgangspunkt og endepunkt i filmen er Hugo Chavez' Venezuela. Han nærmest hudfletter amerikanskpolitikkiheleregionengjennom60år. DetvardiskusjonetterfilmenmedKevinM.Johnson,DeputyChief of Mission ved USAs ambassade(usas viseambassadør til Norge, medenlangyrkeskarriereistatedepartment)ogivanbriscoefra FRIDE Madrid(Fundacion para las Relaciones Internacionales y el DiálogoExterior),Briscoeerogsåtidl.redaktørfordenengelskeutgavenavElPaísogharskrevetforbl.a. The Buenos Aires Herald, The Guardian, The Daily Telegraph og The Houston Chronicle. Ordstyrer var Mark Taylor, fagsjef på Fafo (Internasjonal avd.). Diskusjonen var naturligvis hovedsakelig på engelsk, medtankepåpanelet,menpublikumhaddemulighettilåkommentere/stillespørsmålpånorsk,engelsk ellerspansk.

9 RapportfraOsloDokumentarkino Diskusjonen skapte sterke reaksjoner i salen. Enkelte forlot kinoen i protest mot utsagn fra den amerikanskeviseambassadøren.detteerettemasomvekkersværtsterkefølelser,særlighosdetlatinamerikanskemiljøetioslo.likevelvardetettermangesmeningensværtinteressantogviktigdebattsom bletattoppher.dettevarførstegangenrepresentantforusasstatedepartmentharværtmedpåenslik diskusjon i Norge. Sett i forhold til hvor alvorlig og sterk kritikken i filmen er var det modig av viseambassadørenåstilleopptildiskusjonen. Forenkletregnskap Støtte/inntekter/tilgjengeligemidler FrittOrd Oslokommune Norskfilminstitutt Norskfilmvederlagsfond billettinntekter Inntekterfrasamarbeid/arrangementpåoppdrag InntekterfrasalgavDVD Anneninntekt Overførtfra Renteinntekter 2500 Totalt Utgifter Leieavlokalerforfilmframvisningogdiskusjoner Leieavavspillere/prosjektorer Markedsføring kopiering,plakater,annonser Filmleie,innkjøpavfilmer Kontorleie,administrasjon,regnskapetc Reiserfestivaler Forberedelseoggjennomføringavarrangementer(timebasert) Honorarertilgjester(vin/blomster/bøker) 5014 Andreutgifter Totalt Dettegiretunderskuddpå DetteunderskuddetdekkesavSarahProsserogKetilMagnussen. StøttenfraOslokommunebidrotilådekkepostenesomermarkertmedgult. Etdetaljertregnskapkanframvisespåforespørsel.RegnskapsførerforOsloDokumentarkinoerNorthern BusinessPartnerAS

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

KJØL. Museer og kulturhus viser film, arkivene bevarer film, bibliotekene låner ut film og filmskaperne lager film.

KJØL. Museer og kulturhus viser film, arkivene bevarer film, bibliotekene låner ut film og filmskaperne lager film. KJØL Museer og kulturhus viser film, arkivene bevarer film, bibliotekene låner ut film og filmskaperne lager film. VI ØNSKER VELKOMMEN TIL KONFERANSE I BERGEN! 8.- 9. MARS HANDLER DET OM FILM PÅ MUSEUM...

Detaljer

Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av:

Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av: Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av: Norsk Filminstitutt, ExtraStiftelsen Helse og Rehablitering, Fritt

Detaljer

Innenfor hvilket fagområde har du din høyeste grad?

Innenfor hvilket fagområde har du din høyeste grad? # Norske Latin-Amerika-forskere og norsk Latin-Amerika-forskning (id 66513) - 16.11.2015 10:24 # Variabel Etikett alder Når er du født? 1 1931-1935 2 1936-1940 3 1941-1945 4 1946-1950 5 1951-1950 6 1951-1955

Detaljer

Sodinskole. Trondheimsveien Telefc,r1: 72 45 01 50. Avdelingsleder ly.;k. Hege Bjerkll Daaland Te19fon: 7246 C1].. rie.

Sodinskole. Trondheimsveien Telefc,r1: 72 45 01 50. Avdelingsleder ly.;k. Hege Bjerkll Daaland Te19fon: 7246 C1].. rie. Vurdering Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle

Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle Foto: Carl-Erik Eriksson Rolf Jarle Brøske (H), leder av kontrollkomiteen i Trondheim kommune 1 Bakgrunn Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Samarbeidsorgan

Detaljer

Program 2013 (oppdatert 220113)

Program 2013 (oppdatert 220113) Program 2013 (oppdatert 220113) Mandag 4. februar kl. 10.00-19.00 kl. 17.30-20.00 Kurskveld: Lynkurs i redesign med Abanti, påmelding til Nina Hermansen Tilbud om duodjiaktiviteter for barn i regi av Álttá

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter

Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter Kreativ innsats for en samvittighetsfange Dette undervisningsopplegget møter elevene på hjemmebane og tar dem med ut i verden: Musikk, foto og tekst, retten til

Detaljer

Mediepolitikk og ytringsfrihet. I dag

Mediepolitikk og ytringsfrihet. I dag Mediepolitikk og ytringsfrihet MEVIT3350/4350 Mediepolitikk Tanja Storsul 30. august 2006 I dag Om emnet Mediepolitikk og ytringsfrihet Om politiske dokumenter 1 Om emnet Læringsmål:!Studentene skal få

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Visninger/arrangementer i 2007:

Visninger/arrangementer i 2007: Visninger/arrangementer i 2007: Mandag 22. januar kl. 19:00 på Parkteatret: Riktig mental innstilling Mandag 22. januar kl. 20:00 på Parkteatret: Crude Impact Mandag 29. januar kl. 20:00 på Parkteatret:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Forskrift om tilskudd til filmformidling (underforskrift)

Forskrift om tilskudd til filmformidling (underforskrift) Forskrift om tilskudd til filmformidling (underforskrift) Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1 Formål Tilskuddene etter denne forskriften skal bidra til å oppfylle formål/ene i Forskrift om tilskudd til

Detaljer

Lokalavisen og politikken

Lokalavisen og politikken Lokalavisen og politikken På vegne av innbyggerne følger lokalavisen din den lokale politikken. Om rammevilkårene avisene arbeider innenfor. Utgiver: Landslaget for lokalaviser (LLA). Lokalavisen tar samfunnsansvar

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Unge tanker om fattigdom. Sluttrapport

Unge tanker om fattigdom. Sluttrapport Unge tanker om fattigdom Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om fattigdom. Rapporten vil også ta for seg vurdering av

Detaljer

ÅRSMØTE I SØR-VARANGER FILMKLUBB 14. MARS 2016

ÅRSMØTE I SØR-VARANGER FILMKLUBB 14. MARS 2016 ÅRSMØTE I SØR-VARANGER FILMKLUBB 14. MARS 2016 SAKSLISTE: Sak 1. Åpning, konstituering og godkjenning av saksliste Sak 2. Årsberetning 2015 Sak 3. Regnskap 2015 Sak 4. Budsjettforslag for 2016 Sak 5. Aktivitetsplan

Detaljer

Statlig balansekunst. Barn, medier og beskyttelse

Statlig balansekunst. Barn, medier og beskyttelse Statlig balansekunst Barn, medier og beskyttelse Eva Liestøl, Kunsten å dele, 1. des. 2015 1913-2015 barn medier - beskyttelse Barnets rett på beskyttelse mot skadelig påvirkning fra levende bilder Grunnloven

Detaljer

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til 4..8 64 respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken

Detaljer

Turnéplan: BALLETTGUTTENE (9. trinn i Oppegård og Vestby + 10. trinn i Nesodden) F16V

Turnéplan: BALLETTGUTTENE (9. trinn i Oppegård og Vestby + 10. trinn i Nesodden) F16V 7 Ma 15.02.2016 09:25 Flåtestad skole Flåtestad skole 9 122 122 9. trinn. Deles opp i 4 grupper a ca 30. Gruppe 1 og 2 ser film fra 09:25 (varighet 2 Gruppe 3 og 4 ser film fra 12:10 (Varighet 2 Gruppe

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap 8, Geografi 8 og Historie 8 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

I tillegg til de nevnte fagene, kan faglig sterke lærere integrere undervisningsopplegget i de fleste fag på videregående skole.

I tillegg til de nevnte fagene, kan faglig sterke lærere integrere undervisningsopplegget i de fleste fag på videregående skole. Kompetansemål I tillegg til de nevnte fagene, kan faglig sterke lærere integrere undervisningsopplegget i de fleste fag på videregående skole. NORSK Norsk (VG1) kombinere auditive, skriftlige og visuelle

Detaljer

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon Krisekommunikasjon Kisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet og/eller troverdighet Utfordrende Overvåkning

Detaljer

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg Norges Handelshøyskole, 14. november 2008 Alf Hildrum, sjefredaktør TV 2 TV 2 Startet i 1992 Forretningsmodell: Reklamefinansiert Konsesjon

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr Sluttrapport TRETTE MENN Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Eva Dahr e-mail: evadahr@online.no 1 Forord: Trette Menn er en kortfilm på ca.

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Hvordan ivareta norsk og europeisk innhold i fremtiden?

Hvordan ivareta norsk og europeisk innhold i fremtiden? Kampen for tilværelsen - om medfinansiering på filmfeltet - Hvordan ivareta norsk og europeisk innhold i fremtiden? - En presentasjon av mulighetsrommet i gjeldende og fremtidig AMT-direktiv Stine Helgeland

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER

KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER Side 1 av 6 KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER Mange barn elsker å utfolde seg og spille på instrumenter. Å være med i korpset gir en unik mulighet til å lære seg musikalske ferdigheter

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Geelmuyden Kiese legger herved ved følgende vedlegg til klagen mot KOMM-medlemmet First House, datert 19. juni, for brudd på KOMMs etiske retningslinjer.

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

Hvordan tror du jeg har hatt det?

Hvordan tror du jeg har hatt det? Hvordan tror du jeg har hatt det? Om å tolke fosterbarns reaksjoner på samvær med foreldre Arnt Ove Engelien Psykologspesialist Trygg base AS Formålene ved samvær Samvær kan virke utviklingsfremmende hvis

Detaljer

MEVIT oppsummering

MEVIT oppsummering MEVIT 1310 - oppsummering 10. mai 2005 Tanja Storsul Metode - ting å kunne - begreper og metoder Forskningsdesign og problemstilling Valg man gjør - ulike typer problemstillinger Grunnleggende begreper

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16 Til Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Hordaland Kopi til Desisjonskomiteen, Valgkomiteen i Hordaland, Operasjon Dagsverk i Hordaland Fra Agathe Brautaset Waage, leder Dato 23.08.15 Referat fra 5. fylkesstyremøte

Detaljer

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1 Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter Slide 1 MÅL & MÅLGRUPPER Styrke Bodøregionens 1. omdømme som bo og arbeidssted hos opinionen. 2. Vekst blant

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2018 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2018 Side 1 2018 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2018 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Høring NRKs framtidige finansiering

Høring NRKs framtidige finansiering Journalpost:16/81989 Saksnummer Utvalg/komite Dato 282/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 125/2016 Fylkestinget 03.10.2016 Komite for næring 03.10.2016 Høring NRKs framtidige finansiering Sammendrag NRKs distriktskontor

Detaljer

Norsk energibistand Solenergidagen Liv Thoring

Norsk energibistand Solenergidagen Liv Thoring Norsk energibistand Solenergidagen 2010 Liv Thoring Norsk bistand innen fornybar energi er lik storskala vannkraft Det burde være storskala solkraft til industri og sentrale strøk Og landsby-elektrifisering

Detaljer

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag,

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, «Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, 20.11.17 John Arne Markussen, Administrerende direktør og Ansvarlig redaktør, Dagbladet AS Del av Aller Media AS Et velfungerende

Detaljer

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Familiespeilet Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Bakgrunn for søknaden Svært mange av de som ringer til Norsk Epilepsiforbund for å få rådgivning er foreldre til førskolebarn. Spørsmålene deres er

Detaljer

Etikk i en ny mediehverdag

Etikk i en ny mediehverdag Etikk i en ny mediehverdag 05.0.018 1 NRK PowerPointmal NKRFs Kontrollutvalgskonferanse, 8. februar 018 Per Arne Kalbakk, etikkredaktør Yrkesetikk i norske medier Redaktørstyrte medier forplikter seg til

Detaljer

GRØNN BARNEBY Anita Nygaard Malmo anita.nygaard.malmo@tromso.kommune.no Rådhuset 9299 Tromsø Tlf: 77790084

GRØNN BARNEBY Anita Nygaard Malmo anita.nygaard.malmo@tromso.kommune.no Rådhuset 9299 Tromsø Tlf: 77790084 TROMSØ KOMMUNE GRØNN BARNEBY Anita Nygaard Malmo anita.nygaard.malmo@tromso.kommune.no Rådhuset 9299 Tromsø Tlf: 77790084 ALLE SKOLER I TROMSØ KOMMUNE 31.05.07 NB! LES ALT! Dette er ment å være endelig

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

PÅ EN FORSTÅELIG MÅTE

PÅ EN FORSTÅELIG MÅTE Forskning ut på en forståelig måte! Nina Kristiansen, forskning.no september 2015 HVA HINDRER OG HVA FREMMER FORSKNINGENS VEI FRA INDRE AKADEMIA TIL ET STORT PUBLIKUM? PÅ EN FORSTÅELIG MÅTE 1 PLUSS Stor

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

19. Januar: Medier, makt og demokrati 26. Januar: Medienes økonomi 2. Februar: Mediepolitikk 9. Februar: Medier og ny teknologi

19. Januar: Medier, makt og demokrati 26. Januar: Medienes økonomi 2. Februar: Mediepolitikk 9. Februar: Medier og ny teknologi Mediestruktur-bolken - tema og litteratur 3. Mediepolitikk MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn 2. februar 2006 Tanja Storsul 19. Januar: Medier, makt og demokrati Curran, James (2002) særlig kap 4 +

Detaljer

Demokrati og monopol i et medieperspektiv

Demokrati og monopol i et medieperspektiv Demokrati og monopol i et medieperspektiv Eirik Gerhard Skogh March 18, 2011 I Norge er det den sosialdemokratiske tradisjonen som står sterkest. Det er en styreform der folket har storparten av den avgjørende

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

ENGELEN (FILMSTUDIEARK)

ENGELEN (FILMSTUDIEARK) ENGELEN (STUDIEARK) 23/2, 28/2 og 3/3 2011 Karasjok, Tana, og Alta VGS side 1 (Medier og kommunikasjon) Hva er de største sjangerforskjellene på dokumentarfilm og fiksjonsfilm? Er Engelen mindre sann fordi

Detaljer

Eksamen i mediekritikk, våren 2011. Kandidat nummer 2

Eksamen i mediekritikk, våren 2011. Kandidat nummer 2 Eksamen i mediekritikk, våren 2011 Kandidat nummer 2 May 4, 2011 Internett har vært og er en av de raskest voksende medium. Det hele startet som et nettverk for akademia. I senere tid har det blitt et

Detaljer

Medieøkonomi. Plan for forelesningen

Medieøkonomi. Plan for forelesningen Medieøkonomi MEVIT1310, V07 Audun Beyer 14.02.07 Plan for forelesningen Hva er medieøkonomi - særtrekk ved mediemarkeder Economies of scale Economies og scope Mediebedriftenes strategier for ekspansjon

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder Habitat Norge Årsrapport 2011 Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder 9. mai 2012 Introduksjon Habitat Norges aktiviteter i 2011 dreide seg i hovedsak rundt arrangeringen av Habitatdagen, med både heldagskonferanse

Detaljer

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Takk for deltagelse på hvert av folkemøtene 12.-, 13. og 14. april - det har vært en engasjert gjeng som har møtt opp! Det som har blitt diskutert er markedsføring

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter

Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter Tekstkonkurranse: Elever skriver Lars Vaulars neste låt Dette undervisningsopplegget møter elevene på hjemmebane og tar dem med ut i verden: Musikk, retten til

Detaljer

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Elevorganisasjonen i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomité, Kontrollkomité Stine Nordø, Referent 08.05.14 Referat fra FS01 Møtedato Møtetid Møtested 08.05.14

Detaljer

NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda

NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda Jon Hustad i Dag og Tid hadde i går et tosidet oppslag om hvordan NRK har kommet på skråplanet med sin klimadekning. «Einspora» står det i overskriften,

Detaljer

Vi klekker ut fremtidens forskere!

Vi klekker ut fremtidens forskere! Vi klekker ut fremtidens forskere! Forskerfabrikken stimulerer barns interesse for naturvitenskap og forskning. Flere tusen barn har gått på Forskerfabrikkens forskerkurs. Men barna mister ikke denne interessen

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

EUs virkemidler for forskning og innovasjon EVU-kurs om EUs virkemidler for forskning og innovasjon Kurset er et etter- og videreutdanningskurs (EVU-kurs). Det gir 10 studiepoeng. Kurset gis av Nord universitet i samarbeid med Norges forskningsråd,

Detaljer

Animerte parkinsonsymptomer

Animerte parkinsonsymptomer Sluttrapport: Animerte parkinsonsymptomer 2015/RB8051 1 Forord Takk til Extrastiftelsen for økonomisk støtte. Takk til alle familier som har hjulpet oss med sine erfaringer uten dere hadde det aldri blitt

Detaljer

Uke Dag Kl Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole 48 Sø ungdomsskole. ungdomsskole. ungdomsskole.

Uke Dag Kl Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole 48 Sø ungdomsskole. ungdomsskole. ungdomsskole. 48 Sø 29.11.2015 49 Ma 30.11.2015 09:00 Brønnøysund barne- og Brønnøy Brønnøysund barne- og 49 Ma 30.11.2015 11:30 Brønnøysund barne- og Brønnøy Brønnøysund barne- og 49 Ti 01.12.2015 09:00 Brønnøysund

Detaljer

13. Valg av styre. Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet.

13. Valg av styre. Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet. 13. Valg av styre Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet. Valgkomiteens innstilling vil foreligge 13. oktober Valgkomiteens

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Gr.3 Arb. plan. Gr.2 Arb. plan. Gr.1 Da. Gr.1 Da. Gr.2. Arb. plan Gr.1 Lese. Arb. plan Gr.3 Lese. Gr.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Gr.3 Arb. plan. Gr.2 Arb. plan. Gr.1 Da. Gr.1 Da. Gr.2. Arb. plan Gr.1 Lese. Arb. plan Gr.3 Lese. Gr. UKEPLAN 7. trinn Uke 39 24. 28.september NAVN: BESKJEDER Tirsdag: Fargerik fotball fra kl. 12.00, og kafe i storefri. Dere kan ha med maks 25 kr. Onsdag: Foreldremøte kl. 19 på et av klasserommene. Torsdag:

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 16 2010-2011 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2010 side 3 MA 02.03.2010 Hvor er dette? Oppretting av feil tekst i Meløykalenderen 4 Styremøte mai 2010 Årsmøte 26.06.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima Gjennomført september-desember 2013 Kjersti Fløttum og Vegard Rivenes, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Detaljer

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Kultur Kulturbadet med sine funksjoner Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Støttesøknader, tildelinger,

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Hvilken opptreden er den beste?

Hvilken opptreden er den beste? Forskningsparken i Narvik, 18.11.10 DAGENS MEDIEVIRKELIGHET To valg Aktiv opptreden Passiv opptreden Aktiv opptreden Aktivt søke å skape interesse i media omkring bedriften, et emne eller en hendelse.

Detaljer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Hovedbudskap Personer med demens blir ofte invitert til å delta på konferanser og arrangementer. Dette gir gode muligheter

Detaljer

Mediepolitikk. Plan for forelesningen. Hovedspørsmål. Hva er mediepolitikk?

Mediepolitikk. Plan for forelesningen. Hovedspørsmål. Hva er mediepolitikk? Mediepolitikk Plan for forelesningen Hva er mediepolitikk? Hvordan studere mediepolitikk? MEVIT1310 våren 2007 31. januar 2007 Audun Beyer Ulike drivkrefter i medieutviklingen Mål og virkemidler for norsk

Detaljer