Rapport for Oslo Dokumentarkino

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 2007. Oslo Dokumentarkino"

Transkript

1 Rapportfor2007 OsloDokumentarkino Denkritiskedokumentarfilmenerennødvendiginformasjonskildeforåholdesegorientertomverdenog kunneforholdesegtilenkompleksogvanskeligvirkelighet.denkritiskedokumentarfilmenskaperøkt interesseogengasjementforpolitikkoglokaleogglobalesaker,ogeriøkendegradenviktiginspirasjonskilde forandredeleravkultur,kunst ogsamfunnslivet.beboerneioslotrengerentilgangtildissefilmene.oslo DokumentarkinoerdenviktigsteaktøreniåpromotereogtilgjengeliggjøredissefilmeneiOslo. PublikumpåveiinntiletavOsloDokumentarkinosarrangementer. ParkteatretSceneharværtdenmestbruktearenaenforOslo Dokumentarkinosarrangementeri2007 O s l o D o k u m e n t a r k i n o, O l a f R y e s p l a s s 1 2, O s l o, w w w. d o k u m e n t a r k i n o. n o, p o s d o k u m e n t a r k i n o. n o, t e l :

2 RapportfraOsloDokumentarkino RapportfraOsloDokumentarkinofor2007 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Denkritiske,aktuelledokumentarfilmeniNorgei Hvavihargjorti Økonomi... 3 Samarbeidoggjester... 4 Ånåuttilfleregjennomandreforaogflerekanaler... 6 Inntekter(billettinntekter,arrangementerforandreogDVD distribusjon)...7 Toeksemplerfraarrangementeri TotalDenial... 7 WaronDemocracy... 8 Forenkletregnskap... 9 Støtte/inntekter/tilgjengeligemidler... 9 Utgifter... 9 Vedlegg:Oversiktoverarrangementer/visningeri2007 Innledning Oslo Dokumentarkino har i 2007 gjennomført 52 arrangementer, vist 58 filmer og arrangert 26 paneldiskusjoneritilknytningtilfilmvisninger. Året2007harvistatdeteretstortbehovfordettilbudetOsloDokumentarkinotilbyriOslo. Dokumentarfilmenutgjøridagetsværtviktigmediumsomtilbyrandreperspektiverenndetstørstedelen avmassemediagjør. Den kritiske dokumentarfilmen er en viktig del av kulturlivet og en inspirasjonskilde for andre deler av kulturogkunstområdet. Oslo Dokumentarkino er en scene for ny og aktuell dokumentarfilm og en arena for deltakende samfunnsdebatt. Denkritiske,aktuelledokumentarfilmeniNorgei2007 Den kritiske aktuelle dokumentarfilmen har vært framme i samfunnsdebatten ved flere anledninger i løpetavåretoganerkjennelsenavbehovetforåhaenuavhengig,kritiskdokumentarfilmproduksjoner voksende. Dokumentarfilmenerogsåiøkendegradenviktigdelavkunstlivet. Denkritiske,uavhengigedokumentarfilmenharhattenvoksendepopularitetiverden(særligdenvestlige verden) de siste årene. Denne populariteten har blitt fôret av en voksende interesse for alternativ informasjonparalleltmedenvoksendefrustrasjonoverstoredeleravmassemediasmanglendeevnetilå få fram forskjellige perspektiver. Samtidig har ny og billigere teknologi muliggjort at produksjon og distribusjonavdokumentarfilmharblittbilligereogenklere.ethvertsamfunneravhengigavatdetstadig skapesnyekritiskemediekanaleretterhvertsomdeetablertemedieinstitusjonenenaturlignokgårfraå være systemkritiske til å bli systembevarende, for å bevare et dynamisk samfunn der ytringsfriheten er virkelig og eksisterende. I dag er dokumentarfilmen mediet for en stor del av den uavhengige samfunnskritikkenogsamfunnsdebatten,bådemedtankepålokaleogglobaleforhold.

3 RapportfraOsloDokumentarkino OsloDokumentarkinoharværtmedpååskapeogfremmedenneanerkjennelseniOslo.Vierdeneneste aktørenikulturlivetsomhardedikertosstilågjøredeviktigsteogbestedokumentarfilmene,norskeog utenlandske,tilgjengeligeioslo. Hvavihargjorti2007 Oslo Dokumentarkino har i 2007 bestått av Sarah Prosser og Ketil Magnussen. 52 arrangementer ble gjennomført. De fleste av oss alene, men også endel i samarbeid med andre. Halvparten av disse arrangementenevarmedorganisertediskusjonerettervisningene. Seogsåoversiktoverarrangementeriegetdokument(vedlegg). OsloDokumentarkinoharsamarbeidetmedFilmfraSørutenomfestivalperiodenogi2007ogsåarrangert flere filmvisninger og diskusjoner under selve festivalen, som del av festivalprogrammet. De arrangementenesomermedioversiktovervisningeri2007erarrangementersomoslodokumentarkino harorganisert.åsamarbeidemedfestivalengjøratvinåruttilnyegrupper,ettersomfestivalenersvært godt kjent i Oslo og har et stort publikum. Vi samarbeidet i 2007 også med Cinemateket/Filminstituttet medvisningerundereurodok(deneuropeiskedokumentarfilmfestivalen. Norads filmklubb ble startet i Filmene blir foreslått av Oslo Dokumentarkino og vi kjøper visningsrettighetene,planleggertematikkoginvitererdeltakere,girintroduksjonogstårsomordstyrere. Filmklubben er åpen for alle men henvender seg sterkest til ansatte i Norad og i organisasjoner som samarbeidermednoradellersomjobberitilsvarendefelt.visningeneharværtpådagtidinoradseget auditorium. Norad betaler utgiftene og et honorar til Oslo Dokumentarkino slik at dette er med på å finansierevirksomheten. Vi har også arrangert filmvisninger på oppdrag for andre organisasjoner; dvs at vi skaffer filmer, rettigheter og ordner med visningssted og teknikk, og av og til også arrangerer diskusjoner. Vi tror at mange flere kan bruke dokumentarfilm for å skape oppmerksomhet om temaer de jobber med og for å skapeengasjementogdebatt.deviharhattdirekteoppdragfori2007ernorad,utenriksdepartementet, NorskElbilforeningogFagforbundet. I 2007 har vi også startet med distribusjon av enkelte filmer på DVD. Vi har to hovedmål med dette; å gjøre flere kritiske dokumentarfilmer lettere tilgjengelig for et norsk publikum, og å gjøre det mulig for flerepersonerogorganisasjonerågjøredetsammesomoss,nemligåorganiserevisningerogdiskusjoner isittegetlokalmiljø.deterselvfølgeligogsåenfordelomviklareråskapeenøkonomiskgevinstavdette somigjenkanværemedåfinansiereoslodokumentarkinosarrangementer. Vi har også utforsket mulighetene for å nå ut gjennom andres kanaler til et større publikum. Aviser, bokklubber, biblioteker og fagforeninger har vært på listen. Skoler og universiteter er også aktuelle kanalerogvihåperogsååkunnenærmeosskommersielleselskaperpåsikt. Økonomi OsloDokumentarkinovari2007støttetavInstitusjonenFrittOrd,Oslokommune,NorskFilminstituttog NorskFilmvederlagsfond. Totaltvarplanlagtbudsjettfor2007på NOK. Vifikktotaltkr istøtte.Inntekterkompå Totalekostnaderkompå kr. Tiltaketgikk411933iunderskudd.DetteunderskuddetdekkesavegenandelfraSarahProsserogKetil Magnussen. Seforenkletregnskaptilsluttidennerapporten.

4 RapportfraOsloDokumentarkino Samarbeidoggjester Vihariløpetavåretsamarbeidetmed: FilmfraSør, Cinemateket, OsloKino, NobelsFredssenter, NRK, Landsforeningenforbarnevernsbarn, Afghanistan komiteen, Menneskerettighetshuset, NorskElbilforening, ForumforUtviklingogMiljø, PureSalmonCampaign, LeMondeDiplomatique, UD, InternationalCenterforTransitionalJustice, Kortfilmfestivalen(Grimstad), DalchowsVerden, Advokatforeningen, ArendalKulturhus UNEP GRIDArendal. Halvpartenavarrangementeneharværtmedorganisertediskusjoneritilleggtilfilmer. Innledere/paneldeltakerepåvårearrangementeri2007harvært: MariusHolm(nestlederBellona) JanHerdal(redaktørOljekrisa.no) HenrietteWesthrin(statssekretær Miljøverndepartementet) LarsHaltbrekken(leder,Naturvernforbundet) OlavGjelsvik(professorifilosofi,UiO) AtleSommerfeldt(generalsekretærKirkens Nødhjelp) OleMoen(professorUiO) ØysteinDahle(WorldwatchInst.,Cicero) BårdLahn(lederNaturogUngdom) LindaMoreno(SamiAl Ariansadvokat,USA) HåkonHelle(Høyesterettsadvokat) GeraldFolkvord(AmnestyInternationalNorge) TrulsLie(redaktørLeMondeDiplomatiqueNorden) ArildKnutsen(Foreningenforhuman narkotikapolitikk) TrondJensrud(OsloArbeiderparti) ErlingFossen(OsloByaksjon) AndersRomarheim(forskervedInstituttfor forsvarsstudier) SverreTomRadøy(journalist) BeateArnestad(filmskaper) MortenDaae(filmprodusent) TonjeHessenSchei(filmskaper) LineHalvorsen(filmskaper) ErlingBorgen(filmskaper) PaulvanZyl(Tidl.Exec.Secr.,SouthAfricaTruthand ReconciliationCommission TRC) JoseZalaquett(Tidl.medlem ChilenskTRC) MichaelSahlin(SverigesambassadørtilNorge) NoraSveaass(Dr.Psychol.,Nasjonalt kunnskapssenteromvoldogtraumatiskstress+ medlemavfnstorturkommisjon), TuvaRaanes(journalistTV2) OlaTunander(PRIO) GroHolm(nyhetssjefNRK) LarsOttoReiersen(ArcticMonitoringand AssessmentProgramme) MarteGraffJenssen(styremedlemiDennorske Burmakomité) ÅshildKolås(forskerPRIO) HansPetterGraver(ProfessorUiO) HeikkiHolmås(stortingsrep.forSV) MarenEsmark(lederWWFNorge) CristianPerezMunoz(ansattrepresentant,Cermaq Chile) DonStaniford(PureSalmonCampaign) RicardoCasas(ansattrepresentant,CermaqChile) ØyunnHolen(nestlederiLegerUtenGrenser) DagHerbjørnsrud(utviklingsredaktøriNyTid) SteinTønnesson(direktørPRIO) ShirinEbadi(menneskerettighetsforkjemperog fredsprisvinner) KevinM.Johnson(USAsviseambassdørtilNorge) IvanBriscoe(forskerFRIDE,Madrid) MarkTaylor(fagsjefFafo) YamileCalderon(journalistogfotograf,Colombia) AndrewBlackwell(filmprodusent,USA) EndreStiansen(forskerPRIO) JezzaNeumann(filmskaper/produsent,UK) KateBlewett(filmskaper/produsent,UK) ShukriaBarakzai(parlamentsmedlemAfghanistan) Dr.DenizKandiyoti(forsker SchoolofOrientaland AfricanStudies SOAS London) JohanHoland(tidl.barnevernsbarn) ElisabethBache Hansen(forskningslederNOVA) TrineScheiGrande(stortingsrep.Venstre) ReidarHjermann(Barneombud) ArildHumlen(asyladvokat) TrygveG.Nordby(tidldirUDI,någen.sekrfor NorgesRødeKors) RolfReikvam(stortingsrep.forSV) PålHollender(filmskaperogkunstner,Sverige)

5 RapportfraOsloDokumentarkino Ved de fleste arrangementene med panel/diskusjoner har vi selv (Sarah Prosser eller Ketil Magnussen) værtordstyrere,menvedenkelteanledninger,derviharmentatdetharpassetbedre,harviinvitertinn andre til å lede diskusjonen. Se dokumentet Oversikt over visninger i 2007 for en beskrivelse av arrangementene. Mark Taylor (Fafo) var ordstyrer for diskusjonen mellomusasviseambassadørkevinm.johnsonogivan Briscoe (FRIDE Madrid) fredag 5. Oktober på Vika Kino; War on Democracy, om USAs politikk i Latin Amerika,ettervisningavJohnPilgersfilmTheWaron Democracy. Publikum:400 Arild Knutsen (Foreningen for human narkotika politikk) i diskusjon med Trond Jensrud (Oslo AP) mandag 26. Februar på Parkteatret, med Erling Fossen som ordstyrer; Oslo er Metadonia om tilbudet (eller mangelen på tilbud) til heroinavhengige i Oslo. Diskusjon mellom visning av filmene Methadonia og Ibogaine Rites of Passage. Publikum:ca150 Marius Holm (nestleder Bellona) og Jan Herdal (redaktør Oljekrisa.no) diskuterer hvorvidt ny teknologi kan redde verden ut av energi og klimakrisen. Vi er avhengige av olje på Parkteatret mandag 29 januar. Diskusjon etter filmen Crude Impact..Ordstyrer:KetilMagnussen.Publikum:ca80.

6 RapportfraOsloDokumentarkino Ånåuttilfleregjennomandreforaogflerekanaler I2007harviistørregradenntidligereutforsketmulighetenforånåuttilfleremedfilmerogtemaer,ved åsamarbeidemedandreorganisasjoneroginstitusjoner.viharogsåsattigangmedegendistribusjonog arrangertfilmvisningerogdiskusjonerpåoppdragforandre. Enny forstad tilshanghai.fratheplanet,vistpå VikaKino. Problembarna;blirbarnevernsbarndiskriminerti Norge?FilmogdiskusjonpåParkteatret. PublikumpåEverything scoolpåparkteatret. IllustrasjonfraEndreStiansens(PRIO)innleggom Darfur,påParkteatret.

7 RapportfraOsloDokumentarkino Inntekter(billettinntekter,arrangementerforandreogDVD distribusjon) Som forespeilet i søknader har vi hele tiden arbeidet for å finne kommersielle muligheter for Oslo Dokumentarkino.Vihararrangertdiskusjonerogfilmvisningerforandreogviharbegyntåfungeresom distributør for enkelte filmer. Et av våre mål er å finne nye distribusjonsveier for aktuelle dokumentarfilmer. Vi tror disse filmene har et langt større potensiale til distribusjon enn det som er utnyttetidag.mangetegnitidenviseratdeterenøkendeinteresseforalternativeinformasjonskilderfor nyheter om verden og vårt eget samfunn, og en interesse for å delta i samfunnsdebatten, og dokumentarfilmenerenglimrendekanalforenengasjerendemåteåformidle(ogtaimot)informasjonpå. Videkkerinnnoeavleiekostnadenevåremedbillettinntekter,mendeterforeløpigvanskeligåsedette som en inntekskilde utover dette. Våre arrangementer er svært rimelige, men det ville uansett være umuligåkreveenbillettprissomvillegiossennettoinntektavvårevanligevisninger. OsloDokumentarkinohararrangertenkeltevisningerpåoppdragforogisamarbeidmedandre.Dettehar gittossenliteninntekt.viharogsåvideresolgtenfilmtilfagforbundetderviharkunnetdekkeoppvåre kostnadermedåskaffefilmen,forhandleavtalenogtrykkeoppdvd er. I 2007 begynte vi som distributør. Det er små inntekter av dette i 2007 men vi regner med å øke disse utoverdenesteårene. Toeksemplerfraarrangementeri2007 TotalDenial MilenaKaneva Bulgaria/Italia min Filmogdebatt Onsdag23.mai2007,påVikaKino.Publikum:ca80 Hva skal til for at det etiske retningslinjene for pensjonsfondet skal svarteliste selskaper? Hva ønskerviinorgeåtjenepengerpå? Filmen Total Denial handler om Burma, internasjonale oljeselskaper og brudd på menneskerettigheter. I diskusjonen etter filmen forsøkte vi å gå inn på problematikken rundt det norske pensjonsfondets investeringer i virksomheter som forårsaker grove overgrep og brudd på menneskerettigheter. I paneletvar: MarteGraffJenssen,styremedlemiDennorskeBurmakomité, ÅshildKolås,forskerPRIO, HansPetterGraver,ProfessorUiO, HeikkiHolmås,stortingsrep.forSV Ordstyrer:KetilMagnussen DiskusjonenblefilmetavFinskTV,sommaterialetilenTV serie om statlige investeringsfond og deres investeringer. Det finske tv teametvarimponertavatslikediskusjonerfantsted,selvomdeforegikksliksomher,ienkinosalfor etforholdsvislitepublikum. I1992gikktovestligeoljeselskaper TOTALogUNOCAL innietjoint venturesamarbeidmedden burmesiskemilitærjuntaenombyggingenavengassrørledningiburma.denburmesiskehæren,somble leietinnavdetoselskapeneforåsikreprosjektet,tvanglokalbefolkningentilslavearbeid,brant landsbyer,voldtok,torturerteogdrepte.hundretusenerrømteinnijungelenforåunnslippeovergrepene. NoenavofrenegårseneretilsakmotUNOCALiUSAogkrevererstatningforskadenedeerpåførtav selskapet.filmenertattoppiburma,thailand,europaogusa.jurudiskespissfindigheterhindretet

8 RapportfraOsloDokumentarkino søksmålmottotalsomellersvilleværelikerelevantsomsøksmåletmotunocal.søksmåletmot UNOCALendtemedetforlikderresultateterhemmelig. DetnorskepensjonsfondetinvestereriTOTAL(idenperiodendegrovesteovergrepenesomer dokumentertidennefilmenforegikkvartotaldenstørsteenkeltinvesteringenfordetnorske oljefondet).etikkrådetblegjortoppmerksommepåovergrepeneiburma.etikkrådetsvurderinger imidlertidatdisseovergrepeneblebegåttforflereårsidenogatrådetsretningslinjerdermedikkekan brukestilåtrekkefondetutavtotal.total,ogdermeddetnorskepensjonsfondet,tjeneridagpenger pårørledningensomblebyggetpåbekostningavstorelidelserforetstortantallmennesker.fungererda deetiskeretningslinjeneforoljefondetslikvitrordeskalfungere? Vihaddeenveldiggodoginteressantdiskusjonetterfilmenmedetsværtrelevantpanel.HansPetter GraverledetutvalgetsomanbefalteetableringenavEtikkrådet.MarteGraffJenssenfraBurma komiteen ogåshildkolåsfrapriohargodfagkunnskapomburmaogsakensomtasoppifilmenogheikkiholmås representerteregjeringspartiene.meddetspesifikke caset TOTALiBrumasombakgrunnbledetlangt lettereåføreenkonkretogforståeligsamtaleombehovetforetetikkrådogforenpågåendediskusjonom hvordandettefungerer,samtågåinnidetproblematiskeietikkrådetsarbeid. WaronDemocracy JohnPilger UK min Filmogdebatt,VikaKino,sal1,Fredag5.oktoberkl.18:30,Publikum:400 HvorgårVenezuelaoghvaerdemokratiiLatin Amerika? Venezuela anewdemocracyinlatinamericaormovingtowardsdictatorship? Oslo Dokumentarkino organiserte og hadde ansvar for det største av Det kritiske rom arrangementene under FilmfraSørfesitvalen.Arrangementetbestoavvisningav filmen The War on Democracy og diskusjon med USAs viseambassadør til Norge Kevin M. Johnson i diskusjon med forsker Ivan Briscoe (FRIDE Madrid). Ordstyrer: MarkTaylor(fagsjef Fafo, Internasjonal Avdeling) Filmen The War on Democracy er John Pilgers svært sterke angrep på USAs forsøk på å bringe demokrati" til Latin Amerika, fra Guatemala i 1953 til Venezuela idag. De som kjenner John Pilgers arbeidvetathanerbådekompromissløsogsværtgrundig,endyktig intervjuer og en god forteller. Pilgers utgangspunkt og endepunkt i filmen er Hugo Chavez' Venezuela. Han nærmest hudfletter amerikanskpolitikkiheleregionengjennom60år. DetvardiskusjonetterfilmenmedKevinM.Johnson,DeputyChief of Mission ved USAs ambassade(usas viseambassadør til Norge, medenlangyrkeskarriereistatedepartment)ogivanbriscoefra FRIDE Madrid(Fundacion para las Relaciones Internacionales y el DiálogoExterior),Briscoeerogsåtidl.redaktørfordenengelskeutgavenavElPaísogharskrevetforbl.a. The Buenos Aires Herald, The Guardian, The Daily Telegraph og The Houston Chronicle. Ordstyrer var Mark Taylor, fagsjef på Fafo (Internasjonal avd.). Diskusjonen var naturligvis hovedsakelig på engelsk, medtankepåpanelet,menpublikumhaddemulighettilåkommentere/stillespørsmålpånorsk,engelsk ellerspansk.

9 RapportfraOsloDokumentarkino Diskusjonen skapte sterke reaksjoner i salen. Enkelte forlot kinoen i protest mot utsagn fra den amerikanskeviseambassadøren.detteerettemasomvekkersværtsterkefølelser,særlighosdetlatinamerikanskemiljøetioslo.likevelvardetettermangesmeningensværtinteressantogviktigdebattsom bletattoppher.dettevarførstegangenrepresentantforusasstatedepartmentharværtmedpåenslik diskusjon i Norge. Sett i forhold til hvor alvorlig og sterk kritikken i filmen er var det modig av viseambassadørenåstilleopptildiskusjonen. Forenkletregnskap Støtte/inntekter/tilgjengeligemidler FrittOrd Oslokommune Norskfilminstitutt Norskfilmvederlagsfond billettinntekter Inntekterfrasamarbeid/arrangementpåoppdrag InntekterfrasalgavDVD Anneninntekt Overførtfra Renteinntekter 2500 Totalt Utgifter Leieavlokalerforfilmframvisningogdiskusjoner Leieavavspillere/prosjektorer Markedsføring kopiering,plakater,annonser Filmleie,innkjøpavfilmer Kontorleie,administrasjon,regnskapetc Reiserfestivaler Forberedelseoggjennomføringavarrangementer(timebasert) Honorarertilgjester(vin/blomster/bøker) 5014 Andreutgifter Totalt Dettegiretunderskuddpå DetteunderskuddetdekkesavSarahProsserogKetilMagnussen. StøttenfraOslokommunebidrotilådekkepostenesomermarkertmedgult. Etdetaljertregnskapkanframvisespåforespørsel.RegnskapsførerforOsloDokumentarkinoerNorthern BusinessPartnerAS

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

Sodinskole. Trondheimsveien Telefc,r1: 72 45 01 50. Avdelingsleder ly.;k. Hege Bjerkll Daaland Te19fon: 7246 C1].. rie.

Sodinskole. Trondheimsveien Telefc,r1: 72 45 01 50. Avdelingsleder ly.;k. Hege Bjerkll Daaland Te19fon: 7246 C1].. rie. Vurdering Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare

Detaljer

KJØL. Museer og kulturhus viser film, arkivene bevarer film, bibliotekene låner ut film og filmskaperne lager film.

KJØL. Museer og kulturhus viser film, arkivene bevarer film, bibliotekene låner ut film og filmskaperne lager film. KJØL Museer og kulturhus viser film, arkivene bevarer film, bibliotekene låner ut film og filmskaperne lager film. VI ØNSKER VELKOMMEN TIL KONFERANSE I BERGEN! 8.- 9. MARS HANDLER DET OM FILM PÅ MUSEUM...

Detaljer

Visninger/arrangementer i 2007:

Visninger/arrangementer i 2007: Visninger/arrangementer i 2007: Mandag 22. januar kl. 19:00 på Parkteatret: Riktig mental innstilling Mandag 22. januar kl. 20:00 på Parkteatret: Crude Impact Mandag 29. januar kl. 20:00 på Parkteatret:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter

Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter Kreativ innsats for en samvittighetsfange Dette undervisningsopplegget møter elevene på hjemmebane og tar dem med ut i verden: Musikk, foto og tekst, retten til

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg Norges Handelshøyskole, 14. november 2008 Alf Hildrum, sjefredaktør TV 2 TV 2 Startet i 1992 Forretningsmodell: Reklamefinansiert Konsesjon

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Program 2013 (oppdatert 220113)

Program 2013 (oppdatert 220113) Program 2013 (oppdatert 220113) Mandag 4. februar kl. 10.00-19.00 kl. 17.30-20.00 Kurskveld: Lynkurs i redesign med Abanti, påmelding til Nina Hermansen Tilbud om duodjiaktiviteter for barn i regi av Álttá

Detaljer

ÅRSMØTE I SØR-VARANGER FILMKLUBB 14. MARS 2016

ÅRSMØTE I SØR-VARANGER FILMKLUBB 14. MARS 2016 ÅRSMØTE I SØR-VARANGER FILMKLUBB 14. MARS 2016 SAKSLISTE: Sak 1. Åpning, konstituering og godkjenning av saksliste Sak 2. Årsberetning 2015 Sak 3. Regnskap 2015 Sak 4. Budsjettforslag for 2016 Sak 5. Aktivitetsplan

Detaljer

Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle

Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle Foto: Carl-Erik Eriksson Rolf Jarle Brøske (H), leder av kontrollkomiteen i Trondheim kommune 1 Bakgrunn Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Samarbeidsorgan

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til 4..8 64 respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken

Detaljer

Statlig balansekunst. Barn, medier og beskyttelse

Statlig balansekunst. Barn, medier og beskyttelse Statlig balansekunst Barn, medier og beskyttelse Eva Liestøl, Kunsten å dele, 1. des. 2015 1913-2015 barn medier - beskyttelse Barnets rett på beskyttelse mot skadelig påvirkning fra levende bilder Grunnloven

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1 Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter Slide 1 MÅL & MÅLGRUPPER Styrke Bodøregionens 1. omdømme som bo og arbeidssted hos opinionen. 2. Vekst blant

Detaljer

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap 8, Geografi 8 og Historie 8 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

I tillegg til de nevnte fagene, kan faglig sterke lærere integrere undervisningsopplegget i de fleste fag på videregående skole.

I tillegg til de nevnte fagene, kan faglig sterke lærere integrere undervisningsopplegget i de fleste fag på videregående skole. Kompetansemål I tillegg til de nevnte fagene, kan faglig sterke lærere integrere undervisningsopplegget i de fleste fag på videregående skole. NORSK Norsk (VG1) kombinere auditive, skriftlige og visuelle

Detaljer

Demokrati og monopol i et medieperspektiv

Demokrati og monopol i et medieperspektiv Demokrati og monopol i et medieperspektiv Eirik Gerhard Skogh March 18, 2011 I Norge er det den sosialdemokratiske tradisjonen som står sterkest. Det er en styreform der folket har storparten av den avgjørende

Detaljer

Eksamen i mediekritikk, våren 2011. Kandidat nummer 2

Eksamen i mediekritikk, våren 2011. Kandidat nummer 2 Eksamen i mediekritikk, våren 2011 Kandidat nummer 2 May 4, 2011 Internett har vært og er en av de raskest voksende medium. Det hele startet som et nettverk for akademia. I senere tid har det blitt et

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr Sluttrapport TRETTE MENN Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Eva Dahr e-mail: evadahr@online.no 1 Forord: Trette Menn er en kortfilm på ca.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder Habitat Norge Årsrapport 2011 Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder 9. mai 2012 Introduksjon Habitat Norges aktiviteter i 2011 dreide seg i hovedsak rundt arrangeringen av Habitatdagen, med både heldagskonferanse

Detaljer

NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda

NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda Jon Hustad i Dag og Tid hadde i går et tosidet oppslag om hvordan NRK har kommet på skråplanet med sin klimadekning. «Einspora» står det i overskriften,

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Geelmuyden Kiese legger herved ved følgende vedlegg til klagen mot KOMM-medlemmet First House, datert 19. juni, for brudd på KOMMs etiske retningslinjer.

Detaljer

Turnéplan: BALLETTGUTTENE (9. trinn i Oppegård og Vestby + 10. trinn i Nesodden) F16V

Turnéplan: BALLETTGUTTENE (9. trinn i Oppegård og Vestby + 10. trinn i Nesodden) F16V 7 Ma 15.02.2016 09:25 Flåtestad skole Flåtestad skole 9 122 122 9. trinn. Deles opp i 4 grupper a ca 30. Gruppe 1 og 2 ser film fra 09:25 (varighet 2 Gruppe 3 og 4 ser film fra 12:10 (Varighet 2 Gruppe

Detaljer

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016 Hallingdal Næringshage AGENDA 1. Kort om Selters Design 2. Case Buskerud Teater 3. Case Den Store Kjærligheten 4. SoMe Merkevarebygging i Sosiale Medier

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Kino & Kinodrift i en ny tid. Kinodirektør Arild Kalkvik

Kino & Kinodrift i en ny tid. Kinodirektør Arild Kalkvik Kino & Kinodrift i en ny tid Kinodirektør Arild Kalkvik Innledning Aldri før har vi konsumert mer film og andre audiovisuelle produksjoner enn i dag! Du kan konsumere audiovisuell underholdning hele døgnet!

Detaljer

Uavhengige piksler i Århus

Uavhengige piksler i Århus Info Arkiv Abonnere Nyhetsbrev Blogg Hjem - Blogg - Uavhengige piksler i Århus 21. august 2014, av Jon Iversen Uavhengige piksler i Århus Norden får i år en ny film- og fotofestival for den virkelig uavhengige

Detaljer

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima Gjennomført september-desember 2013 Kjersti Fløttum og Vegard Rivenes, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Detaljer

Uke Dag Kl Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole 48 Sø ungdomsskole. ungdomsskole. ungdomsskole.

Uke Dag Kl Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole 48 Sø ungdomsskole. ungdomsskole. ungdomsskole. 48 Sø 29.11.2015 49 Ma 30.11.2015 09:00 Brønnøysund barne- og Brønnøy Brønnøysund barne- og 49 Ma 30.11.2015 11:30 Brønnøysund barne- og Brønnøy Brønnøysund barne- og 49 Ti 01.12.2015 09:00 Brønnøysund

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Kultur Kulturbadet med sine funksjoner Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Støttesøknader, tildelinger,

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

10. og 11. mars 2010

10. og 11. mars 2010 Velkommen til BYGGEDAGENE og BYGGEGALLA 10. og 11. mars 2010 Radisson BLU Plaza Hotel Oslo Påmelding på bygg.no 2 Vi støtter Byggedagene 2010: «State of the Nation» Det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt

Detaljer

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Lærebok: Måns Bodemar On the Move2, Cappelen Damm, Bromseth og Mydland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt

Detaljer

CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carabeños,

CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carabeños, 1 07.12.2011 Atlántida. CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carabeños, (Tilsammen en organisasjon på 33 land, dvs alle landene fra og med Mexico, alle øyene i Karibien, landene i Mellom Amerika

Detaljer

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 05/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 31.januar-01. februar 2013 Referanser: Saksdokumenter: Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Detaljer

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16 Til Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Hordaland Kopi til Desisjonskomiteen, Valgkomiteen i Hordaland, Operasjon Dagsverk i Hordaland Fra Agathe Brautaset Waage, leder Dato 23.08.15 Referat fra 5. fylkesstyremøte

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Mediestruktur-bolken - tema og litteratur. 2. Medienes økonomi. Medieøkonomi - særtrekk I. Disposisjon

Mediestruktur-bolken - tema og litteratur. 2. Medienes økonomi. Medieøkonomi - særtrekk I. Disposisjon Mediestruktur-bolken - tema og litteratur 2. Medienes økonomi 19. Januar: Medier, makt og demokrati Curran, James (2002) særlig kap 4 + 5 Skogerbø, Eli (1999) se også Eide (2001) kap 1 26. Januar: Medienes

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Norge slik verden oppfatter oss. Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering)

Norge slik verden oppfatter oss. Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering) Norge slik verden oppfatter oss Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering) Om undersøkelsen Innovasjon Norge har sommeren 2016 dybdeintervjuet over 200 næringslivsledere i 15 land om hvordan

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin

Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin 03.09.14 Flekkefjord Innhold 1.0 Nyheter fra Fyrtårnet v/marianne... 2 2.0 Ressursbehov i kommunene (sak fra Helsenettverket 21 august).... 2 2.1 Vurdering frikjøp:...

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon Krisekommunikasjon Kisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet og/eller troverdighet Utfordrende Overvåkning

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

Bergen har flest selvmord fra bro i Norge. Nå viser byens filmfestival «The Bridge», om dokumenterte selvmord fra Golden Gate i San Francisco.

Bergen har flest selvmord fra bro i Norge. Nå viser byens filmfestival «The Bridge», om dokumenterte selvmord fra Golden Gate i San Francisco. annonse BROER I BERGEN: En rekke broer forbinder Bergen med distriktene. Fra flere av dem skjer det stadig selvmordshopp. Monica Østereng i pårørendeorganisasjonen Leve har selv mistet en bror på denne

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

Frivillig & idealistisk org

Frivillig & idealistisk org Frivillig & idealistisk org Nettside: www.abloom.no Medlemsorganisasjon Abloom studios Abloom filmfestival Visjon: Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt! Hvem er vi?

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 16 2010-2011 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2010 side 3 MA 02.03.2010 Hvor er dette? Oppretting av feil tekst i Meløykalenderen 4 Styremøte mai 2010 Årsmøte 26.06.2010

Detaljer

Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba:

Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba: Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba: Introduksjon: Faget Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba (spansk; Política y sociedad en América Latina y Cuba) er utarbeidet med tanke på norske

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL REGLER FOR GJENNOMFØRING AV DIREKTIVET OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

Prisen Den Gylne Idè er inndelt i 2 klasser:

Prisen Den Gylne Idè er inndelt i 2 klasser: Det finnes mange fantastiske kreative tanker og idéer som er satt ut i livet på kjøpesentre over hele landet. Nordic Council of Shopping Centers Norge ønsker å inspirere til videre kreativitet gjennom

Detaljer

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Frokostmøte: Barn og reklame 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Tema i dag Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven Markedsføringsloven Regler om urimelig handelspraksis Forbud mot direkte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsrog og kultur

Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsrog og kultur Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsrog og kultur Fra: Rådmannen Dato: 11.3.2013 Sak: 13/206 Arkiv nr: B05 Dato: 12.3.2013 NOTAT OM VALGFAGENE SKOLEÅRET 2013/14 SAKSUTREDNING: Det er fra Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar. Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra

Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar. Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra Hva var oppdraget? Bidra til grunnlaget for Redd Barna Norges ernæringsstrategi

Detaljer

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken MediaStud AS Org.nr.: 846 387 862 media@stud.ntnu.no Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken Styremøtet 06.06.2006 Bakgrunn Se vedlegg. Vurdering En vurdering av rapporten, og forslag til vedtak legges

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET. Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02.

Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET. Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02. Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02.10 CONTENT IS KING! Bill Gates 1996 VESENTLIG avgjørende, betydelig, egentlig,

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Læreplan i samfunnsfag Kompetansemål etter vg1/vg2 Utforskaren utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter

Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter Tekstkonkurranse: Elever skriver Lars Vaulars neste låt Dette undervisningsopplegget møter elevene på hjemmebane og tar dem med ut i verden: Musikk, retten til

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 16. april, Høgskolen i Ålesund Ajuda SB og Erkna SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2014. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Trude Haugli tlf 77444574, e-post trude.haugli@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

ETIKK & INFORMATIKK Inf1500 25.oktober 2010 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no

ETIKK & INFORMATIKK Inf1500 25.oktober 2010 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no ETIKK & INFORMATIKK Inf1500 25.oktober 2010 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no Ara Irititja Wikipedia! Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of

Detaljer

Dokumentet sendes også pr. e-post til postmottak@kud.dep.no. Vår ref- ONYH

Dokumentet sendes også pr. e-post til postmottak@kud.dep.no. Vår ref- ONYH m*k Kulturdepartementet Medieavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Dokumentet sendes også pr. e-post til postmottak@kud.dep.no Postadresse. NRK juridisk avd. 0340 Oslo Besøksadresse: Bj Bjørnsons pl

Detaljer