Rapport for Oslo Dokumentarkino

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 2007. Oslo Dokumentarkino"

Transkript

1 Rapportfor2007 OsloDokumentarkino Denkritiskedokumentarfilmenerennødvendiginformasjonskildeforåholdesegorientertomverdenog kunneforholdesegtilenkompleksogvanskeligvirkelighet.denkritiskedokumentarfilmenskaperøkt interesseogengasjementforpolitikkoglokaleogglobalesaker,ogeriøkendegradenviktiginspirasjonskilde forandredeleravkultur,kunst ogsamfunnslivet.beboerneioslotrengerentilgangtildissefilmene.oslo DokumentarkinoerdenviktigsteaktøreniåpromotereogtilgjengeliggjøredissefilmeneiOslo. PublikumpåveiinntiletavOsloDokumentarkinosarrangementer. ParkteatretSceneharværtdenmestbruktearenaenforOslo Dokumentarkinosarrangementeri2007 O s l o D o k u m e n t a r k i n o, O l a f R y e s p l a s s 1 2, O s l o, w w w. d o k u m e n t a r k i n o. n o, p o s d o k u m e n t a r k i n o. n o, t e l :

2 RapportfraOsloDokumentarkino RapportfraOsloDokumentarkinofor2007 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Denkritiske,aktuelledokumentarfilmeniNorgei Hvavihargjorti Økonomi... 3 Samarbeidoggjester... 4 Ånåuttilfleregjennomandreforaogflerekanaler... 6 Inntekter(billettinntekter,arrangementerforandreogDVD distribusjon)...7 Toeksemplerfraarrangementeri TotalDenial... 7 WaronDemocracy... 8 Forenkletregnskap... 9 Støtte/inntekter/tilgjengeligemidler... 9 Utgifter... 9 Vedlegg:Oversiktoverarrangementer/visningeri2007 Innledning Oslo Dokumentarkino har i 2007 gjennomført 52 arrangementer, vist 58 filmer og arrangert 26 paneldiskusjoneritilknytningtilfilmvisninger. Året2007harvistatdeteretstortbehovfordettilbudetOsloDokumentarkinotilbyriOslo. Dokumentarfilmenutgjøridagetsværtviktigmediumsomtilbyrandreperspektiverenndetstørstedelen avmassemediagjør. Den kritiske dokumentarfilmen er en viktig del av kulturlivet og en inspirasjonskilde for andre deler av kulturogkunstområdet. Oslo Dokumentarkino er en scene for ny og aktuell dokumentarfilm og en arena for deltakende samfunnsdebatt. Denkritiske,aktuelledokumentarfilmeniNorgei2007 Den kritiske aktuelle dokumentarfilmen har vært framme i samfunnsdebatten ved flere anledninger i løpetavåretoganerkjennelsenavbehovetforåhaenuavhengig,kritiskdokumentarfilmproduksjoner voksende. Dokumentarfilmenerogsåiøkendegradenviktigdelavkunstlivet. Denkritiske,uavhengigedokumentarfilmenharhattenvoksendepopularitetiverden(særligdenvestlige verden) de siste årene. Denne populariteten har blitt fôret av en voksende interesse for alternativ informasjonparalleltmedenvoksendefrustrasjonoverstoredeleravmassemediasmanglendeevnetilå få fram forskjellige perspektiver. Samtidig har ny og billigere teknologi muliggjort at produksjon og distribusjonavdokumentarfilmharblittbilligereogenklere.ethvertsamfunneravhengigavatdetstadig skapesnyekritiskemediekanaleretterhvertsomdeetablertemedieinstitusjonenenaturlignokgårfraå være systemkritiske til å bli systembevarende, for å bevare et dynamisk samfunn der ytringsfriheten er virkelig og eksisterende. I dag er dokumentarfilmen mediet for en stor del av den uavhengige samfunnskritikkenogsamfunnsdebatten,bådemedtankepålokaleogglobaleforhold.

3 RapportfraOsloDokumentarkino OsloDokumentarkinoharværtmedpååskapeogfremmedenneanerkjennelseniOslo.Vierdeneneste aktørenikulturlivetsomhardedikertosstilågjøredeviktigsteogbestedokumentarfilmene,norskeog utenlandske,tilgjengeligeioslo. Hvavihargjorti2007 Oslo Dokumentarkino har i 2007 bestått av Sarah Prosser og Ketil Magnussen. 52 arrangementer ble gjennomført. De fleste av oss alene, men også endel i samarbeid med andre. Halvparten av disse arrangementenevarmedorganisertediskusjonerettervisningene. Seogsåoversiktoverarrangementeriegetdokument(vedlegg). OsloDokumentarkinoharsamarbeidetmedFilmfraSørutenomfestivalperiodenogi2007ogsåarrangert flere filmvisninger og diskusjoner under selve festivalen, som del av festivalprogrammet. De arrangementenesomermedioversiktovervisningeri2007erarrangementersomoslodokumentarkino harorganisert.åsamarbeidemedfestivalengjøratvinåruttilnyegrupper,ettersomfestivalenersvært godt kjent i Oslo og har et stort publikum. Vi samarbeidet i 2007 også med Cinemateket/Filminstituttet medvisningerundereurodok(deneuropeiskedokumentarfilmfestivalen. Norads filmklubb ble startet i Filmene blir foreslått av Oslo Dokumentarkino og vi kjøper visningsrettighetene,planleggertematikkoginvitererdeltakere,girintroduksjonogstårsomordstyrere. Filmklubben er åpen for alle men henvender seg sterkest til ansatte i Norad og i organisasjoner som samarbeidermednoradellersomjobberitilsvarendefelt.visningeneharværtpådagtidinoradseget auditorium. Norad betaler utgiftene og et honorar til Oslo Dokumentarkino slik at dette er med på å finansierevirksomheten. Vi har også arrangert filmvisninger på oppdrag for andre organisasjoner; dvs at vi skaffer filmer, rettigheter og ordner med visningssted og teknikk, og av og til også arrangerer diskusjoner. Vi tror at mange flere kan bruke dokumentarfilm for å skape oppmerksomhet om temaer de jobber med og for å skapeengasjementogdebatt.deviharhattdirekteoppdragfori2007ernorad,utenriksdepartementet, NorskElbilforeningogFagforbundet. I 2007 har vi også startet med distribusjon av enkelte filmer på DVD. Vi har to hovedmål med dette; å gjøre flere kritiske dokumentarfilmer lettere tilgjengelig for et norsk publikum, og å gjøre det mulig for flerepersonerogorganisasjonerågjøredetsammesomoss,nemligåorganiserevisningerogdiskusjoner isittegetlokalmiljø.deterselvfølgeligogsåenfordelomviklareråskapeenøkonomiskgevinstavdette somigjenkanværemedåfinansiereoslodokumentarkinosarrangementer. Vi har også utforsket mulighetene for å nå ut gjennom andres kanaler til et større publikum. Aviser, bokklubber, biblioteker og fagforeninger har vært på listen. Skoler og universiteter er også aktuelle kanalerogvihåperogsååkunnenærmeosskommersielleselskaperpåsikt. Økonomi OsloDokumentarkinovari2007støttetavInstitusjonenFrittOrd,Oslokommune,NorskFilminstituttog NorskFilmvederlagsfond. Totaltvarplanlagtbudsjettfor2007på NOK. Vifikktotaltkr istøtte.Inntekterkompå Totalekostnaderkompå kr. Tiltaketgikk411933iunderskudd.DetteunderskuddetdekkesavegenandelfraSarahProsserogKetil Magnussen. Seforenkletregnskaptilsluttidennerapporten.

4 RapportfraOsloDokumentarkino Samarbeidoggjester Vihariløpetavåretsamarbeidetmed: FilmfraSør, Cinemateket, OsloKino, NobelsFredssenter, NRK, Landsforeningenforbarnevernsbarn, Afghanistan komiteen, Menneskerettighetshuset, NorskElbilforening, ForumforUtviklingogMiljø, PureSalmonCampaign, LeMondeDiplomatique, UD, InternationalCenterforTransitionalJustice, Kortfilmfestivalen(Grimstad), DalchowsVerden, Advokatforeningen, ArendalKulturhus UNEP GRIDArendal. Halvpartenavarrangementeneharværtmedorganisertediskusjoneritilleggtilfilmer. Innledere/paneldeltakerepåvårearrangementeri2007harvært: MariusHolm(nestlederBellona) JanHerdal(redaktørOljekrisa.no) HenrietteWesthrin(statssekretær Miljøverndepartementet) LarsHaltbrekken(leder,Naturvernforbundet) OlavGjelsvik(professorifilosofi,UiO) AtleSommerfeldt(generalsekretærKirkens Nødhjelp) OleMoen(professorUiO) ØysteinDahle(WorldwatchInst.,Cicero) BårdLahn(lederNaturogUngdom) LindaMoreno(SamiAl Ariansadvokat,USA) HåkonHelle(Høyesterettsadvokat) GeraldFolkvord(AmnestyInternationalNorge) TrulsLie(redaktørLeMondeDiplomatiqueNorden) ArildKnutsen(Foreningenforhuman narkotikapolitikk) TrondJensrud(OsloArbeiderparti) ErlingFossen(OsloByaksjon) AndersRomarheim(forskervedInstituttfor forsvarsstudier) SverreTomRadøy(journalist) BeateArnestad(filmskaper) MortenDaae(filmprodusent) TonjeHessenSchei(filmskaper) LineHalvorsen(filmskaper) ErlingBorgen(filmskaper) PaulvanZyl(Tidl.Exec.Secr.,SouthAfricaTruthand ReconciliationCommission TRC) JoseZalaquett(Tidl.medlem ChilenskTRC) MichaelSahlin(SverigesambassadørtilNorge) NoraSveaass(Dr.Psychol.,Nasjonalt kunnskapssenteromvoldogtraumatiskstress+ medlemavfnstorturkommisjon), TuvaRaanes(journalistTV2) OlaTunander(PRIO) GroHolm(nyhetssjefNRK) LarsOttoReiersen(ArcticMonitoringand AssessmentProgramme) MarteGraffJenssen(styremedlemiDennorske Burmakomité) ÅshildKolås(forskerPRIO) HansPetterGraver(ProfessorUiO) HeikkiHolmås(stortingsrep.forSV) MarenEsmark(lederWWFNorge) CristianPerezMunoz(ansattrepresentant,Cermaq Chile) DonStaniford(PureSalmonCampaign) RicardoCasas(ansattrepresentant,CermaqChile) ØyunnHolen(nestlederiLegerUtenGrenser) DagHerbjørnsrud(utviklingsredaktøriNyTid) SteinTønnesson(direktørPRIO) ShirinEbadi(menneskerettighetsforkjemperog fredsprisvinner) KevinM.Johnson(USAsviseambassdørtilNorge) IvanBriscoe(forskerFRIDE,Madrid) MarkTaylor(fagsjefFafo) YamileCalderon(journalistogfotograf,Colombia) AndrewBlackwell(filmprodusent,USA) EndreStiansen(forskerPRIO) JezzaNeumann(filmskaper/produsent,UK) KateBlewett(filmskaper/produsent,UK) ShukriaBarakzai(parlamentsmedlemAfghanistan) Dr.DenizKandiyoti(forsker SchoolofOrientaland AfricanStudies SOAS London) JohanHoland(tidl.barnevernsbarn) ElisabethBache Hansen(forskningslederNOVA) TrineScheiGrande(stortingsrep.Venstre) ReidarHjermann(Barneombud) ArildHumlen(asyladvokat) TrygveG.Nordby(tidldirUDI,någen.sekrfor NorgesRødeKors) RolfReikvam(stortingsrep.forSV) PålHollender(filmskaperogkunstner,Sverige)

5 RapportfraOsloDokumentarkino Ved de fleste arrangementene med panel/diskusjoner har vi selv (Sarah Prosser eller Ketil Magnussen) værtordstyrere,menvedenkelteanledninger,derviharmentatdetharpassetbedre,harviinvitertinn andre til å lede diskusjonen. Se dokumentet Oversikt over visninger i 2007 for en beskrivelse av arrangementene. Mark Taylor (Fafo) var ordstyrer for diskusjonen mellomusasviseambassadørkevinm.johnsonogivan Briscoe (FRIDE Madrid) fredag 5. Oktober på Vika Kino; War on Democracy, om USAs politikk i Latin Amerika,ettervisningavJohnPilgersfilmTheWaron Democracy. Publikum:400 Arild Knutsen (Foreningen for human narkotika politikk) i diskusjon med Trond Jensrud (Oslo AP) mandag 26. Februar på Parkteatret, med Erling Fossen som ordstyrer; Oslo er Metadonia om tilbudet (eller mangelen på tilbud) til heroinavhengige i Oslo. Diskusjon mellom visning av filmene Methadonia og Ibogaine Rites of Passage. Publikum:ca150 Marius Holm (nestleder Bellona) og Jan Herdal (redaktør Oljekrisa.no) diskuterer hvorvidt ny teknologi kan redde verden ut av energi og klimakrisen. Vi er avhengige av olje på Parkteatret mandag 29 januar. Diskusjon etter filmen Crude Impact..Ordstyrer:KetilMagnussen.Publikum:ca80.

6 RapportfraOsloDokumentarkino Ånåuttilfleregjennomandreforaogflerekanaler I2007harviistørregradenntidligereutforsketmulighetenforånåuttilfleremedfilmerogtemaer,ved åsamarbeidemedandreorganisasjoneroginstitusjoner.viharogsåsattigangmedegendistribusjonog arrangertfilmvisningerogdiskusjonerpåoppdragforandre. Enny forstad tilshanghai.fratheplanet,vistpå VikaKino. Problembarna;blirbarnevernsbarndiskriminerti Norge?FilmogdiskusjonpåParkteatret. PublikumpåEverything scoolpåparkteatret. IllustrasjonfraEndreStiansens(PRIO)innleggom Darfur,påParkteatret.

7 RapportfraOsloDokumentarkino Inntekter(billettinntekter,arrangementerforandreogDVD distribusjon) Som forespeilet i søknader har vi hele tiden arbeidet for å finne kommersielle muligheter for Oslo Dokumentarkino.Vihararrangertdiskusjonerogfilmvisningerforandreogviharbegyntåfungeresom distributør for enkelte filmer. Et av våre mål er å finne nye distribusjonsveier for aktuelle dokumentarfilmer. Vi tror disse filmene har et langt større potensiale til distribusjon enn det som er utnyttetidag.mangetegnitidenviseratdeterenøkendeinteresseforalternativeinformasjonskilderfor nyheter om verden og vårt eget samfunn, og en interesse for å delta i samfunnsdebatten, og dokumentarfilmenerenglimrendekanalforenengasjerendemåteåformidle(ogtaimot)informasjonpå. Videkkerinnnoeavleiekostnadenevåremedbillettinntekter,mendeterforeløpigvanskeligåsedette som en inntekskilde utover dette. Våre arrangementer er svært rimelige, men det ville uansett være umuligåkreveenbillettprissomvillegiossennettoinntektavvårevanligevisninger. OsloDokumentarkinohararrangertenkeltevisningerpåoppdragforogisamarbeidmedandre.Dettehar gittossenliteninntekt.viharogsåvideresolgtenfilmtilfagforbundetderviharkunnetdekkeoppvåre kostnadermedåskaffefilmen,forhandleavtalenogtrykkeoppdvd er. I 2007 begynte vi som distributør. Det er små inntekter av dette i 2007 men vi regner med å øke disse utoverdenesteårene. Toeksemplerfraarrangementeri2007 TotalDenial MilenaKaneva Bulgaria/Italia min Filmogdebatt Onsdag23.mai2007,påVikaKino.Publikum:ca80 Hva skal til for at det etiske retningslinjene for pensjonsfondet skal svarteliste selskaper? Hva ønskerviinorgeåtjenepengerpå? Filmen Total Denial handler om Burma, internasjonale oljeselskaper og brudd på menneskerettigheter. I diskusjonen etter filmen forsøkte vi å gå inn på problematikken rundt det norske pensjonsfondets investeringer i virksomheter som forårsaker grove overgrep og brudd på menneskerettigheter. I paneletvar: MarteGraffJenssen,styremedlemiDennorskeBurmakomité, ÅshildKolås,forskerPRIO, HansPetterGraver,ProfessorUiO, HeikkiHolmås,stortingsrep.forSV Ordstyrer:KetilMagnussen DiskusjonenblefilmetavFinskTV,sommaterialetilenTV serie om statlige investeringsfond og deres investeringer. Det finske tv teametvarimponertavatslikediskusjonerfantsted,selvomdeforegikksliksomher,ienkinosalfor etforholdsvislitepublikum. I1992gikktovestligeoljeselskaper TOTALogUNOCAL innietjoint venturesamarbeidmedden burmesiskemilitærjuntaenombyggingenavengassrørledningiburma.denburmesiskehæren,somble leietinnavdetoselskapeneforåsikreprosjektet,tvanglokalbefolkningentilslavearbeid,brant landsbyer,voldtok,torturerteogdrepte.hundretusenerrømteinnijungelenforåunnslippeovergrepene. NoenavofrenegårseneretilsakmotUNOCALiUSAogkrevererstatningforskadenedeerpåførtav selskapet.filmenertattoppiburma,thailand,europaogusa.jurudiskespissfindigheterhindretet

8 RapportfraOsloDokumentarkino søksmålmottotalsomellersvilleværelikerelevantsomsøksmåletmotunocal.søksmåletmot UNOCALendtemedetforlikderresultateterhemmelig. DetnorskepensjonsfondetinvestereriTOTAL(idenperiodendegrovesteovergrepenesomer dokumentertidennefilmenforegikkvartotaldenstørsteenkeltinvesteringenfordetnorske oljefondet).etikkrådetblegjortoppmerksommepåovergrepeneiburma.etikkrådetsvurderinger imidlertidatdisseovergrepeneblebegåttforflereårsidenogatrådetsretningslinjerdermedikkekan brukestilåtrekkefondetutavtotal.total,ogdermeddetnorskepensjonsfondet,tjeneridagpenger pårørledningensomblebyggetpåbekostningavstorelidelserforetstortantallmennesker.fungererda deetiskeretningslinjeneforoljefondetslikvitrordeskalfungere? Vihaddeenveldiggodoginteressantdiskusjonetterfilmenmedetsværtrelevantpanel.HansPetter GraverledetutvalgetsomanbefalteetableringenavEtikkrådet.MarteGraffJenssenfraBurma komiteen ogåshildkolåsfrapriohargodfagkunnskapomburmaogsakensomtasoppifilmenogheikkiholmås representerteregjeringspartiene.meddetspesifikke caset TOTALiBrumasombakgrunnbledetlangt lettereåføreenkonkretogforståeligsamtaleombehovetforetetikkrådogforenpågåendediskusjonom hvordandettefungerer,samtågåinnidetproblematiskeietikkrådetsarbeid. WaronDemocracy JohnPilger UK min Filmogdebatt,VikaKino,sal1,Fredag5.oktoberkl.18:30,Publikum:400 HvorgårVenezuelaoghvaerdemokratiiLatin Amerika? Venezuela anewdemocracyinlatinamericaormovingtowardsdictatorship? Oslo Dokumentarkino organiserte og hadde ansvar for det største av Det kritiske rom arrangementene under FilmfraSørfesitvalen.Arrangementetbestoavvisningav filmen The War on Democracy og diskusjon med USAs viseambassadør til Norge Kevin M. Johnson i diskusjon med forsker Ivan Briscoe (FRIDE Madrid). Ordstyrer: MarkTaylor(fagsjef Fafo, Internasjonal Avdeling) Filmen The War on Democracy er John Pilgers svært sterke angrep på USAs forsøk på å bringe demokrati" til Latin Amerika, fra Guatemala i 1953 til Venezuela idag. De som kjenner John Pilgers arbeidvetathanerbådekompromissløsogsværtgrundig,endyktig intervjuer og en god forteller. Pilgers utgangspunkt og endepunkt i filmen er Hugo Chavez' Venezuela. Han nærmest hudfletter amerikanskpolitikkiheleregionengjennom60år. DetvardiskusjonetterfilmenmedKevinM.Johnson,DeputyChief of Mission ved USAs ambassade(usas viseambassadør til Norge, medenlangyrkeskarriereistatedepartment)ogivanbriscoefra FRIDE Madrid(Fundacion para las Relaciones Internacionales y el DiálogoExterior),Briscoeerogsåtidl.redaktørfordenengelskeutgavenavElPaísogharskrevetforbl.a. The Buenos Aires Herald, The Guardian, The Daily Telegraph og The Houston Chronicle. Ordstyrer var Mark Taylor, fagsjef på Fafo (Internasjonal avd.). Diskusjonen var naturligvis hovedsakelig på engelsk, medtankepåpanelet,menpublikumhaddemulighettilåkommentere/stillespørsmålpånorsk,engelsk ellerspansk.

9 RapportfraOsloDokumentarkino Diskusjonen skapte sterke reaksjoner i salen. Enkelte forlot kinoen i protest mot utsagn fra den amerikanskeviseambassadøren.detteerettemasomvekkersværtsterkefølelser,særlighosdetlatinamerikanskemiljøetioslo.likevelvardetettermangesmeningensværtinteressantogviktigdebattsom bletattoppher.dettevarførstegangenrepresentantforusasstatedepartmentharværtmedpåenslik diskusjon i Norge. Sett i forhold til hvor alvorlig og sterk kritikken i filmen er var det modig av viseambassadørenåstilleopptildiskusjonen. Forenkletregnskap Støtte/inntekter/tilgjengeligemidler FrittOrd Oslokommune Norskfilminstitutt Norskfilmvederlagsfond billettinntekter Inntekterfrasamarbeid/arrangementpåoppdrag InntekterfrasalgavDVD Anneninntekt Overførtfra Renteinntekter 2500 Totalt Utgifter Leieavlokalerforfilmframvisningogdiskusjoner Leieavavspillere/prosjektorer Markedsføring kopiering,plakater,annonser Filmleie,innkjøpavfilmer Kontorleie,administrasjon,regnskapetc Reiserfestivaler Forberedelseoggjennomføringavarrangementer(timebasert) Honorarertilgjester(vin/blomster/bøker) 5014 Andreutgifter Totalt Dettegiretunderskuddpå DetteunderskuddetdekkesavSarahProsserogKetilMagnussen. StøttenfraOslokommunebidrotilådekkepostenesomermarkertmedgult. Etdetaljertregnskapkanframvisespåforespørsel.RegnskapsførerforOsloDokumentarkinoerNorthern BusinessPartnerAS

Rapport 2012 THE CRISIS OF

Rapport 2012 THE CRISIS OF Rapport 2012 THE CRISIS OF CIVILIZATION Innledning: Sivilisasjonskrise...? Klimakrise, økonomisk krise, matkrise, energikrise, politiske kriser og en økende militarisering i mange samfunn vår verden synes

Detaljer

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Våren 2005 forberedelser og pilotprosjekt... 4 Interne diskusjoner...

Detaljer

Klimavalg 2013- Forslag til videreføring

Klimavalg 2013- Forslag til videreføring Klimavalg 2013- Forslag til videreføring Kort historikk Besteforeldrenes Klimaaksjon (BKA) ved leder Halfdan Wiik inviterte i oktober 2011 ca 20 organisasjoner fra norsk samfunnsliv til å diskutere samarbeid

Detaljer

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder Habitat Norge Årsrapport 2011 Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder 9. mai 2012 Introduksjon Habitat Norges aktiviteter i 2011 dreide seg i hovedsak rundt arrangeringen av Habitatdagen, med både heldagskonferanse

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Servicedesign av Nye Deichman

Servicedesign av Nye Deichman Servicedesign av Nye Deichman Kjerneinnsikter fra brukerstudiet Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Gunnar Bothner-By Are Hovland Nielsen Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS www.livework.no Introduksjon

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

Oljefondets investeringer

Oljefondets investeringer SKUP 2002 29 Prosjekt: Oljefondets investeringer Medarbeider: Thomas Ergo Publikasjon: Dagbladet Publisert: Mai juni og september oktober 02 Medium: Avis Tema: Oljefondets investeringer Metoderapport til

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Bygger private verdier med offentlige midle

Bygger private verdier med offentlige midle Bygger private verdier med offentlige midle Utdanning > nr 19 / 24.10.2008 tema. Private barnehageaktører bygger opp store verdier med finansiering fra det offentlige, og enkelte eiere tar ut utbytte i

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging 2007/1/0035 Prosjektets navn: Sjåførsjekken Søkerorganisasjon: LHL

Sluttrapport. Forebygging 2007/1/0035 Prosjektets navn: Sjåførsjekken Søkerorganisasjon: LHL Forebygging 2007/1/0035 Prosjektets navn: Sjåførsjekken Søkerorganisasjon: LHL Sluttrapport Prosjektets tema: Helsesjekk av tungtransportsjåfører for å redusere risiko for helsesvikt. Et samarbeid mellom

Detaljer

Er det barnet eller den voksne som skal behandles

Er det barnet eller den voksne som skal behandles Er det barnet eller den voksne som skal behandles Refleksjoner knyttet til kriterier for inkludering av barn av alkoholikere i behandling Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien ISBN 82-90354-20-7

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

SKUP-prisen 2012. Kandidat: Kommunebarometeret. Av: Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport

SKUP-prisen 2012. Kandidat: Kommunebarometeret. Av: Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport SKUP-prisen 2012 Kandidat: Kommunebarometeret Av: Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport 1. Kommunebarometeret er utviklet og laget av Ole Petter Pedersen, utviklingsredaktør i Kommunal Rapport. Marte Danbolt,

Detaljer

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland.

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. Bakgrunn Jeg er blitt bedt om å si noen om våre erfaringer med samarbeidsprosjekt i Russland. Jeg er videre blitt bedt om å spissformulere.

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Intervjuundersøkelse av MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Norge: MILJØPARTIET DE GRØNNE Våren 2002 gjennomføres en intervjuundersøkelse blant medlemmer av grønne partier i Europa. I alt 15 grønne partier

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 05/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 31.januar-01. februar 2013 Referanser: Saksdokumenter: Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Detaljer

Veldedighet. Oslosenteret lokker til seg både kjendissponsorer og statlig millionstøtte: Slår ring om Bondevik

Veldedighet. Oslosenteret lokker til seg både kjendissponsorer og statlig millionstøtte: Slår ring om Bondevik Oslosenteret lokker til seg både kjendissponsorer og statlig millionstøtte: Slår ring om Bondevik 68 Kapital 15/2014 Arne Fredly Christian Ringnes Herbjørn Hansson Jan E. Rivelsrud Per Sævik Stein Erik

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002)

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) 11/09/2002 Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) INNHOLD i SPØRRESKJEMA A1 A10 Media og tillit til andre og til samfunnet B1 B50 Politikk Politisk interesse, effektivitet, tillit,

Detaljer