Rapport for Oslo Dokumentarkino

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 2007. Oslo Dokumentarkino"

Transkript

1 Rapportfor2007 OsloDokumentarkino Denkritiskedokumentarfilmenerennødvendiginformasjonskildeforåholdesegorientertomverdenog kunneforholdesegtilenkompleksogvanskeligvirkelighet.denkritiskedokumentarfilmenskaperøkt interesseogengasjementforpolitikkoglokaleogglobalesaker,ogeriøkendegradenviktiginspirasjonskilde forandredeleravkultur,kunst ogsamfunnslivet.beboerneioslotrengerentilgangtildissefilmene.oslo DokumentarkinoerdenviktigsteaktøreniåpromotereogtilgjengeliggjøredissefilmeneiOslo. PublikumpåveiinntiletavOsloDokumentarkinosarrangementer. ParkteatretSceneharværtdenmestbruktearenaenforOslo Dokumentarkinosarrangementeri2007 O s l o D o k u m e n t a r k i n o, O l a f R y e s p l a s s 1 2, O s l o, w w w. d o k u m e n t a r k i n o. n o, p o s d o k u m e n t a r k i n o. n o, t e l :

2 RapportfraOsloDokumentarkino RapportfraOsloDokumentarkinofor2007 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Denkritiske,aktuelledokumentarfilmeniNorgei Hvavihargjorti Økonomi... 3 Samarbeidoggjester... 4 Ånåuttilfleregjennomandreforaogflerekanaler... 6 Inntekter(billettinntekter,arrangementerforandreogDVD distribusjon)...7 Toeksemplerfraarrangementeri TotalDenial... 7 WaronDemocracy... 8 Forenkletregnskap... 9 Støtte/inntekter/tilgjengeligemidler... 9 Utgifter... 9 Vedlegg:Oversiktoverarrangementer/visningeri2007 Innledning Oslo Dokumentarkino har i 2007 gjennomført 52 arrangementer, vist 58 filmer og arrangert 26 paneldiskusjoneritilknytningtilfilmvisninger. Året2007harvistatdeteretstortbehovfordettilbudetOsloDokumentarkinotilbyriOslo. Dokumentarfilmenutgjøridagetsværtviktigmediumsomtilbyrandreperspektiverenndetstørstedelen avmassemediagjør. Den kritiske dokumentarfilmen er en viktig del av kulturlivet og en inspirasjonskilde for andre deler av kulturogkunstområdet. Oslo Dokumentarkino er en scene for ny og aktuell dokumentarfilm og en arena for deltakende samfunnsdebatt. Denkritiske,aktuelledokumentarfilmeniNorgei2007 Den kritiske aktuelle dokumentarfilmen har vært framme i samfunnsdebatten ved flere anledninger i løpetavåretoganerkjennelsenavbehovetforåhaenuavhengig,kritiskdokumentarfilmproduksjoner voksende. Dokumentarfilmenerogsåiøkendegradenviktigdelavkunstlivet. Denkritiske,uavhengigedokumentarfilmenharhattenvoksendepopularitetiverden(særligdenvestlige verden) de siste årene. Denne populariteten har blitt fôret av en voksende interesse for alternativ informasjonparalleltmedenvoksendefrustrasjonoverstoredeleravmassemediasmanglendeevnetilå få fram forskjellige perspektiver. Samtidig har ny og billigere teknologi muliggjort at produksjon og distribusjonavdokumentarfilmharblittbilligereogenklere.ethvertsamfunneravhengigavatdetstadig skapesnyekritiskemediekanaleretterhvertsomdeetablertemedieinstitusjonenenaturlignokgårfraå være systemkritiske til å bli systembevarende, for å bevare et dynamisk samfunn der ytringsfriheten er virkelig og eksisterende. I dag er dokumentarfilmen mediet for en stor del av den uavhengige samfunnskritikkenogsamfunnsdebatten,bådemedtankepålokaleogglobaleforhold.

3 RapportfraOsloDokumentarkino OsloDokumentarkinoharværtmedpååskapeogfremmedenneanerkjennelseniOslo.Vierdeneneste aktørenikulturlivetsomhardedikertosstilågjøredeviktigsteogbestedokumentarfilmene,norskeog utenlandske,tilgjengeligeioslo. Hvavihargjorti2007 Oslo Dokumentarkino har i 2007 bestått av Sarah Prosser og Ketil Magnussen. 52 arrangementer ble gjennomført. De fleste av oss alene, men også endel i samarbeid med andre. Halvparten av disse arrangementenevarmedorganisertediskusjonerettervisningene. Seogsåoversiktoverarrangementeriegetdokument(vedlegg). OsloDokumentarkinoharsamarbeidetmedFilmfraSørutenomfestivalperiodenogi2007ogsåarrangert flere filmvisninger og diskusjoner under selve festivalen, som del av festivalprogrammet. De arrangementenesomermedioversiktovervisningeri2007erarrangementersomoslodokumentarkino harorganisert.åsamarbeidemedfestivalengjøratvinåruttilnyegrupper,ettersomfestivalenersvært godt kjent i Oslo og har et stort publikum. Vi samarbeidet i 2007 også med Cinemateket/Filminstituttet medvisningerundereurodok(deneuropeiskedokumentarfilmfestivalen. Norads filmklubb ble startet i Filmene blir foreslått av Oslo Dokumentarkino og vi kjøper visningsrettighetene,planleggertematikkoginvitererdeltakere,girintroduksjonogstårsomordstyrere. Filmklubben er åpen for alle men henvender seg sterkest til ansatte i Norad og i organisasjoner som samarbeidermednoradellersomjobberitilsvarendefelt.visningeneharværtpådagtidinoradseget auditorium. Norad betaler utgiftene og et honorar til Oslo Dokumentarkino slik at dette er med på å finansierevirksomheten. Vi har også arrangert filmvisninger på oppdrag for andre organisasjoner; dvs at vi skaffer filmer, rettigheter og ordner med visningssted og teknikk, og av og til også arrangerer diskusjoner. Vi tror at mange flere kan bruke dokumentarfilm for å skape oppmerksomhet om temaer de jobber med og for å skapeengasjementogdebatt.deviharhattdirekteoppdragfori2007ernorad,utenriksdepartementet, NorskElbilforeningogFagforbundet. I 2007 har vi også startet med distribusjon av enkelte filmer på DVD. Vi har to hovedmål med dette; å gjøre flere kritiske dokumentarfilmer lettere tilgjengelig for et norsk publikum, og å gjøre det mulig for flerepersonerogorganisasjonerågjøredetsammesomoss,nemligåorganiserevisningerogdiskusjoner isittegetlokalmiljø.deterselvfølgeligogsåenfordelomviklareråskapeenøkonomiskgevinstavdette somigjenkanværemedåfinansiereoslodokumentarkinosarrangementer. Vi har også utforsket mulighetene for å nå ut gjennom andres kanaler til et større publikum. Aviser, bokklubber, biblioteker og fagforeninger har vært på listen. Skoler og universiteter er også aktuelle kanalerogvihåperogsååkunnenærmeosskommersielleselskaperpåsikt. Økonomi OsloDokumentarkinovari2007støttetavInstitusjonenFrittOrd,Oslokommune,NorskFilminstituttog NorskFilmvederlagsfond. Totaltvarplanlagtbudsjettfor2007på NOK. Vifikktotaltkr istøtte.Inntekterkompå Totalekostnaderkompå kr. Tiltaketgikk411933iunderskudd.DetteunderskuddetdekkesavegenandelfraSarahProsserogKetil Magnussen. Seforenkletregnskaptilsluttidennerapporten.

4 RapportfraOsloDokumentarkino Samarbeidoggjester Vihariløpetavåretsamarbeidetmed: FilmfraSør, Cinemateket, OsloKino, NobelsFredssenter, NRK, Landsforeningenforbarnevernsbarn, Afghanistan komiteen, Menneskerettighetshuset, NorskElbilforening, ForumforUtviklingogMiljø, PureSalmonCampaign, LeMondeDiplomatique, UD, InternationalCenterforTransitionalJustice, Kortfilmfestivalen(Grimstad), DalchowsVerden, Advokatforeningen, ArendalKulturhus UNEP GRIDArendal. Halvpartenavarrangementeneharværtmedorganisertediskusjoneritilleggtilfilmer. Innledere/paneldeltakerepåvårearrangementeri2007harvært: MariusHolm(nestlederBellona) JanHerdal(redaktørOljekrisa.no) HenrietteWesthrin(statssekretær Miljøverndepartementet) LarsHaltbrekken(leder,Naturvernforbundet) OlavGjelsvik(professorifilosofi,UiO) AtleSommerfeldt(generalsekretærKirkens Nødhjelp) OleMoen(professorUiO) ØysteinDahle(WorldwatchInst.,Cicero) BårdLahn(lederNaturogUngdom) LindaMoreno(SamiAl Ariansadvokat,USA) HåkonHelle(Høyesterettsadvokat) GeraldFolkvord(AmnestyInternationalNorge) TrulsLie(redaktørLeMondeDiplomatiqueNorden) ArildKnutsen(Foreningenforhuman narkotikapolitikk) TrondJensrud(OsloArbeiderparti) ErlingFossen(OsloByaksjon) AndersRomarheim(forskervedInstituttfor forsvarsstudier) SverreTomRadøy(journalist) BeateArnestad(filmskaper) MortenDaae(filmprodusent) TonjeHessenSchei(filmskaper) LineHalvorsen(filmskaper) ErlingBorgen(filmskaper) PaulvanZyl(Tidl.Exec.Secr.,SouthAfricaTruthand ReconciliationCommission TRC) JoseZalaquett(Tidl.medlem ChilenskTRC) MichaelSahlin(SverigesambassadørtilNorge) NoraSveaass(Dr.Psychol.,Nasjonalt kunnskapssenteromvoldogtraumatiskstress+ medlemavfnstorturkommisjon), TuvaRaanes(journalistTV2) OlaTunander(PRIO) GroHolm(nyhetssjefNRK) LarsOttoReiersen(ArcticMonitoringand AssessmentProgramme) MarteGraffJenssen(styremedlemiDennorske Burmakomité) ÅshildKolås(forskerPRIO) HansPetterGraver(ProfessorUiO) HeikkiHolmås(stortingsrep.forSV) MarenEsmark(lederWWFNorge) CristianPerezMunoz(ansattrepresentant,Cermaq Chile) DonStaniford(PureSalmonCampaign) RicardoCasas(ansattrepresentant,CermaqChile) ØyunnHolen(nestlederiLegerUtenGrenser) DagHerbjørnsrud(utviklingsredaktøriNyTid) SteinTønnesson(direktørPRIO) ShirinEbadi(menneskerettighetsforkjemperog fredsprisvinner) KevinM.Johnson(USAsviseambassdørtilNorge) IvanBriscoe(forskerFRIDE,Madrid) MarkTaylor(fagsjefFafo) YamileCalderon(journalistogfotograf,Colombia) AndrewBlackwell(filmprodusent,USA) EndreStiansen(forskerPRIO) JezzaNeumann(filmskaper/produsent,UK) KateBlewett(filmskaper/produsent,UK) ShukriaBarakzai(parlamentsmedlemAfghanistan) Dr.DenizKandiyoti(forsker SchoolofOrientaland AfricanStudies SOAS London) JohanHoland(tidl.barnevernsbarn) ElisabethBache Hansen(forskningslederNOVA) TrineScheiGrande(stortingsrep.Venstre) ReidarHjermann(Barneombud) ArildHumlen(asyladvokat) TrygveG.Nordby(tidldirUDI,någen.sekrfor NorgesRødeKors) RolfReikvam(stortingsrep.forSV) PålHollender(filmskaperogkunstner,Sverige)

5 RapportfraOsloDokumentarkino Ved de fleste arrangementene med panel/diskusjoner har vi selv (Sarah Prosser eller Ketil Magnussen) værtordstyrere,menvedenkelteanledninger,derviharmentatdetharpassetbedre,harviinvitertinn andre til å lede diskusjonen. Se dokumentet Oversikt over visninger i 2007 for en beskrivelse av arrangementene. Mark Taylor (Fafo) var ordstyrer for diskusjonen mellomusasviseambassadørkevinm.johnsonogivan Briscoe (FRIDE Madrid) fredag 5. Oktober på Vika Kino; War on Democracy, om USAs politikk i Latin Amerika,ettervisningavJohnPilgersfilmTheWaron Democracy. Publikum:400 Arild Knutsen (Foreningen for human narkotika politikk) i diskusjon med Trond Jensrud (Oslo AP) mandag 26. Februar på Parkteatret, med Erling Fossen som ordstyrer; Oslo er Metadonia om tilbudet (eller mangelen på tilbud) til heroinavhengige i Oslo. Diskusjon mellom visning av filmene Methadonia og Ibogaine Rites of Passage. Publikum:ca150 Marius Holm (nestleder Bellona) og Jan Herdal (redaktør Oljekrisa.no) diskuterer hvorvidt ny teknologi kan redde verden ut av energi og klimakrisen. Vi er avhengige av olje på Parkteatret mandag 29 januar. Diskusjon etter filmen Crude Impact..Ordstyrer:KetilMagnussen.Publikum:ca80.

6 RapportfraOsloDokumentarkino Ånåuttilfleregjennomandreforaogflerekanaler I2007harviistørregradenntidligereutforsketmulighetenforånåuttilfleremedfilmerogtemaer,ved åsamarbeidemedandreorganisasjoneroginstitusjoner.viharogsåsattigangmedegendistribusjonog arrangertfilmvisningerogdiskusjonerpåoppdragforandre. Enny forstad tilshanghai.fratheplanet,vistpå VikaKino. Problembarna;blirbarnevernsbarndiskriminerti Norge?FilmogdiskusjonpåParkteatret. PublikumpåEverything scoolpåparkteatret. IllustrasjonfraEndreStiansens(PRIO)innleggom Darfur,påParkteatret.

7 RapportfraOsloDokumentarkino Inntekter(billettinntekter,arrangementerforandreogDVD distribusjon) Som forespeilet i søknader har vi hele tiden arbeidet for å finne kommersielle muligheter for Oslo Dokumentarkino.Vihararrangertdiskusjonerogfilmvisningerforandreogviharbegyntåfungeresom distributør for enkelte filmer. Et av våre mål er å finne nye distribusjonsveier for aktuelle dokumentarfilmer. Vi tror disse filmene har et langt større potensiale til distribusjon enn det som er utnyttetidag.mangetegnitidenviseratdeterenøkendeinteresseforalternativeinformasjonskilderfor nyheter om verden og vårt eget samfunn, og en interesse for å delta i samfunnsdebatten, og dokumentarfilmenerenglimrendekanalforenengasjerendemåteåformidle(ogtaimot)informasjonpå. Videkkerinnnoeavleiekostnadenevåremedbillettinntekter,mendeterforeløpigvanskeligåsedette som en inntekskilde utover dette. Våre arrangementer er svært rimelige, men det ville uansett være umuligåkreveenbillettprissomvillegiossennettoinntektavvårevanligevisninger. OsloDokumentarkinohararrangertenkeltevisningerpåoppdragforogisamarbeidmedandre.Dettehar gittossenliteninntekt.viharogsåvideresolgtenfilmtilfagforbundetderviharkunnetdekkeoppvåre kostnadermedåskaffefilmen,forhandleavtalenogtrykkeoppdvd er. I 2007 begynte vi som distributør. Det er små inntekter av dette i 2007 men vi regner med å øke disse utoverdenesteårene. Toeksemplerfraarrangementeri2007 TotalDenial MilenaKaneva Bulgaria/Italia min Filmogdebatt Onsdag23.mai2007,påVikaKino.Publikum:ca80 Hva skal til for at det etiske retningslinjene for pensjonsfondet skal svarteliste selskaper? Hva ønskerviinorgeåtjenepengerpå? Filmen Total Denial handler om Burma, internasjonale oljeselskaper og brudd på menneskerettigheter. I diskusjonen etter filmen forsøkte vi å gå inn på problematikken rundt det norske pensjonsfondets investeringer i virksomheter som forårsaker grove overgrep og brudd på menneskerettigheter. I paneletvar: MarteGraffJenssen,styremedlemiDennorskeBurmakomité, ÅshildKolås,forskerPRIO, HansPetterGraver,ProfessorUiO, HeikkiHolmås,stortingsrep.forSV Ordstyrer:KetilMagnussen DiskusjonenblefilmetavFinskTV,sommaterialetilenTV serie om statlige investeringsfond og deres investeringer. Det finske tv teametvarimponertavatslikediskusjonerfantsted,selvomdeforegikksliksomher,ienkinosalfor etforholdsvislitepublikum. I1992gikktovestligeoljeselskaper TOTALogUNOCAL innietjoint venturesamarbeidmedden burmesiskemilitærjuntaenombyggingenavengassrørledningiburma.denburmesiskehæren,somble leietinnavdetoselskapeneforåsikreprosjektet,tvanglokalbefolkningentilslavearbeid,brant landsbyer,voldtok,torturerteogdrepte.hundretusenerrømteinnijungelenforåunnslippeovergrepene. NoenavofrenegårseneretilsakmotUNOCALiUSAogkrevererstatningforskadenedeerpåførtav selskapet.filmenertattoppiburma,thailand,europaogusa.jurudiskespissfindigheterhindretet

8 RapportfraOsloDokumentarkino søksmålmottotalsomellersvilleværelikerelevantsomsøksmåletmotunocal.søksmåletmot UNOCALendtemedetforlikderresultateterhemmelig. DetnorskepensjonsfondetinvestereriTOTAL(idenperiodendegrovesteovergrepenesomer dokumentertidennefilmenforegikkvartotaldenstørsteenkeltinvesteringenfordetnorske oljefondet).etikkrådetblegjortoppmerksommepåovergrepeneiburma.etikkrådetsvurderinger imidlertidatdisseovergrepeneblebegåttforflereårsidenogatrådetsretningslinjerdermedikkekan brukestilåtrekkefondetutavtotal.total,ogdermeddetnorskepensjonsfondet,tjeneridagpenger pårørledningensomblebyggetpåbekostningavstorelidelserforetstortantallmennesker.fungererda deetiskeretningslinjeneforoljefondetslikvitrordeskalfungere? Vihaddeenveldiggodoginteressantdiskusjonetterfilmenmedetsværtrelevantpanel.HansPetter GraverledetutvalgetsomanbefalteetableringenavEtikkrådet.MarteGraffJenssenfraBurma komiteen ogåshildkolåsfrapriohargodfagkunnskapomburmaogsakensomtasoppifilmenogheikkiholmås representerteregjeringspartiene.meddetspesifikke caset TOTALiBrumasombakgrunnbledetlangt lettereåføreenkonkretogforståeligsamtaleombehovetforetetikkrådogforenpågåendediskusjonom hvordandettefungerer,samtågåinnidetproblematiskeietikkrådetsarbeid. WaronDemocracy JohnPilger UK min Filmogdebatt,VikaKino,sal1,Fredag5.oktoberkl.18:30,Publikum:400 HvorgårVenezuelaoghvaerdemokratiiLatin Amerika? Venezuela anewdemocracyinlatinamericaormovingtowardsdictatorship? Oslo Dokumentarkino organiserte og hadde ansvar for det største av Det kritiske rom arrangementene under FilmfraSørfesitvalen.Arrangementetbestoavvisningav filmen The War on Democracy og diskusjon med USAs viseambassadør til Norge Kevin M. Johnson i diskusjon med forsker Ivan Briscoe (FRIDE Madrid). Ordstyrer: MarkTaylor(fagsjef Fafo, Internasjonal Avdeling) Filmen The War on Democracy er John Pilgers svært sterke angrep på USAs forsøk på å bringe demokrati" til Latin Amerika, fra Guatemala i 1953 til Venezuela idag. De som kjenner John Pilgers arbeidvetathanerbådekompromissløsogsværtgrundig,endyktig intervjuer og en god forteller. Pilgers utgangspunkt og endepunkt i filmen er Hugo Chavez' Venezuela. Han nærmest hudfletter amerikanskpolitikkiheleregionengjennom60år. DetvardiskusjonetterfilmenmedKevinM.Johnson,DeputyChief of Mission ved USAs ambassade(usas viseambassadør til Norge, medenlangyrkeskarriereistatedepartment)ogivanbriscoefra FRIDE Madrid(Fundacion para las Relaciones Internacionales y el DiálogoExterior),Briscoeerogsåtidl.redaktørfordenengelskeutgavenavElPaísogharskrevetforbl.a. The Buenos Aires Herald, The Guardian, The Daily Telegraph og The Houston Chronicle. Ordstyrer var Mark Taylor, fagsjef på Fafo (Internasjonal avd.). Diskusjonen var naturligvis hovedsakelig på engelsk, medtankepåpanelet,menpublikumhaddemulighettilåkommentere/stillespørsmålpånorsk,engelsk ellerspansk.

9 RapportfraOsloDokumentarkino Diskusjonen skapte sterke reaksjoner i salen. Enkelte forlot kinoen i protest mot utsagn fra den amerikanskeviseambassadøren.detteerettemasomvekkersværtsterkefølelser,særlighosdetlatinamerikanskemiljøetioslo.likevelvardetettermangesmeningensværtinteressantogviktigdebattsom bletattoppher.dettevarførstegangenrepresentantforusasstatedepartmentharværtmedpåenslik diskusjon i Norge. Sett i forhold til hvor alvorlig og sterk kritikken i filmen er var det modig av viseambassadørenåstilleopptildiskusjonen. Forenkletregnskap Støtte/inntekter/tilgjengeligemidler FrittOrd Oslokommune Norskfilminstitutt Norskfilmvederlagsfond billettinntekter Inntekterfrasamarbeid/arrangementpåoppdrag InntekterfrasalgavDVD Anneninntekt Overførtfra Renteinntekter 2500 Totalt Utgifter Leieavlokalerforfilmframvisningogdiskusjoner Leieavavspillere/prosjektorer Markedsføring kopiering,plakater,annonser Filmleie,innkjøpavfilmer Kontorleie,administrasjon,regnskapetc Reiserfestivaler Forberedelseoggjennomføringavarrangementer(timebasert) Honorarertilgjester(vin/blomster/bøker) 5014 Andreutgifter Totalt Dettegiretunderskuddpå DetteunderskuddetdekkesavSarahProsserogKetilMagnussen. StøttenfraOslokommunebidrotilådekkepostenesomermarkertmedgult. Etdetaljertregnskapkanframvisespåforespørsel.RegnskapsførerforOsloDokumentarkinoerNorthern BusinessPartnerAS

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Visninger/arrangementer i 2007:

Visninger/arrangementer i 2007: Visninger/arrangementer i 2007: Mandag 22. januar kl. 19:00 på Parkteatret: Riktig mental innstilling Mandag 22. januar kl. 20:00 på Parkteatret: Crude Impact Mandag 29. januar kl. 20:00 på Parkteatret:

Detaljer

Sodinskole. Trondheimsveien Telefc,r1: 72 45 01 50. Avdelingsleder ly.;k. Hege Bjerkll Daaland Te19fon: 7246 C1].. rie.

Sodinskole. Trondheimsveien Telefc,r1: 72 45 01 50. Avdelingsleder ly.;k. Hege Bjerkll Daaland Te19fon: 7246 C1].. rie. Vurdering Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare

Detaljer

KJØL. Museer og kulturhus viser film, arkivene bevarer film, bibliotekene låner ut film og filmskaperne lager film.

KJØL. Museer og kulturhus viser film, arkivene bevarer film, bibliotekene låner ut film og filmskaperne lager film. KJØL Museer og kulturhus viser film, arkivene bevarer film, bibliotekene låner ut film og filmskaperne lager film. VI ØNSKER VELKOMMEN TIL KONFERANSE I BERGEN! 8.- 9. MARS HANDLER DET OM FILM PÅ MUSEUM...

Detaljer

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg Norges Handelshøyskole, 14. november 2008 Alf Hildrum, sjefredaktør TV 2 TV 2 Startet i 1992 Forretningsmodell: Reklamefinansiert Konsesjon

Detaljer

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder Habitat Norge Årsrapport 2011 Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder 9. mai 2012 Introduksjon Habitat Norges aktiviteter i 2011 dreide seg i hovedsak rundt arrangeringen av Habitatdagen, med både heldagskonferanse

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

Program 2013 (oppdatert 220113)

Program 2013 (oppdatert 220113) Program 2013 (oppdatert 220113) Mandag 4. februar kl. 10.00-19.00 kl. 17.30-20.00 Kurskveld: Lynkurs i redesign med Abanti, påmelding til Nina Hermansen Tilbud om duodjiaktiviteter for barn i regi av Álttá

Detaljer

ÅRSMØTE I SØR-VARANGER FILMKLUBB 14. MARS 2016

ÅRSMØTE I SØR-VARANGER FILMKLUBB 14. MARS 2016 ÅRSMØTE I SØR-VARANGER FILMKLUBB 14. MARS 2016 SAKSLISTE: Sak 1. Åpning, konstituering og godkjenning av saksliste Sak 2. Årsberetning 2015 Sak 3. Regnskap 2015 Sak 4. Budsjettforslag for 2016 Sak 5. Aktivitetsplan

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter

Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter Lærerveiledning: Ytringsfrihetens helter Kreativ innsats for en samvittighetsfange Dette undervisningsopplegget møter elevene på hjemmebane og tar dem med ut i verden: Musikk, foto og tekst, retten til

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1 Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter Slide 1 MÅL & MÅLGRUPPER Styrke Bodøregionens 1. omdømme som bo og arbeidssted hos opinionen. 2. Vekst blant

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr Sluttrapport TRETTE MENN Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Eva Dahr e-mail: evadahr@online.no 1 Forord: Trette Menn er en kortfilm på ca.

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Geelmuyden Kiese legger herved ved følgende vedlegg til klagen mot KOMM-medlemmet First House, datert 19. juni, for brudd på KOMMs etiske retningslinjer.

Detaljer

Turnéplan: BALLETTGUTTENE (9. trinn i Oppegård og Vestby + 10. trinn i Nesodden) F16V

Turnéplan: BALLETTGUTTENE (9. trinn i Oppegård og Vestby + 10. trinn i Nesodden) F16V 7 Ma 15.02.2016 09:25 Flåtestad skole Flåtestad skole 9 122 122 9. trinn. Deles opp i 4 grupper a ca 30. Gruppe 1 og 2 ser film fra 09:25 (varighet 2 Gruppe 3 og 4 ser film fra 12:10 (Varighet 2 Gruppe

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Uavhengige piksler i Århus

Uavhengige piksler i Århus Info Arkiv Abonnere Nyhetsbrev Blogg Hjem - Blogg - Uavhengige piksler i Århus 21. august 2014, av Jon Iversen Uavhengige piksler i Århus Norden får i år en ny film- og fotofestival for den virkelig uavhengige

Detaljer

Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle

Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle Foto: Carl-Erik Eriksson Rolf Jarle Brøske (H), leder av kontrollkomiteen i Trondheim kommune 1 Bakgrunn Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Samarbeidsorgan

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Statlig balansekunst. Barn, medier og beskyttelse

Statlig balansekunst. Barn, medier og beskyttelse Statlig balansekunst Barn, medier og beskyttelse Eva Liestøl, Kunsten å dele, 1. des. 2015 1913-2015 barn medier - beskyttelse Barnets rett på beskyttelse mot skadelig påvirkning fra levende bilder Grunnloven

Detaljer

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Kultur Kulturbadet med sine funksjoner Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Støttesøknader, tildelinger,

Detaljer

I tillegg til de nevnte fagene, kan faglig sterke lærere integrere undervisningsopplegget i de fleste fag på videregående skole.

I tillegg til de nevnte fagene, kan faglig sterke lærere integrere undervisningsopplegget i de fleste fag på videregående skole. Kompetansemål I tillegg til de nevnte fagene, kan faglig sterke lærere integrere undervisningsopplegget i de fleste fag på videregående skole. NORSK Norsk (VG1) kombinere auditive, skriftlige og visuelle

Detaljer

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 05/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 31.januar-01. februar 2013 Referanser: Saksdokumenter: Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Detaljer

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap 8, Geografi 8 og Historie 8 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

Eksamen i mediekritikk, våren 2011. Kandidat nummer 2

Eksamen i mediekritikk, våren 2011. Kandidat nummer 2 Eksamen i mediekritikk, våren 2011 Kandidat nummer 2 May 4, 2011 Internett har vært og er en av de raskest voksende medium. Det hele startet som et nettverk for akademia. I senere tid har det blitt et

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Demokrati og monopol i et medieperspektiv

Demokrati og monopol i et medieperspektiv Demokrati og monopol i et medieperspektiv Eirik Gerhard Skogh March 18, 2011 I Norge er det den sosialdemokratiske tradisjonen som står sterkest. Det er en styreform der folket har storparten av den avgjørende

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda

NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda Jon Hustad i Dag og Tid hadde i går et tosidet oppslag om hvordan NRK har kommet på skråplanet med sin klimadekning. «Einspora» står det i overskriften,

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin

Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin 03.09.14 Flekkefjord Innhold 1.0 Nyheter fra Fyrtårnet v/marianne... 2 2.0 Ressursbehov i kommunene (sak fra Helsenettverket 21 august).... 2 2.1 Vurdering frikjøp:...

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: De andre Regi: Margreth Olin Roller: Hassan Husein Ali, Goli Mohammed Ali, Khalid Faqiri Manus: Margreth Olin Genre: DOKUMENTAR Nasjonalitet: NOR Språk: Norsk Produsent: Margreth

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016 Hallingdal Næringshage AGENDA 1. Kort om Selters Design 2. Case Buskerud Teater 3. Case Den Store Kjærligheten 4. SoMe Merkevarebygging i Sosiale Medier

Detaljer

Bergen har flest selvmord fra bro i Norge. Nå viser byens filmfestival «The Bridge», om dokumenterte selvmord fra Golden Gate i San Francisco.

Bergen har flest selvmord fra bro i Norge. Nå viser byens filmfestival «The Bridge», om dokumenterte selvmord fra Golden Gate i San Francisco. annonse BROER I BERGEN: En rekke broer forbinder Bergen med distriktene. Fra flere av dem skjer det stadig selvmordshopp. Monica Østereng i pårørendeorganisasjonen Leve har selv mistet en bror på denne

Detaljer

Kino & Kinodrift i en ny tid. Kinodirektør Arild Kalkvik

Kino & Kinodrift i en ny tid. Kinodirektør Arild Kalkvik Kino & Kinodrift i en ny tid Kinodirektør Arild Kalkvik Innledning Aldri før har vi konsumert mer film og andre audiovisuelle produksjoner enn i dag! Du kan konsumere audiovisuell underholdning hele døgnet!

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til 4..8 64 respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken

Detaljer

CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carabeños,

CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carabeños, 1 07.12.2011 Atlántida. CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carabeños, (Tilsammen en organisasjon på 33 land, dvs alle landene fra og med Mexico, alle øyene i Karibien, landene i Mellom Amerika

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 16 2010-2011 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2010 side 3 MA 02.03.2010 Hvor er dette? Oppretting av feil tekst i Meløykalenderen 4 Styremøte mai 2010 Årsmøte 26.06.2010

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Inntekter Vi har budsjettert med annonseinntekter på noe over 94.000 per nummer i 2010. Som det vises av grafen under, har vi ikke solgt hatt inntekter nær det budsjetterte

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken MediaStud AS Org.nr.: 846 387 862 media@stud.ntnu.no Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken Styremøtet 06.06.2006 Bakgrunn Se vedlegg. Vurdering En vurdering av rapporten, og forslag til vedtak legges

Detaljer

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Trude Haugli tlf 77444574, e-post trude.haugli@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

ETIKK & INFORMATIKK Inf1500 25.oktober 2010 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no

ETIKK & INFORMATIKK Inf1500 25.oktober 2010 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no ETIKK & INFORMATIKK Inf1500 25.oktober 2010 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no Ara Irititja Wikipedia! Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of

Detaljer

ETIKK INFORMATIKK Inf1500 25.september 2012 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no

ETIKK INFORMATIKK Inf1500 25.september 2012 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no ETIKK INFORMATIKK Inf1500 25.september 2012 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no INF5011 Wikipedia Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Mediestruktur-bolken - tema og litteratur. 2. Medienes økonomi. Medieøkonomi - særtrekk I. Disposisjon

Mediestruktur-bolken - tema og litteratur. 2. Medienes økonomi. Medieøkonomi - særtrekk I. Disposisjon Mediestruktur-bolken - tema og litteratur 2. Medienes økonomi 19. Januar: Medier, makt og demokrati Curran, James (2002) særlig kap 4 + 5 Skogerbø, Eli (1999) se også Eide (2001) kap 1 26. Januar: Medienes

Detaljer

Striden om politisk reklame. Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Striden om politisk reklame. Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Striden om politisk reklame. Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Gjesteforelesning IMK, UiO, 7 september 2009 2 Dagens forelesning - Definisjon - Regulering - Debatten om politisk

Detaljer

Oversikt over arrangementer i Arendalsuka der representanter for Arbeiderpartiet deltar

Oversikt over arrangementer i Arendalsuka der representanter for Arbeiderpartiet deltar Oversikt over arrangementer i Arendalsuka der representanter for Arbeiderpartiet deltar Sort skrift: Arrangementer i regi av Arendalsuka der Arbeiderpartiet er representert Grønn skrift: Arrangementer

Detaljer

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær Norsk Redaktørforening Styremøte 2012-12-04 Oslo NEØ Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær I styremøtet i Palma i september gjorde styret følgende vedtak i sak 2012-41 Ansettelse av ny

Detaljer

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Lærebok: Måns Bodemar On the Move2, Cappelen Damm, Bromseth og Mydland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 03.03.2009 Tid: kl 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/09 08/622 OVERGANG TIL DIGITAL KINO ELLER BYGDEKINO 8/09

Detaljer

Om Norsk Filminstitutt. Lanseringsavdelingen

Om Norsk Filminstitutt. Lanseringsavdelingen Om Norsk Filminstitutt Norsk filminstitutt (NFI) er underlagt Kulturdepartementet og er statens forvaltningsorgan på filmområdet og rådgiver i filmpolitiske spørsmål. Gjennom forskrifter og sitt mandat

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Når ulykken rammer. Kristiansand, 20. april 2012 LLAs landsmøte Arne Jensen Norsk Redaktørforening

Når ulykken rammer. Kristiansand, 20. april 2012 LLAs landsmøte Arne Jensen Norsk Redaktørforening Når ulykken rammer Kristiansand, 20. april 2012 LLAs landsmøte Arne Jensen Norsk Redaktørforening 22.juli og presseetikken Akuttrapporteringen Tilnærmingen til ofre og pårørende Detaljer fra handlingene

Detaljer

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16 Til Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Hordaland Kopi til Desisjonskomiteen, Valgkomiteen i Hordaland, Operasjon Dagsverk i Hordaland Fra Agathe Brautaset Waage, leder Dato 23.08.15 Referat fra 5. fylkesstyremøte

Detaljer

Evaluering av de etiske retningslinjene for. Statens pensjonsfond Utland

Evaluering av de etiske retningslinjene for. Statens pensjonsfond Utland Evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond Utland Høringssvar fra Attac Norge 15. september 2008 Anders Bonden Arbeidsutvalget Attac Norge Emilie Ekeberg Leder Attac Norge Sammendrag

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

BLADET INNHOLD: s.2 : Ord fra redaktøren s.3 : Tenninliste s.4 : Arrangementer i ungdomsklubben s.5 : Nytt ODUG-styre s.6 : Er det noen vits?

BLADET INNHOLD: s.2 : Ord fra redaktøren s.3 : Tenninliste s.4 : Arrangementer i ungdomsklubben s.5 : Nytt ODUG-styre s.6 : Er det noen vits? Piskenummer ~~ BLADET nr. I. 1993 INNHOLD: s.2 : Ord fra redaktøren s.3 : Tenninliste s.4 : Arrangementer i ungdomsklubben s.5 : Nytt ODUG-styre s.6 : Er det noen vits? Ord fra redaktøren Det er piske

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer

2007-2008 ØGLEGRAVERNE. 2/3 av et overarmsbein, 2 ryggvirvler og fire neuraltagger fra monsteret

2007-2008 ØGLEGRAVERNE. 2/3 av et overarmsbein, 2 ryggvirvler og fire neuraltagger fra monsteret ØGLEGRAVERNE 2007-2008 2/3 av et overarmsbein, 2 ryggvirvler og fire neuraltagger fra monsteret Nå er det meste på plass på museet, så hva er jobben nå? N aturhistorisk museum (NHM) vil i løpet av vinteren

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba:

Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba: Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba: Introduksjon: Faget Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba (spansk; Política y sociedad en América Latina y Cuba) er utarbeidet med tanke på norske

Detaljer

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon Krisekommunikasjon Kisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet og/eller troverdighet Utfordrende Overvåkning

Detaljer

Vi klekker ut fremtidens forskere!

Vi klekker ut fremtidens forskere! Vi klekker ut fremtidens forskere! Forskerfabrikken stimulerer barns interesse for naturvitenskap og forskning. Flere tusen barn har gått på Forskerfabrikkens forskerkurs. Men barna mister ikke denne interessen

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 08.01.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1035 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere.

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig at elevene får informasjon om forestillingen i forkant. Det øker interessen og gir et bedre utbytte av det de opplever. Dette er en

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

GRØNN BARNEBY Anita Nygaard Malmo anita.nygaard.malmo@tromso.kommune.no Rådhuset 9299 Tromsø Tlf: 77790084

GRØNN BARNEBY Anita Nygaard Malmo anita.nygaard.malmo@tromso.kommune.no Rådhuset 9299 Tromsø Tlf: 77790084 TROMSØ KOMMUNE GRØNN BARNEBY Anita Nygaard Malmo anita.nygaard.malmo@tromso.kommune.no Rådhuset 9299 Tromsø Tlf: 77790084 ALLE SKOLER I TROMSØ KOMMUNE 31.05.07 NB! LES ALT! Dette er ment å være endelig

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

10. og 11. mars 2010

10. og 11. mars 2010 Velkommen til BYGGEDAGENE og BYGGEGALLA 10. og 11. mars 2010 Radisson BLU Plaza Hotel Oslo Påmelding på bygg.no 2 Vi støtter Byggedagene 2010: «State of the Nation» Det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt

Detaljer

Frame by Frame - ny arena for animasjonsfilm

Frame by Frame - ny arena for animasjonsfilm Frame by Frame - ny arena for animasjonsfilm Lørdag 22. april fra kl 12 presenterer Foreningen for Animert Film ny norsk animasjon på Frogner kino i Oslo. Det blir en dag spekket med siste nytt innen norsk

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer