Innst. 210 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. 210 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen"

Transkript

1 Innst. 210 S ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren i Stortingets møte 28. august 2012 om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen Vedlegg 18: Referat fra åpne høringer

2

3 Innhold Side 1. Bakgrunn Innledning Hendelsene 22. juli Redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november Granskingskommisjonen Redegjørelsen fra statsministeren og justis- og beredskapsministeren Komiteens behandling Den parlamentariske kontrollfunksjonen Innhenting av dokumentasjon Spørsmål til ansvarlige statsråder Befaringer Kontrollhøringer Komiteens merknader Terrorhandlingene 22. juli juli-kommisjonen Komiteens behandling Ofre, pårørende og etterlatte Frivillige Sikkerheten i regjeringskvartalet Stenging av Grubbegata Oslo kommunes behandling Manglende midlertidige tiltak Ansvaret for stengingen av Grubbegata Sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet Svikt i beredskapen Styringen av norsk politi beredskap Politidirektoratet Politiaksjonen i regjeringskvartalet Politiets operasjonssentraler Politireserven Politiaksjonen på Utøya Politiets innsats justisministerens og forsvarsministerens redegjørelse til Stortinget 10. november 2011 og politiets egen evaluering Politietatens ressurser for å bekjempe terror IKT i politiet Riksalarm Nødnettet politiets kommunikasjon 27 Side Politihelikopteret Manglende bruk av beredskapsplanverk PSTs ansvar for å bekjempe terror Justisdepartementet Politiets anmodning om Forsvarets ressurser Komiteens konklusjoner Kultur- og ledelsesutfordringer Politisk ansvar Konstitusjonelt ansvar Mistillit Daddelsvedtak/kritikkvedtak Forslag fra mindretall Komiteens tilråding Vedlegg 1 Redegjørelse av statsminister Jens Stoltenberg i Stortingets møte 28. august Redegjørelse av statsråd Grete Faremo i Stortingets møte 28. august Komiteens korrespondanse 2 Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til statsministeren, datert 12. oktober Brev fra statsministeren til kontrollog konstitusjonskomiteen, datert 26. oktober Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Justis- og beredskapsdepartementet v/statsråden, datert 12. oktober Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet v/statsråden til kontroll- og konstitusjonskomiteen, datert 26. oktober Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet v/statsråden, datert 12. oktober

4 7 Brev fra Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet v/statsråden til kontroll- og konstitusjonskomiteen, datert 26. oktober Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Forsvarsdepartementet v/statsråden, datert 12. oktober Brev fra Forsvarsdepartementet v/statsråden til kontroll- og konstitusjonskomiteen, datert 26. oktober Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet, datert 16. januar Brev fra Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet v/statsråden til kontroll- og konstitusjonskomiteen, datert 18. januar Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet, datert 6. februar Brev fra Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet v/statsråden til kontroll- og konstitusjonskomiteen, datert 11. februar Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Kommunal- og regionaldepartementet, datert 6. november Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet v/statsråden til kontroll- og konstitusjonskomiteen, datert 16. november Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Helse- og omsorgsdepartementet, datert 28. november Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet v/statsråden til kontroll- og konstitusjonskomiteen, datert 11. januar Referat fra åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen om Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen

5 Innst. 210 S ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren i Stortingets møte 28. august 2012 om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen Til Stortinget 1. Bakgrunn 1.1 Innledning I Stortingets møte 28. august 2012 holdt statsminister Jens Stoltenberg og justis- og beredskapsminister Grete Faremo en redegjørelse om regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport. Ved møtets slutt ble det vedtatt å sende redegjørelsen til kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling. 1.2 Hendelsene 22. juli juli 2011, kl , ble Norge rammet av den mest alvorlige terrorhendelsen noen gang i fredstid. En bombe på 950 kilo eksploderte i regjeringskvartalet og drepte åtte personer. I tillegg ble et stort antall mennesker skadet, og det var enorme materielle ødeleggelser på bygninger og infrastruktur. Én person sto bak ugjeringen, og han tok seg samme ettermiddag til Utøya der AUF arrangerte sin årlige sommerleir. Gjerningsmannen gikk i land på Utøya kl , forkledd som politi, og drepte i alt 69 personer; de fleste svært unge. I tillegg ble et stort antall ungdommer livstruende skadet. De som slapp fysisk uskadet fra massedrapet var vitne til grufulle hendelser. Flere la på svøm for å berge livet. Politiet pågrep gjerningsmannen om lag kl En omfattende redningsaksjon ble iverksatt og mange liv ble berget som følge av godt redningsarbeid. Det ble likevel fort klart at det var mye som ikke hadde fungert som det skulle. Norge hadde opplevd det verste anslaget i fredstid. 77 mennesker var drept, et stort antall var alvorlig skadet, og ofre og pårørende var påført enorme tap og lidelser. I tillegg var det politiske Norge hardt rammet og Statsministerens kontor og seks departementer var uten lokaler. I dagene og ukene etter terroren mobiliserte hele det norske folk, med kongefamilien og statsministeren i spissen. Nasjonen var samlet i sorg, men også i fortvilelse over at samfunnet ikke hadde vært bedre i stand til å stanse gjerningsmannen. 1.3 Redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 Den 10. november 2011 holdt daværende justisminister Knut Storberget og daværende forsvarsminister Grete Faremo en redegjørelse til Stortinget om angrepene 22. juli Stortinget besluttet samme dag, i medhold av Stortingets forretningsorden 14 første ledd, å nedsette en særskilt komité for å behandle saken videre. Komiteens arbeid ble avgrenset mot etterforskning og iretteføring, dvs. faktum og skyldspørsmålet knyttet til den straffbare handlingen som forårsaket tragedien 22. juli. Komiteens arbeid ble videre avgrenset mot 22. juli-kommisjonen pågående arbeid. Komiteen sendte i to omganger omfattende skriftlige spørsmål til ulike departementer og avholdt åpen høring 18. januar Den særskilte komités innstilling i saken ble avgitt 1. mars 2012, jf. Innst. 207 S ( ).

6 6 Innst. 210 S Granskingskommisjonen 12. august 2011 oppnevnte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom av hendelsene. Oppnevnelsen av kommisjonen og utformingen av mandatet ble drøftet med partiene på Stortinget. Advokat Alexandra Bech Gjørv ble gitt i oppdrag å lede kommisjonen. Hun er partner i et advokatfirma i Oslo, og tidligere direktør i Hydro og Statoil. De øvrige medlemmene hadde bakgrunn fra politi, helsevesen, Forsvaret, frivillig sektor, næringslivet, undervisningssektoren, forskningsmiljøer mv. To av medlemmene var fra henholdsvis Danmark og Finland. Det ble klart og tydelig formidlet at kommisjonen skulle skrive 22. juli-historien «usminket og ærlig». Kommisjonens 10 medlemmer fikk et omfattende mandat. Hensikten med kommisjonens arbeid skulle være å trekke lærdom, med sikte på å stå best mulig rustet til å avverge og møte eventuelle fremtidige angrep. Kommisjonen ble gitt i oppdrag å kartlegge hendelsesforløpet 22. juli Kommisjonen ble også bedt om å vurdere myndighetenes evne til å avdekke planer og avverge angrep, beskytte seg mot og redusere konsekvensene av angrep, samt å håndtere situasjonen ved et angrep, herunder ivaretakelse av skadde og pårørende. Mandatet ba også kommisjonen fremme tiltak for å få en bedre fremtidig beredskap. Kommisjonen arbeidet i ett år og innhentet omfattende dokumentasjon, alt fra politiets lydlogger, statistikk, teledata og GPS-data, og i alt 12 ekspertuttalelser. Det ble avholdt et stort antall møter med sentrale aktører, og gjennomført befaringer og studiereiser til utlandet. Kommisjonen avholdt også formelle intervjuer med i alt 123 personer, og det ble utarbeidet referater fra disse intervjuene. Kommisjonen la 13. august 2012 frem sin rapport NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Rapporten ga en beskrivelse av trusselbildet og rammeverket for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge forut for 22. juli Videre ga rapporten en svært grundig og omfattende beskrivelse av krisehåndteringen 22. juli 2011 de ulike delene av redningsaksjonen, myndighetenes håndtering og de berørtes synspunkter. Rapporten drøftet kritiske beredskapsressurser som politihelikopter og nødnett, og vesentlige sider ved sikkerheten forut for terrorhendelsene, herunder PSTs arbeid med å avdekke og avverge terrorisme og arbeidet med sikring av regjeringskvartalet. Kommisjonen presenterte følgende seks hovedkonklusjoner: «Angrepet på regjeringskvartalet 22/7 kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak. Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere 22/7. Flere sikrings- og beredskapstiltak for å vanskeliggjøre nye angrep og redusere skadevirkningene burde ha vært iverksatt 22/7. Helse- og redningsarbeidet ivaretok de skadde og pårørende i akuttfasen på en god måte. Regjeringens kommunikasjon til befolkningen var god. Departementene maktet å videreføre sitt arbeid på tross av skadene. Med en bedre arbeidsmetodikk og et bredere fokus kunne PST ha kommet på sporet av gjerningsmannen før 22/7. Kommisjonen har likevel ikke grunnlag for å si at PST dermed kunne og burde ha avverget angrepene.» 1.5 Redegjørelsen fra statsministeren og justis- og beredskapsministeren I brev av 14. august 2012 til Stortingets presidentskap anmodet statsminister Jens Stoltenberg om å få holde en muntlig redegjørelse for Stortinget etter Stortingets forretningsorden 34 a om hvordan regjeringen ville følge opp rapporten fra 22. julikommisjonen. Den 28. august 2012 holdt statsministeren og justis- og beredskapsministeren en redegjørelse for Stortinget, som for anledningen var innkalt til ekstraoordinært møte. Statsministeren viste til at funnene fra kommisjonen var alvorlige og at for mye sviktet. Viktige deler av beredskapen og evnen til krisehåndtering var ikke god nok da det virkelig gjaldt. Han uttalte videre: «Der det sviktet skyldtes det primært grunnleggende forhold: Problemet er ikke at det ikke finnes planverk, men at planene ikke ble iverksatt. Problemet er ikke at det ikke avholdes øvelser, men at evnen til å ta lærdom av dem er for liten. Problemet er ikke først og fremst mangel på ressurser, lovverk eller organisering, men kulturer, holdninger til beredskap og evnen til samhandling.» Statsministeren delte følgende erkjennelse med Stortinget: «Kommisjonen dokumenterer en svikt i norsk beredskap og beredskapskultur som er mer omfattende og dypere enn jeg var forberedt på. Det er tungt å ta inn over seg.»

7 Innst. 210 S Statsministeren uttalte videre: «Et sentralt spørsmål i debatten som har fulgt i kjølvannet av kommisjonens innstilling, handler om ansvar. Hva vil det si å ha ansvar? Og hva vil det si å ta ansvar? Det er myndighetene som har ansvar for beredskapen. Derfor har jeg flere ganger slått fast: Jeg har det øverste ansvaret. For beredskapen, for nødetatene, for Forsvaret, for helsevesenet. Jeg har det øverste ansvaret for det som gikk galt, og det som gikk bra, i håndteringen den 22. juli. Jeg og regjeringen tar ansvar etter 22. juli.» Statsministeren kom med følgende beklagelse i redegjørelsen: «Tre av kommisjonens konklusjoner er: Grubbegata burde vært stengt. Det var den ikke. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere. Det ble han ikke. Flere sikrings- og beredskapstiltak burde ha vært iverksatt. Det skjedde ikke. Dette beklager jeg.» Statsråd Grete Faremo uttalte innledningsvis i sin redegjørelse: «22. juli-kommisjonens rapport er alvorlig. Vi var ikke godt nok forberedt. For mye sviktet. Tilbake sitter mennesker med uopprettelige tap. En jobb må gjøres, og det haster. Som statsråd med ansvar for sikkerhets- beredskapsfunksjoner har jeg et tydelig mandat: å sikre at Norge kan møte de risiko- og sårbarhetsutfordringer vi står overfor. Det krever at den samlede beredskapen styrkes. Jeg legger kommisjonens rapport til grunn for dette arbeidet. I tillegg vil Stortingets vedtak og anbefalinger fra Den særskilte komité samt stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet stå sentralt.» Både statsministeren og justis- og beredskapsministeren varslet i sin redegjørelse at regjeringen ville legge fram en stortingsmelding om tiltak for å følge opp 22. juli-kommisjonens rapport i løpet av våren Redegjørelsen fra statsministeren og justis- og beredskapsministeren følger som vedlegg 1 til innstillingen. 2. Komiteens behandling 2.1 Den parlamentariske kontrollfunksjonen Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal i henhold til Stortingets forretningsorden 14 nr. 9 behandle saker om Stortingets kontroll med forvaltningen. Regjeringen står konstitusjonelt og politisk ansvarlig overfor Stortinget, og den parlamentariske kontrollen er en demokratisk garanti for at prinsippene i maktfordelingen etterleves. Regjeringens makt utøves dermed under ansvar, og statsministeren og den enkelte statsråd står til enhver tid ansvarlig overfor Stortinget for sin embetsførsel. I Dokument nr. 14 ( ) Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon (Frøiland-utvalget), ble kontrolloppgaven definert på følgende måte (side 15): «all etterfølgende parlamentarisk gransking, vurdering og saksjonering av vedtak, handlinger eller unnlatelser i regjering og forvaltning.» Det følger av dette at det ikke er kontroll- og konstitusjonskomiteens oppgave å behandle de tiltakene som ble skissert i statsministerens og justis- og beredskapsministerens redegjørelse. Regjeringen har varslet at den vil fremme en melding til Stortinget om tiltak for å følge opp 22. juli-kommisjonens funn og anbefalinger. Frøiland-utvalget sier videre at formålet med Stortingets kontroll er å sikre at regjeringen gjennomfører de vedtak Stortinget har fattet, samt å sikre at regjeringen utøver sin kompetanse i tråd med Stortingets forutsetninger. Det er vanlig å skille mellom to former for parlamentarisk ansvar; det rettslige og det politiske. Stortingets ansvarliggjøring av regjeringens medlemmer skjer på forskjellige måter. De formelle reaksjonsmidlene er riksrettstiltale og mistillitsvedtak. Spørsmålet om riksrett og hvorvidt konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende, reguleres av Grunnloven og ansvarlighetsloven. Også mistillitsinstituttet er nedfelt i Grunnloven, og dersom mistillit vedtas, utløser det en rettslig plikt til å gå av. Det er ingen formelle krav til begrunnelse av et mistillitsforslag. Mens bestemmelsene i Grunnloven og ansvarlighetsloven gir klare føringer for når konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende, vil det være mer skjønnspreget når politisk ansvar skal gjøres gjeldende. I tillegg til de formelle reaksjonsformene, benyttes også mer uformelle reaksjoner for å uttrykke kritikk. Stortinget kan fatte vedtak om kritikk. Slike vedtak omtales som «daddelsvotum» eller kritikkvedtak og får ingen rettslige konsekvenser for den aktuelle statsråden. Uformell kritikk omfatter også kritiske merknader i komitéinnstillinger og kritikk uttrykt under stortingsdebatten. 2.2 Innhenting av dokumentasjon 22. juli-kommisjonens intervjuer Da 22. juli-kommisjonen avsluttet sitt arbeid, ble kommisjonens arkiv oversendt til Riksarkivet, herunder referater fra de formelle intervjuene som kom-

8 8 Innst. 210 S misjonen gjennomførte. Statsministeren hadde besluttet at referatet fra hans intervju skulle være offentlig. De øvrige referatene ble unntatt offentlighet. Representanter fra pressen søkte om innsyn i referatene fra intervjuer med regjeringsmedlemmer og øvrige politikere. Riksarkivet avslo søknadene med hjemmel i offentleglova 14, første ledd, som hjemler unntak fra offentlighet for interne dokumenter. Riksarkivaren fant at det ikke var grunnlag for å praktisere meroffentlighet, og begrunnet dette blant annet med hensyn til framtidige kommisjoners tilgang til opplysninger gjennom åpenhjertige intervjuer med de som kan ha relevant informasjon. Innsynsbegjæringene ble anket til Kulturdepartementet, og 20. september 2012 besluttet kulturministeren å gi innsyn i referatene. Kulturministeren begrunnet avgjørelsen med at politikernes stilling som representanter for befolkningen gjorde at det burde praktiseres meroffentlighet. Opplysninger som er taushetsbelagt, ble fortsatt unntatt offentlighet. 28. september 2012 skrev komiteen til kulturminister Hadia Tajik og ba om innsyn i referatene fra 22. juli-kommisjonens intervjuer med personer i ledende stillinger i embetsverket. Det ble bedt om at referatene ble gjort tilgjengelige i en slik form at de kunne være offentlige. Medlemmer av pressen hadde tidligere søkt om innsyn i flere av disse referatene. Både Riksarkivet og Kulturdepartementet ga avslag. Kulturministeren ga imidlertid i brev av 3. oktober 2012 komiteen beskjed om at referatene ville bli gjort tilgjengelige. Referatene ble gjennomgått og taushetsbelagt informasjon tatt ut, og 19. oktober 2012 ble referatene oversendt komiteen og publisert på Riksarkivets nettsider; i sladdet form. I brev av 7. november 2012 ba komiteen om å få tilsendt eventuelle referater fra møter eller samtaler med de 28 personene som har avgitt forklaring til 22. juli-kommisjonen. Komiteen ba videre om å få referatene tilsendt i en slik form at de kunne være offentlig tilgjengelige. I svarbrev av 23. november 2012 viste kulturministeren til at det var funnet ni slik dokumenter. Disse hadde ikke på noe tidspunkt vært sendt ut av kommisjonen, og var derfor å betrakte som interne saksdokumenter som kunne unntas offentlighet. Statsråden fant ikke å kunne praktisere meroffentlighet, jf. offentleglova 11, og referatene kunne følgelig ikke oversendes i en slik form at de kunne gjøres tilgjengelige for offentligheten. Den 28. november 2012 sendte komiteen et nytt brev og ba om å få oversendt de ni dokumentene i usladdet form. Det fremgikk at komiteen var innforstått med at referatene kunne inneholde taushetsbelagt og gradert informasjon og at dokumentene ville bli behandlet i tråd med Stortingets forretningsorden 28 annet ledd. Ved brev av 4. desember 2012 oversendte kulturministeren de ni notatene og gjorde oppmerksom på at de inneholdt taushetsbelagt eller gradert informasjon. Dokumentasjon vedrørende stenging av Grubbegata I brev til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren av 9. oktober 2012 ba komiteen om tilgang til all korrespondanse mellom Statsministerens kontor og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet knyttet til forhold rundt stenging av Grubbegata. I svarbrev av 2. november 2012 oversendte statsråden aktuell korrespondanse og dokumenter samt oversikt over møter mellom Statsministerens kontor og departementet. I et nytt brev til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren, sendt 12. oktober 2012, ble det bedt om innsyn i departementets korrespondanse med Oslo kommune, i tilknytning til saken om stenging av Grubbegata. Komiteen ba om å få denne dokumentasjonen i en egen forsendelse. Komiteen fikk oversendt denne dokumentasjonen i brev av 8. november 2012, inklusive en tidslinje for dokumenter mellom Oslo kommune og Statsbygg m.fl. i plansaken. I brev av 16. januar 2013 til statsråden viste komiteen til tilsendt kopi av brev fra Moderniseringsdepartementet til Oslo politidistrikt, datert 7. november 2005, vedrørende anmodning om trafikkregulering av Grubbegata. Komiteen ba opplyst om det forelå et svarbrev fra Oslo politidistrikt og ba i så fall om å få oversendt en kopi av svarbrevet i avgradert form. Det fremgikk av statsrådens svarbrev, datert 18. januar 2013: «Departementet fikk en muntlig tilbakemelding fra Oslo politidistrikt om at politiet mente det ikke ville være mulig å håndheve et innkjøringsforbud og at et forbud som ikke kunne håndheves ville svekke respekten for skiltingen. Jeg viser i denne forbindelse til rapporten fra 22. juli-kommisjonen kapittel 18.7 s 439 første spalte 3. avsnitt der innholdet i tilbakemeldingen er omtalt.» Komiteen sendte 6. februar 2013 et oppfølgingsbrev, der det ble stilt spørsmål om den muntlige tilbakemeldingen fra politiet om midlertidig stenging av Grubbegata ved skiltning. I brevet omtalte komiteen også diskrepanser som fremkom mellom referatet fra høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen 16. november 2012 og svarbrevet fra statsråden av 18. januar 2013 og stilte spørsmål i tilknytning til dette.

9 Innst. 210 S Deler av korrespondansen følger som vedlegg 10 til 13 til innstillingen. Graderte rapporter I brev av 5. oktober 2012 til justis- og beredskapsministeren ba kontroll- og konstitusjonskomiteen om å få oversendt to rapporter utarbeidet som grunnlagsdokumenter for evalueringen av PSTs håndtering av hendelsene 22. juli Disse rapportene var tidligere oversendt Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité. Det fremgikk av brevet at komiteen var innforstått med at rapportene inneholdt graderte opplysninger og at dokumentene ville bli behandlet i tråd med Stortingets forretningsorden 28 annet ledd. I brev til justis- og beredskapsministeren av 5. desember 2012 viste komiteen til de tidligere mottatte graderte rapportene og ba om få oversendt rapportene i sladdet og avgradert form. Statsråden svarte i brev av 20. desember 2012 at det er viktig at dokumenter vurderes med hele sitt innhold for å kunne gi et korrekt og helhetlig bilde av hva dokumentet beskriver. Statsråden viste videre til at PST har publisert en ugradert rapport om resultatene av evalueringen. I et brev til justis- og beredskapsministeren av 28. november 2012 viste komiteen til forklaringen fra leder av Regjeringens krisestøtteenhet (KSE) til 22. juli-kommisjonen, der det fremgikk at det høsten 2008 ble iverksatt arbeid med en intern risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette arbeidet ble ferdigstilt 2009, og rapporten inneholdt et scenario med en bilbombe plassert ved Høyblokka. Komiteen ba opplyst hvem som fikk tilgang til denne rapporten. I svarbrev av 7. desember 2012 viste statsråden til at den interne risiko- og sårbarhetsvurderingen fra KSE beskriver en rekke scenarier og mulige konsekvenser for enhetens funksjonsevne. Ett av scenariene i vurderingene omhandlet en bilbombe på gateplan ved Høyblokka i regjeringskvartalet. KSE hadde lokaler på gateplan i Høyblokka og i andre underetasje samme sted. Som ledd i arbeidet med risiko- og sårbarhetsvurderingen ble det identifisert og iverksatt sårbarhetsreduserende tiltak samt utarbeidet overordnede planer for håndtering av de beskrevne scenariene. Det fremgikk av svarbrevet at vurderingen og tiltakene (bl.a. identifikasjon av alternativ lokasjon for KSE, uflyttingsøvelser, anskaffelse av mobile løsninger og plassering av enhetens dataservere på et sikkert sted utenfor regjeringskvartalet) ble forankret administrativt i departementet etter ferdigstillelse. I brev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen av 13. desember 2012 ba kontroll- og konstitusjonskomiteen om å få oversendt følgende rapporter fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI): FFI-rapport 2009/01882 Kriseledelse og siviltmilitært samarbeid ved begrenset militært angrep på Norge bakgrunnshistorie og vignetter FFI-rapport 2010/01009 Sikkerheitspolitisk krise, nasjonal kriseleiing og sivilmilitært samarbeid FFI-rapport 2011/00648 Scenarioer for samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap. Komiteen ba også om en fullstendig oversikt over hvem som har mottatt disse rapportene. Det fremgikk at komiteen var innforstått med at rapportene inneholdt graderte opplysninger og at komiteen ville behandle dokumentene i tråd med Stortingets forretningsorden 28 annet ledd. Komiteen fikk 19. desember 2012 oversendt de etterspurte rapportene med fordelingslister. 2.3 Spørsmål til ansvarlige statsråder Komiteen besluttet også å sende brev med skriftlige spørsmål til fire statsråder. Brevene ble sendt 12. oktober Brevet til statsministeren inneholdt 17 spørsmål som blant annet gjaldt: sikkerheten i regjeringskvartalet stenging av Grubbegata politiets helikoptertjeneste oppfølging av planverk, varsling sensitive dokumenter sikring av sikringsverdige objekter 22. juli 2011 Regjeringens kriseråd nødnett ansvar for beredskap Det ble stilt i alt 75 spørsmål til justis- og beredskapsministeren. Spørsmålene gjaldt blant annet: politiets aksjon 22. juli 2011 andre aktørers rolle 22. juli 2011 Politiets sikkerhetstjeneste riksalarm politiets helikoptertjeneste politiets arbeid og organisering IKT i politiet nødnett beredskap og oppfølging ledelse, holdninger og kultur i staten habilitet Det ble stilt 15 spørsmål til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren, om blant annet: stenging av Grubbegata sikkerheten i regjeringskvartalet ledelse, holdninger og kultur i staten IKT i forvaltningen

10 10 Innst. 210 S Det ble stilt ett spørsmål til forsvarsministeren, og det gjaldt beredskaps- og krisehåndteringsøvelser. Komiteen mottok svar på samtlige brev 26. oktober Korrespondansen er tatt med som vedlegg 2 til 9 til innstillingen. I et brev til kommunal- og regionalministeren av 6. november 2012 stilte komiteen spørsmål vedrørende oppfølging av pårørende, berørte og etterlatte etter 22. juli, herunder tildeling av skjønnsmidler til kommunene. Spørsmålene ble besvart av helse- og omsorgsministeren i samråd med kommunal- og regionalministeren, jf. brev av 16. november I brev av 28. november 2012 til helse- og omsorgsministeren stilte komiteen ytterligere spørsmål når det gjaldt fordeling av ubrukte midler. Komiteen viste til at den var kjent med at forutsetningen har vært at innmeldte behov fra berørte kommuner skulle være dekket, jf. blant annet informasjon på nettsidene til Fylkesmannen i Vestfold. Komiteen ba derfor om en presisering av statsrådens uttalelser innledningsvis i svarbrevet om at dersom departementet får kunnskap om at midlene er nyttet til andre formål, vil dette bli fulgt opp overfor de kommunene det gjelder. Komiteen mottok svar fra helse- og omsorgsministeren 11. januar Det fremgår av svarbrevet at Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et brev til alle landets fylkesmenn hvor fylkesmennene bes om å redegjøre for kjennskap til om kommuner i de respektive fylkene som har mottatt skjønnsmidler til psykososial oppfølging etter 22. juli, har brukt midlene til andre formål. Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere tiltak rettet mot eventuelle kommuner dette måtte gjelde. Det fremgår videre at departementet har utformet reviderte retningslinjer for skjønnstilskuddet til psykososial oppfølging i kommunene etter 22. juli for Retningslinjene presiserer at midler skal tildeles etter søknad, og det åpnes for anmodning om tilbakebetaling av udisponerte midler hvis behovssituasjonen, eller andre forhold, endres. Korrespondansen følger som vedlegg 14 til 17 til innstillingen. 2.4 Befaringer Komiteen gjennomførte 5. november 2012 befaring til regjeringskvartalet og Utøya. Politiets innsatsleder orienterte om politiets aksjon i regjeringskvartalet 22. juli Representanter fra Statsbygg var også til stede, og komiteen ble vist noen av de materielle ødeleggelsene, og vaktsentralen. På Utøya deltok representanter fra Nordre Buskerud politidistrikt og Beredskapstroppen. Komiteen ble orientert om politiets aksjon, kontakten mellom lokalt politi og Beredskapstroppen, hvordan politiet hadde tatt seg over til Utøya, pågripelsen av gjerningsmannen og den videre redningsoperasjonen og evakuering av skadde. Representanter fra AUF deltok også på befaringen. 2.5 Kontrollhøringer Som et ledd i behandlingen av saken besluttet komiteen å avholde åpne kontrollhøringer. Høringene ble avholdt over fem dager i perioden november Følgende problemstillinger lå til grunn for høringene: 1. Hva er årsakene til og hvem har ansvaret for at beredskapen sviktet på vesentlige områder 22. juli 2011? Hvorfor ble ikke advarsler tatt alvorlig, og hva er årsaken til at det tilsynelatende har vært en ansvarspulverisering på beredskapsog sikkerhetsområdet? 2. Hvorfor ble ikke planverk iverksatt og fastlagte rutiner fulgt 22. juli 2011? Hvordan ble ansvar utøvd og hvor kan ansvar plasseres? 3. Hva har sviktet i opplæring og ledelse når kulturer, holdninger til beredskap og evnen til samhandling blir trukket fram som en viktig årsak til at mye ikke fungerte som det skulle 22. juli 2011, og hvor ligger ansvaret for dette? Følgende ble invitert og møtte til høring: Alexandra Bech Gjørv, leder for 22. juli-kommisjonen Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene Representanter for de frivillige ved Tyrifjorden Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik Tidligere justisminister Odd Einar Dørum Direktør Jon A. Lea, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Forsvarssjef Harald Sunde Sjef for Etterretningstjenesten Kjell Grandhagen Generalinspektør for Heimevernet Kristin Lund Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Assisterende departementsråd Morten Tiller, Forsvarsdepartementet Tidligere sjef Politiets sikkerhetstjeneste Janne Kristiansen Tidligere sjef Politiets sikkerhetstjeneste Jørn Holme Byrådsleder Stian Berger Røsland, Oslo kommune Tidligere leder av Byutviklingskomiteen i Oslo kommune, Ola Elvestuen Tidligere nestleder av Byutviklingskomiteen Tone Tellevik Dahl Tidligere statsråd i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Heidi Grande Røys Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Statsministerens kontor Regjeringsråd Nina Frisak

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2366 20. feb. Muntlig spørretime Møte onsdag den 20. februar kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 53): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Fra

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Innhold Oppsummering og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 1.1. Mandat og avgrensninger...

Detaljer

(2002 2003) Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon. Avgitt til Stortingets presidentskap 30.

(2002 2003) Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon. Avgitt til Stortingets presidentskap 30. Dokument nr. 14 (2002 2003) Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon Avgitt til Stortingets presidentskap 30. september 2002 Stortingets kontroll med regjering og forvaltning

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Dokument 7:1 (2012 2013)

Dokument 7:1 (2012 2013) Dokument 7:1 (2012 2013) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012 Forord I samsvar med kontrolloven 8 nr.

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Sak nr. 13 [17:04:25]

Sak nr. 13 [17:04:25] Sak nr. 13 [17:04:25] Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beredskapen i Sivilforsvaret (Innst. 105 S (2011-2012)) Anders Anundsen (FrP) [17:04:53] (komiteens leder og ordfører

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006 Dokument nr. 20 (2006-2007) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for

Detaljer

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 6 2012 46. ÅRGANG Sorenskriver Geir Engebretsen etter terrorsaken Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker Karriereråd for jurister //

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

2 2. j u l i - s a k e n

2 2. j u l i - s a k e n OSLO TINGRETT D o m s t o l s a r b e i d e t i 2 2. j u l i - s a k e n E R F A R I N G S R A P P O R T Rapportens tittel: Erfaringsrapport. Domstolsarbeidet i 22. juli-saken Utgitt av: Oslo tingrett,

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding for 2014 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Til Stortinget I henhold til lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-,

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet

Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning av Lena Bjørgum Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer