B eer BeerenBerg Corp. AS & BeerenBerg Corp. AS KonSern B er ÅrSrApport g C o r p. AS & Beer en B er g C o r p. AS KonSer n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B eer BeerenBerg Corp. AS & BeerenBerg Corp. AS KonSern B er ÅrSrApport g C o r p. AS & Beer en B er g C o r p. AS KonSer n"

Transkript

1 Beerenberg Corp. AS & beerenberg Corp. as Konsern Årsrapport 2012

2 Foto: Fredjonny og Fredrik Arff Grafisk produksjon og trykk:

3 innhold Vår Visjon 3 Administrasjonens beretning 5 Styret i Beerenberg Corp. AS 19 Konsernledelse i Beerenberg Corp. AS 20 Årsberetning Konsernregnskap 2012 Beerenberg Corp. AS 27 Note 1 Informasjon om konsernet 34 Note 2 Grunnlag for utarbeidelse 34 Note 3 Regnskapsprinsipper 35 Note 4 Finansiell risikostyring 46 Note 5 Intern rapportering av segment 48 Note 6 Driftsinntekter 49 Note 7 Andre driftskostnader 50 Note 8 Personalkostnader 51 Note 9 Finansinntekter og finanskostander 51 Note 10 Skatt 52 Note 11 Eiendom, anlegg og utstyr 53 Note 12 Immaterielle eiendeler og Goodwill 54 Note 13 Finansielle instrumenter 56 Note 14 Varelager (beholdninger) 60 Note 15 Kundefordringer og andre fordringer 60 Note 16 Bankinnskudd og kontantekvivalenter 61 Note 17 Aksjekapital, egenkapital og aksjonærinformasjon 61 Note 18 Resultat per aksje 61 Note 19 Lån til ledende ansatte 62 Note 20 Ytelser til ansatte pensjoner 62 Note 21 Ytelser til ledende ansatte 64 Note 22 Garantiansvar og garantiavsetninger 64 Note 23 Leverandørgjeld og andre forpliktelser 65 Note 24 Finansielle instrument, andre investeringer 65 Note 25 Operasjonelle leieavtaler 66 Note 26 Betingede utfall 66 Note 27 Nærstående parter 67 Note 28 Konsernselskaper pr Note 29 Hendelser etter balansedagen 67 Note 30 Derivater 68 Note 31 Netto sysselsatt kapital 68 Note 32 Rentebærende gjeld 68 Note 33 Pantstillelser 70 Note 34 Kontrakter 71 Selskapsregnskap Resultatregnskap 74 Balanse 75 Kontantstrømoppstilling 77 Note 1 Regnskapsprinsipper 79 Note 2 Segmentinformasjon 81 Note 3 Likvide midler 81 Note 4 Langsiktige tilvirkningskontrakter / Varer 81 Note 5 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte 82 Note 6 Pensjoner 83 Note 7 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 85 Note 8 Egenkapital og aksjonærinformasjon 86 Note 9 Pantstillelser og garantiansvar 87 Note 10 Skatt 88 Note 11 Sammenslåtte poster 89 Note 12 Fordringer og gjeld 89 Note 13 Nærstående parter 90 Note 14 Aksjer i datterselskap Morselskap 90 Note 15 Garantiavsetning 90 Revisjonsberetning 91 1

4

5 Vår Visjon Beyond Expectations Vår visjon forplikter konsernet og alle dets medarbeidere til å søke løsninger som overgår omgivelsenes forventninger. Våre Kjerneverdier Inkluderende Nyskapende Ansvarlig ( INA ) Selskapet skal være Inkluderende overfor enkeltindivider, andre selskaper og samfunnet forøvrig. En åpen og lyttende holdning skal prege hele konsernet. Selskapets evne til Nyskaping skal bidra til å sikre vår egen framtid, bedre rammebetingelsene for vårt omliggende miljø og generelt bidra til en positiv samfunnsutvikling. Ansvarlige grunnholdninger skal prege selskapet på alle nivåer og i alle sammenhenger. 3

6 4 Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012

7 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet Makroøkonomisk utvikling 2012 har vært et oppløftende år for oljeserviceindustrien, en næring hvor aktivitetsnivået er påvirket av markedets forventninger til fremtidig oljepris ble preget av et kapitalmarked i bedring og en rekordhøy gjennomsnittlig oljepris på 112 dollar fatet (Brent), ref. EIA. En gjennomsnittlig pris på 108 dollar fatet er av sentrale analytikere (Nordea) prognostisert nivå for Et slikt nivå vil være bærekraftig for næringen, og generere økt aktivitet og økte investeringer. OPEC s produksjonsmål, den politiske utviklingen i Midt-Østen, den videre håndteringen av gjeldskrisen i Europa og investeringsutviklingen innen ukonvensjonell olje- og gassutvinning er i denne sammenhengen fire fundamentale forhold som vil ha avgjørende påvirkning på tilbud, etterspørsel og prisutvikling. Hjemmemarkedet Tidligere var 2020 et markert veiskille vedrørende forventet aktivitetsnivå på norsk sokkel. Dette veiskillet er i ferd med å bli visket ut med de funnene vi har sett på norsk sokkel de siste årene. Produksjonen fra nye felt, som blir satt i produksjon etter 2011, forventes å levere over to millioner fat oljeekvivalenter pr dag i Det samme året settes Johan Sverdrup etter plan i produksjon (1.9 milliarder utvinnbare oljeekvivalenter). Det er i tillegg spennende at Statoil og Rosneft har gjort avtale om felles utredning og leteboring i havområdet på begge sider av delelinjen (mot Russland). Norsk sokkel er fremdeles verdens største offshoremarked målt i investeringsnivå. I 2013 spår sentrale analytikere at investeringer og operasjonelle kostnader (CAPEX og OPEX) samlet vil havne på 318 milliarder kroner, målt mot de 283 milliardene vi opplevde i Samlet investeringsnivå i 2017 blir av sentrale anlatykere estimert til 420 milliarder kroner. (Rystad Energy) Stø kurs. Beerenberg økte i 2012 aktivitetsnivået noe sammenlignet med foregående år. Driftsresultatet og driftsmarginene bedret seg signifikant, og forlenger en kontinuerlig rekke av resultatforbedringer over de siste fire årene fra Brent Crude - Daily Closing in 12 previous months Production by by operator $/BBL Thousand boe/d Majors Statoil Others Feb 12 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan 13 Feb Fields with start-up after 2012 Source: Rystad Energy UCube 5

8 Offshore Offshore Market Market by province by province NOK million nominal North Sea Barents Sea Norwegian Sea Source: Rystad Energy Offshore Market Report The Offshore Market at the NCS Costs at NCS, excluding taxes and internal** NOK million nominal Capex Opex Suppliers purchases Non Op Genex Note: Non-op = All costs in E&P companies not charge to licenses, i.e. seismic for regional/rounds, non-op reservoir modeling, non-op studies, international Genex = All General and Administrative expenses not charge to licenses, like top management for non-op, sales & trading activity, legal, BD development Suppliers purchases = All purchases by oil service suppliers from other oil service suppliers within defined oil service segments (office cost and real estate not included) ** Taxes and internal = All CO2 tax, tariffs, injection gas and operators own, internal employees, i.e. everything that is not bought by oil service suppliers Source: Rystad Energy Offshore Market Report 6

9 Administrasjonens beretning Langt de fleste sektorer innen oljeservice kan forvente økt etterspørsel også i kommende år. Målt mot dagens tilgjengelige markedskapasitet og etterspørsel, er områder som «Subsea utstyr og installasjon» og V&M relaterte «EPCI leveranser» særlig attraktive vekstområder for Beerenberg. Konsernet fokuserer både på økt bredde i leveransespekteret, og et større geografisk nedslagsfelt for våre egenutviklede teknologier. Beerenbergs fokus på utvikling og kommersialisering av teknologi videreføres i denne sammenhengen som grunnsteinen i satsingen. En stadig større andel av Beerenbergs totale aktivitetsnivå realiseres gjennom salg av egenutviklet teknologi. Forretningsstrømmen «Egenutviklet teknologi» (Business Center) genererte i 2012 nær en tredjedel av konsernets totale omsetning, og noe i underkant av halvparten av selskapets driftsresultater. Helse, miljø og sikkerhet. Beerenberg har en tydelig forankring av nullfilosofien i vår HMS/K-politikk og øvrige foretningsstrategier. I Beerenberg er proaktive HMS/K og risikostyringsprosesser ikke en prioritet, det er en forutsetning! Konsernet jobber kontinuerlig med å forbedre sine prosesser innen risikovurdering og risikostyring, og i 2012 har Beerenberg oppdatert prosesser for styring av operasjonell risiko og strategisk risiko. Beerenberg ser på kontinuerlig forbedring av HMS-prosesser som en langsiktig investering i selskapets fremtidige risikoprofil, resultater, omdømme og vekstpotensial. I 2012 har Beerenberg realisert den kontinuerlige forbedringstrenden selskapet har som målsetting å innfri. Beerenberg forholder seg til PTIL og NAV sine retningslinjer ved kategorisering og registrering av hendelser. Konsernet registrerte i 2012 null hendelser med fravær. I tillegg har man hatt et stort fokus på å redusere antall skader med medisinske behandlinger og oppnådd svært gode resultater på dette området (TRIF 2,4). I første halvår av 2012 registrerte Beerenberg dog to fallende gjenstander med kritisk potensiale og totalt tre røde hendelser i følge med selskapets operasjoner. Aksjoner ble iverksatt ved utgangen av 1. halvår, og selskapet identifiserte ikke kritiske hendelser i andre halvår. Beerenberg har i de senere årene hatt spesielt fokus på arbeidsmiljøbelastninger, og da særskilt på det forebyggende arbeidet innen støy, kjemikalier, vibrasjon og ergonomi. I dette arbeidet har vi hatt tett samarbeid med operatørselskapene Statoil og ConocoPhillips, og Beerenberg etablerte et eget beskyttelsesregime for våre ansatte i Viktige satsingsområder i 2013 vil være å sikre en god gjennomføring av vårt helseovervåkningsprogram, samt sikre gode opplæringspakker innen arbeidsmiljøbelastninger. I 2012 har Beerenberg deltatt i flere større samarbeidsprosjekter med bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass (tidligere OLF).To av arbeidsgruppene avsluttet sitt arbeid i 2012, arbeidsgruppene for «Tettehetstesting av Åndedrettsvern» og «Fallende Gjenstander». Tre av arbeidsgruppene startet i 2011 og vil fortsette videre i 2013, Beerenberg deltar her i to støygrupper og en gruppe som arbeider med vibrasjoner. Beerenberg er en viktig ressurs i bransjen, spesielt på bakgrunn av selskapets langsiktige satsning på helserisikokartlegginger, som strekker seg tilbake til 1985, dette i tett samarbeid med Kokstad Bedriftshelsetjeneste. Kompetanseutvikling. Videreutvikling av intellektuell humankapital er i Beerenberg et gjennomarbeidet konsept satt i system for å underbygge konsernets overordnede forretningsidé. Selskapets strategi for vekst og økt aktivitetsnivå krever kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling. Selskapets ambisjoner om kontinuerlig forbedring av konkurransekraft, og vår målsetting om å være en attraktiv arbeidsgiver, innbefatter et aktivt kompetanseutviklingsprogram for alle våre medarbeidere. I 2012 har selskapet blant annet fokusert på å videreutvikle egenopplæringsaktivitetene til også å innbefatte sertifisering av egne ansatte som jobber innenfor områder som i dag ikke er dekket av offentlige eller andre eksterne opplæringstiltak. I alt 40 medarbeidere avla og bestod fagprøven i ett av ISO-fagene i Beerenberg videreførte i 2012 satsingen på lederutviklingsprogrammene for prosjektledere, formenn og sikringsledere. Programmet går over to år, og selskapets visjon og verdier er den røde tråden i strukturen. Programmet er nå videreutviklet til også å inkludere en årlig oppfølgingssamling. Lederutvikling i Beerenberg skal bygge opp under selskapets strategi og forretningsmessige mål, samt støtte opp under og videreutvikle HMS-kulturen i selskapet. Klare ansvarsforhold og oppfølging av ledere og medarbeidere på alle nivåer blir vektlagt. Konsernets 2-årige lederutviklingsprogram inkluderte i fjor ca. 200 deltagere. I løpet av 2012 var totalt 650 av våre medarbeidere involvert i aktiviteter arrangert av selskapets kurs- og utviklingsavdeling. 7

10 Production by lifecycle Production by lifecycle Thousand boe/d Abandoned Producing Under development Discovery Undiscovered Source: Rystad Energy UCube Key Financials (NOKm) ,3% 7,3% ,0% 12,0% 1436 EBITDA% 12 % 10 % 8 % 800 5,1% 6 % % 2 % 0 % EBITDA% Revenue EBITDA 8 Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012

11 Administrasjonens beretning KPI-målinger. Systematisk oppfølging av målsetninger anvendes for å etterprøve selskapets innfrielse av sentrale målsettinger og strategier. Beerenberg s aktive oppfølging av trender innen sentrale områder som HMS/K, teknologiutvikling, finans, kompetanse- og kapasitetsutvikling samt medarbeider- og kundetilfredshet gir gode trendmålinger av selskapets utviklingskurve. Konsernets overordende målsetting om kontinuerlig forbedring innen sentrale foretningsområder ble innfridd i Forventninger og målsatte krav til videreutvikling for 2013 er som en del av strategi- og budsjettplanleggingsprosessen fastlagt. Marked og utvikling. Beerenberg vurderer den totale verdien av konsernets ordrereserver til å være NOK 11.4 miliarder (inklusiv estimert verdi av opsjoner) ved inngangen til 2013, hvilket er en radikal økning sammenlignet med den inngående ballansen i Selskapet forventer på bakgrunn av dette en signifikant omsetningsvekst i de kommende år. Veksten i Beerenbergs aktiviteter utenfor norsk kontinentalsokkel var nær ved å doble seg i Eksportvolumet er forventet å vokse videre i Veksten blir hovedsakelig realisert gjennom lisensiering av teknologi og utføring av operative aktiviteter i ulike geografiske oppstrømsområder som Kazakhstan, vestkysten av Afrika og i GoM. Totalt forventes det av forretningsstrømmene for egenutviklet teknologi i Beerenberg vil generere brorparten av det samlede driftsresultatet i Nye funn i kombinasjon med høye investeringer i besluttede utbyggingsprosjekter og produserende felt er svært lovende i forhold til det forventede aktivitetsnivået i hjemmemarkedet de kommende år. Beerenbergs posisjon i verdens største offshoremarked (kilde:rystad Energy) gir realiserbare muligheter for videre vekst både i hjemmemarkedet og konsernets definerte eksportmarkeder. Morten Walde Konsernsjef 9

12 10 Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012

13 Administrasjonens beretning Virksomheten 2012 Kjernevirksomheten til Beerenberg er på operasjonelt nivå tyngst eksponert mot vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet. Rammebetingelsene innen næringen er i kraftig endring. Kravene til nytenkning, økt vedlikeholdseffektivitet og standardiserte driftsmodeller har akselerert som en konsekvens av en aldrende plattformpark og økte krav til kostnadseffektivitet, sikkerhet og anleggsintegritet. Production by operator Production by Thousand boe/d Majors Statoil Others Beerenberg utarbeidet i perioden 2007 (1. generasjon) til 2010 (2. generasjon) et system for integrert samhandling (IO/OPC) som ivaretar de ovennevnte målsettinger for hele vår oppdragsportefølje. Resultatene hva gjelder kontinuerlige forbedringer innen sentrale områder som HMS, kvalitet, vedlikeholdseffektivitet og forutsigbarhet er signifikante. Resultatene underbygger den positive trendutviklingen selskapet er inne i. Beerenberg fokuserte i 2012 på å videreutvikle vår standardiserte prosjektgjennomføringsmodell i et 3. generasjonskonsept (3GS), i den hensikt å sikre robuste og transparente leveranser til våre oppdragsgiver som selskapets bærende konkurransekraft. Samhandlingsfilosofien til ConocoPhillips og A-standard filosofien til Statoil har vært viktige inspirasjonskilder i dette utviklingsprosjektet. Selskapets 3GS filosofi blir institusjonalisert i 2. kvartal Teknologiutvikling er et hovedsatsingsområde i Beerenberg. FoU-prosjekter med fokus på å kontinuerlig forbedre HMS/K prosesser og økt kostnadseffektivitet, er spydspissen som sikrer selskapet økt konkurransedyktighet. FOU-prosjekter søkes fortrinnsvis gjennomført i tett dialog med kunde, samarbeidspartnere og leverandører. Beerenberg har gjennom 2012 økt sin portefølje av, og omsetning på, patenterte og egenutviklede løsninger betydelig. I 2013 er fokuset rettet mot utvikling av automatiserte metoder for tilstandsovervåkning av korrosjonsutvikling under isolasjon (CUI). Sentrale operatørselskaper, samarbeidspartnere og representanter fra offentlige forskningsinstitusjoner er invitert med i denne prosessen. Beerenberg s fokus på kompetanse- og lederutviklingsprogrammer er limet i selskapets bedriftskultur. Beerenberg er et operativt selskap, og vår konkurransekraft skapes i Source: Rystad Energy UCubev den spisse enden. Å videreforedle selskapets kompetansebase er i praksis å styrke selskapets konkurranseevne. Ved inngangen til 2013 deltar om lag 180 av våre ledere i 2-årige utviklingsprogrammer for ledere, og om lag 800 av våre medarbeidere vil neste år ha gjennomført programmer regissert av selskapets kurs- og opplæringsavdeling. Petroleumsindustri på norsk sokkel er dominert av Statoil, som innehaver av betydelige markedsandeler. Statoil var også i 2012 Beerenbergs største oppdragsgiver, med oppdrag fordelt på offshore og onshore og mellom rent arbeidsutførende vedlikehold og konsoliderte ingeniør-, materiellog vedlikeholdskontrakter. ConocoPhillips var vår andre store oppdragsgiver i Beerenberg opererer i denne sammenhengen Fabric Maintenance-avtalen på Greater Ekofisk (totalt 19 installasjoner) i en konsolidert ingeniør-, materiell- og konstruksjonskontrakt. I 2013 vil de betydelige oppdragsmengdene Beerenberg har kontrahert på ExxonMobil- og Shell opererte land- og sokkelanlegg påvirke denne strukturen vesentlig. FMC Technologies, SBM Offshore, Kværner, Aibel, Reinertsen og FRAMO er andre viktige klienter i Beerenbergs kundeportefølje. 11

14 Administrasjonens beretning Teknologi og utvikling Egenutviklet teknologi (BC/GFC) ISO (Isolasjon, stillas og overflate) Beerenberg har en klar og tydelig målsetting med sin innovative virksomhet, og kvalitetssikrer ethvert teknologiutviklingsprosjekt mot følgende ufravikelige krav; 1) Enhver endring skal bidra til lik eller bedre HMS/K-utførelse 2) Enhver endring skal bidra til lik eller bedre vedlikeholdseffektivitet Innovasjon & Teknologiavdelingen i Beerenberg teller om lag 170 personer og er markedsledende innen ISObransjen. Her inngår vår tekniske avdeling med ingeniører og inspektører, samt egen forsknings- og utviklingsavdeling. I tillegg til produkt- og metodeutvikling innenfor ISO-fagene omfatter FoU-avdelingen også en gruppe som utfører konsept-, metode- og verktøyutvikling innenfor kirurgisk kutting og mobil maskinering (decommissioning). Teknologiutviklingen innenfor ISO-området pågår på tvers av Beerenbergs ulike avdelinger og i tett samarbeid med FoU. Beerenberg har en rekke egenutviklede, patenterte (16 innvilget og 20 omsøkt) og på andre måter immaterielt beskyttet (design, varemerke eller eksklusivt lisensierte) produkter og løsninger. Forretningsområdene i Beerenberg er organisert i form av egne Business Centers/ Greenfield Centre (6BC/1GFC), med resultatansvarlig leder i hver enkelt gruppe. Teknisk avdeling Teknisk avdeling består av ca. 120 personer og har hoveddelen av sine ingeniører og inspektører plassert i selskapets ulike operasjonssentre og prosjekter. Avdelingen besitter spesialkompetanse innenfor hele ISO-området. Vi benytter de beste tilgjengelige systemløsningene som ANSYS (beregninger/simuleringer), Inventor (3D modellering) og webtiv (egenutviklet studieverktøy/prosjekteringsverktøy). Løsningene som utvikles spenner over hele ISO-området og består av operative løsninger, gjennomføringsmodeller (prosjektstyring, drift), så vel som produktutvikling (Benarx, Decom, Tilkomst) og teknologivalg (laboratorium og prosjekttesting av maling/brannbeskyttelse/isolasjon). Vi opplever en voksende etterspørsel etter vår kompetanse både på NCS og i internasjonale markeder. Benarx (Isolasjonsprodukter/løsninger) Benarx er Beerenbergs egenutviklede og sofistikerte isolasjonsløsninger innen passiv brannbeskyttelse, samt termisk og akustisk isolering. Løsningene er plassbesparende, vektreduserende, effektiviserende, forenkler logistikk, forbedrer HMS og har unike termiske og akustiske egenskaper. Produktutviklingen er gjennomført i tett samarbeid med institusjoner som SINTEF, DNV, Teknologisk Institutt, GexCon og Lloyds (typegodkjenning). Løsningene er testet og godkjent i henhold til alle relevante spesifikasjoner/standarder. Benarx er godt etablert som løsning på NCS. Vi har gjennom 2012 også utviklet et internasjonalt marked for produktene. Samarbeidspartnere er således etablert i UK og Kazakhstan. Korrosjon under isolering Korrosjon under isolering (CUI) representerer en av de største truslene mot sikkerhet, levetidsforlengelse og stabil produksjon for olje- og gassinstallasjoner. Grunnet stadige levetidsforlengelser utover opprinnelig designlevetid eskalerer problemet i større grad en hva industrien i dag kan håndtere. Kostnadene ved potensiell tap av liv og innretning, produksjonsstans og utslipp knyttet til CUI er enorme. Omfanget av isolerte rør offshore er estimert til over 800 kilometer. 12

15 I 2012 er 38 % (86 stk.) av installasjonene på NCS over 20 år gamle, i 2020 vil 60 % (95 stk.) være over 20 år gamle. Beerenberg sitt CUI-prosjekt adresserer dette problemet fullt ut med løsninger som kan overvåke CUI-drivere i eksisterende og nye rørsystemer samt fremtidig monitorering av korrosjonsutvikling. Vårt plan og vedlikeholdstyringsystem, WebTiv, er tilrettelagt for å håndtere innsamling av data og utføre analyser med tiltak mot CUI. Mobile Machnining & Abandonment Beerenberg har utviklet unike (kalde) metoder og verktøy for kirurgisk kutting og mobil maskinering. Teknologien er basert på vår spisskompetanse på bruk av syntetiske diamanter. I tråd med vår filosofi kan løsningene fjernstyres og krever et minimum av personell og utstyr. Dette bidrar til redusert sikkerhetsrisiko, høy kuttehastighet, lavere kostnader og bedre gjennomføringsevne. Vi utfører presisjonskutting fra den minste bolt til store konstruksjoner uavhengig av vekt, design og materialkomposisjon. Gjennom 2012 har avdelingen videreutviklet teknologien og opparbeidet seg en tillit i markedet som gir gode utsikter for Subsea Isolering Termisk subsea-isolering er et vekstområde i BBC. Vi benytter markedets beste materialer og har utviklet effektive metoder og verktøy for produksjon og montering. Oppdragene utføres over hele verden og utstyr/personell er derfor satt opp for enkelt å kunne mobiliseres og gjennomføre sine oppdrag der kunden ønsker. Langsiktig rammeavtale er etablert med FMC. Gjennom 2012 er det lagt et godt grunnlag for videre vekst i Tilkomstteknikk (TT) Tilkomstteknikk er en metode der tau og klatreteknikk benyttes i forbindelse med arbeidsoppgaver i høyden, sikring av personell og redning. I 2012 har vi mobilisert personell til oppdrag på norsk sokkel men også til internasjonale oppdrag. Rammeavtale er etablert for arbeid over hele kloden. Beerenberg driver kontinuerlig metodeutvikling. TT er i rask utvikling og benyttes i stadig større grad som alternativ til tradisjonell tilkomst (stillas). Vi har konstruert og installert markedets kanskje beste treningsrigg, et anlegg som gir store muligheter til kurs i arbeid i høyden, fallsikring og redning, både internt og eksternt. Sveisolat Sveisolat er et egenutviklet system som består av overtrykkshabitat, mobile gassdetektorer og en styringsenhet kontrollert av sertifiserte operatører. Et habitat muliggjør «varmt arbeid» innenfor alle soner på offshoreinstalla sjoner, olje- og gassterminaler, samt petrokjemianlegg. Beerenberg har siden introduksjonen av Sveisolat i 2002, bygget opp en betydelig kompetanse og erfaring innenfor området. Selskapet har i dag rundt 50 sertifiserte operatører og 50 styringssystemer i drift. Sertifisering og klargjøring av systemene foregår i eget verksted ved selskapets lokaliteter i Stavanger. Sveisolat er en eksportartikkel. I 2012 er eksisterende internasjonale samarbeidsavtaler videreført, og det er gjennomført konkrete prosjekter blant annet i Danmark og Malaysia. Beerenberg opplever økt bruk av habitatteknologi både innenfor de tradisjonelle områdene som er knyttet til sveisearbeid og andre varme operasjoner, men ikke minst også i forbindelse med leveranse av andre komplekse løsninger, områder der habitatteknologi kan gi klare effektiviseringsgevinster. Vi vurderer en videre utvikling innenfor både de tradisjonelle og mer komplekse oppdragene som svært interessant med gode markedsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt. Decommissioning (Greenfield Centre) Beerenberg har gjennom sin etablering av Beerenberg Inc. satset sterkt på utvikling av løsninger og verktøy for fjerning av stigerør (conductors) på amerikansk side av Mexicogolfen (USGoM). Green Turtle er et fjernstyrt verktøy med roterende diamantblader som gjennomfører kutt og fjerning av stigerør 15 fot under havbunnen (myndighetskrav i USA). Vi har også utviklet en unik diamantvaiersag Green Sawfish, som muliggjør kutting av kompliserte og store konstruksjoner uavhengig av materialkomposisjon og aksiallast. Green Sawfish gjennomførte sine første kommersielle oppdrag (P57A for Devon) med stor sukess høsten

16 Administrasjonens beretning Internasjonal virksomhet Finansielle forhold Beerenberg har klare ambisjoner og målsettinger innen eksportrettet petroleumsindustri. Selskapets eksportartikler har et grunnleggende høyt teknologinivå (intellektuelle rettigheter), og det fokuseres sterkt på muligheter for å bygge barrierer mot etterligninger og kopiering Beerenbergs eksportandel er jevnt økende. I 2012 har selskapet utført oppdrag i USA, Kasakhstan, Storbritannia, Malaysia, Danmark, Angola og Nigeria. I tillegg avventer vi tildeling på en rekke tilbud levert i våre definerte eksportområder. Tilbudene omfatter tjenester relatert til egenutviklede teknologiområder som TT, MM&A, Benarx, Sveisolat og Subsea Isolering. Beerenberg har de siste årene inngått samarbeidsavtaler med ulike internasjonale aktører. Selskapets samarbeidspartnere er lokalisert i UK, USA, Kasakhstan, Angola, Nigeria og Malaysia. Selskapet forventer i 2013 å realisere en betydelig vekst utenfor Norge. Konsolidert EBITDA (resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortisering) ble mnok 172,7 (MNOK 127,9), en vekst på 35,0 %. Driftsresultatet (EBIT) har økt med 40,3 % til fra mnok 92,9 i 2011 til mnok 130,3 for konsernet. Kontantstrøm. Operasjonell kontantstrøm for konsernet endte på mnok 136,8. Underliggende drift er god og selskapet genererer god kontantstrøm på sine løpende aktiviteter. Konsernet har konsolidert driften og hatt fokus på å bedre inntjeningen. Arbeidskapitalbindingen har vært stabil fra forrige årsskifte, men med sesongmessige svigninger gjennom året. Gitt selskapets vekstforventninger for 2012, er det rimelig å anta at arbeidskapitalen vil øke noe gjennom Investeringer. Totale investeringer for konsernet var 44,6 mnok, hvorav mnok 10,2 var relatert til egenutviklet driftsutstyr innen fjerningsmarkedet (decommissioning) og mnok 9,2 til etablering av ny produksjonslinje for Benarx produkter. Finansiering. Konsernet har et lån i Fokus Bank på 43 mnok. Total kredittfasilitet i Fokus Bank er 90 mnok, noe som gir selskapet fleksibilitet i den vekstfasen konsernet er inne i. Konsernet har en total kreditt- og garantiramme på mnok 175. Beerenberg Corp. AS har ytt et lån til Beerenberg Holding AS. Lånet forrentes med flytende rente basert på 12 måneder NIBOR + 2 % p.a. Beerenberg Holding AS har refinansiert sin gjeld i løpet av 2012 og har nedregulert sin gjeld til Beerenberg Corp. AS, noe som har bidratt til å styrke likviditeten i Beerenberg Corp. AS Konsern. Finansiell risiko. Konsernet søker gjennom sin finansieringsstruktur og inngåtte avtaler å redusere sin ekspo- 14

17 Beerenbergs produkter og tjenester er inndelt i tre forretningsområder Insulation, Scaffolding and Surface treatment (ISS) Business Centres (BC) Green Field Centre (GFC) Insulation Benarx Green Turtle Scaffolding Subsea Insulation Green Sawfish Surface treatment Rope Access Techniques (RAT) Habitat Solutions (Sveisolat) Mobile Machining & Abandonment Engineering & Inspection nering mot svingninger i valuta- og rentemarkedet, og spekulerer ikke i posisjoner i dette markedet. En mest mulig nøytral valutarisiko søkes oppnådd gjennom å ha inntekter og kostnader i samme valuta, omfanget av transaksjoner i fremmed valuta er begrenset. Skatt. Av skattekostnaden på mnok 36,8, var betalbar skatt mnok 35,4. Eierstruktur. Beerenberg Holding AS eier 100 % av aksjene i Beerenberg Corp AS. Risikostyring. Vi har implementert en metode for å håndtere risiko på en strukturert måte, beslutte og følge opp effekt av tiltak. Markedsrisiko. Konsernet opererer i olje- og gassmarkedet som har hatt en sterkt svingende utvikling de siste årene, og markedet Beerenberg opererer i er til en viss grad påvirket av de rådende olje- og gassprisene. På lang sikt vet vi at investeringsviljen på den norske sokkelen vil avta som et resultat av lavere aktivitet. Konsernet intensiverer sin internasjonaliseringsprosess for å imøtekomme en lavere vekst på norsk sokkel. Teknologisk risiko. Markedet søker bedre løsninger og det kan forekomme at konsernet møter konkurrerende produkter og tjenester. Gjennom vår løpende satsing på ingeniørtjenester og FoU-arbeid, søker vi å være i forkant ved å beskytte våre verdier med patenter og andre rettigheter. 15

18 Administrasjonens beretning Organisasjonrisiko. For å holde på nøkkelmedarbeidere satses det betydelig på utvikling av ansatte gjennom kompetansehevende tiltak. Dette vil bidra til at dyktige medarbeidere forblir i konsernet. I et volatilt marked er det dessuten viktig at vi tilknytter oss seriøse underleverandører og sikrer at våre samarbeidspartnere følger gjeldende lover og regler. IFRS. Konsernet omarbeidet fra og med 2010 regnskapene fra norsk regnskapsstandard (NGAAP) til IFRS og har siden rapportert etter IFRS. Ledelsen har fokus på prosessene og jobber med kontinuerlig forbedrings prosesser. Økonomiavdelingen er styrket, og det gjennomføres kursing og kompetanseheving innen IFRS, risikostyring, intern kontroll, metodeverk m.v. Eierstyring og selskapsledelse. Styret påser at selskapet har en god eierstyring og selskapsledelse. Selskapet er i en prosess for å utvikle rutiner og systemer for å kunne etterleve norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Beerenberg Kompensasjonskomité. Kompensasjonskomitéen er et underutvalg av styret for Beerenberg Corp. AS, og består av styreleder som er komitéens leder, en eierrepresentant og konsernsjef. Kompensasjonskomitéen avholdt i alt seks møter i Kompensasjonkomitéen er et rådgivende organ for styret og konsernsjef, og behandler saker som angår kompensasjon for selskapets øverste ledelse, samt overordnede strategier for kompetanseutvikling. Beerenberg Revisjonskomité. Revisjonskomitéen er et underutvalg av styret til Beerenberg Corp. AS, og denne består av to styremedlemmer med regnskapsmessig fagkompetanse. Geir Sandvik er leder av revisjonskomitéen. Revisjonskomitéen har avholdt seks møter i Revisjonskomitéens formål er å assistere styrets arbeid med å påse at den regnskapsmessige og finansielle informasjonen som presenteres er pålitelig; at det er effektivitet i konsernets interne kontroll og risikostyringssystemer; at konsernet etterlever relevante lover, forskrifter og interne standarder og bestemmelser; at ekstern revisor er uavhengig og innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner, samt at prestasjonene holder tilstrekkelig kvalitet. 16

19 Konsernstruktur. Beerenberg Holding AS eier alle aksjer i Beerenberg Corp. AS (driftsselskapet), som kontrollerer 100 % av datterselskapenes aksjeposter. Organisering. Slik det fremgår av organisasjonskartet nedenfor er Beerenberg Corp. AS organisert i ulike forretningsenheter og stabsfunksjoner. Det forretningsmessige ansvaret ligger i linjeorganisasjonen. Det samme gjelder det operative personalansvar. Linjeorganisasjonen støttes i sitt arbeid av ulike stabsfunksjoner som har et konsernovergripende ansvar innenfor sine fagområder, for å sikre kostnadseffektivitet, forutsigbarhet og enhetlig kvalitet, samt en helhetlig tilnærming til ulike oppgaver. Organiseringen er gjenstand for løpende vurdering. Konsernledelse Morten Walde President & CEO Corporate & OrganisatioN Stig Tuastad EVP Business support Leif Helge Eriksen Deputy CEO HSE/Q Finance Ola Jordal Lars Erik Larssen EVP EVP & CFO Business Development Sales & marketing Øistein Lillelien EVP Roger Kjeilen EVP Operations North-west Operations North Sea Innovation & Technology Subsea & Technology Export Tore Angelskår Leif Helge Eriksen Baste Tveito Gary Kolderup EVP Deputy CEO EVP & CTO EVP 17

20 18

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9 Beerenberg corp. as ÅRSRAPport 09 Årsrapport 2009 Innhold Vår visjon Beyond Expectations 01. Visjon & virksomhet 02. Konsernsjefen har ordet 03. Våre verdier 04. Finansdirektøren har ordet 06. Virksomheten

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur.

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Årsrapport 2007 Kort om AKVA group AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Vi har 30 års erfaring med design og produksjon av stålmerder,

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi Kort om AKVA group Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakultur-teknologi; fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

om nordic semiconductor innhold

om nordic semiconductor innhold om nordic semiconductor innhold Nordic Semiconductor ASA er en verdensledende aktør innenfor kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. Ved hjelp av denne egenutviklede teknologien har

Detaljer

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011 Fara ASA årsrapport 2011 1 Fara ASA Årsrapport 2011 2 Fara ASA årsrapport 2011 NØKKELTALL (MNOK) 2011 2010 Driftsinntekter 162,5 124,6 EBITDA 11,3 1,0 FARA er den ledende leverandøren av teknologiløsninger

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon Årsberetning 2007 Fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter var en kraftfull respons på økende kompleksitet og internasjonal konkurranse i bransjen. Det fusjonerte StatoilHydro har utvidet

Detaljer

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no. Årsrapport 2010 CORPORATE GOVERNANCE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne, styret

Detaljer

Setter standard for bærekraftige byer. Årsrapport 2012. www.siemens.no

Setter standard for bærekraftige byer. Årsrapport 2012. www.siemens.no Setter standard for bærekraftige byer Årsrapport 2012 www.siemens.no Innhold 03 Setter standard for bærekraftige byer 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer