B eer BeerenBerg Corp. AS & BeerenBerg Corp. AS KonSern B er ÅrSrApport g C o r p. AS & Beer en B er g C o r p. AS KonSer n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B eer BeerenBerg Corp. AS & BeerenBerg Corp. AS KonSern B er ÅrSrApport g C o r p. AS & Beer en B er g C o r p. AS KonSer n"

Transkript

1 Beerenberg Corp. AS & beerenberg Corp. as Konsern Årsrapport 2012

2 Foto: Fredjonny og Fredrik Arff Grafisk produksjon og trykk:

3 innhold Vår Visjon 3 Administrasjonens beretning 5 Styret i Beerenberg Corp. AS 19 Konsernledelse i Beerenberg Corp. AS 20 Årsberetning Konsernregnskap 2012 Beerenberg Corp. AS 27 Note 1 Informasjon om konsernet 34 Note 2 Grunnlag for utarbeidelse 34 Note 3 Regnskapsprinsipper 35 Note 4 Finansiell risikostyring 46 Note 5 Intern rapportering av segment 48 Note 6 Driftsinntekter 49 Note 7 Andre driftskostnader 50 Note 8 Personalkostnader 51 Note 9 Finansinntekter og finanskostander 51 Note 10 Skatt 52 Note 11 Eiendom, anlegg og utstyr 53 Note 12 Immaterielle eiendeler og Goodwill 54 Note 13 Finansielle instrumenter 56 Note 14 Varelager (beholdninger) 60 Note 15 Kundefordringer og andre fordringer 60 Note 16 Bankinnskudd og kontantekvivalenter 61 Note 17 Aksjekapital, egenkapital og aksjonærinformasjon 61 Note 18 Resultat per aksje 61 Note 19 Lån til ledende ansatte 62 Note 20 Ytelser til ansatte pensjoner 62 Note 21 Ytelser til ledende ansatte 64 Note 22 Garantiansvar og garantiavsetninger 64 Note 23 Leverandørgjeld og andre forpliktelser 65 Note 24 Finansielle instrument, andre investeringer 65 Note 25 Operasjonelle leieavtaler 66 Note 26 Betingede utfall 66 Note 27 Nærstående parter 67 Note 28 Konsernselskaper pr Note 29 Hendelser etter balansedagen 67 Note 30 Derivater 68 Note 31 Netto sysselsatt kapital 68 Note 32 Rentebærende gjeld 68 Note 33 Pantstillelser 70 Note 34 Kontrakter 71 Selskapsregnskap Resultatregnskap 74 Balanse 75 Kontantstrømoppstilling 77 Note 1 Regnskapsprinsipper 79 Note 2 Segmentinformasjon 81 Note 3 Likvide midler 81 Note 4 Langsiktige tilvirkningskontrakter / Varer 81 Note 5 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte 82 Note 6 Pensjoner 83 Note 7 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 85 Note 8 Egenkapital og aksjonærinformasjon 86 Note 9 Pantstillelser og garantiansvar 87 Note 10 Skatt 88 Note 11 Sammenslåtte poster 89 Note 12 Fordringer og gjeld 89 Note 13 Nærstående parter 90 Note 14 Aksjer i datterselskap Morselskap 90 Note 15 Garantiavsetning 90 Revisjonsberetning 91 1

4

5 Vår Visjon Beyond Expectations Vår visjon forplikter konsernet og alle dets medarbeidere til å søke løsninger som overgår omgivelsenes forventninger. Våre Kjerneverdier Inkluderende Nyskapende Ansvarlig ( INA ) Selskapet skal være Inkluderende overfor enkeltindivider, andre selskaper og samfunnet forøvrig. En åpen og lyttende holdning skal prege hele konsernet. Selskapets evne til Nyskaping skal bidra til å sikre vår egen framtid, bedre rammebetingelsene for vårt omliggende miljø og generelt bidra til en positiv samfunnsutvikling. Ansvarlige grunnholdninger skal prege selskapet på alle nivåer og i alle sammenhenger. 3

6 4 Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012

7 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet Makroøkonomisk utvikling 2012 har vært et oppløftende år for oljeserviceindustrien, en næring hvor aktivitetsnivået er påvirket av markedets forventninger til fremtidig oljepris ble preget av et kapitalmarked i bedring og en rekordhøy gjennomsnittlig oljepris på 112 dollar fatet (Brent), ref. EIA. En gjennomsnittlig pris på 108 dollar fatet er av sentrale analytikere (Nordea) prognostisert nivå for Et slikt nivå vil være bærekraftig for næringen, og generere økt aktivitet og økte investeringer. OPEC s produksjonsmål, den politiske utviklingen i Midt-Østen, den videre håndteringen av gjeldskrisen i Europa og investeringsutviklingen innen ukonvensjonell olje- og gassutvinning er i denne sammenhengen fire fundamentale forhold som vil ha avgjørende påvirkning på tilbud, etterspørsel og prisutvikling. Hjemmemarkedet Tidligere var 2020 et markert veiskille vedrørende forventet aktivitetsnivå på norsk sokkel. Dette veiskillet er i ferd med å bli visket ut med de funnene vi har sett på norsk sokkel de siste årene. Produksjonen fra nye felt, som blir satt i produksjon etter 2011, forventes å levere over to millioner fat oljeekvivalenter pr dag i Det samme året settes Johan Sverdrup etter plan i produksjon (1.9 milliarder utvinnbare oljeekvivalenter). Det er i tillegg spennende at Statoil og Rosneft har gjort avtale om felles utredning og leteboring i havområdet på begge sider av delelinjen (mot Russland). Norsk sokkel er fremdeles verdens største offshoremarked målt i investeringsnivå. I 2013 spår sentrale analytikere at investeringer og operasjonelle kostnader (CAPEX og OPEX) samlet vil havne på 318 milliarder kroner, målt mot de 283 milliardene vi opplevde i Samlet investeringsnivå i 2017 blir av sentrale anlatykere estimert til 420 milliarder kroner. (Rystad Energy) Stø kurs. Beerenberg økte i 2012 aktivitetsnivået noe sammenlignet med foregående år. Driftsresultatet og driftsmarginene bedret seg signifikant, og forlenger en kontinuerlig rekke av resultatforbedringer over de siste fire årene fra Brent Crude - Daily Closing in 12 previous months Production by by operator $/BBL Thousand boe/d Majors Statoil Others Feb 12 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan 13 Feb Fields with start-up after 2012 Source: Rystad Energy UCube 5

8 Offshore Offshore Market Market by province by province NOK million nominal North Sea Barents Sea Norwegian Sea Source: Rystad Energy Offshore Market Report The Offshore Market at the NCS Costs at NCS, excluding taxes and internal** NOK million nominal Capex Opex Suppliers purchases Non Op Genex Note: Non-op = All costs in E&P companies not charge to licenses, i.e. seismic for regional/rounds, non-op reservoir modeling, non-op studies, international Genex = All General and Administrative expenses not charge to licenses, like top management for non-op, sales & trading activity, legal, BD development Suppliers purchases = All purchases by oil service suppliers from other oil service suppliers within defined oil service segments (office cost and real estate not included) ** Taxes and internal = All CO2 tax, tariffs, injection gas and operators own, internal employees, i.e. everything that is not bought by oil service suppliers Source: Rystad Energy Offshore Market Report 6

9 Administrasjonens beretning Langt de fleste sektorer innen oljeservice kan forvente økt etterspørsel også i kommende år. Målt mot dagens tilgjengelige markedskapasitet og etterspørsel, er områder som «Subsea utstyr og installasjon» og V&M relaterte «EPCI leveranser» særlig attraktive vekstområder for Beerenberg. Konsernet fokuserer både på økt bredde i leveransespekteret, og et større geografisk nedslagsfelt for våre egenutviklede teknologier. Beerenbergs fokus på utvikling og kommersialisering av teknologi videreføres i denne sammenhengen som grunnsteinen i satsingen. En stadig større andel av Beerenbergs totale aktivitetsnivå realiseres gjennom salg av egenutviklet teknologi. Forretningsstrømmen «Egenutviklet teknologi» (Business Center) genererte i 2012 nær en tredjedel av konsernets totale omsetning, og noe i underkant av halvparten av selskapets driftsresultater. Helse, miljø og sikkerhet. Beerenberg har en tydelig forankring av nullfilosofien i vår HMS/K-politikk og øvrige foretningsstrategier. I Beerenberg er proaktive HMS/K og risikostyringsprosesser ikke en prioritet, det er en forutsetning! Konsernet jobber kontinuerlig med å forbedre sine prosesser innen risikovurdering og risikostyring, og i 2012 har Beerenberg oppdatert prosesser for styring av operasjonell risiko og strategisk risiko. Beerenberg ser på kontinuerlig forbedring av HMS-prosesser som en langsiktig investering i selskapets fremtidige risikoprofil, resultater, omdømme og vekstpotensial. I 2012 har Beerenberg realisert den kontinuerlige forbedringstrenden selskapet har som målsetting å innfri. Beerenberg forholder seg til PTIL og NAV sine retningslinjer ved kategorisering og registrering av hendelser. Konsernet registrerte i 2012 null hendelser med fravær. I tillegg har man hatt et stort fokus på å redusere antall skader med medisinske behandlinger og oppnådd svært gode resultater på dette området (TRIF 2,4). I første halvår av 2012 registrerte Beerenberg dog to fallende gjenstander med kritisk potensiale og totalt tre røde hendelser i følge med selskapets operasjoner. Aksjoner ble iverksatt ved utgangen av 1. halvår, og selskapet identifiserte ikke kritiske hendelser i andre halvår. Beerenberg har i de senere årene hatt spesielt fokus på arbeidsmiljøbelastninger, og da særskilt på det forebyggende arbeidet innen støy, kjemikalier, vibrasjon og ergonomi. I dette arbeidet har vi hatt tett samarbeid med operatørselskapene Statoil og ConocoPhillips, og Beerenberg etablerte et eget beskyttelsesregime for våre ansatte i Viktige satsingsområder i 2013 vil være å sikre en god gjennomføring av vårt helseovervåkningsprogram, samt sikre gode opplæringspakker innen arbeidsmiljøbelastninger. I 2012 har Beerenberg deltatt i flere større samarbeidsprosjekter med bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass (tidligere OLF).To av arbeidsgruppene avsluttet sitt arbeid i 2012, arbeidsgruppene for «Tettehetstesting av Åndedrettsvern» og «Fallende Gjenstander». Tre av arbeidsgruppene startet i 2011 og vil fortsette videre i 2013, Beerenberg deltar her i to støygrupper og en gruppe som arbeider med vibrasjoner. Beerenberg er en viktig ressurs i bransjen, spesielt på bakgrunn av selskapets langsiktige satsning på helserisikokartlegginger, som strekker seg tilbake til 1985, dette i tett samarbeid med Kokstad Bedriftshelsetjeneste. Kompetanseutvikling. Videreutvikling av intellektuell humankapital er i Beerenberg et gjennomarbeidet konsept satt i system for å underbygge konsernets overordnede forretningsidé. Selskapets strategi for vekst og økt aktivitetsnivå krever kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling. Selskapets ambisjoner om kontinuerlig forbedring av konkurransekraft, og vår målsetting om å være en attraktiv arbeidsgiver, innbefatter et aktivt kompetanseutviklingsprogram for alle våre medarbeidere. I 2012 har selskapet blant annet fokusert på å videreutvikle egenopplæringsaktivitetene til også å innbefatte sertifisering av egne ansatte som jobber innenfor områder som i dag ikke er dekket av offentlige eller andre eksterne opplæringstiltak. I alt 40 medarbeidere avla og bestod fagprøven i ett av ISO-fagene i Beerenberg videreførte i 2012 satsingen på lederutviklingsprogrammene for prosjektledere, formenn og sikringsledere. Programmet går over to år, og selskapets visjon og verdier er den røde tråden i strukturen. Programmet er nå videreutviklet til også å inkludere en årlig oppfølgingssamling. Lederutvikling i Beerenberg skal bygge opp under selskapets strategi og forretningsmessige mål, samt støtte opp under og videreutvikle HMS-kulturen i selskapet. Klare ansvarsforhold og oppfølging av ledere og medarbeidere på alle nivåer blir vektlagt. Konsernets 2-årige lederutviklingsprogram inkluderte i fjor ca. 200 deltagere. I løpet av 2012 var totalt 650 av våre medarbeidere involvert i aktiviteter arrangert av selskapets kurs- og utviklingsavdeling. 7

10 Production by lifecycle Production by lifecycle Thousand boe/d Abandoned Producing Under development Discovery Undiscovered Source: Rystad Energy UCube Key Financials (NOKm) ,3% 7,3% ,0% 12,0% 1436 EBITDA% 12 % 10 % 8 % 800 5,1% 6 % % 2 % 0 % EBITDA% Revenue EBITDA 8 Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012

11 Administrasjonens beretning KPI-målinger. Systematisk oppfølging av målsetninger anvendes for å etterprøve selskapets innfrielse av sentrale målsettinger og strategier. Beerenberg s aktive oppfølging av trender innen sentrale områder som HMS/K, teknologiutvikling, finans, kompetanse- og kapasitetsutvikling samt medarbeider- og kundetilfredshet gir gode trendmålinger av selskapets utviklingskurve. Konsernets overordende målsetting om kontinuerlig forbedring innen sentrale foretningsområder ble innfridd i Forventninger og målsatte krav til videreutvikling for 2013 er som en del av strategi- og budsjettplanleggingsprosessen fastlagt. Marked og utvikling. Beerenberg vurderer den totale verdien av konsernets ordrereserver til å være NOK 11.4 miliarder (inklusiv estimert verdi av opsjoner) ved inngangen til 2013, hvilket er en radikal økning sammenlignet med den inngående ballansen i Selskapet forventer på bakgrunn av dette en signifikant omsetningsvekst i de kommende år. Veksten i Beerenbergs aktiviteter utenfor norsk kontinentalsokkel var nær ved å doble seg i Eksportvolumet er forventet å vokse videre i Veksten blir hovedsakelig realisert gjennom lisensiering av teknologi og utføring av operative aktiviteter i ulike geografiske oppstrømsområder som Kazakhstan, vestkysten av Afrika og i GoM. Totalt forventes det av forretningsstrømmene for egenutviklet teknologi i Beerenberg vil generere brorparten av det samlede driftsresultatet i Nye funn i kombinasjon med høye investeringer i besluttede utbyggingsprosjekter og produserende felt er svært lovende i forhold til det forventede aktivitetsnivået i hjemmemarkedet de kommende år. Beerenbergs posisjon i verdens største offshoremarked (kilde:rystad Energy) gir realiserbare muligheter for videre vekst både i hjemmemarkedet og konsernets definerte eksportmarkeder. Morten Walde Konsernsjef 9

12 10 Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012

13 Administrasjonens beretning Virksomheten 2012 Kjernevirksomheten til Beerenberg er på operasjonelt nivå tyngst eksponert mot vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet. Rammebetingelsene innen næringen er i kraftig endring. Kravene til nytenkning, økt vedlikeholdseffektivitet og standardiserte driftsmodeller har akselerert som en konsekvens av en aldrende plattformpark og økte krav til kostnadseffektivitet, sikkerhet og anleggsintegritet. Production by operator Production by Thousand boe/d Majors Statoil Others Beerenberg utarbeidet i perioden 2007 (1. generasjon) til 2010 (2. generasjon) et system for integrert samhandling (IO/OPC) som ivaretar de ovennevnte målsettinger for hele vår oppdragsportefølje. Resultatene hva gjelder kontinuerlige forbedringer innen sentrale områder som HMS, kvalitet, vedlikeholdseffektivitet og forutsigbarhet er signifikante. Resultatene underbygger den positive trendutviklingen selskapet er inne i. Beerenberg fokuserte i 2012 på å videreutvikle vår standardiserte prosjektgjennomføringsmodell i et 3. generasjonskonsept (3GS), i den hensikt å sikre robuste og transparente leveranser til våre oppdragsgiver som selskapets bærende konkurransekraft. Samhandlingsfilosofien til ConocoPhillips og A-standard filosofien til Statoil har vært viktige inspirasjonskilder i dette utviklingsprosjektet. Selskapets 3GS filosofi blir institusjonalisert i 2. kvartal Teknologiutvikling er et hovedsatsingsområde i Beerenberg. FoU-prosjekter med fokus på å kontinuerlig forbedre HMS/K prosesser og økt kostnadseffektivitet, er spydspissen som sikrer selskapet økt konkurransedyktighet. FOU-prosjekter søkes fortrinnsvis gjennomført i tett dialog med kunde, samarbeidspartnere og leverandører. Beerenberg har gjennom 2012 økt sin portefølje av, og omsetning på, patenterte og egenutviklede løsninger betydelig. I 2013 er fokuset rettet mot utvikling av automatiserte metoder for tilstandsovervåkning av korrosjonsutvikling under isolasjon (CUI). Sentrale operatørselskaper, samarbeidspartnere og representanter fra offentlige forskningsinstitusjoner er invitert med i denne prosessen. Beerenberg s fokus på kompetanse- og lederutviklingsprogrammer er limet i selskapets bedriftskultur. Beerenberg er et operativt selskap, og vår konkurransekraft skapes i Source: Rystad Energy UCubev den spisse enden. Å videreforedle selskapets kompetansebase er i praksis å styrke selskapets konkurranseevne. Ved inngangen til 2013 deltar om lag 180 av våre ledere i 2-årige utviklingsprogrammer for ledere, og om lag 800 av våre medarbeidere vil neste år ha gjennomført programmer regissert av selskapets kurs- og opplæringsavdeling. Petroleumsindustri på norsk sokkel er dominert av Statoil, som innehaver av betydelige markedsandeler. Statoil var også i 2012 Beerenbergs største oppdragsgiver, med oppdrag fordelt på offshore og onshore og mellom rent arbeidsutførende vedlikehold og konsoliderte ingeniør-, materiellog vedlikeholdskontrakter. ConocoPhillips var vår andre store oppdragsgiver i Beerenberg opererer i denne sammenhengen Fabric Maintenance-avtalen på Greater Ekofisk (totalt 19 installasjoner) i en konsolidert ingeniør-, materiell- og konstruksjonskontrakt. I 2013 vil de betydelige oppdragsmengdene Beerenberg har kontrahert på ExxonMobil- og Shell opererte land- og sokkelanlegg påvirke denne strukturen vesentlig. FMC Technologies, SBM Offshore, Kværner, Aibel, Reinertsen og FRAMO er andre viktige klienter i Beerenbergs kundeportefølje. 11

14 Administrasjonens beretning Teknologi og utvikling Egenutviklet teknologi (BC/GFC) ISO (Isolasjon, stillas og overflate) Beerenberg har en klar og tydelig målsetting med sin innovative virksomhet, og kvalitetssikrer ethvert teknologiutviklingsprosjekt mot følgende ufravikelige krav; 1) Enhver endring skal bidra til lik eller bedre HMS/K-utførelse 2) Enhver endring skal bidra til lik eller bedre vedlikeholdseffektivitet Innovasjon & Teknologiavdelingen i Beerenberg teller om lag 170 personer og er markedsledende innen ISObransjen. Her inngår vår tekniske avdeling med ingeniører og inspektører, samt egen forsknings- og utviklingsavdeling. I tillegg til produkt- og metodeutvikling innenfor ISO-fagene omfatter FoU-avdelingen også en gruppe som utfører konsept-, metode- og verktøyutvikling innenfor kirurgisk kutting og mobil maskinering (decommissioning). Teknologiutviklingen innenfor ISO-området pågår på tvers av Beerenbergs ulike avdelinger og i tett samarbeid med FoU. Beerenberg har en rekke egenutviklede, patenterte (16 innvilget og 20 omsøkt) og på andre måter immaterielt beskyttet (design, varemerke eller eksklusivt lisensierte) produkter og løsninger. Forretningsområdene i Beerenberg er organisert i form av egne Business Centers/ Greenfield Centre (6BC/1GFC), med resultatansvarlig leder i hver enkelt gruppe. Teknisk avdeling Teknisk avdeling består av ca. 120 personer og har hoveddelen av sine ingeniører og inspektører plassert i selskapets ulike operasjonssentre og prosjekter. Avdelingen besitter spesialkompetanse innenfor hele ISO-området. Vi benytter de beste tilgjengelige systemløsningene som ANSYS (beregninger/simuleringer), Inventor (3D modellering) og webtiv (egenutviklet studieverktøy/prosjekteringsverktøy). Løsningene som utvikles spenner over hele ISO-området og består av operative løsninger, gjennomføringsmodeller (prosjektstyring, drift), så vel som produktutvikling (Benarx, Decom, Tilkomst) og teknologivalg (laboratorium og prosjekttesting av maling/brannbeskyttelse/isolasjon). Vi opplever en voksende etterspørsel etter vår kompetanse både på NCS og i internasjonale markeder. Benarx (Isolasjonsprodukter/løsninger) Benarx er Beerenbergs egenutviklede og sofistikerte isolasjonsløsninger innen passiv brannbeskyttelse, samt termisk og akustisk isolering. Løsningene er plassbesparende, vektreduserende, effektiviserende, forenkler logistikk, forbedrer HMS og har unike termiske og akustiske egenskaper. Produktutviklingen er gjennomført i tett samarbeid med institusjoner som SINTEF, DNV, Teknologisk Institutt, GexCon og Lloyds (typegodkjenning). Løsningene er testet og godkjent i henhold til alle relevante spesifikasjoner/standarder. Benarx er godt etablert som løsning på NCS. Vi har gjennom 2012 også utviklet et internasjonalt marked for produktene. Samarbeidspartnere er således etablert i UK og Kazakhstan. Korrosjon under isolering Korrosjon under isolering (CUI) representerer en av de største truslene mot sikkerhet, levetidsforlengelse og stabil produksjon for olje- og gassinstallasjoner. Grunnet stadige levetidsforlengelser utover opprinnelig designlevetid eskalerer problemet i større grad en hva industrien i dag kan håndtere. Kostnadene ved potensiell tap av liv og innretning, produksjonsstans og utslipp knyttet til CUI er enorme. Omfanget av isolerte rør offshore er estimert til over 800 kilometer. 12

15 I 2012 er 38 % (86 stk.) av installasjonene på NCS over 20 år gamle, i 2020 vil 60 % (95 stk.) være over 20 år gamle. Beerenberg sitt CUI-prosjekt adresserer dette problemet fullt ut med løsninger som kan overvåke CUI-drivere i eksisterende og nye rørsystemer samt fremtidig monitorering av korrosjonsutvikling. Vårt plan og vedlikeholdstyringsystem, WebTiv, er tilrettelagt for å håndtere innsamling av data og utføre analyser med tiltak mot CUI. Mobile Machnining & Abandonment Beerenberg har utviklet unike (kalde) metoder og verktøy for kirurgisk kutting og mobil maskinering. Teknologien er basert på vår spisskompetanse på bruk av syntetiske diamanter. I tråd med vår filosofi kan løsningene fjernstyres og krever et minimum av personell og utstyr. Dette bidrar til redusert sikkerhetsrisiko, høy kuttehastighet, lavere kostnader og bedre gjennomføringsevne. Vi utfører presisjonskutting fra den minste bolt til store konstruksjoner uavhengig av vekt, design og materialkomposisjon. Gjennom 2012 har avdelingen videreutviklet teknologien og opparbeidet seg en tillit i markedet som gir gode utsikter for Subsea Isolering Termisk subsea-isolering er et vekstområde i BBC. Vi benytter markedets beste materialer og har utviklet effektive metoder og verktøy for produksjon og montering. Oppdragene utføres over hele verden og utstyr/personell er derfor satt opp for enkelt å kunne mobiliseres og gjennomføre sine oppdrag der kunden ønsker. Langsiktig rammeavtale er etablert med FMC. Gjennom 2012 er det lagt et godt grunnlag for videre vekst i Tilkomstteknikk (TT) Tilkomstteknikk er en metode der tau og klatreteknikk benyttes i forbindelse med arbeidsoppgaver i høyden, sikring av personell og redning. I 2012 har vi mobilisert personell til oppdrag på norsk sokkel men også til internasjonale oppdrag. Rammeavtale er etablert for arbeid over hele kloden. Beerenberg driver kontinuerlig metodeutvikling. TT er i rask utvikling og benyttes i stadig større grad som alternativ til tradisjonell tilkomst (stillas). Vi har konstruert og installert markedets kanskje beste treningsrigg, et anlegg som gir store muligheter til kurs i arbeid i høyden, fallsikring og redning, både internt og eksternt. Sveisolat Sveisolat er et egenutviklet system som består av overtrykkshabitat, mobile gassdetektorer og en styringsenhet kontrollert av sertifiserte operatører. Et habitat muliggjør «varmt arbeid» innenfor alle soner på offshoreinstalla sjoner, olje- og gassterminaler, samt petrokjemianlegg. Beerenberg har siden introduksjonen av Sveisolat i 2002, bygget opp en betydelig kompetanse og erfaring innenfor området. Selskapet har i dag rundt 50 sertifiserte operatører og 50 styringssystemer i drift. Sertifisering og klargjøring av systemene foregår i eget verksted ved selskapets lokaliteter i Stavanger. Sveisolat er en eksportartikkel. I 2012 er eksisterende internasjonale samarbeidsavtaler videreført, og det er gjennomført konkrete prosjekter blant annet i Danmark og Malaysia. Beerenberg opplever økt bruk av habitatteknologi både innenfor de tradisjonelle områdene som er knyttet til sveisearbeid og andre varme operasjoner, men ikke minst også i forbindelse med leveranse av andre komplekse løsninger, områder der habitatteknologi kan gi klare effektiviseringsgevinster. Vi vurderer en videre utvikling innenfor både de tradisjonelle og mer komplekse oppdragene som svært interessant med gode markedsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt. Decommissioning (Greenfield Centre) Beerenberg har gjennom sin etablering av Beerenberg Inc. satset sterkt på utvikling av løsninger og verktøy for fjerning av stigerør (conductors) på amerikansk side av Mexicogolfen (USGoM). Green Turtle er et fjernstyrt verktøy med roterende diamantblader som gjennomfører kutt og fjerning av stigerør 15 fot under havbunnen (myndighetskrav i USA). Vi har også utviklet en unik diamantvaiersag Green Sawfish, som muliggjør kutting av kompliserte og store konstruksjoner uavhengig av materialkomposisjon og aksiallast. Green Sawfish gjennomførte sine første kommersielle oppdrag (P57A for Devon) med stor sukess høsten

16 Administrasjonens beretning Internasjonal virksomhet Finansielle forhold Beerenberg har klare ambisjoner og målsettinger innen eksportrettet petroleumsindustri. Selskapets eksportartikler har et grunnleggende høyt teknologinivå (intellektuelle rettigheter), og det fokuseres sterkt på muligheter for å bygge barrierer mot etterligninger og kopiering Beerenbergs eksportandel er jevnt økende. I 2012 har selskapet utført oppdrag i USA, Kasakhstan, Storbritannia, Malaysia, Danmark, Angola og Nigeria. I tillegg avventer vi tildeling på en rekke tilbud levert i våre definerte eksportområder. Tilbudene omfatter tjenester relatert til egenutviklede teknologiområder som TT, MM&A, Benarx, Sveisolat og Subsea Isolering. Beerenberg har de siste årene inngått samarbeidsavtaler med ulike internasjonale aktører. Selskapets samarbeidspartnere er lokalisert i UK, USA, Kasakhstan, Angola, Nigeria og Malaysia. Selskapet forventer i 2013 å realisere en betydelig vekst utenfor Norge. Konsolidert EBITDA (resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortisering) ble mnok 172,7 (MNOK 127,9), en vekst på 35,0 %. Driftsresultatet (EBIT) har økt med 40,3 % til fra mnok 92,9 i 2011 til mnok 130,3 for konsernet. Kontantstrøm. Operasjonell kontantstrøm for konsernet endte på mnok 136,8. Underliggende drift er god og selskapet genererer god kontantstrøm på sine løpende aktiviteter. Konsernet har konsolidert driften og hatt fokus på å bedre inntjeningen. Arbeidskapitalbindingen har vært stabil fra forrige årsskifte, men med sesongmessige svigninger gjennom året. Gitt selskapets vekstforventninger for 2012, er det rimelig å anta at arbeidskapitalen vil øke noe gjennom Investeringer. Totale investeringer for konsernet var 44,6 mnok, hvorav mnok 10,2 var relatert til egenutviklet driftsutstyr innen fjerningsmarkedet (decommissioning) og mnok 9,2 til etablering av ny produksjonslinje for Benarx produkter. Finansiering. Konsernet har et lån i Fokus Bank på 43 mnok. Total kredittfasilitet i Fokus Bank er 90 mnok, noe som gir selskapet fleksibilitet i den vekstfasen konsernet er inne i. Konsernet har en total kreditt- og garantiramme på mnok 175. Beerenberg Corp. AS har ytt et lån til Beerenberg Holding AS. Lånet forrentes med flytende rente basert på 12 måneder NIBOR + 2 % p.a. Beerenberg Holding AS har refinansiert sin gjeld i løpet av 2012 og har nedregulert sin gjeld til Beerenberg Corp. AS, noe som har bidratt til å styrke likviditeten i Beerenberg Corp. AS Konsern. Finansiell risiko. Konsernet søker gjennom sin finansieringsstruktur og inngåtte avtaler å redusere sin ekspo- 14

17 Beerenbergs produkter og tjenester er inndelt i tre forretningsområder Insulation, Scaffolding and Surface treatment (ISS) Business Centres (BC) Green Field Centre (GFC) Insulation Benarx Green Turtle Scaffolding Subsea Insulation Green Sawfish Surface treatment Rope Access Techniques (RAT) Habitat Solutions (Sveisolat) Mobile Machining & Abandonment Engineering & Inspection nering mot svingninger i valuta- og rentemarkedet, og spekulerer ikke i posisjoner i dette markedet. En mest mulig nøytral valutarisiko søkes oppnådd gjennom å ha inntekter og kostnader i samme valuta, omfanget av transaksjoner i fremmed valuta er begrenset. Skatt. Av skattekostnaden på mnok 36,8, var betalbar skatt mnok 35,4. Eierstruktur. Beerenberg Holding AS eier 100 % av aksjene i Beerenberg Corp AS. Risikostyring. Vi har implementert en metode for å håndtere risiko på en strukturert måte, beslutte og følge opp effekt av tiltak. Markedsrisiko. Konsernet opererer i olje- og gassmarkedet som har hatt en sterkt svingende utvikling de siste årene, og markedet Beerenberg opererer i er til en viss grad påvirket av de rådende olje- og gassprisene. På lang sikt vet vi at investeringsviljen på den norske sokkelen vil avta som et resultat av lavere aktivitet. Konsernet intensiverer sin internasjonaliseringsprosess for å imøtekomme en lavere vekst på norsk sokkel. Teknologisk risiko. Markedet søker bedre løsninger og det kan forekomme at konsernet møter konkurrerende produkter og tjenester. Gjennom vår løpende satsing på ingeniørtjenester og FoU-arbeid, søker vi å være i forkant ved å beskytte våre verdier med patenter og andre rettigheter. 15

18 Administrasjonens beretning Organisasjonrisiko. For å holde på nøkkelmedarbeidere satses det betydelig på utvikling av ansatte gjennom kompetansehevende tiltak. Dette vil bidra til at dyktige medarbeidere forblir i konsernet. I et volatilt marked er det dessuten viktig at vi tilknytter oss seriøse underleverandører og sikrer at våre samarbeidspartnere følger gjeldende lover og regler. IFRS. Konsernet omarbeidet fra og med 2010 regnskapene fra norsk regnskapsstandard (NGAAP) til IFRS og har siden rapportert etter IFRS. Ledelsen har fokus på prosessene og jobber med kontinuerlig forbedrings prosesser. Økonomiavdelingen er styrket, og det gjennomføres kursing og kompetanseheving innen IFRS, risikostyring, intern kontroll, metodeverk m.v. Eierstyring og selskapsledelse. Styret påser at selskapet har en god eierstyring og selskapsledelse. Selskapet er i en prosess for å utvikle rutiner og systemer for å kunne etterleve norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Beerenberg Kompensasjonskomité. Kompensasjonskomitéen er et underutvalg av styret for Beerenberg Corp. AS, og består av styreleder som er komitéens leder, en eierrepresentant og konsernsjef. Kompensasjonskomitéen avholdt i alt seks møter i Kompensasjonkomitéen er et rådgivende organ for styret og konsernsjef, og behandler saker som angår kompensasjon for selskapets øverste ledelse, samt overordnede strategier for kompetanseutvikling. Beerenberg Revisjonskomité. Revisjonskomitéen er et underutvalg av styret til Beerenberg Corp. AS, og denne består av to styremedlemmer med regnskapsmessig fagkompetanse. Geir Sandvik er leder av revisjonskomitéen. Revisjonskomitéen har avholdt seks møter i Revisjonskomitéens formål er å assistere styrets arbeid med å påse at den regnskapsmessige og finansielle informasjonen som presenteres er pålitelig; at det er effektivitet i konsernets interne kontroll og risikostyringssystemer; at konsernet etterlever relevante lover, forskrifter og interne standarder og bestemmelser; at ekstern revisor er uavhengig og innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner, samt at prestasjonene holder tilstrekkelig kvalitet. 16

19 Konsernstruktur. Beerenberg Holding AS eier alle aksjer i Beerenberg Corp. AS (driftsselskapet), som kontrollerer 100 % av datterselskapenes aksjeposter. Organisering. Slik det fremgår av organisasjonskartet nedenfor er Beerenberg Corp. AS organisert i ulike forretningsenheter og stabsfunksjoner. Det forretningsmessige ansvaret ligger i linjeorganisasjonen. Det samme gjelder det operative personalansvar. Linjeorganisasjonen støttes i sitt arbeid av ulike stabsfunksjoner som har et konsernovergripende ansvar innenfor sine fagområder, for å sikre kostnadseffektivitet, forutsigbarhet og enhetlig kvalitet, samt en helhetlig tilnærming til ulike oppgaver. Organiseringen er gjenstand for løpende vurdering. Konsernledelse Morten Walde President & CEO Corporate & OrganisatioN Stig Tuastad EVP Business support Leif Helge Eriksen Deputy CEO HSE/Q Finance Ola Jordal Lars Erik Larssen EVP EVP & CFO Business Development Sales & marketing Øistein Lillelien EVP Roger Kjeilen EVP Operations North-west Operations North Sea Innovation & Technology Subsea & Technology Export Tore Angelskår Leif Helge Eriksen Baste Tveito Gary Kolderup EVP Deputy CEO EVP & CTO EVP 17

20 18

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 og foreløpig årsresultat 2005 Rapporten består av to deler: Del 1 inneholder en kort beskrivelse av Block Watne Gruppen ASA og en oversikt over konsernets

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer