Del 2 Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 2 Handlingsprogram 2012 2015"

Transkript

1 Einsidig busslomme i Luster før og etter bygging. KOMMUNAL PLAN FOR TRAFIKKTRYGGING Del 2 Handlingsprogram Arkivsak 11/345 Datert Vedteken i Kommunestyret , sak 53/11 Sist revidert : Utførte eller uaktuelle tiltak er merka med raudt

2 TILTAK PÅ VEGNETTET FORTUN Fortun Parkering for besøkande til Fuglesteg SKJOLDEN Sentrum: Gangveg over Hauge bru mot Fjordstova Henge gangbru utanpå eksisterande bru? Gangveg frå brua til Fjordstova Sentrum: Flytte eksisterande busslomme. 55 Busslome Gangfelt over 55 Gullringen Lage eit par biloppstillingsplassar der gamlevegen vert gang og sykkeveg i sør-enden av tunnellen.. Kostbart tiltak Statens Vegvesen SØRSIDA / ORNES 331 frå kaien til Urnes stavkyrkje Stor gangtrafikk i turistsesongen fører til uheldige situasjonar. Løysast med regulering av biltilkomst til stavkyrkja? Tunnelane på 331 Tunnelane manglar lys. Hovudlykter til låns vert vekke. /. Privat initiativ G/S (K) K K LUSTER / HØYHEIMSVIK Gangvegen gjennom Ferdigstilling av gangvegen ved: Luster - Kvåle - Solstrand - Taubana Leirhola (kryss til Harastølen) - kyrkjegarden - gangfelt over (Solstrand, butikken og Døsen) - fast dekke - rekkverk - ynskje om at kommunen overtek vintervedlikehaldet Sentrum: Dårleg parkeringsløysing. Ved butikken Bilar må rygge inn og ut av vegen Kryss ved Ynskje om gatelys Fjordglas Gamle Dalsdalsvegen Helagåta - Krossen Ynskje om gatelys Ynskje om betre vedlikehald/brøyting Høyheimsvik v/ fruktlageret Busslomme retning Gaupne Høyheimsvik Busslomme retning Luster er for liten sentrum Neshøgdi Nytt byggjefelt må bindast saman med bustadfeltet Orrhaug og busslommer med nytt gangfelt /. Gangvegen er bygd på dugnad med kommunal støtte. Tilfredstiller ikkje formelle krav til gangveg. Reg.plan forbi kyrkjegarden er under arbeid. Privat reg.plan frå Neshøgdi Ynskje om undergang i staden for Privat regulering gangfelt K Ved Luster Skilt Innkøyring forbode i skuletida barnehage 55 Luster-Nes Ynskje om 70 km sone Vedteken av kommunestyret sak nr. 53/11 Side: 2

3 GAUPNE Råumberget/ Tiltak for å hindre isnedfall Råumtunnelen 55 gjennom Gaupne sentrum Ynskje om 60-grense gjennom sentrum langs 55. Har tidlegare vorte avslege av. Nytt kryss avkøyring Gaupne sentrum Ny løysing for avkøyring til sentrum / K Avkøyring til Coop Kort avstand mellom hovudavkøyringa til sentrum og avkøyringa til Pyramiden og Coop. Sandvik camping Nytte undergangen som gangsti og byggje sti vidare langs elva mot fjorden K Sandvikfeltet Ynskje om fartsdemparar 55 frå sentrum til bru over Jostedøla Gangveg / Er regulert i 1998, må truleg regulerast på nytt Bru over Jostedøla Gangbru? / og gangsti på elveforbygging v Vegen er stengt for bru over Jostedøla Røneidsgrandane Gangveg. Mykje nytta turveg går her og vidare på gamlevegen om Røneid. Ynskje om gatelys frå bensinstasjon til kryss Røneidsvegen Røneidsgrandane - Røneidstunnelen Sommaropen gangveg/ gangsti syklande / Er regulert i / Må regulerast? Røneidstunellen Farleg tunell då den er smal, har dårleg lys og ligg i sving / K 604 Kryss - Dårleg siktforhold.. Gamlabrui Stor kryssing av gåande. 604 ved Etablere busslomme retning Jostedalen Skarpamo for avstigning skuleelevar K Røslebakkane v/ Utbetring av krapp og bratt sving. Salen Ulykkespunkt K Røslebakkane Ynskje om fartsdemparar kommunen K Kryss Skilt til syklisten:»brems opp her!!» Røslebk./Gardavegen Sikttilhøva bør dessutan betrast. K Barneskulen Levering av elevar Gangveg gjennom skuleområdet Flytting av sykkelparkering Køyring på skuleplassen K Engjadalsvegen Ynskje om fleire farsdemparar oppom Verket K Øyagata vurdere å setje ned fartsgrensa til 30-sone frå ungdomshuset til gamlebrua. fortau frå ungdomshuset til Gamlabrui forbi bustadfeltet Bukti trafikktilhøva kring ungdomshuset generell opprusting av gata rydding av frisiktsoner fotgjengarfelt ved kryss Rådhus/Engjadalsveg Reg.plan er under arbeid. Vedteken av kommunestyret sak nr. 53/11 Side: 3

4 K Gardavegen Gangveg/fortau manglar til ny barnehage Dårleg sikt i sving ved GBNR 85/1 Det er 30 sone her, men høg fart og ingen fartsdemparar K Engjadalen P-plass ved turutgangspunkt K Sørsida Pyramiden Kaotiske trafikkforhold buss, bil, parking, HC og gåande JOSTEDALEN / K 604 Kryss til Leirdalen Svært dårlege siktforhold i krysset. Omlegging av er naudsynt. / 604Tunnelar Bygge portalar i tunnelopningane for å hindre stein og isnedfall 604 ved Alsmo Heve vegen ved Alsmo for å unngå stenging av vegen ved flom 604 Haukåsgjelet Smalt og uoversiktleg parti 604 Sperle Smalt parti, stygge avkøyrsler, store vassproblem /K 334 Kryss med kommunal veg til Svært dårlege siktforhold retning Gaupne. Trong og uoversiktleg sving./ Bakken mot Gjerde 335 Jostedal Snuplass for buss ved skulen skule 334 Gjerde - betre forholda for gåande frå Haugåsen byggjefelt til butikk/ hotell - ynskje om gatelys kryss Krundalen til fremste kryss Haugåsen - ny veg Gjerde - Espe Det skal utarbeidast reguleringsplan for Gjerde i 2012 / K Breelvi/ Mjølver Vanskeleg punkt for større køyretøy INDRE HAFSLO 603 i Marifjøra Trafikksituasjon ved kafèen/ hotellet. /eigar 55 Marifjøra - Røneidstunnelen Sommaropen gangveg/ gangsti / 55 ved Marheimsgjelet 55 Strekninga Tangen krysset til Sviggum Ulykkespunkt kryssing av hjort Dårleg sikt i krysset til Sviggum Siktrydding langs elva/ vegen Busslomme Tangen (Geitaneset) Krysningspunkt er ikkje skilta / K 55 Kryss Liarmen Dårleg sikt i krysset i begge retningar. / 55 kryss 339 Vanskeleg kryss. Ugulen 339 Ynskje om rekkverk /K Kryss til Joranger Bratt veg? 339 Betre skilting Kryss til skule K Ved Joranger kyrkje Ynskje om gatelys kommunen 55 Kryss Mollandsmarki Utbetring av kryss Vedteken av kommunestyret sak nr. 53/11 Side: 4

5 K Mollandsmarki v/ Stygg sving med dårleg fjell som rasar Råum ut. K P-plass Krossen Ynskje om lys HAFSLO 55 Stolpen - Ynskje om redusert fart Hestnes 55 frå Krekavegen Betre forholda for gåande til Sogn / til Heggmyrane skisenter skisenter. Gangveg Reg.plan syner gangveg. 337 Hafslo Moane Gang- og sykkelveg Ynskje om gatelys / K / K 337 gangfelt ved Thunebui Hafslo sentrum (Buene) Dårleg sikt for kryssande som kjem ned frå Bakkingavegen og som skal til skulen Lagring av snø fører til dårleg sikt og farlege situasjonar / / K Bakkingavegen Gangveg Buene - Beheimsfeltet Ny reguleringsplan i området er under arbeid. 55 ved Kryssing av for planlagt turveg rundt Stupshølen Hafslovatnet Fv 55 ved Okleviki Ulukkespunkt VEITASTROND 331 Røyteviksbrua Manglar rekkverk på brua. SOLVORN K Løteigane Vegrekkverk K Vetlegrovi Sikring av bru/ klopp K Parkering i sentrum Svært tronge forhold kan vere / Andre? og ved ferjekaia trafikkaos om sommaren Solvornbukti Regulering av båttrafikken / badeplass Vedteken av kommunestyret sak nr. 53/11 Side: 5

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

MANUAL. [Les denne før start]

MANUAL. [Les denne før start] MANUAL [Les denne før start] DETALJERT INNHALD 1 STARTOMRÅDE OG RITTKONTOR I LOM... 4 RITTSEKRETARIATET... 4 2 OM LØYPA OG MATSTASJONANE... 5 OM LØYPA... 5 MATSTASJONANE... 6 3 TRANSPORT (BAGASJE, SYKLAR

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg.

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg. Forklaring knappene til nettside Navn Ikon Beskrivelse Krysse vei Knappen skal brukes der du skal gå over veien. Du kan krysse veien i gangfelt med lyskryss, merket gangfelt eller utenfor gangfelt. Før

Detaljer

men vi tilpassar oss alt klimaendringane

men vi tilpassar oss alt klimaendringane men vi tilpassar oss alt klimaendringane Døme på faktisk klimatilpassing i Sogn og Fjordane Idun A. Husabø Kontekst Behov for nasjonal strategi for klimatilpassing Utkast til utgreiing lagt fram i mai

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Bergensprogrammet 10 år 2002-2011

Bergensprogrammet 10 år 2002-2011 Bergensprogrammet 10 år 2002-2011 10-årsmelding 2002-2011 Innhold Bergensprogrammet 10 år 2002-2011... 3 Bergensprogrammets ni hovedmål... 5 Oppsummering av status for målene etter 10 år... 6 1: Trafikkveksten

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Til Rogaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Generelt til alle

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Haugheim: «nett so i bydn" i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy

Haugheim: «nett so i bydn i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy Haugheim: «nett so i bydn" i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy Velkomen til Hauge på Osterøy! Presenterer 18 nye leilegheiter; funksjonelle, moderne, stilreine og tidsriktige. Praktiske og framtidsretta

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer