Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet"

Transkript

1 Møte i ehelsegruppen 22. mai 2014 Helsedirektoratet

2 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar Dagsorden og referat 5 min Bjørn Inge Larsen, HOD Orientering fra HOD 10 min Bjørn Astad, HOD Orientering fra Helsedirektoratet 10 min Christine Bergland, Hdir Nasjonal Helseregisterprosjekt 20 min Cathrine Dahl, FHI Elektronisk meldingsutveksling 30 min Håkon Grimstad, NHN Endringer brukerrettighetsloven og FBV 20 min Are Forbord, HOD Cathrine Dammen, HOD Christine Bergland, Hdir Kaffepause 10 min Modell og prosess koordinering, prioritering og finansiering av nasjonale e-helsetiltak 15 min Christine Bergland, HOD Nasjonale satsingsområder min NIKT, KommIT, FHI, NHN, Hdir Eventuelt

3 Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ønsker under eventuelt? E-helsegruppen

4 Sak 02/14 Godkjenning av referat fra møte 21.nov Ingen store endringer. E-helsegruppen

5 Sak 03/14 Orientering fra HOD Bjørn Astad, HOD (Ingen presentasjon) Kl min presentasjon E-helsegruppen

6 Sak 04/14 Orientering fra Helsedirektoratet Christine Bergland, Helsedirektoratet Kl min presentasjon E-helsegruppen

7 Status for e-resept 80% av alle resepter er elektroniske Drift og forvaltning Videreutvikling: Legemidler i bruk (Multidose) Pilotoppstart i Jevnaker er 27.mai. Innført nasjonalt sommeren Utbredelse av e-resept pr (utenfor sykehus) Fastleger ca 90% Totalt for gruppen avtalespesialister, legevakter, fastleger ca 75% Innføring av e-resept i sykehusene Helse Vest: Ferdig innført i hele regionen juni 2014 Helse Nord: Pilotoppstart UNN uke 19 HSØ: Pilotoppstart A-hus uke 23 Helse Midt: Pilotoppstart høsten 2014 (sted ikke besluttet)

8 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 Mine Resepter antall innlogginger Mine resepter (innlogginger) * I snitt er det nå over 3700 innlogginger per dag

9 Status for kjernejournal i bruk for innbyggere Overordnet status Fremdrift er i henhold til plan Risiko er nedadgående og på akseptabelt nivå Innføring Piloten i Stavangerområdet er lansert. Trend for bruk er økende i begge pilotområdene Utvikling av løsning Drift og forvaltning Godt og nært samarbeid med NHN

10 Videre innføring rundt St. Olav og SUS - I bruk for innbygger per NYE KOMMUNER/ INNBYGGERE NYE LEGEVAKTOMRÅDER SYKEHUS St. Olav Ca innbyggere SYKEHUS Stavanger universitetssjukehus Ca innbyggere Stavangeregio nen 1.Sandnes 2.Gjesdal 3.Klepp 4.Time 5.Strand 6.Forsand 7.Rennesøy 8.Kvitsøy 9.Finnøy 10.Eigersund 11.Bjerkreim 12.Sokndal 13.Lund 14.Hå 15.Hjelmeland Trøndelag 1.Orkdal 2.Agdenes 3.Hemne 4.Meldal 5.Rindal (M&R) 6.Skaun 7.Snillfjord 8.Hitra, 9.Frøya 10.Rennebu 11.Røros 12.Os (Hedm.) 13.Holtålen 14.Ørland 15.Åfjord 16.Bjugn 17.Selbu 18.Tydal 19.Stjørdal (N.-Tr.) 20.Oppdal, 21.Rissa 22.Leksvik Stavangeregionen 1.Sandnes og Gjesdal 2.Strand og Forsand 3.Rennesøy, Kvitsøy og Finnøy 4.Eigersund legevakt 5.Hå legevakt Trøndelag 1.Orkdals-regionen 2.Røros og omegn 3.Fosen legevaktsentral 4.Værnesregionen 5.Oppdal 6.Rissa ca innbyggere Ca innbyggere 5 legevakter 47 fastlegekontor 6 legevakter 36 fastlegekontor

11 Sak 05/14 Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP) Cathrine Dahl, FHI Kl min presentasjon 5 min drøfting E-helsegruppen

12 Nasjonalt helseregisterprosjekt E-helsegruppen 22. mai 2014 Cathrine Dahl, seniorrådgiver Folkehelseinstituttet

13 Dagsorden Sak 1 Ny handlingsplan NHRP Sak 2 Dekningsgrad i medisinske kvalitetsregistre

14 Prosess for handlingsplan NHRP Bestilling Helsedir -helse handlingsplan Bestilling HOD Handlingsplan NHRP Prosess og innretni ng Tiltak E- helse Retning og prioritert e områder Første utkast Tiltak bearbeiding Handlingspla n Endelig utkast Leveranse HO August 2013 November 2013 Februar 2014 Mai 2014 Sekretariat og arbeidsgruppe HOD Arbeidsgruppemøt er Koordinering mot handlingsplan e- helse Ledersamli ng Helsedir NUFA 28.8 Dialog med Helsedir sept-nov 2013 Innspill fra aktørene Behandling i E- helsegruppen Progra mst. FHI Interre g SG Helsereg gr Frist skriftlige innspill (sentrale + kval reg) Møter med registeraktøre r: Kreftreg IPLOS NPR Forsvarets helsereg Helsedir jan/feb/mars Interre g SG Progra mst. FHI NUFA Oppdrag gis av HOD gjennom de ordinære styringslinjene i sektoren

15

16 Utfordringsbilde Separate innrapporteringsløsninger med dobbeltarbeid Umoderne IKT-infrastruktur i etablerte registre Variasjon i datakvalitet Lav nasjonal dekningsgrad i flere av de nasjonale kvalitetsregistrene De fleste av registrene er ikke dagsaktuelle Gyldighet må vurderes for hvert enkelt variabel Områder med svakt datagrunnlag (kommune, psyk og rus osv.) Koblinger er komplisert og dyrt Fragmentert organisering Økende finansieringsbehov

17 Dekningsgrad Dekningsgrad % Antall % > 80 % % % % 2 6 < 20 % 1 3 Oppsummering av dekningsgrad for de 32 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene som har nasjonal utbredelse

18 Norsk Nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK) Norsk nefrologiregister Det norske hjertekirurgiregisteret Norsk Pacemaker og ICD-register Nasjonalt register for føflekkreft Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft Nasjonalt register for leddproteser Nasjonalt register for lungekreft Nasjonalt register for gynekologisk kreft Barnediabetesregisteret Nasjonalt register for Malignt Lymfom og KLL Nasjonalt register for brystkreft Cerebral pareseregisteret i Norge Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR) Det norske nyrebiopsiregisteret Nasjonalt register for barnekreft Norsk karkirurgisk register -NORKAR Nasjonalt Korsbåndregister Norsk kvalitetsreg for leppe-kjeve-ganespalte Norsk intensivregister Nasjonalt Hoftebruddregister Norsk porfyriregister Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC) Norsk Kvinnelig Inkontinensregister Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi Norsk MS Register og biobank Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet Gastronet Diabetesregister for voksne Register for arvelige og medfødte nevromuskulære 12% 30% 23% 41% 71% 70% 67% 65% 60% 53% 53% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 97% 97% 97% 95% 94% 94% 93% 90% 90% 90% 90% 86% 86% 85% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

19 Utfordringsbilde Separate innrapporteringsløsninger med dobbeltarbeid Umoderne IKT-infrastruktur i etablerte registre Variasjon i datakvalitet Lav nasjonal dekningsgrad i flere av de nasjonale kvalitetsregistrene De fleste av registrene er ikke dagsaktuelle Gyldighet må vurderes for hvert enkelt variabel Store områder med svakt datagrunnlag (kommune, psyk og rus) Koblinger er komplisert og dyrt Fragmentert organisering Økende finansieringsbehov

20 Retning for handlingsplan Mer fokus Data inn Melding fra journal (Sentrale helseregistre) Web-registrering (Medisinske kvalitetsregistre) Data i hus Database Kryptering Logging/sporing Metadata Datavarehus Data ut Innsyn i egne opplysninger (Helsenorge.no) Informasjon om kvalitet til klinikere Informasjon om kvalitet til publikum Forskertjenester (søknadsskjema, tilgang) Felles nasjonale målbilder og utvikling

21 Satsingsområder Fortsatt satsing på resultater fra medisinske kvalitetsregistre Forenkling av innrapportering til registrene Forenkling av regelverket Bedre data fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene Data om legemiddelbruk i institusjon (sykehus og sykehjem) Registerdata for psykiske lidelser og rus Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret Nye brukertjenester for tilgang på data for forskere, publikum og helse- og omsorgstjenestene

22 Forslag til vedtak Sak 1 Ny handlingsplan NHRP E-helsegruppen gir sin tilslutning til fremlagt utkast til ny handlingsplan for Nasjonalt helseregisterprosjekt for Sak 2 Dekningsgrad i medisinske kvalitetsregistre E-helsegruppen anbefaler at det i løpet av 2014 gjennomføres en erfaringsbasert analyse av utfordringer og suksesskriterier knyttet til å oppnå landsomfattende og tilstrekkelig dekningsgrad i nasjonale, medisinske kvalitetsregistre. På bakgrunn av en slik analyse ber e-helsegruppen i løpet av 2014 om forslag til konkrete tiltak for å øke dekningsgraden i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

23 Takk

24 Sak 06/14 Mål, status og utfordringer for elektronisk meldingsutveksling Håkon Grimstad og Sverre Fossen, NHN Forslag til vedtak: ehelsegruppen tar saken til orientering Kl min presentasjon 20 min drøfting E-helsegruppen

25 ELEKTRONISK SAMHANDLING FORVALTNING mai 2014 Sverre Fossen

26 STATUS Alle HF «Alle» legekontor 360 kommuner 56,3 % økning totalt 332,6 % økning på pleie- og omsorgsmeldinger

27

28 Visma

29 Innsatsområder Læringsprogram OSEAN og NHN Adresseregister Brukerstøtte Meldingstelling Samordnet utbredelse Leverandørhåndtering Visma

30

31 Innsatsområder Læringsprogram OSEAN og NHN Adresseregister Brukerstøtte Meldingstelling Samordnet utbredelse Leverandørhåndtering Visma

32

33

34 HOD Allmennlegene Kommune NUIT - KNUIT E-helsegruppen Nasjonal IKT - NIKT NUIT Helsedirektoratet Norsk Helsenett Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg - NUFA SamUT Andre aktører Enhet for elektronisk samhandling NHN KomUT KS/KommIT FHI NAV Leverandører Andre aktører

35 SAMUT Det finnes ikke i dag noe organ for å ivareta en samordnet utbredelse av elektroniske meldinger og meldingsutveksling. Det er behov for en arena der de ulike problemstillinger, utfordringer og nye behov kan diskuteres og avklares mellom partene. Videre er det behov for at parter sitter sammen for å samordne pilotering og utbredelse av reviderte eller nye meldinger.

36 MEDLEMMER Helsedirektoratet, tre representanter Kommune, fem representanter oppnevnt av KS RHF, fire representanter Legeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin Legeforeningen, Praktiserende spesialisters landsforening NAV Norsk Helsenett

37 KOMMENDE ARBEIDSOPPGAVER? Kommunal/nasjonal meldingsovervåkning? Varsling til samhandlingsparter om nedetid?

38 HOD Allmennlegene Kommune NUIT - KNUIT E-helsegruppen Nasjonal IKT - NIKT NUIT Helsedirektoratet Norsk Helsenett Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg - NUFA SamUT Andre aktører Enhet for elektronisk samhandling NHN KomUT KS/KommIT FHI NAV Leverandører Andre aktører

39 HOD Allmennlegene Kommune NUIT - KNUIT E-helsegruppen Nasjonal IKT - NIKT NUIT Helsedirektoratet Norsk Helsenett Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg - NUFA SamUT Andre aktører Enhet for elektronisk samhandling NHN KomUT KS/KommIT FHI NAV Leverandører Andre aktører

40 OPPGAVER Oppfylle og etterleve de prioriteringene som blir gitt til området elektronisk samhandling fra styrende myndigheter og tverrsektorielle organer Følge opp og koordinere alle ansvarlige aktører i samhandlingskjeden Ivareta sekretariatsfunksjon for SamUT Gjennomføre jevnlige statusmøter med større enkeltaktører (NIKT, KS, HDIR) og regionale forvaltnings- og drifts-organisasjoner Identifisere og fjerne enkeltstående og systemiske feilkilder Presentere løsningsforslag og rettingsregimer for anerkjente feil Følge opp og iverksette de av NUITs prioriteringer som treffer den elektroniske samhandlingen Forvalte tilknytningsavtalene til helsenettet Bidra med prosjektdeltagelse, -ledelse og -eierskap på spesifikke bestillinger, eksempelvis OSEAN CPPA Utvikle, etablere og drifte testing av enkeltmeldinger og hele samhandlingskjeden i samarbeid med testsenteret Være et entydig kontaktpunkt for leverandørene i forhold knyttet til samhandling Være et kompetanse- og støtteorgan for sektoren i spørsmål knyttet til elektronisk samhandling Utrede, og forberede videreutvikling av samhandlingsfeltet

41 Rammeverk, adresseringsmetodikk og alle meldinger gjennomgås og revideres Kun godkjente meldinger kan sendes elektronisk Dersom meldingene ikke er godkjent i det nasjonale testsenteret må meldingene sendes som papir NHN-Adresseregister skal benyttes som eneste autoritative kilde til adressering Integrasjon med Adresseregisteret gjøres obligatorisk Testing i det nasjonale testsenteret gjøres obligatorisk Ta initiativ til, og delta i tilgrensende utviklingsarbeid i sektoren Flere pågående prosjekter ser på ulike løsninger for å kommunisere elektronisk med helsetjenesten eller befolkningen. De tekniske modellene kan fremstå som fullgode alternativer til den eksisterende samhandlingen, og representerer følgelig en mulighet for å etablere et mer hensiktsmessig samhandlingsregime for enkelte meldingsforløp og meldingstyper.

42 Sak 07/14 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og fritt behandlingsvalg (FBV) Are Forbord, HOD (Ingen presentasjon) Cathrine Dammen, HOD (Ingen presentasjon) Christine Bergland, Hdir Kl min presentasjon 5 min drøfting E-helsegruppen

43 KAFFEPAUSE Kl E-helsegruppen

44 Sak 08/14 Modell og prosess for koordinering, prioritering og finansiering av nasjonale e-helsetiltak Christine Bergland, Hdir Kl min presentasjon 5 min drøfting E-helsegruppen

45 Sak 8/14 Modell og prosess for koordinering, prioritering og finansiering av nasjonale e-helsetiltak Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 45

46 Overordnet struktur Tiltaksoversikt Pågående og planlagte tiltak i planperioden - «bruttoliste» + Hoveddokument Overordnet beskrivelse av innsatsområder og tiltak Årlige tiltaksplaner Utarbeides i tilknytning til årlige budsjettprosesser

47 Struktur i saksunderlaget til NUIT Under arbeid Samlet budsjettforslag Underlagsdokumentasjon Oppsummering per innsatsområde Saksark per tiltak/prosjekt

48 Prosess for prioritering av tiltak for 2015/ mai: Saksunderlaget sendt til NUIT og NUFA 7.- og 8. mai: NUFA. Drøfting av saksunderlag til NUIT 22. mai: E-helsegruppen. Innspill fra ulike aktører på viktigste nasjonale tiltak 2015/ mai: NUIT første drøfting av prioritering tiltak 2015/2016 Høst: NUIT endelig innstilling til prioritering 2015/2016» SamUT (Samordnet utbredelse) foreslås å få et ansvar å vurdere og gi samlet innstilling til prioriteringer av nye og reviderte standarder før NUIT-møtet

49 Styring, koordinering og prioritering av Styringsmodell nasjonale e-helsetiltak Porteføljestyring Nasjonale arenaer Nasjonale bestillerroller Krav til IKTsystemer Finansieringsmodell Nøkkeltall e-helse Kommunikasjon og involvering

50 Innspill fra NUFA-møte 8. mai 1. Viktig at NUFA gir innspill før prioriteringer i NUIT 2. Saksunderlaget kom for sent til at man i NUFA 8. mai kunne gi tilbakemeldinger på prioritering av konkrete tiltak 3. Innbyggertjenester er svært viktig og etterspurt, vanskelig å sette opp mot andre utviklingstiltak 4. For spesialist- og kommunehelsetjenesten er effekten av innsatsområde 3 Helsepersonelltjenester det viktigste, her er det viktig å fullføre igangsatt arbeid og tydeliggjøre videreutvikling 5. Helsepersonelltjenester er ikke er et godt begrep er ikke er en tjeneste til/for helsepersonell, men tiltak som understøtter kvalitet og kontinuitet i pasientbehandlingen 6. Innsatsområde 6 og 8; Standarder, terminologi, kodeverk og IKT-infrastruktur og fellestjenester er kjerneområder som må prioriteres og løftes i felleskap i sektoren både mht. finansiering og bidrag mht. kompetanse og årsverk forutsetning for Innbyggertjenester, Helsepersonelltjenester samt Styrings- og kunnskapsgrunnlag vurdere nærmere mht. rekkefølge og innretning på tiltakene 7. Det bør komme frem hvilke tiltak som aktørene allerede arbeider med lokalt, og som ev. bør være en nasjonal satsning. Dette bør legges frem i neste møte i NUFA og representantene i NUFA ble utfordret på dette 8. Bør på sikt vurdere å samle tiltak i programmer for å forenkle prioriteringsprosess og bedre se avhengigheter Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 50

51 Sak 09/14 Nasjonale satsingsområder for NIKT v/erik M. Hansen KommIT v/kirsti Kierulf (Ingen presentasjon?) FHI v/camilla Stoltenberg? NHN v/håkon Grimstad Hdir v/christine Bergland Kl x 8 min presentasjon 20 min drøfting E-helsegruppen

52 Nasjonal IKT HF Innspill til nasjonal ehelseplan Møte i ehelsegruppen Kst. adm. dir. Erik M. Hansen, Nasjonal IKT HF 52

53 Nasjonale innsatsområder for e-helse Én innbygger én journal Styring, koordinering og prioritering Innbyggertjenester Helsepersonelltjenester Styrings- og kunnskapsgrunnlag Personvern og informasjonssikkerhet Standarder, terminologi og kodeverk Forskning, innovasjon og kompetanse IKT-infrastruktur og felleskomponenter 53

54 Styringsmodell Videreutvikling av en nasjonal styringsmodell for felles nasjonale initiativer Styringsmodell og finansiering henger nøye sammen. Derfor vil endringer i den ene, kunne gi positive endringer i den andre. Det er viktig å «øve» på felles styring gjennom arbeidet med «En innbygger en journal».

55 Finansieringsmodell Omlegging fra rammefinansiering til aktivitetsbasert finansiering av de nasjonale felles prosjektene. Det er viktig for å sikre riktig forankring og prioritering. Krevende fordi omstillingen må synkroniseres mellom partene. Krevende fordi det vil utfordre evnen til felles nasjonal prioritering fremfor lokale og regionale prioriteringer.

56 Prioriterte områder Digitale innbyggertjenester. Utrulling av kjernejournal. Utviding av kjernejournal for å «kompensere» for utfordringene i «Meldingsløftet» (modernisering av samhandlingsplattformen). Administrative registre. Konsekvensvalgutredning (KVU) for «En innbygger en journal».

57 Mulige steg på veien mot visjonen En mulig strategi er «organisk» utvikling gjennom å gå stegene; 1) «Én region én sykehusjournal» 2) «Én region én journal» 3) «Én innbygger én journal» Alternativet er et «strukturelt» grep der «Én innbygger én journal» realiseres ved ett nasjonal prosjekt. Ett nasjonalt prosjekt vil forutsette stor politisk og ledelsesmessig kapasitet, store investeringer (der dagens kostnader må videreføres i parallell), og ikke minst svært stor risiko. Et «strukturelt grep» vil kanskje lede til raskere resultat, men dersom det ikke lykkes, vil det gi store tap av omdømme, ressurser og tid.

58 Prioriteringer i Nasjonal IKT HF (forslag) Nasjonal IKTs mål Utforme og forvalte felles beskrivelser av kunnskapsbaserte, prosess-støttende kliniske systemer Etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i spesialisthelsetjenesten Være RHFenes samarbeidspart overfor myndighetene i nasjonale tiltak Koordinere felles IKT-tiltak i RHFene ovenfor øvrige deler av helse- og omsorgssektoren Ha en felles prioritering og oppfølgning av relevante leverandører Forslag til prioritering i 2015 Avgrenses Prioriteres opp Prioriteres opp Videreføres Prioriteres opp

59 Takk for oppmerksomheten!

60 KommIT VI er KommIT DigIT DoIT - KommIT KommIT

61 Fra interessepolitikk til leveranser vi er KommIT Interessepolitisk strategi KommIT Handlingsplan Effektmål samordning i kommunesektoren samordning stat/kommune økt den kommunale IKTkompetansen utredet framtidens utviklings- og forvaltningsenhet Når kunnskap møter handling blir det kompetanse KommIT

62 Vi er KommIT alle skal med Kommuner Programstyre Kontaktutvalg KommIT programleder Sektorielle Satsningsområder Kompetansegruppen KommIT drift og forvaltning Arkitekturgruppe Sekretariat Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper KSAVE KNUFA Helse og velferd Bygg, plan og geodata Oppvekst og utdanning KNUIT KPR KPR Brukerforum Brukerforum Brukerforum * Koordinering og Prioriteringsråd KommIT

63 1 kommune Velkommen til Hamar KommIT

64 1 familie KommIT

65 KommIT

66 Kommuner samarbeider om IKT Vi oppfordrer til enda mer IKT-kostnad Lav Høy Best resultat blant store kommuner Kostnad Administrasjonskostnader Lav Høy Best resultat blant mellomstore kommuner Tjenesteomfang IKT-modenhet Lav Lav Høy Høy Best resultat blant små kommuner Kvalitet Brukertilfredshet Lav Høy Digitaliseringsgrad Lav Høy OBS! Grafen skal gi et overblikk over resultater. Logoplasseringen er ikke 100% nøyaktig. KommIT

67 Arkitekturen er det digitale verktøyet for å løse behov 1) Hvilke behov har innbygger og næringsliv for digitale tjenester? 2) Hvilke funksjonelle behov må dekkes for å tilfredsstille pkt 1? 3) Hvilke felleskomponenter må være tilgjengelig for å tilfredsstille pkt 2? Dette inkluderer også samspillet mellom felleskomponenter og fagsystemer. Behov innbyggere og næringsliv Funksjonelle behov Felleskomponenter og fagsystemer KommIT

68 Byggeklossene våre i arkitekturen Felles løsningskomponenter Felles registerkomponenter Felleskommunale løsninger Kommunale fagsystem KommIT

69 Felles arkitektur er svaret KommIT

70 Våre 12 Arkitekturprinsipp Arkitekturprinsipper 1: Tjenesteorientering 2: Interoperabilitet 3: Tilgjengelighet 4: Sikkerhet 5: Åpenhet 6: Fleksibilitet 7: Skalerbarhet 8: Fellesløsninger 9: Brukeren i sentrum 10: Maksimere verdi 11: Informasjon er verdi 12: Nasjonale føringer Nasjonale prinsipper Tjenesteorientering Interoperabilitet Tilgjengelighet Sikkerhet Gevinster: 1. Automatisk 2. Effektivt og gjenbruk av data og systemer 3. Optimal bruker dialog 4. Informasjonssikkerhet og personvern Åpenhet Fleksibilitet Skalerbarhet Kommunale prinsipper Brukeren i sentrum Nasjonale føringer Fellesløsninger Maksimere verdi Informasjon er verdi Lokale prinsipper Prinsipp 1 Prinsipp 2 KommIT

71 De nasjonale felleskomponentenes funksjonalitet ID-porten 1.Tilbyr autentisering av personer på sikkerhetsnivå 3 og 4. 2.Tilbyr direkte integrasjon med tjenesteeiere (andre nettsteder) 1.Tilbyr meldingsboks, informasjonsportal og sluttbrukersystemtjenester 2.Totalt 70 ulike funksjoner/egenskaper som kan gjenbrukes i de ulike tjenestene Funksjoner som baseres på informasjon fra andre registre 1.Identifisere registreringsenheter (selskaper m.v.) 2.Forsyne informasjon til alle offentlige og tilknyttede registre Matrikkelen 1.Sikre og registrere informasjon om eiendomsopplysninger 2.Klargjøre grenser og eiendomsforhold 3.Gjør informasjonen tilgjengelig for en søker 4.Motta oppdateringer fra kommuner Registre med funksjonalitet på toppen Enhetsregisteret Folkeregisteret 1.Forsyne både offentlige og private virksomheter med informasjon 2.Registrere og identifisere innbyggere, fødselsnummere, bosted m.v. KommIT

72 Slik håper vi det kan se ut når vi er i mål KommIT

73 KommIT Komponenter integrerer og forvalter arkitektur prinsippene Sak/Arkiv Acos/ESA/ePhorte/P360 Integrasjons Komponent fra KommIT Fag-system Manuell Brev 1. Forvalter standarder 2. Gjennom integrasjon blir vi en premissgiver 3. Gir leverandør valgfrihet 4. Effektiviserer fordi integrerer systemer i kommunen 5. Effektiviserer fordi integrerer mellom forvaltningsnivå KommIT

74 Mottakers kanalvalg Difi-SDP Mottaker (innbygger/næringsliv/ offentlig) Altinn meldingsboks MinSide (kommune portal) App Utskrift ID porten epost SMS Altinn KS SvarUt KommIT

75 SvarUt vil bli integrert til Sikker Digital Post Prosjektet Forsendelse Utskrift og forsendelse Kommune Forsendelse KS SvarUt og forsendelsesarkiv Lenke til forsendelse Altinn Lenke til forsendelse Næringsliv Digital kontaktinformasjon med reservasjonsstatus Forsendelse Lenke til forsendelse Innbygger Statlig virksomhet Digital Kontaktinformasjon med Reservasjonsstatus Oppslagstjeneste Kontaktinformasjon og reservasjon Meldingsformidler Forsendelse Postkasse Forsendelse Forsendelse Sikker digital posttjeneste KommIT

76 KS SvarUt Fase 3 KS KommIT skal videreutvikle KS SvarUt til en robust meldingsformidler for norske kommuner og fylkeskommuner. Delprosjekt 1: Nivå 4 - distribusjon av sensitive dokumenter Delprosjekt 2: Funksjonelle forbedringer i KS SvarUt komponenten Delprosjekt 3: Forsendelser til ulike mottakergrupper Delprosjekt 4: Utrulling og forretningsmodell Delprosjekt 5: Samkjøring med Sikker Digital Post (DIFI) KommIT

77 Interessenter i gevinstrealisering har ulike roller og behov Rolle Behov POLITIKERE Vedtar strategier Behandler politiske saker Legger føringer Forstå og beslutte ADMINISTRATIV LEDELSE OG ENHETSLEDERE IKT-AVDELING MELLOMLEDERE / AVDELINGSLEDERE Allokerer ressurser Definerer fokus Fremlegger budsjett Er utfører, jobber både med virksomhetssiden og IKT-medarbeidere Implementerer endringer Er ansvarlig for gevinstrealisering Styre effektivt Samarbeide Fokusere på og forbedre sitt fagområde INNBYGGERNE Mottar tjenester Få best mulig tjenestetilbud LEVERANDØRER Påvirker infrastruktur Få kommunen til å lykkes KommIT

78 Prosjektportalen Teknologi: Office 365 KommIT

79 Ny arena for kunnskapsdeling/kompetanseutvikling kommer 6.6! Åpen side for alle skape nysgjerrighet, promotere innhold fra flere «kilder Pålogging via IdPorten for tilgang til min side innhold som gjenspeiler både kunnskapsdeling og kompetanseutvikling Enkelt design, fokus på «salg» av ny læringsarena, tilpasset mobil aksess Visuelle virkemidler med samme designpalett gjenbrukt fra topp til bunn (hvis mulig) KommIT

80 3 Plattform og læringskanaler Formater for «distribusjon & konsumering» Søk etter Fysisk kurs Webinar Video lyd Workshop aktiv leksjon Quiz Wiki CoP brukerfora Læring på egne premisser Når, hvor, på PC/brett/mobil Trad. elæring ebøker Dokumenter Samarbeid rundt produksjon av nye læringsformater betydelig læring underveis! KommIT

81 Vi jobber sammen om felles løsninger for Informasjonssikkerhet Bevisste brukere Teknisk sikkerhet INFORMASJONS- SIKKERHET Rutiner og sikkerhetsorganisasjon KommIT

82 KomUT-nettverket er kunnskap og drift Utfordringen: Utvikling og innføring av nye løsninger bør skje koordinert med alle aktører i et samhandlingsforløp. Løsning lansert ved KomUT : Norsk Helsenett har gjennom KomUT-prosjektet bidratt til for en koordinert samordning av meldingsutbredelse i helsesektoren. Kompetanseorganisasjonene har fungert som særdeles viktige bindeledd mellom aktørene i prosjektet. Derfor mener vi at: KS ser et behov for en videreføring av kompetansenettverkene som en del av en forvaltningsorganisasjon. KommIT

83 KommITs styring -og leveransemodell Ønsker fra kommuner Programledelse Informasjon og kommunikasjon KommiITs sektorsatsning Oppvekst og utdanning KommIT kommunale verktøy Prosjekter i kommuner KommITs visjon, mål, strategi Programstyre Helse og omsorg Plan, bygg og geodata Tverrgående satsningsområder Arkitektur Kompetanse Digital dialog Sikkerhet KommIT.no KommIT standarder og prinsipper KommIT kompetanseheving KommIT verktøykasse for digital innsikt Sektorielle prosjekter Tverrgående prosjekter KommIT drift og forvaltning KommIT

84 Mel; Norge i Rødt, Hvitt og Blått Ja, for nå skal vi bli digitale De som bor i kommunen skal se De skal få sin kommune i tale De skal få elektronisk beskjed KommIT

85 Innspill ehelsegruppen Camilla Stoltenberg, direktør FHI

86 Det startet så enkelt med at alle skulle kunne kommunisere med alle.

87 Nå er kompleksitet er blitt en trussel for videre utvikling

88 Strategisk retning Fire sentrale grep; 1. Gi pasienter og befolkning tilgang til egne helsedata 2. Styrke utvikling av tilgang til data på tvers 3. Flere fellesløsninger og nasjonale løsninger 4. Samle rapporteringer til helseregistre i felles innrapporteringsløsninger

89 Allerede igangsatte tiltak støtter oppunder dette SYSVAK er et godt eksempel på nasjonal fellesløsning tilgang for helsepersonell publikum tilgang gjennom «Mine vaksiner» Fellesløsninger / nasjonale digitale tjenester som er underveis eller i gang eresept prosjektet Kjernejournal prosjektet HelseNorge Helseregisterprosjektet

90 Fundamentet avgjørende, men må også ha resultater som synes! Digitale innbyggertjenester Styrings, koordinering og prioritering Styrings- og kunnskapsgrunnlag Forskning, innovasjon og kompetanse Helsepersonelltjenester Standardisering, terminologi og kodeverk eid for helsepersonell (Peronvern og informasjonssikkerhet) Integrasjons- og meldingsplattform (Infrastruktur og felleskomponenter)

91 Oppsummering av innspill til overordnede føringer Befolkningsrettede tjenester som sikrer pasienter innsyn og påvirkning til «sitt helsevesen» Fundamentale prosjekter som er grunnlag for alle andre; Standardisering, terminologi og kodeverk eid for helsepersonell Integrasjons- og meldingsplattform Nøkkelprosjekter for FHI som understøtter retningen Standardisert registrering av legemiddelbruk i institusjon Nasjonal laboratoriedatabase E-helsekort for gravide

92 9/14 NASJONALE SATSNINGSOMRÅDER FOR

93

94

95 NYE LØSNINGER NYE RAMMER E-resept Helsenorge.no Kjernejournal

96 r = p c p er sannsynlighet for en hendelse c er konsekvensen av hendelsen r er risiko ved en hendelse 0 p 1 (helt usannsynlig til helt sikkert) 1 c (ingen konsekvens til katastrofe) 0 r (ingen risiko til garantert katastrofe)

97 100 % - 24/7

98 100 % - 24/7 Ingeniørens spinale refleks: «alle system, alle løsninger og alle enkeltkomponenter feiler til slutt»

99 nerveceller med mer enn forbindelser

100 Brukeropplevelsen: 100 % tilgjengelig 24/7 Uavhengig av om en eller flere enkeltkomponenter svikter eller feiler

101 Brukeropplevelsen: 100 % tilgjengelig 24/7 Uavhengig av om en eller flere enkeltkomponenter svikter eller feiler Dette er Høytilgjengelighet

102 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

103 Sak 9/14 Nasjonale satsingsområder for 2015/2016 Innspill fra Helsedirektoratet Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 103

104 Helsedirektoratets foreløpige innspill til de viktigste nasjonale e- helsesatsinger på kort og mellomlang sikt Digitale innbyggertjenester Utbredelse kjernejournal kan redundant drift utsettes Samhandlingsarkitektur plattform og nasjonal tjeneste Adresseregisteret og øvrige helseadministrative registre Program for kodeverk og terminologi Informasjons- og forvaltningsmodell for helseregisterdata Prosess- og beslutningsstøtte (faglige retningslinjer) Medisinsk oppslagsverk Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 104

105 Samhandling på mellomlang sikt Rune Røren, Utviklingsdirektør Kjernejournal og e-resept NUFA

106 Rammebetingelser Oppgave: Løse de store utfordringene i dagens elektroniske samhandling Dette er en idéfase før forprosjekt og hovedprosjekt. Mål : Starte utrulling i løpet av 2-3 år Bygge på revidert helseregisterlov. Begrensede muligheter for nasjonale registre med mye helseinformasjon Bygg på etablerte plattformer (helsenettet, adm.reg, helsenorge og kjernejournal). Evolusjon og ikke revolusjon. Minimere standardisering og EPJendringer Leveranser en «salgsfoilserie» Overordnede målbilder Veikart Tydelig behovsbeskrivelse Hva må gjøres videre? Prosjektet skal finansieres som del av løpende politiske ambisjoner Eksempelvis: Fritt behandlingsvalg Forankring: Samspill 2.0 ehelse handlingsplan - tiltak 8.1 Integrasjonsplattform 0+ alternativet i utredningen av «én innbygger, én journal»

107 Riksrevisjonen om meldingsløftet Hovedfunn Meldingsutveksling mellom helseforetak, kommuner og legekontor kjennetegnes fortsatt ved mye bruk av papir. Tekniske løsninger for å kunne avvikle sending av papir er ikke utviklet eller tatt i bruk av alle aktørene Meldingsutveksling mellom helseforetak og mellom helseforetak og kommunale pleie- og omsorgstjenester kjennetegnes i stor grad ved bruk av papir, herunder faks. En tredel av kommunene har per oktober 2013 kommet i gang med elektronisk utveksling av en eller flere meldingstyper med helseforetak. Det foregår noe utveksling av elektroniske meldinger både innenfor og mellom helseforetak i alle helseregioner, men dette skjer med bruk av lokalt eller regionalt tilpassede løsninger og ikke nasjonalt godkjente standarder. Det er ikke fastsatt felles krav til innhold, struktur og format for elektroniske meldinger som skal sendes mellom helseforetak. Manglende standardisering kompliserer sending av meldinger mellom ulike elektroniske fagsystemer. Videre svekkes kvaliteten på informasjonen, og dermed pasientsikkerheten, fordi muligheten for at mottaker ikke forstår innholdet i meldingen korrekt, øker. Alle helseforetak og nær samtlige fastleger har tatt i bruk elektronisk meldinger, men pasientopplysninger sendes fortsatt i stor grad også på papir. I tillegg brukes doble rutiner for flere meldingstyper, som betyr at meldinger samtidig sendes både elektronisk og på papir. Det er klare svakheter ved Helse- og omsorgsdepartementets planlegging, styring og oppfølging av arbeidet med elektronisk meldingsutveksling. Status og vesentlige konsekvenser var ikke godt nok utredet i forkant av Samspill 2.0. Det er svakheter ved departementets styringsinformasjon og oppfølging Helse- og omsorgsdepartementets virkemiddelbruk har ikke vært tilpasset mål, status og utfordringer på området. Ambisiøse mål krever sterkere virkemiddelbruk

108 Hva er problemet??? EPJ (N) EPJ (N-7) EPJ (N-1) EPJ (N-6) EPJ (N-2) EPJ (N-5) Ansvarsmodellen: Alle må forholde seg til alle EPJ (N-3) EPJ (N-4)

109 Hva er problemet? Svar: alle må forholde seg til alle Symptomer på problemet Ingen har (kan ha) oversikt over pasientforløpet Meldinger blir borte og pasienter blir glemt Store ressurser brukes lokalt på aktør- og meldingsoppfølging Endringer og innføring tar lang tid Stadige overraskelser pga. endringer/kompleksiteten i grensesnitt Helsetjenesten mangler (sanntids-) informasjon om hvem som gjør hva og til hvilken kvalitet Ingen har (sanntids-) oversikt over pasientflyten nasjonalt Manglende nasjonal styring M.fl. Rotårsaken er at vi ikke klarer holder tritt med kompleksiteten vi innfører Eksponentiell økning i kompleksitet N*(N-1)/2 10 aktører har 45 integrasjoner 11 aktører har 55 integrasjoner 12 aktører har 67 integrasjoner Osv. Jo flinkere vi er, jo verre blir det

110 Hva kan være løsningen? EPJ EPJ U Samhandling splattform EPJ Ny ansvarsmodell: Alle må forholde seg til én?? TK TK = Tjeneste-/adr.katalog U = Universalmelding?? = Meldingslager, Legemidler, henvisninger, epikriser, PHA m.fl. EPJ Styring/ Styring/ Forskning Forskning Styring/ Forskning

111 Hva løser dette? Alle må forholde seg til én aktør Symptomene reduseres Oversikten over pasientforløpet ligger hos sentral forvaltning Meldinger og pasienter følges opp av en sentral forvaltning Sentral forvaltning kan etablere en mer kostnadseffektiv meldings- og aktøroppfølging Endringer og innføring tar kortere tid mot én aktør Færre overraskelser mot én aktør Sanntidsinformasjon kan hentes fra sentral forvaltning Sentral styring blir mulig M.fl. Lineær økning i kompleksitet (N) 10 aktører har 10 integrasjoner 11 aktører har 11 integrasjoner 12 aktører har 12 integrasjoner Osv. Det blir mulig å holde følge

112 Hva (annet) kan være løsningen? Sentral forvaltning med felles samhandlingsplattform Erstatte teknologien (ebxml/smtp) med noe annet Et enda bedre adresseregister Universalmelding i alle EPJ-systemer Annet Konsolidering av EPJ i kommune / legekontor Konsolidering av meldingsversjoner Kraftpakke til EPJ Gjennomføre allerede identifiserte tiltak (adr.reg., samme meldingsstandard, m.fl.) Andre tiltak som bør vurderes?

113 Prosess - Idefase Møter Versjoner (leveranser) Intervju April Mai Juni Uke 13 Uke 14 Uke15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Intern gruppe (EI) Påske Intervju med sektoren Påske Interne & Eksterne forankringsfora NUFA 8.5 EILM 19.5 NUIT 28.5 NUFA (?) 22.5 EI arkitekturforum Leveranser Versjon 0.1 Versjon 0.3 Versjon 0.9 Versjon

114 Intervjukandidater Gjennomgå presentasjonen og få innspill Intervjukandidater i idéfasen: KS/KommIT NIKT HSØ NHN HOD FHI

115 Foreløpig fremdriftsplan * Avhengig av prioritering og finansiering

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Helge T. Blindheim Helsedirektoratet 6. november 2013 Innbyggernes Helse IKT «Jeg gruer meg til kneoperasjonen min. Lurer på hvor mange kneoperasjoner

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING 15. oktober 2014 Sverre Fossen Antall kommuner som kommuniserer elektronisk 450 400 350 392 300 352 250 261 200 150 171 100 110 50 0 58 Januar 2012 Oktober 2012 Mars 2013

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten HelsIT 19. september 2013 Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Hva skal jeg si noe om Virksomhetsarkitektur

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt En rekke meldinger og rapporter har definert ambisjonsnivået for e-helse og elektronisk

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Dokument 3:6 (2013 2014)

Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Dokument 3:6 (2013 2014) Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Dokument 3:6 (2013 2014) Normkonferansen 2014 Halvor Bjørnsrud seniorrådgiver, Riksrevisjonen Om Riksrevisjonen

Detaljer

IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling

IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Status for ehelse (ekommunekartleggingen

Detaljer

Referat fra møte 5.mars 2015.

Referat fra møte 5.mars 2015. Referat fra møte 5.mars 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 5.mars 2015 kl. 10.00-15.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Referat fra møte 26.mars 2015.

Referat fra møte 26.mars 2015. Referat fra møte 26.mars 2015. Formål Møte i E-helsegruppen Dato, sted Torsdag 26.mars 2015 kl. 12.00-15.00, Universitetsgata 2, møterom 206 Deltakere Bjørn-Inge Larsen (leder) Lars Bjørgan Schrøder Kommunal-

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Jobbe digitalt Tenke nasjonalt Gjennomføre lokalt http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Agenda http://kurs.kommit.no november 2014 Pilot: Vår 2013 Vår 2014 Mål: Felles

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet. Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum

Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet. Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum 24.03.2011 ehelse skal understøtte Samhandlingsreformen Bedre samhandling Legger nasjonale strategier

Detaljer

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE Et enklere helse-norge 1. Juni 2016 Christine Bergland Direktør Etablering av direktoratet for e-helse Bakgrunn Helsesektoren

Detaljer

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv 1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 2. Den effek8ve og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og næringsliv Vi samhandler og nå

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Et enklere helse-norge

Et enklere helse-norge Et enklere helse-norge Leverandøranalyse Espen H. Carlsen, Seniorrådgiver, Direktorat for e-helse Oppsummering Hvilke prosjekter i porteføljen har avhengighet til EPJleverandører? Ca 60% av porteføljen

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Geomatikkdagene 2015: Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Seniorrådgiver Glenn Håkon Melby Helsedirektoratet, Avdeling Digitale innbyggertjenester Noen spørsmål.. Hvordan kan kart og geodata

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Status i dag- koordinering og samordning EPJ-løftet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse Gode helseregistre bedre helse Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 2010-12-06 Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet Rune Sandland, Sjefsarkitekt AGENDA KommIT på 1 2 3 Digitalt førstevalg Hva bidrar vi med fra KommIT Den enkelte kommune Program for IKT-samordning

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

Kort status på KS/STFK/FM sine bidrag i prosjektet i Sør-Trøndelag

Kort status på KS/STFK/FM sine bidrag i prosjektet i Sør-Trøndelag Prosjekt KomUt Kommunal utbredelse av elektroniske meldinger Kort status på KS/STFK/FM sine bidrag i prosjektet i Sør-Trøndelag 19.04.2013, Asle Brustad Hovde Gård 1 Tilhører enhet for regional utvikling

Detaljer

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Innmelding av sak: SamUT 10.06.2015 Tittel: Revisjon av PLO-meldinger v2.0 Saksnummer:

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT Digitalisering krever en samordning mellom kommunene mellom kommunal og statlig

Detaljer

Behov for e-helse, nasjonalt nivå?

Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Bjørn Astad Darlén Gjølstad 12. Juni 2014 Hamar Utfordringer og forventninger Medisin og samfunn Aldrende befolkning Flere pasienter med kroniske, sammensatte lidelser

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

- Styring av IKT i kommunene - Betraktninger om styringsmessige implikasjoner av EIEJ

- Styring av IKT i kommunene - Betraktninger om styringsmessige implikasjoner av EIEJ Er samstyring svaret? - Styring av IKT i kommunene - Betraktninger om styringsmessige implikasjoner av EIEJ Tone Marie Nybø Solheim, kons Områdedirektør forskning, innovasjon og digitalisering Innbyggerforventninger.l

Detaljer

E-helse og legemidler

E-helse og legemidler E-helse og legemidler - status og det langsiktige målbildet v/pia Braathen Schønfeldt Agenda Hva sier "En innbygger en journal" om ambisjonene på legemiddelfeltet? Kort om bakgrunn, oppdrag og prosess

Detaljer

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Christine Bergland Oslo, 14. september 2015 Noen suksesskriterier Styring Styringsmodell for prosjektet som henger sammen med styring av virksomheten

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14 Agenda KommIT på 1-2-3 Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Kostnadskontroll, kvalitet

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT

Kommunesektorens felles satsning på IKT Kommunesektorens felles satsning på IKT Arild Sundberg - styreleder i programstyret KommIT Kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans, Oslo kommune Målet for en samordnet IKT-utvikling Levere gode tjenester

Detaljer

Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg

Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Fra: Christine Bergland, Ass. helsedirektør, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt Utvalg for Fag og Arkitektur Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møtetidspkt: 6-7. mai 2015, kl. 10.00 15.30 Sted: Thon Hotel

Detaljer

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Kjernejournal IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Løsningsskisse Status 11.02.2013 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Hvor går kommunene? Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter.

Hvor går kommunene? Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter. Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter. Hvor går kommunene? Evy-Anni Evensen, leder KS fagråd for IKT i helse/omsorg

Detaljer

Samhandlingsplattform

Samhandlingsplattform Fra Samhandlingsarkitektur til Samhandlingsplattform HelsIT 2011 Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim Forfattere: Hans-Olav Warholm og Bjarte Aksnes www.kith.no Helt kort om oss Hans-Olav Warholm:

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi. Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF

Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi. Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF Om Line Andreassen Sæle Virksomhetsarkitekt i Nasjonal IKT HF Leder HL7 Norway Co-chair Patient Administration Work

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge?

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? EPJ-Observatoriet Årskonference 2004 28. oktober 2004, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Herlof Nilssen, adm dir Helse Vest RHF Anders

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 2. februar 2012 kl 14:00 16:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Referat fra møte 4.juni 2015.

Referat fra møte 4.juni 2015. Referat fra møte 4.juni 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 4.juni 2015 kl. 10.30-15.30 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Nasjonal styringsmodell for e-helse Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Et enklere helse-norge Pådriver for gode e-helseløsninger To roller: Myndighet Leverandør Nasjonalt e-helsestyre 3

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren Kjernejournal HelsIT 2011 Rune Røren 1 Agenda Status Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Løsningsskisse Etablering av hovedprosjekt 2 Status Lovendring for kjernejournal er ute på høring

Detaljer

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet : Startside Alternativ 1 Helse- og omsorgsdepartementet Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet Bjørn Astad Oslo, 5. november 2015 else- og omsorgsdepartementet Utviklingstrekk

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Forprosjekt Meldingsovervåking

Forprosjekt Meldingsovervåking Forprosjekt Meldingsovervåking Et -prosjekt v/prosjektleder Iver Olav Sunnset, Værnesregionen IT Bakgrunn og hensikt Bakgrunn Norsk Helsenett (NHN) program for meldingsutbredelse i norske kommuner startet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016 Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune november 2016 2016 Hvorfor digitalisering? 1 En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning 2 Verdiskaping og

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Styringsmodell KPR Plan, bygg og geodata Oktober 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 1 Innledning...

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Gardermoen 26. oktober 2009 Vi blir stadig eldre 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 90 år og eldre 80-89 år 600 000 400 000 67-79 år 200 000 00 2000

Detaljer

IKT i helsevesenet. Hva er målet?

IKT i helsevesenet. Hva er målet? IKT i helsevesenet. Hva er målet? NORDAF Vintermøte 2012 Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen 13. januar 2012 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Institusjonsperspektivet (mikro) Hva er betydning

Detaljer

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Felleskomponenter Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Målbildet i st. meld. 17 (2006) Forslag til fellestjenester og felleskomponenter Autentisering (eid) og autorisering Samtrafikknav

Detaljer

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Digital postkasse til innbyggerne Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Sikkerhet, robusthet og personvern Tilpasset regelverk Digital kommunikasjon som hovedregel Privatpersoner kan reservere

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer