FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER"

Transkript

1 Fredsregulativet del III Side 1 FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER GJELDENDE FRA 1 MAI 2000

2 Fredsregulativet del III Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING Fredsregulativet del III Avtalens omfang og status Avtalens grunnlag Endring av satser Forvaltning av avtalen Opplæring mv Tolkning Feilutbetaling Sivil status Godtgjøring i forbindelse med Permisjoner DEFINISJONER Intensjon LØNN Intensjon Bibehold av alternativ avlønning Ekstraordinær tjeneste og repetisjonstjeneste Lønn Utbetalingsregler Lønn og tillegg under arrest, varetekt mm Ferie økonomiske ytelser overføring Ferie under utdanning med lønn Overføring av ferie under utdanning med lønn Ferie ved beordring til utland og FN-tjeneste/tilsvarende Økonomiske vilkår under befalsutdanning Det gjenstår mindre enn 12 måneder av førstegangsvervingskontrakt eller rekapituleringskontrakt Kortidskontrakt/Ventetid Lønn til grenaderer og matroser som midlertidig beordres til å fungere i høyere lønnet stilling Generelt Fungering Høyere stillings lønn fra første dag... 19

3 Fredsregulativet del III Side Fagarbeidertillegg Fagbrev Krav til fagbrev Bonus Generelt Utbetaling av bonus Bonus utbetales ikke ULEMPEGODTGJØRING Intensjon Militærtillegg Sjøtjenestetillegg Spesielle tillegg under kystvakttjeneste Fortstillegg Grensevakttillegg Omflyttingstillegg Ulempegodtgjøring i utlandet RISIKO Sprenglegemer - uskadeliggjøring Miner, bomber, granater, blindgjengere ol Terrorbomber og ukjente sprenglegemer Lagret ammunisjon Raketter/Missiler Dykkertjeneste Fallskjermhopping Flyging Røykdykkere/ instruktører i røykdykking Heisoppdrag med helikopter Risikotillegg for spesialjegere ved Hærens jegerkommando ABC- vern personell Kjøring av jetmotorer UTGIFTSKOMPENSASJON Intensjon Dokumentasjonskrav... 27

4 Fredsregulativet del III Side Arbeids- og reisesituasjon Administrativ forpleining Generelt Sjøtjeneste Kvarter Kost og kvarter under øvinger og vakt Tjenestereiser og reiser ifm pålagt avspasering Tjenestereiser Tiltredelsesreiser Fratredelsesreiser Reiser ifm pålagt avspasering fra annet sted enn normal hjemmebase/hjemmeavdeling Stønadsreiser Generelt Opptjening Grenaderer og matroser som fører to husholdninger Grenaderer og matroser med samværs- og besøksrett til barn Enslige grenaderer og matroser Grenaderer og matroser uten beordringsplikt Hjem utenfor Norge Daglig reise bopel tjenestested Generelt Spesielt for Oslo-området: Tillegg, godtgjøringer og ytelser ved tjenestegjøring, samt skoler og kurs i utlandet Tjeneste i NATO - staber mv Tjeneste og skoler/kurs fra og med 10 måneder Tjeneste og skoler/kurs under 10 måneder Grenaderer og matroser som bringer med husstand (fra og med 6 til 10 mnd) Forsendelsesutgifter for opphold fra og med 6 og til 10 måneder Fri hjemreise Fri hjemreise ved fartøytjeneste i utlandet Velferdsreiser ved opphold i utlandet Flytting Generelt Flytting av husstand etter avdød grenaderer og matroser Flytting i forbindelse med tiltredelse/fratredelse for grenaderer og matroser Forsendelse ved tiltredelse/fratredelse Tvungen flytting Lagring/forsikring når militær bolig ikke kan skaffes Militær bolig ikke innflyttingsklar Vask av bolig Flyttereise Generelt Bruk av egen bil Kost-/nattillegg ved bruk av egen bil Andre godtgjøringer Uniform og klesgodtgjøring Utgifter til omsorgsarbeid Fartøytjeneste i utlandet Tjenestehundtillegg... 38

5 Fredsregulativet del III Side Beordringer Generelt Enslige grenaderer og matroser Dekning av merutgifter til husleie i sivil bolig Sikringsregler Dekning av merutgifter ved skifte av tjenestested innen samme tjenestedistrikt Skolemateriell Målrettet utdanning VEDLEGG Vedlegg 1 - Satstabell for klesgodtgjøring Vedlegg 2 - Avtale om kompensasjon for røykdykkere i beredskap Vedlegg 3 - Kvarterstandard på tjenestereiser Vedlegg 4 - Næringsbidrag og økonomisk bistand ved repetisjonsog HV-øvinger Vedlegg 5 Tjenestehundtillegg og dekning av fórutgifter Vedlegg 6 - Særavtale om risiko for arbeid i eksplosivområder Vedlegg 7 - Avtale om tillegg for kjøring av jetmotorer i prøvebukk/flykjørehus Vedlegg 8 - Protokoller og protokolltiførsler

6 Fredsregulativet del III Side 6 1. INNLEDNING 1.1 FREDSREGULATIVET DEL III Fredsregulativet Del III er en avtale mellom Forsvarets overkommando som arbeidsgiverpart, Forsvarets sivile tjenestemenns landsforbund og Norsk tjenestemannslag avdeling 101/Forsvaret som arbeidstakerparter. Denne avtalen gjelder fra 1 mai 2000 til 30 april Den forlenges automatisk med ett år av gangen, dersom ikke en av partene sier den opp. Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel, jfr Tjenestetvistloven. 1.2 AVTALENS OMFANG OG STATUS Fredsregulativet del III er en særavtale om lønns- og arbeidsvilkår som ikke omfattes av hovedtariffavtalen, og kan ikke fravikes ved en annen avtale inngått ved den enkelte Selvstendig administrert enhet (SAE). Avtalen regulerer godtgjøringer og kompensasjon for utgifter, merutgifter, risiko og ulempe for grenaderer og matroser der hvor etatens egenart medfører behov for særlig kompensasjon i forhold til øvrige statsansatte. Avtaler, inngått på lokalt nivå forut for eller etter iverksetting av denne avtale, som er i strid med bestemmelsene i dette Fredsregulativet del III vil være ugyldige etter Tjenestetvistloven 13, og kan ikke gjøres gjeldende etter sitt innhold. Det påligger derfor et ansvar hos den enkelte SAE om å gjøre seg kjent med Fredsregulativet del III, slik at man holder seg innenfor avtalte rammer. 1.3 AVTALENS GRUNNLAG Fredsregulativet del III bygger på sentralt inngåtte avtaler og Forsvarets Personellhåndbok (FPH) del D. Der hvor partene i denne avtalen henviser til tilsvarende B-trinn - er det kronesum i respektive B-trinns nivå pr 1 mai 00 som er lagt til grunn for nivået. Særvilkår i forhold til sentrale avtaler er innarbeidet i dette regulativ. Dersom styrende sentrale avtaler endres i avtaleperioden kan partene, uten formell oppsigelse, oppta forhandlinger om endringer i de deler av dette regulativ som endres ved den sentrale avtalen. Inntil slike avtalemessige endringer er gjort gjelder dette regulativ.

7 Fredsregulativet del III Side ENDRING AV SATSER Satser i dette regulativ som er oppført som B-trinn eller tilsvarende B-trinn følger sentrale justeringer automatisk med samme virkningsdato. 1.5 FORVALTNING AV AVTALEN Det er avtalepartenes forutsetning at Fredsregulativet del III skal forvaltes på SAE nivå. Innenfor lønns- og regulativområdet er det to avgjørelsesnivå i Forsvaret SAE og FO. Forsvarssjefen (FSJ) har delegert avgjørelsesmyndigheten innenfor disse områder til SAE nivå. SAEene er ved denne delegeringen ikke tillagt uavgrenset myndighet. Avgjørelsesmyndigheten skal ligge innenfor Fredsregulativet, lover, sentrale avtaler og øvrige retningslinjer. Dette innebærer således ikke at man kan foreta enhver fri fortolkning av denne avtale. Herunder ligger også at den enkelte SAE er ansvarlig for sine avgjørelser og at ansvar kan gjøres gjeldende. Fredsregulativet del III er en tariffavtale, og avgjørelser tatt med hjemmel i denne avtale kan ikke påklages etter Forvaltningslovens regler. I den grad grenaderer og matroser ønsker å bringe en lokal sak videre kan denne fremmes for vedkommendes tjenestemannsorganisasjon. 1.6 OPPLÆRING MV Forsvarssjefen har gjennom sine ansvarlige sjefer ansvar for opplæring, gjennomføring og praktisering av disse bestemmelser. Det er en tjenesteplikt for ansvarlig sjef og arbeidstaker å kjenne denne avtale og å innrette seg i samsvar med denne. 1.7 TOLKNING Tolkning av avtalen tilligger avtalepartene som har tolkningsmonopol. Avtalepartene har en gjensidig plikt til å påse at forvaltning av avtalen skjer etter avtalens intensjon og ordlyd. Ved uenighet behandles tvisten i henhold til Lov om offentlige tjenestetvister.

8 Fredsregulativet del III Side FEILUTBETALING I likhet med arbeidstakers kontrollplikt for øvrig, er det også i forhold til denne avtale den enkelte arbeidstakers plikt å kontrollere at han/hun ikke mottar kompensasjon som det ikke er hjemmel for. 1.9 SIVIL STATUS Det er den til enhver tid gjeldende sivile status for grenaderer og matroser som legges til grunn for godtgjøringer i Fredsregulativet del III. Tjenestemannen plikter selv å melde fra om endring av sivil status og eventuelt separasjon. Endring av sivil status vil kun endre omfanget av allerede innvilgede rettigheter som for eksempel ved pendling og er altså ikke grunnlag for nye uttak av andre rettigheter GODTGJØRING I FORBINDELSE MED PERMISJONER Det skilles i hovedsak mellom permisjoner med eller uten lønn. Har grenaderer og matroser permisjon med lønn eller omsorgspermisjon ifm fødsel, samlet inntil 52 uker, skal disse forvaltes som for grenaderer og matroser i daglig tjeneste. For grenaderer og matroser med permisjon uten lønn stoppes alle godtgjøringer etter regulativet under permisjonstiden. Ved gjeninntreden i tjeneste vil tidligere innvilgede godtgjøringer etter dette regulativ ikke bli utbetalt. Jfr pkt 5.4 i retningslinjene.

9 Fredsregulativet del III Side 9 2. DEFINISJONER 2.1 INTENSJON Partenes intensjon med dette kapittel er å definere relevante ord og betegnelser anvendt i dette regulativ. Samtidig har en forsøkt å harmonisere definisjonene med sentrale avtaler/reglementer/regulativer. Andre og ulike definisjoner i andre avtaler, regulativer mv, kan ikke uten videre overføres for bruk i dette regulativ Administrativ Forpleining Med administrativ forpleining forstås: fri kost et kontantbeløp pr døgn jfr Regulativ for reiser innenlands for statens regning. Det tilstås ikke kontantbeløp ved administrativ forpleining av under 24 timers varighet. Administrativ forpleining kan skje: i militære messer i sivile etablissementer ombord på KNM/KV- fartøyer ved feltmessig forpleining under øving Befalsutdanning Med dette menes regulær befalsutdanning og ikke UB-kurs tilsvarende Beordring Skriftlig ordre om å tiltre en stilling, utføre en bestemt tjeneste, utføre et oppdrag eller gjennomgå utdanning Bestyring Når grenaderer og matroser ivaretar en annen tjenestestilling i tillegg til egen stilling.

10 Fredsregulativet del III Side Bolig Selvstendig bolig Hus leilighet med eget kjøkken som disponeres av tjenestemannen (eies eller leies). Dersom flere bor sammen er det en forutsetning at disse har familiemessig tilknytning til hverandre eller har vært samboere i minst 9 mnd Uselvstendig bolig Bolig uten eget kjøkken, sml pkt Kjøkken Et sted hvor alle måltider kan tilberedes og sentrale kjøkkenfunksjoner som oppvask og oppbevaring av mat kan ivaretas. Kjøkken som deles med andre, anses ikke som eget kjøkken Naturlig boområde Med naturlig boområde forstås det sted som tjenestemannen bor, som ligger i slik avstand fra tjenestestedet at det er mulig å reise frem og tilbake daglig og hvor tjenestemannen kan ta sin overveiende del av døgnhvilen. Boområde kan også være et spesielt avtalt område. Slike avtaler inngås av FO. Oslo-området For Oslo er det avtalt følgende boområde/naturlig boområde - Osloområdet i alfabetisk rekkefølge: Asker Gran Lørenskog Ringerike Sørum Askim Hobøl Moss Rygge Trøgstad Bærum Holmestrand Nannestad Rælingen Ullensaker Drammen Hole Nedre Eiker Røyken Vestby Eidsvoll Hurdal Nes Råde Våler Enebakk Hurum Nesodden Ski Ås Fet Jevnaker Nittedal Skedsmo Frogn Lier Oppegård Spydeberg Gjerdrum Lunner Oslo Svelvik Dette punkt er under stadig vurdering i forhold til infrastruktur og reisetid, og kan endres av partene når forholdene tilsier det.

11 Fredsregulativet del III Side Bruttolønn Brutto regulativlønn etter hovedlønnstabell A, kolonne 2, og faste godtgjørelser etter tilleggslønnstabell B. Der hvor man i dette regulativ benytter utrykket "tilsvarende B-trinn" er dette ikke å regne som lønn, men henviser bare til et bestemt kompensasjonsnivå Dag/Døgn/Natt Med dag forstås kalenderdag i tiden mellom kl 0001 og kl 2400, eventuelt del av slik dag. Med døgn forstås en periode på 24 timer regnet fra et nærmere angitt klokkeslett. Overskytende del utover seks timer regnes som nytt døgn. Med natt forstås tiden mellom kl 2200 og kl Dykking All virksomhet der mennesker er utsatt for det omgivende vannets trykk og tilføres pustegass, eller oppholder seg ved et omgivende trykk > 300 millibar (0,3 bar) over atmosfæretrykket på stedet Fast Beordring Skriftlig beordring av grenaderer og matroser i fast tjenestestilling i henhold til kontrakt etter gjeldende OPL/F Fellesreiser Med fellesreise forstås flere personer som reiser sammen med eller uten ledelse av reiseleder/transportfører. Reiserute, transportmidler, billetter, måltider og eventuelle overnattingssteder blir organisert og administrert av avdelingen eller reiseleder/transportfører Fungering Skriftlig pålagt tjeneste i annen stilling uten samtidig å ha ansvar for - eller tjeneste i - egen stilling. Fungering kan skje i stilling på høyere, samme eller lavere nivå i organisasjonen Gjentatte Dykk Dykk påbegynt minimum 10 minutter og maksimum 12 timer etter avslutning av det foregående dykk.

12 Fredsregulativet del III Side Grensevakttjeneste Tjeneste som stasjonær grensevakt ved riksgrensen, som for eksempel den norsk-russiske grense Hjemmebase Betyr i dette regulativ fartøyets hjemmebase, som er bestemt for hvert enkelt fartøy/divisjon/skvadron, jfr gjeldende BfS/Org nr Hybel /Uselvstendig Bolig Med hybel forstås i dette regulativ hybel/rom uten selvstendig kjøkken jfr pkt Hybelbygg med adgang til felles kjøkken eller felles messe regnes derfor også som uselvstendig bolig. Videre regnes boligen som uselvstendig hvor flere personer leier/eier en bolig med felles kjøkken og bruker hvert sitt rom uten egentlig å bo sammen Husstand Personell som inngår i Tjenestemannens husholdning (forsørges av grenaderer og matroser) og som er registrert i folkeregisteret på samme adresse som hovedpersonen. Andre personer enn hovedpersonen og dennes ektefelle/tilsvarende inngår i husstanden inntil fylte 20 år Improviserte Sprenglegemer De innretninger, fabrikkert og plassert på en improvisert måte, inneholdende destruktive, dødlige eller skadelige eksplosiver eller kjemiske komponenter konstruert for å drepe, ødelegge eller beskadige personell eller materiell Klesgodtgjøring Klesgodtgjøring er kompensasjon for nødvendige anskaffelser og vedlikehold av strømper og undertøy til kvinnelige grenaderer og matroser Kvarter/Messe/Kost Med kvarter forstås militært administrert eller tilvist losji som tilfredsstiller reglene om kvarterstandard, se Vedlegg 3. Med messe forstås militært administrert eller anvist spisested som minst tilfredsstiller arbeidstilsynets regler for spiserom. Med kost forstås forpleining som tilfredsstiller forutsetningene i Regulativ for reiser innenlands for statens regning. Reglene gjelder innenlands.

13 Fredsregulativet del III Side Midlertidig Beordring Skriftlig pålegg om midlertidig å utføre annen tjeneste enn tjeneste i den stillingen grenaderer og matroser er fast beordret/tilsatt i, jfr FPH Nivådannende utdanning Med dette menes befalsutdanning for grenaderer og matroser Organisasjonsmessig Stilling En stilling innen stillingsrammen oppført i godkjent OPL/F Plikttjeneste Pliktig tjeneste pålagt etter gjennomgått utdanning som Forsvaret bekoster, etter permisjon med lønn eller etter mottatt stipend, jfr FPH Samboerskap/Registrert Partnerskap/ Ekteskap Fast og varig samboerforhold mellom to personer av motsatt eller samme kjønn som lever sammen i et ekteskaplignende forhold. For at samboerskap skal godtas som fast og varig og derigjennom falle inn under bestemmelsene i dette regulativ, kreves det at det har vært registrert felles bopel/adresse i de siste 9 måneder i Folkeregisteret eller at det er felles barn. Felles barn er enten egne biologiske barn, felles adoptivbarn eller fosterbarn som begge har ansvaret for. Tjenestemenn som er samboere med studenter, eller selv er studenter, og har fått avslag på bostedsendring av Folkeregisteret, kan fremme egen søknad om godkjent samboerstatus ift til dette regulativ til SAE for avgjørelse. Opphør Samboerforholdet opphører i relasjon til dette regulativ når partene ikke lenger bor sammen eller ikke lengere lovlig kan opprettholde felles adresse. Dersom Forsvaret gir den ene part fast eller midlertidig beordring som medfører skifte av bosted i relasjon til Folkeregisterets bestemmelser, opprettholdes samboerskapet i forhold til dette regulativ. Merknad Det påhviler den eller de som påberoper seg rettigheter som samboer, likestilt med gift etter dette regulativ, selv å ta de nødvendige skritt for å melde flytting, samt dokumentere sitt bosted og adresseforhold i samsvar med Folkeregisterloven og forskriftene til denne.

14 Fredsregulativet del III Side 14 Grenaderer og matroser skal ved egenerklæring forplikte seg til straks å melde fra om alle endringer i de forhold som har vært avgjørende for godkjenning av samboerskapet. Slik erklæring skal også omfatte villighet til uten vegring å tilbakebetale ytelser som er tilstått etter at betingelsene for godkjenning av samboerforholdet ikke er tilstede eller har opphørt Stønadsreiser Reiser foretatt med hjemmel i pkt Særlig yrkesrisiko røykdykkertjeneste tjeneste med sprenglegemer dykkertjeneste fallskjermhopping flyging Tjenestedistrikt Med tjenestedistrikt menes den geografiske utstrekning av et eller flere tjenestesteders samlede etablissementer (kontorsted, lager, depot, skytebaner, øvingsplasser, mv). Tjenestedistriktets utstrekning beregnes normalt på grunnlag av veilengde 50 km fra tjenestestedet/hjemmebasen og baseres på det sted tjenestemannen har sitt daglige virke. Strekning over vann beregnes på samme måte hvor båt/ferje kan nyttes. Sjøtjeneste defineres som eget tjenestedistrikt med utgangspunkt i det enkelte fartøys hjemmebase Tjenesteplikt Den plikt alle personellkategorier har til å gjøre tjeneste i fred ifølge Vernepliktsloven, HV-loven eller regler om frivillig tjenesteplikt for kvinner Tjenestested Med tjenestested menes det arbeidssted/kontorsted/fartøy hvor grenaderer og matroser har sitt daglige virke Tjenestestilling Stilling oppført i godkjent OPL/F for vedkommende avdeling, stasjon, fartøy stab mv.

15 Fredsregulativet del III Side Tjenestereiser Skriftlig beordret reise og oppdrag for Statens regning i inn og utland To Husholdninger Det forhold som oppstår når grenaderer og matroser på grunn av beordring ikke daglig inngår i egen familiehusholdning og må inneha forpleining og forlegning på annet sted Tvungen Flytting Flytting fra militær bolig som følge av avhending, utrangering, større vedlikeholdstiltak mv samt beordring i stilling som medfører boplikt Utnistning Tildelt mat og drikke utenfor faste forpleiningssteder, for eksempel ved skytebanetjeneste, ekskursjoner mv. Utnistning kan skje for ett eller flere måltider pr dag vervingskontrakt En skriftlig kontrakt mellom ansvarlig myndighet og en grenaderer og matroser om tjeneste i Forsvaret, for en nærmere angitt periode, fra et bestemt tidspunkt, som midlertidig tjenestemenn og for øvrig på vilkår som angitt i kontrakten. 2.2 FORKORTELSER Hovedavtalen i Staten HA Hovedtariffavtalen i Staten HTA Statens Personalhåndbok SPH Forsvarets Personellhåndbok - FPH

16 Fredsregulativet del III Side LØNN 3.1 INTENSJON Intensjon med dette kapittel er, hvor det er relevant i denne sammenheng, å gi retningslinjer for utbetaling av lønn til grenaderer og matroser. 3.2 BIBEHOLD AV ALTERNATIV AVLØNNING Grenaderer og matroser som er (fast) tilsatt/beordret i stillinger med alternativ avlønning eller direkteplassering beholder denne avlønningen ved midlertidig beordring til lavere lønnet stilling i virksomheten, så lenge den faste stillingen beholdes. Dette gjelder også ved beordring til skoler og kurs som ikke er nivådannende. Alternativ avlønning bortfaller ved gjennomgåelse av; all befalsutdanning, skoler/kurs i utlandet mer enn 1 år, overgang til annen lønnsplan Spesielle forhold: Ved fratredelse/fast beordring/tilsetting faller den høyere stillings lønn bort fra beordringsdato. 3.3 EKSTRAORDINÆR TJENESTE OG REPETISJONSTJENESTE Under ekstraordinær tjeneste og repetisjonstjeneste i medhold av Vernepliktsloven og HV-loven (ref BUV del I), samt for reiser til/fra slik tjeneste tilstås: Lønn Bruttolønn (dag/-månedssats) iht TA tabell på grunnstigen i aktuell lønnsramme, med følgende lønnsalternativ: Grenaderer og matroser fire lønnstrinn opp Lønn beregnes med dagsats multiplisert med antall tjenestegjørende dager.

17 Fredsregulativet del III Side 17 Grenaderer og matroser bibeholder sin faste lønn dersom denne gir bedre betingelser enn ovenstående beregningsmåter. Med tjenestegjørende dag menes alle dager fra tjenestens begynnelse til dimisjon, inklusive reisedager til/fra tjenesten. 3.4 UTBETALINGSREGLER Lønn og tillegg under arrest, varetekt mm. Ved soning av vaktarrest i kontraktsperioden beholdes lønnen, og faste pensjonsgivende tillegg. Ved soning av vaktarrest utenfor kontraktsperioden utbetales verken lønn eller tillegg. 3.5 FERIE ØKONOMISKE YTELSER OVERFØRING Ferie under utdanning med lønn Grenaderer og matroser som er elever ved militære/sivile skoler med bibehold av lønn opptjener rett til ferie og feriepenger etter Ferieloven. Ved utdanning som avsluttes i et annet ferieår skal all opptjent ferie som hovedregel være avviklet før skolestart. Det ferieåret skolen avsluttes skal 5 virkedager (uke) anses som avviklet, enten som skolefriuke eller som en del av jule/- og nyttårspermisjon eller påskepermisjon Overføring av ferie under utdanning med lønn Dersom det av tjenstlige årsaker ikke er mulig å avvikle ferie før opptak ved skolen, skal bestemmelsene om overføring av ferie følges, jfr Ferieloven Ferie ved beordring til utland og FN-tjeneste/tilsvarende Grenaderer og matroser som beordres til tjeneste i utlandet skal som hovedregel ha avviklet all ferie fra siste opptjeningsår før tiltredelse. Under tjeneste i utlandet opptjenes ferie/ferierettigheter iht Ferieloven. Dersom det av tjenstlige årsaker ikke har vært mulig å avvikle ferie forut for tiltredelsen tilstås feriegodtgjøring i samsvar med Ferieloven. Ved beordring følges reglene om overføring av ferie, jfr Ferieloven.

18 Fredsregulativet del III Side ØKONOMISKE VILKÅR UNDER BEFALSUTDANNING Grenaderer og matroser, som tilfredsstiller gjeldende opptaksvilkår, kan søke om opptak til befalsutdanning. Vervingskontrakten brytes ved aspirantperiodens begynnelse. Det tilstås følgende økonomiske vilkår under befalsutdanning: Det gjenstår mindre enn 12 måneder av førstegangsvervingskontrakt eller rekapituleringskontrakt Det gis lønn etter hovedtariffavtalen i Staten som for grenaderer og matroser under hele aspirantperioden og befalsutdanningen. Jfr pkt 3.2. (Bonus opptjenes ikke) Kortidskontrakt/Ventetid Dersom grenaderer og matroser er innkalt til opptaksprøver og/eller befalsutdanning og førstegangsvervings- eller rekapituleringskontrakt utløper før slik utdanning begynner kan det inngås korttidskontrakt for tiden fram til skolestart. Det gis lønn som i pkt (Bonus opptjenes ikke) 3.7 LØNN TIL GRENADERER OG MATROSER SOM MIDLERTIDIG BEORDRES TIL Å FUNGERE I HØYERE LØNNET STILLING Generelt Regler for tilståelse av stedfortredergodtgjørelse er fastsatt i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser (HTA/F) Fungering Avskrivning mot militærtillegget Grenaderer og matroser som er midlertidig beordret til å fungere i en organisasjonsmessig stilling med høyere lønn enn vedkommendes egen stilling, tilstås den høyere stillings lønn fra 31. dag. Militærtillegget dekker blant annet fungering i høyere lønnet stilling de første 30 dager i kalenderåret. All fungering uansett varighet skal avregnes mot de første 30 dager (også enkeltdager) og deretter komme til utbetaling. Ved sammenhengende fungeringer utover kalenderåret skal det ikke på ny gjøres fradrag for 30 dager.

19 Fredsregulativet del III Side 19 Grenaderer og matroser som midlertidig blir beordret til å ivareta (bestyre) en annen tjenestestilling i tillegg til sin egen stilling tilkommer ingen høyere avlønning Høyere stillings lønn fra første dag I følgende tilfeller tilstås høyere stillings lønn fra første dag: ved sammenhengende beordring i organisasjonsmessig stilling i ett år eller mer. 3.8 FAGARBEIDERTILLEGG Fagbrev Grenaderer og matroser som har fagbrev eller avlegger og består fagprøve i kontraktsperioden tilstås fagarbeidertillegg med kronebeløp tilsvarende B-12. Fagbrevet må være relevant til jobbfunksjonen Krav til fagbrev For stillinger som krever fagbrev i henhold til stillingsbeskrivelse/ arbeidsinstruks gis ikke fagarbeidertillegg. Dette forhold er kompensert i stillingsavlønning 3.9 BONUS Generelt Grenaderer og matroser som fullfører kontrakt for førstegangsverving og rekapitulering tilstås bonus ved fullført vervingsperiode Utbetaling av bonus Bonus utbetales ikke til grenaderer og matroser som trer ut av tjenesten før vervingsperioden utløper unntatt i følgende tilfeller: Blir tilsatt i stilling i Forsvaret i løpet av vervingsperioden Dør i vervingsperioden Av medisinske årsaker eller tvingende velferdsgrunner Dersom grenaderer og matroser sies opp i forbindelse med overtallighet, organisasjonsendringer og lignende.

20 Fredsregulativet del III Side 20 Løses fra kontrakten for å begynne befalsutdanning. Bonus utbetales for avtjent vervingstid. Etterlatte utbetales bonus beregnet fram til dødsdagen Bonus utbetales ikke I følgende tilfeller utbetales ikke bonus: Grenaderer og matroser meddeles avskjed etter Tjenestemannslovens 15. Grenaderer og matroser som gis permisjon uten lønn hvor kontrakten fryses. Ved kortidskontrakter. Kompensasjon For første vervingsperiode på 3 år utbetales tillegg tilsvarende B-12 pr år. For rekapitulering, uansett lengde, utbetales tillegg tilsvarende B-12 pr år.

21 Fredsregulativet del III Side ULEMPEGODTGJØRING 4.1 INTENSJON Forsvarets til dels spesielle krav og arbeidsforhold, samt etatens egenart medfører et behov for særlig kompensasjon for den ulempe som påføres grenaderer og matroser i ansettelsesforholdet. Grenaderer og matroser står overfor en del særegne byrder og ulemper i sin arbeidssituasjon relatert til bl a tjenestested og arbeidsoppgaver. Slike forhold godtgjøres etter sin art som angitt i det følgende. 4.2 MILITÆRTILLEGG Militærtillegget er kompensasjon bl.a. for følgende forhold: beordringsplikten og den omskiftelige tjeneste som følge av de enkelte forsvarsgreners tjenestemønstre den generelle undervisningsplikt fungering i en organisasjonsmessig stilling med høyere lønn enn egen stilling, i inntil 30 dager i kalenderåret tjeneste som medfører spesiell militær yrkesrisiko tjeneste som medfører generell ulempe. Kompensasjon Grenaderer og matroser tilstås B-12 for kontraktens varighet. 4.3 SJØTJENESTETILLEGG Grenaderer og matroser beordret til sjøtjeneste tilstås et omforenet tillegg pr dag: ved aktiv seiling hvor landlov ikke er gitt der grenaderer og matroser ikke tildeles/er tildelt annet kvarter eller kan nytte egen bolig Tillegget er ment å kompensere for den spesielle ulempe som er forbundet med slik tjeneste. Det tilligger beordringsmyndigheten å fastsette hvilke stillinger som er å anse som sjøtjeneste etter dette regulativ. Det omforente ulempetillegget differensieres i tre nivåer.

22 Fredsregulativet del III Side 22 Kompensasjon UVB, MTB og S 90 N: Personell beordret til sjøtjeneste ved UVB, MTB og S 90 N tilstås et omforenet tillegg tilsvarende B-55 pr dag. Fregatt, 1. patruljebåt divisjon, minesveiper, minerydder-/minejakt fartøy: Personell beordret til sjøtjeneste ved fregatt, 1.patruljebåt divisjon, minesveiper, minerydder-/ minejaktfartøy tilstås et omforenet tillegg tilsvarende B-45 pr dag. Kystvaktfartøy, minelegger, K/S Norge og øvrige fartøyer: Personell beordret til sjøtjeneste ved kystvaktfartøy, minelegger, K/S Norge og øvrige fartøyer tilstås et omforenet tillegg tilsvarende B-40 pr dag. Fravær: Tillegget bortfaller ved alt fravær fra fartøyet. 4.4 SPESIELLE TILLEGG UNDER KYSTVAKTTJENESTE Grenaderer og matroser som har formell utsjekk og gjør tjeneste som flydekkassistent ombord på Kystvaktfartøy tilstås et tillegg for den tiden de er beordret til slik tjeneste. Kompensasjon Flydekkassistent beordret til aktiv tjeneste på helikopterbærende kystvaktfartøy tilstås et tillegg tilsvarende B-6 pr dag Fravær: Tilleggene bortfaller ved alt fravær fra fartøyet. 4.5 FORTSTILLEGG Grenaderer og matroser som tjenestegjør fast ved Meløyvær og Kråkvåg fort tilstås et tillegg per dag tilsvarende dagsats B-15. Fravær: Tillegget bortfaller ved alt fravær. 4.6 GRENSEVAKTTILLEGG Grenaderer og matroser som beordres til grensevakttjeneste, jfr , tilstås et tillegg pr dag i aktiv tjeneste - tilsvarende B-12.

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE Avtale 60 utløp 30.04.14 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE 01.05.2012 30.04.2014 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Norsk Teknologi OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE EL & IT FORBUNDET OG FORBUNDETS

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 28. mars 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok -

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter 2014 Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter Innhold DEL I. HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG YS...5 DEL II. BUSSBRANSJEAVTALEN...5 1. OVERENSKOMSTENS OMFANG... 5 2. ANSETTELSE OPPSIGELSE...

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Forsvarets personellhåndbok Del E Internasjonale operasjoner Enhet: Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Utarbeidet av: Arbeidsgiverseksjon 1 aug 2010 2 Tom side 1 aug 2010 3 Innhold

Detaljer

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår.

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår. SFS 2305 for perioden 1.1.2014 31.12.2015 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Overenskomst Del B mellom DNLF og Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Side 1 av 18 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PARTSFORHOLD OG VIRKEOMRÅDE MM.... 4 1.1 Partsforhold...4 1.2 Lokale parter...4

Detaljer

År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og

År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helseforetak År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Sykepleierforbund Norsk

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer