FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER"

Transkript

1 Fredsregulativet del III Side 1 FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER GJELDENDE FRA 1 MAI 2000

2 Fredsregulativet del III Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING Fredsregulativet del III Avtalens omfang og status Avtalens grunnlag Endring av satser Forvaltning av avtalen Opplæring mv Tolkning Feilutbetaling Sivil status Godtgjøring i forbindelse med Permisjoner DEFINISJONER Intensjon LØNN Intensjon Bibehold av alternativ avlønning Ekstraordinær tjeneste og repetisjonstjeneste Lønn Utbetalingsregler Lønn og tillegg under arrest, varetekt mm Ferie økonomiske ytelser overføring Ferie under utdanning med lønn Overføring av ferie under utdanning med lønn Ferie ved beordring til utland og FN-tjeneste/tilsvarende Økonomiske vilkår under befalsutdanning Det gjenstår mindre enn 12 måneder av førstegangsvervingskontrakt eller rekapituleringskontrakt Kortidskontrakt/Ventetid Lønn til grenaderer og matroser som midlertidig beordres til å fungere i høyere lønnet stilling Generelt Fungering Høyere stillings lønn fra første dag... 19

3 Fredsregulativet del III Side Fagarbeidertillegg Fagbrev Krav til fagbrev Bonus Generelt Utbetaling av bonus Bonus utbetales ikke ULEMPEGODTGJØRING Intensjon Militærtillegg Sjøtjenestetillegg Spesielle tillegg under kystvakttjeneste Fortstillegg Grensevakttillegg Omflyttingstillegg Ulempegodtgjøring i utlandet RISIKO Sprenglegemer - uskadeliggjøring Miner, bomber, granater, blindgjengere ol Terrorbomber og ukjente sprenglegemer Lagret ammunisjon Raketter/Missiler Dykkertjeneste Fallskjermhopping Flyging Røykdykkere/ instruktører i røykdykking Heisoppdrag med helikopter Risikotillegg for spesialjegere ved Hærens jegerkommando ABC- vern personell Kjøring av jetmotorer UTGIFTSKOMPENSASJON Intensjon Dokumentasjonskrav... 27

4 Fredsregulativet del III Side Arbeids- og reisesituasjon Administrativ forpleining Generelt Sjøtjeneste Kvarter Kost og kvarter under øvinger og vakt Tjenestereiser og reiser ifm pålagt avspasering Tjenestereiser Tiltredelsesreiser Fratredelsesreiser Reiser ifm pålagt avspasering fra annet sted enn normal hjemmebase/hjemmeavdeling Stønadsreiser Generelt Opptjening Grenaderer og matroser som fører to husholdninger Grenaderer og matroser med samværs- og besøksrett til barn Enslige grenaderer og matroser Grenaderer og matroser uten beordringsplikt Hjem utenfor Norge Daglig reise bopel tjenestested Generelt Spesielt for Oslo-området: Tillegg, godtgjøringer og ytelser ved tjenestegjøring, samt skoler og kurs i utlandet Tjeneste i NATO - staber mv Tjeneste og skoler/kurs fra og med 10 måneder Tjeneste og skoler/kurs under 10 måneder Grenaderer og matroser som bringer med husstand (fra og med 6 til 10 mnd) Forsendelsesutgifter for opphold fra og med 6 og til 10 måneder Fri hjemreise Fri hjemreise ved fartøytjeneste i utlandet Velferdsreiser ved opphold i utlandet Flytting Generelt Flytting av husstand etter avdød grenaderer og matroser Flytting i forbindelse med tiltredelse/fratredelse for grenaderer og matroser Forsendelse ved tiltredelse/fratredelse Tvungen flytting Lagring/forsikring når militær bolig ikke kan skaffes Militær bolig ikke innflyttingsklar Vask av bolig Flyttereise Generelt Bruk av egen bil Kost-/nattillegg ved bruk av egen bil Andre godtgjøringer Uniform og klesgodtgjøring Utgifter til omsorgsarbeid Fartøytjeneste i utlandet Tjenestehundtillegg... 38

5 Fredsregulativet del III Side Beordringer Generelt Enslige grenaderer og matroser Dekning av merutgifter til husleie i sivil bolig Sikringsregler Dekning av merutgifter ved skifte av tjenestested innen samme tjenestedistrikt Skolemateriell Målrettet utdanning VEDLEGG Vedlegg 1 - Satstabell for klesgodtgjøring Vedlegg 2 - Avtale om kompensasjon for røykdykkere i beredskap Vedlegg 3 - Kvarterstandard på tjenestereiser Vedlegg 4 - Næringsbidrag og økonomisk bistand ved repetisjonsog HV-øvinger Vedlegg 5 Tjenestehundtillegg og dekning av fórutgifter Vedlegg 6 - Særavtale om risiko for arbeid i eksplosivområder Vedlegg 7 - Avtale om tillegg for kjøring av jetmotorer i prøvebukk/flykjørehus Vedlegg 8 - Protokoller og protokolltiførsler

6 Fredsregulativet del III Side 6 1. INNLEDNING 1.1 FREDSREGULATIVET DEL III Fredsregulativet Del III er en avtale mellom Forsvarets overkommando som arbeidsgiverpart, Forsvarets sivile tjenestemenns landsforbund og Norsk tjenestemannslag avdeling 101/Forsvaret som arbeidstakerparter. Denne avtalen gjelder fra 1 mai 2000 til 30 april Den forlenges automatisk med ett år av gangen, dersom ikke en av partene sier den opp. Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel, jfr Tjenestetvistloven. 1.2 AVTALENS OMFANG OG STATUS Fredsregulativet del III er en særavtale om lønns- og arbeidsvilkår som ikke omfattes av hovedtariffavtalen, og kan ikke fravikes ved en annen avtale inngått ved den enkelte Selvstendig administrert enhet (SAE). Avtalen regulerer godtgjøringer og kompensasjon for utgifter, merutgifter, risiko og ulempe for grenaderer og matroser der hvor etatens egenart medfører behov for særlig kompensasjon i forhold til øvrige statsansatte. Avtaler, inngått på lokalt nivå forut for eller etter iverksetting av denne avtale, som er i strid med bestemmelsene i dette Fredsregulativet del III vil være ugyldige etter Tjenestetvistloven 13, og kan ikke gjøres gjeldende etter sitt innhold. Det påligger derfor et ansvar hos den enkelte SAE om å gjøre seg kjent med Fredsregulativet del III, slik at man holder seg innenfor avtalte rammer. 1.3 AVTALENS GRUNNLAG Fredsregulativet del III bygger på sentralt inngåtte avtaler og Forsvarets Personellhåndbok (FPH) del D. Der hvor partene i denne avtalen henviser til tilsvarende B-trinn - er det kronesum i respektive B-trinns nivå pr 1 mai 00 som er lagt til grunn for nivået. Særvilkår i forhold til sentrale avtaler er innarbeidet i dette regulativ. Dersom styrende sentrale avtaler endres i avtaleperioden kan partene, uten formell oppsigelse, oppta forhandlinger om endringer i de deler av dette regulativ som endres ved den sentrale avtalen. Inntil slike avtalemessige endringer er gjort gjelder dette regulativ.

7 Fredsregulativet del III Side ENDRING AV SATSER Satser i dette regulativ som er oppført som B-trinn eller tilsvarende B-trinn følger sentrale justeringer automatisk med samme virkningsdato. 1.5 FORVALTNING AV AVTALEN Det er avtalepartenes forutsetning at Fredsregulativet del III skal forvaltes på SAE nivå. Innenfor lønns- og regulativområdet er det to avgjørelsesnivå i Forsvaret SAE og FO. Forsvarssjefen (FSJ) har delegert avgjørelsesmyndigheten innenfor disse områder til SAE nivå. SAEene er ved denne delegeringen ikke tillagt uavgrenset myndighet. Avgjørelsesmyndigheten skal ligge innenfor Fredsregulativet, lover, sentrale avtaler og øvrige retningslinjer. Dette innebærer således ikke at man kan foreta enhver fri fortolkning av denne avtale. Herunder ligger også at den enkelte SAE er ansvarlig for sine avgjørelser og at ansvar kan gjøres gjeldende. Fredsregulativet del III er en tariffavtale, og avgjørelser tatt med hjemmel i denne avtale kan ikke påklages etter Forvaltningslovens regler. I den grad grenaderer og matroser ønsker å bringe en lokal sak videre kan denne fremmes for vedkommendes tjenestemannsorganisasjon. 1.6 OPPLÆRING MV Forsvarssjefen har gjennom sine ansvarlige sjefer ansvar for opplæring, gjennomføring og praktisering av disse bestemmelser. Det er en tjenesteplikt for ansvarlig sjef og arbeidstaker å kjenne denne avtale og å innrette seg i samsvar med denne. 1.7 TOLKNING Tolkning av avtalen tilligger avtalepartene som har tolkningsmonopol. Avtalepartene har en gjensidig plikt til å påse at forvaltning av avtalen skjer etter avtalens intensjon og ordlyd. Ved uenighet behandles tvisten i henhold til Lov om offentlige tjenestetvister.

8 Fredsregulativet del III Side FEILUTBETALING I likhet med arbeidstakers kontrollplikt for øvrig, er det også i forhold til denne avtale den enkelte arbeidstakers plikt å kontrollere at han/hun ikke mottar kompensasjon som det ikke er hjemmel for. 1.9 SIVIL STATUS Det er den til enhver tid gjeldende sivile status for grenaderer og matroser som legges til grunn for godtgjøringer i Fredsregulativet del III. Tjenestemannen plikter selv å melde fra om endring av sivil status og eventuelt separasjon. Endring av sivil status vil kun endre omfanget av allerede innvilgede rettigheter som for eksempel ved pendling og er altså ikke grunnlag for nye uttak av andre rettigheter GODTGJØRING I FORBINDELSE MED PERMISJONER Det skilles i hovedsak mellom permisjoner med eller uten lønn. Har grenaderer og matroser permisjon med lønn eller omsorgspermisjon ifm fødsel, samlet inntil 52 uker, skal disse forvaltes som for grenaderer og matroser i daglig tjeneste. For grenaderer og matroser med permisjon uten lønn stoppes alle godtgjøringer etter regulativet under permisjonstiden. Ved gjeninntreden i tjeneste vil tidligere innvilgede godtgjøringer etter dette regulativ ikke bli utbetalt. Jfr pkt 5.4 i retningslinjene.

9 Fredsregulativet del III Side 9 2. DEFINISJONER 2.1 INTENSJON Partenes intensjon med dette kapittel er å definere relevante ord og betegnelser anvendt i dette regulativ. Samtidig har en forsøkt å harmonisere definisjonene med sentrale avtaler/reglementer/regulativer. Andre og ulike definisjoner i andre avtaler, regulativer mv, kan ikke uten videre overføres for bruk i dette regulativ Administrativ Forpleining Med administrativ forpleining forstås: fri kost et kontantbeløp pr døgn jfr Regulativ for reiser innenlands for statens regning. Det tilstås ikke kontantbeløp ved administrativ forpleining av under 24 timers varighet. Administrativ forpleining kan skje: i militære messer i sivile etablissementer ombord på KNM/KV- fartøyer ved feltmessig forpleining under øving Befalsutdanning Med dette menes regulær befalsutdanning og ikke UB-kurs tilsvarende Beordring Skriftlig ordre om å tiltre en stilling, utføre en bestemt tjeneste, utføre et oppdrag eller gjennomgå utdanning Bestyring Når grenaderer og matroser ivaretar en annen tjenestestilling i tillegg til egen stilling.

10 Fredsregulativet del III Side Bolig Selvstendig bolig Hus leilighet med eget kjøkken som disponeres av tjenestemannen (eies eller leies). Dersom flere bor sammen er det en forutsetning at disse har familiemessig tilknytning til hverandre eller har vært samboere i minst 9 mnd Uselvstendig bolig Bolig uten eget kjøkken, sml pkt Kjøkken Et sted hvor alle måltider kan tilberedes og sentrale kjøkkenfunksjoner som oppvask og oppbevaring av mat kan ivaretas. Kjøkken som deles med andre, anses ikke som eget kjøkken Naturlig boområde Med naturlig boområde forstås det sted som tjenestemannen bor, som ligger i slik avstand fra tjenestestedet at det er mulig å reise frem og tilbake daglig og hvor tjenestemannen kan ta sin overveiende del av døgnhvilen. Boområde kan også være et spesielt avtalt område. Slike avtaler inngås av FO. Oslo-området For Oslo er det avtalt følgende boområde/naturlig boområde - Osloområdet i alfabetisk rekkefølge: Asker Gran Lørenskog Ringerike Sørum Askim Hobøl Moss Rygge Trøgstad Bærum Holmestrand Nannestad Rælingen Ullensaker Drammen Hole Nedre Eiker Røyken Vestby Eidsvoll Hurdal Nes Råde Våler Enebakk Hurum Nesodden Ski Ås Fet Jevnaker Nittedal Skedsmo Frogn Lier Oppegård Spydeberg Gjerdrum Lunner Oslo Svelvik Dette punkt er under stadig vurdering i forhold til infrastruktur og reisetid, og kan endres av partene når forholdene tilsier det.

11 Fredsregulativet del III Side Bruttolønn Brutto regulativlønn etter hovedlønnstabell A, kolonne 2, og faste godtgjørelser etter tilleggslønnstabell B. Der hvor man i dette regulativ benytter utrykket "tilsvarende B-trinn" er dette ikke å regne som lønn, men henviser bare til et bestemt kompensasjonsnivå Dag/Døgn/Natt Med dag forstås kalenderdag i tiden mellom kl 0001 og kl 2400, eventuelt del av slik dag. Med døgn forstås en periode på 24 timer regnet fra et nærmere angitt klokkeslett. Overskytende del utover seks timer regnes som nytt døgn. Med natt forstås tiden mellom kl 2200 og kl Dykking All virksomhet der mennesker er utsatt for det omgivende vannets trykk og tilføres pustegass, eller oppholder seg ved et omgivende trykk > 300 millibar (0,3 bar) over atmosfæretrykket på stedet Fast Beordring Skriftlig beordring av grenaderer og matroser i fast tjenestestilling i henhold til kontrakt etter gjeldende OPL/F Fellesreiser Med fellesreise forstås flere personer som reiser sammen med eller uten ledelse av reiseleder/transportfører. Reiserute, transportmidler, billetter, måltider og eventuelle overnattingssteder blir organisert og administrert av avdelingen eller reiseleder/transportfører Fungering Skriftlig pålagt tjeneste i annen stilling uten samtidig å ha ansvar for - eller tjeneste i - egen stilling. Fungering kan skje i stilling på høyere, samme eller lavere nivå i organisasjonen Gjentatte Dykk Dykk påbegynt minimum 10 minutter og maksimum 12 timer etter avslutning av det foregående dykk.

12 Fredsregulativet del III Side Grensevakttjeneste Tjeneste som stasjonær grensevakt ved riksgrensen, som for eksempel den norsk-russiske grense Hjemmebase Betyr i dette regulativ fartøyets hjemmebase, som er bestemt for hvert enkelt fartøy/divisjon/skvadron, jfr gjeldende BfS/Org nr Hybel /Uselvstendig Bolig Med hybel forstås i dette regulativ hybel/rom uten selvstendig kjøkken jfr pkt Hybelbygg med adgang til felles kjøkken eller felles messe regnes derfor også som uselvstendig bolig. Videre regnes boligen som uselvstendig hvor flere personer leier/eier en bolig med felles kjøkken og bruker hvert sitt rom uten egentlig å bo sammen Husstand Personell som inngår i Tjenestemannens husholdning (forsørges av grenaderer og matroser) og som er registrert i folkeregisteret på samme adresse som hovedpersonen. Andre personer enn hovedpersonen og dennes ektefelle/tilsvarende inngår i husstanden inntil fylte 20 år Improviserte Sprenglegemer De innretninger, fabrikkert og plassert på en improvisert måte, inneholdende destruktive, dødlige eller skadelige eksplosiver eller kjemiske komponenter konstruert for å drepe, ødelegge eller beskadige personell eller materiell Klesgodtgjøring Klesgodtgjøring er kompensasjon for nødvendige anskaffelser og vedlikehold av strømper og undertøy til kvinnelige grenaderer og matroser Kvarter/Messe/Kost Med kvarter forstås militært administrert eller tilvist losji som tilfredsstiller reglene om kvarterstandard, se Vedlegg 3. Med messe forstås militært administrert eller anvist spisested som minst tilfredsstiller arbeidstilsynets regler for spiserom. Med kost forstås forpleining som tilfredsstiller forutsetningene i Regulativ for reiser innenlands for statens regning. Reglene gjelder innenlands.

13 Fredsregulativet del III Side Midlertidig Beordring Skriftlig pålegg om midlertidig å utføre annen tjeneste enn tjeneste i den stillingen grenaderer og matroser er fast beordret/tilsatt i, jfr FPH Nivådannende utdanning Med dette menes befalsutdanning for grenaderer og matroser Organisasjonsmessig Stilling En stilling innen stillingsrammen oppført i godkjent OPL/F Plikttjeneste Pliktig tjeneste pålagt etter gjennomgått utdanning som Forsvaret bekoster, etter permisjon med lønn eller etter mottatt stipend, jfr FPH Samboerskap/Registrert Partnerskap/ Ekteskap Fast og varig samboerforhold mellom to personer av motsatt eller samme kjønn som lever sammen i et ekteskaplignende forhold. For at samboerskap skal godtas som fast og varig og derigjennom falle inn under bestemmelsene i dette regulativ, kreves det at det har vært registrert felles bopel/adresse i de siste 9 måneder i Folkeregisteret eller at det er felles barn. Felles barn er enten egne biologiske barn, felles adoptivbarn eller fosterbarn som begge har ansvaret for. Tjenestemenn som er samboere med studenter, eller selv er studenter, og har fått avslag på bostedsendring av Folkeregisteret, kan fremme egen søknad om godkjent samboerstatus ift til dette regulativ til SAE for avgjørelse. Opphør Samboerforholdet opphører i relasjon til dette regulativ når partene ikke lenger bor sammen eller ikke lengere lovlig kan opprettholde felles adresse. Dersom Forsvaret gir den ene part fast eller midlertidig beordring som medfører skifte av bosted i relasjon til Folkeregisterets bestemmelser, opprettholdes samboerskapet i forhold til dette regulativ. Merknad Det påhviler den eller de som påberoper seg rettigheter som samboer, likestilt med gift etter dette regulativ, selv å ta de nødvendige skritt for å melde flytting, samt dokumentere sitt bosted og adresseforhold i samsvar med Folkeregisterloven og forskriftene til denne.

14 Fredsregulativet del III Side 14 Grenaderer og matroser skal ved egenerklæring forplikte seg til straks å melde fra om alle endringer i de forhold som har vært avgjørende for godkjenning av samboerskapet. Slik erklæring skal også omfatte villighet til uten vegring å tilbakebetale ytelser som er tilstått etter at betingelsene for godkjenning av samboerforholdet ikke er tilstede eller har opphørt Stønadsreiser Reiser foretatt med hjemmel i pkt Særlig yrkesrisiko røykdykkertjeneste tjeneste med sprenglegemer dykkertjeneste fallskjermhopping flyging Tjenestedistrikt Med tjenestedistrikt menes den geografiske utstrekning av et eller flere tjenestesteders samlede etablissementer (kontorsted, lager, depot, skytebaner, øvingsplasser, mv). Tjenestedistriktets utstrekning beregnes normalt på grunnlag av veilengde 50 km fra tjenestestedet/hjemmebasen og baseres på det sted tjenestemannen har sitt daglige virke. Strekning over vann beregnes på samme måte hvor båt/ferje kan nyttes. Sjøtjeneste defineres som eget tjenestedistrikt med utgangspunkt i det enkelte fartøys hjemmebase Tjenesteplikt Den plikt alle personellkategorier har til å gjøre tjeneste i fred ifølge Vernepliktsloven, HV-loven eller regler om frivillig tjenesteplikt for kvinner Tjenestested Med tjenestested menes det arbeidssted/kontorsted/fartøy hvor grenaderer og matroser har sitt daglige virke Tjenestestilling Stilling oppført i godkjent OPL/F for vedkommende avdeling, stasjon, fartøy stab mv.

15 Fredsregulativet del III Side Tjenestereiser Skriftlig beordret reise og oppdrag for Statens regning i inn og utland To Husholdninger Det forhold som oppstår når grenaderer og matroser på grunn av beordring ikke daglig inngår i egen familiehusholdning og må inneha forpleining og forlegning på annet sted Tvungen Flytting Flytting fra militær bolig som følge av avhending, utrangering, større vedlikeholdstiltak mv samt beordring i stilling som medfører boplikt Utnistning Tildelt mat og drikke utenfor faste forpleiningssteder, for eksempel ved skytebanetjeneste, ekskursjoner mv. Utnistning kan skje for ett eller flere måltider pr dag vervingskontrakt En skriftlig kontrakt mellom ansvarlig myndighet og en grenaderer og matroser om tjeneste i Forsvaret, for en nærmere angitt periode, fra et bestemt tidspunkt, som midlertidig tjenestemenn og for øvrig på vilkår som angitt i kontrakten. 2.2 FORKORTELSER Hovedavtalen i Staten HA Hovedtariffavtalen i Staten HTA Statens Personalhåndbok SPH Forsvarets Personellhåndbok - FPH

16 Fredsregulativet del III Side LØNN 3.1 INTENSJON Intensjon med dette kapittel er, hvor det er relevant i denne sammenheng, å gi retningslinjer for utbetaling av lønn til grenaderer og matroser. 3.2 BIBEHOLD AV ALTERNATIV AVLØNNING Grenaderer og matroser som er (fast) tilsatt/beordret i stillinger med alternativ avlønning eller direkteplassering beholder denne avlønningen ved midlertidig beordring til lavere lønnet stilling i virksomheten, så lenge den faste stillingen beholdes. Dette gjelder også ved beordring til skoler og kurs som ikke er nivådannende. Alternativ avlønning bortfaller ved gjennomgåelse av; all befalsutdanning, skoler/kurs i utlandet mer enn 1 år, overgang til annen lønnsplan Spesielle forhold: Ved fratredelse/fast beordring/tilsetting faller den høyere stillings lønn bort fra beordringsdato. 3.3 EKSTRAORDINÆR TJENESTE OG REPETISJONSTJENESTE Under ekstraordinær tjeneste og repetisjonstjeneste i medhold av Vernepliktsloven og HV-loven (ref BUV del I), samt for reiser til/fra slik tjeneste tilstås: Lønn Bruttolønn (dag/-månedssats) iht TA tabell på grunnstigen i aktuell lønnsramme, med følgende lønnsalternativ: Grenaderer og matroser fire lønnstrinn opp Lønn beregnes med dagsats multiplisert med antall tjenestegjørende dager.

17 Fredsregulativet del III Side 17 Grenaderer og matroser bibeholder sin faste lønn dersom denne gir bedre betingelser enn ovenstående beregningsmåter. Med tjenestegjørende dag menes alle dager fra tjenestens begynnelse til dimisjon, inklusive reisedager til/fra tjenesten. 3.4 UTBETALINGSREGLER Lønn og tillegg under arrest, varetekt mm. Ved soning av vaktarrest i kontraktsperioden beholdes lønnen, og faste pensjonsgivende tillegg. Ved soning av vaktarrest utenfor kontraktsperioden utbetales verken lønn eller tillegg. 3.5 FERIE ØKONOMISKE YTELSER OVERFØRING Ferie under utdanning med lønn Grenaderer og matroser som er elever ved militære/sivile skoler med bibehold av lønn opptjener rett til ferie og feriepenger etter Ferieloven. Ved utdanning som avsluttes i et annet ferieår skal all opptjent ferie som hovedregel være avviklet før skolestart. Det ferieåret skolen avsluttes skal 5 virkedager (uke) anses som avviklet, enten som skolefriuke eller som en del av jule/- og nyttårspermisjon eller påskepermisjon Overføring av ferie under utdanning med lønn Dersom det av tjenstlige årsaker ikke er mulig å avvikle ferie før opptak ved skolen, skal bestemmelsene om overføring av ferie følges, jfr Ferieloven Ferie ved beordring til utland og FN-tjeneste/tilsvarende Grenaderer og matroser som beordres til tjeneste i utlandet skal som hovedregel ha avviklet all ferie fra siste opptjeningsår før tiltredelse. Under tjeneste i utlandet opptjenes ferie/ferierettigheter iht Ferieloven. Dersom det av tjenstlige årsaker ikke har vært mulig å avvikle ferie forut for tiltredelsen tilstås feriegodtgjøring i samsvar med Ferieloven. Ved beordring følges reglene om overføring av ferie, jfr Ferieloven.

18 Fredsregulativet del III Side ØKONOMISKE VILKÅR UNDER BEFALSUTDANNING Grenaderer og matroser, som tilfredsstiller gjeldende opptaksvilkår, kan søke om opptak til befalsutdanning. Vervingskontrakten brytes ved aspirantperiodens begynnelse. Det tilstås følgende økonomiske vilkår under befalsutdanning: Det gjenstår mindre enn 12 måneder av førstegangsvervingskontrakt eller rekapituleringskontrakt Det gis lønn etter hovedtariffavtalen i Staten som for grenaderer og matroser under hele aspirantperioden og befalsutdanningen. Jfr pkt 3.2. (Bonus opptjenes ikke) Kortidskontrakt/Ventetid Dersom grenaderer og matroser er innkalt til opptaksprøver og/eller befalsutdanning og førstegangsvervings- eller rekapituleringskontrakt utløper før slik utdanning begynner kan det inngås korttidskontrakt for tiden fram til skolestart. Det gis lønn som i pkt (Bonus opptjenes ikke) 3.7 LØNN TIL GRENADERER OG MATROSER SOM MIDLERTIDIG BEORDRES TIL Å FUNGERE I HØYERE LØNNET STILLING Generelt Regler for tilståelse av stedfortredergodtgjørelse er fastsatt i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser (HTA/F) Fungering Avskrivning mot militærtillegget Grenaderer og matroser som er midlertidig beordret til å fungere i en organisasjonsmessig stilling med høyere lønn enn vedkommendes egen stilling, tilstås den høyere stillings lønn fra 31. dag. Militærtillegget dekker blant annet fungering i høyere lønnet stilling de første 30 dager i kalenderåret. All fungering uansett varighet skal avregnes mot de første 30 dager (også enkeltdager) og deretter komme til utbetaling. Ved sammenhengende fungeringer utover kalenderåret skal det ikke på ny gjøres fradrag for 30 dager.

19 Fredsregulativet del III Side 19 Grenaderer og matroser som midlertidig blir beordret til å ivareta (bestyre) en annen tjenestestilling i tillegg til sin egen stilling tilkommer ingen høyere avlønning Høyere stillings lønn fra første dag I følgende tilfeller tilstås høyere stillings lønn fra første dag: ved sammenhengende beordring i organisasjonsmessig stilling i ett år eller mer. 3.8 FAGARBEIDERTILLEGG Fagbrev Grenaderer og matroser som har fagbrev eller avlegger og består fagprøve i kontraktsperioden tilstås fagarbeidertillegg med kronebeløp tilsvarende B-12. Fagbrevet må være relevant til jobbfunksjonen Krav til fagbrev For stillinger som krever fagbrev i henhold til stillingsbeskrivelse/ arbeidsinstruks gis ikke fagarbeidertillegg. Dette forhold er kompensert i stillingsavlønning 3.9 BONUS Generelt Grenaderer og matroser som fullfører kontrakt for førstegangsverving og rekapitulering tilstås bonus ved fullført vervingsperiode Utbetaling av bonus Bonus utbetales ikke til grenaderer og matroser som trer ut av tjenesten før vervingsperioden utløper unntatt i følgende tilfeller: Blir tilsatt i stilling i Forsvaret i løpet av vervingsperioden Dør i vervingsperioden Av medisinske årsaker eller tvingende velferdsgrunner Dersom grenaderer og matroser sies opp i forbindelse med overtallighet, organisasjonsendringer og lignende.

20 Fredsregulativet del III Side 20 Løses fra kontrakten for å begynne befalsutdanning. Bonus utbetales for avtjent vervingstid. Etterlatte utbetales bonus beregnet fram til dødsdagen Bonus utbetales ikke I følgende tilfeller utbetales ikke bonus: Grenaderer og matroser meddeles avskjed etter Tjenestemannslovens 15. Grenaderer og matroser som gis permisjon uten lønn hvor kontrakten fryses. Ved kortidskontrakter. Kompensasjon For første vervingsperiode på 3 år utbetales tillegg tilsvarende B-12 pr år. For rekapitulering, uansett lengde, utbetales tillegg tilsvarende B-12 pr år.

21 Fredsregulativet del III Side ULEMPEGODTGJØRING 4.1 INTENSJON Forsvarets til dels spesielle krav og arbeidsforhold, samt etatens egenart medfører et behov for særlig kompensasjon for den ulempe som påføres grenaderer og matroser i ansettelsesforholdet. Grenaderer og matroser står overfor en del særegne byrder og ulemper i sin arbeidssituasjon relatert til bl a tjenestested og arbeidsoppgaver. Slike forhold godtgjøres etter sin art som angitt i det følgende. 4.2 MILITÆRTILLEGG Militærtillegget er kompensasjon bl.a. for følgende forhold: beordringsplikten og den omskiftelige tjeneste som følge av de enkelte forsvarsgreners tjenestemønstre den generelle undervisningsplikt fungering i en organisasjonsmessig stilling med høyere lønn enn egen stilling, i inntil 30 dager i kalenderåret tjeneste som medfører spesiell militær yrkesrisiko tjeneste som medfører generell ulempe. Kompensasjon Grenaderer og matroser tilstås B-12 for kontraktens varighet. 4.3 SJØTJENESTETILLEGG Grenaderer og matroser beordret til sjøtjeneste tilstås et omforenet tillegg pr dag: ved aktiv seiling hvor landlov ikke er gitt der grenaderer og matroser ikke tildeles/er tildelt annet kvarter eller kan nytte egen bolig Tillegget er ment å kompensere for den spesielle ulempe som er forbundet med slik tjeneste. Det tilligger beordringsmyndigheten å fastsette hvilke stillinger som er å anse som sjøtjeneste etter dette regulativ. Det omforente ulempetillegget differensieres i tre nivåer.

22 Fredsregulativet del III Side 22 Kompensasjon UVB, MTB og S 90 N: Personell beordret til sjøtjeneste ved UVB, MTB og S 90 N tilstås et omforenet tillegg tilsvarende B-55 pr dag. Fregatt, 1. patruljebåt divisjon, minesveiper, minerydder-/minejakt fartøy: Personell beordret til sjøtjeneste ved fregatt, 1.patruljebåt divisjon, minesveiper, minerydder-/ minejaktfartøy tilstås et omforenet tillegg tilsvarende B-45 pr dag. Kystvaktfartøy, minelegger, K/S Norge og øvrige fartøyer: Personell beordret til sjøtjeneste ved kystvaktfartøy, minelegger, K/S Norge og øvrige fartøyer tilstås et omforenet tillegg tilsvarende B-40 pr dag. Fravær: Tillegget bortfaller ved alt fravær fra fartøyet. 4.4 SPESIELLE TILLEGG UNDER KYSTVAKTTJENESTE Grenaderer og matroser som har formell utsjekk og gjør tjeneste som flydekkassistent ombord på Kystvaktfartøy tilstås et tillegg for den tiden de er beordret til slik tjeneste. Kompensasjon Flydekkassistent beordret til aktiv tjeneste på helikopterbærende kystvaktfartøy tilstås et tillegg tilsvarende B-6 pr dag Fravær: Tilleggene bortfaller ved alt fravær fra fartøyet. 4.5 FORTSTILLEGG Grenaderer og matroser som tjenestegjør fast ved Meløyvær og Kråkvåg fort tilstås et tillegg per dag tilsvarende dagsats B-15. Fravær: Tillegget bortfaller ved alt fravær. 4.6 GRENSEVAKTTILLEGG Grenaderer og matroser som beordres til grensevakttjeneste, jfr , tilstås et tillegg pr dag i aktiv tjeneste - tilsvarende B-12.

Særavtale om merutgiftsdekning, ulempeog risikokompensasjon for Forsvaret

Særavtale om merutgiftsdekning, ulempeog risikokompensasjon for Forsvaret Særavtale om merutgiftsdekning, ulempeog risikokompensasjon for Forsvaret Gjeldende fra 1. januar 2012 Side 2 Innhold 1 INNLEDNING......5 1.1 Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon

Detaljer

FREDSREGULATIVET DEL II

FREDSREGULATIVET DEL II FREDSREGULATIVET DEL II Regulativ for tillegg og godtgjøringer for befal Gjeldende fra 1. januar 2006 Fredsregulativet del II befal Side 2 Fredsregulativet del II befal Side 3 Innhold 1 INNLEDNING... 6

Detaljer

Særavtale om merutgiftsdekning, ulempeog risikokompensasjon for Forsvaret

Særavtale om merutgiftsdekning, ulempeog risikokompensasjon for Forsvaret Særavtale om merutgiftsdekning, ulempeog risikokompensasjon for Forsvaret Gjeldende fra 1. januar 2012 Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret Side 2 Innhold 1 INNLEDNING...5

Detaljer

Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret

Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret Særavtale Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret 01.januar 2015 Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen/Forsvarsstaben Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe-

Detaljer

Særavtale om merutgiftsdekning, ulempeog risikokompensasjon for Forsvaret

Særavtale om merutgiftsdekning, ulempeog risikokompensasjon for Forsvaret Særavtale om merutgiftsdekning, ulempeog risikokompensasjon for Forsvaret Gjeldende fra 1. januar 2010 Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret Side 2 Innhold 1 INNLEDNING...5

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR MV. UNDER VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS DELTAKELSE I INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID

SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR MV. UNDER VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS DELTAKELSE I INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR MV. UNDER VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS DELTAKELSE I INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID 1. Avtaleparter og avtalens omfang Denne avtale er inngått mellom Direktoratet for

Detaljer

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Sjef Personell, økonomi- og styringsstaben fastsetter Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2003, den..ble det holdt forhandlingsmøte i Justisdepartementet. Fra Politiembetsmennenes Landsforening:

P R O T O K O L L. År 2003, den..ble det holdt forhandlingsmøte i Justisdepartementet. Fra Politiembetsmennenes Landsforening: Jnr. 2002/05189 P R O T O K O L L År 2003, den..ble det holdt forhandlingsmøte i Justisdepartementet. Til stede: Fra Justisdepartementet: Aase Skjebstad Fra Stats: Fra Politiembetsmennenes Landsforening:

Detaljer

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Virkemiddelbruk. Vedlegg 1

Virkemiddelbruk. Vedlegg 1 Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 10. november 2015 Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret

Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret Innhold 1 Intensjon... 2 1.1 Tidligere bestemmelser... 2 2 Brukerkategorier... 2 2.1.1 Kategori 1 - Rett til kvarter eller økonomisk kompensasjon... 2 2.1.2

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter

Detaljer

Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet

Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet 1. Bakgrunn Følgende oversikt og retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet er utarbeidet på grunnlag av forslag fra

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

FORSVARET Forsvarsstaben

FORSVARET Forsvarsstaben FORSVARET Forsvarsstaben 1 av 5 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Major Siri Schjølberg, sschjolberg@mil.no 2015-09-16 2014/035137-012/FORSVARET/ 204 +47 23092096, 05102096 FST/P/Incentiver Tidligere

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Fredsregulativet del I

Fredsregulativet del I FORSVARSSTABEN Forsvarets forvaltnings og servicesenter Regulativ for tillegg mv for utskrevne vernepliktige mannskaper og elever ved militære skoler og kurs under grunnopplæring til befal Regulativ for

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Fredsregulativet del I. Regulativ for tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell

Fredsregulativet del I. Regulativ for tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell Fredsregulativet del I. Regulativ for tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell Sjef Forsvarets personelltjenester fastsetter Fredsregulativet del I. Regulativ for

Detaljer

Retningslinjer for feltarbeid i staten

Retningslinjer for feltarbeid i staten 1 Retningslinjer for feltarbeid i staten Hensikten med retningslinjene er i størst mulig grad å etablere ordninger som er ressursbesparende for virksomhetene å etablere ordninger som er enkle å praktisere

Detaljer

Del I Alminnelige arbeidsvilkår

Del I Alminnelige arbeidsvilkår Vedlegg 1 - Lederlønnskontrakt for statsansatte på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn

Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og

Detaljer

Fredsregulativer Del I Bestemmelser om tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell

Fredsregulativer Del I Bestemmelser om tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell Fredsregulativer Del I Bestemmelser om tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell Sjef Forsvarsstaben /Personellavdelingen fastsetter Fredsregulativer Del I til bruk

Detaljer

Fredsregulativet del I. Personellstaben FORSVARETS OVERKOMMANDO

Fredsregulativet del I. Personellstaben FORSVARETS OVERKOMMANDO FORSVARETS OVERKOMMANDO Personellstaben Regulativ for tillegg mv for utskrevne vernepliktige mannskaper og elever ved militære skoler og kurs under grunnopplæring til befal Regulativ for tillegg mv under

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og

Detaljer

Marianne T. Brekke Norsk sykepleierforbund: Leiv Sigmund Hope

Marianne T. Brekke Norsk sykepleierforbund: Leiv Sigmund Hope Protokoll Dato: Sted: Parter: Sak: År 2014, den 10. desember Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo KA og Norsk sykepleierforbund Reforhandling av Særavtale om reiseregulativet

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

GODTGJØRING TIL MEDLEMMER

GODTGJØRING TIL MEDLEMMER Dok.id.: 1.1.1.3 Regler for godtgjøring til medlemmer av fylkesting, fylkesråd, Utgave: 1.00 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 14.02.2014 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 8

Detaljer

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Protokoll Sak nr. 12/01970 Dato 10.10.2012 Sted Til stede Tema Kommunenes Hus, Oslo Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Tilslutning til meklingsresultat for Energiavtale I, RM-sak 2012-064

Detaljer

FRA ELEV TIL BEFAL. Hvor mye får jeg i lønn? Hva er et øvelsestillegg? Hvordan har jeg krav på å bo? Får jeg ferie? DIN MAKKER HVER DAG

FRA ELEV TIL BEFAL. Hvor mye får jeg i lønn? Hva er et øvelsestillegg? Hvordan har jeg krav på å bo? Får jeg ferie? DIN MAKKER HVER DAG FRA ELEV TIL BEFAL Hvor mye får jeg i lønn? Hva er et øvelsestillegg? Hvordan har jeg krav på å bo? Får jeg ferie? DIN MAKKER HVER DAG Juni 2017 Miniheftet du nå holder i hånden er et unikt verktøy i hverdagen

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Særavtale for ledende personell i Forsvaret

Særavtale for ledende personell i Forsvaret Særavtale for ledende personell i Forsvaret Del I Avtale om personell og stillinger som er omfattet av ledendelønnsordningen Del II Økonomiske vilkår for ledende Vedlegg A Oversikt over omfattede stillinger

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015. Gjeldende fra 09.04.2015

Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015. Gjeldende fra 09.04.2015 Vedlegg 2 VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015 Gjeldende fra 09.04.2015 1. FORUTSETNINGER FOR OG DEFINISJON AV MEDFØLGENDE FAMILIE Samboer, registrert partner og ektefelle

Detaljer

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret S Æ R A V T A L E mellom Musikernes fellesorganisasjon og Forsvaret om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig tilsatte musikere og sangere i Forsvarets musikk 1 Avtalens virkeområde m.v. 1.1 Omfang Denne

Detaljer

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring.

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. DATO: FOR-2001-09-11-1079 DEPARTEMENT: AAD (Arbeids- og administrasjonsdepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 11 IKRAFTTREDELSE: 2002-01-01 ENDRER: FOR-1993-09-30-916,

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 16.03.2006 ansvarlig: Versjon: 3 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner)

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) I I forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt foreslås følgende endringer:

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Del I Alminnelige arbeidsvilkår

Del I Alminnelige arbeidsvilkår Vedlegg 1 - Lederlønnskontrakt for tjenestemenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vadsø kommune Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 23.05.2007 Reglement for flyttegodtgjøring for ansatte i Vadsø kommune. Reglementet gjelder for alle kommunalt

Detaljer

AAD skal videre vurdere "Mal for omstillingsavtale" i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.

AAD skal videre vurdere Mal for omstillingsavtale i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-15 I. Revisjon av rammebetingelser for omstilling i statlig sektor - Virkemidler II. Overføring av arbeidstakere til statlig sektor - Tariffavtalens

Detaljer

Utdrag av Særavtale for reiser innenlands for statens regning 01.03.2011 28.02.2014 ( 1-12). Satsene er oppdatert pr. 01.01.2013.

Utdrag av Særavtale for reiser innenlands for statens regning 01.03.2011 28.02.2014 ( 1-12). Satsene er oppdatert pr. 01.01.2013. Del 2 Statens reiseregulativ Utdrag av Særavtale for reiser innenlands for statens regning 01.03.2011 28.02.2014 ( 1-12). Satsene er oppdatert pr. 01.01.2013. 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 Godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018 1. halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den 11.12.17, saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 1. Generelt Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2016 til 31. desember 2017 Innhold 1. PARTER, OMFANG OG VARIGHET... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Varighet...

Detaljer

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter.

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter. REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune. ------------------ 1. Kommunale møter. 1.1. Møteplaner. Det skal for hvert år utarbeides en samlet plan for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

1. Ansatte som får endret tjenestested innenfor daglig reiseavstand.

1. Ansatte som får endret tjenestested innenfor daglig reiseavstand. Til politidistriktene NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 201401497-12 Dato 30.06.2017 SPØRSMÅL OG SVAR OM VIRKEMIDDELBRUK har mottatt en del spørsmål om bruk av virkemidler i forbindelse

Detaljer

Ettåringen vil gjennom hele tjenestetiden motta lommepenger som utgjør 10 % av LWF (Local Wage Factor) per mnd. (Jfr. J.1.1.1).

Ettåringen vil gjennom hele tjenestetiden motta lommepenger som utgjør 10 % av LWF (Local Wage Factor) per mnd. (Jfr. J.1.1.1). ETTÅRING per desember 2014 J.2.9 ETTÅRING GODTGJØRELSE OG DEKNING AV UTGIFTER (K.2.9) Ettåringer mottar ikke lønn i vanlig forstand, men får lommepenger og dekning av utgifter som beskrevet i følgende

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 REGULATIV FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 1. MÅLSETTING I samsvar med intensjonene i Kommuneloven er regulativets

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 541 Dato: 20. september 2001

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 541 Dato: 20. september 2001 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 541 Dato: 20. september 2001 Reiseregulativet anvendelse Med bakgrunn i en tilpassingsprotokoll til reiseregulativet pr 6. september 2001, vil KA i dette rundskrivet

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune 1.3 Supplerende regler for overtid Når noen blir pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid, jf HTA kap. 6, og overtidsarbeidet varer mer

Detaljer

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato:

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato: Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-16 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater for perioden 1. mai 2006-30. april 2008 Dato: 11.10.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Tv-underholdningsoverenskomsten

Tv-underholdningsoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund 2014-2016 Tv-underholdningsoverenskomsten TV-underholdningsoverenskomsten 1. juni 2014 31. mai 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 30.09.2015 i utvalgssak 094/15 og sist endret i kommunestyremøte 17.12.2015 i utvalgssak 117/15. 1 1. GENERELLE

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Sentral Generell Særavtale (SGS) 1010 Følge av pasient/klient/elev Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Kurs for nye tillitsvalgte høsten 2014 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet 2 Avtalens

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer