Fredsregulativet del I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredsregulativet del I"

Transkript

1 FORSVARSSTABEN Forsvarets forvaltnings og servicesenter Regulativ for tillegg mv for utskrevne vernepliktige mannskaper og elever ved militære skoler og kurs under grunnopplæring til befal Regulativ for tillegg mv under tjeneste i Forsvaret i fred (Fredsregulativet) Gjeldene fra 1 september 2004 Fredsregulativet del I

2

3 RETTELSER OG TILLEGG NR REFERANSER RETTET DATO SIGNATUR 1/2005 Økning av dimisjonsgodtgjørelsen TKL Meldingsblankett 2005/FF&S i

4 Innholdsfortegnelse KAPITTEL TILLEGG UNDER TJENESTEN Tjenestetillegg Støtte og stønadstiltak Kost, kvarter, bekledning Tjeneste ved avdeling eller fartøy i utlandet Tillegg under ulovlig fravær, soning av straff eller refselse Tillegg under sykdom Dimisjonsgodtgjøring Tjeneste i Heimevernet Tjenestetillegg under repetisjonstjeneste og kurs forut for repetisjonstjeneste Kompensasjonstillegg under repetisjons- og HV-tjeneste Etatsutdanning Særlige betingelser for enkelte kurs KAPITTEL SÆRTILLEGG UNDER TJENESTEN UVB-tjeneste Dykkertjeneste Røykdykking Sprenglegemer uskadeliggjøring Grensevakttjeneste Fallskjermhopping Flygetimetillegg Tjeneste utover ordinær førstegangstjeneste...14 KAPITTEL FORSØRGERTILLEGG Ektefelletillegg Barnetillegg Delt omsorg for barn når foreldrene...17 ikke bor sammen Utbetaling av forsørgertillegg...17 KAPITTEL REISE Generelle reisebestemmelser Innkalling/dimisjon av utskrevne/elever bosatt innenlands Innkalling/dimisjon/fratreden før endt skolegang av utskrevne/elever som oppholder seg utenlands Innkalling/dimisjon av utskrevne/elever som etter egen søknad er gitt utsettelse Beordrede tjenestereiser innenlands Beordret tjeneste Beordrede tjenestereiser utenlands Frie permisjonsreiser Permisjonsreiser for utskrevne/elever bosatt utenlands...27 ii

5 4.10 Refusjon av reiseutgifter for utskrevne/elever som etter søknad bor privat under tjenesten KAPITTEL SÆRLIGE BESTEMMELSER Velferdspermisjoner og permisjon ifm svangerskap og fødsel Retningslinjer for personell med hjemmeboerstatus Skatt Oppgave til sivile lønnskasserere over utbetalte tillegg Lempninger i regulativet Klageinstans - klagefrister...31 VEDLEGG HENVISNINGER TIL ANDRE AKTUELLE STØNADSFORMER/ BESTEMMELSER FOR UTSKREVNE VERNEPLIKTIGE HENVISNINGER TIL ANDRE BESTEMMELSER SOM ER REFERERT I DETTE REGULATIV...33 VEDLEGG GJELDENDE SATSER I FREDSREGULATIVET DEL I PR 1 Juli Tillegg under tjenesten Særtillegg under tjenesten Forsørgertillegg Reisegodtgjøring...36 iii

6 T I L L E G G Kapittel 1 TILLEGG UNDER TJENESTEN 1.1 Tjenestetillegg Tjenestetillegg under førstegangstjenesten tilstås per dag til alle utskrevne vernepliktige mannskaper og elever ved militære skoler og kurs under grunnopplæring til befal. Tjenestetillegget er ikke lønn, men skal dekke nødvendige individuelle behov som det ikke er praktisk å yte i naturalier. Unntak Tjenestetillegget tilstås ikke for reisedager hvor det ytes godtgjøring etter pkt og Tjenestetillegg tilstås ikke under opptaksuken til befalsskolene Utskrevne/elever beskikket til korporal eller ledende menig tilstås korporals-/ ledendetillegg pr dag Tjenestetillegget, korporals-/ledendetillegget samt eventuelle særtillegg utbetales etterskuddsvis den 1. og 16. i måneden, eller ved tjenestens opphør. Faller utbetalingsdagen på en helligdag foretas utbetalingen på siste foregående virkedag. Satser: se vedlegg Støtte og stønadstiltak Alle som kommer inn under dette regulativet skal i tillegg forvaltes etter Tjenestereglementet for Forsvaret undergruppe 579 (TfF ugr 579). 4 kapittel 1

7 T I L L E G G 1.3 Kost, kvarter, bekledning Under tjenesten tilstås fri kost, fritt kvarter (husvær, telt), samt fri bekledning (uniform). Kommentar I de spesielle tilfeller utskrevne/elever verken kan anvises fri kost eller fritt kvarter ved Forsvarets forsorg, skal saken forelegges Forsvarsstaben ved forsvarsgrenstabene Erstatning for kost tilstås pr dag til utskrevne som etter søknad bor privat og/eller holder seg selv med kost. Erstatningsbeløpet utbetales etterskuddsvis sammen med tjenestetillegget. Unntak Erstatningsbeløpet skal ikke beregnes eller utbetales for det tidsrom den utskrevne/eleven tilstås kostgodtgjøring for beordret tjenestereise. For retningslinjer for personell med hjemmeboerstatus se pkt Erstatning for kvarter tilstås pr dag til utskrevne/elever som under tjenesten bor privat, dog ikke når bostønad utbetales i henhold til Tjenestereglementet for Forsvarets undergruppe Erstatning for bruk av eget undertøy tilstås kvinnelige utskrevne/elever. Satser: se vedlegg Tjeneste ved avdeling eller fartøy i utlandet Utskrevne/elever som tjenestegjør ombord på Forsvarets fartøyer beordret på oppdrag til utlandet tilstås en ekstra godtgjøring pr dag dersom landligge er over 6 timer og landlov er gitt. Tillegget tilstås også når fartøyet ligger på reden i utenlands havn, der sjøvakter er brutt og landlov er gitt, ved varighet over 6 timer Utskrevne/elever som gjør tjeneste fast ved sentrale NATO-staber/ tilsvarende tilstås et utenlandstillegg i henhold til tjenestestedet. 5 kapittel 1

8 T I L L E G G Utskrevne som gjør tjeneste ved Sjøforsvarets fartøyer under NATOkommando, tilstås et tillegg pr dag under gange i sjøen. Tillegget bortfaller ved landlov, når det utbetales utenlandstillegg i henhold til pkt Satser: se vedlegg Tillegg under ulovlig fravær, soning av straff eller refselse Under ulovlig (rettsstridig) fravær fra tjenesten utover 12 timer sammenhengende tilstås forsørger- og bostønad. Har fraværet vart i over 7 dager (168 timer) sammenhengende, vil forsørgertillegg og bostønad falle bort for den tid som overskrider 7 dager. Kommentar Skillet på 7 dager er knyttet til den militære straffelov 34, annet ledd Under soning av refselse i tjenestetiden tilstås alle tillegg bortsett fra særtillegg etter kapittel 2, såfremt ikke vedkommende utfører de tjenesteoppdrag som berettiger til utbetaling av tillegget Under soning av arrest, ilagt som refselse etter endt førstegangstjeneste/ repetisjonstjeneste, tilstås alle tillegg bortsett fra særtillegg Under soning av straff, etter dom eller forelegg (fengsel, eller arrest), faller tillegg og godtgjøring etter dette regulativ bort. 1.6 Tillegg under sykdom Under sykdom utbetales samme tillegg som under tjenesten. Ved sykepermisjon som er et nødvendig ledd i sykebehandlingen, tilstås reisegodtgjøring etter pkt 4.5. Ved sykepermisjon etter søknad tilstås ikke reisegodtgjøring og kvartergodtgjøring. Erstatningsbeløpet utbetales ikke under sykehusopphold el hvor det offentlige holder kosten. I de tilfeller hvor utskrevne/elever blir transportudyktig på grunn av sykdom under permisjon tilstås kost- og kvartererstatning i henhold til pkt og for den utvidede perioden de er hjemme. Dette gjelder også når utskrevne/elever er beordret hjem på sykepermisjon. 6 kapittel 1

9 T I L L E G G Etter dimittering på grunn av sykdom utbetaler vedkommende trygdekontor slik godtgjøring som bestemt i Lov om folketrygd av 28. februar nr , jf Kap 5, Dimisjonsgodtgjøring Dimisjonsgodtgjøring utbetales til mannskaper som dimitterer ved formell dimisjonsdato, ved fullført 12 måneders tjeneste utbetales maksimumsbeløpet. Satser: Se vedlegg Dimisjonsgodtgjørelse til mannskaper som av ulike grunner (sykdom, utdanning og/eller arbeid, overføring til Heimevernet etc) avbryter sin førstegangstjeneste før fullført 12 måneders tjeneste tilstås dimisjonsgodtgjørelse for antall tjenestegjørende dager på grunnlag av dagsats, dog begrenset oppad til 365 tjenestegjørende dager. Dimisjonsgodtgjøring beregnes ikke for de dager mannskapet har et ulovlig fravær fra tjenesten jf pkt 1.5. Mannskaper som avbryter førstegangstjenesten etter lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, utbetales ikke dimisjonsgodtgjøring. Disse vil eventuelt få dimisjonsgodtgjøring som sivile tjenestepliktige. Satser: Se vedlegg Mannskaper som dimitteres før formell dimisjonsdato etter Forsvarets initiativ tilstås dimisjonsgodtgjøring etter reglene pkt Der hvor det skal gis avkorting i dimisjonsgodtgjørelsen henvises det til pkt Dimisjonsgodtgjøringen utbetales til mannskapet selv, og utbetalt beløp skal påføres rullebladet. Ved dødsfall utbetales dimisjonsgodtgjøringen til nærmeste pårørende. Dimisjonsgodtgjøring kan kun utbetales en gang. Kommentar Aspiranter som ikke blir opptatt som elever, eller elever som avbryter befalsutdanningen (BS) og går over på avtjening av ordinær førstegangstjeneste, skal ha medregnet antall dager som aspirant/elev i beregningsgrunnlaget for dimisjonsgodtgjøring. Dager ifm opptak til BS/UB eller flygeskolen før kandidaten har begynt sin ordinære førstegangstjeneste, skal ikke godskrives som tjenestedager. UB-kurs elever, som tidligere har fullført førstegangstjenesten og fått utbetalt dimisjonsgodtgjørelse, er verken berettiget ny dimisjonsgodtgjørelse eller utdanningsbonus etter fullført UB-kurs. 7 kapittel 1

10 T I L L E G G 1.8 Tjeneste i Heimevernet Under pliktig heimevernstjeneste som foregår både utenfor og i normal arbeidstid, (jf HV-lovens 10), og katastrofehjelp (jf HV-lovens 13) tilstås: reisegodtgjøring etter reglene i pkt 4.2. Tjenestetillegg, fri kost, fritt kvarter og forsørgertillegg tilstås som bestemt i punktene 1.1, 1.3 og kapittel Under sammenhengende kurs for opplæring til befal eller spesialist, pliktig etter HV-lovens 12 eller frivillig, tilstås reisegodtgjøring etter punkt 4.5, fri kost og fritt kvarter etter punkt og 1.3.3, og kurstillegg pr løpende dag i henhold til Instrukser og bestemmelser for Heimevernet (IBHV) klasse Under frivillig tjeneste utover den årlige plikttjeneste tilstås godtgjøring pr løpende dag tilsvarende kurstillegget (ref IBHV klasse 6), samt reisegodtgjøring etter pkt 4.5. Satser: Se vedlegg Tjenestetillegg under repetisjonstjeneste og kurs forut for repetisjonstjeneste Under repetisjonsøvelser tilstås tjenestetillegg, fri kost og fritt kvarter etter pkt 1.1 og 1.3. Reisegodtgjøring tilstås etter reglene i pkt 4.2. Forsørgertillegg tilstås som bestemt i kapittel Under kurs av 3-9 dagers varighet forut for ordinære repetisjonsøvinger, tilstås innkalte korporaler og grupper av menige spesialister et forhøyet tjenestetillegg. Det forhøyede tjenestetillegg tilstås i tillegg til ordinært tjenestetillegg pr dag Under repetisjonsøvinger av inntil 21 dagers varighet utbetales tjenestetillegget samlet for hele øvingen. Utbetalingen skal foretas i midten av repetisjons tjenesten. Satser: Se vedlegg 2. 8 kapittel 1

11 T I L L E G G 1.10 Kompensasjonstillegg under repetisjonsog HV-tjeneste Repetisjons- og HV-soldater som dokumenterer at de ikke mottar lønn fra arbeidsgiver, egen virksomhet eller et offentlig kontor tilstås et kompensasjonstillegg Kompensasjonstillegget utbetales for reisedager til og fra tjenesten. Kompensasjonstillegget tilstås i tillegg til ordinært tjenestetillegg og eventuelle forsørgertillegg. Tillegget tilstås til dem som forut for tjenesten har mottatt arbeidsledighetstrygd, da denne i h t bestemmelsene i Lov om Folketrygd av 28 februar nr , Kap 4, Stønad under arbeidsløshet 4-6. Dokumentasjon for bortfall av inntekt gjelder inntekt i hovednæring. Det ytes som hovedregel ikke kompensasjonstillegg for bortfall av biinntekter. I deltidsstilling tilstås, når inntekten bortfaller, kompensasjonstillegg slik: (100%=40 timer pr uke) Mer enn 50% (mer enn 20 t/u): Fullt kompensasjonstillegg 50% - 20% stilling (20 8 t/u): Halvt kompensasjonstillegg Mindre enn 20% stilling (mindre enn 8 t/u): Kompensasjonstillegg tilstås ikke. Satser: Se vedlegg Etatsutdanning Under aspirant-/rekruttperioden tilstås tjenestetillegg (og eventuelt erstatninger) etter pkt 1.1 til og med Under første, andre og tredje elevår tilstås ledendetillegg som for utskrevne korporaler/ledende menige i henhold til punkt Hvert år tilstås det også et elevtillegg avhengig av årstinn. 9 kapittel 1

12 T I L L E G G Utdanningsbonus Etter fullført skolegang med bestått eksamen tilstås elevene en bonus. I de tilfeller utdanningen ikke fullføres og bonus bortfaller, utbetales dimisjonsgodtgjøring. Samlet tid for avtjent førstegangstjeneste og utdanning legges til grunn for utbetalingen jf pkt 1.7. Satser: Se vedlegg 2. Merknad til pkt 1.11 (a) Under praksisåret kommer elevene inn under FR Del II. For elever fra flerårige linjer er 1. plikttjenesteår å regne som praksisår. (b) Aspiranter/elever som ved opptak på Flygeskolen er yrkes-/vernepliktig eller utskrevet befal, kommer inn under FR Del II. (c) Vervede kan på visse vilkår få beholde lønn som vervet under befalsutdanning, jf nærmere bestemmelser i direktiv for vervede. (d) Vedrørende flytting etter endt befalsskole og endt plikttjeneste, se FR Del II Særlige betingelser for enkelte kurs Disse bestemmelsene gjelder utskrevet befalskurs (UB ordningen), befalsutdanning for personell med høyere akademisk utdanning som skal tjenestegjøre i MUKS og Feltprestkorpset Under aspirant-/rektruttperioden tilstås tillegg (og eventuelt erstatninger) etter pkt 1.1 til og med Under elevperioden tilstås ledendetillegg som for utskrevne korporaler/ledende menige i forhold til punkt For befalskurs (UB ordningen) tilstås dimisjonsgodtgjøring som for utskrevne menige jf pkt 1.7. Satser: Se vedlegg kapittel 1

13 T I L L E G G 11 kapittel 1

14 S Æ R T I L L E G G U N D E R T J E N E S T E Kapittel 2 SÆRTILLEGG UNDER TJENESTEN 2.1 UVB-tjeneste Under tjeneste om bord i undervannsbåt tilstås et tillegg for de dager båten er under gange i mer enn 1 time pr dag. Sats B Dykkertjeneste Dykk beordret gjennom dykkeordre i vann/sjø/oppstigningstank/trykktank kompenseres med følgende aktivitetstillegg pr dag. I betegnelsen dykker inngår marinejeger, minedykker, slangedykker og skipsdykker Mer enn 12 timer mellom hvert dykk (enkelt dykk) Sats B Mindre enn 12 timer mellom hvert dykk (gjentatte dykk) Sats B-65 x 2. Satser: se vedlegg Røykdykking Vernepliktige som deltar i røykdykking kompenseres med et tillegg tilsvarende dagsatsen i B-40 de dager røykdykking pågår. Det skal ikke utbetales røykdykkertillegg under øvelse. Tillegget tilstås kun ved reelle/akutte hendelser hvor menig mannskap blir benyttet og utsatt for risiko. Sats se vedlegg 2 12 kapittel 2

15 S Æ R T I L L E G G U N D E R T J E N E S T E 2.4 Sprenglegemer uskadeliggjøring Vernepliktige som deltar i søk etter eller uskadeliggjøring av landminer, sjøminer, bomber, granater, blindgjengere og lignende tilstås et tillegg pr dag tilsvarende B-90 for de dager slik tjeneste utføres Vernepliktige som direkte deltar i særlig risikobetont arbeid med raketter/missiler tilstås et tillegg pr dag tilsvarende B-90 for de dager slik tjeneste utføres Vernepliktige som under tjenesten er med på uskadeliggjøring av lagret ammunisjon og egen avdelings blindgjengere og lignende reguleres som i avtale om Tjeneste i eksplosivområder særavtale om risiko for arbeid i eksplosiv områder Satser se vedlegg Grensevakttjeneste Vernepliktige ved Garnisonen i Sør-Varanger tilstås for de dager de gjør tjeneste som grensevakt et tillegg pr dag. Dette er en kompensasjon fordi de over lang tid ikke kan gjøre seg nytte av de velferdstilbud som finnes ved GSV og i lokalsamfunnet for øvrig. Tillegg settes til dagsats B-16. Sats se vedlegg Fallskjermhopping Fallskjermhopping tilstås et aktivitetstillegg tilsvarende dagsatsen i B-85 pr registrert/loggført tjenestehopp fra luftfartøy. Satser: se vedlegg Flygetimetillegg Flygetimetillegg tilstås den som deltar i beordret flyging og ved anledning tilhører flyets besetning. Tillegget er ment å kompensere for den generelle risiko som er forbundet med slik tjeneste. Mannskap på beordret enkeltoppdrag om bord gis et aktivitetstillegg pr dag tilsvarende dagsatsen i B-45. Sats se vedlegg 2 Kommentar 13 kapittel 2

16 S Æ R T I L L E G G U N D E R T J E N E S T E Flygetimetillegget er et tillegg som utbetales til det personell som hører til besetning, eller som følger med flyet for at det luftmilitære oppdraget kan løses, for eksempel som skytter, kjentmann, vikar for radiotelegrafist el. Tillegget skal ikke utbetales til personell som forflyttes pr fly, hvor det således bare er transport. 2.8 Tjeneste utover ordinær førstegangstjeneste Under tjeneste som befal Er den utskrevne under plikttjeneste utover den ordinære førstegangstjeneste tillagt befals gjøremål og grad, tilkommer vedkommende lønn og tillegg som fastsatt for graden Frivillig tjeneste utover førstegangstjenesten Ved frivillig tjeneste etter fullført førstegangstjeneste tilstås utskrevne mannskaper tillegg og godtgjøringer etter dette regulativ. 14 kapittel 2

17 S Æ R T I L L E G G U N D E R T J E N E S T E 15 kapittel 2

18 F O R S Ø R G E R T I L L E G G Kapittel 3 FORSØRGERTILLEGG 3.1 Ektefelletillegg Ektefelletillegg tilstås for den utskrevnes/elevens ektefelle pr mnd. Tillegget tilstås også enkemann/enke eller enslig, fraskilt med barn under 18 år (19 år hvis barnet er skoleelev), når barnet hører til vedkommendes husstand eller helt forsørges av den utskrevne. Har den vernepliktige delt omsorg utbetales forholdsmessig ektefelletillegg, jf pkt 3.3. Tillegget utbetales også til samboer når paret har felles barn. Registrert partner er likestilt med ektefelle. Utskrevne/elever som dokumenterer bidragsplikt for fraskilt ektefelle, kan selv om ordinært ektefelletillegg utbetales tilstås et tillegg for fraskilt ektefelle svarende til bidragsbeløpet, dog begrenset oppad til satsen for ektefelletillegget. Som dokumentasjon for bidragsplikt gjelder; attest fra trygdekontor/bidragsfogd, Trygdeetatens innkrevningssentral, fylkesmann eller domstol. Ektefelletillegg utbetales uten behovsprøving. Således tas ikke hensyn til eventuell arbeidsinntekt. Samboende med felles barn behandles iht dette regulativ som gifte. Satser: se vedlegg Barnetillegg Barnetillegg tilstås for den utskrevnes/elevens barn under 18 år.(19 år hvis barnet er skoleelev). For første barn tilstås høyeste sats pr mnd. For hvert barn mer enn ett, tilstås laveste sats pr mnd. Satser: se vedlegg 2 Tillegget tilstås også for adoptivbarn, stebarn, fosterbarn og videre barn født utenfor ekteskap når det forsørges helt eller delvis av den utskrevne. Såfremt ektefelle/samboer mottar bidrag for særkullsbarn, reduseres barnetillegget med bidragsbeløpet. Barnetillegg som blir tilstått på grunnlag av bidragsplikt, tilstås med fullt beløp selv om bidraget er fastsatt til lavere beløp. Med "adoptivbarn" menes barn som er lovformelig adoptert i h t Lov om adopsjon av 28 feb 1986, nr 8. Med "stebarn" siktes til det barn som er 16 kapittel 3

19 F O R S Ø R G E R T I L L E G G ektefellens særkullsbarn. Med "fosterbarn" siktes til det barn som ikke er biologisk barn av noen av ektefellene eller adoptivbarn, men hvor barnet er opptatt i den utskrevnes familie i et vanlig oppfostringsforhold. Barnetillegg utbetales selv om barnet på grunn av foreldrenes separasjon, skilsmisse eller andre årsaker oppfostres i forskjellige hjem. Hele barnetillegget skal utbetales i stedet for bidrag for det tidsrom tillegget betales og medfører ikke reduksjon av bidrag som forfaller eller har forfalt utenfor dette tidsrom, jf pkt I de tilfelle samboer med særkullsbarn mottar stønad som enslig forsørger etter Lov om Folketrygd av 28 februar nr , Kap 15, utbetales ikke barnetillegg fra Forsvaret. Når en utskrevet har forsørgelses-/bidragsplikt til flere barn som han har med forskjellige kvinner, kan hver kvinnes første barn tilstås det høyeste barnetillegg. Det forutsettes da at barna ikke oppfostres sammen. Unntak: Når barnets mor mottar overgangsstønad trer Folketrygden inn i forsørgerens og barnas krav på underholdsbidrag for den del av det samlede bidrag som overstiger høyeste bidragsforskudd for hvert barn, jf Lov om Folketrygd av 28 februar nr , Kap 15, Delt omsorg for barn når foreldrene ikke bor sammen Dersom den utskrevne/eleven har delt omsorgsansvar, som blir ivaretatt under avtjening av førstegangstjenesten ved at vedkommende er innvilget hjemmeboerstatus, tilstås ektefelle- og barnetillegg forholdsmessig. Eks vis 50% omsorg; det utbetales halvt ektefelle- og barnetillegg til den utskrevne. Den andre av foreldrene tilstås 50% av barnetillegget, mens ev 50% av ektefelletillegg tilstås på grunnlag av dokumentert bidragsplikt for den andre av foreldrene. Er omsorgsansvaret for den utskrevne mindre enn 20% utbetales det ikke forsørgertillegg. 3.4 Utbetaling av forsørgertillegg Forsørgertillegget sendes (utbetales) til ektefellen. Unntak kan gjøres i særlige tilfelle, jf pkt Når tillegg er tilstått på grunnlag av bidragsplikt, utbetales beløpet til Trygdeetatens innkrevningssentral dersom etaten krever det. 17 kapittel 3

20 F O R S Ø R G E R T I L L E G G Forsørgertillegget sendes (utbetales) forskuddsvis med månedsbeløp den 1. i måneden. Ved utbetaling for kortere tid enn en måned regnes godtgjøringen pr dag med 1/30 av månedsbeløpet Dokumentasjon for forsørgerbyrden: Vielsesattest, for barn fødselsattest, eventuelt innhentes attestasjon fra folkeregister, ligningskontor, bidragsfogd/trygdeetatens innkrevingssentral Forsørgertillegget utbetales også for reisedager ved fremmøte og dimittering Utskrevne som har familie med barn utbetales forsørgertillegg i en måned (30 dager) etter at mannskapet har tjenestegjort halvparten eller mer av tjenestetiden. Avtjenes kortere resttjeneste enn halvparten av pliktig førstegangstjeneste, utbetales ikke forsørgertillegg en måned etter annen gangs dimisjon. Kravet til avtjent tjeneste gjelder ikke for mannskaper som dimitterer før fullført tjeneste på grunn av varig nedsatt helseprofil. Som familie med barn regnes også utskrevne som har foreldreansvaret og omsorgen alene. Barnetillegg som tilstås på grunnlag av bidragsplikt, skal ikke utbetales etter dimittering. Unntak: For utskrevne med 3 måneders førstegangstjeneste og ved inngåelse av vervingskontrakt før fullført førstegangstjeneste gjelder ikke pkt I tilfelle dødsfall utbetales forsørgertillegget i en måned (30 dager) etter forsørgerens død Som hovedregel gjelder at forsørgertillegget skal sendes til den forsørgede eller den som forestår den husholdning som denne hører til. I de tilfelle hvor det sannsynliggjøres at pengene ikke vil bli brukt etter sitt formål, er det adgang til å utbetale beløpet til den utskrevne/eleven eller til en annen som skal påse at stønaden kommer rette vedkommende tilgode. Unntak må som regel også gjøres hvor barnetillegg er tilstått for barn født utenfor ekteskap. I denne forbindelse viser en til pkt 3.1. Unntak kan også gjøres ved kortvarige øvinger (ca 1 uke). Tillegget kan da utbetales til den utskrevne Norsk statsborger bosatt i utlandet som avtjener militærtjeneste mens vedkommendes familie forblir i utlandet, har krav på vanlig forsørgertillegg. 18 kapittel 3

21 F O R S Ø R G E R T I L L E G G 19 kapittel 3

22 R E I S E Kapittel 4 REISE 4.1 Generelle reisebestemmelser Rabatter Gjeldende rabattordninger for utskrevne/elevers ulike reiseoppdrag på offentlige kommunikasjonsmidler, er å finne i Rutebok for Norge Valg av skyssmiddel Som hovedregel skal all transport av utskrevne mannskaper/elever foretas på den for Forsvarets rimeligste måte. I de tilfelle det er hensiktsmessig og mulig, skal det tilstrebes å benytte Forsvarets eget transport- og rutesystem. I øvrige tilfelle legges til grunn billigste reiserute/og plass/klasse med rutegående transportmidler. Hvor beordringsmyndigheten står overfor et valg mellom ulike skyssmidler, skal det tas rimelig hensyn til tidsmomentet. En noe dyrere reisemåte totalt sett (hensyn tatt til kost- og overnattingsutgifter etc) kan nyttes når dette er begrunnet i tjenestlige hensyn, eller når særlige rimelighetsgrunner taler for det Beregningsgrunnlaget for reisens reelle kostende Beregningsgrunnlaget for sammenligning av Forsvarets reelle billettutgifter på offentlige skyssmidler er, med unntak for jernbane, den til enhver tid ordinære billettpris med fradrag av aktuell rabatt, jf pkt For jernbanens vedkommende anvendes billettpris 2 kl 25% som beregningsgrunnlag. Kommentar Dette punkt er kun ment å illustrere Forsvarets reelle kostnad ved sammenligning av forskjellige transportmuligheter, men angir ikke refusjonssats, jf pkt 4.5. Anvendelse av 2 kl 25% som beregnings-/ sammenligningsgrunnlag på jernbane skyldes en sentral refusjonsavtale mellom Forsvarsdepartementet og NSB. For hver solgt billett til 10% av ordinær pris betaler Forsvarsdepartementet til NSB et tillegg på 75% Bruk av eget/leiet transportmiddel når rutegående skyssmiddel ikke er mulig Ved reiser over strekninger hvor det ikke går rutegående skyssmiddel kan satsene jf Statens reiseregulativ 6-7 benyttes så langt de måtte passe. 20 kapittel 4

23 R E I S E Der hvor skyssmiddel ved Forsvarets forsorg ikke er hensiktsmessig eller mulig, kan det tilstås godtgjøring for bruk av eget transportmiddel etter mønster av Statens reiseregulativ 6-7 med de til enhver tid gjeldende satser. Leid kjøretøy (drosje etc) godtgjøres etter regning, såfremt transportøren har offentlig bevilling. Eventuelle regninger fra private institusjoner eller personer godkjennes såfremt regningen står i rimelig forhold til ytelsen Bruk av privat transportmiddel når rutegående skyssmiddel er mulig Reisegodtgjøring beregnes etter den skyssmåte som totalt sett er den rimeligste for Forsvaret. Såfremt ikke tjenstlige eller andre årsaker er til hinder, kan utskrevne/elever på reiser som skal bekostes av Forsvaret etter nærmere gitte bestemmelser og søknad, gis adgang til å benytte privat skyssmiddel. Reisegodtgjøring beregnes etter billettutgifter for offentlig kommunikasjon, billigste klasse og med fradrag av de rabatter som tilstås. kostgodtgjøring/legitimerte overnattingsutgifter tilstås etter den faktiske reisetid inntil den tid som ville ha medgått hvis det aktuelle rutegående skyssmiddel hadde vært benyttet. over strekninger hvor samordnet flyrute ville ha blitt benyttet, legges aktuell setepris for samordnet flyrute til grunn. kilometergodtgjøring etter mønster av Statens reiseregulativ 6-7 med de til enhver tid gjeldende satser kan nyttes når de totale reiseutgifter derved blir rimeligere enn bruk av offentlig kommunikasjonsmiddel. Ingen kan med hjemmel i dette regulativ beordres til å nytte egen bil. Bestemmelser for bruk av eget transportmiddel er gitt i "Bestemmelser for transporttjenesten i Forsvaret" BTF Dokumentasjon Den vernepliktige som søker om å nytte privat skyssmiddel ifm reise etter punkt skal fremlegge gyldig vognkort som dokumentasjon på at privat kjøretøy disponeres, samt en skriftlig oversikt over eventuelle passasjerer som medfølger i kjøretøyet under reisen, før reisen godkjennes og reisegodtgjørelse utbetales. Det skal ikke utbetales reisegodtgjøring til medfølgende passasjerer utover kostgodtgjørelse og overnattingsutgifter. 21 kapittel 4

24 R E I S E Reiserekvisisjon - kontant utbetaling I alle tilfelle hvor det er hensiktsmessig nyttes kontant utbetaling i stedet for reiserekvisisjon. Reiseutgiftene beregnes etter billigste reisemåte og med fradrag av de rabatter som tilstås Reisegodtgjøring Definisjoner: Døgn regnes fra klokkeslett tjenestereisen begynner. For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som helt døgn. Med natt forstås tiden mellom kl 2200 og kl For reiser som varer mindre enn 6 timer, tilstås ikke kostgodtgjøring. 4.2 Innkalling/dimisjon av utskrevne/elever bosatt innenlands Reiseutgiftene dekkes etter billigste reisemåte og plass/klasse med rutegående skyssmiddel, fra/til det bosted som ved innkalling er innmeldt til den militære myndighet. Er bosted skiftet etter utskrivningen uten å være meldt til den militære myndighet, beregnes reiseutgiftene fra/til sist innmeldte bosted hvis godtgjøringen derved blir mindre. Sjef for selvstendig administrert avdeling kan i særlige tilfelle (midlertidig fravær pga studier, næringsvirksomhet etc) godkjenne reiseutgifter fra/til den midlertidige bopel Kostgodtgjørelse tilstås i samsvar med Særavtale for reiser innenlands for Statens regning. (se Statens personalhåndbok) Det er den tiden som medgår for den utskrevne/eleven fra han/hun forlater sitt bosted for å tiltre militærtjenesten og til de militære myndigheter overtar hans/hennes fulle forpleining som skal legges til grunn for beregning av reisetid for reisen til tjenestestedet. Reisen anses avsluttet ved ankomst fremmøtestedet. Ved dimisjonsreise skal avreisetidspunkt fra avdelingen og ankomsttidspunkt til hjemsted legges til grunn for beregning av reisetid ved dimisjonsreiser. Sats: se vedlegg Når reisen nødvendiggjør nattopphold utenfor militær forlegning på mer enn 3 timer pr natt, dekkes legitimerte utgifter til billigste soveplass på offentlig kommunikasjonsmiddel 22 kapittel 4

25 R E I S E legitimerte overnattingsutgifter pr natt - begrenset oppad. utgifter ikke legitimert pr natt kan benyttes ved dimisjonsreiser når dekning av utgiftene etter de foranstående alternativ ikke er hensiktsmessig Tillegg nevnt under kap 1 tilstås ikke for reisedager. Unntak Ved tjenestegjøring i HV og repetisjonsøvelser under en uke (7 dager), hvor det ikke utbetales kostgodtgjøring i forbindelse med innkallings- og dimisjonsreisen, kommer tjenestetillegg til utbetaling under disse dagene. Satser: se vedlegg 2 Kommentar til 4.2 generelt Bestemmelsen er ment å komme til anvendelse for den reisetid som medgår for den utskrevne/eleven fra han forlater sitt bosted for å tiltre militærtjenesten og til de militære myndigheter overtar hans fulle forpleining. Videre kommer bestemmelsen til anvendelse på en tilsvarende måte ved hjemreise etter endt tjeneste. I enkelte tilfelle vil det av praktiske grunner være bestemt et annet møtested enn tjenestestedet, uten at de militære myndigheter overtar forpleiningen. I nevnte tilfelle tilstås den utskrevne/eleven godtgjøring etter bestemmelsene i pkt 4.2 for den tid og i den utstrekning han selv må sørge for kost, nattkvarter eller transport. Reisen anses avsluttet ved ankomst fremmøtested. 4.3 Innkalling/dimisjon/fratreden før endt skolegang av utskrevne/elever som oppholder seg utenlands Utskrevne/elever, fast bosatt i utlandet, som etter søknad skal avtjene sin førstegangstjeneste, innkalles til repetisjonsøvelse eller ekstraordinær tjeneste, tilstås ved frammøte og dimisjon/fratreden før endt skolegang godtgjøring i samsvar med Særavtaler for reiser utenlands for Statens regning. (se Statens personalhåndbok): Ulegitimerte nattillegg utbetales ikke. Legitimerte utgifter til nattopphold refunderes i samsvar med bestemmelser gitt i overnevnte særavtale. Det er den tid som medgår for den utskrevne/eleven fra han forlater sitt bosted for å tiltre militærtjenesten og til de militære myndigheter overtar hans fulle forpleining som skal legges til grunn for beregning av reisetid for reisen til tjenestestedet. Reisen anses avsluttet ved ankomst fremmøtested. 23 kapittel 4

26 R E I S E Ved dimisjonsreise skal avreisetidspunkt fra avdelingen og ankomsttidspunkt til hjemsted legges til grunn for beregning av reisetid ved dimisjonsreiser Utskrevne/elever som oppholder seg utenlands/seiler i utenriksfart uten gyldig utenrikspermisjon, tilstås ved innkalling til førstegangstjeneste, reise, kost og nattillegg fra/til mannskapets siste registrerte bopel i Norge, i samsvar med pkt Utskrevne som innkalles til repetisjonsøvinger og ekstraordinær tjeneste fra Danmark, Sverige eller Finland, tilstås for den del av reisen som foretas utenlands, godtgjøring i samsvar med "Regulativ for reiser i utlandet for Statens regning". Innenlands beregnes godtgjøring i samsvar med pkt 4.2. Skjer innkalling med Forsvarsdepartementets samtykke fra andre land, dekkes vanlige reiseutlegg inkl kostutgifter mot legitimasjon. 4.4 Innkalling/dimisjon av utskrevne/elever som etter egen søknad er gitt utsettelse Utskrevne/elever som under tjenesten etter egen søknad får utsettelse med den videre tjeneste eller innkalles til resterende tjeneste, tilstås reisegodtgjøring som for ordinær innkalling og dimisjon, jf pkt Beordrede tjenestereiser innenlands Bestemmelsene gjelder reiser enkeltvis, utenom reiser til/fra tjenesten og frie permisjonsreiser Utskrevne/elever, som beordres på tjenestereise tilstås godtgjøring i samsvar med Særavtale for reiser innenlands for Statens regning. (se Statens personellhåndbok). Ved tjenestereiser med overnatting tilstås ikke ulegitimert nattillegg For reiser som varer over 8 inntil 12 timer For reiser som varer mer enn 12 timer 24 kapittel 4

27 R E I S E Døgn regnes fra det klokkeslett reisen begynner. Reisen anses avsluttet ved ankomst til militær avdeling. Satser se vedlegg Når reisen nødvendiggjør nattopphold utenfor militær forlegning på mer enn 3 timer pr natt, som punkt 4.2.3, unntatt ulegitimerte overnattingsutgifter. 4.6 Beordret tjeneste Beordrende myndighet skal som hovedregel sørge for forpleining/utnisting. Kan dette ikke anordnes og utskrevne/elever ufrivillig mister ett eller flere måltider på grunn av beordret tjeneste, refunderes legitimerte utgifter til kost. Legitimerte utgifter til kost dekkes etter tidsintervallene og satsene i Særavtale for reiser innenlands for Statens regning 9 pkt 2.1, kostberegning dagreise. (se Statens personalhåndbok). 4.7 Beordrede tjenestereiser utenlands Under beordrede tjenestereiser til/fra og i utlandet tilstås godtgjøring i samsvar med "Regulativ for reiser i utlandet for statens regning". (se Statens personalhåndbok) Kostgodtgjøring og/ eller nattillegg faller bort når fri kost og/eller fritt kvarter ytes under reisen. I stedet utbetales en kontantdel av adm forpleining iht utenlandsregulativet ( bruspenger ). 4.8 Frie permisjonsreiser Under førstegangstjenesten tilstås utskrevne mannskaper/elever frie permisjonsreiser på billigste reisemåte til sitt faktiske hjemsted og retur. Med faktisk hjemsted forstås normalt det sted der permittentens foreldre, eventuelt ektefelle, har sin bopel, eller for det stedet mannskapet er innvilget bostønad: 6 måneders førstegangstjeneste 4 reiser 9 måneders førstegangstjeneste 6 reiser 12 måneders førstegangstjeneste 7 reiser (utskrevne og elever) Mannskaper innkalt til 3 måneders førstegangstjeneste tilstås ikke fri permisjonsreise. 25 kapittel 4

28 R E I S E Mannskaper som har omsorg for barn tilstås ekstra frie permisjonsreiser i løpet av førstegangstjenesten: 12 måneders førstegangstjeneste 4 fire reiser 9 måneders førstegangstjeneste 3 tre reiser 6 måneders førstegangstjeneste 2 to reiser Ekstra flyreise Mannskaper og elever som utfører førstegangstjeneste med tjenestemønster 0+9 eller 0+12 måneder i en annen landsdel enn der de er hjemmehørende (sammenhengende tjeneste i Sør-Norge eller i Nord-Norge) tilstås; 1 ekstra fri flyreise tur/retur i løpet av førstegangstjenesten Mannskaper som tjenestegjør på 0+ordningen i Nord-Norge og har hjemsted i landsdelen, der reisetiden fra tjenestested til hjemsted med offentlige kommunikasjoner er over 12 timer tilstås; 1 ekstra fri flyreise tur/retur til hjemstedets nærmeste flyplass i løpet av førstegangstjenesten Når fri kost ikke er innrømmet, kostgodtgjøring tilstås kostgodtgjørelse i samsvar med med Særavtale for reiser innenlands for Statens regning 9 pkt 2.2, kostgodtgjørelse ved overnatting. (se Statens personalhåndbok). For reiser med varighet 8-12 timer. For reiser av over 12 timers varighet. Satser: se vedlegg Når reisen nødvendiggjør nattopphold utenfor militær forlegning på mer enn 3 timer pr natt, som punkt 4.2.3, unntatt ulegitimerte overnattingsutgifter Utskrevne med 6 måneders tjeneste kan benytte en fri permisjonsreise og utskrevne/elever med 9 og 12 måneders tjeneste kan benytte to frie permisjonsreiser til å reise til andre steder innenlands enn til hjemstedet, såfremt utgiftene for Forsvaret ikke blir større enn om vedkommende reiste til sitt hjem og tilbake. Blir reisen til og fra permisjonsstedet billigere enn reise til og fra hjemstedet, kan differansebeløpet utbetales som tilskudd til kost og losji under permisjonstiden begrenset til kostsatsen som gjelder under frie permisjonsreiser i samsvar med pkt (over 12 timers varighet). Tilsvarende forholdes ved deltagelse i organiserte permisjonsturer innenlands. Permisjonsstedet må ikke 26 kapittel 4

29 R E I S E ligge nærmere tjenestestedet enn 50 km. Nyttes fly ved ordinær fri permisjonsreise, settes setepris lik Forsvarets reelle billettutgift på samme strekning Ekstra fri permisjonsreise, innvilget som velferdspermisjon kl A, jf Permisjonsdirektivet vedlegg D, er unntatt fra bestemmelsen om å reise på billigste måte. Fly kan nyttes når dette er nødvendig av hensyn til en hurtig hjemreise Utskrevne/elever som under fri permisjonsreise blir kalt tilbake til sin avdeling, tilstås ny fri permisjonsreise såfremt tilbakekallingen er foretatt før 3/4 av permisjonen er gjennomført. 4.9 Permisjonsreiser for utskrevne/elever bosatt utenlands Utskrevne/elever som har sitt hjem i utlandet, tilstås ikke frie permisjonsreiser, men kan i stedet av permisjonsmyndigheten på 2 trinn, jf Permisjonsdirektivet for vernepliktig mannskaper pkt gis stønad til reiser hjem og retur, (herunder billettutgifter på billigste måte, kost og nattillegg i samsvar med punktene og med unntak av ulegitimerte overnattingsutgifter). Forsvaret dekker reise til nærmeste avgangssted for transport til utlandet. Stønadsbeløpet skal dekke utenlandsreise. Satser: se vedlegg Stønadsbeløp tilstås for samme antall reiser som bestemt for utskrevne mannskaper/elever bosatt innenlands, og kan oppspares såfremt dette er ønskelig. Stønadsbeløpet kan benyttes av ektefelle/partner eller samboer med felles barn Refusjon av reiseutgifter for utskrevne/elever som etter søknad bor privat under tjenesten Når avstanden bopel - tjenestested er minst 3 km, refunderes legitimerte reiseutgifter beregnet på billigste måte (månedskort el, jf pkt 4.1.3) slik: Full refusjon til utskrevne/elever som ikke kan skaffes innkvartering av Forsvaret. 27 kapittel 4

30 R E I S E Merk at den sentrale refusjonsordning med NSB innebærer at månedskort normalt blir rimeligere enn kjøp av enkeltbilletter til 2 kl 25 %, jf regulativets pkt Full refusjon til utskrevne/elever som dokumenterer tungtveiende medisinske/sosiale årsaker i nærmeste familie, som gjør daglig tilsyn nødvendig. Det forhold at mannskapet/eleven leilighetsvis må hjelpe til i hjemmet, anses ikke alene å være tilstrekkelig grunn Utskrevne/elever som av andre grunner gis adgang til å bo privat. Mannskaper som har fått avslag på søknad om hjemmeboerstatus, men benytter seg av generell nattpermisjon, har ikke krav på refusjon av reiseutgiftene. Sats: se vedlegg 2 28 kapittel 4

31 R E I S E 29 kapittel 4

32 S Æ R L I G E B E S T E M M E L S E R Kapittel 5 SÆRLIGE BESTEMMELSER 5.1 Velferdspermisjoner og permisjon ifm svangerskap og fødsel Under velferdspermisjoner, jf Permisjonsdirektivet, vedlegg D, tilstås godtgjøring og tillegg som under tjenesten Utskrevne/elever som innvilges permisjon i forbindelse med svangerskap og fødsel, tilstås ingen tillegg eller godtgjøringer etter dette regulativ. Vedkommende må da henvises til trygdekontoret som vil utbetale fødselspenger etter lov om folketrygd. 5.2 Retningslinjer for personell med hjemmeboerstatus Personell med hjemmeboerstatus menes i dette tilfelle vernepliktige mannskaper og elever ved militære skoler som under tjeneste etter søknad er innvilget tillatelse til å bo og spise privat. Hovedregelen er at nevnte personellkategorier forlegges og forpleies ved egen avdeling. Således kan ikke Forsvaret pålegge disse å bo og spise privat. Imidlertid kan avdelingens sjef ut fra beredskapsmessige og tjenestemessige hensyn innvilge "hjemmeboerstatus" basert på frivillighet og etter søknad i det enkelte tilfelle: a) når avdelingen ikke har forlegning eller forpleiningskapasitet b) når sosialmedisinske eller andre tungtveiende velferdsgrunner foreligger. Gifte og samboende med omsorg for barn gis prioritet. Den som gis tillatelse til å bo privat skal til enhver tid holde avdelingen underrettet om nøyaktig adresse og eventuelt tlf nr. Vedkommende forplikter seg til å delta i alle typer tjeneste ved avdelingen for øvrig. Feltutstyr skal oppbevares på vedkommende avdelings forlegning. Militære effekter som oppbevares privat skal være innelåst. 30 kapittel 5

33 S Æ R L I G E B E S T E M M E L S E R Personell med hjemmeboerstatus kan tilstås reisegodtgjøring, erstatning for kost og kvarter etter bestemmelsene i pkt 1.3 og Skatt Kurstillegg under tjeneste i Heimevernet, jf pkt 1.8, er skattepliktig, og forskuddstrekk foretas. Øvrige tillegg/godtgjøringer i dette regulativ er skattefrie. 5.4 Oppgave til sivile lønnskasserere over utbetalte tillegg Ved anmodninger fra offentlige og private lønnskasserere om oppgave over utbetalte tillegg, forholdes overensstemmende med bestemmelsene gitt i Statens personalhåndbok. 5.5 Lempninger i regulativet FF&S/Prosess Velferd kan i enkelte tilfelle foreta lempninger i regulativet hvor dette vil virke urimelig samt i andre særlige tilfelle hvor det anses nødvendig. 5.6 Klageinstans - klagefrister Avgjørelser som er truffet i medhold av dette regulativ, er gjenstand for klage til overordnet myndighet i overensstemmelse med reglene i Kap VI i "Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker", av 10 februar (Forvaltningsloven). Forsvarets Forvaltning og Servicesenter er klageinstans for de avgjørelser som er truffet av tjenestestedene. For avgjørelser som er truffet av Forsvarets Forvaltning og Servicesenter, er Forsvarsdepartementet klageinstans. Klagefristen er 3 - tre uker fra det tidspunkt avgjørelsen er kommet den klageberettigede i hende. Klagen som skal være begrunnet, stiles til vedkommende klageinstans. Hvis betingelsene er til stede, kan det organ som har truffet avgjørelsen, selv omgjøre denne. Eventuell klage til Ombudsmannen for Forsvaret (OFF) kan fremmes helt uavhengig av ovennevnte regler. 31 kapittel 5

34 V E D L E G G 1 Vedlegg 1 HENVISNINGER TIL ANDRE AKTUELLE STØNADSFORMER/ BESTEMMELSER FOR UTSKREVNE VERNEPLIKTIGE 1. Økonomisk sosialstønad - Tjenestereglement for Forsvaret, undergruppe Sosialtjenesten. Stønad på sosialt grunnlag og utfyllende bestemmelser om bostønad er inntatt i TfF undergruppe Engangserstatning ved dødsfall og invaliditet (TfF 663 C II). Fastsatt i forskrift nr 1320 av 17 desember Permisjonsbestemmelser - Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste. 4. Forsvarets hjelpefond for militært personell og deres familie (Forsvarets hjelpefond), TfF undergruppe 579 avsnitt Næringsbidrag til vernepliktig selvstendig næringsdrivende og særskilt økonomisk hjelp til vernepliktige under repetisjons- og heimevernsøvinger. (VPV). 6. Regler om billighetserstatning - Forskrifter fastsatt i Kgl res av 20 aug Stipend til opplæring utenfor Forsvaret - Tjenestereglement for Forsvaret, undergruppe 414 D III. 32 vedlegg 1

35 V E D L E G G 1 HENVISNINGER TIL ANDRE BESTEMMELSER SOM ER REFERERT I DETTE REGULATIV 1. Lov om folketrygd av 28 feb 2. HV loven 3. Instrukser og bestemmelser for HV 4. B-tabellen 5. Adopsjonsloven 6. Rutebok for Norge 7. Statens reiseregulativ 8. Bestemmelser for transporttjenesten i Forsvaret. 33 vedlegg 1

36 V E D L E G G 2 Vedlegg 2 GJELDENDE SATSER I FREDSREGULATIVET DEL I PR 1 Juli 2004 Tillegg under tjenesten Tjenestetillegg Pr dag Kr 120, Korporals-/ledende tillegg Pr dag d Kr 15, Erstatning for kost Pr dag Kr 54, Erstatning for kvarter Pr dag Kr 4, Erstatning for bruk av eget undertøy for kvinner Pr dag Kr 4, Fartøy i landligge ved utenlandsoppdrag Pr dag Kr 166, Utenlandstillegg Belgia Brussel Nederland Storbritannia, London Tyskland, Berlin USA, Washington Østerrike, Wien Pr dag Kr 253,33 260,- 213,33 340,- 236,66 293,33 300, Fartøy under NATO-kommando Pr dag Kr 20, Dimisjonsgodtgjøring, maksimumsbeløp Kr , Dimisjonsgodtgjøring på bakgrunn av antall tjenestegjørende dager 15000/ Forhøyet tjenestetillegg under kurs forut for repetisjonsøvinger Pr dag Kr 41,10 Pr dag Kr 30, Kompensasjonstillegg Pr dag Kr 237, Elevtillegg Første elevår Andre elevår Tredje elevår Pr dag Kr 6,50 9,- 12, Utdanningsbonus Kr 8.007,- 34 vedlegg 2

37 V E D L E G G 2 2 Særtillegg under tjenesten 2.1 UVB-tjeneste Under gange mer enn 1 time, B-19 Pr dag Kr 42, Dykkertjenesten Mer enn 12 timer mellom hvert dykk B-65 (enkelt dykk) Mindre enn 12 timer mellom hvert dykk B-65 x 2 (gjentatt dykk) 2.3 Røydykking Kr 144,50 Kr Røykedykking pr dag, B-40 Pr dag Kr 88, Sprenglegemer - uskadeliggjøring Søke etter eller uskadeliggjøre landminer o.l, B-90 Pr dag Kr 200, Arbeid med raketter/missiler, B-90 Pr dag Kr 200, Uskadeliggjøring av lagret ammunisjon Pr dag Kr 16, Grensevakttjenesten Grensevakttillegg, B-16 Pr dag Kr 35, Fallskjermhoppertillegg Registrert/loggført tjenestehopp, B-85 Pr hopp Kr 188, Flygetimetillegg Flytimetillegg Pr dag Kr 100,- 3 Forsørgertillegg Barnetillegg, første barn Barnetillegg, øvrige barn pr mnd pr mnd Kr Kr Ektefelletillegg Pr mnd Kr 3.231, , ,- 35 vedlegg 2

38 F R E D S R E G U L A T I V E T D E L 1 V E D L E G G 2 4 Reisegodtgjøring 4.1 Innkalling/dimisjon av utskrevne bosatt innenlands Godtgjøing for kostutgifter etc, for hver reisedag, eller del av denne med Nattopphold på mer enn 3 t pr natt, full refusjon av utgifter til billigste soveplass på offentlig kommunikasjon legitimerte overnattingsutgifter pr natt, dog begrenset oppad til (jf Regulativ for reiser i innlandet for Statens regning) utgifter ikke legitimert pr natt (gjelder ikke pkt og 4.8.6) 4.5 Beordrede tjenestereiser innenlands Reiser som varer over 8 timer inntil 12 timer (jf Regulativ for reiser i innlandet for Statens regning) For reiser som varer mer enn 12 timer (jf Regulativet for reiser i innlandet for Statens regning) pr dag Kr 129,00 Kr 1 090,00 Kr 129,00 Kr 250,00 pr døgn Kr 460, Frie permisjonsreiser For reiser med varighet 8-12 t For reiser av over 12 t varighet 4.9 Permisjonsreiser for utskrevne bosatt utenlands pr døgn Kr Kr 125,00 230, Stønad med inntil pr reise Kr 4 000, Refusjon av reiseutgifter for utskrevne som bor hjemme Inntil (tilsvarende takstsone 3 Oslo/omegn) pr mnd Kr 965,00 36 vedlegg 2

39 F R E D S R E G U L A T I V E T D E L 1 V E D L E G G 2 37 vedlegg 2