Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15.1.2015"

Transkript

1 A rsrapport 2014 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: LMD, KLD og direktoratene (Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren) er opptatt av at en gjennom årsrapporteringen får fram informasjon om måloppnåelsen og utvikling i hvert enkelt område. Vi ønsker en helhetlig rapportering som viser hvordan Utvalgte kulturlandskap bidrar til målsetningene våre. Det er derfor viktig at alle områdene har klare mål for arbeidet og prioriterer ressursbruken i henhold til disse målene. Rapporteringen er også et viktig kunnskapsgrunnlag for fordeling av midler til områdene i Årets skjema for tekstlig rapportering er tilnærmet lik fjorårets, men med færre spørsmål. Vi opprettholder en del spørsmål om planer, verdier, formidling og næringsutvikling. Det er greit å henvise til fjorårets rapport dersom det ikke er store endringer. Skjema for økonomisk rapportering 2014 og budsjettinnspill 2015 er ikke endret. OBS: Det er viktig å synliggjøre andre finansieringskilder. Mange fylker har tidligere underrapportert her. Budsjettinnspill 2015: Ordningen ble kuttet med 2 millioner kroner, og alle områder må forvente en redusert ramme i Vedlegg Kunnskap om miljøeffekter er ikke endret, men lagt inn bakerst i skjema for tekstlig rapportering. FMLA må sørge for at Saturn er oppdatert og kontrollere at utbetalinger er registrert korrekt. Det er uheldig dersom det er udisponerte midler og utgåtte arbeidsfrister. Udisponerte midler kan bli trukket tilbake og fordelt på nytt sentralt. Fylker som ikke følger opp utgåtte arbeidsfrister kan få en mindre tildeling i NYTT i årets rapportering: Det er behov for en oversikt over hvilken landbruksproduksjon som er dominerende i hvert enkelt område. (spm nr 1) De gode historiene er viktige. Vi ønsker å synliggjøre resultater i rapporten for Vi ber om en kort omtale av et vellykka tiltak fra hvert område, inkl om mulig bilder før og etter tiltak er gjennomført. (spm nr 17) FRIST

2 DOMINERENDE LANDBRUKSPRODUKSJON I OMRÅDET? (Nytt spørsmål i 2014) 1. Hva slags landbruksproduksjon dominerer i området? Beskriv kort: Grovforbasert husdyrproduksjon (mjølkeproduksjon ku og geit, kjøttproduksjon på storfe og småfe) ENDRINGER I FORVALTNINGSPLAN, SKJØTSELSPLAN, FRIVILLIGE AVTALER ETC. I Har det vært endringer i forvaltningsplan, skjøtselplan, frivillige avtaler etc i 2014? (Hvis ja, beskriv kort omfang. Hvis nei, hvorfor ikke? Det har vært dialog med enkelte grunneiere om mindre tilpasninger av gjeldende avtaler om restaurering og skjøtsel. Forvaltningsplan og handlingsplan vil bli revidert i FORDELING AV MIDLER PÅ ULIKE TYPER TILTAK i 2014 (se vedlegg/excelark) 2

3 OMFANG AV AKTIVITETER/TILTAK UTFØRT I 2014 (anslag - ut fra sammensetningen av tiltak i det enkelte område). Ved usikkerhet om tiltaket gjelder eks. beiting eller skjøtsel av kystlynghei, bes det om at det registreres på det tiltaket som ivaretar de verdiene som begrunner at området inngår i Utvalgte kulturlandskap. Bruk skjønn og fyll ut tabellen etter beste evne. La det stå tomt der det ikke har vært aktivitet. Sett x der det har vært aktivitet/tiltak, men der det mangler målbare tall. Utdyp/forklar i eget felt. Omfang av tiltak i 2014/kvantifisering Tiltak Planlegging i ) Forvaltningsplaner 2) Skjøtselsplaner Kulturminner i ) Tilstandsrapporter m.v. for bygninger 1 4) Registrering av kulturminner 5) Annen kartlegging/registrering 6) Arbeid/møter i grunneierlag, styringsgrupper m.v. 4 7) Annet (angi hva) 8) Istandsetting/skjøtsel av automatisk freda kulturminner 9) Istandsetting/vedlikehold av steingjerder/skigarder 1 10) Istandsetting/vedlikehold av bygninger 15 ut fra tilgjengelige opplysn.) Utdyp Hvis ønskelig, skriv i egen tabell under De fleste tilskudd til bygninger er tildelt på grunnlag av tidligere utarbeidete tilstandsrapporter etc. Gjelder møter i samarbeidsorganet mellom FM, kommunen og grunneierne (dvs. representant for Nordheradsprosjektet, som også har egne styremøter) Tradisjonelt stakittgjerde Stabbur (5), låve (3), våningshus (2), eldhus (1), aurbustue (1), stall (1), utløe (1), utedo (1) Biologisk mangfold og landskaps-skjøtsel i ) Istandsetting/vedlikehold av andre kulturminner 1 12) Annet (angi hva) 13) Beiterelaterte tiltak Aktiv beitebruk 3 Felt med jernvinneanlegg/smie er ryddet for lauvoppslag (ikke UKL-tilskudd) Prod.tilskudd til dyr på beite: 291 mjølkekyr/ammekyr, 414 ungdyr av storfe, 391 geiter, 604 sauer, 1213 lam, 9 hester

4 Andre tiltak i ) Istandsetting av kystlynghei 15) Skjøtsel av kystlynghei 16) Istandsetting av Utvalgt naturtype (slåttemark, slåttemyr m.v.) 17) Skjøtsel av utvalgt naturtype (slåttemark, slåttemyr m.v.) 18) Istandsetting av andre arealer m/særskilte biologiske verdier Ca. 50 daa 19) Skjøtsel av andre arealer m/særskilte biologiske verdier Ca. 900 daa 20) Generell landskapsskjøtsel/vegetasjonsryd ding 21) Fjerning av fremmede arter 22) Annet (angi hva) Ca. 10 daa ryddet/tynnet. Ca. 800 daa i bruk som beite. 23) Næringsutviklingstiltak (angi hva) Ca. 15 enkelttiltak Ikke seterdrift utover beiting av jordbruksareal på ei seter sau/lam og 41 storfe i seterområdene (13 % 24) Drift av seter reduksjon fra 2013) 25) Turstier og veier Ca. 8 km 26) Ryddeaksjoner, avfallsinnsamling m.v. Naturbeitemark (+ noe hagemark) med A-/Bverdi i Naturbase. Areal er stipulert ut fra ca. 125 dagsverk brukt på rydding/tynning Beiting av naturbeitemark (+ noe hagemark) med A-/B-verdi i Naturbase som inngår i skjøtselsavtaler Gjelder øvrige arealer med beitemark som inngår i skjøtselsavtaler. Ryddet areal stipulert ut fra ca. 25 dagsverk brukt på rydding/tynning Jf. beskrivelse i pkt. 14, hovedsakelig møtevirksomhet, fagtur, personlig veiledning Dyretallet gjelder Nordherad beiteområde, som strekker seg over et langt større område. 5 setrer med helt eller delvis intakte bygninger 22 bevaringsverdige bygninger på setrene. 114 daa dyrka mark og innmarksbeite er i aktiv drift på en av setrene. Rydding av gamle stier/vegfar, noe omlegging av trasé. Utført i perioden Fem «turkasser» for registrering av tur satt opp av grendelaget i Ny låvebru på driftsbygning for mjølkeproduksjon 27) Investeringer i driftsbygning 1 28) Maskiner og utstyr m.v. 29) Lokale kurs/kompetansetiltak 2 Kurs i solbærdyrking, laftekurs på Flåten 30) Annet (angi hva) Rapport om Basert på pollenanalyse av H. I. Høeg 4

5 Overvåking/ dokumentasjon i 2014 Formidling i ) Prøveflater/registrering i marka Ja vegetasjonshistorie 32) Annen dokumentasjon Ja, fotografering 33) Skilting/profilering Ja 34) Slåttedager/fagdager, markdager/lokale arrangementer o.l Ja 35) Erfaringsformidling til/fra andre UKL-områder Ja 36) Deltakelse i andres arrangementer/prosjekter 37) Tiltak rettet mot media og fagtidsskrifter Ja 38) Brosjyrer/bøker 39) Nettsider Ja 40) Annet (angi hva) Ingen nye flater eller reinventering av etablerte observasjonsflater v/fmop. NINA/UiO har også i 2014 kartlagt prøveflater lagt ut i Refotografering av historiske bilder ved Oskar Puschmann. Fotografering av beitemark med skjøtselsavtaler på sju eiendommer «Langløype» fra Vågåmo gjennom Nordherad på langs ferdig ryddet og merket i 2014, offisiell åpning markert i september Dugnader på Flåten, tur til gamle fangstminner i Nordheradsfjellet To grunneiere deltok på nasjonal nettverkssamling på Lista Forhåndsomtale/varsel om to åpne temamøter, god dekning i lokale media Overordnet informasjon på Fylkesmannens hjemmeside, lokal informasjon på hjemmesiden til Nordheradsprosjektet Avvik i Kommentarer dersom det er gjort endringer i planlagte tiltak i 2014 og oppnådde resultater ikke er som forventet. Dersom framdriften ikke har vært tilfredsstillende for å nå målene, er det bra om dere sier noe om hvilke muligheter som finnes, og hva som skal til for å nå dit man ønsker. Manglende oppfølging av planlagt utarbeiding av nye skjøtselsplaner pga. redusert personlig kapasitet i Nordheradsprosjektet dette året. Dette 5

6 arbeidet vil bli prioritert i 2015, med forventet større arbeidskapasitet. Planlagt utarbeiding av informasjonstavle med UKL-profil er utsatt til 2015, delvis av samme årsak som over. SYNSPUNKTER OG VURDERINGER MHT. STYRKING AV VERDIER I OMRÅDET Alle rubrikker skal være utfylt med ja eller nei Det er greit å henvise til fjorårets rapport dersom det ikke er endringer. (Noen steder er det riktige svaret kanskje ja og nei, tja og delvis. Fyll inn etter beste evne og skriv en tekst som utdyper svaret). 4. Har det dukket opp nye trusler i 2014, som vil/kan undergrave verdiene i området, både «ytre» og «indre» faktorer? X 5. Har det innenfor satsingen på utvalgte kulturlandskap skjedd noe spesielt i 2014 som har styrket eller svekket ivaretakelsen av de biologiske eller kulturhistoriske verdiene i området? X 6. Har det innenfor satsingen på utvalgte kulturlandskap skjedd noe spesielt i 2014 som har medvirket til økt stolthet og ny giv i området? (f.eks ført til flere aktive drivere, flere som fortsetter, hindret nedlegging, ny generasjon som tar over, større X interesse for å kjøpe landbrukseiendom?) Utdyp 4-6 Ja Nei Utdyp Hvis ønskelig, skriv i egen tabell under ORGANISERING OG SAMHANDLING 7. Har det vært endringer i den lokale organiseringen i 2014? (Hvis ja, beskriv kort omfang. Endringer i aktører, oppgave og ansvarsfordeling?) Nei 6

7 8. Har det vært endringer i interesse og engasjement fra grunneiere/drivere i 2014 (Hvis ja, beskriv kort omfang. Positiv eller negativ endring?) Nei 9. Har det vært endringer i interesse og engasjement fra kommunen i 2014? (Hvis ja, beskriv kort omfang. Positiv eller negativ endring? Endringer i oppgave og ansvarsfordeling?) Pådriver for næringsutviklingsprosjektet, mest arbeidet for å kartlegge og følge opp interessen for utvikling av lokal foredling. 10. Har det vært endringer i interesse og engasjement i regional forvaltning i 2014? (Hvis ja, beskriv kort omfang. Positiv eller negativ endring? Endringer i oppgave og ansvarsfordeling?) Kulturminneforvaltningen har ikke vært aktivt inne i arbeidet, men signalisert ønske om en mer aktiv rolle i Miljøvernavdelingen har vurdert egen kapasitet og prioriteringer slik at de ikke kan bidra aktivt i arbeidet, men vil gi innspill til revidering av forvaltningsplan/handlingsplan i SYNLIGGJØRING OG FORMIDLING 11. Har det vært endring i aktivitetsnivå vedrørende synliggjøring og formidling i 2014? (Hvis ja, beskriv kort omfang. eks slåttedager/fagdager, kulturminnedager, lokale arrangement, pressedekning, brosjyrer, nettsider etc?) Utadrettet formidling har ikke vært prioritert utover mediaomtale av de to temamøtene i Både Fylkesmannens og Nordheradsprosjektets nettside har imidlertid blitt oppgradert og oppdatert. SKILTING Det ble i 2013 utarbeidet felles logo og skiltprofil for utvalgte kulturlandskap. Ja Nei Utdyp Hvis ønskelig, skriv i egen 7

8 tabell under 12. Har det blitt satt opp skilt i henhold til utarbeidet grafisk profil i området i 2014? X Hvis ja, beskriv kort omfang. Hvis nei, hvorfor ikke? 13. Planlegges det oppsetting av skilt? Evt tidsramme? X Hvis ja, beskriv kort omfang. Hvis nei, hvorfor ikke? Utdyp Se kommentar under pkt Planlegger oppsetting av informasjonstavle høsten 2015 VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING I OMRÅDET 14. Har det blitt tatt noen nye initiativ, eller har det vært endring i aktivitetsnivå vedrørende verdiskaping og næringsutvikling i området? Videreutvikling av prosjekt startet opp i 2013 Tradisjonelt landbruk : Åpent møte med Nortura: Markedssituasjon og muligheter i kjøttproduksjon, storfe og småfe Tre individuelle møter/avklaringer med gardbrukere: Ressurskartlegging, driftsomlegging og generasjonsskifte (samarbeid med Nortura og regnskapskontor) Utarbeidet søknad om tilskudd Bygdenæring : Solbærdyrking: Fagtur 8. mars. til Nes på Hedmarken Kurs i solbærdyrking med kursholder fra Norsk landbruksrådgiving Planting av stiklinger, økologisk felt på Valbjør 8

9 Foredlingslokale Midtli Baksterom Tilskudd BU-midler til utredning, kroner Møtevirksomhet, bl.a. med storkjøkkenleverandør Arbeidsgruppe etablert Spørreundersøking Pristilbud for ombygging innhentet Utvikling i husdyrhold/beitebruk I perioden er antall mjølkeprodusenter redusert fra 20 til 14. Ser vi på antall beitedyr, jf. søknader om produksjonstilskudd til dyr på beite, er imidlertid samlet beitetrykk tilnærmet det samme i 2014 som i Det skyldes først og fremst at antall ungdyr av storfe på beite har økt med 29 %, i tillegg til at antall geiter på beite har økt med 50 dyr eller 15 %. Omregnet i antall «dyreenheter» (= 1sau/lam) etter malen fra Nasjonalt miljøprogram, var det i overkant av 4900 dyreenheter på beite på eiendommer i Nordherad både i 2008 og Beitetrykket er en teoretisk beregning og tar ikke hensyn til om beiteperioden i snitt har vært like lang begge åra eller om noen beitedyr har gått på annet beite, bl.a. på setrene som de fleste gardene har i Sjodalen. Det er uansett positivt at dyretallet holder seg på samme nivå totalt sett. På den annen side ser vi at tre garder med mjølkeku/ammeku som det ble søkt om beitetilskudd for i 2008, ikke har søkt på tilskuddet i FAGSAMLING 15. Innspill til tema for fagsamling for forvaltningen april Felles profilering av UKL nasjonalt, hva er strategien framover? Konkret ser vi behov for en bedre avklaring i forhold til vegmyndighetene når det gjelder områdenes status og betydning av henvisning fra riksveger sammenliknet med skilting som f.eks. «Hanen». 2. Fordeling av tiltaksmidler fungerer i praksis mye som en tilskuddsordning, men uten formelt regelverk, sikkerhet for likebehandling og klagemulighet. Er dette en praksis som er holdbar i forhold til innskjerpede krav til fordeling av statlige tilskudd og god forvaltningsskikk? Og i tilfelle, hva krever det av hvert fylkes lokale praksis (retningslinjer, åpen informasjon, behandlingsmåte)? 3. Det er en liten endring i resultatkravet for UKL-arbeidet i foreløpig embetsoppdrag ved at kravet om «målrettet forvaltning» er tatt ut. Gir dette noen signaler om endring i hva vi skal legge vekt på i 2015? 9

10 ANNET 16. Tilleggsopplysninger og innspill ( annen info m.v om arbeidet i 2014 og fremover som er viktig og som ikke passer inn foran.) EKSEMPEL PÅ VELLYKKA TILTAK (Nytt spørsmål i 2014) 17. De gode historiene er viktige. Vi ber om en kort omtale av et vellykka tiltak fra hvert område, inkl. om mulig bilder før og etter tiltak er gjennomført. Langruta Dei siste ti-femten åra har folk i Nordherad rydda og merka kilometervis med gamle stigar og vegfar og skilta kulturminne og andre interessante stader. Ein milepæl vart nådd då «langruta» vart opna 20. september av kommunestyrerepresentant Live Langøygard frå Nordherad. Stigen går frå Trælviken ved grensa mot Lom, gjennom heile grenda og til Vågåmo sentrum, om lag 11 km i luftline. Eldsjelen Per Stabell har merka denne ruta med stikkar/stolpar med ein gul N på eine sida og ein blå N på andre sida. N-en står sjølvsagt for Nordherad og er gul når ein går mot soloppgangen og blå når ein går mot sjøen (Vågåvatnet). Langruta, eller svenskeruta som ho også blir kalla pga. fargane, bind saman stignettet i Nordherad og følgjer også kulturstigen. Ein kan koma innpå langruta mange stader i grenda, og derfor også avslutte turen mange stader. På opningsturen for ruta vart turfølgjet bede på kaffe i det fråflytta ryddingsbruket nedre Kleiven og fekk servert smultringar frå eit kosteskaft. Ein av dei stadene som er verdt ein stopp, er ulvegrava på Åbakken. Eit djupt og fire meter breitt, steinsett hol som vart dekt med kvist og ustyrt med levande åte som lokka gråbeinen fram. Skinnet av den siste hunden som vart sett ut som lokkemiddel heng framleis på garden! Ulvegrava vart sett i stand og gjerda inn for få år sidan og har sett namn på «Ulvestigen» som er ein del av nettverket av stigar i Nordherad. Lyua på Trælviksetra Ei «lyu» (utløe) på den nedlagte og veglause Trælviksetra på setergrenda Nørdre Nistingen er berga frå forfallet i Fyrst vart det grave bort jord som låg inntil veggane og bygget retta opp med jekking og muring. Med hjelp av traktor og snøskuter vart materialar frakta opp til setra. Eigaren, som sjølv er tømrar, og ein medhjelpar har gjort arbeidet sjølv. Det gamle dæltaket (bordtak) vart plukka ned, takåsar, røstet og raftstokker vart demontert og sett opp att med nye stokkar der det trongst, før nytt dæltak vart lagt på. I tillegg er golv og dør reparert. No står lyua der som eit minne om tidlegare seterdrift og forberging og som eit fint besøksmål for turgåarane i området. Mye manuelt arbeid, bæring av reiskap opp til setra og innsatsvilje ligg bak det ferdige resultatet. 10

11 VEDLEGG KUNNSKAP OM MILJØEFFEKTER I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET Hvis det foreligger kunnskap om miljøeffekter i området, svar på følgende spørsmål etter beste evne. Typer effekt Antall Utdyp Antall tiltak rettet mot spesifikke arter f.eks prioriterte arter eller rødliste arter (vipe, spove, svartkurle osv). Antall og daa areal som skjøttes Antall og daa utvalgte naturtype (slåttemark/slåtteeng) som har fått en hensiktsmessig skjøtsel Antall og daa restaurerte naturtyper i kulturlandskapet. Antall og daa restaurerte utvalgte naturtyper (slåttemark/slåtteeng). Antall og type bygninger som har blitt istandsatt. (Hvis kjent, angi oppdatert tilstandsgrad og evt. fredningsstatus. Kontakt fylkeskommunen/sametinget ved behov.) Antall arkeologiske kulturminner som har fått skjøtselstiltak gjennom Utvalgte kulturlandskap Ca. 50 daa Naturbeitemark (+ noe hagemark) med A- /B-verdi i Naturbase. Areal er stipulert ut fra ca. 125 dagsverk brukt på rydding/tynning Stabbur (5), låve (3), våningshus (2), eldhus (1), aurbustue (1), stall (1), utløe (1), utedo (1). Anslår at 3-5 av disse har tilstandsgrad 2 etter tiltak, dvs. tiltakene har sikret bygningene, men det kan/skal gjennomføres supplerende tiltak. Øvrige: Tilstandsgrad 0-1 Antall og type andre kulturminner fra nyere tid som har fått skjøtselstiltak gjennom Utvalgte kulturlandskap 11

Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15. januar 2014

Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15. januar 2014 A rsrapport 2013 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15. januar 2014 LMD, MD og Sekretariatet er opptatt av at en får fram informasjon som

Detaljer

Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Grinde - Engjasete Redaktør: Trude K. Knagenhjelm Dato:. 15.01.2016 LMD, KLD og direktoratene (Landbruksdirektoratet,

Detaljer

Å rsrapport 2016 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Å rsrapport 2016 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Å rsrapport 2016 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Grinde - Engjasete Redaktør: Trude Knagenhjelm, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Dato: 16.01.2017 For mange av dere

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Utvalgte kulturlandskap 2009-2014 Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oppsummering av den første femårsperioden med UKL Hovedmålene i forvaltningsplanen fra 2008 1. Å ta vare på eksisterende

Detaljer

Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Grinde-Engjasete Redaktør: Truls Hansen Folkestad, FMLA Dato: 10.01.2012 STATUS 2012 Alle rubrikker skal være utfylt

Detaljer

Arsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Arsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Arsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sør-Trøndelag Område: Tarva Redaktør: Laila Marie Sorte Dato: 14.12.2016 LMD, KLD og direktoratene (Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet

Detaljer

Gode mål for områdene

Gode mål for områdene Gode mål for områdene Mange spør om mye KLD og LMD: «Hvor mye får vi igjen for penga?» KLD: Hvor mye miljø ivaretas gjennom satsingen? LMD: Hvordan utvikler jordbruket seg i områdene? Skjer det næringsutvikling?

Detaljer

Årsrapport 2017 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Årsrapport 2017 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2017 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15.1.2018 I årets tekstlige rapporteringsskjema er det gjort noen små endringer noen

Detaljer

Nytt om utvalgte kulturlandskap i jordbruket mai 2014 Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland

Nytt om utvalgte kulturlandskap i jordbruket mai 2014 Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland Nytt om utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2014 14. mai 2014 Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland Hva skjedde i 2013? Elleve grunneiere har fått 720 000 kroner i tilskudd til istandsetting av tolv bygninger

Detaljer

Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Hoddevik - Liset Redaktør: Trude K. Knagenhjelm Dato: 15.01.2016 LMD, KLD og direktoratene (Landbruksdirektoratet,

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 203/1 Arkivsaksnr: 2008/6378-21 Saksbehandler: Mette Wanvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 203/1 Hoset - tilleggssøknad om tilskudd til spesielle

Detaljer

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Bakgrunn I Os kommune finner vi noen av landets beste fjellbeiter. Store deler av arealene er vegetasjonskartlagt og viser at vel 75 % av beitene er

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal

Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Fjellgardane og seterdalane i øvre Sunndal T Utvalde kulturlandskap: Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Felles synfaring:

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 2009 til 2011 Båtsfjord kommune Båtsfjord, desember 2008 Behandles Båtsfjord formannskap 01.12.2008, sak /08 1. Bakgrunn Fra

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Teknisk, Landbruk og Utvikling Notat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Formannskapet i Folldal kommune gjorde 05.06.2014 følgende

Detaljer

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. Beskjær bildet i høyden

Detaljer

Å rsrapport 2013 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Å rsrapport 2013 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Å rsrapport 2013 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Hoddevik-Liset Redaktør: Truls Hansen Folkestad Dato: 10.01.2014 LMD, MD og Sekretariatet er opptatt av at en får fram

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2016 MARS 2017

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2016 MARS 2017 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2016 MARS 2017 Rapport Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Årsrapport 2016. Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Landbruksdirektoratet Dato 2.3.2017 Ansvarlige

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram 2005: Tilskudd til lønnet tilsyn: 60 %, opptil maks. 40 000 2009: Tilskudd til vedlikehold av sperregjerder: kr 1/meter Siden 2004: Dyretilskuddet økt fra 5 kr/småfe

Detaljer

Skal Stølsvidda bli et utvalgt kulturlandskap?

Skal Stølsvidda bli et utvalgt kulturlandskap? Skal Stølsvidda bli et utvalgt kulturlandskap? Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland Vaset, 21. september 2017 Hva er utvalgte kulturlandskap i jordbruket? «Utstillingsvinduer» for norsk kulturlandskap

Detaljer

Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord

Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord Fagsamling UKL Miljødirektoratet 5.april 2017 Cathrine Amundsen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms Hvorfor Skallan-Rå? Troms fylkeskommune, avd. for kulturarv, Sametinget

Detaljer

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Landskapsovervåkning nå og framover Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Kristin Ø. Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen Lillestrøm,

Detaljer

SKEI OG SKEISNESSET!

SKEI OG SKEISNESSET! Utvalgte kulturlandskap i jordbruket INFORMASJON - NOTAT mars 2009 Regjeringen har pekt ut 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket som skal gis en særskilt skjøtsel og forvaltning. Hvert fylke får sitt

Detaljer

Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Hoddevik-Liset Redaktør: Truls Hansen Folkestad, FMLA Dato:10.01.2013 STATUS 2012 Alle rubrikker skal være utfylt

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Vedlegg: Tilskuddsordninger

Vedlegg: Tilskuddsordninger Vedlegg: Tilskuddsordninger Miljøverndepartementet (via Riksantikvaren eller fylkeskommunen) se www.odin.dep.no for det årlige rundskrivet for tilskuddsordninger under miljøverndepartementet Tilskudd til

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Informasjon om grafisk profil for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Informasjon om grafisk profil for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Informasjon om grafisk profil for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Sekretariatet for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 28/6-2013 Innholdet i profilen og dokumenter Det er utarbeidet en grafisk

Detaljer

Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil

Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil Opprettelsen av Utvalgte kulturlandskap 2009/10. Opprettelsen av Utvalgte

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE 2016-2019 Sigdal 24.11.2015 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer

Detaljer

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 I presentasjoner av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket står det blant annet: Verdiene i jordbrukslandskapet er skapt

Detaljer

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei Lise Hatten Prioriterte tiltak Er knyttet til følgende tema: Kunnskap og kartlegging Målrettet og økt skjøtsel Overvåking Samordning av økonomiske virkemidler,

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket RAPPORTERING/OPPSUMMERING Dato: Fylke/område: Oppland/Nordherad SKJØTSEL OG ISTANDSETTING

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket RAPPORTERING/OPPSUMMERING Dato: Fylke/område: Oppland/Nordherad SKJØTSEL OG ISTANDSETTING Utvalgte kulturlandskap i jordbruket RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2010 Fylke/område: Oppland/Nordherad SKJØTSEL OG ISTANDSETTING Redaktør: Stig Horsberg Dato: 19.1.2011 1 Status og utfordringer mht. måloppnåelse/effekt

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/5489 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Detaljer

Kulturminneforvaltningen og store nye landbruksbygg

Kulturminneforvaltningen og store nye landbruksbygg Kulturminneforvaltningen og store nye landbruksbygg Østfold fylkeskommune Ragnhild Hoel, Riksantikvaren, 19.09.2006 Februar 2005: Nationen 1 Historisk tilbakeblikk på jordbrukslandskapet Jordbruk i Norge

Detaljer

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden 2013-2015 Korleis fungerer SMIL-ordninga? Frå og med 1/1-2004 vart SMIL-ordninga overført frå fylkesmannen til kommunane. Dette inneber

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

Nordland: Nødvendige tilpasninger til den nye forskriften for UKL og verdensarv. v/ Arne Farup landbruks- og reindriftsavdelinga

Nordland: Nødvendige tilpasninger til den nye forskriften for UKL og verdensarv. v/ Arne Farup landbruks- og reindriftsavdelinga Nordland: Nødvendige tilpasninger til den nye forskriften for UKL og verdensarv v/ Arne Farup landbruks- og reindriftsavdelinga Den 2-delte formålsparagrafen ( 1) Formålet med tilskudd til tiltak i verdensarvområder

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien RMP og SMIL Kompetansesamling 31.08.2015 Hilde Marianne Lien Fotoutstilling Ole Christian Torkildsen - Stokke Bygdetun + kalender for 2016 med tema kulturlandskap RMP kulturlandskap - endringer 2015 Tilskudd

Detaljer

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats Samling utvalgte kulturlandskap 19.04.2012 Mandat og avgrensinger Partssammensatt arbeidsgruppe, SLF sekretær, prosesser mot fagmiljø og miljøforvaltning

Detaljer

Cathrine Amundsen, rådgiver Forvaltningssamling UKL - SLF 19.04.2012

Cathrine Amundsen, rådgiver Forvaltningssamling UKL - SLF 19.04.2012 Spesielt utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune: Erfaringer med grunneier- og bygdelag Cathrine Amundsen, rådgiver Forvaltningssamling UKL

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturminne kulturmiljø kulturlandskap 1. Kulturminne spor etter menneskeleg virke Endres i topp-/bunntekst 06.03.2013

Detaljer

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte 16.03 2016 Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler)

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Storfeinngjerding - Åsan

Storfeinngjerding - Åsan Storfeinngjerding - Åsan Planlegging av storfeinngjerding i Østgårds-Åsan og Os-Åsan Rune Granås Bakgrunn Beiterettigheter Beiteressursene har alltid vært fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrholdet

Detaljer

Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo sept 2017

Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo sept 2017 Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo 28.-29. sept 2017 Skjøtselstiltak i verneområder, utvalgte naturtyper, utvalgte kulturlandskap og andre verdifulle områder; - utfordringer

Detaljer

Til kommunene i Nordland

Til kommunene i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Åsa Hellem, 75 54 78 83 11.01.2013 2013/24 fmnoahe@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Til kommunene i Nordland Fordeling

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSORDNINGEN I SMØLA KOMMUNE 2009-2012 - 1 - RETNINGSLINJER Ugiver: SMØLA KOMMUNE RÅDHUSET 6570 SMØLA Telefon 71 54 46 00 Telefax 71 54 46 01

Detaljer

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune Skjervheim 279 1/6 Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet Myrkdalen Voss kommune Kulturlandskapsprisen for Hordaland 2012 Garden Historie Gardsnamnet Skjervheim med endinga heim vitnar om gamal busetnad.

Detaljer

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Retningslinjene er forankret i:

Detaljer

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Situasjonen våren 2013 Stort behov for drenering Dreneringstilskudd uavklart Trolig større

Detaljer

Tema Bestemmelser (forskrift) Forvaltningsplan

Tema Bestemmelser (forskrift) Forvaltningsplan Tema Bestemmelser (forskrift) Forvaltningsplan Motorferdsel 1) Utkjøring av saltstein 2) Gjerdevedlikehold 3) Henting av sjuke & døde husdyr 4) Skadefelling av rovdyr 5) Utkjøring av lokkefór 6) Vedlikehold

Detaljer

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket Økonomiske verkemiddel overført til kommunane i 2004: - STILK - Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - IMT - Investeringar i miljøtiltak - MOMLE - Miljøretta

Detaljer

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune.

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune. Dykkar ref.: «REF» Vår dato: 06.02.2014 Vår ref.: 2014/1051 Arkivnr.: 432.4 Oddmund Hognestad 4346 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema Nabotreff! Spørreskjema Spørreskjema består av del A og del B. Del A er utgangspunkt for diskusjon i grupper. Del B er et individuelt spørreskjema hvor vi ønsker å kartlegge hva DU har behov og interesser

Detaljer

Kan vi plukke ut kulturhistorisk viktige landbruksbygninger?

Kan vi plukke ut kulturhistorisk viktige landbruksbygninger? Kan vi plukke ut kulturhistorisk viktige landbruksbygninger? Sebastian Eiter Programseminar «Ny bruk av ledige landbruksbygg», Hurdalsjøen, 19.03.2013 JA! (det skulle bare mangle ) Men hva er? «Arbeidsgruppe

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011 Fylke/område: Oppland/Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 13.01.2012 SKJØTSEL OG ISTANDSETTING 1 Måloppnåelse/effekter av igangsatte

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016.

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016. VIKNA KOMMUNE: RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016. Vedtatt av hovedutvalget for Næring, Miljø og Kultur i møte den?. I henhold

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner

Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) 2008 til 2012 TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Smil tiltaksplan 2008-2012 1. Innledning

Detaljer

Førebels. prosjektplan; Samordna uttak av sitkagran i Fitjarøyane

Førebels. prosjektplan; Samordna uttak av sitkagran i Fitjarøyane Førebels prosjektplan; Samordna uttak av sitkagran i Fitjarøyane Utarbeida av Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor v/ Ole Kristian Trondsen, Geir Røssland og Aase Nøttveit 13.01.2012 1 2 Innhald 1. Innleiing

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx MERÅKER KOMMUNE Sektor kommunal utvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Hegglandsgrend Haugen øvre GNR. 44, BNR. 1 RAPPORT FRÅ KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Fyresdal Gardsnamn: Haugen øvre Gardsnummer:

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Med «artsrike slåttemarker» som eksempel Bestemmelser, skjøtsel og tilskuddsordning Landbrukskonferansen 2013 Ingvild Gabrielsen, Miljøvernavdelinga Utvalgte naturtyper

Detaljer

Samfinansiering og spleiselag

Samfinansiering og spleiselag Samfinansiering og spleiselag for skjøtsel av Skei utvalgte kulturlandskap, Leka, Nord-Trøndelag Forvaltningssamling SLF 19.04.12 Seniorrådgiver Maia Vardenær, FMNT Utfordringer - Menneskene en begrenset

Detaljer

Evaluering av verdensarvsatsingen over LUF

Evaluering av verdensarvsatsingen over LUF Evaluering av verdensarvsatsingen over LUF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning(nilf) har vært ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, representert ved Julie Nåvik Hval og Kjersti Nordskog.

Detaljer

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Ny forskrift fra 1.1.2017 Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Detaljer

Skjøtselsplaner i seterområder erfaringer fra UKL Vangrøftdalen - Kjurrudalen

Skjøtselsplaner i seterområder erfaringer fra UKL Vangrøftdalen - Kjurrudalen Skjøtselsplaner i seterområder erfaringer fra UKL Vangrøftdalen - Kjurrudalen Workshop om skjøtsel av kulturlandskap Voksenåsen 29.09.17 Randi Brænd, Fjellfølge DA Randi Brænd gardbruker kafevert Utistuvollen

Detaljer

Effekten av tiltak i landbruket Fakta om ekstra tiltak og utviklinga av landbruket i verdsarvområdet og randsonene

Effekten av tiltak i landbruket Fakta om ekstra tiltak og utviklinga av landbruket i verdsarvområdet og randsonene Effekten av tiltak i landbruket Fakta om ekstra tiltak og utviklinga av landbruket i verdsarvområdet og randsonene Seminaret Kulturlandskap i fare! - Geiranger 15. mai 2017 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane,

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: UTVALGTE KULTURLANDSKAP HØRING FORKRIFT TILSKUDD TIL TILTAK I UTVALGTE KULTURLANDSKAP OG VERDENSARVOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG SAK: UTVALGTE KULTURLANDSKAP HØRING FORKRIFT TILSKUDD TIL TILTAK I UTVALGTE KULTURLANDSKAP OG VERDENSARVOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: X Ja Nei Etter

Detaljer

Utfordringer og muligheter i forbindelse med gjerding Marie Skavnes, FMLA Oppdal 9. februar 2012

Utfordringer og muligheter i forbindelse med gjerding Marie Skavnes, FMLA Oppdal 9. februar 2012 Utfordringer og muligheter i forbindelse med gjerding Marie Skavnes, FMLA Oppdal 9. februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm),

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk

Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk Gode mål for Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Sunndal kommune i Møre og Romsdal Gode mål i vårt område: Skjøtta areal 820 Skjøtta

Detaljer

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Møtedato : Sendt medlemmane for uttale. Møtestad : Møtetid : Frist for merknader 15. september 2010 Sakliste: 14/10 Breheimen nasjonalpark Luster austre statsallmenning

Detaljer

Skjøtsel i Vest-Agder Pilotprosjekt målstyrt forvaltning

Skjøtsel i Vest-Agder Pilotprosjekt målstyrt forvaltning Skjøtsel i Vest-Agder Pilotprosjekt målstyrt forvaltning Innledning Direktoratet for naturforvaltning ønsker å utvikle gode metoder for forvaltning av naturvernområder. Målstyrt forvaltning ønskes utprøvd

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016 Statens vegvesen Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Hege Husabø / 57655861 16/17819-1 03.02.2016 Tilskudd

Detaljer

Revidert regionalt miljøprogram

Revidert regionalt miljøprogram Revidert regionalt miljøprogram Hovedmål Jordvern Bidra til et sterkt jordvern som grunnlag for økt matproduksjon nå og i framtida. Kulturlandskap Forvalte kulturlandskapet på en miljømessig god måte gjennom

Detaljer

Kulturminnevern i Høylandet

Kulturminnevern i Høylandet Hvorfor planer? Havner i en skuff.. Landbrukets kulturlandskap med Åpne landskaprom Biologisk mangfold Fornminner (buplasse, gravhauger, rydningsrøyser ) Gamle bygninger, veger, innretninger.. Plan for

Detaljer