Å rsrapport 2016 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å rsrapport 2016 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket"

Transkript

1 Å rsrapport 2016 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Grinde - Engjasete Redaktør: Trude Knagenhjelm, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Dato: For mange av dere er denne rapporteringene nå blitt en kjent og fast rutine. Er det noen av dere saksbehandlere som er usikre ved utfyllingen, ta gjerne kontakt med Landbruksdirektoratet for råd underveis. FRIST Skjemaer for økonomisk rapportering og budsjettinnspill - litt endret I tabellene etterspør vi samme informasjon, men vi har splittet opp den tidligere tiltakskategorien «biologisk mangfold» Vi har valgt å splitte tiltakskategorien biologisk mangfold og beiterelaterte tiltak/landskapsskjøtsel for å få et bedre bilde av hva som går til mer generelle landskapstiltak og hva som er mer spisset mot naturmangfold. Tidligere hadde vi også en tiltakskategori som het «annet». Da hovedtyngden av tiltakene her er nært knyttet til næring, har vi nå valgt å kalle den «andre næringsretta tiltak». Bruk kommentarfeltet aktivt. OBS: Det er viktig å synliggjøre andre finansieringskilder. Mange fylker har tidligere underrapportert her. Ikke legg til ekstra linjer i excelskjemaene. Hvis dere er nødt til å bruke kategorien annet, angi i kommentarfeltet hva dette gjelder. Tekstlig rapportering - litt endret Vi opprettholder de fleste spørsmålene som dere er kjent med fra tidligere. Det er greit å henvise til fjorårets rapport dersom det ikke er store endringer. I fjorårets versjon var det noen spørsmål som kom to ganger. Vi har ryddet opp i dette og endret noe på rekkefølgen. Vi har lagt til kun ett nytt spørsmål vedrørende områdenes status i kommuneplanens arealdel (spørsmål 11). I tabellen «omfang av aktiviteter/tiltak utført i 2016» spør vi om det samme som i fjor, men vi har splittet opp den tidligere tiltakskategorien «biologisk mangfold» og vi har gitt tiltakskategorien «annet» ny betegnelse - «andre næringsretta tiltak», slik vi omtalte ovenfor. FMLA må sørge for at Saturn er oppdatert og kontrollere at utbetalinger er registrert korrekt. Det er uheldig dersom det er udisponerte midler og utgåtte arbeidsfrister. Udisponerte midler kan bli trukket tilbake og fordelt på nytt sentralt. Fylker som ikke følger opp utgåtte arbeidsfrister kan få en mindre tildeling i

2 OMFANG AV AKTIVITETER/TILTAK UTFØRT I 2016 (anslag - ut fra sammensetningen av tiltak i det enkelte område). Ved usikkerhet om tiltaket gjelder eks. beiting eller skjøtsel av kystlynghei, bes det om at det registreres på det tiltaket som ivaretar de verdiene som begrunner at området inngår i Utvalgte kulturlandskap. Bruk skjønn og fyll ut tabellen etter beste evne. La det stå tomt der det ikke har vært aktivitet. Sett x der det har vært aktivitet/tiltak, men der det mangler målbare tall. Utdyp/forklar i eget felt. Omfang av tiltak i Utdyp, Hvis ønskelig, skriv i egen tabell under 2016/kvantifisering Tiltak ut fra tilgjengelige opplysn.) Planlegging i Antall nye/revisjon av Forvaltningsplaner eksisterende 2 Skjøtselsplaner Antall nye Oppgi hva/naturtype? Kulturminner i Tilstandsrapporter m.v. for bygninger Antall nye 4 Registering av kulturminner Antall nye/type Oppgi hva 5 Annen kartlegging/registrering 1 Kulturlandskapet på Grinde-Engjasete, Leikanger kommune. Naturtypekartlegging, ferdselsårer og enkle informasjonstiltak. Rapport frå Høgskulen i Sogn og Fjordane som skal danne grunnlag for formidling i området Arbeid/møter i grunneierlag, styringsgrupper m.v. antall (oppgi hva) Planen er ferdigstilt i 2016 og søknad vil iflg. brukar bli sendt til Innovasjon Norge i februar Annet planlegging av ny driftsbygning for sau Istandsetting/skjøtsel av automatisk freda kulturminner Istandsetting/vedlikehold av bygninger 10 Istandsetting/vedlikehold av steingjerder og skigarder 2 Antall/type kulturminne (oppgi hva) Antall/type bygning Ukjent tal meter Eks Våningshus/kårhus, stabbur, enhetslåve, uteløe/andre mindre uthus, naust/sjøbu, seterhus, sag, kvern etc) Periodisk vedlikehald i tråd med skjøtselsavtale

3 Biologisk mangfold i 2016 Beite og landskapsskjøtsel i 2016 Andre næringsretta tiltak i Istandsetting/vedlikehold av andre kulturminner Antall/type kulturminne (oppgi hva) 12 Annet (angi hva) Antall/type kulturminne (oppgi hva) Istandsetting av Utvalgt naturtype - kystlynghei Skjøtsel av Utvalgt naturtype - kystlynghei Areal (daa) Areal (daa) Istandsetting av Utvalgt naturtype - slåttemark m.v. Areal (daa) Skjøtsel av Utvalgt naturtype - slåttemark m.v Istandsetting av andre arealer m/særskilte biologiske verdier 191 daa 35 daa Skjøtsel av andre arealer m/særskilte biologiske verdier Areal (daa) 19 Fjerning av fremmede arter Areal (daa) 20 Annet (angi hva) Beiterelaterte tiltak Generell landskapsskjøtsel/vegetasjonsrydding 23 Annet (angi hva) Næringsutviklingstiltak (angi hva) 305 sau, 12 storfe, 2 hestar Litt auke frå , 5 daa Drift av seter 1 seter brukt til beite Sau, hest og storfe Areal med lauveng, kultureng og slåttemark med vegstrukturar og bakkemurar Gamal slåttemark og lauveng med fleire styvingstre (trua/prioriterte arter, Utvalgte/trua naturtyper eller naturtyper spesielt viktige for biologisk mangfold.) 3

4 Overvåking/ dokumentasjon i Turstier og veier Meter Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) Ryddeaksjoner, avfallsinnsamling m.v. Antall Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) Investeringer i driftsbygning Antall Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) Maskiner og utstyr m.v. Lokale kurs/kompetansetiltak 32 Annet (angi hva) 33 Prøveflater/registrering i marka 34 Annen dokumentasjon - innsamling av foto og refotografering v/ Oskar Puschmann Formidling i Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) Beskriv Refotografering i september Skilting/profilering ja/nei Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) Slåttedager/fagdager, markdager/lokale arrangementer o.l ja/nei Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) Erfaringsformidling til/fra andre UKL-områder ja/nei Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) Deltakelse i andres arrangementer/prosjekter ja/nei Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) Tiltak rettet mot media og fagtidsskrifter ja/nei Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) Brosjyrer/bøker ja/nei Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) Nettsider ja/nei Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) 42 Annet (angi hva) 4

5 Avvik i Kommentarer dersom det er gjort endringer i planlagte tiltak i 2016 og oppnådde resultater ikke er som forventet. Dersom framdriften ikke har vært tilfredsstillende for å nå målene, er det bra om dere sier noe om hvilke muligheter som finnes, og hva som skal til for å nå dit man ønsker. Det var planlagt å få i gang eit prosjekt med hogst av sitkagran på stølen Orrasete. Kapasitet hos grunneigar gjorde at dette ikkje vart realisert. Prosjektet vil framleis vere aktuelt dersom grunneigar ønskjer å ta initiativ til dette. Grunneigarane hadde ønskje om å lage ei markering ved avslutning av restaureringprosjektet på gbnr. 2/7. Forskyvingar i tidsplanen og utfordringar i høve finansiering gjorde at prosjektet ikkje vart ferdigstilt i Markeringa blir utsett til prosjektet er gjennomført i ENDRINGER I DOMINERENDE LANDBRUKSPRODUKSJON I OMRÅDET? 2. Beskriv kort dersom det har vært endringer i den dominerende landbruksproduksjonen i området i Talet på husdyr har auka litt, i tråd med det som var venta. Auke i tal småfe frå 2015 til 2016: Auke i tal storfe frå :

6 ENDRINGER I FORVALTNINGSPLAN, SKJØTSELSPLAN, FRIVILLIGE AVTALER ETC. I Har det vært endringer i forvaltningsplan, skjøtselsplan, frivillige avtaler etc. i 2016? (Hvis ja, beskriv kort omfang. Hvis nei, hvorfor ikke? Ingen endringar i Innføring av forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, og arbeidet med å utarbeide eit nytt forvaltningsopplegg i tråd med forskrifta, har lagt band på mykje kapasitet hos Fylkesmannen. Mål og tiltak i eksisterande planar står framleis ved lag. SYNSPUNKTER OG VURDERINGER MHT. STYRKING AV VERDIER I OMRÅDET Alle rubrikker skal være utfylt med ja eller nei Det er greit å henvise til fjorårets rapport dersom det ikke er endringer. (Noen steder er det riktige svaret kanskje ja og nei, tja og delvis. Fyll inn etter beste evne og skriv en tekst som utdyper svaret). 4. Har det dukket opp nye trusler i 2016, som vil/kan undergrave verdiene i området, både «ytre» og «indre» faktorer? X 5. Har det innenfor satsingen på utvalgte kulturlandskap skjedd noe spesielt i 2016 som har styrket eller svekket ivaretakelsen av de biologiske eller kulturhistoriske verdiene i området? 6. Har det innenfor satsingen på utvalgte kulturlandskap skjedd noe spesielt i 2016 som har medvirket til økt stolthet og ny giv i området? (f.eks ført til flere aktive drivere, flere som fortsetter, hindret nedlegging, ny generasjon som tar over, større interesse for å kjøpe landbrukseiendom?) Utdyp 4-6 Ja Nei Utdyp Hvis ønskelig, skriv i egen tabell under X X 4 Olje- og energidepartementet gav i juni 2016 Sognekraft AS løyve til å bygge Leikanger kraftverk med tilhøyrande 132 kv kraftledning. Utbygginga vil m.a. føre til inngrep i Grindsdalen, men ikkje innanfor det området som pr. i dag er avgrensa som UKL-område. Løyvet er gjeve til bygging av Alternativ C som var det utbyggingsalternativet som vart sett på som minst uheldig for UKL-området, men det vil slå inn på vassføringa i Grindselvi og visuell verknad i høve hogstgater og vegar. Konsekvensen for vårt UKL-område er at det ikkje vil vere aktuelt med ei utviding av området, slik det var tenkt dersom løvet ikkje vart gjeve. 5 Mykje skjedde i Sjå 2015-rapporten 6

7 6 Mykje skjedde i Sjå 2015-rapporten ORGANISERING OG SAMHANDLING 7. Har det vært endringer i den lokale organiseringen i 2016? (Hvis ja, beskriv kort omfang. Endringer i aktører, oppgave og ansvarsfordeling?) Nei, framleis 3 aktive brukarar i området. 8. Har det vært endringer i interesse og engasjement fra grunneiere/drivere i 2016 (Hvis ja, beskriv kort omfang. Positiv eller negativ endring?) Som tidlegare, sjå Har det vært endringer i interesse og engasjement fra kommunen i 2016? (Hvis ja, beskriv kort omfang. Positiv eller negativ endring? Endringer i oppgave og ansvarsfordeling?) Frå eit styrka engasjement i 2015 har det vore lite aktivitet frå kommunen si side i Har det vært endringer i interesse og engasjement i regional forvaltning i 2016? (Hvis ja, beskriv kort omfang. Positiv eller negativ endring? Endringer i oppgave og ansvarsfordeling?) Nei 7

8 OMRÅDETS STATUS I KOMMUNEPLAN 11. Har det utvalgte området noen status i kommuneplanens arealdel? eks som hensynssone i reguleringsplan? Leikanger kommune sin arealdel i kommuneplanen gjekk ut i Det er vedteke planprogram for ny arealdel for perioden der det er skissert utlegging av planframlegg i mai/april SYNLIGGJØRING OG FORMIDLING 12. Har det vært endring i aktivitetsnivå vedrørende synliggjøring og formidling i 2016? (Hvis ja, beskriv kort omfang. eks slåttedager/fagdager, kulturminnedager, lokale arrangement, pressedekning, brosjyrer, nettsider etc?) Nei, i samband med refotografering i september forsøkte vi å finne eit tidspunkt for lokaltføredrag med O. Puschmann. Dette vart utsett til 2017, mykje grunna kapasitet hos fotografen. SKILTING Det ble i 2013 utarbeidet felles logo og skiltprofil for utvalgte kulturlandskap. Ja Nei Utdyp Hvis ønskelig, skriv i egen tabell under 13. Har det blitt satt opp skilt i henhold til utarbeidet grafisk profil i området i 2016? x Hvis ja, beskriv kort omfang. Hvis nei, hvorfor ikke? 14. Planlegges det oppsetting av skilt? Evt tidsramme? x Hvis ja, beskriv kort omfang. Hvis nei, 8

9 hvorfor ikke? Utdyp Vi arbeider med dette lokalt for å få medverknad frå grunneigarane gjennom den lokale arbeidsgruppa. Leikanger kommune er leiar for gruppa og kalt ikkje inn til møte om formidling i Vi prøver å setje av midlar til skilt, til no er det sett av kr , men dette er ikkje nok til å starte arbeidet. 14 Vil vere avhengig av den lokale arbeidsgruppa, midlar vi får tildelt og kapasitet hos Fylkesmannen VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING I OMRÅDET 15. Har det blitt tatt noen nye initiativ, eller har det vært endring i aktivitetsnivå vedrørende verdiskaping og næringsutvikling i området? (Hvis ja, beskriv kort omfang. Hvis nei, hvorfor ikke? eks nye tiltak, aktiviteter, samarbeid med andres store satsinger (Innovasjon Norge, Norsk kulturarv el.) som har verdiskaping/næringsutvikling på agendaen? Ein av gardbrukarane har jobba aktivt med justering av planar for ny driftsbygning til sau i samarbeid med norsk landbruksrådgjeving Vest. Det ligg an til at søknad til Innovasjon Norge blir sendt i februar Restaureringsprosjektet på gbnr 2/7 gjer at det her er tankar om garden si framtid i form av leigeavtaler, generasjonsskifte m.v. FAGSAMLING 16. Innspill til tema for fagsamling for forvaltningen april 2017 Erfaringsutveksling kring forvaltningsopplegg etter innføring av ny forskrift Grep for å sikre lokal og nasjonal forankring av UKL 9

10 ANNET 17. Tilleggsopplysninger og innspill ( annen info m.v om arbeidet i 2016 og fremover som er viktig og som ikke passer inn foran.) EKSEMPEL PÅ VELLYKKA TILTAK 18. De gode historiene er viktige. Vi ber om en kort omtale av et vellykka tiltak fra hvert område, inkl. om mulig bilder før og etter tiltak er gjennomført. Eit stort løft i 2016 har vore restaureringa av slåttemark på gbnr. 2/7. Prosjektet vart skildra i nyhetsbrevet for Utvalde kulturlandskap i juni Det lukkast ikkje grunneigarane å ferdigstille prosjektet i 2016, men prosjektet vil bli ferdigstilt innan påske Skjøtselen som skjer i regi av det to andre gardbrukarane går sin gang med alt frå styving og slått til beiting. Innsatsen dei to gjer, både på eige areal og på leigd areal, gjer at dei sentrale slåtteareala vert halde i hevd. Kvart år er det spennande å sjå korleis landskapet på Grinde Engjasete framstår. Potensialet er framleis stort for å setje i gang tiltak og å få drift på areal, men innsatsen som vert gjort pr. no må samstundes verdsetjast. 10

11 Figur 1 Grinde sett frå Huke 5. oktober

12 KUNNSKAP OM MILJØEFFEKTER (resultater fra hele satsingen, siden oppstarten) Hvis det foreligger kunnskap om miljøeffekter i området, svar på følgende spørsmål etter beste evne. Typer effekt Antall Utdyp Antall tiltak rettet mot spesifikke arter f.eks prioriterte arter eller rødliste arter (vipe, spove, svartkurle osv). Antall og daa areal som skjøttes. 296,5 daa I hovudsak slåttemark, innmark, lauveng, kultureng og hagemark med styvingstre der skjøtselen oftast inneber tilbakeskjering av styvingstre, slått og styrt beiting Antall og daa utvalgte naturtype 191 daa Gamal slåttemark og lauveng med fleire styvingstre (slåttemark/slåtteeng/kystlynghei) som har fått en hensiktsmessig skjøtsel Antall og daa restaurerte naturtyper i kulturlandskapet. Antall og daa restaurerte utvalgte naturtyper (slåttemark/slåtteeng/kystlynghei). Antall og type bygninger som har blitt istandsatt. (Hvis kjent, angi oppdatert tilstandsgrad og evt. fredningsstatus. Kontakt fylkeskommunen/sametinget ved behov.) Antall arkeologiske kulturminner som har fått skjøtselstiltak gjennom Utvalgte kulturlandskap Antall og type andre kulturminner fra nyere tid som har fått skjøtselstiltak gjennom Utvalgte kulturlandskap 12

13 13

Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Grinde - Engjasete Redaktør: Trude K. Knagenhjelm Dato:. 15.01.2016 LMD, KLD og direktoratene (Landbruksdirektoratet,

Detaljer

Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Hoddevik - Liset Redaktør: Trude K. Knagenhjelm Dato: 15.01.2016 LMD, KLD og direktoratene (Landbruksdirektoratet,

Detaljer

Arsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Arsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Arsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sør-Trøndelag Område: Tarva Redaktør: Laila Marie Sorte Dato: 14.12.2016 LMD, KLD og direktoratene (Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet

Detaljer

Årsrapport 2017 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Årsrapport 2017 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2017 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15.1.2018 I årets tekstlige rapporteringsskjema er det gjort noen små endringer noen

Detaljer

Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Grinde-Engjasete Redaktør: Truls Hansen Folkestad, FMLA Dato: 10.01.2012 STATUS 2012 Alle rubrikker skal være utfylt

Detaljer

Å rsrapport 2013 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Å rsrapport 2013 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Å rsrapport 2013 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Hoddevik-Liset Redaktør: Truls Hansen Folkestad Dato: 10.01.2014 LMD, MD og Sekretariatet er opptatt av at en får fram

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2016 MARS 2017

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2016 MARS 2017 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2016 MARS 2017 Rapport Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Årsrapport 2016. Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Landbruksdirektoratet Dato 2.3.2017 Ansvarlige

Detaljer

Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Hoddevik-Liset Redaktør: Truls Hansen Folkestad, FMLA Dato:10.01.2013 STATUS 2012 Alle rubrikker skal være utfylt

Detaljer

Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15.1.2015

Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15.1.2015 A rsrapport 2014 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15.1.2015 LMD, KLD og direktoratene (Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren)

Detaljer

Utvalde kulturlandskap i jordbruket. Rapport for Hoddevik Liset. Grinde Engjasete

Utvalde kulturlandskap i jordbruket. Rapport for Hoddevik Liset. Grinde Engjasete Utvalde kulturlandskap i jordbruket Rapport for 2011 Hoddevik Liset Grinde Engjasete Oppsummering av arbeidet med forvaltning av dei utvalde kulturlandskapa i Sogn og Fjordane i 2011 Mål og utfordringar

Detaljer

Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15. januar 2014

Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15. januar 2014 A rsrapport 2013 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15. januar 2014 LMD, MD og Sekretariatet er opptatt av at en får fram informasjon som

Detaljer

Gode mål for områdene

Gode mål for områdene Gode mål for områdene Mange spør om mye KLD og LMD: «Hvor mye får vi igjen for penga?» KLD: Hvor mye miljø ivaretas gjennom satsingen? LMD: Hvordan utvikler jordbruket seg i områdene? Skjer det næringsutvikling?

Detaljer

Effekten av tiltak i landbruket Fakta om ekstra tiltak og utviklinga av landbruket i verdsarvområdet og randsonene

Effekten av tiltak i landbruket Fakta om ekstra tiltak og utviklinga av landbruket i verdsarvområdet og randsonene Effekten av tiltak i landbruket Fakta om ekstra tiltak og utviklinga av landbruket i verdsarvområdet og randsonene Seminaret Kulturlandskap i fare! - Geiranger 15. mai 2017 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane,

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2014 MARS 2015

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2014 MARS 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2014 MARS 2015 Rapport Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Årsrapport 2014. Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Landbruksdirektoratet Dato 09.03.2015

Detaljer

Nytt om utvalgte kulturlandskap i jordbruket mai 2014 Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland

Nytt om utvalgte kulturlandskap i jordbruket mai 2014 Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland Nytt om utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2014 14. mai 2014 Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland Hva skjedde i 2013? Elleve grunneiere har fått 720 000 kroner i tilskudd til istandsetting av tolv bygninger

Detaljer

Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord

Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord Fagsamling UKL Miljødirektoratet 5.april 2017 Cathrine Amundsen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms Hvorfor Skallan-Rå? Troms fylkeskommune, avd. for kulturarv, Sametinget

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Utvalgte kulturlandskap 2009-2014 Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oppsummering av den første femårsperioden med UKL Hovedmålene i forvaltningsplanen fra 2008 1. Å ta vare på eksisterende

Detaljer

Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo sept 2017

Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo sept 2017 Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo 28.-29. sept 2017 Skjøtselstiltak i verneområder, utvalgte naturtyper, utvalgte kulturlandskap og andre verdifulle områder; - utfordringer

Detaljer

Samfinansiering og spleiselag

Samfinansiering og spleiselag Samfinansiering og spleiselag for skjøtsel av Skei utvalgte kulturlandskap, Leka, Nord-Trøndelag Forvaltningssamling SLF 19.04.12 Seniorrådgiver Maia Vardenær, FMNT Utfordringer - Menneskene en begrenset

Detaljer

Nordland: Nødvendige tilpasninger til den nye forskriften for UKL og verdensarv. v/ Arne Farup landbruks- og reindriftsavdelinga

Nordland: Nødvendige tilpasninger til den nye forskriften for UKL og verdensarv. v/ Arne Farup landbruks- og reindriftsavdelinga Nordland: Nødvendige tilpasninger til den nye forskriften for UKL og verdensarv v/ Arne Farup landbruks- og reindriftsavdelinga Den 2-delte formålsparagrafen ( 1) Formålet med tilskudd til tiltak i verdensarvområder

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats Samling utvalgte kulturlandskap 19.04.2012 Mandat og avgrensinger Partssammensatt arbeidsgruppe, SLF sekretær, prosesser mot fagmiljø og miljøforvaltning

Detaljer

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Med «artsrike slåttemarker» som eksempel Bestemmelser, skjøtsel og tilskuddsordning Landbrukskonferansen 2013 Ingvild Gabrielsen, Miljøvernavdelinga Utvalgte naturtyper

Detaljer

Årsrapport Foto: CAE. Utvalgte kulturlandskap 1

Årsrapport Foto: CAE. Utvalgte kulturlandskap 1 Årsrapport 2014 Foto: CAE Utvalgte kulturlandskap 1 Innledning Det har vært et begivenhetsrikt år i det Utvalgte kulturlandskapet. Ikke minst har gårdbrukere, grunneiere og dyreholdere utrettet masse godt

Detaljer

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Ny forskrift fra 1.1.2017 Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk

Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk Gode mål for Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Sunndal kommune i Møre og Romsdal Gode mål i vårt område: Skjøtta areal 820 Skjøtta

Detaljer

Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal

Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Fjellgardane og seterdalane i øvre Sunndal T Utvalde kulturlandskap: Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Felles synfaring:

Detaljer

Stranda kommune Næring og teknisk

Stranda kommune Næring og teknisk Stranda kommune Næring og teknisk Saksbehandlar: Asle Johan Bergseth Konnerth Rovvilt i region 6 Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår ref.: 16/1057-3 Dykkar ref.: Arkiv: K2 - K47 Dato: 21.09.2017 Høyringsuttale

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien RMP og SMIL Kompetansesamling 31.08.2015 Hilde Marianne Lien Fotoutstilling Ole Christian Torkildsen - Stokke Bygdetun + kalender for 2016 med tema kulturlandskap RMP kulturlandskap - endringer 2015 Tilskudd

Detaljer

Utvalde naturtypar - status i Sogn og Fjordane

Utvalde naturtypar - status i Sogn og Fjordane Utvalde naturtypar - status i Sogn og Fjordane Plansamling i Førde 14.-16. november 2012 Truls H. Folkestad naturforvaltar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane landbruksavdelinga Slåttemark, Årdal i Selje,

Detaljer

Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden

Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden 2016-2019 Radøy Kommune Ordningen skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen

Detaljer

Hva og hvorfor Miljøprogram. Regionale MiljøProgram (RMP) Organisering av RMP

Hva og hvorfor Miljøprogram. Regionale MiljøProgram (RMP) Organisering av RMP Regionale Miljø Program (RMP) Hvem Hva Hvor? Wenche Dramstad Hva og hvorfor Miljøprogram Miljøutfordringene i landbruket er knyttet til å sikre at nødvendige miljøhensyn blir tatt i produksjonen samtidig

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011 Fylke/område: Redaktør: Dato: Tarva, Sør-Trøndelag Eva Dybwad Alstad 15.01.2012 SKJØTSEL OG ISTANDSETTING 1 Måloppnåelse/effekter

Detaljer

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden 2013-2015 Korleis fungerer SMIL-ordninga? Frå og med 1/1-2004 vart SMIL-ordninga overført frå fylkesmannen til kommunane. Dette inneber

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - løyve til utbetring av stølsstien ovanfor Negardstølen

Stølsheimen landskapsvernområde - løyve til utbetring av stølsstien ovanfor Negardstølen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil

Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil Opprettelsen av Utvalgte kulturlandskap 2009/10. Opprettelsen av Utvalgte

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE

VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE Vega kommune har 1 232 innbyggere. Jordbruk er største næring. Havbruk, videreforedling av sjømat og reiseliv er de nye

Detaljer

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 I presentasjoner av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket står det blant annet: Verdiene i jordbrukslandskapet er skapt

Detaljer

Utvalgte naturtyper hvorfor er slåttemark blitt en utvalgt naturtype? Fagsamling i Elverum,

Utvalgte naturtyper hvorfor er slåttemark blitt en utvalgt naturtype? Fagsamling i Elverum, Utvalgte naturtyper hvorfor er slåttemark blitt en utvalgt naturtype? Fagsamling i Elverum, 15.10.13 Hanne.Sickel@bioforsk.no Jeg vil snakke om Forankring av slåttemark som utvalgt naturtype i henhold

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder -

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder - Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-18.08.2016 Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder - 1. INNLEDNING Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Stigen Gard og Turer

Detaljer

RUTINAR KRING ARKEOLOGISKE UNDERSØKINGAR AREAL MED POTENSIAL FOR SPESIELT BIOLOGISK MANGFALD - ISTANDSETTING

RUTINAR KRING ARKEOLOGISKE UNDERSØKINGAR AREAL MED POTENSIAL FOR SPESIELT BIOLOGISK MANGFALD - ISTANDSETTING Tingvoll, 29. april 2016 Møre og Romsdal fylke RUTINAR KRING ARKEOLOGISKE UNDERSØKINGAR AREAL MED POTENSIAL FOR SPESIELT BIOLOGISK MANGFALD - ISTANDSETTING Naturvernforbundet har blitt merksame på at det

Detaljer

Kulturminneforvaltningen og store nye landbruksbygg

Kulturminneforvaltningen og store nye landbruksbygg Kulturminneforvaltningen og store nye landbruksbygg Østfold fylkeskommune Ragnhild Hoel, Riksantikvaren, 19.09.2006 Februar 2005: Nationen 1 Historisk tilbakeblikk på jordbrukslandskapet Jordbruk i Norge

Detaljer

Prosjekt sau og utmark

Prosjekt sau og utmark Årdal, Lærdal og Aurland Prosjekt sau og utmark 2012-2016 prosjektplan søknad om prosjektmidlar Innhald 1. Bakgrunn... 2 2. Mål... 2 3. Tiltak korleis nå måla?... 4 4. Organisering og roller... 4 5. Økonomi...

Detaljer

Skal Stølsvidda bli et utvalgt kulturlandskap?

Skal Stølsvidda bli et utvalgt kulturlandskap? Skal Stølsvidda bli et utvalgt kulturlandskap? Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland Vaset, 21. september 2017 Hva er utvalgte kulturlandskap i jordbruket? «Utstillingsvinduer» for norsk kulturlandskap

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Erfaringar frå felles innsats for slåttemark, kystlynghei og haustingsskog i Hordaland.

Erfaringar frå felles innsats for slåttemark, kystlynghei og haustingsskog i Hordaland. Erfaringar frå felles innsats for slåttemark, kystlynghei og haustingsskog i Hordaland. Solveig Kalvø Roald, Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern- og klimaavdelinga Øyvind Vatshelle, Fylkesmannen i Hordaland,

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Status tomter Solfonn-Langedalen Bestilling av UTK til rådmannen Framlagt til UTK-møte

Status tomter Solfonn-Langedalen Bestilling av UTK til rådmannen Framlagt til UTK-møte Status tomter Solfonn-Langedalen Bestilling av UTK til rådmannen Framlagt til UTK-møte 05.04.17 Innhald: Side 2-11: Side 12-21: Side 22-31: Side 32: TOMTER: Områdevis gjennomgang av tomter tilgjengeleg

Detaljer

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL NMSK Tilbakeførte inndregne midlar Kr. 21.262

Detaljer

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei Lise Hatten Prioriterte tiltak Er knyttet til følgende tema: Kunnskap og kartlegging Målrettet og økt skjøtsel Overvåking Samordning av økonomiske virkemidler,

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2015 MARS 2016

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2015 MARS 2016 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2015 MARS 2016 Rapport Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Årsrapport 2015. Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Landbruksdirektoratet Dato 7.3.2016 Ansvarlige

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi 2017-2020 1 INNHALD side 1. Innleiing 3 2. Prosess og lokal forankring 3 3. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 3 3.1 Mål med ordninga 3 3.2 Verdiar

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 9.juni.2016 med heimel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

SKEI OG SKEISNESSET!

SKEI OG SKEISNESSET! Utvalgte kulturlandskap i jordbruket INFORMASJON - NOTAT mars 2009 Regjeringen har pekt ut 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket som skal gis en særskilt skjøtsel og forvaltning. Hvert fylke får sitt

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: UTVALGTE KULTURLANDSKAP HØRING FORKRIFT TILSKUDD TIL TILTAK I UTVALGTE KULTURLANDSKAP OG VERDENSARVOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG SAK: UTVALGTE KULTURLANDSKAP HØRING FORKRIFT TILSKUDD TIL TILTAK I UTVALGTE KULTURLANDSKAP OG VERDENSARVOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: X Ja Nei Etter

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE VANYLVEN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdelinga STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE 2005-2008 Utarbeidd av Vanylven

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

[kommunenavn] for [planperiode]

[kommunenavn] for [planperiode] DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder [kommunenavn] for [planperiode] [merk og sett inn oversiktskart med avmerkede friluftslivsområder] Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere

Detaljer

Søknadskjema Lokal Agenda 21-midlar, 2011

Søknadskjema Lokal Agenda 21-midlar, 2011 Søknadskjema Lokal Agenda 21-midlar, 2011 Søknad vert å senda til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan- og Samfunnsavdelinga Askedalen 2, 6863 LEIKANGER Søknadsfrist: 15. januar 2011 1. Søkar: Namn på

Detaljer

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL Overforbruk frå 2014 Kr 4.382,- NMSK Nye midlar

Detaljer

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland 1 Nasjonalt miljøprogram RMP 2 Regionalt miljøprogram RMP Regionale miljøtilskot oppstart 2004 Tre periodar: - 2005 2008-2009 2012-2013 2016 Evaluere: måloppnåing

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

11/22/2011. Tema: biomangfold i kulturlandskapet. 1. Hvordan få status som verdifullt areal? Slåttemark: Uppistog, Bykle kommune

11/22/2011. Tema: biomangfold i kulturlandskapet. 1. Hvordan få status som verdifullt areal? Slåttemark: Uppistog, Bykle kommune Tema: biomangfold i kulturlandskapet 1. Verdisetting 2. Eksempler fra Agder 3. Støtteordninger (fra landbruk- og miljø) 4. Hvordan opprettholde verdien «Støtteverdig» biomangfold i kulturlandskapet. -Hvordan

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms Skárfvággi/ Skardalen. i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune

Utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms Skárfvággi/ Skardalen. i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune Utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune Cathrine Amundsen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms Miljø- og tilskuddssamling landbruk - 16.-17.03.2016

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan Bykle kommune -Bykle ser langt Planprogram for kulturminneplan 2016-2026 Høyringsutkast med frist for innspel 20.11.2015 1 Innhald: 1. Innleiing 2. Bakgrunn for kulturminneplanen 3. Føringar, rammer og

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011 Fylke/område: Oppland/Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 13.01.2012 SKJØTSEL OG ISTANDSETTING 1 Måloppnåelse/effekter av igangsatte

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 36/12 12/418 Søknad om SMIL - midlar 2012 - Skjøtsel av gamal frukthage på Njøs

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 36/12 12/418 Søknad om SMIL - midlar 2012 - Skjøtsel av gamal frukthage på Njøs Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 35/12 12/496 Søknad om tillatelse til tiltak 36/12 12/418 Søknad om SMIL -

Detaljer

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Åshild Hjørnevik Rådgjevar ved landbruksavdelinga «Det var ikkje dette eg hadde tenkt å bruke tida på» Det offentlege

Detaljer

Vedlegg: Tilskuddsordninger

Vedlegg: Tilskuddsordninger Vedlegg: Tilskuddsordninger Miljøverndepartementet (via Riksantikvaren eller fylkeskommunen) se www.odin.dep.no for det årlige rundskrivet for tilskuddsordninger under miljøverndepartementet Tilskudd til

Detaljer

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016 Velkomen Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket 8. November 2016 Program Korleis utnytte husdyrgjødsel Ny plantevernforskrift og plantevernjournalar Regelverk for lagring og bruk av husdyrgjødsel Regelverk

Detaljer

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Landskapsovervåkning nå og framover Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Kristin Ø. Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen Lillestrøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen 12/12 12/213

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer