Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15. januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15. januar 2014"

Transkript

1 A rsrapport 2013 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15. januar 2014 LMD, MD og Sekretariatet er opptatt av at en får fram informasjon som sier noe om måloppnåelsen og utvikling i hvert enkelt UKL. Derfor ber vi om denne omfattende og arbeidskrevende årsrapporteringen. Denne informasjonen er blant annet nødvendig for å begrunne hvorfor man skal opprettholde en satsing som UKL. Vi ønsker en helhetlig rapportering som viser hvordan UKL bidrar til målsetningene våre. Rapporteringen er også et viktig kunnskapsgrunnlag for fordeling av midler til områdene i Rapporteringen har en struktur som gjør det mulig å tallfeste aktiviteter og endringer i områdene. Det er ønskelig å få oppdatert informasjon om fremdrift og oppnådde resultater. Mange spørsmål krever mer enn et ja/nei svar. Vi ber om at dere utdyper svarene med beskrivelser eller kommentarer. Dersom framdriften ikke har vært tilfredsstillende for å nå målene, er det bra om dere sier noe om hvilke muligheter som finnes, og hva som skal til for å nå dit man ønsker. NB: Det er greit å henvise til fjorårets rapport dersom det ikke er store endringer. ENDRINGER I FORVALTNINGPLAN, SKJØTSELPLAN, FRIVILLIGE AVTALER ETC. I 2013 Alle rubrikker skal være utfylt med ja eller nei Det er greit å henvise til kommentarer i fjorårets rapport dersom det ikke er endringer. Ja Nei Utdyp Hvis ønskelig, skriv i egen tabell under Lagt ved som vedlegg 1. Har det i 2013 blitt gjort endringer/oppdateringer i forvaltningsplan for området? 2. Har det i 2013 blitt utarbeidet nye skjøtselsplaner for biologisk mangfold? Se pkt I regi av UKL er skjøtselsplaner for tre eiendommer under arbeid 1

2 3. Har det i 2013 blitt utarbeidet nye skjøtsels, -istandsettings- og vedlikeholdsplaner for kulturminner? 4. Har det i 2013 blitt inngått nye avtaler med grunneiere/drivere el. 5. Er det i 2013 satt i gang tiltak som skaper inntekter for eiere/drivere eller andre lokale næringsaktører? Gjelder istandsetting av bygninger 11 grunneiere. To garder driver aktiv gardsturisme, den ene med mat- og andre tilleggsprodukter og har hatt et prosjekt med kjekjøtt knyttet til «Mat langs nasjonale turistveger». Virksomheten har ingen direkte forbindelse med UKL-arbeidet. Jf. også rapport Utdyp Status FORDELING AV MIDLER PÅ ULIKE TYPER TILTAK i 2013 (se vedlegg/excelark) 2

3 Omfang av aktiviteter/ tiltak utført i (anslag - ut fra sammensetningen av tiltak i det enkelte område). Ved usikkerhet om tiltaket gjelder eks. beiting eller skjøtsel av kystlynghei, bes det om at det registreres på det tiltaket som ivaretar de verdiene som begrunner at området inngår i UKL. Bruk skjønn og fyll ut tabellen etter beste evne. La det stå tomt der det ikke har vært aktivitet. Sett x der det har vært aktivitet/tiltak, men der det mangler målbare tall. Utdyp/forklar i eget felt. Tiltak 6. Planlegging i ) Forvaltningsplaner Omfang av tiltak i 2013/kvantifisering ut fra tilgjengelige opplysn.) Antall nye/revisjon av eksisterende: 0 2) Skjøtselsplaner Antall nye: 1 3) Tilstandsrapporter m.v. for Antall nye: 12 bygninger bygninger 4) Registrering av kulturminner Antall nye/type: 0 Oppgi hva 5) Annen kartlegging/registrering Antall nye: 0 6) Arbeid/møter i grunneierlag, styringsgrupper m.v. Antall: 11 7) Annet (angi hva) 7. Kulturminner i ) Istandsetting/skjøtsel av Antall/type 3 Utdyp Hvis ønskelig, skriv i egen tabell under Oppgi hva/naturtype? Kulturmark og kalkfuruskog fredet som naturreservat 1993 Nordheradsprosjektet: 4 møter, FM+kommune+Nordheradsprosjektet: 4 møter, 3 møter om næringsutvikling

4 8. Biologisk mangfold og landskapsskjøtsel i 2013 automatisk freda kulturminner kulturminne: 0 9) Istandsetting/vedlikehold av steingjerder/skigarder Meter: ) Istandsetting/vedlikehold av bygninger Antall/type bygning: 6 11) Istandsetting/vedlikehold av andre kulturminner 12) Annet (angi hva) Antall/type kulturminne: 1 Antall/type kulturminne 13) Beiterelaterte tiltak Antall dyr på beite 14) Istandsetting av kystlynghei Areal (daa) 15) Skjøtsel av kystlynghei Areal (daa) 16) Istandsetting av Utvalgt naturtype (slåttemark, slåttemyr m.v.) Areal (daa) 17) Skjøtsel av utvalgt naturtype (slåttemark, slåttemyr m.v.) 18) Istandsetting av andre arealer m/særskilte biologiske verdier Areal (daa): 60 19) Skjøtsel av andre arealer m/særskilte biologiske verdier Areal (daa): ) Generell landskapsskjøtsel/vegetasjonsryd ding Areal (daa): ) Fjerning av fremmede arter Areal (daa): 0 22) Annet (angi hva) 4 Tradisjonelt stakittgjerde Seterløe, låve, stabbur, aurbu, våningshus, fjøs Tunportal Totalt antall dyr på beite i PT: 361 mjølkeku/ammeku, 373 andre storfe, 12 hester, 586 voksne sauer, 1209 lam, 382 geiter/kje. Antall storfe og geiter på beite har økt siden 2008, mens antall sau på beite er redusert. Naturbeitemark/hagemark. NB! Rydding foregår løpende etter fireårige avtaler, ikke knyttet til definerte enkeltarealer pr. år. Areal beregnet ut fra rapportert arbeidsinnsats på 150 dagsverk Naturbeitemark (+ noe hagemark) med A-/Bverdi i Naturbase Beitemark

5 9. Andre tiltak i Overvåking/ dokumentasjon i Formidling i ) Næringsutviklingstiltak (angi hva) Samarbeid landbrukskontor/nordheradsprosjektet om næringsutviklingsprosjekt. 4 åpne møter om småskala mat, grovforbasert kjøttproduksjon, solbærdyrking, generelt utviklingsarbeid Ca. 400 sau og 780 lam i Nordherad beiteområde. Det er fem-seks setrer med 22 bevaringsverdige bygninger. Antall setre/antall dyr på beite i 24) Drift av seter seterområdet 25) Turstier og veier Meter: 1500 Gammel seterveg Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) 25) Ryddeaksjoner, avfallsinnsamling m.v. Antall: 0 Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) 26) Investeringer i driftsbygning Antall: 0 Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) 27) Maskiner og utstyr m.v. Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) 28) Lokale kurs/kompetansetiltak 29) Annet (angi hva) 30) Prøveflater/registrering i marka Ja 31) Annen dokumentasjon Studietur til Vangrøftdalen/Kjurrudalen oktober Solbærdyrking (jf. pkt. 23) Tidligere rapportert aktivitet i regi av hhv. FM og NINA/UiO er videreført 32) Skilting/profilering Ja/nei: Nei Avklart behov for å skifte ut eksisterende informasjonstavler på to besøkspunkt, følges opp ) Slåttedager/fagdager, markdager/lokale arrangementer Grendearrangement på det fraflytta bruket Flåten som er under restaurering o.l Ja/nei: Ja 34) Erfaringsformidling til/fra andre Se pkt UKL-områder Ja/nei: Ja 35) Deltakelse i andres Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) arrangementer/prosjekter Ja/nei: Nei 36) Tiltak rettet mot media og Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) fagtidsskrifter Ja/nei: Nei 37) Brosjyrer/bøker Ja/nei: Nei Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.) 38) Nettsider Ja/nei: Ja 39) Annet (angi hva) Egen nettside for Nordheradsprosjektet er under omarbeiding, UKL-logo lagt inn på forsiden 5

6 Avvik i Kommentarer dersom det er gjort endringer i planlagte tiltak i 2013 og oppnådde resultater ikke er som forventet. Dersom framdriften ikke har vært tilfredsstillende for å nå målene, er det bra om dere sier noe om hvilke muligheter som finnes, og hva som skal til for å nå dit man ønsker. Planlagt utarbeiding av skjøtselsplaner for flere eiendommer er ikke gjennomført i 2013 pga. manglende kapasitet, men planer er under arbeid. Det er liten aktivitet på tilrettelegging/skjøtsel/istandsetting av kulturminner utenom bygninger i forhold til ambisjonene i forvaltningsplanen. Dette krever mer aktiv innsats fra andre enn private grunneiere både når det gjelder initiativ og gjennomføring (dugnadsarbeid etc.) SYNSPUNKTER OG VURDERINGER MHT. STYRKING AV VERDIER I OMRÅDET Alle rubrikker skal være utfylt med ja eller nei Det er greit å henvise til fjorårets rapport dersom det ikke er endringer. Ja Nei Utdyp Hvis ønskelig, skriv i egen 6

7 (Noen steder er det riktige svaret kanskje ja og nei, tja og delvis. Fyll inn etter beste evne og skriv en tekst som utdyper svaret). 13. Har det dukket opp nye trusler i 2013, som vil/kan undergrave verdiene i området, både «ytre» og «indre» faktorer? 14. Har det innenfor UKL-satsingen skjedd noe spesielt i 2013 som har styrket eller svekket ivaretakelsen av de biologiske eller kulturhistoriske verdiene i området? 15. Har det innenfor UKL-satsingen skjedd noe spesielt i 2013 som har medvirket til økt stolthet og ny giv i området? (f.eks ført til flere aktive drivere, flere som fortsetter, hindret nedlegging, ny generasjon som tar over, større interesse for å kjøpe landbrukseiendom) tabell under Utdyp ORGANISERING OG SAMHANDLING 7

8 Forankring i lokal og regional forvaltning Ja Nei Utdyp Hvis ønskelig, skriv i egen tabell under 16. Har kommunen vært involvert i forvaltning/rådgivning i UKL i 2013? Hvis ja, på hvilken måte 17. Har fylkesmannens miljøvernavdeling hatt konkrete oppgaver knyttet til forvaltning/rådgiving i UKL i 2013? Hvis ja, hvilke 18. Har fylkeskommunens kulturminneavd/sametinget hatt konkrete oppgaver knyttet til forvaltning/rådgiving i UKL i 2013? Hvis ja, hvilke 19. Har andre aktører hatt konkrete oppgaver knyttet til forvaltning/rådgiving i UKL i 2013? Hvis ja, hvilke Utdyp Næringsutviklingsprosjekt, deltaking i arbeidet med oppfølging av bygningstiltak, organisert skjøtsel/rydding i Vistehorten naturreservat Deltatt i møte om prioritering av tilskudd til bygningstiltak og på forvaltningssamlingen april Gudbrandsdalsmusea (bygningsvernrådgiver) Øvrige vurderinger og kommentarer til organisering og samarbeid 20. Hvordan fungerer arbeidsdelingen mellom aktørene lokalt/regionalt generelt. Er det behov for endringer? Arbeidsdelingen fungerer i hovedsak som forutsatt, men det kan være behov for bedre informasjon til grunneierne om dette 21. Hvordan fungerer samarbeidet på regionalt nivå - får landbruksavdelingene tilstrekkelig faglig bistand fra miljøvernavdelingene, fylkeskommunene og Sametinget? Jf. pkt. 18 når det gjelder kulturminneforvaltningen. Se ellers rapport for Hvordan vurderes landbruksavdelingens egen innsats? Har arbeidet høy/lav prioritet for å oppnå ønskede resultater/ønsket samarbeid? Arbeidet har høg prioritet og oppfølging skjer i hovedsak som planlagt, men det har vært vanskelig å prioritere proaktivt «pådriverarbeid» og informasjonsarbeid. Det er en betydelig oppgave å følge opp administrativt arbeid og inngåtte avtaler. 8

9 23. Hvordan fungerer samarbeidet med Sekretariatet som består av representanter fra Miljødirektoratet, SLF og RA? Er det behov for endringer, faglig bistand? Direkte informasjonsbrev fra SLF til områdene er positivt mottatt. Litt uklare meldinger ang. innsamling av adresser til evalueringen. Samarbeidet i 2013 har ellers vært begrenset. 24. Øvrige kommentarer til organisering og samarbeid? Vågå kommune står foran betydelige innsparinger i driftsbudsjett, noe som kan medføre mindre ressursinnsats på utvalgte kulturlandskap 25. Har det vært endringer i den lokale organiseringen i 2013? Endringer i aktører, oppgave og ansvarsfordeling? Nei 26. Har det vært endringer i interesse og engasjement fra grunneiere/drivere i 2013 Positiv eller negativ endring? I positiv retning: - Stort antall innmeldte istandsettingstiltak på verneverdige bygninger - Godt til meget godt oppmøte på grendemøter om næringsutvikling 27. Har det vært endringer i interesse og engasjement fra kommunen i 2013? Positiv eller negativ endring? Endringer i oppgave og ansvarsfordeling? Positiv retning: - Initiativ til næringsutviklingsprosjekt - Mer arbeid med vurdering av istandsettingstiltak (pga. økning i tallet på tiltak som er meldt inn) Negativ retning: - Lite oppfølging av beiteprosjekt, men dette er også avhengig av grunneierinitiativ 9

10 28. Har det vært endringer i interesse og engasjement i regional forvaltning i 2013? Positiv eller negativ endring? Endringer i oppgave og ansvarsfordeling? I hovedsak uendret SYNLIGGJØRING OG FORMIDLING Alle rubrikker skal være utfylt med ja eller nei Ja Nei Utdyp Hvis ønskelig, skriv i egen tabell under 29. Er det i 2013 gjennomført utadrettet aktivitet, informasjonstiltak eller arrangementer (møter, dugnader, vandringer/omvisninger, erfaringsutvekslinger e.l)? Legg gjerne ved aktivitetsliste. 30. Har det i 2013 vært lokale mediaoppslag om UKL-satsingen? Legg evt gjerne ved linker til nettartikler () 31. Har det i 2013 vært regionale mediaoppslag om UKL-satsingen? Legg evt gjerne ved linker til nettartikler () 32. Har det i 2013 vært nasjonale mediaoppslag om UKL-satsingen? Legg evt gjerne ved linker til nettartikler 33. Har evt. mediaoppslag, etter fylkets vurdering, hatt positive vinklinger? 34. Har det i 2013 vært formidling/kunnskapsoverføring og/eller erfaringsutveksling med andre UKL-områder eller fagmiljøer mv. 35. Har området egen hjemmeside? 36. Har det i 2013 blitt laget/trykt brosjyrer/informasjonsmateriell om UKL-satsingen? Utdyp Omvisninger for grupper fra Norsk kulturminnefond og SLF. Det årlige arrangementet «Gardmillom» for turister/innbyggere i regionen involverer de to gardene som driver gardsturisme i Nordherad. To-tre skoleklasser har besøkt området. Dugnader/åpen dag på Flåten jf. pkt Studietur til Os jf. pkt Kan ha vært oppslag i lokalavis som ikke er registrert 31. Oppslag med tilknytning til Nordherad, men ikke UKL-arbeidet spesfikt: Utover dette har vi ikke oversikt, men har ikke registrert vesentlige oppslag om UKL-arbeidet 10

11 Studietur til Vangrøftdalen/Kjurrudalen. Deltaking fra Gudbrandsdalsmat og Nortura på grendemøter. Besøk av grupper fra SLF og kulturminnefondet SKILTING Det ble i 2013 utarbeidet en felles logo og skiltprofil for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Alle rubrikker skal være utfylt med ja eller nei Ja Nei Utdyp Hvis ønskelig, skriv i egen tabell under 37. Har det blitt satt opp skilt i henhold til utarbeidet grafisk profil i området i 2013? Hvis ja, Beskriv kort omfang. 38. Finnes det skilt i området, som ikke er henhold til grafisk profil, men i samarbeid med andre aktører? Hvis ja, Beskriv kort omfang 39. Er det konkrete behov eller planer for plassering av nye skilt i UKL- området i 2014? (Ønskes det UKL-skilt ved f.eks en innfallsparkering, UKL-skilt ved en el. flere lokaliteter i området, eller er det planer om mange UKL-skilt på ulike steder i området, eks natursti/kultursti?) Hvis ja, beskriv kort. 40. Er det konkrete planer eller ønsker om plassering av skilt langs hovedvei? (Viktig for å kartlegge behov for evt. felles kontakt mot Statens Vegvesen i 2014) Utdyp Se rapport 2012 Se pkt Gjelder utskifting av informasjonstavler fra «Nasjonalparkriket» på to parkeringsplasser Tidligere tatt opp med SVV ønske om informasjonstavle på rasteplass ved rv. 15 med utsikt mot Nordherad i samband med «Nasjonale turistveger» uten å få gehør. Fortsatt aktuelt. Kan også være aktuelt å vurdere UKL-henvisningsskilt ved avkjøringene til Vågåmo sentrum. 11

12 TILRETTELEGGING I OMRÅDET Alle rubrikker skal være utfylt med ja eller nei Ja Nei Utdyp Hvis ønskelig, skriv i egen tabell under 41. Er området/deler av området tilrettelagt for ferdsel i området (eks parkering, informasjonsskilt, infrastruktur)? Hvis ja, Beskriv kort omfang. 42. Er det konkrete planer å bedre tilrettelegging av området for besøkende? Hvis ja, Beskriv kort omfang. Utdyp Det er et omfattende nett av stier og gamle veger som er ryddet og skiltet gjennom 2000-tallet. Eget turkart er utarbeidet. Flere kulturminner er skiltet, og det er to parkeringsplasser med informasjonstavler, den ene er startpunkt for sti til ulvegrav («Ulvestigen»). Det er også opparbeidet en samlings-/festplass med liten scene sentralt i området. Det planlegges opparbeiding av et enkelt friluftsområde/badeplass ved Vågåvatnet. 42. VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING I OMRÅDET Alle rubrikker skal være utfylt med ja eller nei Ja Nei Utdyp Hvis ønskelig, skriv i egen tabell under 43. Er det vilje og motivasjon i området til å utnytte statusen som UKL til næringsutvikling? Hvis ja, Beskriv kort omfang. 12 Jf. pkt 5, pkt Er det vilje og motivasjon til å sette i gang aktiviteter som vil gi økt besøkshyppighet i området? 45. Finnes det muligheter for overnatting i området? Hvis ja, Beskriv kort omfang. 3 garder tilbyr overnatting 46. Finnes det muligheter for matservering i området? Hvis ja, Beskriv kort omfang. I samband med overnatting/selskap 47. Finnes det turstier, kulturstier eller naturstier med informasjonstavler i området? Hvis ja, Beskriv kort omfang Jf. pkt Finnes det besøkssenter, museumsseter, naturlig møteplass el i området? Hvis ja, Beskriv kort omfang P-plasser/ rasteplasser m/

13 infotavle. Samlings-/festplass med liten scene 49. Er det utviklet opplegg for verter/guider eller undervisning i området? Hvis ja, Beskriv kort omfang Guide- og vertskapsopplæring Finnes det tilbud om aktivitetsbaserte opplevelser basert på verdiene i kulturlandskapet (eks slåttedager, kulturminnedager, fuglekikking osv? Hvis ja, Beskriv kort omfang 51. Finnes det Inn på tunet virksomhet i området? Hvis ja, Beskriv kort omfang 52. Finnes det en kommunikasjons- og/eller profileringsplan for området? 53. Er det noe samarbeid med Innovasjon Norge, Norsk kulturarv, Regionalt bygdeutviklingsprogram/regionalt næringsprogram (RNP) el for næringsutvikling i området (fortsatt drift/og tilleggsnæringer)? 54. Er området involvert i andre store satsinger som har verdiskaping/næringsutvikling på agendaen: eks Landskapsparksatsing, Naturarven som verdiskaper, natur/kulturreiser, Mat langs norske turistveier, Pilgrimsleden eller lignende 55. Er området en del av en nasjonalpark, vernemråde? Norsk kulturarv. Hva menes med samarbeid med IN og RBP? Mat langs nasjonale turistveger Utdyp Interessen finnes, men å utvikle sjølstendige, inntektsbringende aktiviteter basert på UKL-kvalitetene er svært krevende. Mest realistisk vurderes satsing på utvikling av jordbruksproduksjon basert på beitebruk og andre naturlige fortrinn samt å utvikle tilleggsaktiviteter knyttet til eksisterende gardsturisme. 44. Gjelder spesielt to av gardene som tilbyr overnatting og som har behov for utvikling av tilleggsaktiviteter. Var tilbud om en ukentlig natur-/kulturguiding sommeren 2012 uavhengig i regi av Nordheradsprosjektet. Det er arbeidskrevende å utvikle og drive aktiviteter for besøkende ved siden av all annen aktivitet som foregår, og det er vanskelig å se for seg at dette får stort/varig omfang uten betydelig ikke-kommersiell finansiering. Det synes ikke å være personer/miljøer med motivasjon og behov for å utvikle slik virksomhet utover det som foregår i tilknytning til turismegardene Knyttet til gardsturisme på Valbjør, f.eks. jernutvinning. Ukentlig guiding sommeren Har to ganger vært åpne helgearrangement med forskjellige 13

14 aktiviteter de siste fire-fem åra. Etablert «downhill»-sykkelløype Rydding av vassveg som 4H-prosjekt med støtte fra Norsk kulturarv sommeren Olavsrosa tildelt Valbjør gard. 54. Kjekjøttprosjekt på Valbjør er koplet til «Mat langs nasjonale turistveger» 56. Grenser til Ottadalen landskapsvernområde (fjellområdet nord- og vestover). To reservater med kulturmark og kalkfuruskog innenfor området. Fagsamling 57. Innspill til tema for fagsamling for forvaltningen 2014 (Resultat fra evalueringen, og måloppnåelse/måling av miljøeffekter vil være to aktuelle tema) Form og innhold på rapportering. Rapporteringen er bl.a. preget av at den er lite konsistent ved at tema/spørsmål overlapper, at den etterspør informasjon som er gitt tidligere og er lite endret, at en del spørsmål som gjelder både kvantifisering og kvalitative vurderinger er lite tilpasset større og lite oversiktlige områder som Nordherad og at den ikke skiller mellom hva som er UKLgenerert aktivitet og annen aktivitet (spesielt når det gjelder næringsutvikling). Fordeling av midler til tiltak foregår til dels som en form for tilskuddsforvaltning, men uten generelle retningslinjer og tydelige rettigheter for potensielle mottakere (hvem blir vurdert, klageadgang). Nettverkssamling 58. Innspill til tema for nettverkssamling Vest-Lista august 2014 ANNET 59. Tilleggsopplysninger og -innspill (annen info m.v. om arbeidet i 2013 og framover som er viktig og som ikke passer inn foran) 14

15 15

Å rsrapport 2013 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Å rsrapport 2013 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Å rsrapport 2013 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Hoddevik-Liset Redaktør: Truls Hansen Folkestad Dato: 10.01.2014 LMD, MD og Sekretariatet er opptatt av at en får fram

Detaljer

Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Grinde-Engjasete Redaktør: Truls Hansen Folkestad, FMLA Dato: 10.01.2012 STATUS 2012 Alle rubrikker skal være utfylt

Detaljer

Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15.1.2015

Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15.1.2015 A rsrapport 2014 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15.1.2015 LMD, KLD og direktoratene (Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren)

Detaljer

Årsrapport 2017 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Årsrapport 2017 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2017 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Oppland Område: Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 15.1.2018 I årets tekstlige rapporteringsskjema er det gjort noen små endringer noen

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Utvalgte kulturlandskap 2009-2014 Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oppsummering av den første femårsperioden med UKL Hovedmålene i forvaltningsplanen fra 2008 1. Å ta vare på eksisterende

Detaljer

Gode mål for områdene

Gode mål for områdene Gode mål for områdene Mange spør om mye KLD og LMD: «Hvor mye får vi igjen for penga?» KLD: Hvor mye miljø ivaretas gjennom satsingen? LMD: Hvordan utvikler jordbruket seg i områdene? Skjer det næringsutvikling?

Detaljer

Nytt om utvalgte kulturlandskap i jordbruket mai 2014 Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland

Nytt om utvalgte kulturlandskap i jordbruket mai 2014 Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland Nytt om utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2014 14. mai 2014 Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland Hva skjedde i 2013? Elleve grunneiere har fått 720 000 kroner i tilskudd til istandsetting av tolv bygninger

Detaljer

Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Rapportering 2012 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Hoddevik-Liset Redaktør: Truls Hansen Folkestad, FMLA Dato:10.01.2013 STATUS 2012 Alle rubrikker skal være utfylt

Detaljer

Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Grinde - Engjasete Redaktør: Trude K. Knagenhjelm Dato:. 15.01.2016 LMD, KLD og direktoratene (Landbruksdirektoratet,

Detaljer

Å rsrapport 2016 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Å rsrapport 2016 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Å rsrapport 2016 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Grinde - Engjasete Redaktør: Trude Knagenhjelm, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Dato: 16.01.2017 For mange av dere

Detaljer

Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord

Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord Fagsamling UKL Miljødirektoratet 5.april 2017 Cathrine Amundsen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms Hvorfor Skallan-Rå? Troms fylkeskommune, avd. for kulturarv, Sametinget

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket RAPPORTERING/OPPSUMMERING Dato: Fylke/område: Oppland/Nordherad SKJØTSEL OG ISTANDSETTING

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket RAPPORTERING/OPPSUMMERING Dato: Fylke/område: Oppland/Nordherad SKJØTSEL OG ISTANDSETTING Utvalgte kulturlandskap i jordbruket RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2010 Fylke/område: Oppland/Nordherad SKJØTSEL OG ISTANDSETTING Redaktør: Stig Horsberg Dato: 19.1.2011 1 Status og utfordringer mht. måloppnåelse/effekt

Detaljer

Arsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Arsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Arsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sør-Trøndelag Område: Tarva Redaktør: Laila Marie Sorte Dato: 14.12.2016 LMD, KLD og direktoratene (Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet

Detaljer

Skal Stølsvidda bli et utvalgt kulturlandskap?

Skal Stølsvidda bli et utvalgt kulturlandskap? Skal Stølsvidda bli et utvalgt kulturlandskap? Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland Vaset, 21. september 2017 Hva er utvalgte kulturlandskap i jordbruket? «Utstillingsvinduer» for norsk kulturlandskap

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2016 MARS 2017

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2016 MARS 2017 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Årsrapport 2016 MARS 2017 Rapport Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Årsrapport 2016. Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Landbruksdirektoratet Dato 2.3.2017 Ansvarlige

Detaljer

Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Å rsrapport 2015 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Fylke: Sogn og Fjordane Område: Hoddevik - Liset Redaktør: Trude K. Knagenhjelm Dato: 15.01.2016 LMD, KLD og direktoratene (Landbruksdirektoratet,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 203/1 Arkivsaksnr: 2008/6378-21 Saksbehandler: Mette Wanvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 203/1 Hoset - tilleggssøknad om tilskudd til spesielle

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011 Fylke/område: Oppland/Nordherad Redaktør: Stig Horsberg Dato: 13.01.2012 SKJØTSEL OG ISTANDSETTING 1 Måloppnåelse/effekter av igangsatte

Detaljer

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats Samling utvalgte kulturlandskap 19.04.2012 Mandat og avgrensinger Partssammensatt arbeidsgruppe, SLF sekretær, prosesser mot fagmiljø og miljøforvaltning

Detaljer

Samfinansiering og spleiselag

Samfinansiering og spleiselag Samfinansiering og spleiselag for skjøtsel av Skei utvalgte kulturlandskap, Leka, Nord-Trøndelag Forvaltningssamling SLF 19.04.12 Seniorrådgiver Maia Vardenær, FMNT Utfordringer - Menneskene en begrenset

Detaljer

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei Lise Hatten Prioriterte tiltak Er knyttet til følgende tema: Kunnskap og kartlegging Målrettet og økt skjøtsel Overvåking Samordning av økonomiske virkemidler,

Detaljer

Vedlegg: Tilskuddsordninger

Vedlegg: Tilskuddsordninger Vedlegg: Tilskuddsordninger Miljøverndepartementet (via Riksantikvaren eller fylkeskommunen) se www.odin.dep.no for det årlige rundskrivet for tilskuddsordninger under miljøverndepartementet Tilskudd til

Detaljer

SKEI OG SKEISNESSET!

SKEI OG SKEISNESSET! Utvalgte kulturlandskap i jordbruket INFORMASJON - NOTAT mars 2009 Regjeringen har pekt ut 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket som skal gis en særskilt skjøtsel og forvaltning. Hvert fylke får sitt

Detaljer

TILTAKSPROGRAM. Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg

TILTAKSPROGRAM. Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg TILTAKSPROGRAM Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg MÅL FOR FYLKESDELPLANEN Målet for arbeidet med fylkesdelplanen er

Detaljer

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Landskapsovervåkning nå og framover Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Kristin Ø. Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen Lillestrøm,

Detaljer

Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil

Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil Opprettelsen av Utvalgte kulturlandskap 2009/10. Opprettelsen av Utvalgte

Detaljer

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Med «artsrike slåttemarker» som eksempel Bestemmelser, skjøtsel og tilskuddsordning Landbrukskonferansen 2013 Ingvild Gabrielsen, Miljøvernavdelinga Utvalgte naturtyper

Detaljer

Skei og Skeisnesset UKL

Skei og Skeisnesset UKL Skei og Skeisnesset UKL Erfaringer fra arbeidet - utfordringer Kommunens rolle Utfordringer mht skjøtsel Samarbeid, organisering, motivasjon strategi / arealplan 1 Kommunens ansvar og oppgaver Kommunen

Detaljer

Handlingsplaner for kulturmarkstyper. FM-samling Oppdal 5. september 2013

Handlingsplaner for kulturmarkstyper. FM-samling Oppdal 5. september 2013 Handlingsplaner for kulturmarkstyper FM-samling Oppdal 5. september 2013 Tema UN i kulturlandskapet status Strategi videre for slåttemark Kvalitetssikring høstingsskog og kystlynghei Samarbeid landbruk

Detaljer

Kulturminnevern i Høylandet

Kulturminnevern i Høylandet Hvorfor planer? Havner i en skuff.. Landbrukets kulturlandskap med Åpne landskaprom Biologisk mangfold Fornminner (buplasse, gravhauger, rydningsrøyser ) Gamle bygninger, veger, innretninger.. Plan for

Detaljer

Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo sept 2017

Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo sept 2017 Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo 28.-29. sept 2017 Skjøtselstiltak i verneområder, utvalgte naturtyper, utvalgte kulturlandskap og andre verdifulle områder; - utfordringer

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014

Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014 Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014 Referansenummer 14SBB71B Søkeropplysninger Organisasjonsnummer 974764350 Navn Astrid Alice Haug Firmanavn Nasjonalparkstyret for Adresse Postboks 4710

Detaljer

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner Kulturminner i Klæbu Plan for registrering av kulturminner Klæbu kommune September 2014 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGISTRERING AV KULTURMINNER I KLÆBU KOMMUNE 1. Forord Kulturminner og kulturmiljøer er en

Detaljer

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING!

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING! H A N D L I N G S P R O G R A M 2014-2015 (tiltak som krever i kursiv) 1.1 1. Kulturarven som ressurs Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram 2005: Tilskudd til lønnet tilsyn: 60 %, opptil maks. 40 000 2009: Tilskudd til vedlikehold av sperregjerder: kr 1/meter Siden 2004: Dyretilskuddet økt fra 5 kr/småfe

Detaljer

Skjøtselsplan. for automatisk fredet kulturminne

Skjøtselsplan. for automatisk fredet kulturminne Skjøtselsplan for automatisk fredet kulturminne Denne skjøtselsplanen er vedlegg til skjøtselsavtale knyttet til Siljuhaugen kultursti, som er inngått mellom Telemark fylkeskommune, Siljan Historielag

Detaljer

Cathrine Amundsen, rådgiver Forvaltningssamling UKL - SLF 19.04.2012

Cathrine Amundsen, rådgiver Forvaltningssamling UKL - SLF 19.04.2012 Spesielt utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune: Erfaringer med grunneier- og bygdelag Cathrine Amundsen, rådgiver Forvaltningssamling UKL

Detaljer

Vedlegg 1 til SSA-O Kundes beskrivelse av oppdraget

Vedlegg 1 til SSA-O Kundes beskrivelse av oppdraget Vedlegg 1 til SSA-O Kundes beskrivelse av oppdraget Avtale om evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket for Statens landbruksforvaltning Bilag 1 til SSA-O Kundes beskrivelse av oppdraget

Detaljer

Kompetansesamling Verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer Innledning v/hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen

Kompetansesamling Verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer Innledning v/hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen Kompetansesamling 13.11.2014 Verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer Innledning v/hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen Foto: Ole Christian Torkildsen 19.11.2014 1 Program Kl. Tema 08:45 09:00 KAFFE

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Mål: Utarbeide en skilt- og informasjonsplan for innfallsporter Skiltplanen skal beskrive behovene for skilting i og omkring nasjonalparken. Skilt og informasjonstavler

Detaljer

Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk

Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk Gode mål for Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Sunndal kommune i Møre og Romsdal Gode mål i vårt område: Skjøtta areal 820 Skjøtta

Detaljer

Nordland: Nødvendige tilpasninger til den nye forskriften for UKL og verdensarv. v/ Arne Farup landbruks- og reindriftsavdelinga

Nordland: Nødvendige tilpasninger til den nye forskriften for UKL og verdensarv. v/ Arne Farup landbruks- og reindriftsavdelinga Nordland: Nødvendige tilpasninger til den nye forskriften for UKL og verdensarv v/ Arne Farup landbruks- og reindriftsavdelinga Den 2-delte formålsparagrafen ( 1) Formålet med tilskudd til tiltak i verdensarvområder

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Informasjon om grafisk profil for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Informasjon om grafisk profil for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Informasjon om grafisk profil for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Sekretariatet for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 28/6-2013 Innholdet i profilen og dokumenter Det er utarbeidet en grafisk

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder Vedlegg 2 Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder 2015-2020 Det overordna målet for forvaltning av verneområder er at verneformålet og verneverdiene i det enkelte verneområde skal ivaretas.

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Skárfvággi / Skardalen utvalgte kulturlandskap. Tilrettelegging i tilknytning til E6

Skárfvággi / Skardalen utvalgte kulturlandskap. Tilrettelegging i tilknytning til E6 Skárfvággi / Skardalen utvalgte kulturlandskap Tilrettelegging i tilknytning til E6 Spesielt utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms - Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune Sjøsamisk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 17.09.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Besøksstrategi og besøksforvaltning

Besøksstrategi og besøksforvaltning Besøksstrategi og besøksforvaltning Formål: 1. Ta vare på natur- og kulturarv (verneverdiene) 2. Legge til rette for gode opplevelser, kunnskapsformidling og læring 3. Natur- og kulturarv som ressurs for

Detaljer

Utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms Skárfvággi/ Skardalen. i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune

Utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms Skárfvággi/ Skardalen. i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune Utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune Cathrine Amundsen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms Miljø- og tilskuddssamling landbruk - 16.-17.03.2016

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. Beskjær bildet i høyden

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Bakgrunn I Os kommune finner vi noen av landets beste fjellbeiter. Store deler av arealene er vegetasjonskartlagt og viser at vel 75 % av beitene er

Detaljer

Skjøtselsplaner i seterområder erfaringer fra UKL Vangrøftdalen - Kjurrudalen

Skjøtselsplaner i seterområder erfaringer fra UKL Vangrøftdalen - Kjurrudalen Skjøtselsplaner i seterområder erfaringer fra UKL Vangrøftdalen - Kjurrudalen Workshop om skjøtsel av kulturlandskap Voksenåsen 29.09.17 Randi Brænd, Fjellfølge DA Randi Brænd gardbruker kafevert Utistuvollen

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 I presentasjoner av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket står det blant annet: Verdiene i jordbrukslandskapet er skapt

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) RAPPORTERING/OPPSUMMERING 2011 Fylke/område: Redaktør: Dato: Tarva, Sør-Trøndelag Eva Dybwad Alstad 15.01.2012 SKJØTSEL OG ISTANDSETTING 1 Måloppnåelse/effekter

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og. Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning

Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og. Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og Statens landbruksforvaltning genetisk mangfald i kulturlandskapet Av Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning Hovudpunkt Miljøprogram Økonomiske

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) 2016-2020 Sist endret: 30.11.2015 Verne-områdenavn Tiltakskategori Kort beskrivelse Prioritet Finansiering Samarbeids- Hvem har + naturbase-id av tiltak aktører

Detaljer

Utvalde kulturlandskap i jordbruket. Rapport for Hoddevik Liset. Grinde Engjasete

Utvalde kulturlandskap i jordbruket. Rapport for Hoddevik Liset. Grinde Engjasete Utvalde kulturlandskap i jordbruket Rapport for 2011 Hoddevik Liset Grinde Engjasete Oppsummering av arbeidet med forvaltning av dei utvalde kulturlandskapa i Sogn og Fjordane i 2011 Mål og utfordringar

Detaljer

Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal

Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Fjellgardane og seterdalane i øvre Sunndal T Utvalde kulturlandskap: Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Felles synfaring:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Kultursjef i Overhalla Saksmappe: 2016/4579-7 Saksbehandler: Johan Ludvik Lund Saksframlegg Kulturminneplan, planprosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE Perioden 2011 2016 (SMIL = SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET) 1 INNHOLD INNLEDNING OG BAKGRUNN:... 3 TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET... 4 1.

Detaljer

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap 1 HØRINGSNOTAT Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn for forslaget...

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 2009 til 2011 Båtsfjord kommune Båtsfjord, desember 2008 Behandles Båtsfjord formannskap 01.12.2008, sak /08 1. Bakgrunn Fra

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Utvalgte naturtyper hvorfor er slåttemark blitt en utvalgt naturtype? Fagsamling i Elverum,

Utvalgte naturtyper hvorfor er slåttemark blitt en utvalgt naturtype? Fagsamling i Elverum, Utvalgte naturtyper hvorfor er slåttemark blitt en utvalgt naturtype? Fagsamling i Elverum, 15.10.13 Hanne.Sickel@bioforsk.no Jeg vil snakke om Forankring av slåttemark som utvalgt naturtype i henhold

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark

Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark Forvaltningsplan -noen utfordringer Organisasjon/prosess Målsettinger Bevare natur - tilrettelegging og brukere Tidsrammer Influensområdet Marint -land Sverige

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for 2013-2017 Fakta om pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Storfeinngjerding - Åsan

Storfeinngjerding - Åsan Storfeinngjerding - Åsan Planlegging av storfeinngjerding i Østgårds-Åsan og Os-Åsan Rune Granås Bakgrunn Beiterettigheter Beiteressursene har alltid vært fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrholdet

Detaljer

Utvalgte naturtyper (UN), med slåttemark som eksempel. Fagsamling om naturmangfoldloven, Ståle Sørensen, Fylkesmannen i Hedmark

Utvalgte naturtyper (UN), med slåttemark som eksempel. Fagsamling om naturmangfoldloven, Ståle Sørensen, Fylkesmannen i Hedmark Utvalgte naturtyper (UN), med slåttemark som eksempel Fagsamling om naturmangfoldloven, 15.10.2013 Ståle Sørensen, Fylkesmannen i Hedmark Om utvalgte naturtyper Hva ønsker man å oppnå: - Å ivareta biologisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: UTVALGTE KULTURLANDSKAP HØRING FORKRIFT TILSKUDD TIL TILTAK I UTVALGTE KULTURLANDSKAP OG VERDENSARVOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG SAK: UTVALGTE KULTURLANDSKAP HØRING FORKRIFT TILSKUDD TIL TILTAK I UTVALGTE KULTURLANDSKAP OG VERDENSARVOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: X Ja Nei Etter

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSORDNINGEN I SMØLA KOMMUNE 2009-2012 - 1 - RETNINGSLINJER Ugiver: SMØLA KOMMUNE RÅDHUSET 6570 SMØLA Telefon 71 54 46 00 Telefax 71 54 46 01

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av Rundskriv 1/2017 01.09.2017 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av 01.09.2017 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap kva no?

Verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap kva no? Verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap kva no? Verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap Geirangerfjordområdet Nærøyfjordområdet Kom på UNESCO si liste over verdsarvområde i 2005 Frå grunngjevinga «..mellom

Detaljer

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA Nasjonalt turskiltprosjekt Tilskudd til skilting og merking av turruter Søknaden sendes til Aust-Agder fylkeskommune innen 15.03.2014 til e-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Hole kommune for

Hole kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hole for 2014-2018 Fakta om n pr 01.01.2014 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ 2015-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

Handlingsplaner for slåttemark og kystlynghei. Akse Østebrøt, Gardermoen

Handlingsplaner for slåttemark og kystlynghei. Akse Østebrøt, Gardermoen Handlingsplaner for slåttemark og kystlynghei Akse Østebrøt, Gardermoen 15.11. 2011 Kulturlandskap, flere tusen års sampill Fra Bruteig et al: Beiting, biologisk mangfald og rovviltforvaltning De store

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Forvaltning av verneområder Bruk av bevaringsmål og overvåking. DYLAN oppstartsseminar 24. feb 2009 Bård Øyvind Solberg, DN

Forvaltning av verneområder Bruk av bevaringsmål og overvåking. DYLAN oppstartsseminar 24. feb 2009 Bård Øyvind Solberg, DN Forvaltning av verneområder Bruk av bevaringsmål og overvåking DYLAN oppstartsseminar 24. feb 2009 Bård Øyvind Solberg, DN Innhold Bevaringsmål og øvrig arbeid med verneområdeforvaltning Utfordringer for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL SYD

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL SYD KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL SYD AGENDA Status for arbeidet Kort om utredningsarbeidet Forslag til reguleringsplanområder Forslag til fellestiltak Pause Gjennomføring av fellestiltak Spørsmål Næringsbasert

Detaljer

Beiteprosjektet i Vingelen

Beiteprosjektet i Vingelen Beiteprosjektet i Vingelen Erfaringene så langt i forhold til grunneiere i Vingelen. Rune Granås Områdeplaner i Vingelen Nasjonalt beiteprosjekt. 3-årig, 2009-2011 Søknadsbeløp: 1 980 000,- 11 beitelag

Detaljer

Beitepatruljen BA skjøtsel av kulturlandskap i bynære strøk. Johan Ellingsen Beitepatruljen

Beitepatruljen BA skjøtsel av kulturlandskap i bynære strøk. Johan Ellingsen Beitepatruljen Beitepatruljen BA skjøtsel av kulturlandskap i bynære strøk Johan Ellingsen Beitepatruljen 1 Etablert i 2006 som andelslag av 5 bønder med hest, ku og sau Startet med oppdrag fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

Detaljer