Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen"

Transkript

1 Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen 1 av 12

2 1.0 INNLEDNING Bakgrunn Gruppen akuttmedisinsk kompetanses synspunkter Kunnskapsdepartementet sier ANBEFALING TIL BARNEHAGEN Definisjoner Barnehagens policy og informasjon til foreldrene Rutiner ved forebyggende medisinering Rutiner ved akutt/anfalls- medisinering Interne rutiner/organisering VEDLEGG FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Avtale om medisinering av barn i barnehage, skole og SFO Skjema for medisinoversikt Skjema for mottak av medisiner fra foresatte Skjema for utlevering av medisiner til barnet 11 2 av 12

3 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet kom med anbefalte nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Det er utarbeidet skjemaer som anbefales benyttet i de tilfeller barnehage eller skole må bistå barn med medisinering: for- legemiddelhandtering- i- barne.html?id= Legemiddelhåndtering for barnehage, skole og SFO er tidligere omtalt i rundskriv I- 5/2008 av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Dette rundskrivet beskriver ulike praktiske og juridiske sider ved håndtering av legemidler. FHA/Rundskriv/I- 5_2008_Rundskriv av 11_06_08 - rettet 14_08_08.pdf 1.2 Gruppen akuttmedisinsk kompetanses synspunkter Det var lenge ventet en mulig lovendring ift. legemiddelhåndtering for barnehager, skoler og SFO. Og forventningen steg da departementet hadde en høring ute hos ulike aktører i Norge, som bla. Den Norske Legeforening m.fl. Dessverre opplever vi ingen tilstrekkelig oppklaring i ansvarsforhold mellom spesielt barnehage og foreldre/lege. Rundskriv I- 5/2008, kan fortolkes på ulike måter, og på bakgrunn av dette anbefaler vi at barnehagen konsekvent har strenge og entydelig rutiner. Videre savner vi en bedre definisjonsbeskrivelse av hva som er forebyggende medisinering og akutt/anfalls - medisinering. Rutiner for forebyggende medisinering ansees av oss som tilstrekkelige, men vi savner strengere rutiner for akutt/anfalls- medisinering. 1.3 Kunnskapsdepartementet sier 1) Barnets beste: Det følger av barnekonvensjonen at alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Videre følger det av konvensjonen at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. Ved utarbeidelse av rutiner for legemiddelhåndtering av barn i barnehage og elever i skole/sfo må barnets beste ivaretas. Barnet/eleven bør så langt det er mulig delta i diskusjoner knyttet til legemiddelhåndtering i barnehage/skole/sfo. 2) Ansvarslinjer: Det er i utgangspunktet foreldrene i kraft av foreldreansvaret eller andre foresatte som har omsorgsansvaret som må sørge for at barnet får legemidler på rett måte og til rett tid i samsvar med behandlende leges rekvirering. Behandlende lege har ansvar for å tilrå forsvarlig legemiddelbehandling til barnet. Dersom legen vurderer at foreldrene/foresatte er i stand til å håndtere legemidlene, vil de få resept og nødvendig informasjon om legemidlet. I slike tilfeller er det ikke nødvendig at helsepersonell bistår barnet med håndtering av legemidlet. Dersom foreldrene/foresatte kan håndtere legemidlet til barnet selv, vil det i prinsippet innebære at også andre kan yte denne hjelpen under forutsetning av at de får den samme informasjonen og opplæringen som foreldrene/foresatte. 3) Barnehagen: Legemiddelhåndtering er ikke regulert i barnehageloven og det kan ikke av barnehageloven utledes ansvar for barnehagen til å bistå med legemiddelhåndtering. Dersom et barn har behov for legemidler i barnehagen og legemiddelhåndteringen etter legens forsvarlighetsvurdering ikke krever helsefaglig kompetanse, må foreldrene/foresatte i 3 av 12

4 hvert enkelt tilfelle avtale med barnehagen om, og på hvilke vilkår, barnehagen kan bistå. Eventuell legemiddelhåndtering i barnehagen må derfor bygge på en konkret avtale mellom foreldrene/foresatte og barnehagen. 4) Fastlegen og skolehelsetjenesten: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha rutiner for samarbeid med fastlegene og med spesialisthelsetjenesten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten bistår barnehage/skole/sfo med generelle rutiner og råd. Når det skal utarbeides konkrete rutiner/avtaler knyttet til det enkelte barn, er det fastlege eller annen behandlende lege (spesialisthelsetjenesten) som bistår. Ved behov skal legen utarbeide skriftlig veiledning, og benytte tolk for å sikre at informasjonen blir forstått. 5) Individuell plan: Personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Formålet med utarbeidelsen av en individuell plan er å bidra til at barnet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov og mål. Dersom et barn med individuell plan har behov for hjelp til å håndtere legemidler i barnehage- og skoletiden, bør et opplegg for legemiddelhåndtering inngå i planen. 6) Rutiner for legemiddelhåndtering: Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har sammen utgitt Rundskriv I- 5/2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning. Rundskrivet beskriver ulike praktiske og rettslige sider ved håndteringen av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO). Departementene har også i fellesskap utarbeidet forslag til nasjonale rutiner for håndtering av legemidler i barnehage og skole/sfo. Målet med arbeidet har vært å komme frem til rutiner for hvordan legemiddelhåndtering praktisk kan foregå, herunder hva avtalen mellom foresatte og barnehage/skole/sfo bør inneholde. Videre er det satt opp hva foresatte, barnehage/skole/sfo og helsepersonell bør sørge for. Departementene har også utarbeidet forslag til avtale som kan inngås mellom foresatte og virksomheten. I tillegg er det utarbeidet tre skjema som kan benyttes. Dette er skjema for medisinoversikt, skjema for utlevering av medisiner fra barnehage/skole/sfo til barnet/eleven og skjema for mottak av medisiner fra foresatte til barnehage/skole/sfo (vedlegg). Det understrekes at utarbeidede rutiner og skjemaer er veiledende forslag, og at den enkelte barnehageeier og skoleeier står fritt til å benytte andre rutiner/skjema. Forslag til rutiner og skjemaer vil samtidig sikre at nødvendige rutiner skriftliggjøres, og at legemiddelhåndtering dokumenteres. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet oppfordrer til at disse rutinene benyttes. 4 av 12

5 2.0 Anbefaling til barnehagen 2.1 Definisjoner 1) Forebyggende medisinering: Med forebyggende medisinering, menes behandling av; astma, allergi, hudplager osv. Medisinering av tilstander som under riktig behandling ikke fører til livstruende tilstander. 2) Akutt/anfalls medisinering: Med akutt/anfalls medisinering, menes behandling av; astmaanfall, allergiske sjokkreaksjoner, diabetes, epileptiske kramper og feberkramper. Det vil si tilstander som kan være livstruende ved ikke adekvat behandling. Diabetesbehandling er riktignok forebyggende medisinering, men behandling med insulin er så omfattende og viktig at det tilfaller kategorien Akutt/anfalls medisinering. 2.2 Barnehagens policy og informasjon til foreldrene I utgangspunktet kan ikke barnehagen pålegges å forestå barn med legemiddelhåndtering. Allikevel vil mange barnehager påta seg dette ansvaret, da det i gitte tilfeller vil være vanskelig for barnet å gå i barnehagen uten behandling. Barnehagen bør av den grunn informere om at dette er et servicetilbud som de gir, men under gitte forutsetninger: 1) Det finnes tilstander der barn må få øyedråper jevnlig. Allikevel bør barnehagen anmode foreldrene om at de ikke kan forestå behandling av for eksempel øyekatarr med øyedråper, og ha dette i tankene når de oppsøker sin lege. Dette fordi det ofte vil være mange barn som samtidig lider av det samme pga. smittsomheten. Både personalet og barnet kan oppleve dette som et overgrep, da de sjeldent er samarbeidsvillige under behandlingen. Videre vil det være uheldig ovenfor de andre barna å være vitner til tvangsmedisinering. Barnets fastlege kan i de fleste tilfeller foreskrive øyesalve som alternativ behandling til øyedråper. Foreldrene bør anmodes om denne behandling og at den begrenses til å foregå i hjemmet. I de tilfeller der denne behandling ikke er mulig, må barnehagen vurdere om de kan forestå barna med drypping av øynene. 2) Barnehagen bør heller ikke forestå med antibiotika behandling. Dette fordi antibiotika i de fleste tilfeller kan tilbys med større dosering, for å minske antall behandlinger pr. dag. Slik kan behandlingen gis av foreldrene på morgenen før barnet kommer til barnehagen, og videre på ettermiddag/kveld. Dersom økt dosering ikke er mulig, må barnehagen vurdere om de kan forestå med medisinering. Barnehagen bør presisere viktigheten av de orienteres om at barnet behandles med antibiotika i hjemmet, da antibiotika er det legemiddelet som vanligst skaper allergiske reaksjoner hos pasienten. Slik kan barnehagen lettere observere og forstå symptomer på allergiske reaksjoner. 3) All avtale om forebyggende medisinering gjøres mellom foreldre og styrer/daglig leder. Avtalen skal gjøres skriftlig. Foreldrene forplikter seg til å informere barnehagen om evt. endringer i barnets tilstand eller endringer i medikamentbehovet. 4) Avtale om akutt/anfalls medisinering skal gjøres mellom barnehage og barnets fastlege. Barnehagen må vurdere forsvarlig opplæring og barnehagen skal motta skriftlig akuttinstruks og legemiddelkort. 5) Foreldrene skal forsøke å legge mest mulig av behandlingen i hjemmet. Det godtas ikke at barnehagen må gi ekstra medisin på morgenen fordi foreldrene ikke rakk det eller at det er så lettvint at dere gjør det, fordi dere er så flinke til det. 5 av 12

6 6) Begrunnelsen for barnehagens strenge rutiner har ikke forankring i lovverket, men baseres på en skjønnsmessig vurdering for å ivareta sikkerheten for barnet og de ansatte til å kunne gi en mest mulig forsvarlig behandling av barnet. 2.3 Rutiner ved forebyggende medisinering 1) All avtale om forebyggende medisinering gjøres mellom foreldre og styrer/daglig leder. Avtalen skal gjøres skriftlig. Foreldrene forplikter seg til å informere barnehagen om evt. endringer i barnets tilstand eller endringer i medikamentbehovet. Styrer/daglig leder i fellesskap med de ansatte avgjør behovet for opplæring i det enkelte tilfellet. Dersom personalet i barnehagen føler seg sikre på at adekvat opplæring kan gis av foreldrene, vil det være tilstrekkelig. Ved behov ber barnehagen om ytterligere opplæring, og kan på eget initiativ ta kontakt med barnets fastlege. 2) Alle legemidler skal oppbevares innelåst. Alle legemidler skal være tydelig merket med barnets navn og fødselsdato. De tillates ikke at legemidler oppbevares i barnets garderobe eller sekk. Dersom uvedkommende barn får i seg medisin, kan dette gi alvorlige konsekvenser og bivirkninger. 3) Styrer/daglig leder må være kritisk til informasjon om forebyggende medisinering. Det bør konsekvent spørres hvorvidt barnet også kan få et anfall. Eksempelvis astmaanfall. Om foreldrene er usikre på om barnet kan få anfall, må dette avklares med barnets fastlege. Videre skal det da skrives akuttinstruks og spesiell opplæring må gis. 2.4 Rutiner ved akutt/anfalls- medisinering Dersom barn har behov for akutt/anfalls medisinering, er vi av den oppfatning at foreldrene bør likestilles med de ansatte i barnehagen. Det innebærer at barnehagen bør få samme tilbud om opplæring som foreldrene får. Opplæringen bør inneholde: - Informasjon om tilstanden hos det aktuelle barnet - Symptomer - Indikasjoner for medisinering - Legemiddelets virkemåte - Legemiddelets administrasjonsform - Spesiell behov for observasjon etter behandling - Rutiner dersom legemiddelet ikke gir effekt - Rutiner ved feildosering/bivirkninger. Barnehagen skal motta en akuttinstruks og et legemiddelkort fra barnets fastlege. Av denne skal det fremkomme hvilke ansatte i barnehagen som har fått opplæring og som kan forestå barnet med akuttmedisineringen. 2.5 Interne rutiner/organisering 1) Alle avtaler, instrukser og behandlingskort bør organiseres fornuftig og bør være lett tilgjengelig for alle ansatte som skal forestå legemiddelhåndteringen. 2) Det skal føres regnskap for mottak av legemidler. 3) Det skal føres regnskap for gitte legemidler. 4) Vi anbefaler en jevnlig gjennomgang av barnets legemiddelbehov og rutiner. Videre må styrer/daglig leder se om det er behov for opplæring av enkelte ansatte i forhold til turnover/nyansettelser osv. 5) Når behovet for medisineringen opphører eller barnet slutter i barnehagen, skal legemidlene utleveres til foreldrene. 6) Barnehagen bør kontrollere medisinskap hver måned, for å sjekke utløpsdato på medisinene og evt. kaste medisiner som ikke er i bruk. Medisiner skal alltid destrueres ved innlevering til apotek. 6 av 12

7 3.0 Vedlegg fra Kunnskapsdepartementet 3.1 Avtale om medisinering av barn i barnehage, skole og SFO AVTALE OM MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO Barnehage/skole/SFO: Avdeling/klasse: Barnets navn: Født: Adresse: Postnr./Sted: Avtalen er mellom barnehage/skole/sfo og elev/foresatte om: - medisinering i barnehage/skole/sfo - innlevering av medisiner oppbevaring av medisiner Foresatte (eldre elever) sørger for: - å orientere barnehagen v/styrer eller skolen v/rektor om behovet for medisinering - å gi relevante opplysninger for medisineringen i forhold til barnets medisinske tilstand - at opplysninger på medisinoversikten er korrekt, at opplysninger i medisinoversikten, herunder opplysninger om navn på legemiddel, administrasjonsform, dosering og tidspunkt for medisinering er korrekt, (medisinoversikten er vedlegg til denne avtalen) - å opplyse om det er behov for særlig oppfølgning i forbindelse med medisineringen (observasjon el.) - Leverer legemiddel til barnehagen eller skolen/sfo (skjema for mottak av medisiner fra foresatte/eleven til barnehage/skole/sfo benyttes) - at doseringseske (eller tilsvarende) som leveres inneholder riktig legemiddel og riktig mengde. Doseringsesker skal være merket med barnets navn, innhold, tidspunkt for utlevering og aktuelle datoer - å opplyse om eventuelle endringer i medisineringen Barnehage/skole/SFO sørger for: - at legemidler oppbevares forsvarlig (bør låses inn og oppbevares adskilt for hvert enkelt barn) - å gi legemidlene i henhold til medisinoversikten og denne avtale - å varsle foresatte om ev. uteglemte doser - å følge veiledning for uventede hendelser og varsle foresatte ved ev uventede hendelser - å benytte relevante skjemaer (krysset av i kolonnen skjemaer ) - at styrer/rektor legger til rette for at ansatte som skal bistå med medisinering får nødvendig opplæring, og at opplæringen oppdateres/gjentas - å kontakte fastlege/behandlende lege dersom det er behov for bistand fra helsepersonell. (Helsestasjon/skolehelsetjenesten kan eventuelt kontaktes dersom foresatte har samtykket til dette). - å kontakte legevakten/akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) tilkalles dersom alvoret i situasjonen tilsier dette. - at avtalen og de ulike skjemaene ligger i barnets mappe - at personvernet ivaretas Navn på personer som bistår barnet/eleven med medisinering: av 12

8 Medisinsk tilstand (relevant info om sykdomstilstand, ev symptomer): Kompetanse/opplæring: Hvilken kompetanse er nødvendig for personalet som skal medisinere: Hvem gir opplæring til personalet: Uventede hendelser: Dersom det oppstår komplikasjoner / uventede hendelser hva enten det gjelder selve medisineringen eller barnets helsetilstand må barnehagen/skolen/sfo sørge for å varsle foresatte. Feil rapporteres skriftlig til styrer/rektor og foreldre/foresatte. Dette følges opp av styrer/rektor. Type anfall: (Allergisk reaksjon/anafylaktisk sjokk/astma anfall/diabetes (føling/insulinsjokk)/epileptisk anfall/annet). Hvis barnet får anfall som nevnt over kan det gi følgende utslag/vise seg ved følgende symptomer: Ved anfall gjøres følgende: Ved anfall/reaksjon bruker barnet følgende medisiner: Barnet kan også hjelpes ved å: SAMTYKKEERKLÆRING: For at barnehage/skole/sfo skal kunne be om bistand fra helsestasjon/skolehelsetjeneste må foresatte samtykke. Gis slikt samtykke? JA NEI (sett ring rundt svaret) SKJEMA: Følgende skjema er vedlagt denne avtalen: Skjema for medisinoversikt: JA NEI (sett ring rundt svaret) Mottak av medisiner fra foresatte til barnehage/skole/sfo: JA NEI (sett ring rundt svaret) Skjema for utlevering av medisiner fra barnehage/skole/sfo til barnet/eleven: JA NEI (sett ring rundt svaret) Sted/dato: Foresatte Styrer/rektor 2 8 av 12

9 3.2 Skjema for medisinoversikt SKJEMA FOR MEDISINOVERSIKT Barnets navn: Født: Barnehage/skole: Avdeling/klasse: Navn på medisin som skal gis: Tidsperiode (til/fra) Dose Styrke og form i Opplysninger. Hvordan skal medisinen gis: Medisinsk tilstand (relevant info om sykdomstilstand, ev symptomer): Medisinens virkninger og ev. bivirkninger (se individuell avtale for nærmere veiledning): Eventuelt andre opplysninger: Kontaktopplysninger for foresatte: Foresatt 1: Foresatt 2: Navn: Navn: Tlf. arbeid: Tlf. privat: Tlf. arbeid: Tlf. privat: Lege, navn: Tlf: Sist oppdatert. Dato/sign foresatte: i Form betyr her om det er tablett, depottablett, inhalasjon mv. 9 av 12

10 3.3 Skjema for mottak av medisiner fra foresatte SKJEMA FOR MOTTAK AV MEDISINER FRA FORESATTE/ELEV TIL BARNEHAGE/SKOLE/SFO Ansvarlig for å motta medisiner ved enheten: Barnehage/skole/SFO: Avdeling/klasse: Barnets navn: Født: Adresse: Postnr./Sted: Foresatte/eleven har ansvar for å levere legemidlet på en måte som gjør det egnet for utdeling av riktig legemiddel i riktig dose og til riktig tidspunkt. Dette kan være i form av doseringseske eller multidose, alternativt i originalemballasje med bruksanvisning fra apoteket. Foresatte/eleven har ansvaret for at doseringseske (eller tilsvarende) som leveres inneholder riktig legemiddel og riktig mengde. Doseringsesker skal være merket med barnets navn, innhold, tidspunkt for utlevering og aktuelle datoer. Alle legemidler som skal kasseres leveres til de foresatte/eleven. Mottatt, dato Mengde Kvittering Mottatt, dato Mengde Kvittering 10 av 12

11 3.4 Skjema for utlevering av medisiner til barnet SKJEMA FOR UTLEVERING AV MEDISINER FRA BARNEHAGE/SKOLE/SFO TIL BARNET/ELEVEN Barnehage/skole/SFO: Avdeling/klasse: Barnet/elevens navn: Født: Adresse: Postnr./Sted: Dato/ klokkeslett Utlevert medisin, mengde/styrke Anmerkning Signatur 11 av 12

12 12 av 12

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 II- 22 FEB 2017 21 FEB 2012 Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement Se vedlagte adresseliste Deres ret Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 Rutiner for legemiddelhåndtering

Detaljer

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune.

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. 3/08 Side 1 av 1 14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. Formål: Formålet med denne retningslinjen er å sikre at barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune har

Detaljer

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp IS-9/2008 Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Heftets tittel: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Utgitt: 04/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-xxxx Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) [Foreløpig utkast for eksterne innspill november 2012] 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer:

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer