Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO"

Transkript

1 Dokumenttype: Rutiner Ansvarlig enhet: Oppdatert: Mars 2014 Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO

2 Innhold «Hvem kan du spørre?» Innledning Omfang, ansvar og formål knyttet til rutinene Bakgrunn inkl. ansvarslinjer Rutiner for medisinering av barn i barnehage, skole og SFO... 5 Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Avtale om medisinering av barn i barnehage, skole og SFO Skjema for medisinoversikt Skjema for mottak av medisiner fra foresatte/elev til barnehage/skole/sfo Skjema for utlevering av medisiner fra barnehage/skole/sfo til barnet/eleven Instruks for administrering av akutt-/eventueltmedisin ved opphold i barnehage/skole/sfo «Hvem kan du spørre?» Om akutte problemer Om rutinene Telefon Telefon 1. Foresatte 1. Helsestasjonen Barnets lege/legevakt Nødnummer Helsestasjonen Disse svarer gjerne på spørsmål og bidrar slik at det enkelte barn får nødvendig hjelp til legemiddelhåndtering. Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare. 2

3 1 Innledning Merknad: Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har i fellesskap utarbeidet forslag til nasjonale rutiner for håndtering av legemidler i barnehage og skole/sfo, og oppfordrer til at disse rutinene benyttes. Trysil kommunes rutiner og tilhørende skjemaer baserer seg på de nasjonale rutinene, samt rundskriv I- 5/2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og fritidsordning. Rundskrivet beskriver ulike praktiske og rettslige sider ved håndteringen av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO). 1.1 Omfang, ansvar og formål knyttet til rutinene Omfang: Rutinene er gjeldende for berørte aktører rundt det enkelte barn/elev i forbindelse med legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO Ansvar: Involverte kommunale instanser (skole, SFO, barnehage og helsetjeneste inkl. lege) har ansvar for etterlevelse og oppfølging av rutinene Formål: Rutinene skal: Bidra til at barn får nødvendig hjelp med legemiddelhåndtering på arenaene barnehage, skole og SFO Sikre gode rammer rundt håndteringen av legemidler til barn i barnehage, skole og SFO Klargjøre ansvarsforhold og bidra til god kommunikasjon og samarbeid mellom barnets foreldre, barnehage, skole eller SFO, rekvirerende lege og det personellet som skal bistå barnet med legemiddelhåndteringen 1.2 Bakgrunn inkl. ansvarslinjer En del barn (og unge) som bruker legemidler i det daglige, har behov for bistand til å få tatt legemidlene. Oppgaven med å gi barnet nødvendige legemidler ivaretas i de fleste tilfeller av foreldrene/foresatte i kraft av foreldreansvaret, jf. sørge for at barnet får legemidler på rett måte og til rett tid i samsvar med behandlende leges rekvirering. Imidlertid vil ikke foreldrene alltid ha mulighet til å gi den hjelpen barnet trenger den tiden barnet oppholder seg i barnehage, skole eller SFO. Fastlege/behandlende lege Behandlende lege har ansvar for å tilrå forsvarlig legemiddelbehandling til barnet. Dersom legen vurderer at foreldrene/foresatte er i stand til å håndtere legemidlene, vil de få resept og nødvendig informasjon om legemidlet. I slike tilfeller er det ikke nødvendig at helsepersonell bistår barnet med håndtering av legemidlet, jf. krever ikke helsefaglig kompetanse. Dersom foreldrene/foresatte kan håndtere legemidlet til barnet selv, vil det i prinsippet innebære at også andre kan yte denne hjelpen under forutsetning av at de får den samme informasjonen og opplæringen som foreldrene/foresatte. Skole, SFO og barnehage I følge rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og fritidsordning er det ingen bestemmelser verken i helse-, barnehage- eller opplæringslovgivningen som eksplisitt forankrer ansvaret for håndtering av legemidler den tiden barnet er i barnehage, skole eller SFO. Det er likevel innfortolket et ansvar i opplæringsloven for kommunen til å sørge for at barnet mottar hjelp til legemiddelhåndtering den tiden barnet oppholder seg i offentlig grunnskole og skolefritidsordning. Bakgrunnen for dette er at retten og plikten til grunnskoleopplæring skal være reell for alle barn og at elevene får den hjelpen de trenger for å fungere i skolehverdagen. Om det vil være 3

4 forsvarlig å la læreren ivareta oppgaven med å gi barnet legemidler, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Momenter av betydning vil være legemidlets styrke og eventuell skadeevne, oppgavens omfang, elevens helsetilstand og alder. I tillegg kan det ha betydning at håndteringen av legemidler i skolen skjer i en situasjon der læreren også skal håndtere medelever og undervisning. Videre vil det ha betydning om læreren i forbindelse med medisineringen må foreta en vurdering av elevens helsetilstand. Tilsvarende er det innfortolket et ansvar i opplæringsloven vedr. skolefritidsordningen. For at et barn som har behov for hjelp til å ta legemidler, skal kunne benytte seg av tilbudet, skal kommunen sørge for slik hjelp. Et slikt ansvar for kommunen kan imidlertid ikke innfortolkes i barnehageloven, jf. man har ingen rett og plikt til å gå i barnehage. Det er et frivillig tilbud. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdragelsesoppgaver. Dette gir barnehagen ansvaret for barnet i den tiden det oppholder seg i barnehagen, uten at det griper inn i foreldrenes hovedansvar for oppdragelse. Hvis et barn har behov for legemidler mens det oppholder seg i barnehagen, må foreldrene i hvert enkelt tilfelle avtale med barnehagen om den kan bistå med legemiddelhåndteringen. Foreldrene kan ikke pålegge barnehagen å gi barnet legemidler. Det er derfor viktig at barnehagen og foreldrene i fellesskap kommer fram til gode løsninger. Personellet i barnehage, skole eller SFO overtar ikke helsetjenestens ansvar for nødvendig helsehjelp når de hjelper barnet med å håndtere legemidler. Dersom legemiddelhåndteringen anses som nødvendig helsehjelp etter helselovgivningen, skal hjelpen utføres av autorisert helsepersonell. Det er ikke lovfestet en plikt for ansatte i skolen eller på skolefritidsordningen å bistå med legemiddelhåndtering. Den enkelte arbeidstaker har rett til å reservere seg mot oppgaver som vedkommende ikke føler seg kompetent til eller som klart ligger utenfor deres arbeidsområde. Dersom ansatte ikke vil påta seg å bistå barna/elevene må kommunen finne en annen løsning, slik at barnet får den hjelpen det trenger. Det er likevel ingenting i veien for at ansatte kan påta seg slike oppgaver dersom dette vurderes å være forsvarlig. Kommunen har et overordnet ansvar for å legge til rette for at personell i skole og SFO får tilstrekkelig opplæring. I rundskriv I-5/2008 oppfordres det til å finne praktiske forsvarlige løsninger som gjør at barnet på best mulig måte kan få den bistanden som er nødvendig i løpet av en skoledag. Individuell plan Personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Dersom et barn med individuell plan har behov for hjelp til å håndtere legemidler i barnehage- eller skoletiden, bør et opplegg for legemiddelhåndtering inngå i planen. Barnets med- og selvbestemmelsesrett Foreldreansvaret begrenses av barnets med- og selvbestemmelsesrett, som øker med alderen. Fra fylte 7 år skal barnet høres i personlige forhold, og fra fylte 12 år skal det legges vekt på hva barnet mener, jf. bl. 31 og pasrl Ved fylte 16 år inntrer den helserettslige myndighetsalder som gir barnet en selvstendig rett til å samtykke til helsehjelp, jf. pasrl. 4-3, 1. ledd, bokstav b. Det følger også av FNs konvensjon om barnets rettigheter artikkel 3 og 12 at «ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn» og at «barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt». 4

5 Oversikt Ansvarsbeskrivelse for ulike aktører Fastlegen/behandlende lege Helse- og omsorgstjenesten i kommunen Foreldrene/foresatte Barnehagen Skole og SFO Kommunelegen har ansvaret for å rekvirere riktig legemiddel og vurdere om barnet eller foreldrene er i stand til å mestre legemiddelbruken selv. I så tilfelle skal legen gi foreldrene/foresatte resept og nødvendig informasjon om legemidlet og opplæring i bruk. Når det skal utarbeides konkrete rutiner/avtaler knyttet til det enkelte barn, er det fastlege eller annen behandlende lege som bistår. Ved behov skal legen utarbeide skriftlig veiledning, og benytte tolk for å sikre at informasjonen blir forstått. har ansvar der helsehjelpen er av en slik karakter at den forutsetter autorisert helsefaglig kompetanse, jf. dersom legemiddelhåndteringen anses som nødvendig helsehjelp etter helselovgivningen. I slike tilfeller skal barnets behov ivaretas av kommunens helse- og omsorgstjeneste, enten barnet befinner seg i hjemmet, barnehagen, skolen eller SFO. I så tilfelle er ikke rutinene beskrevet i dette skrivet gjeldende. har, dersom legen vurderer at foreldrene/foresatte er i stand til å håndtere legemidlene, hovedansvaret for at barnet får legemidler i tråd med behandlende leges rekvirering, jf. i kraft av foreldreansvaret etter barneloven 30. kan bistå med legemiddelhåndtering hvis et barn har behov for legemidler mens det oppholder seg i barnehagen. I så tilfelle må foreldrene/foresatte inngå en avtale med barnehagen om dette. Det forutsettes at ansatte i barnehagen får nødvendig informasjon og opplæring om legemiddelhåndteringen. Ansatte ved barnehagen kan reservere seg mot å delta i legemiddelhåndteringen, jf. rett til å reservere seg mot oppgaver man ikke føler seg kompetent til. har, sammen med kommunen, ansvar for at barn som har behov for bistand med legemiddelhåndtering, får den hjelpen de trenger for å fungere i skolehverdagen. Det må tas stilling til hvem som på en forsvarlig måte kan ivareta oppgaven. Det skal også her inngås en avtale mellom foreldre/foresatte og henholdsvis skole og/eller SFO om legemiddelhåndteringen. Det forutsettes at ansatte i skole/sfo får nødvendig informasjon og opplæring om legemiddelhåndteringen. Ansatte kan reservere seg mot å delta i legemiddelhåndteringen, jf. rett til å reservere seg mot oppgaver man ikke føler seg kompetent til. Kommunen må da finne en annen løsning. skal bidra til at det etableres rutiner for håndtering av legemidler i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, jf. utarbeide rutiner og etablere ordninger for forsvarlig oppbevaring, administrering og utdeling av legemidler. Dette fremgår av forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj Oppgaven er en del av tjenestens ansvar for rådgivning og veiledning. Bestemmelsen gir ikke personell i helsestasjons- og en plikt til å utføre den daglige håndteringen av legemidlene. har som kommunens medisinsk-faglige rådgiver et overordnet ansvar for å gi råd og veiledning til personell i helsetjenesten, både i enkeltsaker og som ledd i generell opplæring og kompetanseheving. Kommunelegen har, i følge rundskriv I-5/2008, en sentral rolle i kommunens arbeid med å utarbeide overordnede prosedyrer for håndtering av legemidler i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. 5

6 2 Rutiner for medisinering av barn i barnehage, skole og SFO (skolefritidsordning) Foresatte har hovedansvar for medisinering av sine barn. Dersom legemidler må tas i den tiden barnet er i barnehage, skole eller SFO og barnet trenger hjelp til dette, skal det inngås en skriftlig avtale mellom foreldre/foresatte (evt. eldre elever) og barnehage/skole/sfo om dette. Dette inkluderer at det gis nødvendig informasjon om barnets/elevens helsetilstand, medisinoversikt og praktisk gjennomføring av medisineringen inkl. evt. bivirkninger, samt gjøres avklaringer omkring mottak, oppbevaring og utlevering av medisiner og opplæring og oppfølging. Under følger beskrivelse av rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Rutinene er inndelt i fem faser med utgangspunkt i hva de ulike aktørene skal sørge for. I tillegg følger fem vedlegg som skal benyttes: Avtale om medisinering av barn i barnehage, skole og SFO Skjema for medisinoversikt Skjema for utlevering av medisiner fra barnehage/skole/sfo til barnet/eleven Skjema for mottak av medisiner fra foresatte/elev til barnehage/skole/sfo Instruks for administrering av akutt-/eventueltmedisin ved opphold i barnehage/skole/sfo Merknader: Er medisinen av en slik karakter at den kan gis til barnet to ganger pr. dag, skal foreldre/foresatte oppfordres til å gi den hjemme morgen og ettermiddag/kveld. Personalet skal ikke på eget initiativ foreta medisinering med preparater som smertestillende og febernedsettende. I slike situasjoner skal foresatte kontaktes. 6

7 Fase 1 Informere om behovet for hjelp til legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO Hvem Hva (ansvar oppgaver) Utdyping Foresatte/barnet/ Orienterer barnehagen v/styrer eller skolen eleven v/rektor om behovet for medisinering. Fastlege/ behandlende lege Rekvirerer legemiddel (resept) og vurderer om barnet eller foresatte er i stand til å mestre legemiddelbruken selv. Orienterer foresatte/barnet/eleven om at de må kontakte barnehagen eller skolen/sfo vedrørende behovet for medisinering. Legen må gi nødvendig veiledning, herunder om hvordan forhold ved sykdommen og mulige bivirkninger som trenger særskilt oppfølging skal håndteres. Ved behov skal legen utarbeide skriftlig veiledning, og benytte tolk for å sikre at informasjonen blir forstått. Fastlege/behandlende lege skal utføre sitt arbeide i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra legens kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Barnehagen Skolen/skoleeier/ SFO Barnehagen etterspør relevante helseopplysninger i forbindelse med oppstart. Barnehagen utformer og sender ut egnet informasjonsmateriell til foresatte der de gjøres oppmerksom på viktigheten av å informere barnehagen om barnets helsetilstand/ medisineringsbehov. Spørsmål om barnas helsetilstand innføres som et fast punkt i samtaler med foresatte. I forbindelse med innmelding til skolestart og SFO bør det informeres om at foresatte med barn med behov for medisinering må ta kontakt med skolen/sfo (dette bør fremgå av innmeldingsskjemaet). Skal bidra til at kommunen har oversikt over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på helsen til barn og ungdom som går til kontroll i helsestasjonen. Skal ha rutiner for samarbeid med fastlegene og med spesialisthelsetjenesten. Barnehagen skal oppfordre foresatte om å opplyse om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til. Skolen skal oppfordre foresatte til elever om å opplyse om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til. 7

8 Fase 2 Håndtering av legemidler i barnehage, skole eller SFO knyttet til det enkelte barn og elev Hvem Hva (ansvar oppgaver) Utdyping Foresatte/eleven Barnehagen eller skolen/sfo Det utarbeides skriftlig avtale om medisinering i barnehagen eller i skolen/sfo mellom foresatte (eldre elever) og barnehagen/skolen/sfo. Foresatte (eldre elever) sørger for at opplysninger på medisinoversikten er korrekt, jf. skjema for medisinoversikt. Ved behov ber foresatte/eleven om oversikt for medisinering fra behandlende lege, som kan leveres i kopi til barnehage/skole/sfo. Det utarbeides en egen veiledning for håndtering av situasjoner som kan oppstå knyttet til sykdom eller bivirkninger og som kan kreve oppfølging fra skolens side. Hvis nødvendig kan opplysningene i medisinoversikten kvalitetssikres av fastlege/behandlende lege. Legemidler må oppbevares forsvarlig, og bør låses inn og oppbevares adskilt for hvert enkelt barn. Foresatte/eleven opplyser om eventuelle endringer i medisineringen, og nødvendige oppdateringer gjøres i avtalen, herunder en vurdering av behovet for utarbeidelse av ny oversikt for medisineringen. Foresatte/eleven opplyser om det er behov for særlig oppfølgning i forbindelse med sykdomstilstanden/medisineringen (observasjon el.). Barnehagen har en samleperm for hvert barn med relevante skjemaer, kontaktopplysninger osv., hvor avtalen og de ulike skjemaene ligger. Skolen sørger for at avtalen og de ulike skjemaene ligger i elevens mappe. Avtalen bør inneholde bl.a.: Hvem det gjelder Hvem som i praksis skal dele ut medisin Hvordan legemidler skal gis Hvilken kompetanse ansvaret forutsetter Hvem som er opplæringsansvarlig Dosering og tidspunkt/tidsperiode for medisinering (medisinoversikt) Oppbevaring (må oppbevares i henhold til pakningens anvisninger i medisinomtalen og på trygg og sikker måte) Informasjon om barnets medisinske tilstand, som er relevant for legemiddelhåndteringen Vedlegg til avtalen Det er viktig at foresatte/elev samtykker til den informasjonsutveksling som den enkelte avtalen legger opp til. Personvernet må ivaretas. Husk ivaretakelse av taushetsplikt. Fastlege/ behandlende lege Bistår foresatte ved behov og på de foresattes/elevens initiativ ved utarbeidelse av den enkelte avtale om legemiddelhåndtering. De foresatte kontakter lege dersom de trenger hjelp i forbindelse med avtalen. Bistår med å utarbeide rutiner for legemiddelhåndtering generelt. har plikt til å bistå i dette arbeidet dersom de forespørres. Fastlegen gjør en vurdering av om gjennomføringen av medisineringen kan gjøres forsvarlig. Legen må forsikre seg om at foresatte/eleven mottar og forstår den informasjon som gis. Styrer/rektor sørger for å kontakte helsestasjonen/ for å sikre at de generelle rutinene er forsvarlige. 8

9 Fase 3 Opplæring Hvem Hva (ansvar oppgaver) Utdyping Fastlege/ behandlende lege Lege gir eleven og foresatte den nødvendige informasjonen om den praktiske gjennomføringen av medisineringen. Ved behov benyttes tolk og hele eller deler av informasjonen fra legen gis skriftlig. Legen gir eleven og foresatte opplysninger om bl.a.: Navn på medisinen(e) Dosering Tidspunkt(er) for medisinering Varighet av medisineringen Hvordan legemiddelet skal gis Innføring i medisinens virkninger og evt. bivirkninger Håndtering av forhold ved sykdomstilstanden/aktuelle bivirkninger som kan kreve særskilt oppfølging. Disse opplysningene innarbeides i den individuelle avtale som inngås i fase 2. Foresatte/eleven Barnehagen eller skolen/sfo Foresatte/eleven videreformidler informasjon om medisinering til barnehagen eller skolen/sfo. Foresatte/eleven kan kontakte fastlege/behandlende lege for å sikre en kvalitativt tilfredsstillende opplæring av personalet om medisineringen av det enkelte barn. Barnehageeier eller skolen/sfo må sørge for at ansatte som skal bistå med medisinering får opplæring, og at opplæringen oppdateres/gjentas. Barnehagen eller skolen kan henvende seg til helsestasjons- og ved behov for generelle avklaringer i forhold til medisinering. Der avtale om medisinering er inngått, sørger styrer eller rektor for at de personene som har samtykket til å bistå med medisinering får opplæring. Ved akuttmedisinering: Den som gir medisin ved akutt tilfelle, skal følge instruksen. Foresatte skal gis informasjon om behandlingen som er gitt. Lege eller helsesøster kan kontaktes. Skolehelsetjenesten kan delta i opplæringen dersom helsetjenesten tilbyr en generell opplæring av skolens personale. Dersom opplæring er knyttet til en konkret elev, kreves det samtykke fra foresatte for at skal kunne delta i opplæringen. 9

10 Fase 4 Mottak av medisiner, oppbevaring og medisinering/utlevering Hvem Hva (ansvar oppgaver) Utdyping Foresatte/eleven Leverer legemiddel til barnehagen eller skolen/sfo. Faste medisiner: Foreldre/foresatte bør ikke sende/levere mer medisiner enn nødvendig til lagring i barnehage/skole/sfo; vurderes i det enkelte tilfelle, jf. type legemiddel, praktiske hensyn, sikkerhet mv. Dersom barnet selv tar medisinene, bør ikke foreldre/foresatte sende med mer medisin enn til én dags behov (i merket dosett). Akutt-/eventueltmedisin: Medisin som ikke tas til faste tider, men kun ved behov, skal leveres i originalinnpakning, merket med navn og bruksmåte. Foresatte/eleven har ansvar for å levere legemidlet på en måte som gjør det egnet for utdeling av riktig legemiddel i riktig dose og til riktig tidspunkt. Dette kan være i form av doseringseske eller multidose, alternativt i original emballasje med bruksanvisning fra apoteket. Foresatte/eleven har ansvaret for at doseringseske (eller tilsvarende) som leveres inneholder riktig legemiddel og riktig mengde. Doseringsesker skal være merket med barnets navn, innhold, tidspunkt for utlevering og aktuelle datoer. Barnehagen eller skolen/sfo Barnehagen/skolen/SFO sørger for at medisinene blir oppbevart i henhold til generelle rutiner/evt. tilpasninger til disse som er gjort i individuell avtale. Legemidlene gis i henhold til medisinoversikten og individuell avtale. Ved uventede hendelser/ komplikasjoner må veiledning for disse følges og foresatte varsles. Relevante skjemaer benyttes, herunder: Skjema for mottak av medisiner fra foresatte/eleven til barnehage/skole/sfo Skjema for medisinoversikt Skjema for utlevering av medisiner fra barnehage/skole/sfo til barnet/eleven Instruks for administrering av akutt- /eventueltmedisin ved opphold i barnehage/skole/sfo Foresatte må varsles om evt. uteglemte doser. Alle legemidler som skal kasseres leveres til de foresatte/eleven. Innlevering av medisiner til apoteket er foreldres/foresattes ansvar. Kontaktes ved behov for generelle avklaringer av personalet som medisinerer. Medisiner skal oppbevares på en betryggende måte (låses inn) slik at andre barn ikke får tilgang til dem. For barn som trenger akutt- /eventueltmedisin, skal dette oppbevares på barnehagen/skolen/sfo slik at det er tilgjengelig ved behov. Dokumentasjon av gitte medisiner/ doser: Alle doser som utleveres i barnehage/skole/sfo skal dokumenteres med dato og signatur, av den som har utlevert dosen. Jf. skjema for utlevering av medisiner fra barnehage/skole/sfo til barnet/eleven. Hvis det skjer en feil: Dersom det skjer en feil ved medisinering av barnet, skal foreldre/foresatte og evt. legevakt kontaktes, alt etter alvorlighetsgrad. Foreldre/foresatte skal alltid informeres. Spørsmål angående behandling av enkeltelever må ivaretas av fastlege/behandlende lege. Forutsatt samtykke fra foresatte/barnet kan helsestasjonen/ kontaktes i et konkret tilfelle. 10

11 Fase 5 Oppfølging Hvem Hva (ansvar oppgaver) Utdyping Foresatte/eleven Foresatte/eleven har ansvar for å holde løpende kontakt med lege og barnehage/skole/sfo samt for å videreformidle informasjon om bl.a. endringer i medisineringen eller i sykdomsbildet som er relevant for medisineringen. På bakgrunn av evt. endringer i medisinering vurderes justeringer av resultatet fra arbeidet fra foregående faser. De individuelle avtalene bør evalueres jevnlig. Barnehagen eller skolen/sfo Dersom det oppstår komplikasjoner/uventede hendelser som gjelder selve medisineringen eller barnets helsetilstand må barnehagen/skolen/sfo sørge for å varsle foresatte. Mulige symptomer og komplikasjoner/bivirkninger som kan oppstå fremkommer av avtalen. Dersom foresatte ikke nås og det er behov for bistand fra medisinsk hold for det enkelte barn, kontaktes fastlege/behandlende lege som gir den nødvendige rådgivning. Legevakten/Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral ( /113) tilkalles dersom alvoret i situasjonen tilsier dette. Skolehelsetjenesten kan kontaktes i påvente av tilkalt medisinsk assistanse. Representant for helsestasjons- og bidrar til å gi generell informasjon som er nødvendig for å justere rutiner for krisehåndtering/beredskap. Barnehagen/skolen/SFO skal ha nødvendig førstehjelpsutstyr. Styrer/rektor har ansvaret for at ansatte er kjent med hvor utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes. Dersom veiledning for uventede hendelser/komplikasjoner er utarbeidet for det aktuelle barnet/eleven benyttes denne. Feil rapporteres skriftlig til styrer/rektor og foresatte og skal følges opp av styrer/rektor i henhold til rutiner for internkontroll. 11

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordning (SFO)

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordning (SFO) Nivå: 1: Oppvekst og levekår Dokumenteier: Kommunefarmasøyt Godkjenningsnivå: Helsesjefen Dokumenttype: Retningslinje Godkjent av: Corinna Vossius Revisjonsnr: 2 Godkjent dato: 19.12.14 Gyldig fra: 19.12.14

Detaljer

Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/sfo

Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/sfo Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/sfo Fase 1- Informere om behovet for hjelp til legemiddelhåndtering i barnehage/skole/sfo Foresatte/barnet/el even Orienterer barnehagen v/styrer eller

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING

LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Utarbeidet av: Fagleder helsesøstertjenesten Skolefaglig rådgiver Barnehagefaglig rådgiver Utarbeidet: 2010 Sist revidert: Desember 2014 Godkjent

Detaljer

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 II- 22 FEB 2017 21 FEB 2012 Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement Se vedlagte adresseliste Deres ret Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 Rutiner for legemiddelhåndtering

Detaljer

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen 1 av 12 1.0 INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Gruppen akuttmedisinsk kompetanses synspunkter 3 1.3 Kunnskapsdepartementet sier 3 2.0 ANBEFALING TIL BARNEHAGEN

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Dokumentet er utarbeidet i kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold 1. Rutiner/Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Avtale om legemiddelbehandling av barn i barnehage, skole og SFO. Barnehage/skole/SFO: Avdeling/klasse: Barnets navn: Født: Adresse: Postnr.

Avtale om legemiddelbehandling av barn i barnehage, skole og SFO. Barnehage/skole/SFO: Avdeling/klasse: Barnets navn: Født: Adresse: Postnr. ARENDAL KOMMUNE Avtale om legemiddelbehandling av barn i barnehage, skole og SFO Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, jf. fvl. 13.1. Avtalen er mellom barnehage/skole/sfo og mindreårig/foresatte om: - innlevering

Detaljer

Avtale om legemiddelhåndtering

Avtale om legemiddelhåndtering Avtale om legemiddelhåndtering Barnets navn: Født: Adresse: Barnehage: Avdeling: Omfang Avtalen er mellom barnehagen og barnets foreldre og omfatter: medisinering av barnet i barnehagen innlevering av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Rev.nr.01 Utarbeidet av: Kjersti Forbord Jensås Retningslinjer for håndtering av legemidler i barnehage/skole/sfo Godkjent: Rådmannen Godkjent dato: 21.04.08 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER

Detaljer

HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE

HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE VEILEDER Gjeldende fra 01.02.12 Oppdatert juni 2014 Versjon 2.0 Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Veilederen og skjemaene... 3 Ansvar...

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling RETNINGSLINJER: MEDISINERING I SKOLE OG SFO > Forside / Reglement / Utdeling av medisiner Utskriftsvennlig August 09 Retningslinjer for utdeling av medisiner ved Andebu

Detaljer

Avtalen er mellom foreldre/foresatte/elev og barnehage/skole/sfo om at personalet deler ut medisiner etter gjeldende rutiner ved barnehagen/skolen.

Avtalen er mellom foreldre/foresatte/elev og barnehage/skole/sfo om at personalet deler ut medisiner etter gjeldende rutiner ved barnehagen/skolen. AVTALE OM MEDISINERING I BARNEHAGER, SKOLER OG SFO (Begge sider av avtalen fylles ut, undertegnes og oppbevares i barnehagen/skolen. Foreldre/foresatte får en kopi.) Adresse: Avtalen er mellom foreldre/foresatte/elev

Detaljer

Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org.

Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org. Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org.nr: 886 110 502 1. Formål sikre at barn får riktige legemidler til rett tid og

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i grunnskolen/sfo/barnehager i Drammen kommune I henhold til rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler

Detaljer

Retningslinjer for Legemiddelhåndtering i Skole, barnehage og SFO

Retningslinjer for Legemiddelhåndtering i Skole, barnehage og SFO Retningslinjer for Legemiddelhåndtering i Skole, barnehage og SFO SØRFOLD KOMMUNE 1 1. Bakgrunn: Noen barn er avhengige av å ta medisiner mens de er i barnehage eller på skolen. Det finnes ingen nasjonale

Detaljer

Medisinering i skole og barnehage

Medisinering i skole og barnehage I dette heftet finner du: Medisinering i skole og barnehage Informasjon - Intern avklaring, arbeidstaker og arbeidsgiver - Veiledning til legemiddelhåndtering - Informasjonsskriv om medisinering av elever

Detaljer

OPPBEVARING OG UTDELING AV LEGEMIDLER

OPPBEVARING OG UTDELING AV LEGEMIDLER OPPBEVARING OG UTDELING AV LEGEMIDLER - en veileder for barnehagen Revisjon Januar 2017 Monica B Haugan Innhold Oppbevaring og utdeling av legemidler... 3 Avtale om medisinering av barn i barnehagen...

Detaljer

PROSEDYRE - MEDISINUTDELING TIL BARN I SKOLER OG BARNEHAGER

PROSEDYRE - MEDISINUTDELING TIL BARN I SKOLER OG BARNEHAGER PROSEDYRE - MEDISINUTDELING TIL BARN I SKOLER OG BARNEHAGER Grimstad kommune Legemiddelhåndtering Dokument nr: 1 Dokumentansvarlig: Vegard Vige Godkjent av: Kommuneoverlegen Dato: 6/4-2017 Revisjonsnr:

Detaljer

AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE.

AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE. MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE/SFO/SKOLE AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE. Foreldre/foresatte gir tillatelse til at personalet deler ut medisiner. Foreldre/foresatte sørger for at

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune 1. Bakgrunn Retningslinjene er laget i samråd med helsevernetaten. De bygger på rundskriv 27/2006 fra daværende byrådsavdeling

Detaljer

Dette rundskrivet med vedlegg erstatter rundskriv 27/2006 fra daværende byrådsavdeling for oppvekst.

Dette rundskrivet med vedlegg erstatter rundskriv 27/2006 fra daværende byrådsavdeling for oppvekst. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 17/2008 Dato: 27. februar 2008 Saksnr.: 200800359-17 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-20 Til Kommunale barnehager Kommunale

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i grunnskolen/sfo/barnehager i Drammen kommune I henhold til rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGER OG GRUNNSKOLER

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGER OG GRUNNSKOLER RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGER OG GRUNNSKOLER KRISTIANSUND KOMMUNE FREI KOMMUNE 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 LOVVERK... 3 FORSIKRINGSORDNING... 3 OPPLÆRING... 3 RETNINGSLINJER

Detaljer

Barnehage/skule/SFO: Avdeling/klasse: Barnet/eleven sitt namn: Født: Adresse: Postnr./stad:

Barnehage/skule/SFO: Avdeling/klasse: Barnet/eleven sitt namn: Født: Adresse: Postnr./stad: Hovudavtale side 1 AVTALE OM MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE, SKULE OG SFO Barnehage/skule/SFO: Barnet/eleven sitt namn: Født: Adresse: Postnr./stad: Avtalen er mellom barnehage/skulen/sfo og elev/føresette

Detaljer

Medisinering av barn i barnehagen

Medisinering av barn i barnehagen Medisinering av barn i barnehagen I forbindelse med vårt HMS system fra PBL( Private barnehagers landsforbund)i Ekholt barnehage. Vil jeg med dette opplyse om noen viktige endringer i rutinene av medisinering

Detaljer

Informasjonsskriv om medisinering av barn/elever i barnehage og skole

Informasjonsskriv om medisinering av barn/elever i barnehage og skole Informasjonsskriv om medisinering av barn/elever i barnehage og skole Til foreldre/foresatte Moss kommune ønsker å sikre at medisineringen av barn/elever blir tatt hånd om på en hensiktsmessig måte. Av

Detaljer

Medisinering av barn i barnehagen

Medisinering av barn i barnehagen Medisinering av barn i barnehagen Som hovedregel ønsker vi at barn medisineres utenom barnehagetiden, når dette er mulig. Dersom legemidler må gis mens barnet oppholder seg i barnehagen er dette i utgangspunktet

Detaljer

HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE

HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE Nesset kommune Rådmannskontoret Rutiner for HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE Nesset kommune Side: 2av 7 Retningslinjer for håndtering av medisiner gjelder i Nesset kommunes skoler, SFO

Detaljer

Mat og medisiner i barnehager. Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen.

Mat og medisiner i barnehager. Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen. Mat og medisiner i barnehager Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen.no Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehager Rundskriv

Detaljer

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn Vedlegg 1 Avtale om legemiddelbruk i skuletida for Eleven sitt namn f. dato Ved skule Legemidlane vert oppbevart pa skulen JA / NEI Legemidlane vert oppbevart i lommeapotek i skulesekken JA / NEI Eleven

Detaljer

Utdeling av medisinar i barnehagen, skulen og SFO

Utdeling av medisinar i barnehagen, skulen og SFO Utdeling av medisinar i barnehagen, skulen og SFO Kvinnherad kommune hausten 2008 Innleiing Utgangspunktet for kommunen si utarbeiding av rutinar på dette området er Helseog omsorgsdepartementet sitt Rundskriv

Detaljer

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune.

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. 3/08 Side 1 av 1 14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. Formål: Formålet med denne retningslinjen er å sikre at barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune har

Detaljer

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato 1-5/2008 200800046/SJ

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning

Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning Rundskriv Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato I-5/2008 200800046/SJ 11.06.2008 Håndtering av legemidler

Detaljer

OPPBEVA RI NG OG UTL EVE RI NG AV MEDI SINE R

OPPBEVA RI NG OG UTL EVE RI NG AV MEDI SINE R STJØRDAL KOMMUNE En veiledning for skoler, skolefritidsordninger og barnehager i Stjørdal kommune om: OPPBEVA RI NG OG UTL EVE RI NG AV MEDI SINE R Etatsjef Oppvekst 03.06.03. Innholdsfortegnelse 1. Oppbevaringog

Detaljer

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen).

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen). INFORMASJONSSKRIV OM MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE NR: 10.5.0 MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGEN. Til foresatte ved Blåtoppen barnehage. Vi ønsker å sikre at medisinering av barn i barnehagetiden blir

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO BARNEOMBUDET E-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015 Barneombudets

Detaljer

Legemiddelbruk. Bare en liten pille? Legemiddelbruk hos eldre. Legemiddelbruk. Effekter av legemidler hos eldre: Egen opplevelse av legemidlene:

Legemiddelbruk. Bare en liten pille? Legemiddelbruk hos eldre. Legemiddelbruk. Effekter av legemidler hos eldre: Egen opplevelse av legemidlene: Bare en liten pille? En undersøkelse om eldres egne opplevelser av hverdagen med legemidler Molde, 10.5.2010 Lars André Olsen Legemiddelbruk Antall faste legemidler per døgn 4 legemidler per døgn 2 personer

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Helsepersonells handleplikt

Helsepersonells handleplikt Helsepersonells handleplikt av seniorrådgiver Eilin Reinaas Bakgrunnen Eksempler på vanskelige situasjoner: - Pårørendes samvær med brukere som er i heldøgns omsorg hos kommunen - Sikre selvbestemmelsesretten

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Side 1 av 7 1 Hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som skal

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

NSFLIS fagkongress 25. september 2014 Alice Kjellevold

NSFLIS fagkongress 25. september 2014 Alice Kjellevold NSFLIS fagkongress 25. september 2014 Alice Kjellevold Intet er saa rummeligt som Havet Mange forstaar det slet ikke, men aldri forstaar to det på samme Maade, Thi Havet har et særskilt Ord til hver især,

Detaljer

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid,

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, ø 1.1 Forskrift om fastlegeordning i kommunene Kapittel 1. Formål og definisjoner 1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet

Detaljer

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Forord Helsetjenesten og politiet har ulike roller og oppgaver i samfunnet, men vil i noen tilfeller møte felles utfordringer

Detaljer

Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO

Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: ANMAR Vår ref.: 10/793 Dato: 31.03.2011 Utkast til forslag til endringer i forskrift av 21. desember

Detaljer

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Henvendelser/pasientopplevelser Ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Pasientopplevelser

Detaljer

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig,

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV OM LEGEMIDDELHANDTERING I PRAKSIS

INFORMASJONSSKRIV OM LEGEMIDDELHANDTERING I PRAKSIS INFORMASJONSSKRIV OM LEGEMIDDELHANDTERING I PRAKSIS Revidert 24.januar 2012 Anny Aasprang Agnes Fotland 1. INNLEIING Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Detaljer

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE LØTEN KOMMUNE RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august Janneken Øverland INNHOLD: BAKGRUNN OG INTENSJON OVERFØRING

Detaljer

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid Retningslinjer om rusforebyggende ID UTS.F.2.5 Versjon 1.00 Gyldig fra 06.08.2014 Forfatter Tone Vangen Verifisert Godkjent Øystein Johannessen Side 1 av5 Retningslinjer om rusforebyggende og håndtering

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk Helsetilsynet i fylket Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering Knut Fredrik Thorne seniorrådgiver Helsetilsynet/Fylkesmannen i Østfold Helsetilsynet i fylket: Fører tilsyn med alt som har

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene FORORD Byrådsavdeling for kultur og utdanning opprettet i 2010 prosjekt Oslobarnehagen

Detaljer

Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune

Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune Revidert juni 2014 Innledning Barnehagen og skolen er pedagogiske institusjoner for omsorg, danning, lek og læring.

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole

Plan for overgang barnehage - skole Plan for overgang barnehage - skole Samarbeidsrutiner barnehage og skole i Smøla kommune Innhold: 1. Årshjul for overgang barnehage skole Årshjulet er forankret i Barnehageloven, Kunnskapsløftet og I samsvar

Detaljer

Barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand

Barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand Veileder IS-2396 Barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand Publikasjonens tittel: Barn og unge med

Detaljer

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune Plan for overgang barnehage/skole Drammen kommune Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole og legger premisser for samarbeidet mellom institusjonene.

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/2498-3 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.03.2015 Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole Plan for sammenheng og overgang barnehage skole 2010 Kilde: Google bilder Avdeling skole og barnehage Sist oppdatert oktober 2010 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning side 2 1.2 Lover og forskrifter side

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Birkenes kommune Tjenesteområde for skole og barnehage PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Mai 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Hvorfor har vi laget en plan? s. 3 Målsetting s. 4 Forankring i planverket s.

Detaljer

Statlige føringer for pårørendes rettigheter 6. april 2016 Jurist Hanne Damsgaard

Statlige føringer for pårørendes rettigheter 6. april 2016 Jurist Hanne Damsgaard Statlige føringer for pårørendes rettigheter 6. april 2016 Jurist Hanne Damsgaard Statlig føringer Mest mulig involvering av pårørende i samarbeid med pasienten Innenfor lovens rammer Pasient- og brukerettighetsloven

Detaljer

Overgang GSl Vglo. - huske på - taushetsplikt - elevmapper Regelverk i praksis

Overgang GSl Vglo. - huske på - taushetsplikt - elevmapper Regelverk i praksis Overgang GSl Vglo - huske på - taushetsplikt - elevmapper Regelverk i praksis Huske på Generelt har skolen et ansvar for samarbeid heim-skole. Forskrift til oppl.l kapittel 20. Ved overganger: disse bør

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dato) med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Nils Aadnesen 77 64 20 64 02.05.2013 2012/49-257 755 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø Øvrige kommuner

Detaljer

Pasientens barn er alles ansvar - barn som pårørende i helsetjenesten

Pasientens barn er alles ansvar - barn som pårørende i helsetjenesten Pasientens barn er alles ansvar - barn som pårørende i helsetjenesten Høstkonferansen i Telemark 2015 Vrådal, 20.10.2015 Eivind Thorsen, fagrådgiver i BarnsBeste BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF Mappe: OSO 2014 tjenesteavtale 13 endret i hht innspill fra kommunene 5.2.14 Tjenesteavtale nr. 13 mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Skriv ut Lukk Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Rundskriv fra Statens helsetilsyn Til: Landets leger Landets apotek IK-15/2000 2000/1050 18.9.2000 Se også I-5/2003 Legemiddelassistert

Detaljer

Krav til forsvarlig virksomhet

Krav til forsvarlig virksomhet Foto: Grethe Lindseth Krav til forsvarlig virksomhet Hva har Nasjonale faglige retningslinjer å si for forsvarlighet? Ansvar og plikter for det enkelte helsepersonell, leder og kommune Mona B Parow, 23.11.17

Detaljer

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune.

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Saksnr: 201601389-1 Saksbehandler: FIMA Delarkiv: ESARK-40 Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Prosedyre for legemiddelhåndtering foreligger nå i ny utgave.

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

UnntattoffentlighetOff.l. 13 jfr. 13 forv.l Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/7170733.1 201200253-35 SARK-41 13. september2012 AJOH

UnntattoffentlighetOff.l. 13 jfr. 13 forv.l Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/7170733.1 201200253-35 SARK-41 13. september2012 AJOH Fylkesmanneni Hordaland Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Postboks7310 5020BERGEN UnntattoffentlighetOff.l. 13 jfr. 13 forv.l Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/7170733.1 201200253-35

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad

Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad Etter blåreseptforskriften kan det ytes stønad til smertestillende behandling. Det gis forhåndsgodkjent

Detaljer