Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune."

Transkript

1 3/08 Side 1 av Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. Formål: Formålet med denne retningslinjen er å sikre at barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune har retningslinjer og rutiner for personalet angående medisinering av barn. Retningslinjer for medisinhåndtering i Askøy kommune skal: sikre at barna får riktige medisiner til rett tid mens de er i barnehage/skole/sfo sikre at barnehage/skole/sfo har gode rutiner for medisinhåndtering sikre at personalet har tilstrekkelig kunnskap til å kunne påta seg medisineringsoppgaven gjøre foreldrene/foresatte (heretter; foreldre) trygge på at barnehage/skole/sfo ivaretar medisineringsoppgaven på en tilfredsstillende måte. Omfang Gjelder når foreldre overlater medisinering av barn til barnehage/skole/sfo sitt personale. Gjelder alle typer medisiner, også naturmedisiner og medisiner som er unntatt fra reseptplikt, som allergimedisin, febernedsettende osv. Ansvar: Foreldre har ansvar for barnets helse og medisinering, og at medisinene blir brukt slik legen har sagt. Personer som får oppgave med medisinering, skal ha opplæring og informasjon fra foreldrene. Fastlege skal medvirke i opplæring av personalet når han/hun vurderer at dette er nødvendig for at ordningen skal være forsvarlig. Før personalet i barnehage/skole/sfo kan påta seg oppgave med medisinhåndteringen, må foreldrene fylle ut en skriftlig avtale (vedlegg 1) inkludert medisinoversikt (vedlegg 1, bakside) til barnehage/skole/sfo.

2 3/08 Side 2 av 1 Foreldre bør få legen til å vurdere om medisinene kan doseres slik at det ikke blir nødvendig å ta dem i tiden barnet er i barnehage/skole/sfo. Dersom medisiner likevel må tas i den tiden barnet er i barnehage/skole/sfo, kan foreldrene overlate medisinering av barnet til personale i barnehage/skole/sfo. Styrer/rektor har ansvar for at Askøy kommunes retningslinjer for medisinhåndtering blir fulgt. Styrer/rektor har ansvar for å legge til rette for at ansatte får delegert ansvar/oppgaver, og for at de får tilstrekkelig opplæring. Hvis personalet føler at opplæringen ikke har vært tilstrekkelig, kan de reservere seg mot medisineringen. Kommunehelsetjenesten kan eventuelt kontaktes i slike tilfeller. Fylkesmannen i Hordaland oppfordrer kommunene til å legge til rette for en praksis som er slik at barn som trenger det, får nødvendige medisiner i den tiden de er i barnehage/skole/sfo. Definisjoner *Fast medisin; Medisin som gis til avtalt, fast tid. Fast medisin kan enten ligge i en ukedosett / dagdosett eller i original emballasje. Faste medisiner kan også være flytende medisiner, øyedråper osv når disse skal gis til avtalt, fast tid. *Eventuell-medisin; Medisin som gis hvis det oppstår spesielle behov, og det på forhånd er avtalt at det kan gis eventuell-medisin for. *Medisinoversikt; Oversikt over faste medisiner og eventuell-medisin som skal/ kan leveres ut i barnehage/skole/sfo. Framgangsmåte: Medisinoversikt. Det skal fylles ut opplysninger i en medisinoversikt for alle barn som bruker medisiner i barnehage/skole/sfo. Medisinoversikten skal inneholde oversikt over alle medisiner som er aktuelle i den tiden barnet er i barnehage/skole/sfo. Medisinoversikten må være tydelig skrevet og signert av foreldre. (Se vedlegg 1

3 3/08 Side 3 av 1 Bakside ). Det er foreldrenes ansvar at opplysningene på medisinoversikten er korrekte. Foreldre har ansvar for å levere ny medisinoversikt til barnehage/skole/sfo ved endringer i medisineringen. Krav til medisiner som skal håndteres av personalet i barnehage/skole/sfo Doseringseske istandgjort av foreldre/apotek skal brukes der det er mulig. Det brukes egen doseringseske som bare inneholder medisiner som skal utleveres i tiden barnet er i barnehage/skole/sfo. Foreldrene merker doseringsesken tydelig med barnets navn. Det er foreldrenes ansvar at doseringsesken inneholder riktige medisiner. Når medisiner ikke kan fylles i doseringseske (f.eks. mikstur, insulinpenn, astmaspray), skal medisiner leveres i originalemballasje merket med barnets navn. Foreldrene har ansvar for å levere riktige medisiner til barnehage/skole/sfo. Oppmåling av doser Ved oppmåling av doser kan det i enkelte tilfeller gjøres bestemmelser om at den oppmålte mengden skal kontrolleres av to personer (f.eks. ved insulin). Oppbevaring av medisiner Medisiner oppbevares på et egnet låsbart sted i barnehage/skole/sfo. Foreldre har ansvar for at medisiner har tilstrekkelig holdbarhet. Det må gjøres avtale om hvor store mengder fast medisin og eventuelt-medisin som skal bringes til barnehage/skole/sfo ad gangen. Fortrinnsvis ikke for mer enn 2 ukers forbruk. Medisiner oppbevares innelåst. Medisiner bør oppbevares atskilt for hvert barn. Nøkkel til medisinskap må oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende. Utlevering Utlevering av faste medisiner: Den som leverer ut faste medisiner har som oppgave å sørge for:

4 3/08 Side 4 av 1 At medisinene gis til rett barn, til rett tid og på rett måte, og kvittere for at medisinene er utlevert (kvitteringsliste, vedlegg 2). At medisiner som gis samsvarer med medisinoversikt Utlevering av eventuell-medisin / medisin i akutte situasjoner: Den som utleverer eventuell-medisin, må følge instruks for eventuell-medisin / medisinering i akutte situasjoner. Foreldre kontaktes etter avtale. I forbindelse med epileptiske anfall skal foreldre alltid kontaktes. Dokumentasjon for gitte doser All medisin som utleveres i tiden barnet er i barnehage/skole/sfo, skal dokumenteres med dato og signaturen til den som har utlevert dosen. Signaturen må kunne entydig identifiseres. Vedlegg 2 benyttes for dokumentasjon av alle faste medisiner. Vedlegg 3 benyttes for dokumentasjon av all eventuell-medisin (også for utlevering i akutte situasjoner). Observasjoner Det må fremkomme av medisinoversikten dersom personalet skal gjøre spesielle observasjoner i forbindelse med utlevering av medisiner. Både foreldre og barnehage/skole/sfo kan ved behov bruke en egen meldingsbok til å melde fra om observasjoner. Medisinperm Hver enhet skal ha en mappe/perm der følgende dokumenter settes inn: Medisinoversikt Instruks for medisinering i akutte situasjoner, hvis aktuelt Kvitteringsliste for utlevering av faste medisiner, vedlegg Eventuell tilleggsinformasjon fra foreldrene. Instruks for medisinering i akutte situasjoner. Dersom barnet har en lidelse som kan medføre at det kan oppstå akutte situasjoner i barnehagen (epileptiske anfall, allergi/astma, diabetes, annet), skal det finnes en instruks for behandling av den akutte situasjonen. Instruksen bør

5 3/08 Side 5 av 1 være underskrevet av behandlende lege (vedlegg 4). Foreldrene har ansvar for at instruks for akuttmedisinering leveres til barnehage/skole/sfo. Styrer/rektor har ansvar for at nødvendig personale til enhver tid er kjent med instruksene for akuttmedisinering av de enkelte barna. Feil og avvik Dersom personalet i barnehage/skole/sfo oppdager avvik mellom medisinoversikt eller instruks for akuttmedisinering og de medisiner foreldrene har levert, må foreldrene kontaktes. Dersom det tar lang tid å få oppklart uklarheter i medisineringen, må det vurderes om lege skal kontaktes. Dersom det blir utlevert feil medisin til et barn, skal barnets foreldre, evt lege kontaktes, alt etter alvorlighetsgrad. Er en usikker på alvorlighetsgrad, skal lege alltid kontaktes. Styrer/rektor skal vurdere eventuelle rutineendringer for å forhindre at lignende feil kan skje igjen. Styrer/rektor skal melde avvik til hhv barnehagesjef og undervisningssjef. Disse skal etter nærmere avtale melde dette videre til kommuneoverlege. Referanser *Statens helsetilsyn, brev datert 29. juni 2001 *Fylkesmannen i Hordaland, brev datert 12. juni.2006 Vedlegg Vedlegg 1. Avtale mellom foreldre/ foresatte og barnehage/skole/sfo Bakside vedlegg 1; Medisinoversikt Vedlegg 2. Kvitteringsliste for utlevering av faste medisiner Vedlegg 3. Oversikt over eventuell-medisin (også for akutte situasjoner) som utleveres i barnehage/skole/sfo Vedlegg 4. Instruks for akuttmedisinering Ann Iren Larsen Torbjørn Strand Chr. Redisch Carlsen Barnehagesjef Undervisningssjef Kommuneoverlege

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Barnehagene Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500 Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Retningslinjer for god tolkeskikk

Retningslinjer for god tolkeskikk Retningslinjer for god tolkeskikk Følgende retningslinjer for god tolkeskikk gjelder først og fremst for tolker som utfører virksomheten på grunnlag av en statsautorisasjon. Bestemmelsene bør imidlertid

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Kommentarer til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Kommentarer til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Kommentarer til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Vedlegg til forskrift av 27. april 1998 nr. 455 (Endret 2004-12-02) (Disse merknadene er opprinnelig utarbeidet av Helsetilsynet.

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

og hva forventer vi av deg?

og hva forventer vi av deg? Studieveiledning ved NTNU Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? D e t s k a p e n d e u n i v e r s i t e t Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? Vi som jobber med veiledning

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Når en av de nærmeste dør, er det mange praktiske spørsmål som dukker opp. Hva må ordnes? Hvem gjør hva? Denne orienteringen er ment som en hjelp

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer