Dette rundskrivet med vedlegg erstatter rundskriv 27/2006 fra daværende byrådsavdeling for oppvekst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette rundskrivet med vedlegg erstatter rundskriv 27/2006 fra daværende byrådsavdeling for oppvekst."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 17/2008 Dato: 27. februar 2008 Saksnr.: Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-20 Til Kommunale barnehager Kommunale skoler Kopi Oppvekstrådgiverne i bydelene Helse- og sosialrådgiverne i bydelene Helsevernetaten Helsestasjoner / skolehelsetjenesten PPT Rutiner for håndtering av legemiddel i barnehager og skoler Dette rundskrivet med vedlegg erstatter rundskriv 27/2006 fra daværende byrådsavdeling for oppvekst. Bakgrunnen for at det tidligere rundskrivet trekkes tilbake og erstattes med et nytt, er at Helse- og omsorgsdepartementet med virkning fra har foretatt endringer i Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er 2-4 i forskriften som i denne sammenheng får betydning: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til at det etableres rutiner for håndtering av legemidler i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet egen merknad til paragrafen: Etter denne bestemmelsen skal helsestasjons- og skolehelsetjenesten bidra til å utarbeide rutiner og etablere ordninger for forsvarlig oppbevaring, administrering og utdeling av legemidler i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (SFO). Dette gjelder barn som har behov for bistand til å få tatt sine nødvendige legemidler mens de oppholder seg i de pedagogiske institusjonene. Med skoler menes både grunnskoler og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven og privatskoleloven, jf. forskriftens virkeområde etter 1-2.

2 Helsestasjons- og skolehelsetjenestens ansvar etter 2-4 forutsetter at barnehagen og skolens ledelse ved behov initierer kontakt med helsestasjonen og skolehelsetjenesten med forespørsel om bistand til å etablere rutiner for gjennomføring av legemiddelhåndteringen. Slike rutiner kan blant annet innebære at det legges til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom barnets foreldre, barnehagen, skolen eller SFO, forskrivende lege, typisk fastlegen, og det personellet som skal bistå barnet med legemiddelhåndteringen. Barnets foreldre eller foresatte må samtykke til dette. En forsvarlig legemiddelhåndtering forutsetter at det personellet som skal bistå barnet med medisineringen, får nødvendig opplæring i hvordan legemidlene skal håndteres i det konkrete tilfellet. Bestemmelsen gir ikke personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten en plikt til å utføre den daglige håndtering av legemidlene. Oppgaven med å bidra til at det etableres rutiner for legemiddelhåndtering er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenestens ansvar for rådgivning og veiledning. Kommunens medisinskfaglige rådgiver har et overordnet ansvar for å gi råd og veiledning til helsepersonellet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, både i enkeltsaker og som ledd i generell opplæring og kompetanseheving, jf. kommunehelsetjenesteloven 19. november 1982 nr annet ledd. Hva slags personell som skal bistå barnet med den daglige praktiske hjelp til legemiddelhåndtering, vil bero på en konkret vurdering av gjeldende ansvarsforhold. Behandlende lege, som ofte er barnets fastlege, alternativt en spesialist eller lege i sykehus, har ansvaret for å forskrive riktig legemiddel og vurdere hvorvidt barnet eller foreldrene er i stand til å mestre legemiddelhåndteringen selv, jf. helselovgivningens forsvarlighetskrav. Dersom det vil være forsvarlig å håndtere legemidler uten assistanse fra helsepersonell og barnet ikke har rett til nødvendig helsehjelp i form av legemiddelhåndtering, vil foreldrene i de aller fleste tilfeller ivareta denne oppgaven store deler av døgnet i kraft av sitt foreldreansvar, jf. barneloven 8. april 1981 nr Når barnet oppholder seg i de pedagogiske institusjonene, vil barnet eksempelvis kunne få bistand fra pedagogisk personell, eventuelt annet personell. Hvilket omfang hjelpen skal ha, vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle. Barnehagene og skolene må merke seg at kommunens helsestasjoner og skolehelsetjeneste vil vente på et initiativ fra den barnehagen eller skolen som har et barn/ en elev som alene ikke kan håndtere sitt behov for legemiddel. Barnehagestyrer/ rektor har derfor ansvar for å ta kontakt med nærmeste helsestasjon eller skolehelsetjenesten når det er behov for hjelp for å fastsette praktiske legemiddelrutiner og -ordninger for ett eller flere barn/ elever. Hvis det oppstår usikkerhet om hvem som er ansvarlig for å bistå skolen eller barnehagen, kan ledende helsesøster i bydelen kontaktes. Skal slike rutiner og ordninger fungere etter hensikten, er det i tillegg nødvendig med god kommunikasjon med de foresatte og ev. barnets/ elevens fastlege eller legespesialist. 2 av 19

3 Kontakten med de foresatte om dette tema er en del av den alminnelige kontakten som barnehagen/ skolen skal ha med hjemmet. Alle tilsatte har plikt til å hjelpe når det oppstår situasjoner der et barn/ en elev trenger bistand eller hjelp. Men personalet i barnehagen/ skolen kan be seg fritatt for rutinemessig legemiddelhåndtering. Arbeidsgiver kan likevel bruke styringsretten sin og pålegge tilsatte en slik oppgave. Se nærmere om dette under pkt. 4 i de vedlagte retningslinjene. De skjema som var vedlagt rundskriv 27/2006, vedlegges også dette rundskrivet. Fagavdeling barnehage og skole Odd Harald Hundvin -fagdirektør- Brita R. Instebø -seksjonsleder skole- Marianne Boge -seksjonsleder barnehage- Saksbehandler: Olav Haga Vedlegg: o Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune o Skjema (5 stk) til bruk ved legemiddelhåndtering i barnehager o Skjema (5 stk) til bruk ved legemiddelhåndtering i skoler og SFO 3 av 19

4 Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune 1. Bakgrunn Retningslinjene er laget i samråd med helsevernetaten. De bygger på rundskriv 27/2006 fra daværende byrådsavdeling for oppvekst, på 2-4 i Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og merknader fra helse- og omsorgsdepartementet. Dersom barnehagebarn eller skoleelever trenger hjelp til riktig bruk av legemiddel mens de oppholder seg i barnehagen/ skolen, er det nødvendig med særskilt skriftlig tillatelse fra barnets/ elevens foresatte. Om nødvendig skal kommunens helsestasjoner og skolehelsetjeneste bidra til utarbeide rutiner og etablere ordninger. Barnehagestyrer/ rektor har ansvar for å ta kontakt med nærmeste helsestasjon eller skolehelsetjenesten når det er behov for hjelp til å fastsette slike rutiner og ordninger for ett eller flere barn. Hvis det oppstår usikkerhet om hvem som er ansvarlig for å bistå skolen eller barnehagen, kan ledende helsesøster i bydelen kontaktes. 2. Hensikt Retningslinjene skal: o sikre at barn/ elever får riktig legemiddel til rett tid mens de er i barnehagen/ skolen. o sikre at barnehagen/ skolen har gode rutiner for legemiddelhåndtering. o sikre at personalet har tilstrekkelig kunnskap til å kunne påta seg legemiddelhåndtering. o gjøre barns/ elevers foresatte trygge på at barnehagen/ skolen ivaretar legemiddelhåndteringen. 3. Ansvarsforhold Dersom legemiddel må gis mens et barn/ en elev oppholder seg i barnehagen/ skolen, kan de foresatte gi navngitte tilsatte skriftlig tillatelse til dette ved å fylle ut et skjema (se vedlegg 1). Avtalen gjelder for inntil ett år om gangen. Bare de tilsatte som er navngitt, skal håndtere barnets/ elevens legemiddel. Tilsatte som påtar seg legemiddelhåndtering, skal ha opplæring og informasjon fra barnets/ elevens foresatte og/ eller behandlende lege før dette settes i gang. Før personalet i barnehagen/ skolen kan påta seg legemiddelhåndtering, må barnets/ elevens foresatte levere legemiddelkort (se pkt. 5) og eventuelt instruks for akuttmedisinering (se pkt. 6) til barnehagen/ skolen. Dersom den som har påtatt seg å gi et barn/ en elev legemiddel, av uaktsomhet eller ved forsett foretar feilmedisinering eller unnlater å gi nødvendig legemiddel, kan vedkommende bli stilt ansvarlig for den skade dette påfører barnet/ eleven. 4. Reservasjonsrett Alle tilsatte har plikt til å hjelpe når et barn/ en elev trenger bistand eller hjelp. Men personalet i barnehagen/ skolen kan be seg fritatt for rutinemessig legemiddelhåndtering. Arbeidsgiver kan likevel bruke styringsretten sin og pålegge tilsatte en slik oppgave. Det må da tas i betraktning hvilken styrke legemiddelet har, hvilken skade som kan skje ved feilmedisinering, hvilket omfang legemiddelhåndteringen har, barnets/ elevens generelle 4 av 19

5 helsetilstand, hensynet til andre barn/ elever, hensynet til aktiviteten/ undervisningen i barnehagen/ skolen, om den tilsatte må foreta selvstendig vurdering av barnets/ elevens helsetilstand, eller om konkrete anvisninger fra barnets/ elevens lege til enhver tid kan følges. Dess mer avansert legemiddelhåndteringen er, dess sterkere bør reservasjonsretten til den enkelte tilsatte stå. Dersom ingen tilsatte i barnehagen vil foreta nødvendig legemiddelhåndtering, tross opplæring fra foreldrene og behandlende lege, må nærmeste helsestasjon, eventuelt ledende helsesøster kontaktes. Dersom ingen tilsatte i skolen vil foreta nødvendig legemiddelhåndtering, tross opplæring fra foreldrene og behandlende lege, må skolehelsetjenesten, eventuelt ledende helsesøster kontaktes. 5. Legemiddelkort Barn/ elever som bruker legemiddel, skal ha et legemiddelkort der alle legemidler som skal tas mens det oppholder seg i barnehagen/ skolen, er oppført med navn, styrke og dose, og der det er angitt hvilke tidspunkt barnet/ eleven skal ha sine legemiddel. Det må også framgå om det er spesielle observasjoner den (de) tilsatte skal gjøre i forbindelse med utlevering av legemiddel. (Se vedlegg 2). Både barnets/ elevens foresatte og barnehagen/ skolen bør bruke en meldingsbok til å melde fra om observasjoner. Legemiddelkortet må være tydelig skrevet og signert av elevens foresatte. Det er barnets/ elevens foresatte sitt ansvar at opplysningene på legemiddelkortet er korrekte. Barnets/ elevens foresatte har også ansvar for å levere nytt legemiddelkort til barnehagen/ skolen ved endringer i medisineringen. 6. Instruks for akuttmedisinering Dersom barnet/ eleven har en lidelse som medfører at det kan oppstå akutte situasjoner i barnehagen/ skolen (f. eks. epileptiske anfall, astmaanfall, føling som følge av diabetes), skal det finnes en instruks for behandling av den akutte situasjonen underskrevet av behandlende lege. (Se vedlegg 3). Barnets/ elevens foresatte har ansvar for at instruks for akuttmedisinering leveres til barnehagen/ skolen. Barnehagestyrer/ rektor har ansvar for at personalet til enhver tid er kjent med instruksene for akuttmedisinering av de enkelte barna/ elevene. 7. Krav til legemiddel som skal håndteres av tilsatte i barnehagen/ skolen Doseringseske istandgjort av barnets/ elevens foresatte eller apotek skal brukes der det er mulig. Det må brukes egen doseringseske som bare inneholder legemiddel som skal utleveres i barnehagen/ skolen. Barnets/ elevens foresatte merker doseringsesken med dato, innhold, klokkeslett og barnets navn. Det er de foresatte sitt ansvar at doseringsesken inneholder riktig legemiddel. Når legemiddel ikke kan fylles i doseringseske (f.eks. insulinpenn og astmaspray), skal barnehagen/ skolen bare ta imot legemiddel i originalemballasje merket med barnets navn og bruksanvisning fra apoteket. Barnets/ elevens foresatte har ansvar for å sende/ levere legemiddel til barnehagen/ skolen. 5 av 19

6 8. Oppmåling av doser Dersom barnet/ eleven bruker legemiddel som skal måles opp, må barnets/ elevens foresatte be apoteket levere ferdig oppmålte doser til bruk i barnehagen/ skolen. Lar ikke dette seg gjøre, må barnehagestyrer/ rektor be om rådgivende bistand fra helsestasjon/ skolehelsetjenesten. 9. Oppbevaring av legemiddel Foresatte til barnehagebarn må avtale med barnehagestyrer om legemiddel også akuttmedisin skal oppbevares i barnehagen eller om de skal leveres sammen med barnet daglig. (Se vedlegg 1). Foresatte til skoleelever må avtale med rektor om legemiddel skal oppbevares i eget lommeapotek i skolesekken, eller om det skal oppbevares på skolen (se vedlegg 1). Akuttmedisin bør oppbevares på skolen, ev. i tillegg til at eleven har akuttmedisin med seg i sekken hver dag. Når legemiddel oppbevares i barnehagen/ skolen: o Alle legemiddel skal oppbevares innelåst (jf. Lov om legemidler 29). o Legemiddel skal oppbevares adskilt for hvert barn/ hver elev. o Nøkkel til medisinskap må oppbevares utilgjengelig for barn/ elever og andre uvedkommende. Når legemiddel oppbevares i skolesekken: Reglene om merking av doseringsesker og originalemballasje med etikett fra apoteket gjelder, jf. pkt. 7. Det må sikres at andre elever ikke får tak i legemiddel i skoletiden eller ved reise til og fra skolen. 10. Utlevering Regelmessig utlevering av legemiddel: Den som regelmessig utleverer legemiddel, har ansvar for: o at legemiddel gis til riktig barn/ elev, til riktig tid og på riktig måte o kvittere for at legemiddel er utlevert (se utleveringsskjema vedlegg 4). o at legemiddel som gis, samsvarer med legemiddelkortet. Utlevering av akuttmedisin: Den som utleverer medisin i en akuttsituasjon, må følge instruks for akuttmedisinering av gjeldende barn/ elev. Barnehagen/ skolen skal kontakte de foresatte hver gang et barn/ en elev må gis akuttmedisin. 11. Feil og avvik Dersom tilsatte oppdager avvik mellom legemiddelkortet eller instruks for akuttmedisinering og de legemiddel barnets/ elevens foresatte har levert, må de foresatte kontaktes. Dersom det tar lang tid å få oppklart uklarheter i medisineringen, bør behandlende lege kontaktes, jf. skriftlig avtale mellom skolen og de foresatte. (Se vedlegg 1). Dersom det blir utlevert feil legemiddel til et barn/ en elev, skal lege (fortrinnsvis fastlegen) kontaktes straks. Den tilsatte skal straks melde fra til barnehagestyrer/ rektor, som igjen skal rapportere skriftlig til helsestasjons- eller skolehelsetjensten og til barnets/ elevens foresatte. Barnehagestyrer/ rektor skal sammen med helsestasjon- eller skolehelsetjenesten vurdere om 6 av 19

7 rutineendringer er nødvendig for å hindre at lignende feil kan skje igjen. Dersom feilen skyldes uaktsomhet, kan den som utleverte legemiddelet, få trukket tilbake sin tillatelse til å utlevere legemiddel. 12. Dokumentasjon av at legemiddel er gitt Hver gang det utleveres legemiddel til et barn/ en elev, skal dette dokumenteres med dato og signatur til den som har utlevert legemiddelet (vedlegg 4). Signaturen må være så tydelig at det er mulig å identifisere hvem det er. Alle utleveringsskjema tas i bruk den første hverdagen i hver måned. Gamle utleveringsskjema sendes barnets/ elevens foresatte. 13. Medisinperm Hvert barn/ elev skal ha en perm der: o legemiddelkort o instruks for akuttmedisinering o skjema for utlevering av legemidler og eventuell tilleggsinformasjon fra de foresatte settes inn. Permen oppbevares på fast plass, jf. avtale med barnets/ elevens foresatte. (Se vedlegg 1). 14. Sjekkliste for barnets/ elevens foresatte Det utarbeides en sjekkliste for det enkelte barn/ den enkelte elev som limes foran i meldingsboka. (Se eksempel i vedlegg 5) 15. Ikrafttredelse Retningslinjene gjelder fra dags dato og skal revurderes ved lov-/ forskriftsendring eller ved behov, minimum hvert 3. år. Fagavdeling barnehage og skole Odd Harald Hundvin -fagdirektør- Brita R. Instebø -seksjonsleder skole- Marianne Boge -seksjonsleder barnehage- 7 av 19

8 Vedlegg 1 - barnehage Avtale mellom barnets foresatte og fast ansatt personale ved barnehage om medisinering av barn i barnehage Følgende fast ansatte personer vil sørge for å utlevere legemiddel til: Navn: mens barnet oppholder seg i barnehage Oversikt over barnets nåværende legemiddelbruk følger vedlagt på: o et legemiddelkort o en instruks for akuttmedisinering signert av lege. Det tillates at skolen oppbevarer disse opplysningene på egnet sted i barnehagen. Legemidlene skal oppbevares nedlåst i barnehagen Legemidlene vil bli levert daglig samtidig som barnet leveres i barnehagen JA/ NEI JA/ NEI Det tillates at barnehagen kontakter behandlende lege i spesielle situasjoner hvis det skulle oppstå uklarheter om medisineringen. (Fast)legens navn:.. tlf.nr.: Undertegnede foresatte har ansvar for: o at opplysningene på legemiddelkortet til enhver tid er korrekte. o å levere oppdatert instruks for akuttmedisinering i barnehagen dersom det skjer endringer i medisineringen. o å levere legemiddel til barnehagen. Tabletter leveres i doseringseske merket med dato, klokkeslett, innhold og barnets navn. Andre legemidler leveres i originalpakning med etikett fra apoteket. 8 av 19

9 Informasjon/ opplæring fra barnets foresatte til barnehagens personale Foresatte (ev. helsepersonell) har gitt barnehagens personale nødvendig opplæring i bruk av flg. legemiddel, herunder hvilke observasjoner som må gjøres i forbindelse med utleveringen: Dato: Foresatte: Vi påtar oss å følge avtalen om legemiddelhåndtering og retningslinjene for legemiddelhåndtering mens barnet er i barnehagen.. Dato: Barnehagestyrers sign.: Personalets sign.: 9 av 19

10 Vedlegg 2 - barnehage LEGEMIDDELKORT for medisinering i barnehagen Barnets foresatte er ansvarlige for at legemiddelkortet som leveres barnehagen, inneholder riktige opplysninger, og at det leveres nytt legemiddelkort ved endringer i medisineringen. Barnets navn: Fødselsdato: FASTE LEGEMIDDEL i barnehagen: Legemiddel, styrke, legemiddelform Kl. Kl. Dato/ foresattes sign. EVENTUELL-MEDISIN i barnehagen: Legemiddel, styrke, Beskrivelse av situasjoner legemiddelform der medisin skal tas Dosering Dato/ foresattes sign. AKUTTMEDISIN? JA/ NEI Hvis JA - Se detaljert instruks for akuttmedisinering OBSERVASJONER som personalet skal være oppmerksom på i forbindelse med utlevering av legemiddel: Dato: Foresattes sign.: av 19

11 Vedlegg 3 - barnehage INSTRUKS FOR AKUTTMEDISINERING av (type anfall) Barnets navn: Fødselsdato: Beskrivelse av anfall: I hvilke situasjoner skal behandling gis: Hva skal gis og hvordan: Legemiddel Styrke Legemiddelform Enkeltdose Tidsintervall Total dose pr anfall Når kontaktes barnets foresatte: Når kontaktes lege: Dato: Fastlege: Tlf.: 11 av 19

12 Vedlegg 4 - barnehage UTLEVERING AV LEGEMIDDEL til barn ved barnehage Barnets navn: Fødselsdato: Nytt utleveringsskjema tas i bruk den første hverdagen i hver måned. År. Utlevering fra doseringseske Utlevering av faste legemiddel utenom doseringsesken Utlevering av eventuellmedisin Dato Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Hva er gitt Merknader f. eks. hvorfor legemiddel ikke er gitt Den som utleverer, signerer tydelig med minimum tre bokstaver. Utskrevet skjema leveres foresatte. 12 av 19

13 Vedlegg 5 - barnehage Eksempel på sjekkliste for barnets foresatte (Listen må tilpasses for det enkelte barn.) Legemidlene skal leveres i egen eske/ veske. Husk å sjekke dosetten siste barnehagedag i hver måned. Dosetten tas med hjem og fylles for de neste ukene. Eventuellmedisin skal være merket med navn og dose ved ev. anfall. Den ansvarlige for medisinering av barnet må få beskjed om eventuelle endringer i doseringen. Husk å få det skriftlig fra legen for levering i barnehagen. Notér i meldingsboken hvilken dato kvitteringsskjema sist ble levert barnehagen. Skjema gjelder for én måned om gangen. Spesielle hensyn / notater vedr. barnet: 13 av 19

14 Vedlegg 1 skole og SFO Avtale mellom elevens foresatte og fast ansatt personale ved skole om medisinering av barn i skole og skolefritidsordning Følgende fast ansatte personer vil sørge for å utlevere legemiddel til: Navn: mens eleven oppholder seg på skole inkl. skolefritidsordning. Oversikt over barnets nåværende legemiddelbruk følger vedlagt på: o et legemiddelkort o en instruks for akuttmedisinering signert av lege. Det tillates at skolen oppbevarer disse opplysningene på egnet sted på skolen. Legemidlene skal oppbevares: o i lommeapotek i skolesekken o i låst medisinskap på skolen JA/ NEI JA/ NEI Det tillates at skolen kontakter behandlende lege i spesielle situasjoner hvis det skulle oppstå uklarheter om medisineringen. (Fast)legens navn:... tlf.nr.: Undertegnede foresatte har ansvar for: o at opplysningene på legemiddelkortet til enhver tid er korrekte. o å levere oppdatert instruks for akuttmedisinering på skolen dersom det skjer endringer i medisineringen. o å levere legemiddel til skolen. Tabletter leveres i doseringseske merket med dato, klokkeslett, innhold og elevens navn. Andre legemidler leveres i originalpakning med etikett fra apoteket. 14 av 19

15 Informasjon/ opplæring fra elevens foresatte til personale i skole og SFO Foresatte (ev. helsepersonell) har gitt skolens personale nødvendig opplæring i bruk av flg. legemiddel, herunder hvilke observasjoner som må gjøres i forbindelse med utleveringen: Dato: Foresatte: Vi påtar oss å følge avtalen om legemiddelhåndtering og retningslinjene for legemiddelhåndtering mens barnet er på skolen og i skolefritidsordningen. Dato: Rektors sign.: Personalets sign.: 15 av 19

16 Vedlegg 2 skole og SFO LEGEMIDDELKORT for medisinering på skolen Elevens foresatte er ansvarlige for at legemiddelkortet som leveres skolen, inneholder riktige opplysninger, og at det leveres nytt legemiddelkort ved endringer i medisineringen. Elev: Fødselsdato: FASTE LEGEMIDDEL på skolen: Legemiddel, styrke, legemiddelform Kl. Kl. Dato/ foresattes sign. EVENTUELL-MEDISIN på skolen: Legemiddel, styrke, Beskrivelse av situasjoner legemiddelform der medisin skal tas Dosering Dato/ foresattes sign. AKUTTMEDISIN? JA/ NEI Hvis JA - Se detaljert instruks for akuttmedisinering OBSERVASJONER som personalet skal være oppmerksom på i forbindelse med utlevering av legemiddel: Dato: Foresattes sign.: av 19

17 Vedlegg 3 skole og SFO INSTRUKS FOR AKUTTMEDISINERING av (type anfall) Elev: Fødselsdato: Beskrivelse av anfall: I hvilke situasjoner skal behandling gis: Hva skal gis og hvordan: Legemiddel Styrke Legemiddelform Enkeltdose Tidsintervall Total dose pr anfall Når kontaktes elevens foresatte: Når kontaktes lege: Dato: Fastlege: Tlf.: 17 av 19

18 Vedlegg 4 skole og SFO UTLEVERING AV LEGEMIDDEL til elev ved skole Elev: Fødselsdato: Nytt utleveringsskjema tas i bruk den første hverdagen i hver måned. År. Utlevering fra doseringseske Utlevering av faste legemiddel utenom doseringsesken Utlevering av eventuellmedisin Dato Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Hva er gitt Merknader f. eks. hvorfor legemiddel ikke er gitt Den som utleverer, signerer tydelig med minimum tre bokstaver. Utskrevet skjema leveres foresatte. 18 av 19

19 Vedlegg 5 skole og SFO Eksempel på sjekkliste for elevens foresatte (Listen må tilpasses for den enkelte elev.) Medisinene skal ligge i egen eske/ veske i sekken Husk å sjekke dosetten siste skoledag i hver måned. Dosetten tas med hjem og fylles for de neste ukene. Eventuellmedisin skal være merket med navn og dose ved ev. anfall. Den ansvarlige for medisinering av eleven må få beskjed om eventuelle endringer i doseringen. Husk å få det skriftlig fra legen for levering til skolen. Notér i meldingsboken hvilken dato kvitteringsskjema sist ble levert skolen. Hvert skjema gjelder for én måned. Spesielle hensyn / notater vedr. eleven: 19 av 19

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune 1. Bakgrunn Retningslinjene er laget i samråd med helsevernetaten. De bygger på rundskriv 27/2006 fra daværende byrådsavdeling

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i grunnskolen/sfo/barnehager i Drammen kommune I henhold til rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i grunnskolen/sfo/barnehager i Drammen kommune I henhold til rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Dokumentet er utarbeidet i kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold 1. Rutiner/Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Medisinering i skole og barnehage

Medisinering i skole og barnehage I dette heftet finner du: Medisinering i skole og barnehage Informasjon - Intern avklaring, arbeidstaker og arbeidsgiver - Veiledning til legemiddelhåndtering - Informasjonsskriv om medisinering av elever

Detaljer

Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org.

Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org. Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org.nr: 886 110 502 1. Formål sikre at barn får riktige legemidler til rett tid og

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling RETNINGSLINJER: MEDISINERING I SKOLE OG SFO > Forside / Reglement / Utdeling av medisiner Utskriftsvennlig August 09 Retningslinjer for utdeling av medisiner ved Andebu

Detaljer

Medisinering av barn i barnehagen

Medisinering av barn i barnehagen Medisinering av barn i barnehagen Som hovedregel ønsker vi at barn medisineres utenom barnehagetiden, når dette er mulig. Dersom legemidler må gis mens barnet oppholder seg i barnehagen er dette i utgangspunktet

Detaljer

Retningslinjer for Legemiddelhåndtering i Skole, barnehage og SFO

Retningslinjer for Legemiddelhåndtering i Skole, barnehage og SFO Retningslinjer for Legemiddelhåndtering i Skole, barnehage og SFO SØRFOLD KOMMUNE 1 1. Bakgrunn: Noen barn er avhengige av å ta medisiner mens de er i barnehage eller på skolen. Det finnes ingen nasjonale

Detaljer

Medisinering av barn i barnehagen

Medisinering av barn i barnehagen Medisinering av barn i barnehagen I forbindelse med vårt HMS system fra PBL( Private barnehagers landsforbund)i Ekholt barnehage. Vil jeg med dette opplyse om noen viktige endringer i rutinene av medisinering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Rev.nr.01 Utarbeidet av: Kjersti Forbord Jensås Retningslinjer for håndtering av legemidler i barnehage/skole/sfo Godkjent: Rådmannen Godkjent dato: 21.04.08 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGER OG GRUNNSKOLER

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGER OG GRUNNSKOLER RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGER OG GRUNNSKOLER KRISTIANSUND KOMMUNE FREI KOMMUNE 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 LOVVERK... 3 FORSIKRINGSORDNING... 3 OPPLÆRING... 3 RETNINGSLINJER

Detaljer

Informasjonsskriv om medisinering av barn/elever i barnehage og skole

Informasjonsskriv om medisinering av barn/elever i barnehage og skole Informasjonsskriv om medisinering av barn/elever i barnehage og skole Til foreldre/foresatte Moss kommune ønsker å sikre at medisineringen av barn/elever blir tatt hånd om på en hensiktsmessig måte. Av

Detaljer

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune.

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. 3/08 Side 1 av 1 14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. Formål: Formålet med denne retningslinjen er å sikre at barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune har

Detaljer

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn Vedlegg 1 Avtale om legemiddelbruk i skuletida for Eleven sitt namn f. dato Ved skule Legemidlane vert oppbevart pa skulen JA / NEI Legemidlane vert oppbevart i lommeapotek i skulesekken JA / NEI Eleven

Detaljer

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen).

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen). INFORMASJONSSKRIV OM MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE NR: 10.5.0 MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGEN. Til foresatte ved Blåtoppen barnehage. Vi ønsker å sikre at medisinering av barn i barnehagetiden blir

Detaljer

HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE

HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE VEILEDER Gjeldende fra 01.02.12 Oppdatert juni 2014 Versjon 2.0 Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Veilederen og skjemaene... 3 Ansvar...

Detaljer

HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE

HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE Nesset kommune Rådmannskontoret Rutiner for HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE Nesset kommune Side: 2av 7 Retningslinjer for håndtering av medisiner gjelder i Nesset kommunes skoler, SFO

Detaljer

PROSEDYRE - MEDISINUTDELING TIL BARN I SKOLER OG BARNEHAGER

PROSEDYRE - MEDISINUTDELING TIL BARN I SKOLER OG BARNEHAGER PROSEDYRE - MEDISINUTDELING TIL BARN I SKOLER OG BARNEHAGER Grimstad kommune Legemiddelhåndtering Dokument nr: 1 Dokumentansvarlig: Vegard Vige Godkjent av: Kommuneoverlegen Dato: 6/4-2017 Revisjonsnr:

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING

LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Utarbeidet av: Fagleder helsesøstertjenesten Skolefaglig rådgiver Barnehagefaglig rådgiver Utarbeidet: 2010 Sist revidert: Desember 2014 Godkjent

Detaljer

Avtalen er mellom foreldre/foresatte/elev og barnehage/skole/sfo om at personalet deler ut medisiner etter gjeldende rutiner ved barnehagen/skolen.

Avtalen er mellom foreldre/foresatte/elev og barnehage/skole/sfo om at personalet deler ut medisiner etter gjeldende rutiner ved barnehagen/skolen. AVTALE OM MEDISINERING I BARNEHAGER, SKOLER OG SFO (Begge sider av avtalen fylles ut, undertegnes og oppbevares i barnehagen/skolen. Foreldre/foresatte får en kopi.) Adresse: Avtalen er mellom foreldre/foresatte/elev

Detaljer

Avtale om legemiddelhåndtering

Avtale om legemiddelhåndtering Avtale om legemiddelhåndtering Barnets navn: Født: Adresse: Barnehage: Avdeling: Omfang Avtalen er mellom barnehagen og barnets foreldre og omfatter: medisinering av barnet i barnehagen innlevering av

Detaljer

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO Dokumenttype: Rutiner Ansvarlig enhet: Oppdatert: Mars 2014 Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO Innhold «Hvem kan du spørre?»... 2 1 Innledning... 3 1.1 Omfang, ansvar og formål

Detaljer

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen 1 av 12 1.0 INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Gruppen akuttmedisinsk kompetanses synspunkter 3 1.3 Kunnskapsdepartementet sier 3 2.0 ANBEFALING TIL BARNEHAGEN

Detaljer

AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE.

AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE. MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE/SFO/SKOLE AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE. Foreldre/foresatte gir tillatelse til at personalet deler ut medisiner. Foreldre/foresatte sørger for at

Detaljer

Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/sfo

Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/sfo Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/sfo Fase 1- Informere om behovet for hjelp til legemiddelhåndtering i barnehage/skole/sfo Foresatte/barnet/el even Orienterer barnehagen v/styrer eller

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordning (SFO)

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordning (SFO) Nivå: 1: Oppvekst og levekår Dokumenteier: Kommunefarmasøyt Godkjenningsnivå: Helsesjefen Dokumenttype: Retningslinje Godkjent av: Corinna Vossius Revisjonsnr: 2 Godkjent dato: 19.12.14 Gyldig fra: 19.12.14

Detaljer

OPPBEVARING OG UTDELING AV LEGEMIDLER

OPPBEVARING OG UTDELING AV LEGEMIDLER OPPBEVARING OG UTDELING AV LEGEMIDLER - en veileder for barnehagen Revisjon Januar 2017 Monica B Haugan Innhold Oppbevaring og utdeling av legemidler... 3 Avtale om medisinering av barn i barnehagen...

Detaljer

Utdeling av medisinar i barnehagen, skulen og SFO

Utdeling av medisinar i barnehagen, skulen og SFO Utdeling av medisinar i barnehagen, skulen og SFO Kvinnherad kommune hausten 2008 Innleiing Utgangspunktet for kommunen si utarbeiding av rutinar på dette området er Helseog omsorgsdepartementet sitt Rundskriv

Detaljer

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato 1-5/2008 200800046/SJ

Detaljer

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 II- 22 FEB 2017 21 FEB 2012 Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement Se vedlagte adresseliste Deres ret Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 Rutiner for legemiddelhåndtering

Detaljer

OPPBEVA RI NG OG UTL EVE RI NG AV MEDI SINE R

OPPBEVA RI NG OG UTL EVE RI NG AV MEDI SINE R STJØRDAL KOMMUNE En veiledning for skoler, skolefritidsordninger og barnehager i Stjørdal kommune om: OPPBEVA RI NG OG UTL EVE RI NG AV MEDI SINE R Etatsjef Oppvekst 03.06.03. Innholdsfortegnelse 1. Oppbevaringog

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning

Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning Rundskriv Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato I-5/2008 200800046/SJ 11.06.2008 Håndtering av legemidler

Detaljer

Barnehage/skule/SFO: Avdeling/klasse: Barnet/eleven sitt namn: Født: Adresse: Postnr./stad:

Barnehage/skule/SFO: Avdeling/klasse: Barnet/eleven sitt namn: Født: Adresse: Postnr./stad: Hovudavtale side 1 AVTALE OM MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE, SKULE OG SFO Barnehage/skule/SFO: Barnet/eleven sitt namn: Født: Adresse: Postnr./stad: Avtalen er mellom barnehage/skulen/sfo og elev/føresette

Detaljer

DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL UTDELING AV LEGEMIDLER

DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL UTDELING AV LEGEMIDLER HELSE- OG STJENESTER Dok.id.: I.3.3.2.2-5 Side: 1 DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL UTDELING AV LEGEMIDLER NY (vedlegges kopi av gjennomført opplæring med avsluttende prøve/e-læringskurs (Apotek 1) praktisk

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune.

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Saksnr: 201601389-1 Saksbehandler: FIMA Delarkiv: ESARK-40 Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Prosedyre for legemiddelhåndtering foreligger nå i ny utgave.

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

UnntattoffentlighetOff.l. 13 jfr. 13 forv.l Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/7170733.1 201200253-35 SARK-41 13. september2012 AJOH

UnntattoffentlighetOff.l. 13 jfr. 13 forv.l Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/7170733.1 201200253-35 SARK-41 13. september2012 AJOH Fylkesmanneni Hordaland Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Postboks7310 5020BERGEN UnntattoffentlighetOff.l. 13 jfr. 13 forv.l Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/7170733.1 201200253-35

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 10/2016 Dato: 14. januar 2016 Saksnr.: 201600212-10 Saksbehandler: EVGA Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Informasjon

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

Mat og medisiner i barnehager. Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen.

Mat og medisiner i barnehager. Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen. Mat og medisiner i barnehager Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen.no Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehager Rundskriv

Detaljer

Nord-Odal kommune INFORMASJON OM BARNEHAGENE. Sendes foresatte i forbindelse med opptak

Nord-Odal kommune INFORMASJON OM BARNEHAGENE. Sendes foresatte i forbindelse med opptak INFORMASJON OM BARNEHAGENE Sendes foresatte i forbindelse med opptak Januar 2015 KOMMUNEADMINISTRASJON Barnehagene er organisert under Oppvekstetaten Øverste leder er oppvekstleder Leder for Oppvekstetaten

Detaljer

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk Helsetilsynet i fylket Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering Knut Fredrik Thorne seniorrådgiver Helsetilsynet/Fylkesmannen i Østfold Helsetilsynet i fylket: Fører tilsyn med alt som har

Detaljer

Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg

Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg Innhold OVERTAKELSE AV LEGEMIDDELHÅNDTERINGEN... 2 BESTILLING AV LEGEMIDLER VED MULTIDOSE... 5 BESTILLING OG ISTANDGJØRING AV LEGEMIDLER

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGENE

INFORMASJON OM BARNEHAGENE INFORMASJON OM BARNEHAGENE Sendes foresatte i forbindelse med opptak Mars 2012 KOMMUNEADMINISTRASJON Barnehagene er organisert under Oppvekstetaten Øverste leder er oppvekstleder Barnehageleder er nærmeste

Detaljer

Til grunnskolene og barnehagene

Til grunnskolene og barnehagene BERGEN KOMMUNE Rundskriv Rundskriv nr.: 2/2009 Dato: 6. januar 2009 Saksnr.: 200900009-2 Saksbehandler: ELCL Emnekode: SARK-20 Til grunnskolene og barnehagene Nordisk lærerutveksling 2009 inviterer med

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

1. Målsetting Utvekslingsprogrammet har som formål å sikre gjensidig utveksling av kunnskap mellom lærere og elever i de to byene.

1. Målsetting Utvekslingsprogrammet har som formål å sikre gjensidig utveksling av kunnskap mellom lærere og elever i de to byene. BERGEN KOMMUNE Rundskriv Rundskriv nr.: 20/2012 Dato: 19. mars 2012 Saksnr.: 201200020-20 Saksbehandler: ELCL Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene Lærerutveksling Bergen - Seattle 2012 Siden 1993 har

Detaljer

Dokumentasjon og innsyn

Dokumentasjon og innsyn 1 Dokumentasjon og innsyn Plikten til å føre pasientjournal Plikten følger av helsepersonelloven 39 Gjelder for alle som yter helsehjelp - også de som ikke er autorisert når de yter helsehjelp Unntak:

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Versjon Helsedirektoratet HØRINGSNOTAT

Versjon Helsedirektoratet HØRINGSNOTAT Versjon 08.01.2014 Helsedirektoratet HØRINGSNOTAT Forslag til endring av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 (FOR-2008-04-03-320) om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 37/2010 Dato: 17. august 2010 Saksnr.: 201000011-37 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-20 Til skoler med ungdomstrinnselever

Detaljer

Velkommen til Det oransje huset

Velkommen til Det oransje huset Velkommen til Det oransje huset Rugtvedt avlastningsbolig Viktig og nyttig informasjon om avlastning Velkommen som bruker ved Rugtvedt avlastningsbolig! Vi har som mål at både brukere og foresatte/ pårørende

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK oktober 2015 AHAN

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK oktober 2015 AHAN FAGAVDELING BARNEHAGE OG SKOLE Nøstegaten 58A, 5011 Bergen Postboks 7700, 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefaks 55 56 23 35 fagavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Kommunale grunnskoler

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften.

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften. v4-29.07.2015 Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/461-2 Saksbehandler: Linda

Detaljer

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015.

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201301962-71 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-2237 Til: Skoler med halvdagsmøte 2016 Fra: Fagavdeling barnehage og skole Dato: 22.

Detaljer

Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager skoleåret

Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager skoleåret BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: Dato: 13. september 2012 Saksnr.: 201200020-28 Saksbehandler: CHRL Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene Forskrift om ferie

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse 1 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 1999 AVTALE mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse (jf lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 4-12 og 4-8 og forskrift av 21.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 22/2012 Dato: 4. mai 2012 Saksnr.: Saksbehandler: CESE Emnekode: Til alle barnehager i Bergen TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) 1 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) PPT-Meløy Postadresse: Gammelveien 5, 8150 Ørnes Besøksadresse: Storhammarn, 8150 Ørnes Tlf. 75 71 07 80, Mob. 90 60 50 89 Fax. 75 71 07 81 HENVISNINGS SKJEMA For

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Legemiddelbruk. Bare en liten pille? Legemiddelbruk hos eldre. Legemiddelbruk. Effekter av legemidler hos eldre: Egen opplevelse av legemidlene:

Legemiddelbruk. Bare en liten pille? Legemiddelbruk hos eldre. Legemiddelbruk. Effekter av legemidler hos eldre: Egen opplevelse av legemidlene: Bare en liten pille? En undersøkelse om eldres egne opplevelser av hverdagen med legemidler Molde, 10.5.2010 Lars André Olsen Legemiddelbruk Antall faste legemidler per døgn 4 legemidler per døgn 2 personer

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO

Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: ANMAR Vår ref.: 10/793 Dato: 31.03.2011 Utkast til forslag til endringer i forskrift av 21. desember

Detaljer

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj.

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. Utskriftsdato: 21.12.2017 07:01:06 Status: Gjeldende Dato: 4.3.2003 Nummer: FOR-2003-04-03-450 Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet Dokumenttype: Forskrift

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE 1. Hovedmål: Å skape samarbeid mellom barnehagen og skolen for å gi barna en god overgang til skolen. - Skape trygghet for barn og foresatte. - Gjøre barna klare til

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 13/3931 201341236 06.12.2013 Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Jeg viser

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Skoler med barnetrinn, ungdomstrinn og kombinerte skoler fagavdeling. Videreutdanning 15 studiepoeng på kommunale vilkår. Tildeling av plasser.

Skoler med barnetrinn, ungdomstrinn og kombinerte skoler fagavdeling. Videreutdanning 15 studiepoeng på kommunale vilkår. Tildeling av plasser. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og Notat Saksnr.: 200900363-102 Saksbehandler: HIFU Emnekode: SARK-2237 Til: Fra: Skoler med barnetrinn, ungdomstrinn og kombinerte r fagavdeling Dato: 10. mai

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Veiledning Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadresse Torgveien 23, 3 et, 4016 Stavanger Telefon 51507401 E-post oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10 STEINKJER KOMMUNE H/S : Avd. Helse og rehabilitering, Avd, for skole og barnehage Fravær i grunnskolen Prosedyre nr: Godkjent av: Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand Godkjent Dato: 11.03.10 Sist Revidert:

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRE 16.3.2011. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRE 16.3.2011. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune. LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 8.3.2011 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Anne Stöckert Hagen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 16.3.2011 Saknr.

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Side 1 av 7 1 Hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som skal

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

Til barnehager og skoler. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager for skoleåret 2010/2011

Til barnehager og skoler. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager for skoleåret 2010/2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 31/2009 Dato: 23. september 2009 Saksnr.: 200900009-31 Saksbehandler: CHRL Emnekode: SARK-20 Til barnehager og skoler Forskrift

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen

Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Til grunnskolene i Bergen Rundskriv nr.: 28/2013 Dato: 29. august 2013 Saksnr.: 201300138-28 Saksbehandler: MJST Emnekode: ESARK-20 Bergensstandarden

Detaljer

Plan og prosedyre for en rusfri skole

Plan og prosedyre for en rusfri skole Målsetting Plan og prosedyre for en rusfri skole Se også Plan for rusarbeid i videregåande opplæring En rusfri skole Gi elevene styrke til å si nei til rusmidler Vise elevene en fast holdning med omsorg

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer