Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2

3 ÅRSBERETNING FOR Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene og ektefelle- og barnepensjoner til deres etterlatte. Dette er en ytelsesordning hvor pensjon blir beregnet av lønn inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. I tillegg yter pensjonskassen uførepensjon og barnepensjon for ansatte som har lønn høyere enn 12 ganger folketrygdens grunnbeløp Telenor Pensjonskasse omfatter ansatte i Telenor-konsernet med datterselskap hvor Telenor eier 50 % eller mer av aksjene. I tillegg omfatter pensjonskassen pensjonister fra selskaper som tidligere var vesentlig eiet av Telenor, men hvor de aktive er overført til innskuddsordning. Telenor Pensjonskasses vedtekter er i henhold til Lov om foretakspensjon. Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet. 2. Styret Telenor Pensjonskasse ledes av et styre på 9 personer, 6 er valgt av Telenor ASA (hvorav ett medlem er uten tilknytning til Telenor) og 3 er valgt av og blant de ansatte. Styremedlemmene som er ansatt i Telenor-selskaper og valgt av styret for Telenor ASA mottar ikke honorar, mens eksternt styremedlem og ansatterepresentantene mottar ulikt honorar. Styret har i 2014 bestått av: Valgt av konsernet: Valgt av ansatte: Richard Aa (styrets leder) Bjørn Magnus Kopperud Geir Bangsund Kai Lohre (erstattet Thor-Philip Hauge fra september) Knut Giske Øystein Solberg (eksternt styremedlem) Harald Stavn Bjørn André Anderssen Helge Enger Pr 31. desember 2014 besto styret av 9 menn. I løpet av 2014 ble det gjennomført 7 styremøter og i alt ble 43 saker behandlet. mars 2015 Side 1

4 Pensjonsutbetalinger beløp i tusen kroner alder ufør ektefelle barn

5 3. Medlemsforhold Pr. 1. januar 2014 var 40 selskaper registrert som medlemsbedrifter i Telenor Pensjonskasse, mens det ved utgangen av året var det 35 selskaper. Antall aktive medlemmer pr 31. desember 2014 var fripoliseinnehavere har fripoliser i Telenor Pensjonskasse. 4. Pensjonistbestand Pr 31. desember 2014 mottok 3287 personer pensjon fra Telenor Pensjonskasse, fordelt på 2107 alderspensjonister, 758 uførepensjonister, 324 ektefellepensjonister og 98 barnepensjonister. Av nevnte pensjonsmottakere mottok 1083 pensjon som følge av fripoliser, hvilket er en økning på 208 pensjonsmottakere i løpet av året. Resultatet for regnskapsåret 2013 ga ingen avsetning til regulering av pensjonene. Telenor valgte likevel å tilføre midler slik at reguleringen pr 1. mai 2014 for pensjonister i Telenor-selskapene ble 1 %. Reguleringen gjelder for dem som var pensjonister pr 31. desember 2013 eller som mottok etterlattepensjon etter medlem som var pensjonist pr denne dato. 5. Organisasjon, aktuar og revisor Telenor Pensjonskasse søker å hensynta likestilling mellom kvinner og menn. Telenor Pensjonskasse hadde ved utgangen av 2014, 8 fast ansatte, fordelt på 8 årsverk, hvorav 6 ansatte var kvinner. Forsikringstekniske beregninger og aktuartjenester er i 2014 utført av Mercer (Norge) AS. Revisor har i 2014 vært Ernst & Young AS, mens internrevisjon leveres av BDO. 6. Helse, miljø og sikkerhet Arbeidsmiljøet i Telenor Pensjonskasse anses som godt. Sykefraværet i Telenor Pensjonskasse var i 2014 på 1,03 % mot 3,41 % året før. Det har i 2014 ikke vært noen personskader eller ulykker. Telenor Pensjonskasse inngår i Telenor-konsernets avtale om inkluderende arbeidsliv. Styret vurderer pensjonskassens virksomhet til ikke å forurense det ytre miljø. 7. Kapitalforvaltning og risikoforhold Organisering av kapitalforvaltningen Telenor Pensjonskasse har avtale med Telenor Kapitalforvaltning AS om forvaltning av pensjonskassens midler. Telenor Kapitalforvaltning AS er et heleid datterselskap av Telenorkonsernet med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester. I tillegg til å kjøpe forvaltningstjenester fra Telenor Kapitalforvaltning, kjøpes det tjenester fra en rekke andre forvaltere. Styret har nedsatt et finansutvalg som består av 2 av styremedlemmene, 2 representanter fra Telenor ASA/Group Finance. I tillegg møter adm. direktør og økonomisjef i pensjonskassen. mars 2015 Side 2

6

7 Styret har også vedtatt mandat for finansutvalget. Finansutvalget er et kontrollerende og rådgivende organ som følger opp styrets vedtak om kapitalforvaltningen, samt utarbeider og fremlegger eventuelle forslag til nye vedtak for styret. Markedsutviklingen i 2014 Den globale økonomien hadde totalt sett en moderat vekst i I USA kunne en vise til en stabil fremgang med klare tegn til bedring i arbeidsmarked og etterspørsel. Europa hadde en fortsatt svak utvikling i fjor, men ser en gryende optimisme og tro på en mer positiv økonomisk utvikling. For utviklingslandene var bildet mer blandet med en mer dempet vekst i Kina, bedre utsikter i India, men svak utvikling i Russland. Råvareprisene holdt seg på moderate nivåer også i fjor, og et kraftig fall i oljeprisen har gitt en positiv stimulans til veksten i verdensøkonomien. De globale aksjemarkedene hadde totalt sett en sterk utvikling blant annet som følge av stimulativ politikk og dertil fallende renter. Fortsatt avtagende inflasjon som følge av laber vekst i industrilandene, var med på å prege rentemarkedene i fjor. Flere sentralbanker senket styringsrentene og ukonvensjonelle tiltak er i ferd med å bli konvensjonelle. Forventede pengemarkedsrenter har falt markert gjennom året. USA og Storbritannia skiller seg ut med sentralbanker som har signalisert at rentene skal stige fremover. Rentekurvene har blitt flatere og femårsrenter med start om fem år falt nærmere 200 basispunkter i løpet av fjoråret for USD, EUR, SEK og NOK. Kredittpåslaget mellom statsobligasjoner og kredittobligasjoner steg betydelig gjennom andre halvår, særlig i sektorer som ble påvirket av lavere oljepris. Avkastningen for høyrenteobligasjoner ble derfor relativt svak i fjor, og spesielt for de med den laveste kredittratingen. Aksjemarkedene gav også i 2014 god avkastning. Verdensindeksen steg med ca 9 %. USA steg nesten 12 %, mens avkastningen i Europa har vært på 4,4 %. I Norden har aksjemarkedet gitt 13 %, mens det i Norge har vært en oppgang på 5 %. Alle tall i lokal valuta. Utviklingen i vekstlandenes aksjemarkeder har vært rimelig sterk i 2014 med unntak av Russland. Markedet forventer fortsatt lave renter og gradvis bedre konjunkturer med dertil positiv utvikling i resultatene Årets avkastning Samlet verdijustert avkastning inkludert verdivurdering i anleggsobligasjonene var i millioner kroner, hvilket tilsvarer 11,6 % av gjennomsnittlig forvaltet investeringskapital, inkludert ikke bokførte verdiendringer av anleggsporteføljen. Tilsvarende tall for 2013 var millioner kroner tilsvarende 11,1 %. Verdijustert avkastning for 2014 i henhold til forsikringstekniske beregninger utgjør 11,1 %. Bufferkapital Gjennom resultatdisponeringen for 2014 er tilleggsavsetninger økt med 251 millioner kroner, mens kursreguleringsfondet er økt med 303 millioner kroner. Samlet bufferkapital etter avsetning for minimum ansvarlig kapital var millioner kroner ved utgangen av 2014 mot millioner kroner ved utgangen av Telenor Pensjonskasse hadde ved utgangen av 2014 en kapitaldekning på 10,7 % av vektet balanse. Imidlertid er pensjonskassen i 2014 blitt berørt av såkalt finansfradrag som følge av ansvarlig kapital investeringer i andre selskaper. Den offisielle kapitaldekningen faller som følge av dette under minimumskravet på 8 %. Finansfradrag er i realiteten ikke relevant for pensjonskassen da det ikke er aktuelt å innhente ansvarlig kapital fra eksterne selskaper utenfor Telenor. Dette forholdet vil i 2015 bli rettet gjennom vedtektsendringer i tillegg til at det overfor Finanstilsynet må søkes dispensasjon fra kapitalkravet for mars 2015 Side 3

8 Aktivaallokering Aksjer Bankinnskudd 35% 32% Hedgefond Private Equity 7% 21% 1% 1% 3% Anleggsobligasjoner Eiendom Omløpsobligasjoner

9 Investeringsstrategi Styret har vedtatt retningslinjer og fullmakter for kapitalforvalterne som tar hensyn til den finansielle risikoen pensjonskassens eiendeler er eksponert for, samt de lover og regler myndighetene har satt for pensjonskassens virksomhet. Faktiske plasseringer har i 2014 ligget innenfor de fastsatte rammer. I 2014 vedtok styret en rebalanseringsstrategi på aksjeinvesteringene. Risiko Pensjonskassens finansielle risiko er knyttet til real- og renteinvesteringene. Den finansielle risikoen består av markeds-, rente-, kreditt-, valuta- og likviditetsrisiko. Pensjonskasser og forsikringsselskap ble pålagt å sette ned grunnlagsrenten fra 4 til 3 % for all fremtidig opptjening fra 1. januar 2004, og ytterligere ned til 2,5 % fra 1. januar Den gjennomsnittlig beregnede rentegaranti utgjorde 3,3 % ved utgangen av året. Markedsrisiko Telenor Pensjonskasses plasseringer vil være påvirket av endringer i de underliggende markedene som man har plasseringer i. Basert på de siste fem årene har Telenor Pensjonskasse oppnådd en årlig gjennomsnittlig verdijustert avkastning, inklusive endringer i markedsverdier på anleggsporteføljen, tilsvarende 8,5 %. Renterisiko Telenor Pensjonskasse hadde ved utgangen av 2014 en samlet omløpsportefølje av sertifikater, obligasjoner og obligasjonsfond på i alt millioner kroner. Gjennomsnittlig effektiv rente i porteføljen var 2,8 %, mens gjennomsnittlig durasjon var 2,3 år. Dette betyr at ett prosentpoeng renteendring vil endre markedsverdien med omtrent 101 millioner kroner. Telenor Pensjonskasse har ikke opplevd noen mislighold i sine renteplasseringer i Valutarisiko Telenor Pensjonskasses plasseringer i renteinstrumenter i utenlandsk valuta har vært tilnærmelsesvis 100 % valutasikret. I 2014 har Telenor Pensjonskasse fortsatt med sin strategi med delvis valutasikring av plasseringer i aksjefond i utenlandsk valuta og utenlandske aksjer. Valutasikringen i 2014 har ligget mellom 30 og 5 %. Ved utgangen av 2014 var omtrent 30 % av valutaeksponeringen sikret gjennom terminkontrakter. Likviditetsrisiko Telenor Pensjonskasse er fortsatt i en oppbyggingsfase der innbetaling av premier vil overstige utbetaling av pensjoner i fortsatt noen år fremover. Pensjonskassen hadde en positiv kontantstrøm fra driften på 536 millioner kroner i 2014 mot 328 millioner kroner i Reassuranse av forsikringsrisikoen For å sikre pensjonskassen mot store utbetalinger i forbindelse med uventede katastrofehendelser som medfører at flere medlemmer omkommer eller blir uføre som følge av hendelsen, har Telenor Pensjonskasse sikret seg gjennom en gjenforsikringsavtale med et større internasjonalt reassuranseselskap. mars 2015 Side 4

10 Forvaltningskapital Millioner kroner Fripoliser Egenkapital og fond Ansatte/pensjonister

11 Administrasjon av fripoliser Telenor Pensjonskasse er selv ansvarlig for fripoliserettighetene til tidligere medlemmer og foretar selv all saksbehandling av disse. Behandling av fripolisene omfatter også utsendelse av kontoutskrifter til fripoliseinnehaverne. Internkontroll Telenor Pensjonskasse er omfattet av internkontrollforskriften som krever at pensjonskassen foretar en vurdering av aktuelle risikoer og sørger for å etablere en forsvarlig internkontroll som sikrer styring med de mest vesentlige risikoer. Kontrollrutinene skal gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen områdene målrettet og effektiv drift, pålitelig intern og ekstern regnskapsrapportering og overholdelse av gjeldende lover og regler. Som følge av at samlet forvaltningskapital har vært høyere enn 10 milliarder kr i mer enn 12 måneder, er det krav om internrevisjon. Det ble bekreftet i 2014 at BDO skal levere internrevisjonstjenester. 8. Regnskap Oppreservering til langt liv Finanstilsynet fastsatte 8. mars 2013 et nytt dødelighetsgrunnlag for kollektiv pensjonsforsikring. Det nye tariffgrunnlaget tar sikte på at pensjonsinnretningene skal foreta ytterligere oppreservering for langt liv, hensett økt levealder i befolkningen. Fripoliseporteføljen var ferdig oppreservert pr. 31.desember Gjenstående oppreserveringsbehov for kollektivporteføljen utgjør 292 millioner kroner som vil bli oppreservert i forbindelse med årets resultatdisponering. Premieinntekter var 373,3 millioner kroner i 2014 mot 324,4 millioner kroner året før. Det er utbetalt 203,2 millioner kroner i løpende pensjoner i 2014 mot 180,2 millioner kroner i Det er i løpet av 2014 utstedt fripoliser ved fratredelse for 278,5 millioner kroner. I 2013 ble det utstedt fripoliser for 452,9 millioner kroner. Totale avsetning til premiereserve i 2014 utgjorde millioner kroner. Av dette er det gjort pliktige avsetninger til premiereserver med 440,1 millioner kroner og premiefond (rentegaranti) med 0,2 millioner kroner. Resten, 292 millioner kroner, er avsatt til oppreservering i henhold til ny tariff K2013FT. Styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, jfr. Regnskapslovens 4-5. Det er ikke inntruffet forhold etter balansedagen som er av betydning for bedømmelsen av pensjonskassen. Fordeling av årets resultat Regnskapet gir et samlet resultat før disponeringer og skatt tilsvarende 536 millioner kroner. I tillegg tilføres kontraktene 22 millioner kroner fra risikoutjevningsfondet som følge av krav til individualisering i oppreserveringen til K2013FT og negativt risikoresultat. 292 millioner kroner disponeres til gjenværende oppreservering for langt liv. 251 millioner kroner avsettes til tilleggsavsetninger for å styrke bufferkapitalen. Resterende resultat, 15 millioner kroner avregnes mot egenkapital, skatt og estimatavvik. Nettoeffekt mot egenkapital inkludert risikoutjevningsfond, blir dermed 9,2 millioner kroner. mars 2015 Side 5

12 Oppsummert har styret sett seg forpliktet til å benytte hele årets overskudd til gjenværende oppreservering av K2013, i tillegg til ytterligere oppfylling av tilleggsavsetninger. Dette som følge av Finanstilsynets krav om oppreservering og styrking av buffere. Styret ser med bekymring på et stadig mer krevende og rigid regelverk som rammer Telenor Pensjonskasses handlefrihet, herunder store beskrankninger for regulering til pensjonistenes overskudds fond (POF). Deler av dette regelverket mener styret rammer pensjonskassen noe utilsiktet. Pensjonskassen vil som følge av dette styrke sin dialog med regulerende myndigheter i tiden fremover for å få til et konstruktivt samarbeid om hensiktsmessige rammebetingelser. Styret bekrefter med dette at årsregnskapet gir et rettvisende bilde. Fornebu, 30. mars 2015 Styret for Telenor Pensjonskasse Richard Aa Bjørn Magnus Kopperud Knut Giske styrets leder Geir Bangsund Øystein Solberg Kai Lohre Harald Stavn Helge Enger Bjørn André Anderssen Marit E. Aasen Adm. direktør mars 2015 Side 6

13 TELENOR PENSJONSKASSE REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt forskrift av 20. desember 2011 nr om årsregnskap for pensjonsforetak. Inntekts- og kostnadsføringsprinsipper Premieinntekter omfatter årets forfalte premier, premiefritak, overførte premiereserver fra andre forsikringsselskaper/ pensjonskasser og avgitt gjenforsikring. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve. Erstatninger omfatter utbetalte pensjoner, premiefritak og overføring av premiereserve, tilleggsavsetning og kursreserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser. Overføring av premiereserve ved flytting av forsikringer føres over resultatregnskapet. Kostnads- /inntektsføringen skjer på det tidspunktet risikoen overføres. På samme tidspunkt reduseres/økes premiereserven tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer også kontraktenes andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Tilflyttede tilleggsavsetninger vises ikke under premieinntekter, men under endringer i forikringsforpliktelser. Flyttebeløpene klassifiseres som kortsiktig gjeld / tilgodehavende til oppgjør finner sted. Garantert avkastning på premiefond (3%) samt pliktige avsetninger til premiereserven og tilleggsavsetninger føres under posten endring i forsikringsforpliktelser i resultatregnskapet. Inndeling av forvaltningskapitalen Pensjonskassens forvaltingskapital er delt inn i en kollektivportefølje og en selskapsportefølje. Kollektivporteføljen består av eiendeler som motsvarer de forsikringstekniske avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer selskapets ansvarlig kapital og eventuell annen gjeld enn forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har felles forvaltning av de to porteføljene. Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler innregnes i balansen når pensjonskassen blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. Alminnelig kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på transaksjonsdagen. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle eiendeler er enten klassifisert som holdt til forfall, eller, basert på frivillig kategorisering til virkelig verdi over resultatet. Virkelig verdi fastsettes med referanse til henholdsvis kjøpskurs eller salgskurs på balansedagen. Netto urealiserte gevinster avsettes til kursreguleringsfond. Netto urealisert tap kostnadsføres løpende. Måling av investeringer holdt til forfall skjer til amortisert kost i henhold til effektiv rente-metoden. Aksjer i datterselskaper Aksjer i datterselskap er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Datterselskapets regnskap er omarbeidet i samsvar med de prinsipper pensjonskassens regnskap er utarbeidet etter. Dette innebærer at den balanseførte verdien på datterselskapet reflekterer virkelig verdi på datterselskapets bygninger på grunnlag av driftsavkastningen i henhold til Finanstilsynets forskrift. Eiendommer er fastsatt til virkelig verdi. Med virkelig verdi menes det eiendommene kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter. Finansielle derivater Pensjonskassen benytter terminforretninger for å redusere valutarisikoen knyttet til finansielle eiendeler i utenlandsk valuta. Finansielle derivater verdsettes, uavhengig av tilknyttede finansielle eiendeler, til markedsverdi i balansen. Finansielle derivater er, basert på frivillig kategorisering, klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Forsikringsmessige forpliktelser Premiereserven beregnes som kapitalverdien av forventede fremtidige utbetalinger av løpende og oppsatte pensjonsrettigheter på balansedagen. Den gir uttrykk for pensjonskassens regnskapsmessige pensjonsforpliktelse og er basert på lineær opptjening for alle selskapene. Premiereserven er beregnet av pensjonskassens aktuar. Ved beregningen er det anvendt samme grunnlag som for premieberegningen. Premiefondet tilføres grunnlagsrente på 3 %. Premiefondet kan benyttes til å dekke fremtidige premier eller oppregulering av løpende pensjoner. Tilleggsavsetningene kan i henhold til forskrift utgjøre maksimalt 12 % av premiereserven og kan anvendes til dekning av eventuelt renteunderskudd i pensjonskassen. Pensjonistenes overskuddsfond tilføres pensjonistenes andel av pensjonskassen overskudd. Pensjonistenes overskuddsfond benyttes til regulering av løpende pensjoner. Side 7

14 Pensjonsforpliktelse, egne ansatte Forutsetningene for beregning av pensjonsforpliktelsen for pensjonskassens egne ansatte er endret. Pensjonsforpliktelsen er nå beregnet etter forutsetningene i hht. IAS19 i motsetning til tidligere korridormetode for estimatavvik. Valuta Selskapets funksjonelle valuta er norske kroner. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes ved førstegangsinnregning til norske kroner til gjeldende dagskurs. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter valutakurs på balansedagen og de relaterte gevinster og tap fra omregning er regnskapsført i resultatregnskapet. Valutarisikoen i utenlandske verdipapirer er delvis eliminert ved sikringsforretninger. Skatt Skattekostnaden i regnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat i konsernselskapene og netto skattepliktig formue i pensjonskassen. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd og fremførbar godtgjørelse knyttet til mottatt utbytte på norske aksjer. Utsatt skatt og det tilhørende renteelementet resultatføres i takt med endringene i midlertidige forskjeller. Netto utsatt skattefordel oppføres i evt. balansen dersom det er sannsynlig at fordelen kan benyttes. Side 7

15 TELENOR PENSJONSKASSE RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR DESEMBER TPK TPK Konsern Konsern Post Noter (Tall i 1000 kr) Noter TEKNISK REGNSKAP 1 Premieinntekter Forfalte premier Avgitt gjenforsikring Overf.premiereserve fra andre selskaper Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investering i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Renteinntekter og utbytte på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Utbetalte erstatninger Overf.premiereserve, tilleggsavset. og kursres.til andre selskaper Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Til (fra) premiereserve Endringer i tilleggsavsetninger Endringer i kursreguleringsfond Endringer i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Overføring av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond fra andre selskaper Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat Annen tilordning av overskudd Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser. 0 0 Forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12 Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Inntekter fra investering i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Renteinntekter og utbytte på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader Andre kostnader Sum kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad , 19 Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter Estimatavvik pensjoner TOTALRESULTAT Side 8

16 TELENOR PENSJONSKASSE BALANSE PR. 31. DESEMBER TPK TPK Konsern Konsern Post Note (Tall i 1000 kr) Note EIENDELER SELSKAPSPORTEFØLJEN 2 Investeringer 2.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak 2.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum investeringer Fordringer Fordringer knyttet til premieinntekter Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Bankinnskudd SUM EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN 6 Investeringer i kollektivporteføljen 6.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak 6.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE SUM EIENDELER

17 Note Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER: Innskutt egenkapital Garantifond Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Forsikringsmessige forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetninger Premiefond Pensjonistenes overskuddsfond Sum forsikringsmessige forpliktelser Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Forpliktelser ved skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Finansielle derivater Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Fornebu 30. mars 2015 Styret for Telenor Pensjonskasse Richard Aa Styrets leder Bjørn Magnus Kopperud Geir Bangsund Knut Giske Øystein Solberg Kai Lohre Harald Stavn Helge Enger Bjørn André Anderssen Marit E. Aasen Adm. Direktør

18 TPK Konsern (Tall i 1000 kroner) KONTANTSTRØMMER FRA DRIFTEN Innbetalte premier Overført fra/(til) andre pensjonsinnretninger Betalte pensjoner Utbetaling av administrasjonsutgifter Utbetaling av finansutgifter Innbetaling av finansinntekter Innbetaling av renter mv Innbetaling av aksjeutbytte Utbetaling av skatter Netto kontantstrøm fra driften KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger/utbetalinger salg av aksjer Netto endring aksjer Innbetalinger/utbetalinger ved salg av obligasjoner/ sertifikater Netto endring obligasjoner/sertifikater Innbetalinger / Utbetalinger fra virksomhet i eiendomsselskapene Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER 0 0 Innbetalt egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter Beholdning av kontanter NETTO ENDRING LIKVIDBEHOLDNING Side 11

19 Oppstilling over endring i egenkapitalen ( Beløp i 1000 kr ) Risiko- Annen Innskutt utjevnings- opptjent Sum Sum egenkapital Fond egenkapital egenkapital egenkapital konsern Egenkapital Avsetning til risikoutjevningsfond Estimatavvik pensjoner Resultat før andre resultatkomponenter Egenkapital Tilført kollektivporteføljen fra RUF Administrasjon og renteresultat Skatt Estimatavvik pensjoner Egenkapital Side 12

20 TELENOR PENSJONSKASSE NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 NOTE 1, ERSTATNINGER Beløp i tusen kroner Alderspensjon Uførepensjon* Ektefellepensjon Barnepensjon Sum pensjonsutbetalinger *Inkluderer premiefritak NOTE 2, PREMIEFOND OG PENSJONISTENES OVERSKUDDSFOND Beløp i tusen kroner Premiefondet representerer premier utover det som er nødvendig for å dekke Pensjonskassens forpliktelser. Fondet kan disponeres til pensjonsutbetalinger eller til dekning av eventuelt underskudd. Dog kan medlemsbedriftene dekke framtidige premiekrav ved overførsel fra premiefondet. I henhold til Finanstilsynets bestemmelser er det i 2014 avsatt 3 % av gjennomsnittlig premiefond som rentegaranti. Beløpet utgjør kr 220 pr Pensjonistenes overskuddsfond representerer andel premiefond reservert for pensjonsreguleringer Premiefondet utgjør kr pr Endringer i premiefond fremkommer som følger: Inngående balanse premiefond Frigjort til premiefond Uttak fra premiefond Avsatt til rentegaranti Overført fra årets resultat - - Utgående balanse premiefond Premiefondet utgjør i % av årets premie 2 % 2 % NOTE 3. Endring i forsikringsforpliktelser Beløp i tusen kroner Kursregulerings- Erstatnings- Totalt 2014 Premiereserve Tilleggsavsetn. fond Premiefond avsetninger 1. Inngående balanse TPK Resultatførte endringer i forpliktelser 2.1 Netto resultatførte avsetninger Overskudd på avkastningsresultatet Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Ikke resultatførte endringer i forpliktelser 3.1 Overføringer mellom fond Overføringer til/fra selskapet Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Utgående balanse Herav Fripoliser Virkningen av endringer i forutsetninger Pensjonskassens premietariff er lagt om med virkning pr balansetidspunktet på følgende måte: Premiereserven og premietariffen er lagt over fra K2005 med Finanstilsynets minstekravstariff til K2013 med Finanstilsynets sikkerhetsmargin når det gjelder dødelighet og levealder. Uføretariffen er pr samme tidspunkt endret fra Storebrands KU-tariff til en uføretariff som reflekterer pensjonskassens risikoeksponering. Den nye tariffen er benevnt «K2013 MERCER FT (Telenor)». Omleggingen omfatter både aktive og pensjonister samt medlemmer med fripoliserettigheter. Av post 2.1 i tabellen utgjør ordinære reserveavsetninger kr Ekstra avsetninger knyttet til K2013 utgjør kr Pensjonskassen er etter dette ferdig med oppreservering i hht. K2013.

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap for 2014

Årsberetning og årsregnskap for 2014 TELENOR FORSIKRING AS Årsberetning og årsregnskap for 2014 Fornebu, 12. mars 2015 Innhold Nøkkeltall Side 1 Årsberetning år 2014 Side 2 Resultatregnskap Side 5 Balanse Side 7 Egenkapital Side 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Styre Trygve Imsland, styreleder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Tron Vormeland, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 2 INNHOLD Side Årsberetning 2013... 4 Resultatregnskap.... 7 Balanse... 8-9 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse...

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2014 Innhold Med vind i seilene... side 3 Nøkkeltall... side 3 Nøkkeltall selskapets utvikling... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Foto: Istockphoto AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2013 Foto: Istockphoto Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse Styrets

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer