ÅRSBERETNING FOR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR 2012"

Transkript

1 Telenor Pensjonskasse ÅRSBERETNING FOR Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA for å yte alders- og uførepensjoner til medlemmene og ektefelle- og barnepensjoner til deres etterlatte (ytelsesordning). Telenor Pensjonskasse omfatter ansatte i Telenor-konsernet med datterselskap hvor Telenor eier 50 % eller mer av aksjene. Telenor Pensjonskasses vedtekter er i henhold til Lov om foretakspensjon. Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet. 2. Styret Telenor Pensjonskasse ledes av et styre på 9 personer, 6 valgt av Telenor ASA (hvorav ett medlem er uten tilknytning til Telenor) og 3 valgt av og blant de ansatte. Styremedlemmene ansatt i Telenor-selskaper og valgt av styret for Telenor ASA mottar ikke honorar, mens eksternt styremedlem og ansatterepresentantene mottar ulikt honorar. Styret har i 2012 bestått av: Valgt av konsernet: Valgt av ansatte: Richard Aa (styrets leder) Bjørn Magnus Kopperud Martha Takvam.t.o.m.september, Geir Bangsund deretter Thor-Philip Hauge Knut Giske Øystein Solberg (eksternt styremedlem) Harald Stavn Wenche Aannestad Helge Enger Pr 31. desember 2012 besto styret av 8 menn og 1 kvinne. Det er i årets løp avholdt 6 styremøter der 29 saker er blitt behandlet. 3. Medlemsforhold Pr. 1. januar 2012 var 35 selskaper registrert som medlemsbedrifter i Telenor Pensjonskasse, mens det ved utgangen av året var 38 selskaper. Antall aktive medlemmer pr 31. desember 2012 var mars 2013 Side 1

2 Pensjonsutbetalinger beløp i tusen kroner alder ufør ektefelle barn

3 Telenor Pensjonskasse fripoliseinnehavere har fripoliser i Telenor Pensjonskasse. Fripolisebestanden omfatter fratrådte etter 1. mars 2000, ektefellefripoliser, fripoliser som følge av kvalitetsforskjell, og fripoliser til medlemmer som valgte innskuddspensjon eller ble overført til innskuddspensjon. Telenor Pensjonskasse har også mottatt fripoliser fra andre pensjonsinnretninger for ansatte som har ønsket å flytte fripolisene til pensjonskassen. Dette gjelder kun ansatte i medlemsbedriftene. 4. Pensjonistbestand Pr 31. desember 2012 mottok 2647 personer pensjon fra Telenor Pensjonskasse, fordelt på 1542 alderspensjonister, 736 uførepensjonister, 274 ektefellepensjonister og 95 barnepensjonister. Av nevnte pensjonsmottakere mottok 675 pensjon som følge av fripoliser. Dette var en økning på 153 pensjonsmottakere i løpet av året. Resultatet for regnskapsåret 2011 ga ingen avsetning til regulering av pensjonene Telenor valgte likevel å tilføre midler slik at reguleringen pr 1. mai 2012 for pensjonister i Telenor-selskapene ble 3,2 %. Reguleringen gjelder for de som var pensjonister pr 31. desember 2011 eller som mottok etterlattepensjon etter medlem som var pensjonist pr denne dato. 5. Organisasjon, aktuar og revisor Telenor Pensjonskasse søker å hensynta likestilling mellom kvinner og menn. Telenor Pensjonskasse hadde ved utgangen av 2012, 8 fast ansatte, fordelt på 8 årsverk, hvorav 5 ansatte var kvinner. Forsikringstekniske beregninger og aktuarielle tjenester er i 2012 utført av Mercer (Norge) AS. Revisor har i 2012 vært Ernst & Young AS. 6. Helse, miljø og sikkerhet Arbeidsmiljøet i Telenor Pensjonskasse anses som godt. Sykefraværet i Telenor Pensjonskasse var i 2012 på 0,51 % mot 2,49 % året før. Det har i 2012 ikke vært noen personskader eller ulykker. Telenor Pensjonskasse inngår i Telenor-konsernets avtale om inkluderende arbeidsliv. Styret vurderer pensjonskassens virksomhet til ikke å forurense det ytre miljø. 7. Kapitalforvaltning og risikoforhold Organisering av kapitalforvaltningen Telenor Pensjonskasse har avtale med Telenor Kapitalforvaltning AS om forvaltning av pensjonskassens midler. Telenor Kapitalforvaltning AS er et heleid datterselskap av Telenorkonsernet med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester. I tillegg til å kjøpe forvaltningstjenester fra Telenor Kapitalforvaltning, kjøpes det tjenester fra en rekke andre forvaltere. mars 2013 Side 2

4

5 Telenor Pensjonskasse Styret har nedsatt et finansutvalg som består av 1 av styremedlemmene, 2 representanter fra Telenor ASA/Group Finance. I tillegg møter og adm. direktør og økonomisjef i pensjonskassen. Styret har også vedtatt mandat for finansutvalget. Finansutvalget er et kontrollerende og rådgivende organ som følger opp styrets vedtak om kapitalforvaltningen, samt utarbeider og fremlegger eventuelle forslag til nye vedtak for styret. Markedsutviklingen 2012 Totalt sett så vokste verdensøkonomien med ca. 3 prosent i 2012 omkring konsensus forventningene for et år siden. Første halvår var bedre enn ventet, mens andre halvår kom ut lavere enn estimert ved begynnelsen av året. 4. kvartal var det svakeste kvartalet med en veksttakt langt under trend blant annet grunnet orkanen Sandy. Statsrentene fortsatte å falle i Norge i 2012 inntil de nådde rekordlave nivåer. I midten av juli var 10-års statsrenter nede i 1,5 %. Det lave rentenivået var dels et resultat av nedjusterte vekstforventninger og dels et resultat av krisen i eurosonen. Utover våren hadde eurokrisen igjen eskalert. Spanske statsrenter nærmet seg 8 % av frykt for en spansk statskonkurs. Frykt for at krisen ville spre seg påvirket også italienske statsrenter. Investorer lette desperat etter sikre investeringer, og var nå villige til å akseptere selv negative nominelle renter dersom hovedstolen var sikker (som tyske statsobligasjoner med løpetid på 2-3 år). Samtidig ledet jakten på sikre investeringer til at 10-års statsobligasjoner i USA og Tyskland falt til henholdsvis 1,4 % og 1,2 % på det laveste. I frykt for at krisen skulle komme ut av kontroll besluttet den europeiske sentralbanken (ESB) å garantere for statsrentene i utsatte euroland: ESB åpnet for ubegrensede kjøp av statsobligasjoner dersom eurolandet i forkant offisielt hadde søkt om assistanse og Den europeiske stabilitetsmekanismen (EUs krisefond) hadde gitt sin tilslutning. Hjelpen ville være betinget av at det kriserammede landet i samarbeid med Eurokommisjonen og gjerne IMF forpliktet seg til en eksplisitt handlingsplan med klare mål. Eurosonen hadde nå fått sin lender of last resort og fra august begynte statsrentene i Spania og Italia igjen å falle inntil de nådde 5 % ved utgangen av året. ESBs nye garantier førte samtidig til at frykten for en ny global finanskrise med utgangspunkt i eurosonen ble priset ut av markedet. Kredittspreadene begynte derfor å falle. Normalisering av kredittspreadene ledet til svært god avkastning i kredittmarkedene også i Norge. Svekkede vekstutsikter bidro imidlertid til at statsrentene holdt seg lave. I USA, Tyskland og Norge endte de lavere enn ved inngangen til året. I USA falt renten på 10 års stat til 1,8 % ved utgangen av året, mens tilsvarende renter i Tyskland og Norge endte på henholdsvis 1,3 % og 2,1 %. Totalt sett var 2012 et meget godt år for aksjemarkedene rundt om i verden med en avkastning i størrelsesorden prosent i lokal valuta. Norske kroner styrket seg betydelig mot de fleste valutaer i 2012 og dette dro ned avkastningen på internasjonale aksjer. Oslo Børs steg 15 prosent, og det var spesielt de store selskapene som hadde best utvikling. Investeringsstrategi Styret har vedtatt retningslinjer og fullmakter for kapitalforvalterne som tar hensyn til den finansielle risikoen pensjonskassens eiendeler er eksponert for, samt de lover og regler myndighetene har satt for pensjonskassens virksomhet. Faktiske plasseringer har i 2012 ligget innenfor de fastsatte rammer. Årets avkastning Samlet verdijustert avkastning inkludert verdivurdering i anleggsobligasjonene var i 2012 mars 2013 Side 3

6 Aktivaallokering Aksjer 23% Bankinnskudd 37% 2% 1% 3% Hedgefond Private Equity Anleggsobligasjoner 9% 26% Eiendom Omløpsobligasjoner

7 Telenor Pensjonskasse 731 millioner kroner, hvilket tilsvarer 8,1 % av gjennomsnittlig forvaltet investeringskapital, inkludert ikke bokførte verdiendringer av anleggsporteføljen. Tilsvarende tall for 2011 var 130 millioner kroner tilsvarende 2,5 %. Verdijustert avkastning for 2012 i henhold til forsikringstekniske beregninger utgjør 7,6 %. Bufferkapital Gjennom resultatdisponeringen for 2012 er egenkapital som inngår i den finansielle bufferkapitalen (dvs. EK eksl. risikoutjevningsfond) økt med 90 millioner kroner, mens kursreguleringsfondet er økt med 182 millioner kroner. Tilleggsavsetningene er uendret. Samlet bufferkapital etter avsetning for minimum ansvarlig kapital var millioner kroner ved utgangen av 2012 mot 883 millioner kroner ved utgangen av Telenor Pensjonskasse hadde ved utgangen av 2012 en kapitaldekning på 14,9 % av vektet balanse. Risiko Pensjonskassens finansielle risiko er knyttet til real- og renteinvesteringene. Den finansielle risikoen består av markeds-, rente-, kreditt-, valuta- og likviditetsrisiko. Pensjonskasser og forsikringsselskap ble pålagt å sette ned grunnlagsrenten fra 4 til 3 % for all fremtidig opptjening fra 1. januar 2004, og ytterligere ned til 2,5 % fra 1. januar Den gjennomsnittlig beregnede rentegaranti utgjorde 3,6 % ved utgangen av året. Markedsrisiko Telenor Pensjonskasses plasseringer vil være påvirket av endringer i de underliggende markedene som man har plasseringer i. Basert på de siste fem årene har Telenor Pensjonskasse oppnådd en årlig gjennomsnittlig verdijustert avkastning, inklusive endringer i markedsverdier på anleggsporteføljen, tilsvarende 5,0 %. Renterisiko Telenor Pensjonskasse hadde ved utgangen av 2012 en samlet omløpsportefølje av sertifikater, obligasjoner og obligasjonsfond på i alt millioner kroner. Gjennomsnittlig effektiv rente i porteføljen var 4,2 %, mens gjennomsnittlig durasjon var 1,7 år. Dette betyr at ett prosentpoeng renteendring vil endre markedsverdien med omtrent 58 millioner kroner. Telenor Pensjonskasse har opplevd ett mislighold i sine renteplasseringer i Valutarisiko Telenor Pensjonskasses plasseringer i renteinstrumenter i utenlandsk valuta har vært tilnærmelsesvis 100 % valutasikret. I 2012 har Telenor Pensjonskasse fortsatt med sin strategi med delvis valutasikring av plasseringer i aksjefond i utenlandsk valuta og utenlandske aksjer. Valutasikringen i 2012 har ligget mellom 15 og 5 %. Ved utgangen av 2012 var omtrent 5 % av valutaeksponeringen sikret gjennom terminkontrakter. Likviditetsrisiko Telenor Pensjonskasse er fortsatt i en oppbyggingsfase der innbetaling av premier vil overstige utbetaling av pensjoner i en rekke år fremover. Pensjonskassen hadde en positiv kontantstrøm fra driften på 328 millioner kroner i 2012 mot 458 millioner kroner i Reassuranse av forsikringsrisikoen For å sikre pensjonskassen mot store utbetalinger i forbindelse med uventede katastrofehendelser som medfører at flere medlemmer omkommer eller blir uføre som følge av hendelsen, har mars 2013 Side 4

8 Forvaltningskapital Millioner kroner fripoliser ansatte/pensjonister egenkapital etc

9 Telenor Pensjonskasse Telenor Pensjonskasse sikret seg gjennom en gjenforsikringsavtale med et større internasjonalt reassuranseselskap. Administrasjon av fripoliser Telenor Pensjonskasse er selv ansvarlig for fripoliserettighetene til tidligere medlemmer og foretar selv all saksbehandling av disse. Behandling av fripolisene omfatter også utsendelse av kontoutskrifter til fripoliseinnehaverne. Internkontroll Telenor Pensjonskasse er omfattet av internkontrollforskriften som krever at pensjonskassen foretar en vurdering av aktuelle risikoer og sørger for å etablere en forsvarlig internkontroll som sikrer styring med de mest vesentlige risikoer. Kontrollrutinene skal gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen områdene målrettet og effektiv drift, pålitelig intern og ekstern regnskapsrapportering og overholdelse av gjeldende lover og regler. Det er også gjennomført en sikkerhetstest av pensjonskassens systemer med den målsetting å sjekke at ikke uvedkommende kan benytte systemene. Det ble ikke avdekket noe negativt i testen. Styret behandlet den årlige dokumentasjonen for internkontroll fra daglig leder inkludert en uavhengig bekreftelse fra ekstern revisor og fant dette tilfredsstillende. 8. Regnskap Premieinntekter var 280,3 millioner kroner i 2012 mot 331,4 millioner kroner året før. Endringen i premieinntekter fra 2011 til 2012 skyldes primært nedgang i bestanden som følge av naturlig avgang samt oppjustering av rettigheter fra Statens Pensjonskasse. Det er utbetalt 160,6 millioner kroner i løpende pensjoner i 2012 mot 141 millioner kroner i Det er i løpet av 2012 utstedt fripoliser ved fratredelse for 201,5 millioner kroner. I 2011 ble det utstedt fripoliser for millioner kroner. I forbindelse med fripoliseinnehaveres ønske om flytting av fripoliser, ble det i løpet av 2012 netto overført 3,1 millioner kroner til andre livsforsikringsselskap mot 20,1 millioner i I 2012 er det gjort pliktige avsetninger til premiereserver med 331,6 millioner kroner og premiefond (rentegaranti) med 1,4 millioner kroner. Ytterligere 156,6 millioner kroner er avsatt til oppreservering i hht. ny tariff K2013. Sistnevnte har bidratt til at det ikke er rom for oppskriving av fripoliser eller pensjoner fra pensjonskassens overskudd i Styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, jfr. regnskapslovens 4-5. Det er ikke inntruffet forhold etter balansedagen som er av betydning for bedømmelsen av pensjonskassen. Fordeling av årets resultat Regnskapet gir et samlet resultat før disponeringer og skatt tilsvarende 246,5 millioner kroner. Av dette benyttes som nevnt over 156,6 millioner kroner for å styrke premiereserven i hht. ny tariff K2013. Det avsettes videre 89,8 millioner kroner til egenkapital for å styrke mars 2013 Side 5

10

11 Telenor Pensjonskasse TELENOR PENSJONSKASSE REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt forskrift av 20. desember 2011 nr om årsregnskap for pensjonsforetak. Inntekts- og kostnadsføringsprinsipper Premieinntekter omfatter årets forfalte premier, premiefritak, overførte premiereserver fra andre forsikringsselskaper/ pensjonskasser og avgitt gjenforsikring. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve. Erstatninger omfatter utbetalte pensjoner, premiefritak og overføring av premiereserve, tilleggsavsetning og kursreserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser. Overføring av premiereserve ved flytting av forsikringer føres over resultatregnskapet. Kostnads- /inntektsføringen skjer på det tidspunktet risikoen overføres. På samme tidspunkt reduseres/økes premiereserven tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer også kontraktenes andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Tilflyttede tilleggsavsetninger vises ikke under premieinntekter, men under endringer i forikringsforpliktelser. Flyttebeløpene klassifiseres som kortsiktig gjeld / tilgodehavende til oppgjør finner sted. Garantert avkastning på premiefond (3%) samt pliktige avsetninger til premiereserven og tilleggsavsetninger føres under posten endring i forsikringsforpliktelser i resultatregnskapet. Inndeling av forvaltningskapitalen Pensjonskassens forvaltingskapital er delt inn i en kollektivportefølje og en selskapsportefølje. Kollektivporteføljen består av eiendeler som motsvarer de forsikringstekniske avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer selskapets ansvarlig kapital og eventuell annen gjeld enn forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har felles forvaltning av de to porteføljene. Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler innregnes i balansen når pensjonskassen blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. Alminnelig kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på transaksjonsdagen. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle eiendeler er enten klassifisert som holdt til forfall, eller, basert på frivillig kategorisering til virkelig verdi over resultatet. Virkelig verdi fastsettes med referanse til henholdsvis kjøpskurs eller salgskurs på balansedagen. Netto urealiserte gevinster avsettes til kursreguleringsfond. Netto urealisert tap kostnadsføres løpende. Måling av investeringer holdt til forfall skjer til amortisert kost i henhold til effektiv rente-metoden. Aksjer i datterselskaper Aksjer i datterselskap er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Datterselskapets regnskap er omarbeidet i samsvar med de prinsipper pensjonskassens regnskap er utarbeidet etter. Dette innebærer at den balanseførte verdien på datterselskapet reflekterer virkelig verdi på datterselskapets bygninger på grunnlag av driftsavkastningen i henhold til Finanstilsynets forskrift. Eiendommer er fastsatt til virkelig verdi. Med virkelig verdi menes det eiendommene kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter. Finansielle derivater Pensjonskassen benytter terminforretninger for å redusere valutarisikoen knyttet til finansielle eiendeler i utenlandsk valuta. Finansielle derivater verdsettes, uavhengig av tilknyttede finansielle eiendeler, til markedsverdi i balansen. Finansielle derivater er, basert på frivillig kategorisering, klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Forsikringsmessige forpliktelser Premiereserven beregnes som kapitalverdien av forventede fremtidige utbetalinger av løpende og oppsatte pensjonsrettigheter på balansedagen. Den gir uttrykk for pensjonskassens regnskapsmessige pensjonsforpliktelse og er basert på lineær opptjening for alle selskapene. Premiereserven er beregnet av pensjonskassens aktuar. Ved beregningen er det anvendt samme grunnlag som for premieberegningen. Premiefondet tilføres grunnlagsrente på 3 %. Premiefondet kan benyttes til å dekke fremtidige premier eller oppregulering av løpende pensjoner. Tilleggsavsetningene kan i henhold til forskrift utgjøre maksimalt 12 % av premiereserven og kan anvendes til dekning av eventuelt renteunderskudd i pensjonskassen. Pensjonistenes overskuddsfond tilføres pensjonistenes andel av pensjonskassen overskudd. Pensjonistenes overskuddsfond benyttes til regulering av løpende pensjoner. Valuta Selskapets funksjonelle valuta er norske kroner. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes ved førstegangsinnregning til norske kroner til gjeldende dagskurs. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter valutakurs på balansedagen og de relaterte gevinster og tap fra omregning er regnskapsført i resultatregnskapet. Valutarisikoen i utenlandske verdipapirer er delvis eliminert ved sikringsforretninger. Skatt Skattekostnaden i regnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat i konsernselskapene og netto skattepliktig formue i pensjonskassen. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd og fremførbar godtgjørelse knyttet til mottatt utbytte på norske aksjer. Utsatt skatt og det tilhørende renteelementet resultatføres i takt med endringene i midlertidige forskjeller. Netto utsatt skattefordel oppføres i evt. balansen dersom det er sannsynlig at fordelen kan benyttes. Side 7

12

13 Telenor Pensjonskasse TELENOR PENSJONSKASSE RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR DESEMBER TPK TPK Konsern Konsern Post Noter (Tall i 1000 kr) Noter TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Forfalte premier Avgitt gjenforsikring Overf.premiereserve fra andre selskaper Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investering i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Renteinntekter og utbytte på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Øvrige finansinntekter/kostnader Sum inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Utbetalte erstatninger Overf.premiereserve, tilleggsavset. og kursres.til andre selskaper Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Til (fra) premiereserve Endringer i tilleggsavsetninger Endringer i kursreguleringsfond Endringer i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Overføring av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond fra andre selskaper Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat Annen tilordning av overskudd Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser. 0 0 Forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12 Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Inntekter fra investering i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Renteinntekter og utbytte på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Øvrige finansinntekter/kostnader Sum inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader Andre kostnader Sum kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter , 19 TOTALRESULTAT Side 8

14 Telenor Pensjonskasse TELENOR PENSJONSKASSE BALANSE PR. 31. DESEMBER TPK TPK Konsern Konsern Post Note (Tall i 1000 kr) Note Investeringer EIENDELER SELSKAPSPORTEFØLJEN Investeringseiendommer Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum investeringer Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Bankinnskudd SUM EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN 7 Investeringer i kollektivporteføljen Investeringseiendommer Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum investeringer SUM EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN SUM EIENDELER

15

16 Telenor Pensjonskasse TPK Konsern (Tall i 1000 kroner) KONTANTSTRØMMER FRA DRIFTEN Innbetalte premier Overført fra/(til) andre pensjonsinnretninger Betalte pensjoner Utbetaling av administrasjonsutgifter Utbetaling av finansutgifter Innbetaling av finansinntekter Innbetaling av renter mv Innbetaling av aksjeutbytte Utbetaling av skatter Netto kontantstrøm fra driften KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger/utbetalinger salg av aksjer Netto endring aksjer Innbetalinger/utbetalinger ved salg av obligasjoner/ sertifikater Netto endring obligasjoner/sertifikater Innbetalinger / Utbetalinger fra virksomhet i eiendomsselskapene Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER 0 0 Innbetalt egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter Beholdning av kontanter NETTO ENDRING LIKVIDBEHOLDNING Side 11

17 Telenor Pensjonskasse Oppstilling over endring i egenkapitalen ( Beløp i 1000 kr ) Risiko- Annen Innskutt utjevnings- opptjent Sum Sum egenkapital Fond egenkapital egenkapital egenkapital konsern Egenkapital Avsetning til risikoutjevningsfond 0 0 Årets resultat overført til annen egenkapital Egenkapital Avsetning til risikoutjevningsfond Årets resultat overført til annen egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital er fordelt på 6 innskuddsbevis, på henholdsvis 5,5 millioner, 36 millioner, 22 millioner, 102 millioner, 55 millioner og 82 millioner. Side 12

18 TELENOR PENSJONSKASSE NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 NOTE 1, ERSTATNINGER Beløp i tusen kroner Alderspensjon Uførepensjon* Ektefellepensjon Barnepensjon Sum pensjonsutbetalinger *Inkluderer premiefritak NOTE 2, PREMIEFOND OG PENSJONISTENES OVERSKUDDSFOND Beløp i tusen kroner Premiefondet representerer premier utover det som er nødvendig for å dekke Pensjonskassens forpliktelser. Fondet kan disponeres til pensjonsutbetalinger eller til dekning av eventuelt underskudd. Dog kan medlemsbedriftene dekke framtidige premiekrav ved overførsel fra premiefondet. I henhold til Finanstilsynets bestemmelser er det i 2012 avsatt 3 % av gjennomsnittlig premiefond som rentegaranti. Beløpet utgjør kr pr Pensjonistenes overskuddsfond representerer andel premiefond reservert for pensjonsreguleringer. Premiefondet utgjør kr pr Endringer i premiefond og pensjonistenes overskuddsfond fremkommer som følger: Inngående balanse premiefond og pensjonistenes overskuddsfond Frigjort til premiefond Uttak fra premiefond Avsatt til rentegaranti Overført fra årets resultat - - Utgående balanse premiefond og pensjonistenes overskuddsfond Premiefondet utgjør i % av årets premie 4 % 21 % NOTE 3. ENDRINGER I FORSIKRINGSFORPLIKTELSER Beløp i tusen kroner Kursregulerings- Erstatnings- Totalt 2012 Premiereserve Tilleggsavsetn. fond Premiefond avsetninger 1. Inngående balanse TPK Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 2.1 Netto resultatførte avsetninger Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Justering av forsikringsforpliktelser fra andre resultatkomponenter 0 Sum resultatførte endringer i forsikrinsforpliktelser Ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 3.1 Overføringer mellom fond Overføringer til/fra selskapet Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Utgående balanse Herav Fripoliser Av premiefondet er det øremerket kr. 0 til pensjonsreguleringer som følge av overskuddsdisponeringen for Virkningen av endringer i forutsetninger Pensjonskassens premietariff er lagt om med virkning på balansetidspunktet på følgende måte: Premiereserven og premietariffen for kollektivkontrakten er lagt over fra "K2005 tariff med Mercer-tillegg" til "K2005 med Finanstilsynets minstetariff". For pensjonister fra før er tariffen endret fra "K2005 med Mercer-tillegg" til en ren "K2005-tariff". NOTE 4, ADMINISTRASJONS- OG KONTORUTGIFTER Beløp i tusen kroner Forvaltningskostnad kollektivporteføljen Forvaltningskostnad selskapsporteføljen Aktuartjenester Husleie Andre driftskostnader Sum Telenor Pensjonskasse har inngått avtale om leie av lokaler med Telenor Eiendom Holding AS. Beløpet er fastsatt og beregnes på grunnlag av leiepris pr. m2. Betalt revisjonshonorarer i 2012 utgjør kr 351 inkl. mva. Kostnadsført beregnet godtgjørelse til styrerepresentanter utgjør kr 78. Styrehonoraret utgjør kr 2 pr møte for ansatterepresentanter og et årlig beløp på kr 50 for eksternt medlem. Fordelingen av styrehonorar er som følger: 2012 Øystein Solberg: (Ekstern) 50 Wenche Aannestad 10 Harald Stavn 8 Jan Riddervold (varamedlem) 2 Helge Enger 8 Sum 78 NOTE 5, PENSJONSKOSTNADER, PENSJONSFORPLIKTELSER OG -MIDLER Selskapets ansatte er tilknyttet ytelsesordningen i Telenor Pensjonskasse. Ordningen omfatter pr , 4 ansatte og 1 pensjonist. 4 ansatte og 1 pensjonist er tilknyttet innskuddsordningen i Nordea. Beløp i tusen kroner Endring pensjonsforpliktelser Brutto pensjonsforpliktelser Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forskjell mellom estimert og faktisk forpliktelse Betalt skatt Planendring 0 0 Oppkjøp og salg 0 0 Utbetaling av pensjoner/fripoliser Brutto pensjonsforpliktelser

19 Note 5 forts. Endring i pensjonsmidler Virkelig verdi pensjonsmidler Faktisk avkastning på pensjonsmidlene Aktuarmessig gevinst/tap på pensjonsmidlene Arbeidsgivers bidrag Oppkjøp og salg 0 0 Utbetaling av pensjoner Betalt skatt Virkelig verdi pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatførte estimatendringer Netto pensjonsforpliktelse Herav - overfinansiert underfinansiert Forutsetninger pr Diskonteringsrente i % 3,90 3,00 Avkastning på pensjonsmidler i % 3,90 5,50 Årlig lønnsvekst i % 3,25 3,25 G-regulering i % 2,75 3,25 Årlig regulering av pensjoner i % 2,75 2,75 Pensjonskostnad: Nåverdien av årets opptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Estimert avkastning på pensjonsmidlene Resultatførte estimatendringer Resultatført planendring 0 0 Resultatført implementeringsvirkning 0 0 Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift I tillegg er det betalt kr 93,- inkl. arbeidsgiveravgift til innskuddsordningen i Nordea NOTE 6, KURSREGULERINGSFONDET Beløp i tusen kroner Urealisert gevinst/tap aksjer Urealisert gevinst/tap obligasjoner/ sertifikater Urealisert gevinst/tap valutaderivater Sum NOTE 7, SKATTER TPK Konsern TPK Konsern Beløp i tusen kroner Årets skattekostnad framkommer slik: Avsatt for mye/for lite betalbar skatt tidligere år Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad Grunnlag for betalbar inntektsskatt: Resultat av ordinær virksomhet Ikke fradragsberettigede kostnader 0 1 Mottatt konsernbidrag Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Korreksjon tidligere års beregninger 0 0 Endring fremførbart underskudd Grunnlag for betalbar skatt 0 0 Grunnlag for betalbar formuesskatt: Skattepliktig netto formue Formuesskatt til kommunen 0,3 % Grunnlag for utsatt skatt: Varige driftsmidler Sum positive/negative forskjeller Sum utsatt skatt/(skattefordel) Nedvurdering utsatt skattefordel ved oppkjøp av datter Sum utsatt skatt/(skattefordel) Forskjeller som ikke utlignes (ikke balanseført) Varige driftsmidler Pensjonsforpliktelser Aksjer Omregnet ubenyttet godtgjørelse til fremføring Underskudd til fremføring Sum positive/negative forskjeller Sum utsatt skatt/(skattefordel) Den utsatte skattefordelen for Telenor Pensjonskasse er ikke balanseført da det er knyttet usikkerhet til om denne kan utnyttes. I 2011 og 2012 er utsatt skattefordel som vedrører eiendomsselskapene mindre enn nedvurderingen som er foretatt i forbindelse med oppkjøp av datter. Derfor er nedvurderingen av utsatt skattefordel ved oppkjøp av datter endret slik at utsatt skattefordel blir null. NOTE 8, SPESIFIKASJON AV AKSJER OG ANDELER PR Beløp i tusen kroner Valuta Antall Kostpris Markedsverdi Norske Aksjer Aker ASA NOK Aker Solutions ASA NOK Algeta ASA NOK Archer Limited NOK Atea ASA NOK Bouvet ASA NOK Cermaq ASA NOK Clavis Pharma ASA NOK Comrod Communication ASA NOK Det norske oljeselskap ASA NOK DNB ASA NOK Ekornes ASA NOK Fred. Olsen Energy ASA NOK Gjensidige Forsikring ASA NOK Høegh LNG Holdings Ltd NOK Marine Harvest ASA NOK Morpol ASA NOK Norsk Hydro ASA NOK Norwegian Air Shuttle ASA NOK Olav Thon Eiendomsselskap ASA NOK Orkla ASA NOK Oslo Børs VPS Holding ASA NOK

20 Note 8 forts. - Norske aksjer Petroleum Geo-Services ASA NOK Photocure ASA NOK Prosafe SE NOK Renewable Energy Corporation ASA NOK Royal Caribbean Cruises Ltd. NOK Schibsted ASA NOK SeaDrill Limited NOK Songa Offshore SE NOK Statoil ASA NOK Stolt-Nielsen Limited NOK Storebrand ASA NOK Subsea 7 S.A. NOK TGS Nopec Geophysical Company ASA NOK Veidekke ASA NOK Wilh Wilhemsen ASA NOK Yara International ASA NOK Totalt Verdipapirfond internasjonale selskaper Carnegie Worldwide II NOK KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks 1 NOK KLP AksjeGlobal Indeks 1 NOK Skagen Global 2 NOK Totalt beløp norske aksjer Utenlandske aksjer AP Møller Maersk B A/S DKK Carlsberg A/S B DKK Danske Bank A/S DKK Novo-Nordisk B A/S DKK Sum danske aksjer Fortum Corporation EUR Kone Corporation EUR Metso Corporation EUR Nokia Corporation EUR Sampo Plc EUR Sum finske aksjer ABB Ltd SEK Assa Abloy B AB SEK Atlas Copco A AB SEK Electrolux B AB SEK Ericsson AB B SEK Hennes & Mauritz B AB SEK Investor B AB SEK Lundin Petroleum AB SEK Nordea Bank AB SEK Sandvik AB SEK Scania AB ser. B SEK Skandinaviska Enskilda Banken A AB SEK SKF B AB SEK Svencka Cellulosa AB ser B SEK Svenska Handelsbanken A AB SEK Swedbank A AB SEK Volvo B AB SEK Sum svenske aksjer Andeler i utenlandske aksjefond Morgan Stanley Global Brands USD Nuveen Tradewinds Global All Cap I USD Totalt Totalt beløp utenlandske aksjer Hedgefond AKO Fund Limited - NOK Class 3 NOK Carnegie World Wide Long/Short Fund NOK Sum Hedgefond Private equity FSN Capital Limited Partnership II Morgan Stanley Offsh. Infrastructure Partners A LP Norvestor IV LP Norvestor V LP Norvestor VI LP Partners Group Direct Investment Partners Group Direct Investment 2012 S.C.A. SICAR Partners Group Direct Real Estate Storebrand International Private Equity VI B Sum Private equity Totalt Herav selskapsporteføljen Herav kollektivporteføljen Andel børsnotert % 90 % I aksjeporteføljen var det pr en urealisert gevinst på kr (Dette inkluderer urealisert gevinst i selskapsporteføljen, som ikke inngår i kursreguleringsfondet). Risikoprofil Aksjeplasseringene er spredt på norske og utenlandske aksjer, samt aksjefond. Valutarisiko knyttet til utenlandske aksjer er delvis sikret gjennom valutaterminkontrakter. Valutasikringen har ligget mellom 15 og 5 % i 2012, og lå ved utgangen av 2012 på ca. 5%.

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013 Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Pensjonsutbetalinger beløp i tusen kroner 2008 2009 2010 2011 2012 2013 alder ufør ektefelle

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2017

Kvartalsrapport - 3/2017 Kvartalsrapport - 3/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER TREDJE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Kvartalsrapport - 2/2017

Kvartalsrapport - 2/2017 Kvartalsrapport - 2/2017 u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endring i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2017 Resultater

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport - 1/2017

Kvartalsrapport - 1/2017 Kvartalsrapport 1/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer