ÅRSBERETNING FOR 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR 2012"

Transkript

1 Telenor Pensjonskasse ÅRSBERETNING FOR Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA for å yte alders- og uførepensjoner til medlemmene og ektefelle- og barnepensjoner til deres etterlatte (ytelsesordning). Telenor Pensjonskasse omfatter ansatte i Telenor-konsernet med datterselskap hvor Telenor eier 50 % eller mer av aksjene. Telenor Pensjonskasses vedtekter er i henhold til Lov om foretakspensjon. Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet. 2. Styret Telenor Pensjonskasse ledes av et styre på 9 personer, 6 valgt av Telenor ASA (hvorav ett medlem er uten tilknytning til Telenor) og 3 valgt av og blant de ansatte. Styremedlemmene ansatt i Telenor-selskaper og valgt av styret for Telenor ASA mottar ikke honorar, mens eksternt styremedlem og ansatterepresentantene mottar ulikt honorar. Styret har i 2012 bestått av: Valgt av konsernet: Valgt av ansatte: Richard Aa (styrets leder) Bjørn Magnus Kopperud Martha Takvam.t.o.m.september, Geir Bangsund deretter Thor-Philip Hauge Knut Giske Øystein Solberg (eksternt styremedlem) Harald Stavn Wenche Aannestad Helge Enger Pr 31. desember 2012 besto styret av 8 menn og 1 kvinne. Det er i årets løp avholdt 6 styremøter der 29 saker er blitt behandlet. 3. Medlemsforhold Pr. 1. januar 2012 var 35 selskaper registrert som medlemsbedrifter i Telenor Pensjonskasse, mens det ved utgangen av året var 38 selskaper. Antall aktive medlemmer pr 31. desember 2012 var mars 2013 Side 1

2 Pensjonsutbetalinger beløp i tusen kroner alder ufør ektefelle barn

3 Telenor Pensjonskasse fripoliseinnehavere har fripoliser i Telenor Pensjonskasse. Fripolisebestanden omfatter fratrådte etter 1. mars 2000, ektefellefripoliser, fripoliser som følge av kvalitetsforskjell, og fripoliser til medlemmer som valgte innskuddspensjon eller ble overført til innskuddspensjon. Telenor Pensjonskasse har også mottatt fripoliser fra andre pensjonsinnretninger for ansatte som har ønsket å flytte fripolisene til pensjonskassen. Dette gjelder kun ansatte i medlemsbedriftene. 4. Pensjonistbestand Pr 31. desember 2012 mottok 2647 personer pensjon fra Telenor Pensjonskasse, fordelt på 1542 alderspensjonister, 736 uførepensjonister, 274 ektefellepensjonister og 95 barnepensjonister. Av nevnte pensjonsmottakere mottok 675 pensjon som følge av fripoliser. Dette var en økning på 153 pensjonsmottakere i løpet av året. Resultatet for regnskapsåret 2011 ga ingen avsetning til regulering av pensjonene Telenor valgte likevel å tilføre midler slik at reguleringen pr 1. mai 2012 for pensjonister i Telenor-selskapene ble 3,2 %. Reguleringen gjelder for de som var pensjonister pr 31. desember 2011 eller som mottok etterlattepensjon etter medlem som var pensjonist pr denne dato. 5. Organisasjon, aktuar og revisor Telenor Pensjonskasse søker å hensynta likestilling mellom kvinner og menn. Telenor Pensjonskasse hadde ved utgangen av 2012, 8 fast ansatte, fordelt på 8 årsverk, hvorav 5 ansatte var kvinner. Forsikringstekniske beregninger og aktuarielle tjenester er i 2012 utført av Mercer (Norge) AS. Revisor har i 2012 vært Ernst & Young AS. 6. Helse, miljø og sikkerhet Arbeidsmiljøet i Telenor Pensjonskasse anses som godt. Sykefraværet i Telenor Pensjonskasse var i 2012 på 0,51 % mot 2,49 % året før. Det har i 2012 ikke vært noen personskader eller ulykker. Telenor Pensjonskasse inngår i Telenor-konsernets avtale om inkluderende arbeidsliv. Styret vurderer pensjonskassens virksomhet til ikke å forurense det ytre miljø. 7. Kapitalforvaltning og risikoforhold Organisering av kapitalforvaltningen Telenor Pensjonskasse har avtale med Telenor Kapitalforvaltning AS om forvaltning av pensjonskassens midler. Telenor Kapitalforvaltning AS er et heleid datterselskap av Telenorkonsernet med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester. I tillegg til å kjøpe forvaltningstjenester fra Telenor Kapitalforvaltning, kjøpes det tjenester fra en rekke andre forvaltere. mars 2013 Side 2

4

5 Telenor Pensjonskasse Styret har nedsatt et finansutvalg som består av 1 av styremedlemmene, 2 representanter fra Telenor ASA/Group Finance. I tillegg møter og adm. direktør og økonomisjef i pensjonskassen. Styret har også vedtatt mandat for finansutvalget. Finansutvalget er et kontrollerende og rådgivende organ som følger opp styrets vedtak om kapitalforvaltningen, samt utarbeider og fremlegger eventuelle forslag til nye vedtak for styret. Markedsutviklingen 2012 Totalt sett så vokste verdensøkonomien med ca. 3 prosent i 2012 omkring konsensus forventningene for et år siden. Første halvår var bedre enn ventet, mens andre halvår kom ut lavere enn estimert ved begynnelsen av året. 4. kvartal var det svakeste kvartalet med en veksttakt langt under trend blant annet grunnet orkanen Sandy. Statsrentene fortsatte å falle i Norge i 2012 inntil de nådde rekordlave nivåer. I midten av juli var 10-års statsrenter nede i 1,5 %. Det lave rentenivået var dels et resultat av nedjusterte vekstforventninger og dels et resultat av krisen i eurosonen. Utover våren hadde eurokrisen igjen eskalert. Spanske statsrenter nærmet seg 8 % av frykt for en spansk statskonkurs. Frykt for at krisen ville spre seg påvirket også italienske statsrenter. Investorer lette desperat etter sikre investeringer, og var nå villige til å akseptere selv negative nominelle renter dersom hovedstolen var sikker (som tyske statsobligasjoner med løpetid på 2-3 år). Samtidig ledet jakten på sikre investeringer til at 10-års statsobligasjoner i USA og Tyskland falt til henholdsvis 1,4 % og 1,2 % på det laveste. I frykt for at krisen skulle komme ut av kontroll besluttet den europeiske sentralbanken (ESB) å garantere for statsrentene i utsatte euroland: ESB åpnet for ubegrensede kjøp av statsobligasjoner dersom eurolandet i forkant offisielt hadde søkt om assistanse og Den europeiske stabilitetsmekanismen (EUs krisefond) hadde gitt sin tilslutning. Hjelpen ville være betinget av at det kriserammede landet i samarbeid med Eurokommisjonen og gjerne IMF forpliktet seg til en eksplisitt handlingsplan med klare mål. Eurosonen hadde nå fått sin lender of last resort og fra august begynte statsrentene i Spania og Italia igjen å falle inntil de nådde 5 % ved utgangen av året. ESBs nye garantier førte samtidig til at frykten for en ny global finanskrise med utgangspunkt i eurosonen ble priset ut av markedet. Kredittspreadene begynte derfor å falle. Normalisering av kredittspreadene ledet til svært god avkastning i kredittmarkedene også i Norge. Svekkede vekstutsikter bidro imidlertid til at statsrentene holdt seg lave. I USA, Tyskland og Norge endte de lavere enn ved inngangen til året. I USA falt renten på 10 års stat til 1,8 % ved utgangen av året, mens tilsvarende renter i Tyskland og Norge endte på henholdsvis 1,3 % og 2,1 %. Totalt sett var 2012 et meget godt år for aksjemarkedene rundt om i verden med en avkastning i størrelsesorden prosent i lokal valuta. Norske kroner styrket seg betydelig mot de fleste valutaer i 2012 og dette dro ned avkastningen på internasjonale aksjer. Oslo Børs steg 15 prosent, og det var spesielt de store selskapene som hadde best utvikling. Investeringsstrategi Styret har vedtatt retningslinjer og fullmakter for kapitalforvalterne som tar hensyn til den finansielle risikoen pensjonskassens eiendeler er eksponert for, samt de lover og regler myndighetene har satt for pensjonskassens virksomhet. Faktiske plasseringer har i 2012 ligget innenfor de fastsatte rammer. Årets avkastning Samlet verdijustert avkastning inkludert verdivurdering i anleggsobligasjonene var i 2012 mars 2013 Side 3

6 Aktivaallokering Aksjer 23% Bankinnskudd 37% 2% 1% 3% Hedgefond Private Equity Anleggsobligasjoner 9% 26% Eiendom Omløpsobligasjoner

7 Telenor Pensjonskasse 731 millioner kroner, hvilket tilsvarer 8,1 % av gjennomsnittlig forvaltet investeringskapital, inkludert ikke bokførte verdiendringer av anleggsporteføljen. Tilsvarende tall for 2011 var 130 millioner kroner tilsvarende 2,5 %. Verdijustert avkastning for 2012 i henhold til forsikringstekniske beregninger utgjør 7,6 %. Bufferkapital Gjennom resultatdisponeringen for 2012 er egenkapital som inngår i den finansielle bufferkapitalen (dvs. EK eksl. risikoutjevningsfond) økt med 90 millioner kroner, mens kursreguleringsfondet er økt med 182 millioner kroner. Tilleggsavsetningene er uendret. Samlet bufferkapital etter avsetning for minimum ansvarlig kapital var millioner kroner ved utgangen av 2012 mot 883 millioner kroner ved utgangen av Telenor Pensjonskasse hadde ved utgangen av 2012 en kapitaldekning på 14,9 % av vektet balanse. Risiko Pensjonskassens finansielle risiko er knyttet til real- og renteinvesteringene. Den finansielle risikoen består av markeds-, rente-, kreditt-, valuta- og likviditetsrisiko. Pensjonskasser og forsikringsselskap ble pålagt å sette ned grunnlagsrenten fra 4 til 3 % for all fremtidig opptjening fra 1. januar 2004, og ytterligere ned til 2,5 % fra 1. januar Den gjennomsnittlig beregnede rentegaranti utgjorde 3,6 % ved utgangen av året. Markedsrisiko Telenor Pensjonskasses plasseringer vil være påvirket av endringer i de underliggende markedene som man har plasseringer i. Basert på de siste fem årene har Telenor Pensjonskasse oppnådd en årlig gjennomsnittlig verdijustert avkastning, inklusive endringer i markedsverdier på anleggsporteføljen, tilsvarende 5,0 %. Renterisiko Telenor Pensjonskasse hadde ved utgangen av 2012 en samlet omløpsportefølje av sertifikater, obligasjoner og obligasjonsfond på i alt millioner kroner. Gjennomsnittlig effektiv rente i porteføljen var 4,2 %, mens gjennomsnittlig durasjon var 1,7 år. Dette betyr at ett prosentpoeng renteendring vil endre markedsverdien med omtrent 58 millioner kroner. Telenor Pensjonskasse har opplevd ett mislighold i sine renteplasseringer i Valutarisiko Telenor Pensjonskasses plasseringer i renteinstrumenter i utenlandsk valuta har vært tilnærmelsesvis 100 % valutasikret. I 2012 har Telenor Pensjonskasse fortsatt med sin strategi med delvis valutasikring av plasseringer i aksjefond i utenlandsk valuta og utenlandske aksjer. Valutasikringen i 2012 har ligget mellom 15 og 5 %. Ved utgangen av 2012 var omtrent 5 % av valutaeksponeringen sikret gjennom terminkontrakter. Likviditetsrisiko Telenor Pensjonskasse er fortsatt i en oppbyggingsfase der innbetaling av premier vil overstige utbetaling av pensjoner i en rekke år fremover. Pensjonskassen hadde en positiv kontantstrøm fra driften på 328 millioner kroner i 2012 mot 458 millioner kroner i Reassuranse av forsikringsrisikoen For å sikre pensjonskassen mot store utbetalinger i forbindelse med uventede katastrofehendelser som medfører at flere medlemmer omkommer eller blir uføre som følge av hendelsen, har mars 2013 Side 4

8 Forvaltningskapital Millioner kroner fripoliser ansatte/pensjonister egenkapital etc

9 Telenor Pensjonskasse Telenor Pensjonskasse sikret seg gjennom en gjenforsikringsavtale med et større internasjonalt reassuranseselskap. Administrasjon av fripoliser Telenor Pensjonskasse er selv ansvarlig for fripoliserettighetene til tidligere medlemmer og foretar selv all saksbehandling av disse. Behandling av fripolisene omfatter også utsendelse av kontoutskrifter til fripoliseinnehaverne. Internkontroll Telenor Pensjonskasse er omfattet av internkontrollforskriften som krever at pensjonskassen foretar en vurdering av aktuelle risikoer og sørger for å etablere en forsvarlig internkontroll som sikrer styring med de mest vesentlige risikoer. Kontrollrutinene skal gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen områdene målrettet og effektiv drift, pålitelig intern og ekstern regnskapsrapportering og overholdelse av gjeldende lover og regler. Det er også gjennomført en sikkerhetstest av pensjonskassens systemer med den målsetting å sjekke at ikke uvedkommende kan benytte systemene. Det ble ikke avdekket noe negativt i testen. Styret behandlet den årlige dokumentasjonen for internkontroll fra daglig leder inkludert en uavhengig bekreftelse fra ekstern revisor og fant dette tilfredsstillende. 8. Regnskap Premieinntekter var 280,3 millioner kroner i 2012 mot 331,4 millioner kroner året før. Endringen i premieinntekter fra 2011 til 2012 skyldes primært nedgang i bestanden som følge av naturlig avgang samt oppjustering av rettigheter fra Statens Pensjonskasse. Det er utbetalt 160,6 millioner kroner i løpende pensjoner i 2012 mot 141 millioner kroner i Det er i løpet av 2012 utstedt fripoliser ved fratredelse for 201,5 millioner kroner. I 2011 ble det utstedt fripoliser for millioner kroner. I forbindelse med fripoliseinnehaveres ønske om flytting av fripoliser, ble det i løpet av 2012 netto overført 3,1 millioner kroner til andre livsforsikringsselskap mot 20,1 millioner i I 2012 er det gjort pliktige avsetninger til premiereserver med 331,6 millioner kroner og premiefond (rentegaranti) med 1,4 millioner kroner. Ytterligere 156,6 millioner kroner er avsatt til oppreservering i hht. ny tariff K2013. Sistnevnte har bidratt til at det ikke er rom for oppskriving av fripoliser eller pensjoner fra pensjonskassens overskudd i Styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, jfr. regnskapslovens 4-5. Det er ikke inntruffet forhold etter balansedagen som er av betydning for bedømmelsen av pensjonskassen. Fordeling av årets resultat Regnskapet gir et samlet resultat før disponeringer og skatt tilsvarende 246,5 millioner kroner. Av dette benyttes som nevnt over 156,6 millioner kroner for å styrke premiereserven i hht. ny tariff K2013. Det avsettes videre 89,8 millioner kroner til egenkapital for å styrke mars 2013 Side 5

10

11 Telenor Pensjonskasse TELENOR PENSJONSKASSE REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt forskrift av 20. desember 2011 nr om årsregnskap for pensjonsforetak. Inntekts- og kostnadsføringsprinsipper Premieinntekter omfatter årets forfalte premier, premiefritak, overførte premiereserver fra andre forsikringsselskaper/ pensjonskasser og avgitt gjenforsikring. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve. Erstatninger omfatter utbetalte pensjoner, premiefritak og overføring av premiereserve, tilleggsavsetning og kursreserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser. Overføring av premiereserve ved flytting av forsikringer føres over resultatregnskapet. Kostnads- /inntektsføringen skjer på det tidspunktet risikoen overføres. På samme tidspunkt reduseres/økes premiereserven tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer også kontraktenes andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Tilflyttede tilleggsavsetninger vises ikke under premieinntekter, men under endringer i forikringsforpliktelser. Flyttebeløpene klassifiseres som kortsiktig gjeld / tilgodehavende til oppgjør finner sted. Garantert avkastning på premiefond (3%) samt pliktige avsetninger til premiereserven og tilleggsavsetninger føres under posten endring i forsikringsforpliktelser i resultatregnskapet. Inndeling av forvaltningskapitalen Pensjonskassens forvaltingskapital er delt inn i en kollektivportefølje og en selskapsportefølje. Kollektivporteføljen består av eiendeler som motsvarer de forsikringstekniske avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer selskapets ansvarlig kapital og eventuell annen gjeld enn forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har felles forvaltning av de to porteføljene. Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler innregnes i balansen når pensjonskassen blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. Alminnelig kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på transaksjonsdagen. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle eiendeler er enten klassifisert som holdt til forfall, eller, basert på frivillig kategorisering til virkelig verdi over resultatet. Virkelig verdi fastsettes med referanse til henholdsvis kjøpskurs eller salgskurs på balansedagen. Netto urealiserte gevinster avsettes til kursreguleringsfond. Netto urealisert tap kostnadsføres løpende. Måling av investeringer holdt til forfall skjer til amortisert kost i henhold til effektiv rente-metoden. Aksjer i datterselskaper Aksjer i datterselskap er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Datterselskapets regnskap er omarbeidet i samsvar med de prinsipper pensjonskassens regnskap er utarbeidet etter. Dette innebærer at den balanseførte verdien på datterselskapet reflekterer virkelig verdi på datterselskapets bygninger på grunnlag av driftsavkastningen i henhold til Finanstilsynets forskrift. Eiendommer er fastsatt til virkelig verdi. Med virkelig verdi menes det eiendommene kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter. Finansielle derivater Pensjonskassen benytter terminforretninger for å redusere valutarisikoen knyttet til finansielle eiendeler i utenlandsk valuta. Finansielle derivater verdsettes, uavhengig av tilknyttede finansielle eiendeler, til markedsverdi i balansen. Finansielle derivater er, basert på frivillig kategorisering, klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Forsikringsmessige forpliktelser Premiereserven beregnes som kapitalverdien av forventede fremtidige utbetalinger av løpende og oppsatte pensjonsrettigheter på balansedagen. Den gir uttrykk for pensjonskassens regnskapsmessige pensjonsforpliktelse og er basert på lineær opptjening for alle selskapene. Premiereserven er beregnet av pensjonskassens aktuar. Ved beregningen er det anvendt samme grunnlag som for premieberegningen. Premiefondet tilføres grunnlagsrente på 3 %. Premiefondet kan benyttes til å dekke fremtidige premier eller oppregulering av løpende pensjoner. Tilleggsavsetningene kan i henhold til forskrift utgjøre maksimalt 12 % av premiereserven og kan anvendes til dekning av eventuelt renteunderskudd i pensjonskassen. Pensjonistenes overskuddsfond tilføres pensjonistenes andel av pensjonskassen overskudd. Pensjonistenes overskuddsfond benyttes til regulering av løpende pensjoner. Valuta Selskapets funksjonelle valuta er norske kroner. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes ved førstegangsinnregning til norske kroner til gjeldende dagskurs. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter valutakurs på balansedagen og de relaterte gevinster og tap fra omregning er regnskapsført i resultatregnskapet. Valutarisikoen i utenlandske verdipapirer er delvis eliminert ved sikringsforretninger. Skatt Skattekostnaden i regnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat i konsernselskapene og netto skattepliktig formue i pensjonskassen. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd og fremførbar godtgjørelse knyttet til mottatt utbytte på norske aksjer. Utsatt skatt og det tilhørende renteelementet resultatføres i takt med endringene i midlertidige forskjeller. Netto utsatt skattefordel oppføres i evt. balansen dersom det er sannsynlig at fordelen kan benyttes. Side 7

12

13 Telenor Pensjonskasse TELENOR PENSJONSKASSE RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR DESEMBER TPK TPK Konsern Konsern Post Noter (Tall i 1000 kr) Noter TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Forfalte premier Avgitt gjenforsikring Overf.premiereserve fra andre selskaper Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investering i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Renteinntekter og utbytte på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Øvrige finansinntekter/kostnader Sum inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Utbetalte erstatninger Overf.premiereserve, tilleggsavset. og kursres.til andre selskaper Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Til (fra) premiereserve Endringer i tilleggsavsetninger Endringer i kursreguleringsfond Endringer i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Overføring av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond fra andre selskaper Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat Annen tilordning av overskudd Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser. 0 0 Forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12 Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Inntekter fra investering i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Renteinntekter og utbytte på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Øvrige finansinntekter/kostnader Sum inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader Andre kostnader Sum kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter , 19 TOTALRESULTAT Side 8

14 Telenor Pensjonskasse TELENOR PENSJONSKASSE BALANSE PR. 31. DESEMBER TPK TPK Konsern Konsern Post Note (Tall i 1000 kr) Note Investeringer EIENDELER SELSKAPSPORTEFØLJEN Investeringseiendommer Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum investeringer Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Bankinnskudd SUM EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN 7 Investeringer i kollektivporteføljen Investeringseiendommer Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum investeringer SUM EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN SUM EIENDELER

15

16 Telenor Pensjonskasse TPK Konsern (Tall i 1000 kroner) KONTANTSTRØMMER FRA DRIFTEN Innbetalte premier Overført fra/(til) andre pensjonsinnretninger Betalte pensjoner Utbetaling av administrasjonsutgifter Utbetaling av finansutgifter Innbetaling av finansinntekter Innbetaling av renter mv Innbetaling av aksjeutbytte Utbetaling av skatter Netto kontantstrøm fra driften KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger/utbetalinger salg av aksjer Netto endring aksjer Innbetalinger/utbetalinger ved salg av obligasjoner/ sertifikater Netto endring obligasjoner/sertifikater Innbetalinger / Utbetalinger fra virksomhet i eiendomsselskapene Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER 0 0 Innbetalt egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter Beholdning av kontanter NETTO ENDRING LIKVIDBEHOLDNING Side 11

17 Telenor Pensjonskasse Oppstilling over endring i egenkapitalen ( Beløp i 1000 kr ) Risiko- Annen Innskutt utjevnings- opptjent Sum Sum egenkapital Fond egenkapital egenkapital egenkapital konsern Egenkapital Avsetning til risikoutjevningsfond 0 0 Årets resultat overført til annen egenkapital Egenkapital Avsetning til risikoutjevningsfond Årets resultat overført til annen egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital er fordelt på 6 innskuddsbevis, på henholdsvis 5,5 millioner, 36 millioner, 22 millioner, 102 millioner, 55 millioner og 82 millioner. Side 12

18 TELENOR PENSJONSKASSE NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 NOTE 1, ERSTATNINGER Beløp i tusen kroner Alderspensjon Uførepensjon* Ektefellepensjon Barnepensjon Sum pensjonsutbetalinger *Inkluderer premiefritak NOTE 2, PREMIEFOND OG PENSJONISTENES OVERSKUDDSFOND Beløp i tusen kroner Premiefondet representerer premier utover det som er nødvendig for å dekke Pensjonskassens forpliktelser. Fondet kan disponeres til pensjonsutbetalinger eller til dekning av eventuelt underskudd. Dog kan medlemsbedriftene dekke framtidige premiekrav ved overførsel fra premiefondet. I henhold til Finanstilsynets bestemmelser er det i 2012 avsatt 3 % av gjennomsnittlig premiefond som rentegaranti. Beløpet utgjør kr pr Pensjonistenes overskuddsfond representerer andel premiefond reservert for pensjonsreguleringer. Premiefondet utgjør kr pr Endringer i premiefond og pensjonistenes overskuddsfond fremkommer som følger: Inngående balanse premiefond og pensjonistenes overskuddsfond Frigjort til premiefond Uttak fra premiefond Avsatt til rentegaranti Overført fra årets resultat - - Utgående balanse premiefond og pensjonistenes overskuddsfond Premiefondet utgjør i % av årets premie 4 % 21 % NOTE 3. ENDRINGER I FORSIKRINGSFORPLIKTELSER Beløp i tusen kroner Kursregulerings- Erstatnings- Totalt 2012 Premiereserve Tilleggsavsetn. fond Premiefond avsetninger 1. Inngående balanse TPK Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 2.1 Netto resultatførte avsetninger Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Justering av forsikringsforpliktelser fra andre resultatkomponenter 0 Sum resultatførte endringer i forsikrinsforpliktelser Ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 3.1 Overføringer mellom fond Overføringer til/fra selskapet Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Utgående balanse Herav Fripoliser Av premiefondet er det øremerket kr. 0 til pensjonsreguleringer som følge av overskuddsdisponeringen for Virkningen av endringer i forutsetninger Pensjonskassens premietariff er lagt om med virkning på balansetidspunktet på følgende måte: Premiereserven og premietariffen for kollektivkontrakten er lagt over fra "K2005 tariff med Mercer-tillegg" til "K2005 med Finanstilsynets minstetariff". For pensjonister fra før er tariffen endret fra "K2005 med Mercer-tillegg" til en ren "K2005-tariff". NOTE 4, ADMINISTRASJONS- OG KONTORUTGIFTER Beløp i tusen kroner Forvaltningskostnad kollektivporteføljen Forvaltningskostnad selskapsporteføljen Aktuartjenester Husleie Andre driftskostnader Sum Telenor Pensjonskasse har inngått avtale om leie av lokaler med Telenor Eiendom Holding AS. Beløpet er fastsatt og beregnes på grunnlag av leiepris pr. m2. Betalt revisjonshonorarer i 2012 utgjør kr 351 inkl. mva. Kostnadsført beregnet godtgjørelse til styrerepresentanter utgjør kr 78. Styrehonoraret utgjør kr 2 pr møte for ansatterepresentanter og et årlig beløp på kr 50 for eksternt medlem. Fordelingen av styrehonorar er som følger: 2012 Øystein Solberg: (Ekstern) 50 Wenche Aannestad 10 Harald Stavn 8 Jan Riddervold (varamedlem) 2 Helge Enger 8 Sum 78 NOTE 5, PENSJONSKOSTNADER, PENSJONSFORPLIKTELSER OG -MIDLER Selskapets ansatte er tilknyttet ytelsesordningen i Telenor Pensjonskasse. Ordningen omfatter pr , 4 ansatte og 1 pensjonist. 4 ansatte og 1 pensjonist er tilknyttet innskuddsordningen i Nordea. Beløp i tusen kroner Endring pensjonsforpliktelser Brutto pensjonsforpliktelser Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forskjell mellom estimert og faktisk forpliktelse Betalt skatt Planendring 0 0 Oppkjøp og salg 0 0 Utbetaling av pensjoner/fripoliser Brutto pensjonsforpliktelser

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014 Norsk Hydros Pensjonskasse Beretning og regnskap 2014 page 2 norsk hydros pensjonskasse 2014 Styret Norsk Hydros Pensjonskasse - Styret 2014 Bedriftens representanter Peik Norenberg, Styrets leder Rolf

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 STATOIL PENSJON - 2013 ÅRSRAPPORT 1 HOVEDPUNKTER Et av tidenes beste år for aksjer medførte solide avkastningsresultater

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1. Virksomheten Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 1907, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer

Detaljer

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562 Årsrapport 2013 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Skanska Norge konsernpensjonskasse

Skanska Norge konsernpensjonskasse Skanska Norge konsernpensjonskasse Org.nr 971510110 ÅRSREGNSKAP Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømsanalyse Endring i egenkapital Revisjonsberetning SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer ÅRSRAPPORT Kirkegaten Rådhusgaten 11B 26 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no Alle foto: Anders Martinsen Fotografer 2 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Rådhusgata 18 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no KRISTIANSAND

Detaljer

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.04.2011 22625/2011 2011/3644 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/20 Bystyret 19.05.2011 Melding - Bodø kommunale pensjonskasses

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse 2011 Årsberetning regnskap 2011 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap for 2014

Årsberetning og årsregnskap for 2014 TELENOR FORSIKRING AS Årsberetning og årsregnskap for 2014 Fornebu, 12. mars 2015 Innhold Nøkkeltall Side 1 Årsberetning år 2014 Side 2 Resultatregnskap Side 5 Balanse Side 7 Egenkapital Side 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse 2010 Årsberetning regnskap 2010 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...14 Kontantstrømsanalyse...18 Noter til regnskapet...19 Revisjonsberetning...32

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

NOTER. Note 1. Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1. Regnskapsprinsipper Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven, med de tillegg og unntak som følger av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 (årsregnskapsforskriften). Gjennom forskriftsendringer,

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Noter til regnskap 2014

Noter til regnskap 2014 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til gjeldende forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak av 20. desember 2011, fastsatt med hjemmel i regnskapsloven. Konsernet Konsernregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS TORGGATA Innhold Direktøren har ordet... 4 ÅRSBERETNING... 6 Oslo Pensjonsforsikring AS... 6 Resultat og kapitalforhold... 7 Bestandsutviklingen... 9 Forvaltningsstrukturen...

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ÅRSMELDING 2014

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ÅRSMELDING 2014 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2 INNHOLD Side Årsberetning 2014... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse... 10 Noter... 12 Kontrollkomiteen... 21

Detaljer