Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013"

Transkript

1 Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013

2

3

4 Pensjonsutbetalinger beløp i tusen kroner alder ufør ektefelle barn

5

6

7

8 Aktivaallokering Aksjer 36% 28% Bankinnskudd Hedgefond Private Equity 2% 1% Anleggsobligasjoner 8% 23% 3% Eiendom Omløpsobligasjoner

9

10 Forvaltningskapital Millioner kroner fripoliser ansatte/pensjonister egenkapital etc

11

12

13 Telenor Pensjonskasse TELENOR PENSJONSKASSE REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt forskrift av 20. desember 2011 nr om årsregnskap for pensjonsforetak. Inntekts- og kostnadsføringsprinsipper Premieinntekter omfatter årets forfalte premier, premiefritak, overførte premiereserver fra andre forsikringsselskaper/ pensjonskasser og avgitt gjenforsikring. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve. Erstatninger omfatter utbetalte pensjoner, premiefritak og overføring av premiereserve, tilleggsavsetning og kursreserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser. Overføring av premiereserve ved flytting av forsikringer føres over resultatregnskapet. Kostnads- /inntektsføringen skjer på det tidspunktet risikoen overføres. På samme tidspunkt reduseres/økes premiereserven tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer også kontraktenes andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Tilflyttede tilleggsavsetninger vises ikke under premieinntekter, men under endringer i forikringsforpliktelser. Flyttebeløpene klassifiseres som kortsiktig gjeld / tilgodehavende til oppgjør finner sted. Garantert avkastning på premiefond (3%) samt pliktige avsetninger til premiereserven og tilleggsavsetninger føres under posten endring i forsikringsforpliktelser i resultatregnskapet. Inndeling av forvaltningskapitalen Pensjonskassens forvaltingskapital er delt inn i en kollektivportefølje og en selskapsportefølje. Kollektivporteføljen består av eiendeler som motsvarer de forsikringstekniske avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer selskapets ansvarlig kapital og eventuell annen gjeld enn forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har felles forvaltning av de to porteføljene. Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler innregnes i balansen når pensjonskassen blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. Alminnelig kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på transaksjonsdagen. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle eiendeler er enten klassifisert som holdt til forfall, eller, basert på frivillig kategorisering til virkelig verdi over resultatet. Virkelig verdi fastsettes med referanse til henholdsvis kjøpskurs eller salgskurs på balansedagen. Netto urealiserte gevinster avsettes til kursreguleringsfond. Netto urealisert tap kostnadsføres løpende. Måling av investeringer holdt til forfall skjer til amortisert kost i henhold til effektiv rente-metoden. Aksjer i datterselskaper Aksjer i datterselskap er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Datterselskapets regnskap er omarbeidet i samsvar med de prinsipper pensjonskassens regnskap er utarbeidet etter. Dette innebærer at den balanseførte verdien på datterselskapet reflekterer virkelig verdi på datterselskapets bygninger på grunnlag av driftsavkastningen i henhold til Finanstilsynets forskrift. Eiendommer er fastsatt til virkelig verdi. Med virkelig verdi menes det eiendommene kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter. Finansielle derivater Pensjonskassen benytter terminforretninger for å redusere valutarisikoen knyttet til finansielle eiendeler i utenlandsk valuta. Finansielle derivater verdsettes, uavhengig av tilknyttede finansielle eiendeler, til markedsverdi i balansen. Finansielle derivater er, basert på frivillig kategorisering, klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Forsikringsmessige forpliktelser Premiereserven beregnes som kapitalverdien av forventede fremtidige utbetalinger av løpende og oppsatte pensjonsrettigheter på balansedagen. Den gir uttrykk for pensjonskassens regnskapsmessige pensjonsforpliktelse og er basert på lineær opptjening for alle selskapene. Premiereserven er beregnet av pensjonskassens aktuar. Ved beregningen er det anvendt samme grunnlag som for premieberegningen. Premiefondet tilføres grunnlagsrente på 3 %. Premiefondet kan benyttes til å dekke fremtidige premier eller oppregulering av løpende pensjoner. Tilleggsavsetningene kan i henhold til forskrift utgjøre maksimalt 12 % av premiereserven og kan anvendes til dekning av eventuelt renteunderskudd i pensjonskassen. Pensjonistenes overskuddsfond tilføres pensjonistenes andel av pensjonskassen overskudd. Pensjonistenes overskuddsfond benyttes til regulering av løpende pensjoner. Valuta Selskapets funksjonelle valuta er norske kroner. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes ved førstegangsinnregning til norske kroner til gjeldende dagskurs. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter valutakurs på balansedagen og de relaterte gevinster og tap fra omregning er regnskapsført i resultatregnskapet. Valutarisikoen i utenlandske verdipapirer er delvis eliminert ved sikringsforretninger. Skatt Skattekostnaden i regnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat i konsernselskapene og netto skattepliktig formue i pensjonskassen. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd og fremførbar godtgjørelse knyttet til mottatt utbytte på norske aksjer. Utsatt skatt og det tilhørende renteelementet resultatføres i takt med endringene i midlertidige forskjeller. Netto utsatt skattefordel oppføres i evt. balansen dersom det er sannsynlig at fordelen kan benyttes. Side 7

14

15 Telenor Pensjonskasse TELENOR PENSJONSKASSE RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR DESEMBER TPK TPK Konsern Konsern Post Noter (Tall i 1000 kr) Noter TEKNISK REGNSKAP 1 Premieinntekter Forfalte premier Avgitt gjenforsikring Overf.premiereserve fra andre selskaper Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investering i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Renteinntekter og utbytte på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Utbetalte erstatninger Overf.premiereserve, tilleggsavset. og kursres.til andre selskaper Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Til (fra) premiereserve Endringer i tilleggsavsetninger Endringer i kursreguleringsfond Endringer i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Overføring av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond fra andre selskaper Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser. 0 0 Forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12 Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Inntekter fra investering i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Renteinntekter og utbytte på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader Andre kostnader Sum kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad , 19 Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter Estimatavvik pensjoner TOTALRESULTAT Side 8

16 Telenor Pensjonskasse TELENOR PENSJONSKASSE BALANSE PR. 31. DESEMBER TPK TPK Konsern Konsern Post Note (Tall i 1000 kr) Note EIENDELER SELSKAPSPORTEFØLJEN 2 Investeringer 2.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak 2.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum investeringer Fordringer Fordringer knyttet til premieinntekter Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Bankinnskudd SUM EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN 6 Investeringer i kollektivporteføljen 6.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak 6.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE SUM EIENDELER

17

18 Telenor Pensjonskasse TPK Konsern (Tall i 1000 kroner) KONTANTSTRØMMER FRA DRIFTEN Innbetalte premier Overført fra/(til) andre pensjonsinnretninger Betalte pensjoner Utbetaling av administrasjonsutgifter Utbetaling av finansutgifter Innbetaling av finansinntekter Innbetaling av renter mv Innbetaling av aksjeutbytte Utbetaling av skatter Netto kontantstrøm fra driften KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger/utbetalinger salg av aksjer Netto endring aksjer Innbetalinger/utbetalinger ved salg av obligasjoner/ sertifikater Netto endring obligasjoner/sertifikater Innbetalinger / Utbetalinger fra virksomhet i eiendomsselskapene Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER 0 0 Innbetalt egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter Beholdning av kontanter NETTO ENDRING LIKVIDBEHOLDNING Side 11

19 Telenor Pensjonskasse Oppstilling over endring i egenkapitalen ( Beløp i 1000 kr ) Risiko- Annen Innskutt utjevnings- opptjent Sum Sum egenkapital Fond egenkapital egenkapital egenkapital konsern Egenkapital Endret regnskapsprinsipp pensjoner Egenkapital Avsetning til risikoutjevningsfond Estimatavvik pensjoner Resultat før andre resultatkomponenter Egenkapital Avsetning til risikoutjevningsfond Estimatavvik pensjoner Resultat før andre resultatkomponenter Egenkapital Side 12

20 Telenor Pensjonskasse TELENOR PENSJONSKASSE NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 NOTE 1, ERSTATNINGER Beløp i tusen kroner Alderspensjon Uførepensjon* Ektefellepensjon Barnepensjon Sum pensjonsutbetalinger *Inkluderer premiefritak NOTE 2, PREMIEFOND OG PENSJONISTENES OVERSKUDDSFOND Beløp i tusen kroner Premiefondet representerer premier utover det som er nødvendig for å dekke Pensjonskassens forpliktelser. Fondet kan disponeres til pensjonsutbetalinger eller til dekning av eventuelt underskudd. Dog kan medlemsbedriftene dekke framtidige premiekrav ved overførsel fra premiefondet. I henhold til Finanstilsynets bestemmelser er det i 2013 avsatt 3 % av gjennomsnittlig premiefond som rentegaranti. Beløpet utgjør kr 341 pr Pensjonistenes overskuddsfond representerer andel premiefond reservert for pensjonsreguleringer Premiefondet utgjør kr pr Endringer i premiefond og pensjonistenes overskuddsfond fremkommer som følger: Inngående balanse premiefond og pensjonistenes overskuddsfond Frigjort til premiefond Uttak fra premiefond Avsatt til rentegaranti Overført fra årets resultat - - Utgående balanse premiefond og pensjonistenes overskuddsfond Premiefondet utgjør i % av årets premie 2 % 4 % NOTE 3. Endring i forsikringsforpliktelser Beløp i tusen kroner 2013 Premie Tilleggs Kurs- Premiefond Erstatnings- Totalt reserve avsetn. regulerings avsetninger fond 1. Inngående balanse TPK Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 2.1 Netto resultatførte avsetninger Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Justering av forsikringsforpliktelser fra andre resultatkomponenter 0 Sum resultatførte endringer i forsikrinsforpliktelser Ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 3.1 Overføringer mellom fond Overføringer til/fra selskapet Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Utgående balanse Herav Fripoliser Virkningen av endringer i forutsetninger Pensjonskassens premietariff er lagt om med virkning pr balansetidspunktet på følgende måte: Premiereserven og premietariffen er lagt over fra K2005 med Finanstilsynets minstekravstariff til K2013 med Finanstilsynets sikkerhetsmargin når det gjelder dødelighet og levealder. Uføretariffen er pr samme tidspunkt endret fra Storebrands KU-tariff til en uføretariff som reflekterer pensjonskassens risikoeksponering. Den nye tariffen er benevnt «K2013 MERCER FT (Telenor)». Omleggingen omfatter både aktive og pensjonister samt medlemmer med fripoliserettigheter. Av post 2.1 i tabellen utgjør ordinære reserveavsetninger kr Ekstra avsetninger knyttet til K2013 utgjør kr Det totale oppreserveringskrav utgjør kr (8,6%) hvorav kr gjenstår og som vil bli oppreservert over de neste fem år.

21 Telenor Pensjonskasse NOTE 4, ADMINISTRASJONS- OG KONTORUTGIFTER Beløp i tusen kroner Forvaltningskostnad kollektivporteføljen Forvaltningskostnad selskapsporteføljen Aktuartjenester Husleie Andre driftskostnader Sum Telenor Pensjonskasse har inngått avtale om leie av lokaler med Telenor Eiendom Holding AS. Beløpet er fastsatt og beregnes på grunnlag av leiepris pr. m2. Betalt revisjonshonorarer i 2013 utgjør kr 647 inkl. mva. Kostnadsført beregnet godtgjørelse til styrerepresentanter utgjør kr 82. Styrehonoraret utgjør kr 2 pr møte for ansatterepresentanter og et årlig beløp på kr 50 for eksternt medlem. Fordelingen av styrehonorar er som følger: 2013 Øystein Solberg: (Ekstern) 50 Wenche Aannestad 4 Harald Stavn 10 Bjørn André Anderssen 8 Helge Enger 8 Per Gunnar Salomonsen 2 Sum 82 NOTE 5, PENSJONSKOSTNADER, PENSJONSFORPLIKTELSER OG -MIDLER Selskapets ansatte er tilknyttet ytelsesordningen i Telenor Pensjonskasse. Ordningen omfatter pr , 4 ansatte og 1 pensjonist. 4 ansatte og 1 pensjonist er tilknyttet innskuddsordningen i Nordea Beløp i tusen kroner Endring pensjonsforpliktelser Brutto pensjonsforpliktelser Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forskjell mellom estimert og faktisk forpliktelse Betalt skatt Planendring 0 0 Oppkjøp og salg 0 0 Utbetaling av pensjoner/fripoliser Brutto pensjonsforpliktelser Endring i pensjonsmidler Virkelig verdi pensjonsmidler Faktisk avkastning på pensjonsmidlene Aktuarmessig gevinst/tap på pensjonsmidlene Arbeidsgivers bidrag Oppkjøp og salg 0 0 Utbetaling av pensjoner Betalt skatt Virkelig verdi pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Herav - overfinansiert underfinansiert Forutsetninger pr Diskonteringsrente i % 4,00 3,90 Avkastning på pensjonsmidler i % 4,00 3,90 Årlig lønnsvekst i % 3,50 3,25 G-regulering i % 3,00 2,75 Årlig regulering av pensjoner i % 3,00 2,75 Pensjonskostnad: Nåverdien av årets opptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Estimert avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift I tillegg er det betalt kr 112,- inkl. arbeidsgiveravgift til innskuddsordningen i Nordea

22 Telenor Pensjonskasse NOTE 6, KURSREGULERINGSFONDET Beløp i tusen kroner Urealisert gevinst/tap aksjer Urealisert gevinst/tap obligasjoner/ sertifikater Urealisert gevinst/tap valutaderivater Sum NOTE 7, SKATTER Beløp i tusen kroner TPK Konsern TPK Konsern Årets skattekostnad framkommer slik: Avsatt for mye/for lite betalbar skatt tidligere år Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad Grunnlag for betalbar inntektsskatt: Resultat av ordinær virksomhet Ikke fradragsberettigede kostnader 0 0 Mottatt konsernbidrag Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Korreksjon tidligere års beregninger 0 0 Endring fremførbart underskudd Grunnlag for betalbar skatt 0 0 Grunnlag for betalbar formuesskatt: Skattepliktig netto formue Formuesskatt til kommunen 0,3 % Forskjeller som ikke utlignes (ikke balanseført) Varige driftsmidler Pensjonsforpliktelser Aksjer Omregnet ubenyttet godtgjørelse til fremføring Underskudd til fremføring Sum positive/negative forskjeller Sum utsatt skatt/(skattefordel) Den utsatte skattefordelen for Telenor Pensjonskasse er ikke balanseført da det er knyttet usikkerhet til om denne kan utnyttes. I 2012 og 2013 er utsatt skattefordel som vedrører eiendomsselskapene mindre enn nedvurderingen som er foretatt i forbindelse med oppkjøp av datter. Derfor er nedvurderingen av utsatt skattefordel ved oppkjøp av datter endret slik at utsatt skattefordel blir null. NOTE 8, SPESIFIKASJON AV AKSJER OG ANDELER PR Beløp i tusen kroner Valuta Antall Kostpris Markedsverdi Norske Aksjer Aker ASA NOK Aker Solutions ASA NOK Algeta ASA NOK Aqualis ASA NOK Bakkafrost A/S NOK Bouvet ASA NOK Borregaard ASA NOK Det norske oljeselskap ASA NOK DNB ASA NOK DNO International ASA NOK Ekornes ASA NOK Fred. Olsen Energy ASA NOK Gjensidige Forsikring ASA NOK Høegh LNG Holdings Ltd NOK Marine Harvest ASA NOK Norwegian Air Shuttle ASA NOK Norsk Hydro ASA NOK Oslo Børs VPS Holding ASA NOK Olav Thon Eiendomsselskap ASA NOK Opera Software ASA NOK Orkla ASA NOK Petroleum Geo-Services ASA NOK Photocure ASA NOK Polarcus Ltd. NOK Prosafe SE NOK Royal Caribbean Cruises Ltd. NOK Schibsted ASA NOK SeaDrill Limited NOK Stolt-Nielsen Limited NOK

23 Telenor Pensjonskasse Note 8 forts. Storebrand ASA NOK Statoil ASA NOK Subsea 7 S.A. NOK TGS Nopec Geophysical Company ASA NOK Veidekke ASA NOK Wilh Wilhelmsen ASA NOK Yara International ASA NOK Sum Verdipapirfond internasjonale selskaper Carnegie Worldwide II NOK Nordea Stabile Aksjer Global Etisk NOK KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks 1 NOK KLP Aksje Global Indeks 1 NOK Skagen Global 2 NOK Sum Totalt beløp norske aksjer Utenlandske aksjer Carlsberg A/S B DKK Danske Bank A/S DKK AP Møller Mærsk B A/S DKK Novo-Nordisk B A/S DKK Sum danske aksjer Fortum Corporation EUR Kone Corporation EUR Metso Corporation EUR Nokia Corporation EUR Nokian Tyres Plc EUR Sampo Plc EUR Sum finske aksjer Valuta Antall Kostpris Markedsverdi ABB Ltd SEK Assa Abloy B AB SEK Atlas Copco AB ser A SEK Electrolux B AB SEK Ericsson AB B SEK Hennes & Mauritz B AB SEK Investor B AB SEK Lundin Petroleum AB SEK Nordea Bank AB SEK Sandvik AB SEK Svencka Cellulosa AB ser B SEK Scania AB ser. B SEK Skandinaviska Enskilda Banken A AB SEK Svenska Handelsbanken A AB SEK SKF B AB SEK Swedbank A AB SEK Volvo B AB SEK Sum svenske aksjer Andeler i utenlandske aksjefond Morgan Stanley Global Brands USD Totalt Totalt beløp utenlandske aksjer Hedgefond Carnegie World Wide Long/Short Fund NOK AKO Fund Limited - NOK Class 3 NOK Sum Hedgefond Private equity Partners Group Direct Investment Partners Group Direct Investment 2012 S.C.A. SICAR Partners Group Direct Real Estate Storebrand International Private Equity VI B FSN Capital Limited Partnership II Morgan Stanley Offsh. Infrastructure Partners A LP Norvestor IV LP Norvestor V LP Norvestor VI LP Sum Private equity Totalt

24 Telenor Pensjonskasse Note 8 forts. Herav selskapsporteføljen Herav kollektivporteføljen Andel børsnotert % 90 % I aksjeporteføljen var det pr en urealisert gevinst på kr (Dette inkluderer urealisert gevinst i selskapsporteføljen, som ikke inngår i kursreguleringsfondet.) Risikoprofil Aksjeplasseringene er spredt på norske og utenlandske aksjer, samt aksjefond. Valutarisiko knyttet til utenlandske aksjer er delvis sikret gjennom valutaterminkontrakter. Valutasikringen har ligget mellom 5 og 30 % i 2013, og lå ved utgangen av 2013 på ca. 30%. NOTE 9, SPESIFIKASJON AV OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER PR Beløp i tusen kroner Kostpris Markedsverdi Kostpris Markedsverdi Statsobligasjoner Fylkes- og Kommuneobligasjoner Finansobligasjoner Industriobligasjoner Rentebærende investeringer i fond Sum obligasjoner/ sertifikater Opptjente ikke mottatte obligasjonsrenter Balanseført verdi av børsnoterte obligasjoner/ sertifikater Herav selskapsporteføljen Herav kollektivporteføljen I obligasjons-/sertifikatporteføljen var det pr en urealisert netto gevinst på kr Gjennomsnittlig effektiv rente er 3,8 % ved utgangen av NOTE 10, OBLIGASJONER SOM HOLDES TIL FORFALL Beløp i tusen kroner Bokført verdi Tilgang/avgang Årets periodiserte over-/underkurs Bokført verdi pr Herav selskapsporteføljen Herav kollektivporteføljen Virkelig verdi (markedsverdi) Pålydende verdi Av obligasjoner som holdes til forfall er 100% børsnoterte. Gjennomsnittlig effektiv rente er 5,1 % ved utgangen av NOTE 11, PLASSERING HOS KREDITINSTITUSJON Beløp i tusen kroner Det er ikke foretatt plasseringer i kredittinstitusjoner i NOTE 12, FINANSIELLE DERIVATER Beløp i tusen kroner I 2013 gav valutasikring av plasseringer i utenlandsk valuta et netto resultat på kr Pr var det et urealisert tap på løpende valutaterminkontrakter på kr I 2012 gav valutasikring av plasseringer i utenlandsk valuta et netto resultat på kr Pr var det et urealisert tap på løpende valutaterminkontrakter på kr Valuta Valutabeløp Antatt markedspris Valutabeløp Antatt markedspris SEK GBP EUR (11 049) USD (1 774) JPY JPY ( ) (824) - - SUM (28 153)

25 Telenor Pensjonskasse NOTE 13, SKATTETREKK Beløp i tusen kroner Bankinnskudd pr inkluderer kr i bundne skattetrekksmidler. Totalt skyldig skattetrekk pr er kr NOTE 14, KAPITALDEKNING Beløp i tusen kroner RISIKOVEKTET BALANSE BALANSE RISIKO- RISIKO- VEKT VEKTET BALANSE Bankinnskudd % Obligasjoner/ sertifikater Stat % 0 Obligasjoner med fortrinnsrett % Kommuner/fylke % Finans % Energiforetak % Ansvarlig lån % Industri % Obligasjonsfond KLP Obligasjon Global % Storebrand Global % Pimco EMD % Blue IGB % Aksjer % Private Equity % Eiendom % Tidsavgrensede poster % Urealisert gevinst/tap., amortisering anl.obl. etc % 0 SUM EIENDELER EGENKAPITAL (eksl. risikoutjevningsfond og korrigert for urealisert gevinst i selskapsporteføljen) EGENKAPITALDEKNING 12,89 % Kapitaldekningskravet er på 8% BALANSE RISIKO- RISIKO- VEKT VEKTET BALANSE Bankinnskudd % Obligasjoner/ sertifikater Stat % 0 Obligasjoner med fortrinnsrett % Kommuner/fylke % Finans % Energiforetak % Ansvarlig lån % Industri % Obligasjonsfond KLP Obligasjon Global % Storebrand Global % Blue IGB % Storebrand Obligasjon Institusjon 2 % 0 Storebrand Pengemarked 16 % 0 Aksjer % Eiendom %

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014 Norsk Hydros Pensjonskasse Beretning og regnskap 2014 page 2 norsk hydros pensjonskasse 2014 Styret Norsk Hydros Pensjonskasse - Styret 2014 Bedriftens representanter Peik Norenberg, Styrets leder Rolf

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1. Virksomheten Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 1907, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 STATOIL PENSJON - 2013 ÅRSRAPPORT 1 HOVEDPUNKTER Et av tidenes beste år for aksjer medførte solide avkastningsresultater

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap for 2014

Årsberetning og årsregnskap for 2014 TELENOR FORSIKRING AS Årsberetning og årsregnskap for 2014 Fornebu, 12. mars 2015 Innhold Nøkkeltall Side 1 Årsberetning år 2014 Side 2 Resultatregnskap Side 5 Balanse Side 7 Egenkapital Side 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Skanska Norge konsernpensjonskasse

Skanska Norge konsernpensjonskasse Skanska Norge konsernpensjonskasse Org.nr 971510110 ÅRSREGNSKAP Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømsanalyse Endring i egenkapital Revisjonsberetning SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE

Detaljer

NOTER. Note 1. Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1. Regnskapsprinsipper Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven, med de tillegg og unntak som følger av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 (årsregnskapsforskriften). Gjennom forskriftsendringer,

Detaljer

Noter til regnskap 2014

Noter til regnskap 2014 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til gjeldende forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak av 20. desember 2011, fastsatt med hjemmel i regnskapsloven. Konsernet Konsernregnskapet

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562 Årsrapport 2013 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer ÅRSRAPPORT Kirkegaten Rådhusgaten 11B 26 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no Alle foto: Anders Martinsen Fotografer 2 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Rådhusgata 18 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no KRISTIANSAND

Detaljer

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.04.2011 22625/2011 2011/3644 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/20 Bystyret 19.05.2011 Melding - Bodø kommunale pensjonskasses

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Regnskap pr. 31. desember 2013. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap pr. 31. desember 2013. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap pr. 31. desember 2013 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap Morselskap Konsern 2012 2013 TEKNISK REGNSKAP 2013 2012 1. Premieinntekter

Detaljer

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse 2011 Årsberetning regnskap 2011 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Styre Trygve Imsland, styreleder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Tron Vormeland, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse 2010 Årsberetning regnskap 2010 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...14 Kontantstrømsanalyse...18 Noter til regnskapet...19 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer